pĀrskats par darbu vitrupes bibliotĒkĀ 2019.gadĀ...datortehnikas vērtējums: divi datori...

of 20 /20
1 PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ VITRUPE 2019. gads

Author: others

Post on 17-Sep-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

1

PĀRSKATS PAR DARBU

VITRUPES BIBLIOTĒKĀ

2019.GADĀ

VITRUPE

2019. gads

Page 2: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

2

SATURS

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums……………… ……………………….…….3

2. Finansiālais nodrošinājums …………………………………………................. 4

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.………………………………..…….5 4. Personāls………………………………………………………………….……..5

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība……………………………….....…...6

6. Krājums……………………………………………………………….…..…….10

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem………………………………………….….….12

8. Novadpētniecība………………………………………………………….….….13

9. Publicitāte……………………………………………………………………….14

10. Sadarbības tīkla raksturojums…………………………………………………..14

Pielikumi……………………………………………………………………..…16

Page 3: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

3

1.Vispārīgs Vitrupes bibliotēkas raksturojums

Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums.

Īss situācijas apraksts

Viļķenes pagasts atrodas Limbažu novadā.

Tā teritorija aizņem 225 km².

Iedzīvotāju skaits ir 1210 (uz 01.07.2019).

Pagastā darbojas Viļķenes bibliotēka un Vitrupes bibliotēka.

Vitrupes bibliotēka pēc teritoriālā iedalījuma apkalpo:

1) vidējciemu –Vitrupe

2) mazciemus - Blomi, Lapsiņas un Ķirbižus

ar kopējo iedzīvotāju skaitu – 313

Vitrupes bibliotēka apkalpo arī iedzīvotājus, kuri dzīvo Viļķenes centrā un tos, kuri vasaras

periodā atvaļinājumus pavada vasaras mājās un vēlas pakalpojums saņemt Vitrupē.

Vitrupes bibliotēka ir zināma ar senu vēsturi. Pēc novadpētniecības materiāliem redzam, ka

Ķirbižu - Blomes bibliotēkas biedrība izveidota un darbojusies no 1909. gada. Pēc kara bibliotēka

atjaunota 1946. gadā. 2019. gadā tika nosvinēta bibliotēkas 110 gadu jubileja.

Izmaiņas bibliotēkas darbībā

Tās ir saistītas ar bibliotēkas pievienošanu Limbažu Galvenajai bibliotēkai (LGB). Vitrupes

bibliotēka tagad ir LGB filiālbibliotēka. Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

Pārskata perioda prioritātes

Vitrupes bibliotēka ir Viļķenes pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras

darbības mērķis un prioritāte ir nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus, vietējās sabiedrības

vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, saglabāt un attīstīt vidi, kas veicinātu cilvēku

kultūras izaugsmi. Bibliotēka darbojas kā informatīvais un zināšanu ieguves atbalsts obligātai

izglītībai un mūžizglītībai.

Bibliotēkā ir iespēja atrast un lasīt katram piemērotu, interesējošu literatūru, jaunākos preses

izdevumus. Ir iespēja bez maksas izmantot– datorus, internetu, bezvadu internetu. Lietotāji

izmanto iespēju šeit kārtot rēķinus, uzņēmēji kārto savu dokumentāciju, u.c. Bibliotēka piedāvā

arī maksas pakalpojumus – kopēšana, printēšana, u.c. Vitrupē bibliotēka ir vieta, kur tiek sniegti

dažādi bibliotēkas pakalpojumi, organizēti kultūras pasākumi un tā ir sabiedrības kopā sanākšanas

centrs.

2. Finansiālais nodrošinājums

Page 4: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

4

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 2017 2018 2019

Kopā (EUR) 11867 12452 6539

Pašvaldības finansējums 11810 12337 6539

Citi ieņēmumi:

t. sk. maksas pakalpojumi 9 10 10

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi 79

t. sk. VKKF finansējums

t. sk. citi piešķīrumi

2019. gadā Vitrupes filiālbibliotēkas atalgojuma izdevumi tiek uzskaitīti LGB pamatbudžetā

Pamatbudžets palicis nemainīgs, tas nodrošina pamatā tikai bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.

Mainās attīstībai piešķirtā summa. Prieks, ka no novada attīstībai paredzētajiem līdzekļiem šajā

pārskata periodā tika piešķirts finansējums grāmatu plauktu iegādei un Vitrupes bibliotēkas 110

gadu jubilejas svinībām 6.Ceriņziedu svētkos.

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 2017 2018 2019

Izdevumi kopā (EUR) 11621 12337 6539

Darbinieku atalgojums (bruto) 5823 5267

Krājuma komplektēšana 1179 1161 1298

2019. gadā Vitrupes filiālbibliotēkas atalgojuma izdevumi tiek uzskaitīti LGB

pamatbudžetā.

