tālākās attīstības vajadzības - engures novads€¦ · web view2015. gads eur 2016. gads eur...

of 49 /49
Engures novada dome Smārdes pamatskola Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4312900209 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001637096 Smārdes pamatskola, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129 Tālr.63192131, fakss 63192024, e-pasts: [email protected] Direktore Gunta Lāce SMĀRDES PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2017 1

Author: others

Post on 22-Jun-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Engures novada dome

Smārdes pamatskola

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4312900209

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001637096

Smārdes pamatskola, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129

Tālr.63192131, fakss 63192024, e-pasts: [email protected]

Direktore Gunta Lāce

SMĀRDES PAMATSKOLAS

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

2017

SATURS

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums3

1.1. Izglītības programmas, skolēnu skaits katrā no tām3

1.2. Izglītojamo skaits4

1.3. 9.klases absolventu tālākās mācību gaitas 4

1.4. Pedagogu kvalifikācija4

1.5. Sociālās vides raksturojums5

1.6. Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi5

1.7. Izglītības iestādes finansiālais nodrošinājums6

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi6

3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana7

4. Izglītības iestādes sasniegumu vērtējums visās pamatjomās9

4.1.Mācību saturs9

4.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas9

4.2.Mācīšana un mācīšanās11

4.2.1.Mācīšanas kvalitāte11

4.2.2.Mācīšanās kvalitāte12

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa13

4.3. Izglītojamo sasniegumi14

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā14

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos17

4.4. Atbalsts izglītojamiem18

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)18

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā19

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā20

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai21

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām22

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni22

4.5. Iestādes vide23

4.5.1. Mikroklimats23

4.5.2. Fiziskā vide24

4.6. Iestādes resursi24

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi24

4.6.2. Personālresursi25

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana26

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana26

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība27

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām27

Smārdes pamatskolas darbības jomu novērtējuma kopsavilkuma tabula28

5. Citi sasniegumi29

6. Turpmākā attīstība31

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

Smārdes pamatskola atrodas Smārdes pagastā, Engures novadā, 12 km no Tukuma. Skola dibināta 1920. gada 12. septembrī, tagadējā ēkā skola atrodas no 1975. gada. 2007. gada 16. oktobrī jaunuzceltā ēkā pie skolas kā struktūrvienība sāka darboties pirmsskolas izglītības iestāde.

2009. gadā kā piebūve pie skolas tika uzbūvēts Smārdes kultūras un brīvo aktivitāšu centrs, kurā atrodas aktu zāle, mācību telpas un telpas divām pirmsskolas iestādes grupām. Kultūras un brīvo aktivitāšu centru dažādiem pasākumiem un pieaugušo pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai izmanto pašvaldība.

Skolai ir liela sporta zāle un 2013. gada vasarā rekonstruēts sporta laukums ar modernu skrejceļu segumu, kur darbojas ne tikai skolēni un pirmsskolas iestādes audzēkņi, bet arī pagasta sporta kolektīvi.

Līdz 1993./1994. mācību gadam Smārdes skola bija divplūsmu skola ar klasēm apmācībai latviešu un krievu valodā. Šobrīd skolā mācās vidēji 10% bērnu, kuru sarunvaloda ģimenē nav latviešu valoda.

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, skolas nolikums un citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti. Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts un pašvaldības simboliku. Skolai ir sava simbolika. Informācija par skolu ir atrodama Engures novada domes mājas lapā- http:/enguresnovads.lv

sadaļā- Izglītība.

Iepriekšējā izglītības iestādes pamatizglītības programmas, kods 21011111, un speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, akreditācija notika 2014. gada decembrī, nākamās akreditācijas termiņš - 2020. gada 7.janvāris.

1.1. Izglītības programmas, skolēnu skaits katrā no tām

2017./2018. mācību gadā tiek īstenotas 4 izglītības programmas.

Programmas nosaukums

Kods

Licences numurs

Licences izdošanas datums

Izglītojamo skaits programmā

uz 01.09.2017.

Pamatizglītības programma

21011111

V- 633

20.11.2009.

136

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

V- 2427

02.07.2010.

29

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

01011111

V- 6493

12.06.2013.

