godišnji plan rada škole - planovi i programi rada stručnih organa

Author: aleksandar-jeremic

Post on 18-Oct-2015

133 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

plan rada skole

TRANSCRIPT

godisnji plan

PLAN I PROGRAM RADA DIREKTORA KOLE

Poslovi direktora kole se mogu podjeliti na stalne , koji se javljaju tokom cijele godine i posebne, koji se obavaljaju u skladu sa procesom obrazovno-vaspitnog rada.

Stalni poslovi u toku sedmice i mjesecar.br. sadraja rada

1. Uvid u organizaciju vaspitno-obrazovnog rada u koli i praenje realizacije Godinjeg programa rada kole i kolskog programa

2. Iniciranje aktivnosti na polju struniog usavravanja i drugih aktivnosti u cilju pripreme i sprovoenja reforme kolstva

3. Praenje rada strunih saradnika, sekretara, finansijskih i pomono-tehnikih radnika kole

4. Praenje materijalno-finansijskog poslovanja kole

5. Posjeta asovima vaspitno-obrazovnog rada nastavnika i pedagoko-instruktivni rad sa nastavnicima

6. Saradnja sa roditeljima, drutvenom sredinom, uee u radu Aktiva direktora O Optine i Grada

7. Priprema i rukovoenje sjednicama Nastavnikog vea

8. Uee u radu razrednih i strunih vijea kole

9. Saradnja sa Ministarstvom prosvjete i nauke.prosvetnom inspekcijom10. Saradnja sa pedagoko-psiholokom slubom kole

11. Rad na struno-pedagokom usarvavanju

12. Rad na stvaranju i jaanju radne atmosfere i uzajamne pomoi meu uenisima13. Praenje realizacije razvojnog plana i projekta

14. Uee u samovrednovanju koli

Podruje i sadraj radaRealizacija

I PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

1. Planira i rukovodi radom ustanove

2. Priprema prijedlog godinjeg plana i programa rada koleTokom godine

II RUKOVODNA FUNKCIJA

1. Predlae akt o organizaciji i sistematizaciji2. Odluuje o pravima I obavezama zaposlenih u skladu sa zakonom

3. Vri izbor nastavnika I strunih saradnika

4. Zastupa i predstavlja ustanovu 5. Predlae finansijiski plan koleTokom godine

Tokom godine

stalno

stalno

stalno

III ORGANIZACIONI POSLOVI

1. Organizuje racionalno I efikasno izvoenje obrazovnog programa

2. Obezbjeuje i odgovara za sprovoenje godinjeg plana i programa kole3. Organizacija popravnih ispita za uenike VI, VII i VIII

Razreda

4. Organizacija vanrednih ispita

5. Organizacija rada na inventarisanju imovine kole6. Organizacija rada u vezi sa zamjenom odsutnih nastavnika7. Organizacija rada u vezi sa odravanjem sastanaka strunih aktiva i odjeljenjskih vijea8. Organizacija rada u vezi sa Danom kolePo planu

IV RAD U STRUNIM ORGANIMA

1. Rukovodi radom s nastavnicima i uestvuje u radu drugih strunih organa kole2. Pripremanje i voenje sjednice Nastavnikog vijea3. Pripremanje materijala i uee u radu odjeljenjskih vijea4. Pripreme materijala i uee u radu optih roditeljskih

sastanakaPo planu

V STRUNO PEDAGOKI RAD I PEDAGOKO-INSTRUKTIVNI RAD

1. Vri struno-pedagoki nadzor2. Uvid u odjeljenjske knjige rada, planove rada i davanje

sugestije u vezi sa istim

3. Praenje i uvid u rad odjeljenjskih roditeljskih sastanaka

4. Savjetodavni rad sa roditeljima uenika

5. Podstie struno obrazovanje i usavravanje nastavnika i predlae njihovo napredovanje Po planu

VI SAVJETODAVNI RAD SA UENICIMA

1. Obezbjeuje jednakost uenika u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje u skladu sa njihovim mogunostima

2. Rad na ostvarivanju radne atmosphere, njegovanja

drugarstva i uzajamne pomoistalno

VII SARADNJA SA RODITELJIMA; DRU.SREDINOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM

