ishrana bilja

of 63 /63
KEMIJSKA ANALIZA BILJAKA

Author: koriatsu

Post on 09-Nov-2015

70 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ishrana bilja

TRANSCRIPT

 • KEMIJSKA ANALIZABILJAKA

 • posredno utvrditi plodnost tla i stupanj oneienja opskrbljenost biljaka biogenim elementima interakcije iona (antagonizam, sinergizam) utjecaj gnojidbe tla organskim i mineralnim gnojivima utvrditi stupanj akumulacije tetnih tvari u biljkama i

  njihovu raspodjelu po organima

  Pomou kemijske analize biljnog materijala mogue je:

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Prvi pokuaj analize biljnog materijala u svrhu utvrivanjapotreba biljaka za hranivima zabiljeen je poetkom 19 st.Soussure (1804)

  Stockhardt (1855) i Hellrieggel (1869) su uoili da sadrajmineralnih tvari u biljkama odraava njihov udio u tlu

  Prve granine vrijednosti za stupanj opskrbljenosti biljakahranivima dao je Peterson 1878. godine, na temelju kemijskeanalize biljnog materijala na sadraj fosfora i kalija

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • U Njemakoj - Wagner (1920) u Francuskoj - Lagatu i Maume (1930) u Sjevernoj Americi - Thomas (1937)

  i Champan (1941)

  Intenzivnija primjena zapoela je tek u prvimdesetljeima prolog stoljea

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Posebna zasluga za teorijsku i metodoloku razradu metodakemijske analize biljaka pripada uvenom vedskom biljnomfiziologu Lundegardh-u

  Rezultate svojih viegodinjih istraivanja objavio je 1945. godinekao monografiju pod naslovom Die Blattanalyse

  Lundegardh je na osnovu rezultata brojnih pokusa (600-700)utvrdio da izmeu kalija, fosfora, duika i kalcija u biljci i tlupostoji linearna ovisnost

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  PRIMJENA REZULTATA KEMIJSKIH ANALIZA BILJNOG MATERIJALA

 • Utvrdio je veu preciznost u gnojidbi itarica temeljenu naanalizi biljnog materijala u odnosu na analizu tla

  Od ukupno 172 anketirana farmera analiza lista dala je tonuprognozu u 104 sluaja, a analiza tla u svega 44 sluaja

  Potpuno netona prognoza temeljena na analizi listautvrena je u 9 sluajeva, a kod analize tla u 26 sluajeva

  Rezultati istraivanja Laundgardha nisu ostali nezapaeni, anajiru primjenu nali su u voarstvu i vinogradarstvu

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  PRIMJENA REZULTATA KEMIJSKIH ANALIZA BILJNOG MATERIJALA

 • ira primjena analize biljaka kod jednogodinjih biljnih vrstazabiljeena je tek nakon 50-tih godina prolog stoljea

  Uvoenjem suvremenih postupaka pri analizama biljnog materijala iprimjenom raunala omoguena je velika efikasnost u radu

  U posljednjih nekoliko desetljea publicirano je nekoliko monografija ukojima se detaljno razmatraju teorijski i metodoloki problemi kemijskeanalize biljaka, kao i rezultati njihove primjene:

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  PRIMJENA REZULTATA KEMIJSKIH ANALIZA BILJNOG MATERIJALA

  Bergman 1976, 1988, 1992 Reuter i Robinson 1986 Martin-Prevel i sur. 1987 Kadar 1992 Hainz i Fiedler 1992 Marschner 1995

 • akutni nedostatak prikriveni (latentni) nedostatak optimalni sadraj luksuzna opskrbljenost toksini sadraj letalni nivo

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • brze test metode (Histokemijske metode i anatomske metode) biokemijske metode metode temeljene na odreivanju frakcija pojedinih elemenata folijarna dijagnostika (kemijska analiza cijele biljke, dijelovibiljke - list, peteljka, stabljika, plod, zrno)