84

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

01015611

V-6455

30.05.2013.

nav

1.2. Izglītojamo skaits

2016./2017. mācību gadā 1.-9. klasē mācījās 159 skolēni ( 9 klašu komplekti) un 94 pirmsskolas audzēkņi ( 5 grupas), kopā 253 izglītojamie.

Izglītojamo skaita dinamika pēdējos trīs gados.

PII grupa

2015./2016.

2016./2017.

2017./2018.

2- 4 gad. bērnu grupas

48

50

44

5- 6 gad. bērnu grupas

41

44

40

Kopā

89

94

84

Klase

2015./2016.

2016./2017.

2017./2018.

1. klase

20

17

25

2. klase

24

20

17

3. klase

21

20

20

4. klase

21

21

20

5. klase

20

17

22

6. klase

17

20

13

7. klase

9

17

20

8. klase

17

11

18

9. klase

12

16

10

Kopā

161

159

165

1.3. 9. klases absolventu tālākās mācību gaitas

2013./2014.

2014./2015.

2015./2016.

2016./2017.

Vidusskolas

-

2

1

2

Ģimnāzijas

4

5

-

2

Koledžas

-

-

1

1

Profesionālās vidusskolas

5

2

4

1

Tehnikumi

2

3

6

9

Mācās ārzemēs

-

-

-

-

Strādā

-

-

-

-

Nemācās, nestrādā

-

1

-

1

Kopā

11

13

12

16

1.4. Pedagogu kvalifikācija

Skolā un pirmsskolas izglītības iestādē strādā 28 pedagogi, no tiem

· 16 strādā pamatizglītības programmā,

· 12 strādā pirmsskolas izglītībā,

· logopēds,

· psihologs.

30 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, no tiem

· 9 pedagogi ir maģistri,

· 14 pedagogiem ir vairākas kvalifikācijas,

· 1 VISC ārštata metodiķis,

· 2 mentori

· 11 pedagogiem ir sertifikāti par tiesībām realizēt speciālo pamatizglītības programmu.

1 pamatizglītības pedagogs iegūst augstāko pedagoģisko izglītību.

27 pedagogi strādā pamatdarbā.

1.5. Sociālās vides raksturojums

Engures novads atrodas Latvijas centrālajā daļā Zemgales kultūrvēsturiskajā reģionā. Kopējā novada platība 397,5 km2. Engures novadu veido trīs pagasti: Smārdes, Engures, Lapmežciema pagasts. Novada centrs atrodas Smārdes pagastā. Smārdes pagasta teritorija ir 215,4 km2. 57% no teritorijas aizņem meži, lauksaimniecībā izmantojamā zeme- 17,2 %, purvi- 8,3 %, zem ūdeņiem- 7,7 %.

Iedzīvotāji novadā 7855, t.sk. Smārdes pagastā- 2769. Iedzīvotāju blīvums Engures novadā 20,2 cilvēki/km2 (vidēji Latvijā 34,5 cilv./km2), Smārdes pagastā- 12,8% cilvēki/km2.

Darbspējas vecumā 64,0 %, pensijas vecumā 23,8 % iedzīvotāji.

Attālums līdz Rīgai 60 km, līdz Tukumam 12 km. Pagasta teritorijā ir divas dzelzceļa stacijas, II kategorijas autoceļš Rīga-Ventspils. Pilsētu tuvums ietekmē pašvaldības attīstību. Smārdes pagastā salīdzinoši ar Engures un Lapmežciema pagastiem vairāk attīstās rūpniecība.

Smārdes ciemats ir Smārdes pagasta administratīvais un kultūras centrs. Smārdes pagastā atrodas divas skolas: Smārdes ciematā- Smārdes pamatskola, Milzkalnes ciematā- Milzkalnes sākumskola.

Smārdes pamatskola ir izglītības, kultūras un sporta centrs. Skolas sporta zāli un sporta laukumu izmanto ne tikai skolēni, bet vakara stundās un brīvdienās pašvaldības iedzīvotāji.

Smārdes pamatskolā mācās bērni ne tikai no Smārdes pagasta, bet arī no tuvākā Tukuma novada, vidēji katru gadu līdz 40 bērniem.

Pašvaldība nodrošina visus skolēnus un arī piecgadīgos un sešgadīgos bērnus ar brīvpusdienām, kā arī brīvpusdienas tiek nodrošinātas pirmsskolas iestādē tiem 2-4 gadus veciem bērniem, kuri ir no trūcīgajām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm.