1. Sarauje sa roditeljima

2. Sarauje sa drutvenom sredinom

3. Sarauje sa Ministarstvom prosvjete i nauke

4. Srauje sa Zavodom za kolstvo

5. Srauje sa Ispitnim centromstalno

stalno

VIII OSTALI POSLOVI

1. Obavlja i druge poslove sa zakonom i statutom kole

2. Druga pitanja koja iskrsnu u toku programskog periodaStalnoPo potrebi

PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIKOG VIJEA Nastavniko vijee sainjavaju svi nastavnici, struni saradnici,direktor,

pomonik direktora.

Nastavniko vijee radi po potrebi, za pojedine take iz njegovog programa,

formira radne grupe,koje pripremaju materijal za sjednicu Nastavnikog vijea.O radu Nastvnikog vijea vodi se zapisnik koji sadri zakljuke koji se utvruju na sjednici Nastavnikog vijea,po pravilu,zavrava se utvrivanjem zakljuaka.

Nastavniko vijee obavlja poslove koji su definisani Zakonom i Statutom kole.

NADLENOSTI NASTAVNIKOG, ODNOSNO STRUNOG VIJEA

Nastavniko,odnosno struno vijee ustanove

1. Bira predstavnike zaposlenih u kolski,odnosno upravni odbor

2. Daje miljenje o kandidatima za izbor direktora

3. Razmatra i donosi odluke o strunim pitanjima obrazovno-vaspitnog rada

4. Predlae uvoenje nestardadnih programa i aktivnosti

5. Daje miljenje o godinjem planu rada ustanove

6. Daje miljenje o osavremenjivanju obrazovno-vaspitnog rada

7. Daje miljenje o oblicima strunog usavravanja nastavnika i njihovom napredovanju

8. Odluuje o vaspitnim mjerama iz svoje nadlenosti

9. Obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom ustanove

PLAN RADA NASTAVNIKOG VIJEA

Nastavniko vijee ima plan rada.

Nastavniko vijee radi po poslovniku rada Nastavnikog vijea koji donosi na sjednici Nastavnikog vijea.

Nastavniko vijee donosi odluke iz svoje nadlenosti prema odredbama zakona i normativnih akata koler.br.____ _sadraj rada__________________________________________________ septembar

1. Usvajanje GPR (planova i programa Odjeljenskih,Nastavnikog vijea i strunih aktiva)2. Usvajanje rasporeda asova

3. Usvajanje 40-asovne radne nedelje4. Tekua pitanjaNovembar

1. Izvetaj o uspjehu i vladanju na kraju prvog klasifikacionog

perioda; zakljuci, prijedlog mjera

2. Realizacija svih vidova obrazovno-vaspitnog rada 3. Organizacija rada dodatne, dopunske nastave i slobodnih aktivnosti4. Tekua pitanja Decembar

1. Verifikovanje uspjeha i vladanja uenika na kraju 1. polugodita 2. Izvetaj o realizaciji svih vidova obrazovno-vaspitnog rada

3. Izvjetaj o radu slobodnih aktivnosti dopunske i dodatne nastave

4. Tekua pitanja

_______________________________________________________________________

April

1.Izvetaj o uspjehu i vladanju uenika na kraju 3. klasifi- kacionog perioda ; prijedlog mjera 2.Izvetaj o relizaciji svih vidova obrazovno-vaspitnog rada 3.Pripreme za regionalno takmienje iz vie nastavnih predmeta

4.Profesionalna orjentacija uenika

5. Priprema za obiljeavanje Dana kole Maj

1. Analiza uspjeha i vladanja uenika osmih razreda na kraju nastavne godine2. Organizovanje sportskih takmienja u okviru Dana kole3. Izvetaj o relizaciji svih vidova obrazovno-vaspitnog rada uenika VIII razreda 4. Utvrivanje prijedloga za uenika generacije, nosioce Lue diploma i posebnih diploma 5. Izbor komisija za popravne ispite. Jun