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • brze test metode temelje se na karakteristinimbojanim reakcijama pojedinih iona s odgovarajuimreagensom

  Pri tome se boji svjei presjek na nekom organu (grani,peteljci, stabljici) ili sok, tono odreenim reagensom

  Nastala boja usporedi se sa standardnom skalom boja ina temelju toga procijeni opskrbljenost biljakapojedinim elementima

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • utvrivanje opskrbljenosti biljaka fosforom preko bojane reakcijefosfatnog iona sa SnCl2

  Utvrivanje opskrbljenosti biljaka duikom preko reakcije nitratnogiona i difenilamina

  Za to se mogu koristiti reagens tapii, isti ili slini onima koji sekoriste u humanoj medicini

  Jai intenzitet boje u soku ili na presijeku nekog organa ukazuje nabolju opskrbljenost biljke tim elementom

  Meutim, ovo moe biti samo djelomino tono jer se ioni nekogelementa mogu nakupljati u biljci i uslijed poremeenog metabolizmaili nepovoljnih uvjeta za sintezu organske tvari

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  HISTOKEMIJSKE METODE

 • Da bi rezultati istraivanja bili pouzdaniji histokemijski testpotrebno je napraviti na najmanje 20 do 30 biljaka, uzetih poshemi koja se predlae za uzorkovanje biljnog materijala

  Histokemijske metode rjee se koriste kao laboratorijskemetode. Zahvaljujui brzini i jednostavnosti iru primjenuimaju kao terenske metode

  Koriste se zajedno sa vizualnom dijagnostikom kao korisnadopuna drugim metodama

  HISTOKEMIJSKE METODE

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • - metoda za odreivanje stupnja opskrbljenost biljakaduikom (brza, jeftina, jednostavna)

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • nedestruktivna, to omoguava masovnu i brzu primjenu utijeku vegetacije. Pogodna za terenski rad.

  Potrebno je provesti kalibriranje vrijednosti oitanja naklorofilmetru za pojedine sorte, genotipove te faze rasta irazvoja

  Da bi rezultati bili pouzdani potrebno je provesti oitanjabarem na 30-tak listova uzetih iz razliitih dijelova usjeva

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  KLOROFIL METODA

 • Prof. dr. sc. Lepomir oga ISHRANA BILJA U ZATIENIM PROSTORIMA

 • Temelje se na anatomskim promjenama nastalim napojedinim biljnim organima (list, peteljka, stablo, plod)uslijed nedostatka, suvika ili debalansa u ishrani

  Ove promjene mogue je utvrditi samo pomou svjetlosnogmikroskopa

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  Broj preparata i mjerenja mora bitidovoljno velik da bi rezultati bilipouzdani

  Najvei nedostatak mikroskopskihmetoda je to to trai posebnuopremu, dobru osposobljenostistraivaa i dugotrajna je

 • biokemijske metode - temelje se na promjenamaaktivnosti nekog enzima ili udjelu otopljenih niemolekularnih organskih spojeva

  nedostatak ili suviak pojedinih elemenata moesmanjiti aktivnost enzima - dovodi do nakupljanjaodreenih metabolita

  Prof. dr. sc. Lepomir oga ISHRANA BILJA U ZATIENIM PROSTORIMA

 • Prof. dr. sc. Lepomir oga ISHRANA BILJA U ZATIENIM PROSTORIMA

  Nedostatak Smanjenje aktivnosti enzima

  Fe katalaza, peroksidaza, citok oksidaza

  Cu oksidaza ask. kiseline, polif. oksidaza

  Mn MnSOD

  Mg i K piruvatkinaza

  Mo nitrat-reduktaza, nitrogenaza

  Zn karbo-anhidraza, aldolaza

  P fosfataza

 • jedan od glavnih problema biokemijskih metoda jenedostatak standarda (koje poveanje ili smanjenjeenzimatske aktivnosti ukazuje na nedostatak ilisuviak kojeg elementa)

  do sada je najbolje istraena primjena enzima nitrat-reduktaze

  utvrena je pozitivna korelacija izmeu aktivnostinitrat-reduktaze i opskrbljenost biljaka nitratima,odnosno duikom