Krājuma komplektēšanai summa palielinājusies, sakarā ar ietaupītiem līdzekļiem.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

11791161

1298

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

2017 2018 2019

Krājuma komplektēšanas izdevumi

Page 5: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

5

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi

Pārskata periodā ir veikti remontdarbi - par attīstībai iedalītajiem līdzekļiem ar Viļķenes

pašvaldības palīdzību veikts jumta remonts virs ieejas bibliotēkā, lai notekūdeņi nebojātu ēkas

sienu. Veikts arī kāpņu telpas kosmētiskais remonts.

Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums ir labs.

Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads.

Šie datori darbojas labi un ļoti labi. Divi 3TD datori ir 2007. gads, šie datori savu laiku

nokalpojuši, plānots norakstīt.

Atskaites gadā par attīstībai paredzētajiem līdzekļiem tika piešķirts finansējums jaunu grāmatu

plauktu iegādei, kas ir izdarīts.

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” Darbin.

(skaits)

Lietotājiem

(skaits)

Vērtējums (teicams/labs/

apmierinošs/neapmierinošs)

Piezīmes

Datori 1 7 1-2014. gads- darbinieka- ļoti labs

1-2016. gads- ļoti labs

1- 2014. gads- labs

1-2019. gads –ļoti labs

1-2019. gads- ļoti labs

2- 2007. gads – apmierinošs

2-plānots

norakstīt

Plānie klienti

Multifunkcionālās

iekārtas

1 1 2014. gads– ļoti labs

2006. gads- labs

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā.

Problēmas joprojām rada visas ēkas jumts un notekcaurules, kuras tek. Jumta stāvoklis ietekmē arī

apkures un ventilācijas sistēmas apkopi, jo jumta konstrukcijas ir nedrošas. Tā kā ēka pieder

novadam, tad lūdzam un ceram, ka šajā jomā tiks rasti risinājumi.

4. Personāls

Personāla raksturojums (skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla sastāvā u. c.)

Pavisam 1 darbinieks uz 0,7 slodzi, ar augstāko izglītību citā jomā.

Apbalvojumi un pateicības-

2014. gadā saņēmu Limbažu novada pašvaldības atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu

sabiedriskajā darbībā - par izglītības un kultūras pasākumu organizēšanu.

2018. gadā saņēmu Limbažu novada pašvaldības atzinības rakstu un piemiņas zīmi - Gada cilvēks

Viļķenes pagastā: „Par pašaizliedzīgu darbu Vitrupes bibliotēkā un kultūras dzīves veidošanā

Viļķenes pagastā”. Prieks par to, ka mans darbs tiek novērtēts, bet tas ir visu, arī bibliotēkas

apmeklētāju un atbalstītāju nopelns.

Finansējums personāla attīstībai– profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem

finansējums tiek piešķirts no pašvaldības budžeta – tas nozīmē, ka ir iespēja iekļaut summu savā

bibliotēkas budžetā. Protams šī summa nav liela. Katru gadu izmantoju LGB piedāvātos seminārus

Page 6: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

6

profesionālajai pilnveidei. Tēmas ir ļoti dažādas un interesantas, aktuālas un ļoti nepieciešamas

darbā bibliotēkā. Atzinīgi vērtēju mūsu metodiķu darbu, kas pielikts, plānojot seminārus,

apmācības, un gatavojoties pieredzes apmaiņas braucieniem. Tie ir pārdomāti un ļoti interesanti.

Problēmas un to risinājumi personāla jomā. Bibliotēkā esmu viena darbiniece, bez bibliotēkas

vadītājas pienākumiem veicu arī kurinātāja, apkopējas un sētnieka pienākumus. Tā kā mana slodze

ir 0,7- tad, tāpat kā citi bibliotekāri, izjūtu laika trūkumu dokumentācijas kārtošanā. Atalgojums

par papildus darba veikšanu, pateicoties LGB direktorei Dzintrai Dzenei, 2019.gadā ir atrisināts.

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Galvenie rādītāji (lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.):

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

2017

%

salīdzinot

ar iepr.

gadu

2018

%

salīdzinot

ar iepr.

gadu

2019

%

salīdzinot

ar iepr.

gadu

Lietotāju skaits 193 -23% 167 -13% 132 -21%

t. sk. bērni 25 -14% 22 -12% 10 -54%

Fiziskais

apmeklējums

3821 -34% 3046 -20% 2891 -5%

t. sk. bērni 620 -19% 296 -52% 214 -28%

Virtuālais

apmeklējums

N.p.

k.

