numer 149 (sgh) (grudzień 2014)

Download Numer 149 (SGH) (grudzień 2014)

Post on 06-Apr-2016

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Niezależny Miesięcznik Studentów "MAGIEL"

TRANSCRIPT

 • grudzie 2014

  spis treci /Czemu choinka nie jest godna? Bo joda.

 • 04-05

  Nie byoby mnie tu, gdyby nie ja.

  SOWO OD NACZELNEGO

 • aktualnoci /

 • 06-07

  MAGIEL: Co chciaby Pan zobaczy na naszej uczelni przed kocem kadencji?TOMASZ SZAPIRO: Chciabym zobaczy szko w peni odblokowan, otwar-t na spoeczno midzynarodow. Szko, w ktrej wida, e potrafi-my wykorzysta ogromn szans, ktr mamy w obecnych warunkach. Zaley mi na rozwoju bada naukowych, jak i wykorzystaniu potencja-u studenckiego, z ktrym mamy do czynienia na naszej Uczelni. Mam nadziej, e SGH przycignie nie tylko studentw po nauk, ale rwnie naukowcw. Dziki badaniom przez nich prowadzonym wiksi partne-rzy zaczynaj nas dostrzega, czym zwikszamy szanse na pozyskanie no-wych rodkw.

  Chcemy zmieni priorytety z dydaktyki na badania? Na SGH pracownicy zwracaj si w stron prowadzenia bada, bo

  tylko one zapewniaj awans naukowy. Ale badania wymagaj rodkw pastwo ich nie daje dlatego musimy je zdobywa w konkursach. W procesie oceny naszych pracownikw zaczlimy ocenia take po-tencja do przycignicia rodkw na Uczelni poprzez zdobywanie grantw czy jako publikacji, co jeszcze trzy lata temu nie byo prak-tyk. Ale w zamian tworzymy otwarte rodowisko, w ktrym nawet mody czowiek moe zosta kierownikiem katedry. Albo, niespena 40 letni profesor moe dosta grant z KBC mimo, e nie jest elektro-nikiem albo fizykiem.

  Charakter naszej Uczelni implikuje, e nigdy nie bdziemy taka fabryk patentw, jak na przykad politechniki: na czym ma polega nasza warto w badaniach naukowych?

  Patenty to nie jedyny sposb zarabiana na nauce. Nawet w algoryt-mach przyznawania dotacji do bada s tylko czci oceny dla Na-rodowego Centrum Bada i Rozwoju to kluczowy aspekt, ale ju Na-rodowe Centrum Nauki bardziej zwraca uwag na publikacje. Trzeba pamita te, e patent to tylko ochrona prawna, sam w sobie nie przy-nosi zyskw. Patenty naley jeszcze skomercjalizowa. Z tym inyniero-wie maj problemy, potrzebuj oni wiedzy z uczelni biznesowych. Wic cho sami nie mamy takich moliwoci generowania patentw, jestemy cennym partnerem dla innych. Sama taka dziaalno jest de facto in-nowacj i stanowi dorobek, ktry moe by nawet przedmiotem finan-sowania przez pastwo.

  Na czym ma polega planowany podzia szkoy?SGH zostao zaoone 108 lat temu przez czowieka, ktry wierzy, e

  najwaniejsze co mona zrobi dla Polski to zbudowa ksztacenie kom-petentnych specjalistw, ktrzy bd tworzy now gospodark. Jestem zdania, e nie ma rozwoju Polski bez dobrych kadr. W obecnych cza-sach zmienia si rozumienie, co to s dobre kadry, a przede wszystkim gospodarka. Jeeli chcemy eby dzisiaj nasza Uczelnia bya napraw-d konkurencyjn, musi ona funkcjonowa na szczeblu midzynarodo-

  Pod tym hasem 30 lat temu odbyway si protesty studentw przeciwko socjalistycznej wadzy. Teraz uczelnia zno-wu zmienia kolor jednak w myl strategii bkitnego oceanu, szukajc nowych drg rozwoju kiedy stare czerwone oceany si wyczerpuj. O swojej wizji Uczelnimarze opowiada prof. Tomasz Szapiro Rektor SGH.T E K S T: H U B E R T G U Z E R A , R O M A N Z I R U K

  fot.

  Aleks

  ande

  r Gow

  acki

  Rektor si jara.