  Prof. dr. sc. Lepomir oga ISHRANA BILJA U ZATIENIM PROSTORIMA

 • frakcije nekog elementa pouzdaniji pokazateljopskrbljenosti biljaka od ukupne koliine elementa

  najbolji primjer - nitratna frakcija duika koja predstavljapouzdan pokazatelj opskrbljenosti duikom(kemo i fotoredukc.?)

  u biljkama koje su bogato opskrbljene fosforom i ukojima je poremeen metabolizam fosfora, uoava sepoveanje udjela neorganskog fosfora

  Prof. dr. sc. Lepomir oga ISHRANA BILJA U ZATIENIM PROSTORIMA

 • znaajna uloga npr. kod tumaenja kloroze u veini sluajeva nije utvrena pozitivna korelacija

  izmeu ukupnog sadraja eljeza u biljkama i stupnjaopskrbljenosti ovim elementom

  pristupilo se odreivanju oblika eljeza koji aktivnosudjeluje u metabolizmu biljaka (ekstrakcija slabim kis.ili helatima iz ZM)

  znaajno vee koliine Fe2+ utvrene su u zelenimlistovima u odnosu na klorotine listove, dok sadrajukupnog eljeza nerijetko pokazuje suprotnu tendenciju

  Prof. dr. sc. Lepomir oga ISHRANA BILJA U ZATIENIM PROSTORIMA

 • mlade biljke i organi sadre vie organskog, a starebiljke i organi vie mineralnog sumpora, o emu trebavoditi rauna prilikom uzorkovanja

  opskrbljenost biljaka sumporom temelji se ne samona koliini ukupnog i sulfatnog sumpora nego i naodnosu N/S

  Prof. dr. sc. Lepomir oga ISHRANA BILJA U ZATIENIM PROSTORIMA

 • Slina situacija je i sa cinkom - koliina vodomekstrahiranog cinka iz listova bolje odraava stupanjopskrbljenosti cinkom nego njegov ukupan sadraj ulistovima (Rahimi i Schroopp, 1984)

  utvrivanje opskrbljenosti biljaka biogenimelementima na temelju njihovih organskih ilineorganskih frakcija nema iru primjenu, osim usluaju nitrata

  Prof. dr. sc. Lepomir oga ISHRANA BILJA U ZATIENIM PROSTORIMA

 • Pod folijarnom analizom u irem smislupodrazumijevaju se metode temeljene na kemijskojanalizi biljaka

  Koliine pojedinih makro i mikroelemenata te tekihmetala mogu se odrediti u listu, peteljci, stabljici,plodu, korijenu i cijeloj biljci

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Sistem koji se temelji na odnosu pojedinih elemenatau biljci, a ne njihovim koliinama

  Prednost ove metode je u tome to se jednomutvrene vrijednosti odnosa mogu koristiti u svimfazama rasta i razvoja

  Smatra se da je ovaj postupak osjetljiviji na lokalneagroekoloke uvjete (optimalni prosjeni odnos N/P ulistu kukuruza je 10,1, u junoj Africi 8,9, a u jugoist.SAD 11,3)

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Opskrbljenost odnos meu elementima

  N/K N/P K/Pvrlo slaba < 0,49 < 4,05 < 3,43

  slaba 0,49-0,97 4,05-8,08 3,44-6,85umjereno slaba 0,98-1,08 8,09-8,98 6,86-7,61

  optimalna 1,09-1,38 8,99-11,38 7,62-9,64poviena 1.39-1,54 11,4-12,6 9,65-10,71

  visoka 1,55-3,08 12,7-25,3 10,72-21,4jako visoka >3,08 >25,3 > 21,4

  prosjek 1,23 10,11 8,57

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • biotiki imbenici - biljna vrsta, genotip, vrsta organa izdravstveno stanje biljaka

  abiotiki imbenici - opskrbljenost tla hranivima,temperatura, intenzitet, kvalitet i trajanje osvjetljenja iopskrbljenost vodom