Transporta pakalpojumus skolai nodrošina divi autobusi, viens no tiem ir sabiedriskā transporta maršruta autobuss, kurš nodrošina tieši Smārdes pamatskolas skolēnu nokļūšanu skolā un mājās.

1.6. Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi

Skola piedāvā plašas un daudzpusīgas interešu izglītības programmas: 1.-2., 3.-4. un 5.-9. klašu deju kolektīvus, 1.-4.klašu kori, 5.-9.klašu ansambli, jauno satiksmes dalībnieku, sporta spēļu (2), floristikas, kokapstrādes, teātra, krievu valodas un jauno matemātiķu pulciņš “Cipariņš”.

Skola piedāvā fakultatīvās nodarbības sportā 1.-9.klasēm, angļu valodā 1.-2.klasēm, matemātikā 1. un 3.klasei, mājturībā un tehnoloģijās 4.klasei.

Skolā darbojas divas pagarinātās darba dienas grupas 1.-4.klašu skolēniem, brīvajā laikā skolēni var izmantot skolas bibliotēku, saņemt psihologa un logopēda palīdzību.

Skola ar pašvaldības atbalstu nodrošina bezmaksas transportu skolēniem uz skolu un mājām un brīvpusdienas visiem Smārdes pamatskolas skolēniem un piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī bērni no daudzbērnu ģimenēm pirmsskolas izglītības iestādē.

Skolā ir licencēta speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Skola ir ieguvusi veselību veicinoša skola ( no 2016.gada 2.decembra).

Skola darbojas “Skolas piena” un “Skolas augļa”programmās.

Skola piedāvā sagatavot skolēnus Kembridžas Universitātes (Lielbritānija) eksāmena nokārtošanai un attiecīgā līmeņa sertifikāta iegūšanai.

1.7. Smārdes pamatskolas finansiālais nodrošinājums

2015. gads EUR

2016. gads EUR

2017. gads EUR

Atalgojums un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

204253

207900

248976

Sakaru pakalpojumi

4000

1800

1800

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

15000

14000

14050

Ar iestādes pārstāvību, iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

36430

43885

47710

tsk.Pārstāvība, sabiedriskās attiecības, kursi, semināri

1600

1600

1600

tsk.Transporta pakalpojumi

32700

38250

38250

tsk.Darba devēja veselības izdevumi

450

455

1580

tsk.Pārējie iestādes administratīvie izdevumi

1650

1380

4250

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts

9500

15902

23780

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

3000

3000

3300

Ēku, būvju un telpu uzturēšana

2700

3700

9000

Informācijas sistēmas uzturēšana

150

150

840

Īre, noma

405

285

405

Biroja preces

2100

2100

2600

Inventārs

4698

5769

14555

Medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskie instrumenti

250

100

350

Kārtējie remontu un iestādes uzturēšanas materiāli

9035

8630

9665

Mīkstais inventārs

1240

800

750

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi

800

383

445

Ēdināšanas izdevumi

38000

38000

39200

Mācību līdzekļi un materiāli

5380

5000

6340

Saimnieciskie pamatlīdzekļi

8211

6315

8480

Bibliotēku krājumi

3000

3000

2000

Datortehnika, sakaru un cita biroju tehnika

7800

1250

6500

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

18500

0

0

Kopā

500524

500747

571556

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

Smārdes pamatskolas darbības mērķi ir:

· organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšana;

· veidot izglītības vidi, kas veicina katra skolēna harmoniskas personības veidošanos un attīstību, sekmē skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi un līdzcilvēkiem, veido pamatu tālākai izglītībai un nodrošina dzīves prasmju apguvi.