I

1.Verifikovanje uspjeha i vladanja uenika od I-VII razreda 2. Upuivanje uenika na popravni ispit i organizovanje

popravnih ispita3. Realizacija plana i programa svih vidova obrazovno-vaspitnog rada

od 1. do 7. razreda 4. Verifikacija uspjeha nakon popravnog ispita uenika 8. razreda5. Izvetaj o realizaciji ekskurzija i izleta II

1. Analiza uspjeha i vladanja uenika na kraju drugog

polugodita 2. Organizacija rada kole, podjela predmeta na nastavnike,

razredna starjeinstva, uenike organizacije 3. Uee uenika na takmienjima i postignuti rezultati 4. Pohvale, nagrade i diplome uenicima od 1. do 7. razreda 5. Izbor komisija za popravne ispite u avgustovskom roku avgust 1. Izbor predsjednika strunih i odjeljenjskih vea 2. Prijedlog 40-asovne radne nedelje 3. Rezultati popravnih ispita i analiza uspjeha na kraju

kolske godine

4. Prijedlog Godinjeg programa rada kole

5. Izvetaj o novinama u obrazovno-vaspitnom procesu

u koli

6. Izvetaj o radu kole u kolskoj 2009/10.god.7. Utvrivanje kalendara za kolsku 2010/11.god.8. Prijedlog rasporeda asova PLAN I PROGRAM RADA POMONIKA DIREKTORA KOLE Osnovni zadaci pomonika direktora zasnovani su na Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i na stvarnim potrebama kole :

organizacija vaspitno-obrazovnog rada

pedagoko-instruktivni nadzor i uvid

rad u strunim organima kole

praenje i analiziranje nastavno-vaspitnog rada

izrada analize i izvjetaja o radu kole

voenje pedagoke i kolske dokumentacije

saradnja sa roditeljima

saradnja sa drugim kolama

saradnja sa drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama i institucijama na podruju optine i ire

AVGUST - SEPTEMBAR utvrivanje broja odjeljenja, podjela predmeta na nastavnike;

organizovanje i prisustvo popravnim i vanrednim ispitima;

izrada rasporeda asova redovne i dodatne nastave i vannastavnih aktivnosti;

uee i pomo oko izrade godinjih i mjesenih planova rada, planova razrednih i odjeljenjskih vijea, strunih aktiva, planova odjeljenjskih starjeina, planova saradnje sa roditeljima;

podjela rasporeda asova (ispisani obrasci) za svakog odjeljenjskog starjeinu;

odrati predavanje za uenike Ponaanje uenika u koli i van kole;

upoznati uenike sa izvodima iz kunog reda kole;

upoznati uenike sa dunostima i obavezama deurnog uenika;

preuzeti sve planove rada i evidentirati;

uzeti uee oko ukljuivanja uenika u slobodne aktivnosti i dodatnu nastavu;

izvriti uvid u snabdjevenost uenika udbenicima i ostalim priborom;

pruati pomo novopridolim nastavnicima;

svakodnevna komunikacija sa uenicima i roditeljima.

OKTOBAR izvriti preuzimanje mjesenih planova rada i registrovati njihovu predaju;

kontrolisati pedagoku dokumentaciju;

odrati predavanje za uenike Razvijanje radnih navika;raditi sa nedisciplinovanim uenicima;

razgovarati sa uenicima koji ive u nepovoljnim uslovima;

pruati pomo roditeljima za rjeavanje problema nastalih kod djece;

evidentirati uenike koji su doli iz drugih kola i izvriti uvid u dokumentaciju na osnovu koje su upisani;

prisustvovati asovima;

izvriti obilazak podrunih odjeljenja;

izvriti kontrolu i pruati pomo nastavnicima reformisanih odjeljenja.