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Biljne vrste se meusobno razlikuju po potrebama,koliinama, osjetljivosti na nedostatak i suviak pojedinihelemenata

  Potrebe biljaka najbolje karakterizira visina biolokogprinosa i koliina elementa po jedinici mase

  Prema potrebama biljke se dijele na: nitrofilne (pinat, paprika, poriluk) kalifilne (krumpir, rajica, drvenaste kulture) kalcifilne (jabuka, paprika, rajica) borne (eerna repa, kupusnjae, jabuka)

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Nedostatak duika - kukuruz i repica

  Nedostatak kalija - krumpir jabuka

  Tolerantnost na cink- slaba penica, kukuruz eerac, jeam- umjereno osjetljive salata, pinat, rajica- tolerantne krumpir, grah, djetelina

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Linije, hibridi i sorte takoer meusobno se razlikuju popotrebama, koliinama i stupnju osjetljivosti na nedostatak ilisuviak pojedinih elemenata

  Najvei problem predstavlja odreivanje graninihvrijednosti kod jednogodinjih kultura (genotipovi semijenjaju nakon nekoliko godina)

  Stoga se u novije vrijeme sve vie radi na utvrivanjugenetske osnove mineralne ishrane biljaka, nainunasljeivanja koliina i tolerantnosti na nedostatak ili suviakelemenata

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • 1. dio biljke koji se uzima za analizu2. termin uzorkovanja

  Prema Bergmanu (1992) i Marchneru (1995) dva suimbenika posebno znaajna za pravilno uzimanjeuzoraka biljnog materijala:

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  Pored navedenog znaajna je jo:

  a) veliina prosjenog uzorkab) mrea uzimanja uzorakac) povrina s koje se uzorci uzimaju

 • Prosjeni uzorak biljnog materijala je uzorak koji sasvim svojim osobinama (fiziolokim, morfolokim,kemijskim i biolokim) predstavlja ukupnu populacijuiz koje je uzet

  Sastoji se iz veeg broja pojedinanih uzoraka.

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • najpogodnija tkiva i organi za folijarnu analizu supotpuno razvijeni, fizioloki aktivni listovi i zeleni dijelovibiljke

  za kemijsku analizu nisu pogodni biljni dijelovi i organi ukojima se sadraj elemenata brzo mijenja (mladi i/ilistari listovi) i oni s intenzivnim prometom tvari

  dio biljke koji se uzima za uzorak treba biti dobrodefiniran zbog lakeg uzimanja

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • list s peteljkom (cijela biljka uzima se kod mladih biljaka ili akose eli izbjei utjecaj translokacije elemenata na njihov sadraju pojedinim organima)

  samo list (npr. opskrbljenost eerne repe duikom i kalijem, afosfor u peteljci)

  samo peteljka (karakteristino za elemente koji se nakupljaju uprovodnim kanalima - Ca i Cl ili NO3ili PO4)

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  Za uzorak ne treba uzimati odumrle dijelove biljke,kao ni previe mlade ili stare listove.

 • uzorkovanje vezati za odreene faze rasta i razvoja biljaka, ane za starost biljaka (broj dana, visina, broj listova)

  ukoliko se pojave znaci nedostatka uzorkovanje provestiodmah, bez obzira na plan uzorkovanja

  s istog mjesta istovremeno uzeti uzorke zdravihi bolesnih biljaka

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  Uzorci se ne bi smjeli uzimati nakon dugotrajnih kia,sue, mraza i oteenja od tetnika i bolesti.

