numer 151 (sgh) (marzec 2015)

Download Numer 151 (SGH) (marzec 2015)

Post on 08-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Niezależny Miesięcznik Studentów "MAGIEL"

TRANSCRIPT

 • www.magiel.waw.pl

 • marzec 2015

  spis treci /Dzisiaj wyrzucaj kanap. Jutro wyrzuc nas, Zasuonych Maglowiczw.

 • 04-05

  SOWO OD NACZELNEGO

 • aktualnoci /

 • 08-09

  / konferencja o umidzynarodowieniu / wycig z regulaminu

  Wanie zakoczy si najwaniejszy okres wieczcy kady semestr. Czas egzaminw jest nierozerwalnie zwizany z pytaniami dotyczcy-mi nieobecnoci na jednym z terminw, czy prze-dueniem sesji. Wszystkie te kwestie uregulowa-ne s w Regulaminie Studiw. MAGIEL zachca do zapoznania si z wiarygodnym rdem infor-macji i zdobycia argumentw w skutecznej walce o swoje prawa.

  38 1. Student ma prawo do skadania egzaminu

  wdwch terminach, co oznacza, e: 1) w razie uzyskania na egzaminie w I termi-

  nie oceny niedostatecznej studentowi przysugu-je prawo do zdawania egzaminu poprawkowego wII terminie;

  2) wprzypadku, gdy student nie przystpi do egzaminu wterminie I, nie otrzymuje oceny nie-dostatecznej z powodu nieobecnoci na egzami-nie, przysuguje mu prawo do zaliczania przed-miotu wII terminie, lecz nie jest uprawniony do poprawkowego terminu egzaminacyjnego w ra-zie niezdania egzaminu wII terminie, zzastrze-eniem ust. 3.

  2. Prawo skadania egzaminu w dwch ter-minach, oktrym mowa wust. 1, nie obejmuje uprawnienia do ponownego zdawania egzaminu wII terminie wprzypadku, gdy student otrzyma wIterminie ocen dostateczn albo wysz.

  3. W wyjtkowych przypadkach, na udoku-mentowany wniosek studenta, o ktrym mowa wust. 1 pkt. 2, dziekan moe dopuci go do ska-dania egzaminu poprawkowego, wterminie usta-lonym wporozumieniu zegzaminatorem, lecz nie pniejszym ni 21 dni od zakoczenia sesji egza-minacyjnej w II terminie wprzypadku przed-miotu, ktry nie jest objty form tzw. egzami-nu standaryzowanego, oraz 30 dni wprzypadku przedmiotu objtego form tzw. egzaminu stan-daryzowanego.

  4. Wodniesieniu do konkretnego studenta sy-tuacja, oktrej mowa wust. 3, moe mie miejsce nie wicej ni dwukrotnie wcaym okresie trwa-nia studiw okrelonego stopnia.

  5. Rektor, po zasigniciu opinii dziekana, moe wyrazi zgod na niestosowanie ogranicze-nia okrelonego w ust. 4, jeeli wymagaj tego nadzwyczajne okolicznoci.

  Projekt Leadership Forum in Higher Education, zainicjowany przez or-ganizacj Studybility, obejmuje cykl

  konferencji dotyczcych umidzynarodowie-nia szkolnictwa wyszego w Europie rodko-wej iWschodniej. Dla wadz uczelni to okazja, by posucha rad ekspertw przedstawicieli instytucji, wktrych od lat jest wdraany pro-gram sprzyjajcy internacjonalizacji. Spotka-nia s wzbogacone take odyskusje iwarszta-ty.

  Wsparcie dla uczelniPierwsza konferencja The Golden Triangle

  of Internationalisation: Governance, Manage-ment and Financing odbya si 22 i23 stycznia

  w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Wzio wniej udzia kilkunastu ekspertw za-rwno krajowych, jak izagranicznych wrd nich Jan Truszczyski, byy Dyrektor Gene-ralny ds. Edukacji iKultury wKomisji Euro-pejskiej oraz prof. Hans de Wit, doradca wbu-dowaniu strategii umidzynarodowienia we wsppracy zrzdami iorganizacjami midzy-narodowymi. Prelegenci omwili zagadnienia zwizane z planowaniem i pomiarem stopnia internacjonalizacji uczelni.