Norises

laiks

Norises vieta Organizētājs(-i) Pasākuma

nosaukums, galvenās

tēmas

Stundu skaits

1. 28.03.

11.04.

25.04.

27.09.

28.11.

20.12.

LGB LGB Mācību un

profesionālās

sadarbības centrs

(MPSC)

Semināri Apliecinājums

(24,5 stundas)

31.05. LGB LGB Sezonas noslēguma –

izbraukuma seminārs

2. 31.01. LGB Izglītības un attīstības

centrs “EGO”

Profesionālās

pilnveides praktisks

seminārs “Konfliktu

risināšanas profilakse”

Sertifikāts-

(8 stundas)

3. 31.10 LGB LGB sadarbībā ar

Beyond The Frames

radošās domāšanas

meistarklasi

Radošās domāšanas

meistarklase

Apliecība

(3 stundas)

Kopā 35,5 stundas

Page 7: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

7

Izsniegums

kopā

7458 -8% 7096 -5% 8376 +18%

t. sk. grāmatas 1779 -8% 2156 +21% 2247 +4%

t. sk. periodiskie

izdevumi

5679 -8% 4940 -13% 6017 +22%

t. sk. bērniem 140 -30% 265 +82% 245 -8%

Bibliotekārais

aptvērums % no

iedz. skaita pagastā,

pilsētā, reģionā

15% -20% 14% -7% 11% -21%

t. sk. bērni līdz

18 g.*

14% -14% 12% -14% 6% 50%

Iedzīvotāju

skaits

1235 -2% 1204 -2,5% 1204 0%

t. sk. bērni līdz

18 g.*

183 95% 177 96% 176 99%

Kopumā aplūkojot tabulu un diagrammas redzams, ka daļa bibliotēkas pamatrādītāji samazinās,

bet daļa pieaug. Šogad samazinājies lietotāju skaits, sakarā ar to, ka daļa jauniešu pārceļas uz dzīvi

pilsētās, diemžēl, vecākie cilvēki aiziet no dzīves. Tomēr izsniegums kopā palielinājies par 18%,

grāmatu izsniegums palielinājies par 4%, periodisko izdevumu skaits pieaudzis par 22%. Preses

izdevumus laukos pasūtīt daudzi nevar, jo ir zemi ienākumi un nelielas pensijas. Daļu vecākās

paaudzes apmeklēju un arī bezdarbnieku dzīves kvalitāti uzlabo iespēja apmeklēt bibliotēku un

lasīt. Prieks par apmeklētājiem, kuri strādā Limbažos vai pat Rīgā, bet atrod iespēju brīvajā laikā

apmeklēt Vitrupes bibliotēku un atrast sev piemērotu literatūru. Mūsu bibliotēkā lasa grāmatas arī

Viļķenes centrā dzīvojošie, jo literatūras piedāvājums ir atšķirīgs.

Lietotāju skaits un apmeklējums

Samazinājies lietotāju skaits un tikai nedaudz apmeklējums- par 5%

193 167 132

3821

3046 2891

0

1000

2000

3000

4000

5000

2017 2018 2019

Lietotāju skaits

Apmeklējums

Page 8: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

8

Izsniegums kopā palielinājies par 18%, grāmatu izsniegums palielinājies par 4%, periodisko

izdevumu skaits pieaudzis par 22%. Izsniegums bērniem salīdzinoši mazs,

sakarā ar to, ka reģistrēto bērnu skaits 2019. gadā bibliotēkā ir tikai 10. Daļa bērnu izauguši,

kļuvuši pieauguši, daļa izbraukuši uz dzīvi citur. Iepriecina tas, ka jaunajās ģimenēs ir mazi bērni,

kas nu jau drīz būs jaunie lasītāji.

193

167

132

Lietotāju skaits

2017

2018

2019

74587096

8376

17792156 2247

5679

4940

6017

140 265 245

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2017 2018 2019

Izsniegums kopā

Izsniegto grāmatu skaits

Izsniegto periodiskoizdevumu skaits

Bērniem izsniegtogrāmatu skaits

16%

14%

11%

Bibliotekārais aptvērums

2017

2018

2019

Izsniegums

Page 9: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

9

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti tiek veikta, izmantojot

aptaujas un anketas. Rezultāti liecina par to, ka bibliotēkas darbs apmeklētājus apmierina, viņu

atsauksmes ir pozitīvas. Vienmēr uzklausu apmeklētājus, ņemu vērā viņu ieteikumus. Iedzīvotāju

sastāvs arī laukos pamazām mainās. Jaunos iedzīvotājus aicinu apmeklēt bibliotēku un daļa no

viņiem ir kļuvuši par lasītājiem.

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām.