NOVEMBAR izvriti preuzimanje planova rada i registrovati predaju;

voditi individualne razgovore sa roditeljima uenika (prema potrebi);

analizirati sadraje pedagokih strunih asopisa, listova i upoznati nastavnike sa njima;

voditi individualne razgovore sa uenicima (prema potrebi);

odrati predavanje za uenike Pravilno korienje udbenika;

posjeta asovima razredne nastave;

uestvovati u radu strunih aktiva;

prisustvovsti svim sjednicama odjeljenjskih i razrednih vijea;

odrati predavanje za Nastavniko vijee Demokratizacija odnosa u koli;

posjeta asovima sekcija, grupa, kruoka i pruanje pomoi u radu istih; priprema za odravanje opteg roditeljskog sastanka.

DECEMBAR preuzeti planove rada i registrovati predaju;

odrati predavanje za uenike VIII Izbor zanimanja;

voditi individualne razgovore sa uenicima i njihovim roditeljima (prema potrebi);

pruati pomo oko odreivanja termina dopunske nastave;

vriti uvid u voenju dokumentacije u odjeljenjskim knjigama;

posjetiti asove dodatne i dopunske nastave;

vriti pripreme oko zavretka obrazovno-vaspitnog rada u prvom polugou;

uestvovati u pripremanju za sjednice odjeljenjskih i razrednih vijea svih razreda.

JANUAR prisustvovsti svim sjednicama odjeljenjskih i razrednih vijea;

uestvovati u pripremi i odravanju sjednice Nastavnikog vijea;

uraditi izvjetaj o uspjehu uenika na kraju prvog polugoa;

provjeriti sreenost odjeljenjskih knjiga i ostale dokumentacije;

evidentirati prisustvovanje zimskim seminarima (ako ih bude).

FEBRUAR izvriti evidenciju predaje mjesenih planova rada;

posjetiti asove redovne i dodatne nastave;

odrati predavanje za nastavnike na temu Korelacija nastavnih sadraja;

pripremiti Analizu uspjeha po predmetima za sjednicu Nastavnikog vijea.

MART izvriti prijem i evidentiranje mjesenih planova rada;

izvriti pregled tanosti uraenih planova prema broju radnih dana;

uzeti uee oko pripreme programa posveenog danu 8.marta;

prisustvovati asovima redovne i dodatne nastave;

uestvovati u radu strunih aktiva;

prisustvovsti sastancima slobodnih i drugih vannastavnih aktivnosti;

svakodnevno (po potrebi) razgovarati sa uenicima i njihovim roditeljima.

APRIL evidentirati predaju mjesenih planova rada;

prisustvovsti svim sjednicama odjeljenjskih i razrednih vijea od prvog do sedmog razreda posveenih uspjehu uenika u treem klasifikacionom periodu;

instrukcija i kontrola pedagoke dokumentacije;

raditi na profesionalnom informisanju uenika u saradnji sa odjeljenjskim starjeinama;

posjeta asovima dopunske nastave;

priprema i odravanje opteg roditeljskog sastanka, odrati predavanje Mladi i toksikomanija;

uestvovati u pripremi i realizaciji programa posveenog 1.maju;

svakodnevni razgovori sa uenicima i roditeljima (po potrebi).

MAJ evidentirati predaju mjesenih planova rada;

izvriti uvid u ocjenjivanje uenika VIII razreda;

uestvovati u radu sjednice odjeljenjskog vijea osmog razreda posveene kraju nastavne godine;

priprema i uee u radu sjednice Nastavnikog vijea vezane za utvrivanje uspjeha uenika osmog razreda;

priprema i uee u realizaciji programa posveenog Danu kole;

uee u pripremi i izvoenje izleta sa uenicima predvienog Godinjim planom rada kole.

