pieczęć wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki...

of 40 /40
Załącznik nr 1 do SIWZ .............................. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Niniejsza oferta zawiera ................. kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... ulica: .................................................. kod i miejscowość: .......................................................... powiat: ................................................ województwo ................................................................. adres do kontaktów (jeżeli jest inny niż adres Wykonawcy) ....................................................... osoba do kontaktów: .................................................................................................................... tel. ..................................................................... fax ................................................................. NIP ................................................................... REGON ....................................................... e-mail: ................................................................. Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem (TAK/NIE) ....................................................................................................................................................... Nazwa i numer rachunku bankowego (do zwrotu wadium): ....................................................................................................................................................... Nazwa i nr rachunku bankowego na który Zamawiający będzie kierował wynagrodzenia otrzymywane za realizację przedmiotu umowy: ....................................................................................................................................................... Do: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Ubiegając się o zamówienie publiczne na: Dostawa odczynników do analizatora do monitorowania stężenia leków wraz z jego dzierżawą oraz paneli alergologicznych, zestawów do oznaczania IgE specyficznego metodą ELISA, krążków alergenowych i odczynników do biologii molekularnej 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie: Zadanie nr 1 za kwotę: brutto: ............................... (słownie: ...............................................................................................................................) netto: ............................... + należny podatek VAT ...................... termin dostawy częściowej do .......... dni roboczych od otrzymania zamówienia

Author: lynhan

Post on 28-Feb-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Załącznik nr 1 do SIWZ

…..............................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA Niniejsza oferta zawiera ................. kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron.

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

ulica: .................................................. kod i miejscowość: ..........................................................

powiat: ................................................ województwo .................................................................

adres do kontaktów (jeżeli jest inny niż adres Wykonawcy) .......................................................

osoba do kontaktów: ....................................................................................................................

tel. ..................................................................... fax .................................................................

NIP ................................................................... REGON .......................................................

e-mail: .................................................................

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem (TAK/NIE)

.......................................................................................................................................................

Nazwa i numer rachunku bankowego (do zwrotu wadium):

.......................................................................................................................................................

Nazwa i nr rachunku bankowego na który Zamawiający będzie kierował wynagrodzenia

otrzymywane za realizację przedmiotu umowy:

.......................................................................................................................................................

Do: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

Ubiegając się o zamówienie publiczne na: Dostawa odczynników do analizatora do monitorowania stężenia leków wraz z jego dzierżawą oraz paneli alergologicznych, zestawów do oznaczania IgE specyficznego

metodą ELISA, krążków alergenowych i odczynników do biologii molekularnej 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami

Zamawiającego w zakresie:

Zadanie nr 1 za kwotę: brutto: ............................... zł (słownie: ...............................................................................................................................) netto: ............................... zł + należny podatek VAT ...................... zł termin dostawy częściowej do .......... dni roboczych od otrzymania zamówienia

Page 2: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Zadanie nr 2 za kwotę: brutto: ............................... zł (słownie: ...............................................................................................................................) netto: ............................... zł + należny podatek VAT ...................... zł termin dostawy częściowej do .......... dni roboczych od otrzymania zamówienia

Zadanie nr 3 za kwotę: brutto: ............................... zł (słownie: ...............................................................................................................................) netto: ............................... zł + należny podatek VAT ...................... zł termin dostawy częściowej do .......... dni roboczych od otrzymania zamówienia

Zadanie nr 4 za kwotę: brutto: ............................... zł (słownie: ...............................................................................................................................) netto: ............................... zł + należny podatek VAT ...................... zł termin dostawy częściowej do .......... dni roboczych od otrzymania zamówienia

Zadanie nr 5 za kwotę: brutto: ............................... zł (słownie: ...............................................................................................................................) netto: ............................... zł + należny podatek VAT ...................... zł termin dostawy częściowej do .......... dni roboczych od otrzymania zamówienia

Zadanie nr 6 za kwotę: brutto: ............................... zł (słownie: ...............................................................................................................................) netto: ............................... zł + należny podatek VAT ...................... zł termin dostawy częściowej do .......... dni roboczych od otrzymania zamówienia

Zadanie nr 7 za kwotę: brutto: ............................... zł (słownie: ...............................................................................................................................) netto: ............................... zł + należny podatek VAT ...................... zł termin dostawy częściowej do .......... dni roboczych od otrzymania zamówienia

Zadanie nr 8 za kwotę: brutto: ............................... zł (słownie: ...............................................................................................................................) netto: ............................... zł + należny podatek VAT ...................... zł termin dostawy częściowej do .......... dni roboczych od otrzymania zamówienia

Page 3: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Zadanie nr 9 za kwotę: brutto: ............................... zł (słownie: ...............................................................................................................................) netto: ............................... zł + należny podatek VAT ...................... zł termin dostawy częściowej do .......... dni roboczych od otrzymania zamówienia

Zadanie nr 10 za kwotę: brutto: ............................... zł (słownie: ...............................................................................................................................) netto: ............................... zł + należny podatek VAT ...................... zł termin dostawy częściowej do .......... dni roboczych od otrzymania zamówienia

Zadanie nr 11 za kwotę: brutto: ............................... zł (słownie: ...............................................................................................................................) netto: ............................... zł + należny podatek VAT ...................... zł termin dostawy częściowej do .......... dni roboczych od otrzymania zamówienia

2. Termin dostawy częściowej max. do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia.

Zamawiający będzie przyznawał punkty za termin dostawy według następujących kryteriów:

od 3 do 7 dni roboczych – 0 pkt od 1 do 2 dni roboczych – 1 pkt

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmie do obliczeń max. termin dostawy tj. 7 dni roboczych licząc od daty

złożenia zamówienia.

3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść Wzoru Umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”, oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

Page 4: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

6. Dostawy objęte zamówieniem wykonamy samodzielnie/z udziałem Podwykonawców:*

w zakresie: .............................................. Podwykonawca:..............................................

w zakresie: .............................................. Podwykonawca:..............................................

7. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki): nazwa i numer dokumentu nr strony w ofercie

•.................................................................................................... .............................. •.................................................................................................... .............................. •.................................................................................................... .............................. •.................................................................................................... .............................. •.................................................................................................... ..............................

................................................................................... data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Page 5: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr 1111 Odczynniki do automatycznego analizatora do monitorowania stężenia leków Odczynniki do automatycznego analizatora do monitorowania stężenia leków Odczynniki do automatycznego analizatora do monitorowania stężenia leków Odczynniki do automatycznego analizatora do monitorowania stężenia leków (tabela 1)(tabela 1)(tabela 1)(tabela 1)

Lp.Lp.Lp.Lp. NNNNazwa odczynnikaazwa odczynnikaazwa odczynnikaazwa odczynnika Nazwa parametruNazwa parametruNazwa parametruNazwa parametru Ilość badańIlość badańIlość badańIlość badań IlośćIlośćIlośćIlość op.op.op.op.

ZawartośćZawartośćZawartośćZawartość opakowania opakowania opakowania opakowania

CenaCenaCenaCena JednostkowaJednostkowaJednostkowaJednostkowa NettoNettoNettoNetto za za za za

opakowanie opakowanie opakowanie opakowanie

WartośćWartośćWartośćWartość netto PLNnetto PLNnetto PLNnetto PLN

VATVATVATVAT WartośćWartośćWartośćWartość brutto brutto brutto brutto PLNPLNPLNPLN

Numer Numer Numer Numer katalogowykatalogowykatalogowykatalogowy

1 Karbamazepina 720

2 Kwas walproinowy 1540

3 Wankomycyna 2400

4 Amikacyna 1040

5 Metotreksat 1560

6 Cyklosporyna 3840

7 Takrolimus 1700

8 Sirolimus 1120

9 Gentamycyna 120

Kalibratory, kontrole i materiały zużywalne według wskazań Wykonawcy. Kalibratory, kontrole i materiały zużywalne według wskazań Wykonawcy. Kalibratory, kontrole i materiały zużywalne według wskazań Wykonawcy. Kalibratory, kontrole i materiały zużywalne według wskazań Wykonawcy. Podane powyżejPodane powyżejPodane powyżejPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo----cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.