 • ovisi o brojnim imbenicima, prvenstveno o heterogenosti biljaka

  o genetskoj ujednaenosti materijala

  u veini sluajeva prosjeni uzorak biljnog materijala sastoji se od50-100 listova, a ako su manji listovi taj broj moe biti i vei od200 listova

  s jedne biljke ne bi trebalo uzeti vie od dva lista

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Biljna vrsta Vrijeme uzorkovanja Biljni dio Veliina uzorka

  itarice

  busanje cijeli nadzemni dio500 g svjee

  bilj. mase

  vlatanje cijeli nadzemni dio iligornja 2 razvijena lista

  500-1000 g svjeemase ili 200 listova

  od klasanja do cvatnje prvi i drugi list ispod klasa 200 listova

  Kukuruz

  do 30 cm visine cijeli nadzemni dio 20-30 biljaka

  od 30 cm visine dopoetka metlianja

  gornja 2 razvijena lista50 listova

  od metlianja docvatnje

  listovi iznad i ispod klipa

  Krumpir

  poetak stvar. gomoljagornji potpuno razvijeni

  listovi s peteljkompoetak cvatnje 50 listova

  kraj cvatnje

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • prema Shrammu uzorke je najbolje uzimati po dijagonali

  mrea uzorkovanja treba biti prilagoena uvjetima i vrsti materijalakoji se uzima

  uzorci sjemena uzimaju se pomou razliitih sprava: ila, tapa idubinske sonde ovisno od pakiranja i vrste sjemena

  gomolje krumpira uzima se s vie mjesta i razliitih dubina bezbiranja

  pri uzimanju uzoraka npr. eerne repe uzimaju se vei, srednji isitniji uzorci proporcionalno njihovom odnosu u ukupnoj koliini

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Folijarna analiza kod drvenastih kultura ima dugu tradiciju (Fiedler,1964; Gartel,1965; Papp i Tamasi, 1979)

  Rezultati kemijskih analiza lista mogu se koristiti ne samo u godini ukojoj su analize napravljene, nego i u narednoj vegetaciji

  Do postizanja pune rodnosti rezultati analize lista nisu dovoljnopouzdani jer je sadraj elemenata u listovima mladih stabala obinovei nego kod rodnih stabala

  Za mlade voke mnogo pouzdaniji pokazatelj stupnja opskrbljenostihranivima je vegetativni rast

  U godinama s veim prinosom sadraj duika, fosfora i magnezija uliu neto je vii, a kalija nii nego u godinama s niskim prinosom

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • pored ukupne koliine hraniva vrlo vano je odrediti i odnospojedinih elemenata

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  OPTIMALNI ODNOS IZMEU DUIKA I KALIJA U LIU RAZLIITIHVONIH VRSTA

  VONA VRSTA N:K ODNOS

  breskve 1,0-1,2jagode 1,7-2,1

  jabuke i kruke 1,5-1,6ljive i marelice 0,8-0,9trenje i vinje 1,7-2,0

  maline 2,2-2,5crni ribizl 2,0

 • Sadraj mineralnih tvari u liu nije konstantan nego semijenja tijekom vegetacije. Stoga se uzorci za analizutrebaju uzimati svake godine u isto vrijeme

  Ukoliko se uzorci uzimaju samo jednom u tijeku godine, zajabuku i kruku uzorke uzeti u razdoblju od sredine srpnjado sredine kolovoza, za kotiavo voe od kraja lipnja dokraja srpnja, a kod bobiastog voa u periodu berbe

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Uzorke za analizu poeljno je uzimati dva i vieputa u tijeku vegetacije, pogotovo ako se navokama uoavaju znakovi nedostatka ili debalansau ishrani

  Za analizu treba uzimati potpuno razvijene, zdrave ineoteene listove sa srednje ili s donje straneizboja. S jednog izboja uzima se 2 do 4 lista speteljkom

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • KOJI DIO BILJKE?