JUN evidentirati predaju mjesenih planova rada;

uestvovati u radu sjednica odjeljenjskih i razrednih vijea posveenih uspjehu ivladanju uenika na kraju nastavne godine;

priprema i uee u radu sjednice Nastavnikog vijea nakojoj e se utvrditi brojno stanje uenika, broj odjeljenja i broj asova po predmetima u predmetnoj nastavi (priblino) za sljedeu nastavnu godinu;

prisustvo i organizovanje sveanosti posveene zavretku nastavne gosine (podjela diploma, nagrada, priznanja, id r.);

uee u pripremi popravnih ispita u junskom roku.

PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA KOLESADRAJ AKTIVNOSTIDinamika rada

E. I Planiranje i programiranje

1. Izrada godinjeg programa rada kolskog pedagoga

2. Izrada mjesenih (operativnih) planova rada kolskog pedagoga

II Unapreivanje i organizovanje obrazovno-vaspitnog rada

1. Pronalaenje mogunosti nabavke udbenika i ostalog potrebnog didaktikog materijala

2. Pedagoko i didaktiko-metodiko usavravanje predmetnih nastavnika na nivou strunih aktiva

3. Uee na stvaranju estetskog izgleda kolskih prostorija

III Praenje obrazovno-vaspitnog rada

1. Evidentiranje i didaktiko vrednovanje mjesenih planova rada predmetnih nastavnika

2. Praenje realizacije nastavnih programa od strane predmetnih nastavnika

3. Hospitovanje nastavnih asova

4. Analiza postignutih efekata obrazovno-vaspitnog rada (uspjeh i ponaanje uenika)

F. Uee i unapreivanje pedagoke dokumentacijei administracije kole i pedagoko-instruktivni rad sa nosiocima poslova

Rad sa:

1. Predmetnim nastavnicima

2. Odjeljenjskim starjeinama

3. Rukovodiocima strunih aktiva

4. Rukovodiocima uenikih sekcija

5. Direktorom i pomonicima direktora

6. Predsjednicima i lanovima ispitnih i drugih strunih komisijaavgust

avgust

tokom godine

tokom godine

tokom godine

stalno

SADRAJ AKTIVNOSTIDinamika rada

I Rad sa predmetnim nastavnicima

1. Metodika analiza hospitovanih asova (razgovor sa predmetnim nastavnicima u vezi artikulacije nastavnog asa, oblicima rada, nastavnim metodama, nastavnim sredstvima i drugim elementima koji su od znaaja za uspjean nastavni as)

2. Unapreivanje odnosa i saradnje predmetnih nastavnika i uenika na pedagoko-psiholokim osnovama.

3. Struno-pedagoka pomo nastavnicima za saradnju sa roditeljima uenika II Rad sa odjeljenjskim starjeinama1. Saradnja odjeljenjskih starjeina sa roditeljima uenika

2. Obilazak asova odjeljenjskog starjeine i prisustvovanje sastancima odjeljenjske zajednice roditelja

3. Struno-pedagoka pomo odjeljenjskim starjeinama oko regulisanja odnosa: uenik-predmetni nastavnik, predmetni nastavnik-roditelj

4. Pedagoki rad sa uenicima koji ive u nepovoljnim porodinim i drugim socio-kulturnim uslovima

5. Pedagoko-savjetodavni rad sa uenicima na zahtjev odjeljenjskog starjeine, roditelja uenika, predmetnog nastavnika

6. Razgovor sa uenicima na zahtjev, odnosno preporuku, Centra za socijalni rad

C. I PEDAGOKA DIJAGNOSTIKA

1. Utvrivanje kriznih situacija i tekoa u kojima se uenici nalaze u uenju

2. Sagledavanje socio-porodinih uslova u kojima ive ueniciPo planu

Po planu

Tokom godine

SADRAJ AKTIVNOSTIDinamika rada

II SAVJETODAVNI RAD SA UENICIMA

1. Rad sa uenicima koji imaju tekoa u prilagoavanju zahtjevima kole, a ispoljavaju probleme u ponaanju

2. Razgovor sa uenicima radi reavanja eventualnih problema u praksi ocjenjivanja znanja nesporazumi izmeu uenika i nastavnika, nastavnika i roditelja