Page 6: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Ww. zWw. zWw. zWw. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.miany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.miany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.miany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie. Co stanowi łączną wartość:

Wartość netto złWartość netto złWartość netto złWartość netto zł Wartość VATWartość VATWartość VATWartość VAT Wartość brutto złWartość brutto złWartość brutto złWartość brutto zł

Podpis Wykonawcy Podpis Wykonawcy Podpis Wykonawcy Podpis Wykonawcy

Page 7: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Dzierżawa analizatora do monitorowania lekówDzierżawa analizatora do monitorowania lekówDzierżawa analizatora do monitorowania lekówDzierżawa analizatora do monitorowania leków

LpLpLpLp Nazwa odczynnikaNazwa odczynnikaNazwa odczynnikaNazwa odczynnika NumerNumerNumerNumer

katalogokatalogokatalogokatalogowywywywy Jednostka miaryJednostka miaryJednostka miaryJednostka miary

IlośćIlośćIlośćIlość

CenaCenaCenaCena nettonettonettonetto

WartośćWartośćWartośćWartość nettonettonettonetto

WartośćWartośćWartośćWartość VAT%VAT%VAT%VAT%

Wartość bruttoWartość bruttoWartość bruttoWartość brutto

1 Dzierżawa analizatora do monitorowania leków

miesiąc 36

Co stanowi łączną wartość (tabela 1 i dzierżawa analizatora):

Wartość Wartość Wartość Wartość netto złnetto złnetto złnetto zł

Wartość VATWartość VATWartość VATWartość VAT Wartość brutto złWartość brutto złWartość brutto złWartość brutto zł

Podpis Wykonawcy Podpis Wykonawcy Podpis Wykonawcy Podpis Wykonawcy

Page 8: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Opis przedmiotu zamówieniaOpis przedmiotu zamówieniaOpis przedmiotu zamówieniaOpis przedmiotu zamówienia: automatyczny analizator do monitorowania stężenia leków: automatyczny analizator do monitorowania stężenia leków: automatyczny analizator do monitorowania stężenia leków: automatyczny analizator do monitorowania stężenia leków

Informacje podstawoweInformacje podstawoweInformacje podstawoweInformacje podstawowe

Pełna nazwa urządzenia, typ lub modelPełna nazwa urządzenia, typ lub modelPełna nazwa urządzenia, typ lub modelPełna nazwa urządzenia, typ lub model

Producent, podać pełną nazwę i adresProducent, podać pełną nazwę i adresProducent, podać pełną nazwę i adresProducent, podać pełną nazwę i adres

Kraj i rok produkcjiKraj i rok produkcjiKraj i rok produkcjiKraj i rok produkcji

L.p.L.p.L.p.L.p. ParParParParametr wymaganyametr wymaganyametr wymaganyametr wymagany Warunek Warunek Warunek Warunek granicznygranicznygranicznygraniczny

Parametr oferowanyParametr oferowanyParametr oferowanyParametr oferowany

1

Analizator przeznaczony do oznaczania stężeń leków oraz substancji uzależniających pracujący w systemie Random Access . Rok produkcji nie starszy niż 2013 po gruntownym przeglądzie technicznym .

TakTakTakTak

2 Możliwość równoczesnego oznaczania parametrów z Załącznika na jednej platformie aparaturowej

TakTakTakTak

3 Pomiar metodą immunoenzymatyczną TakTakTakTak

4 Analizator typu Banch Top TakTakTakTak

5 Opcja STAT TakTakTakTak

6 Wydajność powyżej 100 testów na godzinę TakTakTakTak

7 Czas otrzymania pierwszego wyniku maksymalnie 15 minut TakTakTakTak

8 Ilość pozycji odczynnikowych minimum 20 TakTakTakTak

9 Możliwość graficznego przedstawienia wyników badań i kalibracji (możliwość podglądu krzywych kalibracyjnych)

TakTakTakTak

10 Opcja wyboru rodzaju kalkulacji krzywej kalibracyjnej (minimum 2 rodzaje)

TakTakTakTak

11 Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora TakTakTakTak

12 Automatyczna detekcja objętości odczynnika TakTakTakTak

13 Ilość pozycji na materiał badany: minimum 36 TakTakTakTak

14 Możliwość pracy z probówkami i z „sample cups” TTTTakakakak

15 Możliwość doładowywania odczynników i probówek w czasie pracy analizatora

TakTakTakTak

Page 9: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

16 Możliwość wykonania kalibracji jednocześnie dla więcej niż jednego testu

TakTakTakTak

17 Analizator wyposażony w czytnik kodów paskowych TakTakTakTak

18 Analizator wyposażony w drukarkę laserową TakTakTakTak

19 Wbudowany system kontroli jakości: reguły Westgarda, wykres Levey-Jennings’a

TakTakTakTak

20 Analizator, odczynniki oraz kalibratory pochodzące od tego samego dostawcy

TakTakTakTak

21 Odczynnik do oznaczania CSA płynny, gotowy do użycia TakTakTakTak

22 Wraz z analizatorem wykonawca dostarczy szybkoobrotową wirówkę laboratoryjną o maksymalnej prędkości 30000 obr./min na probówki typu Eppendorf

TakTakTakTak

23

Podłączenie na koszt wykonawcy oferowanego systemu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego KS Solab firmy KAMSOFT w zakresie umożliwiającym odczyt oraz zlecenie badań przez system informatyczny szpitala

TakTakTakTak

24 Dwukierunkowa komunikacja z komputerem (RS 232C) TakTakTakTak

25

2 Lodówko-zamrażarki do przechowywania materiału biologicznego wyposażona w komorę chłodniczą, komorę 00 oraz komorę zamrażarki

Wyposażona w elektroniczną regulację temperatury w komorze chłodniczej oraz zamrażarce.

Wymiary min. 198 cm wysokości, 60 cm szerokości oraz maksymalnie 65 głębokości

TakTakTakTak

26 Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230V

50 Hz TakTakTakTak

27 Wyrób oznaczony znakiem CE TakTakTakTak

28 Vortex Test Tube Shaker dla probówek do 30 mm, regulowana prędkość: 1000 do 2800 min-1

TakTakTakTak

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu „TAK” lub „NIE”. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej. Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną oraz firmowe materiały informacyjne w języku polskim zawierające dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych i warunków granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę. Podpis Wykonawcy

Page 10: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie nr 2 Panele alergologiczne nr 2 Panele alergologiczne nr 2 Panele alergologiczne nr 2 Panele alergologiczne –––– testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych IgE testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych IgE testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych IgE testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych IgE

l.p. Nazwa panelu Numer katalogowy

Ilość oznaczeń

Ilość opakowań

Zawartość opakowania (szt.)

Cena netto za opakowanie

Wartość netto

Stawka VAT%

Wartość podatku

Wartość brutto

Uwagi

1 Panel pokarmowy 30 alergenowy

72

Panel pokarmowy 30 alergenowy o następującym składzie: pomidor, awokado, banan, owoce cytrusowe-mix, kiwi, orzech ziemny, orzech laskowy, groch, soja, seler, , wołowina, kurczak, wieprzowina, małŜ, krewetka, krab, tuńczyk, dorsz, czosnek, cebula, droŜdŜe, sezam, ryŜ, kukurydza, mąka pszenna, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, CCD

2 Panel wziewny 30 alergenowy

72

Panel wziewny 30 alergenowy o następującym składzie: cyprys, leszczyna, jesion, dąb, oliwka, brzoza, Ŝyto, owies, wiechlina łąkowa, tymotka łąkowa, pszenica, kupkówka, cynodon palczasty, babka lancetowata, komosa, parietaria, ambrozja, bylica, naskórek kota, naskórek psa, naskórek konia, alternaria alternata, aspergillus fumigatus, candida albicansa, blomia tropicalis, d. farinea, d. pteronyssinus, lateks, karaluch, CCD

Page 11: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

3 Panel mleko plus gluten 72

Panel mleko plus gluten zawierający następujący skład: mleko krowie, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, surowicza albumina wołowa (BSA), gluten

4 Panel komponenty jaja kurzego

12

Panel komponenty jaja kurzego zawierający następujący skład: ovomukoid Gal d1, ovoalbumina Gal d2, konalbumina Gal d3, lizozym Gal d4, białko, Ŝółtko

5 Panel rekombinanty orzech ziemny

12 Panel rekombinanty orzech ziemny zawierający następny skład: Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h8, Ara h9, orzech ziemny

6 Niezbędny sprzęt na okres trwania umowy

skaner, wytrząsarka laboratoryjna, pipeta automatyczna 50-250 ul, drukarka

Razem 240

Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asorw poszczególnych pozycjach formularza asorw poszczególnych pozycjach formularza asorw poszczególnych pozycjach formularza asortymentowotymentowotymentowotymentowo----cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie. Co stanowi łączną wartość:

Wartość nettoWartość nettoWartość nettoWartość netto Wartość VATWartość VATWartość VATWartość VAT Wartość bruttoWartość bruttoWartość bruttoWartość brutto

Podpis Wykonawcy Podpis Wykonawcy Podpis Wykonawcy Podpis Wykonawcy

Page 12: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Testy do ilościowego oznaczania alergenów, powinny spełniać następująca wymagania: Warunek graniczny

Wpisać odpowiednio

1 Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta TAK TAK / NIE

2 KaŜdy pasek testowy musi zawierać minimum 3 linie standardowe (wartości niskie, średnie, wysokie) umoŜliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła

TAK TAK / NIE

3 Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych TAK TAK / NIE

4 Czas wykonania badania nie przekraczający 3 godzin TAK TAK / NIE

5 W standardach ludzkie IgE TAK TAK / NIE

6 Potwierdzony brak reakcji krzyŜowych z IgG, IgA, IgM, IgD TAK TAK / NIE

7 MoŜliwość wykonania badań z max. 200 µl surowicy TAK TAK / NIE

8 Dolna granica wykrywalności od 0,15 kU/l TAK TAK / NIE

9 Wszystkie odczynniki gotowe do uŜycia (za wyjątkiem buforu płuczącego- bufor w formie proszku, z waŜnością min. 30 dni od daty przygotowania)

TAK TAK / NIE

10 MoŜliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18 do 24ºC) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników

TAK TAK / NIE

11 Badanie wykonane metodą immunoenzymatyczną słuŜące do ilościowego pomiaru IgE swoistych TAK TAK / NIE

12 Program do czytania testów w języku polskim z moŜliwością archiwizacji wyników, umoŜliwiający automatyczną identyfikację paneli. Pozwalający na czytanie od 1 do 36 testów podczas jednego skanowania

TAK TAK / NIE

13 Instrukcja obsługi testu oraz karta charakterystyki w języku polskim

TAK TAK / NIE

14 Kopia oryginalnego Certyfikatu CE dla testów wraz z tłumaczeniem

TAK TAK / NIE

15 Membrana nitrocelulozowa umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umoŜliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie trwania całości procedury

TAK TAK / NIE

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu „TAK lub NIE”. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty.

PoPoPoPodpis Wykonawcy dpis Wykonawcy dpis Wykonawcy dpis Wykonawcy

Page 13: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Zadanie nr 3 Zadanie nr 3 Zadanie nr 3 Zadanie nr 3 –––– Zestaw do oznaczania IgE specyficznego metodą ELISA oraz krążki alergenne Zestaw do oznaczania IgE specyficznego metodą ELISA oraz krążki alergenne Zestaw do oznaczania IgE specyficznego metodą ELISA oraz krążki alergenne Zestaw do oznaczania IgE specyficznego metodą ELISA oraz krążki alergenne

Zestawy do oznaczania IgE specyficznego metodą ELISAZestawy do oznaczania IgE specyficznego metodą ELISAZestawy do oznaczania IgE specyficznego metodą ELISAZestawy do oznaczania IgE specyficznego metodą ELISA

L.p.L.p.L.p.L.p. Przedmiot zamówieniaPrzedmiot zamówieniaPrzedmiot zamówieniaPrzedmiot zamówienia NumerNumerNumerNumer katalogowykatalogowykatalogowykatalogowy

IlośćIlośćIlośćIlość oznaczeńoznaczeńoznaczeńoznaczeń

IlośćIlośćIlośćIlość opakowańopakowańopakowańopakowań

Zawartość Zawartość Zawartość Zawartość opakowaniaopakowaniaopakowaniaopakowania

CenaCenaCenaCena netto netto netto netto

WartośćWartośćWartośćWartość nettonettonettonetto

StawkaStawkaStawkaStawka VAT%VAT%VAT%VAT%

UwagiUwagiUwagiUwagi

1. IgE specyficzne

1536

2. Surowica referencyjna dla IgE specyficznego

4 testy (4 krzywe podwójne)

3. Kontrole dla IgE specyficznego 30

4. Krążki do kontroli pozytywnej 100

KRĄŻKRĄŻKRĄŻKRĄŻKI ALERGENOWEKI ALERGENOWEKI ALERGENOWEKI ALERGENOWE

L.p.L.p.L.p.L.p. Przedmiot zamówieniaPrzedmiot zamówieniaPrzedmiot zamówieniaPrzedmiot zamówienia NumerNumerNumerNumer

katalogowykatalogowykatalogowykatalogowy IlośćIlośćIlośćIlość

oznaczeńoznaczeńoznaczeńoznaczeń

IlośćIlośćIlośćIlość opakowańopakowańopakowańopakowań

Zawartość opakowaniaZawartość opakowaniaZawartość opakowaniaZawartość opakowania CenaCenaCenaCena netto netto netto netto

WartośćWartośćWartośćWartość nettonettonettonetto

StawkaStawkaStawkaStawka VATVATVATVAT

UwagiUwagiUwagiUwagi

1. Krążki alergenowe Dermatophagoides pteronyssinus

d1 a 25

350

2. Krążki alergenowe Dermatophagoides farinae

d2 a 25

350

3. Krążki alergenowe białko mleka krowiego

f2 a 25

450

4. Krążki alergenowe białko jaja kurzego

f1a 10

300

5. Krążki alergenowe żółtko jaja kurzego

f75 a 10

300

6. Krążki alergenowe Owalbumina t67 a 10

20

7. Krążki alergenowe Owomukoid t68 a 10

20

Page 14: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

8. Krążki alergenowe Jajo kurze f74 a 10

20

9. Krążki alergenowe nabłonek kota

e1 a 25

250

10. Krążki alergenowe nabłonek psa e2 a 25

250

11. Krążki alergenowe nabłonek świnki morskiej

e6 a 10

20

12. Krążki alergenowe Pierze papugi e10 a 10

20

13. Krążki alergenowe Nabłonek konia

e3 a 25

25

14. Krążki alergenowe Nabłonek chomika

e84 a 10

20

15. Krążki alergenowe Mąka pszenna

f4 a 25

50

16. Krążki alergenowe Mąka żytnia f5 a 25

50

17. Krążki alergenowe Mąka jęczmienna

f6 a 25

50

18. Krążki alergenowe Ryż

f9 a 10

20

19. Krążki alergenowe Ryż długoziarnisty (gotowany)

f918 a 10

20

20. Krążki alergenowe Alfa-laktoalbumina

f76 a 25

50

21. Krążki alergenowe Beta-laktoglobulina

f77 a 25

50

22. Krążki alergenowe Kazeina f78 a 10

30

23. Krążki alergenowe Śruta sezamowa

f10 a 10

20

Page 15: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

24. Krążki alergenowe Śruta sojowa f51 a 10

20

25. Krążki alergenowe Drzewa (wczsnokwitnące: olcha, leszczyna,

wiąz, wierzba iwa, topola) tx5 a 25

125

26. Krążki alergenowe Drzewa (późnokwitnące: klon, brzoza, buk

zwyczajny, dąb) tx6 a 25

125

27. Krążki alergenowe Jad osy i3 a 10

20

28. Krążki alergenowe Zioła

wx3 a 25

200

29. Krążki alergenowe 6 traw

gx901 a 25

250

30. Krążki alergenowe Mieszanka roztocza kurzu domowego

h4 a 25

50

31. Krążki alergenowe dorsz f3 a 25

150

32. Krążki alergenowe czekolada f52 a 10

220

33. Krążki alergenowe Orzeszki ziemne

f13 a 10

220

34. Krążki alergenowe Orzech włoski f16 a 10

20

35. Krążki alergenowe Orzech laskowy

f17 a 10

20

36. Krążki alergenowe Wieprzowina f26 a 10

20

37. Krążki alergenowe Drożdże piekarskie

f45 a 10

20

38. Krążki alergenowe Kakao f93 a 10

20

Page 16: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

39. Krążki alergenowe Wołowina f27 a 10

20

40. Krążki alergenowe Pleśnie II mx902 a 25

50

41. Kontrola sprawdzenia liniowości i precyzji czytników mikropłytek wydajności i powtarzalności urządzeń myjących do mikropłytek i precyzji pipet

n/d 8 n/d

Metoda elisa na mikropłytkach dzielonych Krążki suche Kontrahent posiada w ofercie testy punktowe na tych samych wyciągach alergicznych Prowadzenie kontroli (nieodpłatnie) Standlab dla IgE specyficznego odczynnikami Omega

Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania oPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania oPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania oPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych dpowiednich zmian ilościowych dpowiednich zmian ilościowych dpowiednich zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo----cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie. Co stanowi łączną wartość:

Wartość nWartość nWartość nWartość nettoettoettoetto Wartość VATWartość VATWartość VATWartość VAT Wartość bruttoWartość bruttoWartość bruttoWartość brutto

Podpis WykonawcyPodpis WykonawcyPodpis WykonawcyPodpis Wykonawcy

Page 17: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Zadanie nr 4 odczynniki do biologii molekularnej (MLPA)

Lp. Przedmiot zamówienia

Nr katalogowy

Jednostka miary

Ilość oznaczeń

Ilość opakowań

Zawartość opakowania

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

Uwagi

1 Zestaw sond do reakcji MLPA

25 reakcji

25

20

25 reakcji

Zestaw znajdujący zastosowanie

w analizie fragmentów przy użyciu sekwenatora kapilarnego 3500

2

Zestaw odczynników do

rekcji MLPA zawierający barwnik

fluorescencyjny FAM

100

reakcji

100

5

100 reakcji

Zestaw znajdujący zastosowanie

w analizie fragmentów przy użyciu sekwenatora kapilarnego 3500

Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo----cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.

Podpis Wykonawcy:

Page 18: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Zadanie nr 5 odczynniki do biologii molekularnej (PCR)

Lp. Przedmiot zamówienia Nr

katalogowy

Jednostka miary

Ilość oznaczeń

Ilość opakowań

Zawartość opakowania

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

Uwagi

1

Zestaw odczynników do namnażania długich fragmentów metodą

PCR

150U

38

5

38 reakcji

Zestaw służący do namnażania długich fragmentów genomowego DNA (ok. 20kpz) bogatych w pary

GC. Zestaw musi zawierać mieszaninę dwóch polimeraz:

termostabilną polimerazę Taq DNA i Tgo DNA o aktywności

egzonukleazy 3'-5' Zapewnia dużą wydajność i dokładność reakcji PCR.

2 Betaina 5M - 2 5M

Odczynnik do reakcji PCR zapewniający specyficzne wiązanie

starterów z matrycą

3 Zestaw nukleotydów dNTP, 10mM każdy

4x 0,5ml - 1 4x 0,5ml

4 Mix nukleotydów, 10mM 2ml - 1 2ml

Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. ZamawiająPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. ZamawiająPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. ZamawiająPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych cy zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych cy zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych cy zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo----cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowWw. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowWw. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowWw. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.ie.ie.ie.

Podpis Wykonawcy:

Page 19: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Zadanie nr 6 odczynniki do biologii molekularnej i materiały eksploatacyjne (analiza fragmentów, sekwencjonowanie) współpracujące z sekwenatorem kapilarnym 3500 firmy Applied Biosystem

Lp. Przedmiot zamówienia Nr

katalogowy

Jednostka miary

Ilość oznaczeń

Ilość opakowań

Zawartość opakowania

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

Uwagi

1

Marker wielkości DNA znakowany barwnikiem fluorescencyjnym LIZ,

zakres długości fragmentów od 35-500

nukleotydów

800 reakcji 800 1 1 szt.

2

Marker wielkości DNA znakowany barwnikiem fluorescencyjnym LIZ,

zakres długości fragmentów od 20-1200

nukleotydów

800 reakcji 800 1 1 szt.

3

Marker wielkości DNA znakowany barwnikiem

fluorescencyjnym LIZ,zakres długości

fragmentów od 35-600 nukleotydów

800 reakcji 800 1 1 szt.

4 Startery do

sekwencjonowania - FORWARD

25nM - 20 25nM startery do reakcji sekwencyjnej oczyszczane metodą wysalania,

skala syntezy 25nM

5 Startery do

sekwencjonowania- REVERSE

25nM - 20 25nM startery do reakcji sekwencyjnej oczyszczane metodą wysalania,

skala syntezy 25nM

6 Zestaw do oczyszczania

DNA z żelu agarozowego

50 izol. 50 1 50 izol.

Zestaw do oczyszczania DNA z żelu agarozowego TAE/TBE metodą kolumienkową. Musi zapewniać uzyskanie fragmentów DNA o

wysokiej czystości i długości 40pz-10kpz w ciągu 30 minut przy użyciu miniwirówki. Oczyszczone DNA musi posiadać wysoką jakość do zastosowania w PCR, trawieniu

enzymami restrykcyjnymi i klonowaniu.

7

Zestaw do enzymatycznego

oczyszczania DNA po PCR

100 reakcji 100 2 100 reakcji Zestaw do enzymatycznego

oczyszczania DNA po pierwszej reakcji PCR

8 Odczynnik do

oczyszczania DNA po 100 reakcji 100 1 100 reakcji

Odczynnik do szybkiego usuwania pozostałości po reakcji

Page 20: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

reakcji sekwencyjnej sekwencjonowania m.in. terminatorów i soli, stabilizuje

próbki przed analizą.

9 Zestaw odczynników do sekwencjonowania DNA

100 reakcji 100 1 100 reakcji

Zestaw podstawowych odczynników do reakcji terminacji (BigDye® Terminator v3.1 Cycle

Sequencing Kit's). Pozwala na uzyskanie jednolitych

wysokości pików i dużej dokładności odczytu.

10 Mieszanina do reakcji PCR z polimerazą Hot

Start 200 reakcji 200 1 200r

Mieszanina powinna zawierać polimerazę Taq DNA w

zoptymalizowanym buforze do PCR z magnezem i dNTP do wygodnej konfiguracji PCR. Musi zapewnić: swoistość, zwiększoną wydajność i powtarzalność reakcji. Polimeraza

musi być rekombinowaną polimerazą DNA Taq skojarzoną z

przeciwciałami hamującymi aktywność enzymu w temp.

pokojowej tym samym zmniejszając niespecyficzną amplifikację

fragmentów.

11 Ultra czysta

destylowana woda wolna od DNaz i RNaz

500ml - 1 500ml

12 Przezroczyste folie samoprzylepne do

płytek 100szt 100 1 100szt.

13 0,5 M EDTA, pH 8,0 do biologii molekularnej

100ml 100 1 100ml

14 Formamid

dejonizowany Hi-Di 1ml - 2 5ml

15 Polimer POP-7 (96)

3500 1 szt. 96 8 1 szt.

16 Bufor katodowy 3500 1 szt. 96 2 4 szt. 17 Bufor anodowy 3500 1 szt. 96 2 4 szt.

18 Odczynnik

kondycjonujący 3500 1 szt. - 1 1 szt.

19 Płytki reakcyjne, 96- dołkowe z barkodem

1 op. 1920 1 20 szt.

Dostawca oferujący odczynniki i materiały eksploatacyjne powinien zapewnić na terenie Polski wsparcie techniczne w języku polskim. Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowyPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowyPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowyPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych . Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych . Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych . Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo----cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazaWw. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazaWw. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazaWw. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.nych w umowie.nych w umowie.nych w umowie. Podpis Wykonawcy

Page 21: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Zadanie nr 7 odczynniki do biologii molekularnej (oczyszczanie DNA, PCR)

Lp. Przedmiot zamówienia

Nr katalogowy

Jednostka miary

Ilość oznaczeń

Ilość opakowań

Zawartość opakowania

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

Uwagi

1 Standardowa

mieszanina do PCR 200reakcji 200 10

200 reakcji w 25ul

Gotowa mieszanina do PCR o podwyższonej specyficzności. Musi zawierać antyinhibitor

reakcji PCR i polimerazę DNA Taq.

Dwukrotnie stężona. Mieszanina powinna zawierać optymalne stężenie polimerazy DNA Taq,

buforu PCR oraz MgCl2 i nukleotydów. Musi zawierać

również czerwony barwnik i bufor obciążający w celu

bezpośredniego nanoszenia na żel produktu PCR. W skład

zestawu musi wchodzić woda wolna od nukleaz.

2 Zestaw do

oczyszczania DNA z żelu agarozowego

50 izolacji 50 izolacji 2 50 izolacji Zestaw do izolacji z żelu

agarozowego z wielkości bloczka do 200mg

3 Zestaw do

oczyszczania po reakcji sekwencyjnej

50 izolacji 50 izolacji 2 50 izolacji

Zestaw do usuwania terminatorów po reakcji

sekwencyjnej. Wielkość próbki do 20ul.

Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie pPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie pPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie pPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych rawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych rawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych rawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo----cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.

Podpis Wykonawcy

Page 22: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Zadanie nr 8 odczynniki do cytogenetyki i biologii molekularnej

Lp. Przedmiot zamówienia Nr

katalogowy Jednostka miary

Ilość opakowań/

sztuk*

Cena netto

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

Uwagi

1 Olejek do imersji 100 ml 15

Do mikroskopii, opakowanie

nieprzepuszczające światła

2

Nukleotydy DNA (liofilizowane),

oczyszczanie standardowe (odsalanie),

skala syntezy 0,05 umol

1 nukleotyd 1000*

3

Znakowanie 5' barwnikiem 6-FAM z

oczyszczaniem HPLC. dla skali syntezy 0,05umol

1 znacznik 10*

4

Znakowanie 5' barwnikiem HEX' z

oczyszczaniem HPLC dla skali syntezy 0,05umol

1 znacznik 10*

Krótkie oligonukleotydowe

fragmenty ograniczające wybraną

sekwencję DNA, komplementarne do

namnażanego fragmentu DNA ,

stosowane do PCR, analizy fragmentów i

sekwencjonowania DNA bez znakowania oraz znakowane fluorescencyjnie

Podane powyżej ilości towarów mają wyłąPodane powyżej ilości towarów mają wyłąPodane powyżej ilości towarów mają wyłąPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych cznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych cznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych cznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo----cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Ww. zmiany dokonywane będą zaWw. zmiany dokonywane będą zaWw. zmiany dokonywane będą zaWw. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie. pośrednictwem osób wskazanych w umowie. pośrednictwem osób wskazanych w umowie. pośrednictwem osób wskazanych w umowie. Podpis Wykonawcy

Page 23: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Zadanie nr 9 odczynniki chemiczne do cytogenetyki i genetyki molekularnej

Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortw poszczególnych pozycjach formularza asortw poszczególnych pozycjach formularza asortw poszczególnych pozycjach formularza asortymentowoymentowoymentowoymentowo----cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.

Podpis Wykonawcy

Lp. Przedmiot zamówienia Nr

katalogowy

Jedn. miary

Ilość opak.

Cena netto

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

UWAGI

1 Metanol CZDA, ODCZ. FP 1 l 72 CZDA, Odcz. FP(99,8)

2 2-propanol (izopropanol) do biologii

molekularnej 500 ml 1 Odczynnik do wytrącania DNA z

roztworu 3 Kwas octowy 99,5-99.9% 1 l 24 CZDA

4 Etylowy alkohol bezwodny 99,8%

sp.cz wg ISO lub inny 99,8% dedykowany do biologii molekularnej

500 ml 3

Odczynnik do wytrącania DNA z roztworu oraz przygotowywania odczynników do izolacji DNA na

bazie etanolu

5 Etylowy alkohol 99,8% CZDA,ODCZ.

FP 500 ml 10 Bezw. CZDA

6 Roztwór buf. pH 4,0 100 ml 2 Roztwór wzorcowy do kalibracji 7 Roztwór buf. pH 7,0 100 ml 2 Roztwór wzorcowy do kalibracji 8 Aceton 1 l 1 CZDA 9 Potasu chlorek 1 kg 1 CZDA

Page 24: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Zadanie nr 10 sondy do procedury FISH – mikrodelecje

Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmianPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmianPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmianPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych ilościowych ilościowych ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo----cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.

Podpis Wykonawcy

Lp. Przedmiot zamówienia Nr kat.

Jednostka miary

Ilość oznaczeń

Ilość opakowań

Zawartość opakowania

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

Uwagi

Mikrodelecje

1 Alagille (JAG1) 20p12 test 5 1 5 testów 2 Angelman (UBEA3A/D15210) 15q11.2-q13 test 5 1 5 testów 3 CHARGE (CHD7) 8q12.1-q12.2 test 5 1 5 testów

4 Cri-Du-Chat i SOTOS (UBE2QL1, CTNND2, NSD1) 5p15.31, 5p15.2, 5q35 test 5 1 5 testów

5 DiGeorge II (CELF2) 10p14 test 5 1 5 testów 6 DiGeorge (TUPLE1) 22q11.21 test 5 1 5 testów 7 DiGeorge (VCFS N25)22q11.21 test 5 1 5 testów 8 DiGeorge (TBX1)22q11.21 test 5 1 5 testów 9 Kallmann (KAL1) Xp22.31 test 5 1 5 testów

10 Langer-Giedion (TRPS1) 8q23.3, EXT1 (8q24.11)

test 5 1 5 testów

11 Monosomy 1p36 test 5 1 5 testów 12 Prader-Willi (SNRPN) 15q11.2 test 5 1 5 testów 13 Rubinstein-Taybi (CREBBP) 16p13.3 test 5 1 5 testów 14 Williams-Beuren (ELN) 7q11.23 test 5 1 5 testów 15 SHOX (SHOX) Xp22.33 test 5 1 5 testów

16 Smith-Magenis/Miller-Dieker (RAI1/FLII)17p11.2, 17p13.3 test 5 1 5 testów

17 SRY (Yp11.31) test 5 1 5 testów 18 Wolf-Hirschorn (WHSC2) 4p16.3 test 5 1 5 testów 19 XIST(Xq13.2) test 5 1 5 testów

Page 25: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Zadanie nr 11 odczynniki do genetyki molekularnej (izolacja DNA, PCR, elektroforeza)

Lp. Przedmiot zamówienia

Nr katalogowy

Jednostka miary

Ilość oznaczeń

Ilość opakowań

Zawartość opakowania

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

Uwagi

1 Zestaw odczynników do izolacji genomowego DNA metodą kolumienkową

1ozn. 50 ozn. 10 50 ozn Zestaw odczynników do izolacji ludzkiego DNA genomowego metodą kolumienkową. Zapewniający wysoką jakość DNA, możliwość izolacji DNA z ilości 1-200 ul krwi pełnej lub zawiesiny komórkowej świeżej lub mrożonej pobranej na EDTA, cytrynian lub heparynę ,wydajność izolacji od 4 do 12 ug genomowego DNA bez konieczności ekstrakcji organicznych i potrzeby oczyszczania alkoholem, zapewnia DNA gotowe do użycia, zapewnia eliminację zanieczyszczeń i inhibitorów dla reakcji PCR, RFLP oraz sekwencjonowania, cała procedura izolacji z użyciem miniwirówki w temperaturze pokojowej, końcowa objętość izolatu 50-200 ul Zestaw musi zawierać zamykaną kolumnę osadzoną w probówce odbierającej + 2 dodatkowe kolumny odbierające niezbędne w procedurze izolacji DNA.

2 Bufor TE pH 8,0 1 ml 500 1 500 ml Odczynnik stabilizujący wyizolowane DNA 3 Mieszanina

nukleotydów dNTP's, (10 mM Mix)

1 ml 1000 2 1 ml Mieszanina nukleotydów do reakcji PCR o zadanym stężeniu

Podane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywanPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywanPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywanPodane powyżej ilości towarów mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian ilościowych ia odpowiednich zmian ilościowych ia odpowiednich zmian ilościowych ia odpowiednich zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowow poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo----cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. cenowego, aż do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.Ww. zmiany dokonywane będą za pośrednictwem osób wskazanych w umowie.

Podpis Wykonawcy

Page 26: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Załącznik nr 3 do SIWZ …..............................