Bibliotēkas telpas nav piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Personas ar īpašām

vajadzībām tiek apkalpotas individuāli, sazinoties pa telefonu, nogādājot literatūru un presi mājās.

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām.

Katrai lietotāju mērķgrupai ir savas intereses, tāpēc cenšos tās ievērot, komplektējot krājumu.

Gadu gaitā izveidojušās lasītāju grupas- latviešu daiļliteratūras, vēsturiskās literatūras, ārzemju

daiļliteratūras, detektīvu un kriminālās literatūras cienītāji. Ir grupa, kas lasa gan latviešu, gan arī

ārzemju daiļliteratūru. Arī nozaru literatūru lasa liela daļa no apmeklētājiem, atkarībā no viņu

interesēm.

Latvijas svētku, vēstures atceres pasākumos un pēcpusdienās kopā sanāk vairāk seniori. Tie ir

Baltā galdauta svētki, Latvijas dzimšanas diena un pēcpusdienas, kurās satiekas senjori. Viņu

atmiņu stāsti ir tik dzīvi un interesanti, saistoši ikvienam. Seniori atceras senos laikus. Tiek

aplūkotas fotogrāfijas, dalāmies ar iespaidiem par izlasītajām vēsturiskajām un novadpētniecības

grāmatām. Šogad bibliotēka piedalījās Zaļumballes rīkošanā, kas bija veltīta senjoriem. Viļķenes

amatierteātra aktrises sagatavoja interesantu materiālu par senajām zaļumballēm. Tika uzrunāti arī

klātesošie, kas dalījās atmiņās par šo laiku.

Ģimenes kopā apmeklē lielākos pasākumus- Bibliotēku nedēļas pasākumu, Ceriņziedu svētkus,

Vasaras Saulgriežu svētkus un Ziemassvētkus.

Mājsaimnieces vairāk sanāk kopā uz radošajām darbnīcām un pēcpusdienām, kur dalās pieredzē

gan par rokdarbiem, gan kulinārijas un konservēšanas mākslu.

IT tehnoloģijas izmanto uzņēmēji, bezdarbnieki, mājsaimnieces, seniori, ģimenes atbilstoši savām

vajadzībām un interesēm. Nepieciešamības gadījumā lietotāji saņem palīdzību darbā ar datoru.

Uzņēmēji, seniori, bezdarbnieki, mājsaimnieces aktīvi piedalās gan bibliotēkas organizētajos

pasākumos (tikšanās, izstādes, koncerti, teātra izrādes, pēcpusdienas), gan radošās darbnīcās, gan

arī citos bibliotēkas organizētajos pasākumos - svētki, talkas, u.c. Svētkos piedalās arī tālāki viesi,

kuri agrāk šeit dzīvojuši vai strādājuši.

Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs.

Lietotāji izmanto iespēju, lai bibliotēkā atrastu un sagatavotu uzziņas, atrastu nepieciešamo

informāciju, izglītotos. Bibliotēkā iedzīvotājiem ir pieejama pašvaldības, valsts institūciju un

3821

3046

2891

Fiziskais apmeklējums

2017

2018

2019

Page 10: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

10

nevalstisko organizāciju informācija. Elektronisko katalogu var izmantot attālināti bibliotēkas

lietotāji, kuri to vēlas. Viņiem ir iespēja pasūtīt grāmatas no visām reģiona bibliotēkām. Uzziņu,

informācijas un izglītojošais darbs ir atkarīgs no lietotāju vēlmēm, bibliotekāram jāpalīdz tās

izpildīt.

Tabula “SBA rādītāji”

SBA 2017 2018 2019

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto

dokumentu skaits

7 9 8

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto

dokumentu skaits

8 7 7

6. Krājums

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums ir atkarīgs no pašvaldības budžeta. Sakarā ar

finanšu ietaupījumu, tas šogad ir nedaudz palielinājies.

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

2017 2018 2019

Finansējums krājuma

komplektēšanai

1647 1539 1697

t. sk. pašvaldības finansējums 1599 1539 1697

grāmatām 1179 1161 1298

t. sk. bērnu grāmatām 65 58 125

periodiskajiem izdevumiem 420 378 399

Finansējums krājuma komplektēšanai.

Krājuma rekataloģizācija veikta 100%

16471539

1697

1179 11611298

240378 399

65 58125

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2017 2018 2019

Finansējums krājumakomplektēšanai

Finansējums grāmatām

Finansējumsperiodiskajiemizdevumiem

Page 11: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

11

Krājuma pārbaude (inventarizācija) – pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija)

nav veikta. Bibliotēkas krājuma inventarizācija veikta 2016. gadā.