3. Pedagoko-savjetodavni rad sa uenicima koji imaju slab uspjeh u uenju

4. Pedagoki rad sa uenicima koji ine tee disciplinske prestupe

5. Testiranje polaznika u I razred

D. KONTAKTIRANJE SA RODITELJIMA

1. Kontaktiranje sa roditeljima u cilju dijagnosticiranja odreenih stanja kod uenika

2. Informisanje roditelja o pedagokim i psiholokim karakteristikama njihove djece

3. Struno-pedagoki razgovor sa roditeljima u cilju jedinstvenog vaspitnog djelovanja na uenike

4. Prisustvovanje roditeljskim sastancima

E. ANALITIKO-ISTRAIVAKI RAD1. Izrada i uee u izradi izvjetaja i pregleda o radu kole na kraju prvog polugodita

2. Analiza, interpretacija i izvoenje zakljuaka o radu kole na kraju drugog polugodita in a kraju kolske godine

3. ta misle uenici o metodologiji ocjenjivanja?stalno

Po potrebi

Po planu

GODINJI PROGRAM RADA STRUNOG AKTIVA OD I-IV RAZREDAMJESECRed.br.Br.as.

SEPTEMBAR

1.

2.

3.Usvajanje godinjeg plana rada Aktiva uitelja

Dogovor o korienju djeije tampe

Pitanja vezana za poetak kolske godine/godinji i mjeseni planovi rada,saradnja,nast.sredstva.../

1

NOVEMBAR1.

2.

3.Analiza uspjeha i vladanja na kraju prvog klasifikacionog perioda

Praenje i stimulisanje rada dobrih uenika i talenata,dopunska nastava za uenike koji ne postiu potrebne rezultate

Ostala pitanja

1

JANUAR1.

2.

3.Analiza uspjeha i vladanja na kraju prvog polugodita

Znaaj dopunske nastave

Dogovor o predavanju za naredni sastanak

1

APRIL1.

2.Analiza uspjeha i vladanja uenika na kraju treeg klasifikacionog perioda

Inkluzivno obrazovanje-predavanja-radionica

1

JUN1.

2.Analiza uspjeha uenika na kraju kolske godine

Analiza i razmjena miljenja o radu aktiva u protekloj godini;podjela zahtjeva za narednu kolsku godinu

1

Presjednik aktiva:Dula Grbovi GODINJI PROGRAM RADA STRUNOG AKTIVA OD VI-VIII RAZREDAPlan rada aktiva maternjeg jezika k.2009/10.god.MJESECRed.br.Br.as.

SEPTEMBAR

1.

2.

3.Konstituisanje strunog aktiva-evidencija lanstva

Dogovor o planiranju rada strunog aktiva-pojedinana zaduanja

Analiza godinjih planova rada.Usaglaavanje termina za izradu pismenih zadataka1

NOVEMBAR1.

2.

Analiza uspjenosti primjene odreenih metoda,oblika rada i nastavnih sredstava

Analiza uspjeha na kraju prvog klasifikacionog perioda,po programu reformisane i nereformisane kole1

DECEMBAR1.

2.

3.Analiza uspjeha na kraju prvog polugodita

Osvrt na oblasti koje su uenici najlake i najtee savladali

Prijedlozi za podsticanje kognitivnih sposobnosti za uenike koji zaostaju u savlaivanju nastavnog gradiva1

APRIL1.

2.

3.

4.

Analiza uspjeha i vladanja uenika na kraju treeg klasifikacionog perioda

Usaglaavanje prednosti i znaaja razliitih predmeta ocjenjivanjaFunkcija ocjenjivanja iz ugla uenika(informativna i evolutivna funkcija)

Standardi ocjenjivanja(autonomni,interpersonalni,objektivni)1

JUN1.