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP/15/19/2018/PN/15

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę odczynników do analizatora do Dostawę odczynników do analizatora do Dostawę odczynników do analizatora do Dostawę odczynników do analizatora do

monitorowania stężenia leków wraz z jego dzierżawą ormonitorowania stężenia leków wraz z jego dzierżawą ormonitorowania stężenia leków wraz z jego dzierżawą ormonitorowania stężenia leków wraz z jego dzierżawą oraz paneli alergologicznych, zestawów do oznaczania IgE az paneli alergologicznych, zestawów do oznaczania IgE az paneli alergologicznych, zestawów do oznaczania IgE az paneli alergologicznych, zestawów do oznaczania IgE

specyficznego metodą ELISA, krążków alergenowych i odczynników do biologii molekularnejspecyficznego metodą ELISA, krążków alergenowych i odczynników do biologii molekularnejspecyficznego metodą ELISA, krążków alergenowych i odczynników do biologii molekularnejspecyficznego metodą ELISA, krążków alergenowych i odczynników do biologii molekularnej

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…...........…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Page 27: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA (wypełnić jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się

w niniejszym postępowaniu,

tj.:…………………………………………………………………….………………… (podać pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa

w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie

podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Page 28: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Załącznik nr 4 do SIWZ

….............................. Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP/15/19/2018/PN/15

OŚWIADCZENIE*

Ubiegając się o zamówienie na:

Dostawę odczynników do analizatora do monitorowania stężenia leków wraz z jego dzierżawą Dostawę odczynników do analizatora do monitorowania stężenia leków wraz z jego dzierżawą Dostawę odczynników do analizatora do monitorowania stężenia leków wraz z jego dzierżawą Dostawę odczynników do analizatora do monitorowania stężenia leków wraz z jego dzierżawą oraz paneli alergologicznych, zestawów do oznaczania IgE soraz paneli alergologicznych, zestawów do oznaczania IgE soraz paneli alergologicznych, zestawów do oznaczania IgE soraz paneli alergologicznych, zestawów do oznaczania IgE specyficznego metodą ELISA, pecyficznego metodą ELISA, pecyficznego metodą ELISA, pecyficznego metodą ELISA,

krążków alergenowych krążków alergenowych krążków alergenowych krążków alergenowych i odczynników do biologii molekularneji odczynników do biologii molekularneji odczynników do biologii molekularneji odczynników do biologii molekularnej

Oświadczamy, że na dzień składania ofert utajnione przez naszą firmę dane zawarte na stronach ............. oferty nie są powszechnie dostępne w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Jednocześnie w celu wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa dołączamy dokumenty potwierdzające zasadność zastrzeżenia:

� ....................................................................................................

� ....................................................................................................

� ...................................................................................................

� ....................................................................................................

� ....................................................................................................

� ....................................................................................................

� ....................................................................................................

Data: .................................... …………………………………………………….

Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do złożenia oferty

• jeżeli dotyczy

Page 29: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór) UMOWA NR DZP/....../2018 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

Zawarta w dniu ................................ w Zabrzu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 13-15 wpisanym do KRS - 0000025325 Sąd Rejonowy Gliwice NIP: 648-23-01-274 REGON: 271566088 zwanym dalej „Zamawiającym” , który reprezentuje: ....................................................................................................................................................... a

....................................................................................................................................................... z siedzibą: ……………………………………………………………………………………… wpisanym do: ………………………………………………………………………………….. NIP: ………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą” który reprezentuje: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... o następującej treści:

§1 1. Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr ...................................,

Wykonawca zobowiązuje się 1) Sprzedawać i sukcesywnie dostarczać odczynniki do analizatora do monitorowania

stęŜenia leków, zwane dalej Przedmiotem umowy, których ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr ....... do umowy.

2) WydzierŜawić Zamawiającemu analizator do monitorowania stęŜenia leków wraz z przeszkoleniem wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi, którego parametry techniczne określone zostały w załączniku nr ....... do niniejszej umowy, zwanego dalej Przedmiotem dzierŜawy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.

3. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności odbierania odczynników i przyjęcia Przedmiotu dzierŜawy oraz zapłaty naleŜnego wynagrodzenia.

§2 1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia

umowy. 2. Wykonawca gwarantuje, Ŝe w trakcie trwania umowy ceny nie ulegną podwyŜszeniu, oraz Ŝe

obniŜki cen i rabaty nie będą mniej korzystne, niŜ dla innych, porównywalnych z Zamawiającym odbiorców.

3. W przypadku obniŜki cen przez Wykonawcę nie wymaga się pisemnego aneksu do umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu (w tym

Page 30: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

ilości zamawianego w danej dostawie Przedmiotu umowy) i ilości dostaw częściowych oraz do niezłoŜenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, tj. ilości hospitalizowanych pacjentów w zakresie Przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawierania umowy. PowyŜsze zmiany następować będą za pośrednictwem osób określonych w §6 ust. 1, poprzez niezłoŜenie pełnego zamówienia na asortyment określony w załączniku nr … do umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularzy asortymentowo – cenowych, przy zaznaczeniu iŜ nie moŜe być przekroczona kwota brutto naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia za dane zadanie określone w §5 ust. 2 umowy. PowyŜsze zamówienia następować będą za pośrednictwem osób określonych w §6 ust. 1.

6. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego Przedmiotem umowy dopuszcza się za pisemną zgodą Zamawiającego na podstawie stosownego aneksu do Umowy, zamianę Przedmiotu umowy na nowy produkt o tych samych, bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej brutto zaoferowanej w ofercie.

§3 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Przedmiotu umowy posiadającego certyfikat CE

wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równowaŜny. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu umowy dopuszczonego do obrotu na

terytorium RP i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na podstawie warunków określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2007 r. poz. 211).

3. Wykonawca dostarczy Karty Charakterystyki substancji zgodnych z oceną bezpieczeństwa chemicznego (REACH) lub preparatu niebezpiecznego oraz metodyki w języku polskim przy pierwszej dostawie Przedmiotu umowy.

§4 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot dzierŜawy, zainstalować w Laboratorium

w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Zostanie to potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym sporządzonym z udziałem obu Stron.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z Przedmiotem dzierŜawy instrukcję obsługi w języku polskim.

3. Dostarczony Przedmiot dzierŜawy moŜe być rozpakowany wyłącznie przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu.

4. Zamawiający nie moŜe bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać Przedmiotu dzierŜawy do uŜywania osobom trzecim ani go poddzierŜawiać.

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, Ŝe Przedmiot dzierŜawy jest dopuszczony do obrotu i uŜywania, kompletny i gotowy do funkcjonowania bez Ŝadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, wolny od wad, a takŜe gwarantuje bezpieczeństwo personelu i zapewnia wymagany poziom świadczonych badań.

6. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczony Przedmiot dzierŜawy posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równowaŜne.

7. Wykonawca oświadcza, Ŝe Przedmiot dzierŜawy nie jest obciąŜony prawami osób trzecich, oraz naleŜnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu sprowadzenia go na polski obszar celny.

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia Przedmiotu dzierŜawy i przedłoŜenia Zamawiającemu dokumentu ubezpieczeniowego.

§5 1. Wynagrodzenie za realizację umowy będące sumą wynagrodzeń za dostawy częściowe oraz za

dzierŜawę analizatora kalkulowane jest w oparciu o ceny określone w załączniku nr …....... do umowy.

Page 31: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie moŜe przekroczyć kwoty:

brutto: ............................ zł (słownie:.............................................................................................................../100) netto: ........................... zł + naleŜny podatek VAT ……………….. zł

a) Łączne wynagrodzenie za dostawę Przedmiotu umowy będące sumą wynagrodzeń za dostawy częściowe (odczynników do analizatora do monitorowania stęŜenia leków) :

brutto: ………………… zł słownie: ………………………………………………………………………/100)

netto: .......................... zł + VAT ……………… zł

b) Czynsz dzierŜawy za cały okres trwania umowy nie moŜe przekroczyć kwoty:

brutto: ………………… zł słownie: ………………………………………………………………………/100)

netto: .......................... zł + VAT ……………… zł

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kwartalnie czynszu dzierŜawnego w kwocie:

brutto: ………………… zł słownie: ……………………………………………………………………………/100

netto: .......................... zł + VAT ……………… zł

§6 1. Dostawa częściowa Przedmiotu umowy odbywać się będzie na zamówienie Działu Logistyki

Zamawiającego, aŜ do wyczerpania ilości określonych w formularzu asortymentowo – cenowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy. UpowaŜnionymi do składania zamówień na dostawy częściowe są: Pracownicy Działu Logistyki tel/fax nr (32) 370-43-19 / 370-42-08. Wykonawca upowaŜnia do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe: ......................................................tel/fax nr .......................................................

2. Dostawa częściowa Przedmiotu umowy odbywać się będzie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe do …. dni roboczych od otrzymania zamówienia zgodnie z §6 ust.1 (Zamawiający wymaga terminu dostawy max. do 7 dni roboczych).

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować Przedmiot umowy do godz. 13:00 w dniu dostawy po telefonicznym powiadomieniu o terminie dostawy upowaŜnionego pracownika zgodnie z zapisami §6 ust. 1.

5. Zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić w dniu poprzedzającym dostawę.

6. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość wydłuŜenia terminu dostawy w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności uniemoŜliwiających przyjęcie dostawy przez pracowników Laboratorium. W takim przypadku Zamawiający na zamówieniu częściowym wskaŜe wydłuŜony termin dostawy.