Krājuma rādītāji (jaunieguvumi, apgrozība u. c.):

Krājums iespēju robežās tiek papildināts, ņemot vērā lasītāju intereses un krājuma komplektēšanas

plānu. Bibliotēku krājumu veido un papildina atbilstoši bibliotēku nolikumā noteiktajām

funkcijām un uzdevumiem, bibliotēkas krājuma komplektēšanas profilam. Ņemot vērā lietotāju

intereses, bibliotēkas krājums tiek papildināts regulāri, lai pēc iespējas pilnīgāk apmierināt

lietotāju nepieciešamību pēc informācijas. Bibliotēkas krājums regulāri jāizvērtē un jāatlasa un

jānoraksta nolietotā un novecojusī literatūra.

Tabula “Krājuma rādītāji”

2017 2018 2019

Jaunieguvumi 594 497 461

Grāmatas 138 144 159

t. sk. latviešu daiļliteratūra 105 74 60

t. sk. bērniem 10 10 18

Izslēgtie dokumenti 284 322 776

416ž+360gr

Krājuma kopskaits 4411 4555 4354

Grāmatu krājuma apgrozība 0,4 0,5 0,5

Periodisko izdevumu apgrozība 5,2 4,4 6,0

Krājuma rādītāji

594

497461

138 144 159

10574 60

0

100

200

300

400

500

600

700

2017 2018 2019

Jaunieguvumi kopā

Grāmatas

t. sk. latviešu daiļliteratūra

Page 12: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

12

Abonētās tiešsaistes datubāzes

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”

Dabubāze 2017 2018 2019

Letonika 5 - -

News

Darbs ar parādniekiem – ar parādniekiem sazināmies un jautājumus atrisinām bez problēmām.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji

Bērnu skaits, kas apmeklē Vitrupes bibliotēku ir ļoti mazs. Daži jaunieši mācās Limbažos un citur,

daļa jau sasniegusi 18 un vairāk gadus. Vitrupes bibliotēku viņi apmeklē reti, jo IT tehnoloģijas ir

pieejamas ikvienam. Bērnu un jauniešu skaits šajā gadā ir tikai 10, no tiem 1 vidusskolniece

mācās Rīgā. No 9 pamatskolas bērniem- 4 mācās Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā, 2 Rīgā , 1

Ādažos un 2 speciālās internātskolās.

Tomēr, 2019. gadā izsniegums - 245, no tā sākumskolas bērniem izsniegums - 124. Daļa bērnu

vairāk apmeklē bibliotēku brīvlaikos. Prieks par tiem bērniem un viņu vecākiem, kas nedzīvo

Vitrupē, bet atrod laiku, lai vēlamo literatūru saņemtu mūsu bibliotēkā. Lai arī tas nav daudz,

tomēr ir cerība, ka arī viņu mazākie brāļi un māsas būs mūsu lasītāji. Zinu, ka šie bērni lasa arī

savu skolu bibliotēkās un Viļķenes pagasta bibliotēkā. Daži vietējie bērni bibliotēku apmeklē

biežāk, izmanto datorus, lasa presi, kopā ar vecākiem piedalās pasākumos. Katru gadu kaut

nedaudz cenšamies papildināt bērnu un jauniešu literatūras krājumu. Sadarbojamies ar vecākiem,

stāstam par jaunākajām grāmatām, cenšamies ieinteresēt, aicinām bērnus un jauniešus lasīt. Aicinu

2-4 gadu bērnu vecākus, lai kopā ar bērniem apmeklē bibliotēku. Šis iesāktais darbs jāturpina.

Bērni un jaunieši izmanto bibliotēkā pieejamās datu bāzes un citas noderīgas un interesantas

adreses internetā. Piemēram www.news.lv; www.tvnet.lv, www.filma.lv, www.pasakas.lv,

www.multfilmas.lv, www.latvija.lv, www.ziliteunezis.lv, www.draugiem.lv, www.inbox.lv,

www.sports.lv, www.vilkene.lv, un citas. Vecāko klašu skolēni izmanto interneta resursus par

dažādām tēmām, ļoti maz lasa grāmatas.

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma grupām.

Uzziņu meklēšana un sagatavošana, prasmju un iemaņu attīstīšana daļai bērnu ir apgūta un tiek

izmantota.

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes. Lai arī bērnu maz, cenšos viņus iesaistīt

bibliotēkas aktivitātēs brīvlaikos. Par veiksmīgu varu pieminēt Dzimtās valodas dienai veltītu

pēcpusdienu, kad bērni lasīja latviešu tautas dziesmas. Jauks un sirsnīgs bija Vasaras saulgriežu

pasākums pie ugunskura. Piedalījās Tautas mūzikas instrumentu ansamblis ”Kokle”, kurā spēlē un

dzied bērni, iesaistot arī vietējos bērnus latviskajās tradīcijās. Vasarā bērni iesaistījās zīmējumu

konkursā “Mans mīļākais grāmatu varonis”. Rudens brīvlaikā jauka bija pasaku stāstīšanas

pēcpusdiena. Kopā ar bērniem veidojām pasaku grāmatu izstādi.