  - zdravi, dobro razvijeni izboji- prvi fizioloki razvijeni listovi

  (4-5 list od vrha izboja)

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Prosjean uzorak uzima se sa stabala umjerenooptereenih rodom, i to za svaku sortu, odnosnokombinaciju sorta/podloga ili tretman

  Ako se analizira samo opskrbljenost kalijem ili fosforomnajbolje je analizirati samo peteljku

  Kod jagoda uzimaju se listovi iz sredine rozete, a kodmalina s jednogodinjeg vegetativnog izdanka

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Za jabuasto i kotiavo voe jedan prosjeni uzorak biljnogmaterijala sastoji se od 75 do 100 listova,sa 10 do 12 stabala

  kod bobiastog voa prosjeni uzorak sastoji se od20-40 listova (jedan list po izdanku)

  kod jagoda od 40 do 75 listova (jedan list po biljci)

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  S povrine od 2 do 3 ha dovoljno je uzeti jedan prosjeni uzorakbiljnog materijala ukoliko je tlo homogeno, a radi se o jednoj

  sorti i podlozi

 • Za prosjean uzorak uzimaju se potpuno razvijeni listovi speteljkom sa rodne rozgve koja se nalazi u blizini ili nasuprotgrozda (Ryser, 1983)

  preporua se uzorke uzimati najmanje dva puta u tijekuvegetacije izmeu cvatnje i pune zrelosti

  Prosjean uzorak sastoji se od 100 do 200 listova koji se uzimajusa 60 do 100 biljaka

  Ukoliko se uzorci uzimaju prvenstveno za analizu opskrbljenostifosforom i kalijem najpouzdaniji podaci dobivaju se analizompeteljke

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • PLOJKA

  PETELJKA

  Treba uzeti reprezentativniuzorak

  Analiza je dobra onoliko koliko jedobar uzorak

  Optimalne koncentracije hranivabaziraju se na vremenu uzorkovanja

  UZORKOVANJE BILJNOG MATERIJALA VINOVE LOZE

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Preporueno vrijeme uzorkovanja: puna cvatnja ara

  Vrijeme uzimanja uzoraka od sredine svibnja do sredine kolovozaopenito prua tonije procjene potrebe za prIhranom

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  UZORKOVANJE BILJNOG MATERIJALA VINOVE LOZE

 • Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  UZORKOVANJE BILJNOG MATERIJALA VINOVE LOZE

  - uzeti peteljke lista nasuprot bazalnog cvata

  UZORKOVANJE U PUNOJ CVATNJI

 • Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  UZORKOVANJE BILJNOG MATERIJALA VINOVE LOZE

  UZORKOVANJE U ARI

  - uzeti peteljke potpuno razvijenog lista

 • Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  UZORKOVANJE BILJNOG MATERIJALA VINOVE LOZE

 • Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  UZORKOVANJE BILJNOG MATERIJALA VINOVE LOZE

  Uzorkovanje peteljki

  Sakupiti 75 100 peteljki 25 50 trsova (2 3 peteljke po trsu) Ne vie od 1 peteljke po izboju Trsovi trebaju biti isto stari, ista sorta, podloga, s istog tla Izbjegavati bolesne ili oteene listove Peteljke ne prati ukoliko nisu jako prljavi Poslati u laboratorij u istoj papirnatoj vreici (oznaene)

 • Biljna vrsta Vrijemeuzorkovanja Biljni dioVeliinauzorka

  Jabuasto voe od polovine srpnja dopolovine kolovozarazvijeni listovi sa

  peteljkom- sredina mladice -

  75-100 listova

  Kotiavo voe od kraja lipnja dokraja srpnjarazvijeni listovi sa

  peteljkom- sredina mladice -

  75-100 listova

  Bobiasto voe u razdoblju berbe listovi iz sredine rozete 40-75 listova

  Vinova loza od cvatnje do punezrelosti 2-4 putarazvijeni listovi s peteljkom

  - u blizini grozda - 100-200 listova

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  Uzorkovanje kod drvenastih kultura

 • problematika je vrlo slina kao kod ratarskih kultura

  za analizu se uzimaju potpuno razvijeni listovi, dva ili vie puta utijeku vegetacije

  Broj uzoraka sa jedne parcele ovisi o veliini parcele, homogenosti tla iusjeva

  Jedan prosjeni uzorak biljnog materijala predstavlja povrinu od 0,1-0,5 ha

  uzorci se mogu uzimati po dijagonali ili po nekoj drugoj shemiuzorkovanja.