Skolas galvenie uzdevumi ir:

· īstenot licencēto vispārējās pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem;

· izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;

· nodrošināt skolēniem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavojot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;

· racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;

· sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem;

· sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;

· savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana

Pamatjoma

Mācību saturs

Skolotāju darba plānošanas pilnveide

· skolotāji veido savus tematiskos plānus vai izmanto mācību grāmatu autoru izstrādātos,

· skolotāji plāno mācību satura apguves secību, tēmu apguvei paredzamo laiku, un vērtēšanas formas atbilstoši katras klases skolēnu spējām un saskaņā ar standartu prasībām,

· pārbaudes darbu skaits un laiks tiek plānots atbilstoši skolā noteiktajai kārtībai,

· skolotāji sastāda individuālos plānus un tos realizē skolēniem, kuri mācās pēc speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,

· individuālo plānu veidošanā skolotāji sadarbojas ar atbalsta personālu,

· skolotāji plāno darbu ar talantīgajiem skolēniem, gatavojot tos olimpiādēm un konkursiem,

· dažādu mācību priekšmetu skolotāji sadarbojas, veidojot kopīgas mācību nodarbības, savstarpēji saskaņo apgūstamo mācību saturu.

Pamatjoma

Mācīšana un mācīšanās

Mācīšanās procesa pilnveidošana, aktivizējot mērķtiecīgu un motivētu skolēnu līdzdarbošanos un savstarpējo sadarbību

· skolotāji mācīšanas procesā izmanto dažādas metodes,

· skolēni dažādos mācību priekšmetos tiek rosināti nelielās grupās veidot projekta darbus un tos prezentēt,

· skolēni tiek iesaistīti pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas procesā,

· klašu audzinātāji kopā ar skolēniem regulāri veic mācību rezultātu izvērtēšanu,

· skolēni iesaistās dažādos ar mācību procesu saistītos konkursos,

· skolēnu vidū iecienīts ir erudīcijas konkurss „Smārdes gudrinieks”,

· skolēniem ir nodrošinātas iespējas savu mācību mērķu sasniegšanai izmantot bibliotēku, sporta zāli, informātikas kabinetu.

Pamatjoma

Skolēnu sasniegumi

Skolēnu zināšanu līmeņu analīzes materiālu izmantošana turpmāko uzdevumu noteikšanā

· katra semestra un mācību gada beigās tiek veikta skolēnu sasniegumu analīze pa zināšanu līmeņiem,

· klašu audzinātāji iegūtos rezultātus analizē kopā ar skolēniem klašu stundās,

· pirms skolēnu rudens un pavasara brīvlaikiem skolēni saņem starpvērtējumu liecības,

· ar iegūtajiem rezultātiem tiek iepazīstināti vecāki,

· skolēni, kuriem ir nepietiekams zināšanu līmenis, veido savus individuālos plānus mācību rezultātu paaugstināšanai.

Pamatjoma

Atbalsts skolēniem

Individualizētā darba pilnveidošana ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās problēmas

· licencēta speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611),

· atbalsta personāls (psihologs, logopēds) sniedz ieteikumus skolotājiem katra konkrētā skolēna atbalstam,

· skolotāji sniedz konsultācijas vecākiem par palīdzības iespējām bērniem ar mācīšanās grūtībām,

· skolotāji nodrošina atbalsta pasākumus pārbaudes darbu laikā,

· skolotāji, plānojot darbu, ņem vērā konkrēto bērnu specifiskās īpatnības,

· skola piedāvā individuālas konsultācijas skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās.

Pamatjoma

Skolas vide

Skolēnu padomes līdzdalības paaugstināšana skolēnu uzvedības un disciplīnas uzlabošanā

· skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē piedalās skolotāji, skolēni, skolēnu padome un vecāki,

· skolas iekšējās kārtības noteikumu kopsavilkums ietverts skolēnu dienasgrāmatās,

· skolā ir izveidota sistēma skolēnu kavējumu fiksēšanai, to veic skolēnu izvēlēti pārstāvji.

Pamatjoma

Skolas resursi

Skolas resursu pilnveide mācību procesa uzlabošanai

· visi mācību kabineti apgādāti ar projektoriem,

· trīs mācību kabinetos ir interaktīvās tāfeles un trīs kabinetos interaktīvās ierīces,

· angļu valodas apguvei ar pašvaldības atbalstu nodrošināts interaktīvais mācību materiāls visiem līmeņiem no 1.-9.klasei,

· iegādāta pārnēsājamā balsošanas iekārta,

· 4 skolotāji strādā ar interaktīvo tāfeli uz papīra (Papershow),

· visas klases nodrošinātas ar datoriem un interneta pieslēgumu,

· izremontēts un aprīkots fizikas/matemātikas kabinets,

· rekonstuēts skolas sporta laukums,

· skolotājiem nodrošināta apmaksāta tālākizglītība,

· rasts finansējums psihologa un skolotāja palīga darbam,

· informātikas kabinets aprīkots ar 22 darba vietām.