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības

vērtējums. Sadarbojamies ar Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolēniem un skolotājiem, gan

lasīšanas veicināšanā, gan kopīgos pasākumos. Kā tradīcija ir izveidojusies Bibliotēku nedēļas

pasākums kopā ar Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolēniem un skolotājiem. Šogad

bibliotēkas apmeklētājus ar koncertu iepriecināja mūsu pamatskolas meiteņu ansamblis skolotājas

Page 13: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

13

Līgas Priedes vadībā. Sadarbojamies arī ar Viļķenes kultūras namu. 6. Ceriņziedu svētkus

kuplināja jauniešu deju kolektīvs “Dīdeklis” un meiteņu ansamblis. Jaunieši, kuri nav mūsu

lasītāji, ar prieku iepazīstas ar Vitrupes bibliotēku, apmeklē arī citus mūsu pasākumus.

Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums. Esmu apmeklējusi LGB rīkotos seminārus par

darbu ar bērniem bibliotēkā, par pasākumu organizēšanu, lasīšanas veicināšanu u.c. Darbā ar

bērniem man palīdz pieredze, ko guvu strādājot skolā un bērnudārzā.

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi. Uzskatu, ka

laukos lielākā problēma ir bērnu skaita strauja samazināšanās, bet jāstrādā ir tiem dažiem bērniem,

kuri ir mūsu apmeklētāji, jāiesaista lasīšanas veicināšanas aktivitātēs. Pozitīvi ir tas, ka Vitrupē ir

ģimenes, kurās aug mazi bērni, kuri tuvākajā nākotnē, ļoti cerams, apmeklēs Vitrupes bibliotēku.

Šo ģimeņu vecākus aicinu apmeklēt bibliotēku kopā ar bērniem, iepazīties ar iespējām, kādas mēs

piedāvājam. Tās ir grāmatas pavisam maziem, dažādas spēles, iespēja skatīties latviešu

multfilmas, pasakas, rotaļas u.c. Šogad plānoju iegādāties vairāk grāmatas un jaunas spēles

pašiem mazākajiem.

8. Novadpētniecība

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi

Komplektēšana, ietverto materiālu veidi.

Novadpētniecības materiāli tiek regulāri pārskatīti un papildināti. Novadpētniecības plauktā

sakārtotas grāmatas, kas saistās ar mūsu novadu, un tādas kuru autori ir mūsu novadnieki.

Apmeklētājiem īpaši interesē grāmatas par mūsu novadu un tuvāko apkārtni.

Novadpētniecības materiālu krājums sakārtotas jau izveidotās mapes un iekārtotas jaunas. Savākti

materiāli par Vitrupes iedzīvotājiem, ģimenēm un dzimtām, apkopoti mapēs. Kopā ar

apmeklētājiem turpinām strādāt pie materiāliem par tēmu - „Senās darba un atpūtas vietas

Vitrupē”. Ir izveidota karte, pierakstītas atmiņas, savāktas fotogrāfijas. Darbs tiek turpināts.

Microsoft PowerPoint izveidots materiāls- prezentācija par Vitrupes bibliotēkas vēsturi.

Krājuma organizācija un glabāšana. Novadpētniecības krājums ir neliels un tas sakārtots vienā

atsevišķā grāmatu plauktā. Svarīgu lomu tajā ieņem mūsu novadnieki. Te sakārtotas viņu izdotās

grāmatas, grāmatas par mūsu novadu. Ir apskatāmi dažādi materiāli- albumi par bibliotēkas

vēsturi, par skolu vēsturi, par padomju laikiem Vitrupes pusē. Izveidotas mapes par represētajiem,

par novadniekiem, mape par vitrupiešiem- materiāli no vietējās preses, u.c.

Krājums veidots, izmantojot uz vietas pieejamos materiālus, kas krāti bibliotēkā jau vairākus gadu

desmitus. Ar lietotāju palīdzību un atsaucību izveidoti vairāki jauni materiāli par Vitrupes vēsturi.

Iegādājoties grāmatas, īpaša uzmanība tiek pievērsta tām grāmatām, kurās būtu pieejama

informācija par mūsu novadu. Novadpētniecības materiālus vairāk lasa un izmanto vecākās

paaudzes lietotāji un tādi lietotāji, kuri pēc ilgāka laika iegriežas bibliotēkā.

Page 14: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

14

9. Publicitāte

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām,

pakalpojumiem.