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Biljna vrsta Vrijemeuzorkovanja Biljni dioVeliinauzorka

  Lisnato povre sredinom vegetacije potpuno razvijeni list 35-55 biljaka

  Kupus stadij rozete srednji listovi rozete 10-20 biljaka

  Krastavci prije formiranja plodova listovi blizu glavne vrijee 20-30 biljaka

  Celer visina biljaka 30-40 cm peteljka potpuno razvijenihlistova 15-30 biljaka

  Rajica na polju prije ili u tijeku cvatnje 3. ili 4. list od vrha biljke 20-25 biljaka

  Rajica ustakleniku prije ili u tijeku pupanja listovi s II ili III ili IV ili V etae 20-25 biljaka

  Korijenastopovre

  prije stvaranja lukovice ilizadebljanja korijena srednji listovi lisne rozete 20-30 biljaka

  Uzorkovanje kod povrtnih kultura

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • uzimaju se potpuno razvijeni listovi ili lisni parovi Kod gladiole uzima se prvi potpuno razvijeni list, a kod krizantemegornji razvijeni listovi sa cvjetne stabljike(prije ili za vrijeme cvatnje)

  Kod rue uzimaju se gornja 2-3 lista sa 20-30 biljaka u tijekuformiranja cvjetova Kod ukrasnih grmova uzorci se uzimaju sredinom ljeta,

  od 30-100 potpuno razvijenih listova, s jednogodinjih grana U rasadniku uzorci se uzimaju u fazi porasta od 3 do 6 listova

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Uzorci biljnog materijala trebaju se u to kraem vremenudostaviti u laboratorij na obradu

  U svjeim uzorcima odigravaju se odreeni biokemijskiprocesi. Uslijed disanja dolazi do gubitka mase suhe tvari

  Da bi se utjecaj ivotnih procesa na rezultate kemijskeanalize sveo na minimum potrebno je uzorke odmahsmrznuti ili staviti u postupak

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

 • Prilikom transportiranja uzorci se prenose u poljskimfriiderima (temp. 0oC)

  Uzorci se sue na 60-80 oC ne dolazi do gubitka mase suhe tvari Suenje koje traje vie od 12 sati na temperaturi veoj od 80oCdovodi do gubitka suhe tvari i duika (Sharkey, 1974)

  Ukoliko su uzorci oneieni prainom, ostacima pesticida ilimineralnim tekuim gnojivima potrebno je uzorke najprijeoprati (Oelschlager, 1973)

  Pretjerano pranje nije poeljno jer dolazi do gubitka nekihmineralnih (K, Na) tvari

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  TRANSPORT, OBRADA I UVANJE UZORAKA

 • Suhi, samljeveni uzorci uvaju se u novim, istimpapirnatim vreicama, kartonskim kutijama, staklenim iliplastinim posudama

  Svaki uzorak treba imati svoj identifikacijski broj, mjestouzorkovanja, biljnu vrstu, organ biljke, fazu razvoja, datumuzorkovanja

  Uzorci se trebaju uvati u istim, suhim, prozranim itamnim prostorijama

  Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  TRANSPORT, OBRADA I UVANJE UZORAKA

 • Prof. dr. sc. Lepomir oga METODE I DIJAGNOSTIKA U ISHRANI BILJA

  Mokri postupak(H2SO4, HNO3, HCl,

  Plinske ili mikrovalnepei

  KEMIJSKA ANALIZA B.M.

  Suhi postupak(arenje 550 oC)

  RAZGRADNJA UZORKA(SPALJIVANJE)

  UKUPNA HRANIVA

  EKSTRAKCIJA HRANIVA IZ BILJKE(EKSTRAKTIVNA SREDSTVA)

  FRAKCIJE HRANIVA

  organska otapala

  voda

  anorganska otapala