  / wywiad z Rektorem

  SGH zmienia kolor

 • wym, a do tego potrzebna jest przejrzysto w jej strukturach. Proponu-jemy nie podzielenie, a poczenie szkoy, tak, aby jej sposb dziaania by zrozumiay w sensie globalnym. Po dugiej rocznej dyskusji, wybra-limy trzy gwne wtki, tj. Szkoa Biznesu, Szkoa Ekonomii i Szko-a Polityki Publicznej. Struktura 3 szk nie jest celem samym w sobie. Istota reformy polega na decentralizacji decyzji i czeniu mniejszych jednostek w due, co uporzdkuje nasz odbir wizerunkowy i stworzy szans na rozwj.

  Co ta reforma oznacza dla obecnych studentw?Nie planujemy adnych gwatownych restrukturyzacji, ktre mo-

  gyby przeszkodzi naszym obecnym studentom w nauce. Kady kto zacz swj kierunek, bdzie mg go skoczy. Planujemy wzbogaci nasz ofert o nowe kierunki studiw, dopasowane do szybko zmie-niajcego si rynku pracy, zwizane z e-biznesem, big data, a nawet ze sprawami na pozr tak abstrakcyjnymi jak zarzdzanie przestrzeni ko-smiczn. Wszystko to ma pomc naszej Uczelni w zachceniu nowych kandydatw i utrzymaniu pozycji lidera wrd polskich uczelni ekono-micznych.

  Skoro jednym z celw jest przycignicie studentw z zagranicy, to czy to oznacza, e chcemy walczy take o studentw z zachodu?

  Przede wszystkim staram si zbudowa wsplny front rektorw uczel-ni w stolicy aby Warszawa bya atrakcyjna dla studenta z zagranicy. Sami wprawdzie niewiele moemy zrobi, ale chcemy naciska na wa-dze miasta eby nad tym pracoway. Warszawa obecnie jest bardzo trud-na do zapromowania dla studenta zagranicznego. Jeeli nasz przekaz do studentw zagranicznych to przyjedzajcie do Warszawy bo tu jest Mu-zeum Holocaustu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Na-rodowe, wszystkie przegrane powstania narodowe emy odmalowali, to przycignicie ich na SGH staje si bardzo trudnym zadaniem. Im trzeba pokaza co innego, odpowiedzie na pytania czy macie miastecz-ko akademickie?, a gdzie my moemy w sobot mog potaczy?. To gdzie ich wtedy mam skierowa?

  Na Mazowieck.Dokadnie to samo odpowiedzia mi burmitrz Mokotowa, wic go

  spytaem a na Mokotowie?. Mazowiecka to ju co, ale myl, e wa-dze miasta powinny robi wicej aby Warszawa bya bardziej zachca-jca. Musimy si stara aby Warszawa bya atrakcyjna jako miejsce do mieszkania. Dla ludzi ktrzy chodza na siowni, a nie tylko na wyka-dy. Ktrzy chc posucha muzyki offowej, a nie cay czas uczy si do egzaminw.

  Czy sdzi Pan, e ci studenci zagraniczni jeli ich przycigniemy - bd w stanie zaa-ta luk demograficzn?

  To nie jest nasz problem, SGH ma coraz wicej studentw. To efekt kryzysu gospodarczego im wikszy kryzys, tym wikszy popyt na lep-sze produkty. SGH oferuje dobry produkt, w zwizku z tym popyt na nas bdzie rs. I nie bdzie ryzyka dopki nie naruszymy jakoci, jak na przykad poprzez zniesienie egzaminw wstpnych. Jako jest wita.

  Ale skoro mwimy o lukach, to polskie uczelnie ekonomiczne maj problem z inn luk. Na kad zotwk, ktr wydaj z budetu jako rektor to w Stanach ta zotwka ma 60% z sektora prywatnego. W Pol-sce udzia jest podobny, tylko w caoci pochodzi z komercyjnej eduka-cji, a w Stanach z szerszego zakresu produktw ekspertyz, implemen-tacji, bada, scoringw etc. Wic problem nie polega tyle na tym, e bdziemy mieli mniej studentw, problem w tym e nie mamy przycho-dw poza dydaktyk.