Informēju sabiedrību par bibliotēkas pakalpojumiem, gan bibliotēkā, gan dažādās mājas lapās, gan

arī ar afišu palīdzību.

Bibliotēkas informācija tīmeklī:

www.kulturasdati.lv, www.vilkene.lv, www.limbazubiblioteka.lv, www.limbazi.lv, optimisti.lv,

kā arī Facebook Vitrupes bibliotēkas lapā.

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi – Skaisti un iecienīti ir tradicionālie Ceriņziedu

svētki pavasarī, kas šogad bija kopā ar bibliotēkas 110 gadu jubileju. Atcerējāmies bibliotēkas

vēsturi, arī bijušos bibliotēkas darbiniekus, sveicām viņus šajā svētku reizē. Visus priecēja skaists

svētku koncerts, kurā uzstājās mūsu novadnieki

- bijusī limbažniece Anta Eņģele, Līga Priede

un Vitālijs Bogdanovičs, Baumaņu Kārļa

Viļķenes pamatskolas meiteņu ansamblis,

Viļķenes jauniešu deju kolektīvs “Dīdeklis” un

viesi- Umurgas līnijdejotāju grupa Crazy Daisy.

Jauks un sirsnīgs bija Latvijai - 101 jubilejas

pasākums ar koncertu “Mūsu veltījums

Latvijai”. Nu jau otro gadu veiksmīgi izdevās

Zaļumballes pasākums, ko Vitrupes bibliotēka

organizēja kopā ar Vitrupes- Blomes

iedzīvotāju grupu. Šogad Zaļumballi veltījām

senioriem. Īsta Ziemassvētku noskaņa bija gada nogalē koncertā “Ziemassvētku pasaka”, kur

uzstājās Santa Andževa. Šādi pasākumi popularizē gan bibliotēku, gan Vitrupi un Viļķeni un

vieno gan vietējos, gan bijušos mūsu puses iedzīvotājus.

Interesantas un iecienītas ir radošās darbnīcas. Šajā gadā apmeklētājiem ļoti patika marmorēšanas

nodarbība. Ir prieks apgūt kaut ko jaunu un labi pavadīt laiku kopā.

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi. Cenšos par bibliotēkas pasākumiem

informāciju publicēt novada presē, LGB mājas lapā un dažādos tīmekļos.

10. Sadarbības tīkla raksturojums

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām

Ļoti laba sadarbība ir ar Viļķenes pagasta pārvaldi, kuras vadītāja un visi darbinieki vienmēr

atbalsta un nekad neatsaka palīdzēt. Bibliotēkas vadītājs ir starpnieks starp pagasta pārvaldi un

vietējiem iedzīvotājiem- informācijas un paziņojumu nodošanā. Pagasta pārvalde izrāda lielu

interesi gan par bibliotēku, gan arī par tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem. Reizi gadā bibliotēkā

notiek Vitrupes iedzīvotāju sapulces.

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes.

Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar LGB, metodisko personālu, mūsu pagasta Viļķenes bibliotēku

un ar citu pagastu bibliotēku vadītājām. Sadarbojamies dažādos jautājumos – ikdienas darbā,

pasākumu organizēšanā, krājuma izmantošanā, papildināšanā, u.c. Iepriecina LGB organizētās

ekskursijas- pieredzes apmaiņas braucieni uz citām novadu bibliotēkām, smeļamies pieredzi,

gūstam jaunus draugus un sadarbības partnerus.

Page 15: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

15

Bibliotēku aizstāvības, bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs

Katru gadu gan bibliotēkas nedēļā, tiekamies ar bibliotēkas atbalstītājiem. Esam organizējuši

tikšanos ar Limbažu novada domes pārstāvjiem un deputātiem, Viļķenes pagasta pārvaldes

darbiniekiem. Sadarbojamies ar Viļķenes kultūras namu un tā pašdarbības kolektīviem, Baumaņu

Kārļa Viļķenes pamatskolu. Bijušie un esošie vitrupieši un viļķenieši snieguši koncertu,

piedāvājuši gleznu un foto izstādes un tikušies ar iedzīvotājiem. Interesi par bibliotēku izrāda arī

tie vitrupieši, kas pašlaik dzīvo ārzemēs- apciemo bibliotēku tad, kad viesojas Latvijā. Iepriecina

ikviens, kurš interesējas un atbalsta mūsu bibliotēku, piedalās mūsu pasākumos un sadarbojas.

Pārskatu sagatavoja:

Vitrupes bibliotēkas vadītāja: Rudīte Reide

24.01.2020.