7. Dostawa Przedmiotu umowy dokonywana będzie środkami transportu Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

Page 32: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

§7 1. Dostarczany Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę odpowiednio opakowany

i oznakowany (tj. musi posiadać oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie waŜności, nazwie producenta, numerze serii, sposobie przechowywania, oznaczenie symbolem oraz inne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami).

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia Przedmiotu umowy, Ŝe dostarczony Przedmiot umowy nie posiada oznakowania określonego w §7 ust. 1, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego Przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo - cenowym lub innych wad, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który niezwłocznie uzupełni braki ilościowe w Przedmiocie umowy lub wymieni Przedmiot umowy na nie posiadający wad.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, niezgodności Przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo – cenowym, braku oznakowania dostarczonego Przedmiotu umowy w sposób określony w §7 ust.1 lub innych wad, do dnia usunięcia tych uchybień Zamawiający będzie uwaŜał zamówienie częściowe za niezrealizowane.

4. W przypadku konieczności uzupełnienia braków ilościowych, wymiany Przedmiotu umowy na nie posiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko – swoimi środkami transportu.

5. JeŜeli w trakcie zastosowania Przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie moŜna było stwierdzić w trakcie przyjęcia Przedmiotu umowy do Laboratorium, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie do 3 dni roboczych rozpatrzy reklamację i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną w terminie … dni roboczych ( max. do 4 dni roboczych) wymieni reklamowany Przedmiot umowy na nie posiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji.

6. W przypadku konieczności wymiany reklamowanego Przedmiotu umowy na nie posiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko – swoimi środkami transportu.

§8 1. W przypadku wystąpienia awarii Przedmiotu dzierŜawy Wykonawca zobowiązuje się do jej

usunięcia w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 2. W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuŜszy niŜ określony w ust. 1 Wykonawca na czas

usunięcia awarii dostarczy na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o co najmniej identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych w celu bieŜącej eksploatacji przez Zamawiającego.

3. W przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo zlecić wykonywanie badań innej placówce a róŜnicą w cenie obciąŜyć Wykonawcę na podstawie noty księgowej obciąŜeniowej, która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego.

4. Konserwacja i przeglądy w okresie dzierŜawy będą realizowane nieodpłatnie przez Wykonawcę w ilości określonej w dokumentacji technicznej.

5. Po zakończeniu terminu dzierŜawy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Przedmiot dzierŜawy w stanie nie pogorszonym ponad zuŜycie wynikające z normalnej eksploatacji.

6. Wykonawca na swój koszt, swoimi środkami transportu jest zobowiązany odebrać Przedmiot dzierŜawy do 14 dni kalendarzowych od upływu terminu zakończenia dzierŜawy. W przypadku braku odbioru Przedmiotu dzierŜawy w w/w terminie, Zamawiający nie ponosi za niego odpowiedzialności.

§9 1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze pełną nazwę Zamawiającego lub obowiązujący

skrót SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM. W razie podania innych nazw niŜ wymagane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uwaŜał fakturę VAT za nieprawidłowo wystawioną.

3. Zapłata nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy

Page 33: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

..................................................................................................................................... 4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§10 1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. Z tym, Ŝe

w przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyŜsza naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo Ŝądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2. Zamawiający moŜe obciąŜyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 2 pkt a) niniejszej umowy,

za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych Przedmiotu umowy, b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 2 pkt a) niniejszej umowy

za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w §7 ust. 5, c) w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiątzłotych00/100) za kaŜdy dzień opóźnienia

w realizacji obowiązku określonego w §4 ust. 1, d) w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiątzłotych00/100) za kaŜdy dzień opóźnienia

w realizacji obowiązku określonego w §8 ust. 1, e) w wysokości 1 000,00 zł za kaŜdy przypadek odmowy rozładunku Przedmiotu umowy zgodnie

z §6 ust. 4, f) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 2 pkt a) niniejszej umowy za

kaŜdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w §6 ust. 5 tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,

g) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leŜących po stronie Wykonawcy.

3.Zamawiający na podstawie ust. 2 powyŜej, jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu opóźnienia nawet w przypadku, gdyby nie poniósł z tego tytułu Ŝadnej szkody i chociaŜby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

4. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy z przyczyny leŜącej po stronie Wykonawcy, którą jest w szczególności:

a) pięciokrotne niedotrzymanie terminu realizacji dostaw częściowych; b) niezrealizowanie dostawy częściowej w ciągu kolejnych 5 dni roboczych po terminie

przewidzianym na realizację dostawy w niniejszej umowie; c) niewywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w §7 ust. 5 w ciągu kolejnych 5 dni

roboczych po terminie przewidzianym na ich realizację. d) niewywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w §4 ust. 1 w ciągu kolejnych 30 dni

kalendarzowych po terminie przewidzianym na ich realizację; e) niewywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w §8 ust. 1 w ciągu kolejnych 10 dni

kalendarzowych po terminie przewidzianym na ich realizację; f) 5-krotna przerwa w wykonywaniu badań spowodowana awarią analizatora, w terminie 100 dni od powzięcia wiadomości o takiej przyczynie.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie noty księgowej obciąŜeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, aŜ do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku moŜliwości dochodzenia kar umownych na zasadach określonych powyŜej, Zamawiający wystawi notę księgową obciąŜeniową płatną do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego.

6. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w niniejszej umowie.

7. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań.

8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych Przedmiotu umowy o co najmniej 5 dni roboczych, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości wykonywania badań, zastrzega sobie prawo zakupu zamówionego Przedmiotu umowy u innego podmiotu lub zlecenie wykonania badań w innej placówce a róŜnicą w cenie Zamawiający

Page 34: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

obciąŜy Wykonawcę na podstawie noty księgowej obciąŜeniowej, która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego. PowyŜsze nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§11 1. Za prawidłową realizację obowiązków wynikających z zapisów zawartych w niniejszej umowie

odpowiadają: a) ze strony Zamawiającego – ............................. tel/fax nr .............................. b) ze strony Wykonawcy – ................................... tel/fax nr ..............

2. Strony ustalają poniŜej adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy). a) po stronie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3 Maja 13 – 15 41 – 800 Zabrze b) po stronie Wykonawcy:

........................................................................................................................................... 3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach w/w adresów pod

rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.

§12 1. Strony dopuszczają moŜliwość podwyŜszenia wynagrodzenia brutto naleŜnego Wykonawcy

wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT; b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

– jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca

jest zobowiązany w terminie do 30 dni od dnia wejścia w Ŝycie przepisów regulujących powyŜsze zmiany, poinformować Zamawiającego o konieczności wprowadzenia pisemnego aneksu do umowy oraz udowodnić, Ŝe zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§13 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moŜe zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§14 Wykonawca nie moŜe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw majątkowych wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§15 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawa

zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo

dla siedziby Zamawiającego.

Page 35: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

3. W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§16 Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Załączniki do umowy: ……………………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Page 36: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

(wzór) UMOWA NR DZP/....../2018 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

Zawarta w dniu ................................ w Zabrzu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 13-15 wpisanym do KRS - 0000025325 Sąd Rejonowy Gliwice NIP: 648-23-01-274 REGON: 271566088 zwanym dalej „Zamawiającym” , który reprezentuje: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… a.....................................................................................................................................................

z siedzibą: ……………………………………………………………………………………… wpisanym do: ………………………………………………………………………………….. NIP: ………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą” który reprezentuje: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... o następującej treści:

§1 1. Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr ...................................,

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i sukcesywnie dostarczać:

Panele alergologiczne – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych IgE*, zestawy do oznaczania IgE specyficznego metodą ELISA oraz kr ąŜki alergenowe, odczynniki

do biologii molekularnej *

zwane dalej przedmiotem umowy, których ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr ....... do umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.

3. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności odbierania przedmiotu umowy i zapłaty naleŜnego wynagrodzenia.

§2

1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zakresie: 1) Zadania nr 2 – w okresie 12 miesięcy do daty zawarcia umowy* 2) Zadań od nr 3 do nr 11 – w okresie 24 miesięcy do daty zawarcia umowy*

2. Wykonawca gwarantuje, Ŝe w trakcie trwania umowy ceny nie ulegną podwyŜszeniu. §3

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy posiadającego certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równowaŜny.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy dopuszczonego do obrotu na terytorium RP i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na podstawie warunków określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2007 r. poz. 211).