  Rola umidzynarodowieniaDlaczego nawizanie wsppracy z zagra-

  nic jest tak wane? Zdaniem organizatorw nie mona lekceway wpywu szkolnictwa na

  gospodark wiatowy obrt w brany edu-kacyjnej wynosi 173 miliardy dolarw rocz-nie. Umidzynarodowienie jest istotne take z punktu widzenia studentw. Moliwe staje si tworzenie midzynarodowych cieek stu-diw oraz wspieranie mobilnoci studenckiej.

  Poziom internacjonalizacji w Polsce wci nie jest wysoki. wiadczy otym choby udzia obcokrajowcw wrd studentw wnaszym kraju jego rednia warto jest czterokrotnie nisza ni w pastwach OECD. Wzrost kon-kurencyjnoci na arenie midzynarodowej po-winien znale si wrd priorytetw polityki edukacyjnej programy takie jak Leadership Forum mog okaza si przepustk do sukcesu polskich uczelni. 0

  T E K S T A N N A L E W I C K A

  Przyzwyczailimy si, e to studenci musz zdobywa wiedz. Okazuje si jednak, e wadze polskich uczelni wyszych take mog si czego nauczy z myl o nich stworzono program Leadership Forum in Higher Education.

  Szansa na (wiatowy) sukces

  Wycig z regulaminu

 • Wszystko zaczo si we wrzeniu 2014 roku, kiedy to czonkowie Niezale-nego Zrzeszenia Studentw Uniwer-

  sytetu Warszawskiego zorganizowali inicjaty-w spoeczn obki na Uczelnie. Jej celem byo wprowadzenie zmian w statucie i znalezienie rodkw na tworzenie obkw przy szkoach wyszych, przeznaczonych dla dzieci studiuj-cych rodzicw. Projekt spotka si zzaintereso-waniem Ministerstwa Pracy iPolityki Spoecznej oraz Ministerstwa Nauki iSzkolnictwa Wysze-go. Efekt? Udao si znale pienidze na pomoc modym ludziom oraz kampani spoeczn skie-rowan do spoecznoci akademickich.

  Nieatwa drogaObecna sytuacja tych, ktrzy musz godzi

  obowizki rodzica i studenta nie jest godna pozazdroszczenia. S oni zwykle na utrzyma-niu rodziny, cho czasem podejmuj si prac

  dorywczych, by zyska samodzielno. Jed-noczesna opieka nad dzieckiem i nauka to trudne zadanie, zwaszcza, gdy uczelnie nie pomagaj w tej sytuacji. Nie kady student uczy si wrodzinnym miecie, gdzie mgby liczy na pomoc rodzicw, oddaje zatem ma-lucha do obka. Generuje to kolejne koszty. Czsto niewyobraalne jest, ze strony uczel-ni, zabranie dziecka ze sob na zajcia.

  Okrelenie moda mama czy mody tata czsto nie kojarzy si pozytywnie wrd kadry naukowej, a zwaszcza administracji uniwersy-teckiej, ktra stawia wiele przeszkd przed stu-diujcymi rodzicami. Wiele kwestii dotyczcych modych rodzicw nie jest uregulowanych. Gdy s zmuszeni zosta zchorym dzieckiem wdomu, nie jest to adne usprawiedliwienie dla nieobec-noci na wiczeniach. Co wicej, zwolnienie nie przysuguje kobietom tu po urodzeniu dziecka, tak, jak jest to wprzypadku urlopu macierzy-

  skiego dla zatrudnionych na umow o prac. Wpraktyce oznacza to natychmiastowy powrt na zajcia po porodzie lub przeduenie studiw poprzez przejcie na urlop dziekaski.

  Jeli studenci skazani s jednak na zabra-nie swojej pociechy na uczelni, to czekaj ich kolejne problemy. Mog zosta wyprosze-ni zzaj za trzymanie ze sob dziecka, kt-rego nie maj gdzie zostawi. Brakuje przewi-jakw, miejsc, wktrych mona spokojnie je nakarmi (zwyjtkiem toalet) nie wspomi-najc oobkach. Co prawda, przy Uniwersy-tecie Warszawskim dziaa placwka, wktrej mona zostawi niemowlaka, ale przeznaczo-na jest wycznie dla pracownikw i dokto-rantw teje uczelni.