Pamatjoma

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Kvalitatīva dialoga un sadarbības nodrošināšana starp skolu un visām skolēnu mācīšanā un audzināšanā ieinteresētajām grupām un organizācijām

· skolas direktore piedalās Engures novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksmēs,

· izveidota sadarbība ar Engures novada domes sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciālistu par informācijas ievietošanu Engures novada mājas lapā un Engures novada avīzē,

· izveidojusies laba sadarbība ar Engures novada domes attīstības plānotāju projektu veidošanā un realizēšanā,

· skolas padome kopā ar skolas administrāciju organizē izglītojošas lekcijas vecākiem par dažādiem audzināšanas jautājumiem,

· izveidojusies skolas sadarbība ar Ķemeru Nacionālā parka darbiniekiem,

· ar drošību saistītos jautājumus skolā palīdz risināt novada pašvaldības policija, laba sadarbība ir ar bāriņtiesu un sociālo dienestu.

4.Izglītības iestādes sasniegumu vērtējums visās pamatjomās

4.1 Mācību saturs

4.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas

Smārdes pamatskola 2016./2017.mācību gadā realizēja 4 izglītības programmas:

1. pamatizglītības programmu (kods 21011111, licences nr.V-633, izdota 2009.gada 20.novembrī), programmu apguva 130 skolēni;

2. vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111, licences nr.V-4826, izdota 2011.gada 17.oktobrī), programmu apguva 90 audzēkņi;

3. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611, licences nr.V-2427, izdota 2010.gada 2.jūlijā), programmu apguva 26 skolēni.

4. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktas attīstības traucējumiem (kods 01015611, licences nr.V-6455, izdota 2013.gada 30.maijā), programmu apguva divi audzēkņi.

Skolā darbojas divas metodiskās komisijas: sākumskolas (darbojas visi sākumskolas skolotāji) un pamatskolas (darbojas visi 5.-9.klašu grupā strādājošie skolotāji). Pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji apvienoti savā metodiskajā komisijā. Metodisko komisiju sēdes notiek pēc plāna. Tajās skolotāji analizē mācību priekšmetu programmu izpildi, skolēnu mācību sasniegumus, spriež par nepieciešamajiem uzlabojumiem un dalās pieredzē. 2016./2017.mācību gada pavasarī skola pieteicās projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijā un izveidoja pamatskolas komandu 7 skolotāju sastāvā, kas strādā kā trešā metodiskā komisija atbilstoši projekta nostādnēm. Viens skolotājs strādā pie jaunā mācību satura izstrādes.

Izveidota skolas metodiskā padome, kuru vada direktores vietniece izglītības jomā un tajā darbojas pieci skolotāji. Metodiskās padomes uzdevums ir vadīt metodisko darbu skolā, plānot skolas turpmāko darbu un vajadzības. Par to tiek informēta skolas direktore.

Pirmsskolas izglītības iestādes metodisko darbu koordinē direktores vietniece kopā ar metodiķi.

Mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām programmām. Skolotāji pārzina izglītības standartus, mācību priekšmetu saturu, mērķus un uzdevumus un strādā atbilstoši programmu prasībām. Grozījumi izglītības programmās tiek veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Skolotāji strādā pēc VISC piedāvātajām mācību priekšmetu paraugprogrammām. Skolotāji ir izstrādājuši detalizētus tematiskos plānus savā mācību priekšmetā katrai klasei vai izmanto mācību grāmatu autoru izstrādātos stundu plānojumus. Paredzamais laiks katra temata apguvei tiek plānots, ņemot vērā skolēnu individuālās spējas, tomēr ne vienmēr tas ir optimāls, lai skolēni varētu gūt savām spējām atbilstošus rezultātus. Stundu saraksts tiek apstiprināts mācību gada sākumā un atbilst licencētajai programmai. Tas ir pieejams informatīvajos stendos un sociālajā tīklā Mykoob. Par izmaiņām stundu sarakstā pedagogi un skolēni tiek informēti iepriekšējā dienā. Mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Pārbaudes darbu grafiks tiek plānots katra semestra sākumā, tas ir pieejams informatīvajos stendos, katrā klasē un skolēnu dienasgrāmatās. Veiktās izmaiņas tiek saskaņotas ar direktores vietnieci izglītības jomā un atspoguļotas grafikos dienasgrāmatās un informatīvajos stendos. Regulāri tiek kontrolēts, lai netiktu pārsniegts pieļaujamais pārbaudes darbu skaits dienā.