2.3.Analiza uspjeha uenika na kraju kolske godine

Rezultati postignuti nakon (eventualnog) izvoenja dopunske nastaveAnaliza uspjeha uenika koji su poloili popravni ispit1

Presjednik aktiva: Zorica JestroviPlan rada aktiva stranih jezika k.2009/10.god.MJESECRed.br.Br.as.

SEPTEMBAR

10.09.-25.09.

1.

2.

3.

4.

5.Konsituisanje aktiva

Analiza i usvajanje godinjih planova radaEvidentiranje postojeih i potrebnih nastavnih sredstavaDogovor oko izrade pismenih zadataka

Izvjetaj sa seminara odranog u Podgorici 3.09.2009.god.1

NOVEMBAR

5.11.-12.11.1.

2.

3.Analiza uspjeha na kraju prvog klasifikacionog perioda

Organizacija dopunske i dodatne nastave,njeni efekti i problemiTekua pitanja1

DECEMBAR

6.04.-9.04.1.

2.

3.

4.Analiza uspjeha na kraju prvog polugodita

Meusobna korelacija predmetaOptereenost uenika obavezama

Tekua pitanja1

APRIL6.04.-9.04.1.

2.

3.

4.Analiza uspjeha i vladanja uenika na kraju treeg klasifikacionog perioda

Kako uticati na jeziku aktivnost uenikaTok pripreme uenika za takmienje

Tekua pitanja1

JUN1.

2.

3.

4.

5.Analiza uspjeha uenika na kraju kolske godine

Analiza rada dopunske i dodatne nastavePodjela asova po predmetima

Davanje predloga i zaduenja nastavnika u okviru aktiva

Tekua pitanja1

* Sastanak aktiva moe biti odran po potrebi i vanredno. Presjednik ativa:Olivera Unkovi PLAN RADA AKTIVA ISTORIJA-GEOGRAFIJA,GRAANSKO VASPITANJE I ESTETSKA GRUPA PREDMETA k.2009/10.god.MJESECRed.br.Br.as.

SEPTEMBAR

1.

2.

Donoenje plana rada novoformiranog aktiva i usaglaavanje i usvajanje godinjih planova radaPodjela slobodnih aktivnosti,raspored asova za izbornu nastavu i druga zaduenja lanova aktiva

1

NOVEMBAR

1.

2.

3.Analiza uspjeha na kraju prvog klasifikacionog perioda

Analiza korienja i stanje postojeih nastavnih sredstava

Organizacija dopunske 1

JANUAR

1.

2.

Analiza uspjeha redovne,izborne,dodatne i dopunske nastave na kraju prvog polugodita

Osnovno obrazovanje u svijetlu reformisane kole1

MART1.

2.

3.Praenje i stimulisanje rada dobrih uenika i talenata i priprema za predstojea takmienja i nastupe

Utvrivanje kriterijuma ocjenjivanja i intenzivnija saradnja u okviru aktiva(hospitovanje)

Tekua pitanja u okviru aktiva1

APRIL

1.

2.

3.Analiza uspjeha i vladanja uenika na kraju treeg klasifikacionog perioda

Uenike ekskurzije,izleti i posjete(predavanje)

Domai zadaci i opterenost uenika1

JUN1.

2.

3.Analiza uspjeha uenika na kraju kolske godine

Analiza i razmjena miljenja o radu aktiva u protekloj kolskoj godini.

Podjela zaduenja za narednu kolsku godinu1

Presjednik aktiva:Vojislav Kasalica PLAN I PROGRAM RADA ODJELJENSKOG STARJEINE

PLAN I PROGRAM RADA KOLSKOG BIBLIOTEKARARed. br.Podruje rada-sadrajVrijemesaradnjeSaradnici