  Ciekawe jest, e mwi Pan, e najwiksza warto SGH to marka i ludzie. Tak samo mwi o sobie firmy konsultingowe, a teraz dodatkowo okazuje si, e chcemy pozyskiwa dodaktowe rodki z doradztwa i oferowa usugi oparte na naszych kompetencjach. Bdziemy z nimi konkurowa?

  Bdziemy kooperowa. Nawet mona atwo wskaza gdzie tak przestrze kooperacji mona znale. Firmy doradzcze maj projekty rutynowe i nie-rutynowe. Rutynowe, jak due dilligence czy audyt, tutaj raczej nie bd one szuka wsppracy, ale s niszowe rzeczy, gdzie np. musieliby stworzy now metodyk. Wtedy chtnie sigaj po nasz pomoc, poniewa my jestemy w stanie efektywniej stworzy tak now metodyk.

  Czyli nie chcemy ich zastpi? Moe bym i chcia zastpi deszcz, ale pewnych rzeczy si nie da. Podobnie

  z firmami konsultingowymi, to jest ogromnie wany kawaek naszej rzeczy-wistoci gospodarczej i nie ma pewnych alternatyw jak zastpi deszcz albo walczy w firmami konsultingowymi. Dlatego szans na rozwj daj obszary ktore nie zostay wydrenowane, albo takie, w ktrych pojawia si wsplna ko-rzy. Jak w strategii bkitnego oceanu.

  ebymy mogli si rozwija musimy dyskutowa, rozmawia i wsppracowa. Tymczasem trze-ba przyzna, e relacje na SGH s do lune. Ludzie co chwil maj zajcia w innych grupach, cz nie przychodzi w ogle siedzc w pracy...

  I tak i nie. Na pewno caa Polska, a zwaszcza uczelnie maj sporo do pra-cy w zakresie ktry si nazywa kapitaem spoecznym, a szczegolnie w kapi-tale relacji. Nie zmienia to faktu, e jest na SGH poczucie wsplnoty i my-l, e aden student w rozmowie z kim z zewntrz nie da sobie zego sowa na nasz uczelni powiedzie. Mona sobie wewntrznie narzeka, ale czu-jemy si wsplnot.

  Jeli chodzi o relacje midzyludzkie. Poznajecie podczas studiw olbrzy-mie iloci ludzi, pochodzicie z rnych miast. Tak samo byo w dawniej-szych czasach, tylko przychodzio si do grupy zajciowej, ktra stanowia wtedy subsytut klasy licealnej. Dzisiaj takimi grupami na SGH s tylko gru-py jzykowe. Jednak czy to le? Po 5 latach studiowana i zmieniania grup na kazdych zajciach uzyskuje si niesamowity efekt ksztacenia nie mamy adnego problemu z nawizywaniem kontaktw i prac w nowopoznanej grupie. Oczywicie, czowiek ma potrzeby wsplnotowe, ale mamy 60 k naukowych. Mamy organizacje studenckie. Jest jak si zakotwiczy na stu-diach.

  Podczas swoich studiw byem przydzielony do grupy od P do S, bo moje nazwisko jest na S, a grupy tworzono alfabetycznie. Dlatego ja do dzisiaj mam relacje z kolegami, ktrych nazwiska s na S. A Wy macie kontakty z koem naukowym, kontakty oparte o wsplne zainteresowania, nie przy-padkowe jak u mnie. Dlatego nale do zwolennikw tego systemu. On si sprawdza, jestemy wysoko w rankingach, dobrzy na rynku pracy i mamy studentw ktrzy chc si za SGH da zabi.0

  grudzie 2014

  wywiad z Rektorem /

  fot.

  Aleks

  ande

  r Gow

  acki

 • / Zjazd PSRP

  10-11

  XXII Zjazd Parlamentu Studen-tw Rzeczypospolitej PolskiejParlament Studentw Rzeczypospolitej to organizacja zrzeszajca samorzdy wszystkich polskich uczelni. Przygl-damy si zmianom, jakie wprowadzi zorganizowany niedawno Zjazd Delegatw, najwaniejszy organ PSRP.

  T E K S T: K U B A WA N AT

  Dziewitego listopada biecego roku w Warszawie odby si sprawozdaw-czo-wyborczy XXII Zjazd Parlamen-

  tu Studentw Rzeczypospolitej. Wybrano na nim nowego przewodniczcego oraz wadze statutowe. Uczestnicy zebrania przyjli tak-e sprawozdanie z d