Page 37: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

3. Wykonawca dostarczy Karty Charakterystyki substancji zgodnych z oceną bezpieczeństwa

chemicznego (REACH) lub preparatu niebezpiecznego oraz metodyki w języku polskim przy pierwszej dostawie przedmiotu umowy – jeŜeli dotyczy.

4. Okres przydatności do uŜycia dostarczanego przedmiotu umowy nie moŜe być krótszy niŜ 6 miesięcy licząc od dnia dostawy.

§4 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będące sumą wynagrodzeń za dostawy

częściowe (z zadania) kalkulowane jest w oparciu o ceny określone w załączniku nr …....... do umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie moŜe przekroczyć kwoty:

Zadanie nr X brutto: ............................ zł (słownie:.............................................................................................................../100) netto: ........................... zł + naleŜny podatek VAT ……………….. zł Uwaga: powtórzyć w zaleŜności od ilości uzyskanych zadań.

§5 1. Dostawa częściowa przedmiotu umowy odbywać się będzie na zamówienie Działu Logistyki

Zamawiającego, aŜ do wyczerpania ilości określonych w formularzach asortymentowo – cenowych będących załącznikiem do niniejszej umowy. UpowaŜnionymi do składania zamówień na dostawy częściowe są: Pracownicy Działu Logistyki tel/fax nr (32) 370-43-19 / 370-42-08. Wykonawca upowaŜnia do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe: ......................................................tel/fax nr .......................................................

2. Dostawa częściowa przedmiotu umowy odbywać się będzie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w swojej siedzibie.

3. Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe do ….. dni roboczych od otrzymania zamówienia zgodnie z §5 ust.1 (Zamawiający wymaga dostawy max do 7 dni roboczych).

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do godz. 13:00 w dniu dostawy po telefonicznym powiadomieniu o terminie dostawy upowaŜnionego pracownika zgodnie z zapisami §5 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić w dniu poprzedzającym dostawę.

6. Dostawa przedmiotu umowy dokonywana będzie środkami transportu Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie moŜliwość wydłuŜenia terminu dostawy w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności uniemoŜliwiających przyjęcie dostawy przez pracowników Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiajacy na zamówieniu częściowym wskaŜe wydłuŜony termin dostawy.

8. W razie nie zrealizowania dostawy częściowej w terminie o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moŜe zamówić przedmiot umowy u innego podmiotu a róŜnicą w cenie obciąŜyć Wykonawcę na podstawie noty księgowej obciąŜeniowej z faktury VAT, która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego. PowyŜsze nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§6 1. W przypadku obniŜki cen przez Wykonawcę nie wymaga się pisemnego aneksu do umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu (w tym

ilości zamawianego w danej dostawie przedmiotu umowy) i ilości dostaw częściowych oraz do niezłoŜenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, tj. ilości hospitalizowanych pacjentów w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawierania umowy. PowyŜsze zmiany następować będą za pośrednictwem osób określonych w §5 ust. 1, poprzez niezłoŜenie pełnego zamówienia na asortyment określony w załączniku nr … do umowy.

Page 38: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularzy

asortymentowo – cenowych, przy zaznaczeniu iŜ nie moŜe być przekroczona kwota brutto naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia za dane zadanie określone w §4 ust. 2 umowy. PowyŜsze zamówienia następować będą za pośrednictwem osób określonych w §5 ust. 1.

4. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się za pisemną zgodą Zamawiającego na podstawie stosownego aneksu do umowy, zamianę przedmiotu umowy na nowy produkt o tych samych, bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej brutto zaoferowanej w ofercie.

§7

1. Dostarczany przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę odpowiednio opakowany i oznakowany (tj. musi posiadać oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie waŜności, nazwie producenta, numerze serii, sposobie przechowywania, oznaczenie symbolem oraz inne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami).

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, Ŝe dostarczony przedmiot umowy nie posiada oznakowania określonego w §7 ust. 1, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo - cenowym lub innych wad, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który niezwłocznie uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nie posiadający wad.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, niezgodności przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo – cenowym, braku oznakowania dostarczonego przedmiotu umowy w sposób określony w §7 ust.1 lub innych wad, do dnia usunięcia tych uchybień Zamawiający będzie uwaŜał zamówienie częściowe za niezrealizowane.

4. W przypadku konieczności uzupełnienia braków ilościowych, wymiany przedmiotu umowy na nie posiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko – swoimi środkami transportu.

5. JeŜeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie moŜna było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy do Zamawiającego, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie do 3 dni roboczych rozpatrzy reklamację i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną w terminie do 4 dni roboczych wymieni reklamowany przedmiot umowy na nie posiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji. Brak odpowiedzi w w/w terminach oznacza uznanie reklamacji.

6. W przypadku konieczności wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na nie posiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko – swoimi środkami transportu.

§8 1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty prawidłowo

wystawionej faktury VAT za zamówioną dostawę częściową. 2. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze pełną nazwę Zamawiającego lub obowiązujący

skrót SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM. W razie podania innych nazw niŜ wymagane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uwaŜał fakturę VAT za nieprawidłowo wystawioną.

3. Zapłata nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy .....................................................................................................................................

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§9 1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. Z tym, Ŝe

w przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyŜsza naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo Ŝądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2. Zamawiający moŜe obciąŜyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: a. w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieściazłotych00/100) za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji

dostaw częściowych przedmiotu umowy z danego zadania,

Page 39: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

b. w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieściazłotych00/100) za kaŜdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z §5 ust. 4

c. w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieściazłotych00/100) za kaŜdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w §5 ust. 5 tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,

d. w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieściazłotych00/100) za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w §7 ust. 5 niniejszej umowy

e. w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający na podstawie ust. 2 powyŜej, jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu opóźnienia nawet w przypadku, gdyby nie poniósł z tego tytułu Ŝadnej szkody i chociaŜby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

4. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy z przyczyny leŜącej po stronie Wykonawcy, którą jest w szczególności: a. pięciokrotne nie dotrzymanie terminu realizacji dostaw częściowych; b. nie zrealizowanie dostawy częściowej w ciągu kolejnych 5 dni roboczych po terminie

przewidzianym na realizację dostawy w niniejszej umowie; c. nie wywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w §7 ust. 5 w ciągu kolejnych 10 dni

roboczych po terminie przewidzianym na ich realizację; w terminie 100 dni od powzięcia wiadomości o takiej przyczynie.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie noty księgowej z wierzytelnością wynikającą z faktury VAT, o której mowa w §8 ust. 1 aŜ do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku moŜliwości dochodzenia kar umownych na zasadach określonych powyŜej, Zamawiający wystawi notę księgową obciąŜeniową płatną do 21 dni od daty jej wystawienia.

6. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w niniejszej umowie.

7. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań.

8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych przedmiotu umowy o co najmniej 5 dni roboczych, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości wykonywania badań, zastrzega sobie prawo zakupu zamówionego przedmiotu umowy u innego Wykonawcy lub zlecenie wykonania badań w innej placówce a róŜnicą w cenie Zamawiający obciąŜy Wykonawcę na podstawie noty księgowej obciąŜeniowej która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego. PowyŜsze nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§10

W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moŜe zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. Wykonawca ma prawo Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonanej części umowy.

§11 1. Strony ustalają poniŜej adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy).

a. po stronie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3 Maja 13 – 15 41 – 800 Zabrze

Page 40: Pieczęć Wykonawcy - bip.szpital.zabrze.plbip.szpital.zabrze.pl/userfiles/zalaczniki odczynniki.pdf · Dzierżawa analizatora do monitorowania leków LpLLppLp Nazwa odczynnikaNazwa

b. po stronie Wykonawcy: ...........................................................................................................................................

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach w/w adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.

§12 1. Regulacja niniejszego paragrafu nie dotyczy zadania nr 2. 2. Strony dopuszczają moŜliwość podwyŜszenia wynagrodzenia brutto naleŜnego Wykonawcy

wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT; b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

– jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca

jest zobowiązany w terminie do 30 dni od dnia wejścia w Ŝycie przepisów regulujących powyŜsze zmiany, poinformować Zamawiającego o konieczności wprowadzenia pisemnego aneksu do umowy oraz udowodnić, Ŝe zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§13

Wykonawca nie moŜe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw majątkowych wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§14 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawa

zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo

dla siedziby Zamawiającego. 3. W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§15 Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Załączniki do umowy: ……………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

* Niepotrzebne skreślić