IPLANIRANJE I PROGRAMIRANJETokom godineZamjenikdirektora

Inspektorza radkolske biblioteke

Sreivanje kartona korisnika

Izdavanje knjiga uenicima i nast.osoblju

Obnavljanje i rashodovanje knjievnog fonda

Sreivanje i razvrstavanje knjiga

Praenje izdavanja novih knjievnih djela

Saradnja sa gradskom bibliotekom

Saradnja sa kolegama

IIPEDAGOKO INSTRUKTIVNI RADTokom godineNastavnicimaternjegjezika

Rad sa uenicima

Popularizacija knjiga

Razgovor o proitanim knjigama

IIISAVJETODAVNI RADTokom godine

itanje obavezne literature

Knjiga koju treba proitati

Popularizacija strune literature kod djece i kolega

IVRAD U STRUNIM ORGANIMATokom godine

Posjeivanje seminara

Posjeivanje sajma knjiga

Saradnja sa inspektorom

Napomena: Globalni planovi rada nastavnika sainjeni su tokom avgusta 2009.god. i predstavljaju sastavni dio ovog programa, a kao prilog nalaze se u kancelariji pomonika direktora kole.Operativne planove rada sainjavaju mjeseno i kopije istih predaju pomoniku direktora.

Realizuje asove odjeljenske zajednice

Upoznaje uenike odjeljenja

Prihvata nove uenike u koli,koji su rasporedjeni u odjeljenje

Organizuje odjeljenski kolektiv

Upoznaje uenike sa odjeljenskim vijeem i nastavnim predmetima

Saoptava godinji calendar rada

Upoznaje uenike sa pravima I dunostima uenika

Upoznaje uenike sa kunim redom

Vri izbor rukovodstva odjeljenske zajednice

Organizuje deurstvo uenika u odjeljenju

Predlae uenike za glavne deurne ( VIII razred)

Zaduuje pojedine uenike za odreene aktivnosti

Uestvuje u provoenju zdravstvene zatitte uenika

Ukljuuje uenike u spisak osiguranja

Odreuje uenike za praenje i dnevno informisanje o stanju i pojavama u odjeljenju

Realizuje i evidentira sve potrebne podatke u Odjeljenskoj i Matinoj knjizi

Uestvuje u organizaciji i realizaciji izleta i ake ekskurzije

Uestvuje u organizaciji i realizaciji posjeta javnim i kulturnim ustanovama

Upoznaje svakog uenika,razumije njegove potrebe i sarauje sa lanovima kolektiva i odreenim strunim slubama

Upoznaje roditelje uenika,informie ih o stanju djeteta u koli

Upoznaje socio-kulturno stanje porodice vano za pravilan razvoj djeteta

Obavezno relizuje roditeljske,grupne i individualne roditeljske sastanke

U saradnji sa pedagogom kole realizuje predavanja za reoditelje

Na kraju sedmice evidentira broj asova

Prati redovno pohaanje nastave svih uenika u odjeljenju i procjenjuje opravdanost izostanaka

Analizira odnos uenika prema radnim obavezama

Analizira stanje uspjeha u uenju i vladanju na klasifikacionim periodima

Permanentno ukazivanje na tetnost upoterbe cigareta,alkohola i narkotika

Permanentno ukazivanje na uvanje kolskog inventara,kolske zgrade,dvorita

Sarauje sa lanovima odjeljeankog vijea,upravom kole i strunom slubom

Priprema sjednicu Odjeljenskog vijea po godinjem programu kole

Uestvuje na smotrama u lokalnoj zajednici

Upoznaje uenike sa radom tehnikog osoblja u koli i odnosom uenika prema radnicima i domaru-majstoru

Razredni strajeina unosi ppdatke u aku knjiicu,svjedoanstva

V PLANOVI I PROGRAMI RADA STRUNIH ORGANA :

Plan i program rada direktora kole

Plan i program rada Nastavnikog vijea

Plan i program rada pom.direktora kole

Plan i program rada pedagoga kole

Godinji program rada strunih aktiva(I-IVraz.)

Plan i program rada strunih aktiva VII-VIII

Program rada odjeljenskog starjeine

Plan i program rada kolskog bibliotekara

PAGE 1