  Okiem mamyProjekt NZS-u opiera si na zebranych do-

  wiadczeniach studentek Uniwersytetu War-

  Maluch na uczelniKiedy dwoje ludzi dowiaduje si, e za kilka miesicy zostan rodzicami, pewne jest, e ich wiat odwrci si o 180 stopni. Jeli s to studenci, zazwyczaj nie s przygotowani na yciow rewolucj. Tym bardziej dotyczy to szk wyszych, ktre nie pomagaj modym ludziom w jednoczesnym zdobywaniu wyksztacenia oraz zakadaniu rodziny. Na szczcie ma si to zmieni.

  T E K S T: P A U L I N A B A Z I A K

  1

  maluch na uczelni /

  marzec 2015

 • szawskiego. Tymczasem problem braku zain-teresowania sytuacj modych rodzicw ma szerszy, oglnopolski wymiar. Magosia jest na trzecim roku architektury na Politechnice Lu-belskiej. Dziewi miesicy temu urodzia Asi. Przyznaje: Nie jestem jedyn studentk na na-szym wydziale, ktra ma dziecko. Przewija-ki bardzo by si przyday. Brakuje te miejsc, gdzie mogabym przebra ma, jeli czasem id zni na uczelni. Nie byam na zwolnieniu lekarskim po porodzie.

  Wtruje jej Ula, studentka czwartego roku technologii ywnoci i ywienia czowieka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Techno-logicznym w Szczecinie. Jest mam 2-letniej Kaliny i10-miesicznego Ludwika: Posiadanie dziecka traktuje si wycznie jako prywatn spraw studentw. Nie ma na ZUT-cie adnych przewijakw, obkw i innych udogodnie. Duo zaley od podejcia wykadowcw. W moim przypadku raczej nie robili proble-mw, gdy np. chciaam zmieni termin zalicze-nia. To take kwestia charakteru studiw; ja na swoje zajcia nie mogabym chodzi zKalin, bo mielimy je rwnie w laboratoriach. Pod-krela take, e po urodzeniu crki konieczno-ci byo przejcie na urlop dziekaski.

  Troch wicej przywilejwZdanych Gwnego Urzdu Statystyczne-

  go wynika, e Polacy coraz czciej zostaj rodzicami wpniejszym wieku ni poprzed-nie pokolenia. Stawiaj najpierw na zdobycie wyksztacenia, dowiadczenia zawodowego, by mc zapewni swojej rodzinie stabiln sy-tuacj yciow. W cigu ostatniego wier-wiecza najwikszy odsetek urodze przesun si zgrupy wieku 20-24 lata do grupy 25-29 lat. Rwnie redni wiek urodzenia pierw-

  szego dziecka uleg podwyszeniu do 27 lat (w1990 roku wynosi 23 lata).

  Niemniej jednak na kadej uczelni mona spotka studiujcych rodzicw. Tym bardziej naley zwraca uwag na tych, ktrzy staraj si pogodzi nauk z opiek nad dzieckiem. Stanowi przykad perfekcyjnego zarz-dzania czasem (oraz pienidzmi), zwaszcza wsytuacji owiele trudniejszej ni reszta stu-denckiej spoecznoci. Natomiast, jak sdz eksperci, w przyszoci bd si oni czciej decydowa na tworzenie rodzin wielodziet-nych, co przekada si na konieczno lepsze-go ich traktowania przez pastwo, zwaszcza wdobie niu demograficznego.

  wiateko w tuneluDziewitego grudnia w murach Szkoy

  Gwnej Handlowej wWarszawie ministrowie ogosili rozpoczcie rzdowego programu Ma-luch na uczelni. Jego gwnym celem bdzie zakadanie i prowadzenie obkw dla dzieci studiujcych rodzicw. Co roku, co najmniej dziesi milionw zotych ma by przeznacza-ne na realizacj oglnopolskiego projektu. Jak mwia Minister Nauki iSzkolnictwa Wysze-go, Lena Kolarska-Bobiska: Dzi kobiety cz-sto odkadaj decyzj oposiadaniu dziecka do momentu ukoczenia studiw. Lepsza pomoc pastwa moe tymczasem skutkowa przyspie-szeniem tej decyzji. Przecie wychowanie dzie-ci nie musi by przeszkod w nauce. Musimy to zmieni.

  Plan pomocy to nie tylk