Page 16: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

16

Pielikumi

Pasākumu saraksts 2019.gadā

Izstādes 2019. gadā

Laiks Izstādes nosaukums

II „Dzimtās valodas dienai” veltīta tematiska izstāde.

II Dzejas grāmatu izstāde “Mīlestība dzīvo mūžīgi”

III Dzejas izstāde “Dzeja- veltījums sievietei”

IV Novadnieces Astras Tomsones fotoizstāde “Apceļosim

Latviju”

IV Literatūras izstāde “Broņislavai Martuževai – 95”

4.II Radošā pēcpusdiena-sveču mēnesis.

18.IV Lieldienu pēcpusdiena “Latviskās Lieldienu tradīcijas”.

24.IV Bibliotēku nedēļas pasākums. “Veltījuma koncerts čaklākajiem

lasītājiem”- uzstājas Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas meiteņu

ansamblis skolotājas Līgas Priedes vadībā.

4.V Pēcpusdiena “Baltā galdauta svētki”.

14.V Radošā darbnīca- marmorēšana. Vada māksliniece Dagnija Lauva.

6.VI “6.Ceriņziedu svētki” – Vitrupes bibliotēkai- 110

Piedalās- Anta Eņģele, Līga Priede un Vitālijs Bogdanovičs,

Viļķenes kultūras nama jauniešu deju kolektīvs-Dīdeklis , Baumaņu

Kārļa Viļķenes pamatskolas meiteņu ansamblis. Umurgas

līnijdejotāju grupa Crazy Daisy, SIA „Ledus oga”.

21.VI Vasaras saulgriežu pasākums pie ugunskura. Piedalās Tautas

mūzikas instrumentu ansamblis ”Kokle”.

13.VII Zaļumballe- veltīta senjoriem.

Koncertā uzstājas Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pirmā

vijole Raimonds Ozols, komponists, mūziķis Valts Pūce un aktrise,

dziedātāja Dita Lūriņa. Ballē spēlē muzikants Raitis no Naukšēniem.

Pasākumā piedalāsViļķenes pagasta amatierteātra lustīgās aktrises.

XI Latvijas 101 dzimšanas dienai veltīts koncerts “Mūsu dāvana

Latvijai” koncertu sniedz Inga Lagzdiņa un Dace Purvlīce no

Smiltenes novada

XII Ziemassvētku pasākums- koncerts “Ziemassvētku sapnis”

pie mums viesojas Santa Andževa.

Page 17: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

17

V Novadnieces Astras Tomsones izstāde “Krustdūrienu

tehnikā izšūti ziedi”

VI Izstāde par bibliotēkas vēsturi bibliotēkas pagalmā,

Ceriņziedu svētkos - Vitrupes bibliotēkai- 110

IX Iestāde veltīta dzejas dienām “Jaunākās dzejoļu grāmatas”

X Izstāde ”Norai Ikstenai- 50”

X Fotoizstāde “Tautiskie un folkloras pasākumi bibliotēkā”

XII Gleznu izstāde ”Viļķenes gleznotāji- savam pagastam”

Preses izdevumu saraksts 2019. gadam Vitrupes bibliotēkā.

Auseklis

Dārza pasaule

Ieva

Ievas padomu avīze

Ievas stāsti

Ievas veselība

Ievas virtuve

Ilustrētā pasaules vēsture

Mājas viesis

Patiesā dzīve

Pērle (no 01.01.2019.- 30.06.2019.)

Privātā dzīve

100 labi padomi

IR - dāvinājums

Page 18: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

18

Pasākumi fotogrāfijās 2020. gadā

6.Ceriņziedu svētki -

Vitrupes bibliotēkai - 110 gadi

Koncertā piedalās- Anta Eņģele, Līga Priede un Vitālijs Bogdanovičs

Viļķenes jauniešu deju kolektīvs “Dīdeklis”

Umurgas līnijdejotāju grupa Crazy Daisy, Viļķenes meiteņu ansamblis

Page 19: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

19

Svētku noslēgumā sveicām bijušās Vitrupes bibliotēkas bibliotekāres-

Ligitu Rumpi un Dzintru Tauriņu

Foto kopā ar daļu no Vitrupes bibliotēkai-110 svētku viesiem

Vasaras saulgriežu ielīgošana

Page 20: PĀRSKATS PAR DARBU VITRUPES BIBLIOTĒKĀ 2019.GADĀ...Datortehnikas vērtējums: divi datori 2014.gads, viens dators -2016.gads divi datori 2019. gads. Šie datori darbojas labi un

20

Latvijas 101. dzimšanas dienai veltīts koncerts “Mūsu dāvana Latvijai” koncertu sniedz

Inga Lagzdiņa un Dace Purvlīce no Smiltenes novada

Ziemassvētku koncerts “Ziemassvētku sapnis”