Mācību priekšmetu skolotāji sastāda un realizē individuālos plānus skolēniem, kuri apgūst mācību saturu speciālajā pamatizglītības programmā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. 2016./17.m.g. atbalsta pasākumi tika nodrošināti 26 skolēniem. Sastādot individuālos plānus, skolotāji sadarbojas ar psihologu, logopēdu un klašu audzinātājiem.

Visi skolēni ir nodrošināti ar mācību literatūru un skolotāji ir nodrošināti arī ar jaunāko metodisko literatūru, iespējamiem interaktīvajiem un digitālajiem materiāliem. Skolēniem tiek piedāvāts izmantot papildliteratūru.

Visiem skolēniem ir iespējas apmeklēt skolotāju konsultācijas. Skola nodrošina fakultatīvās nodarbības sportā 2.-9.klasēm, angļu valodā 1.un 2.klasei, mājturībā un tehnoloģijās 4.klasei un matemātikā 1.un 3.klasei.

Visās klašu telpās ir interneta pieslēgums,kas atvieglo skolotāju darbu pie mācību satura plānošanas un skolēniem pieejams informātikas kabinets ar 22 darbavietām.

Skolas vadība veicina pedagogu regulāru tālākizglītošanos dažādos kursos un semināros, nodrošinot apmaksu, stundu aizvietošanu un transportu. Tiek organizētas metodiskās dienas, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus.

Klašu audzinātaji plāno savu darbu atbilstoši skolas audzināšanas programmai, balstoties uz Valsts jaunatnes iniciatīvu centra metodisko līdzekli „Klases stundu programmas paraugs” un metodiskajiem ieteikumiem audzināšanas darba pilnveidei.

94% vecāku uzskata, ka skola nodrošina visus mācību darbam nepieciešamos līdzekļus un atzīst, ka tiek atvēlēts pietiekams laiks mācību vielas apguvei. Nepieciešamības gadījumā vecākiem ir iespējas tikties ar skolotājiem individuāli, lai risinātu radušās problēmas mācību procesā.

Lai sekmīgāk varētu nodrošināt nepieciešamos resursus pamatizglītības programmas realizācijai, skolas vadība mācību gada beigās analizē skolotāju darba pašvērtējumu un iespēju robežās ņem vērā skolotāju ieteikumus.

Stiprās puses

· Skola sekmīgi realizē četras izglītības programmas.

· Skolotāji zina un izprot sava mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, priekšmeta obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.

· Mācību satura plānojums atbilst programmu paraugiem un tiek koriģēts atbilstoši katras klases skolēnu spējām un individuālajām vajadzībām.

· Pārbaudes darbu grafiks tiek izstrādāts katra semestra sākumā.

· No fakultatīvajām nodarbībām tiek nodrošināta trešā sporta stunda.

· Skolotāji nodrošina atbalsta pasākumus skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.

· Talantīgie skolēni tiek rosināti gatavoties olimpiādēm un tiek nodrošināts atbalsts.

· Pedagogi apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus.

Tālākās attīstības vajadzības

· Turpināt papildināt mācību kabinetus izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai ar mācību tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem, daiļliteratūru un papildliteratūru.

· Pilnveidot individuālo plānu izstrādi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un skolēnu sasniegumu dinamikas uzskaiti.

Vērtējums: ļoti labi

4.2. Mācīšana un mācīšanās

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte

Mācību stundās skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes. Tās atbilst skolēnu spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Tomēr atsevišķos mācību priekšmetos skolotājiem metožu klāsts ir jāpilnveido. Visi skolotāji atzīst, ka stundās vērojama laba skolēnu savstarpējā sadarbība.

Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, taču to apjoms ne vienmēr ir sabalansēts starp dažādiem mācību priekšmetiem, tomēr 94% vecāku atzīst, ka uzdoto mājas darbu apjoms ir optimāls. Vērtēto mājas darbu biežums ir atkarīgs no mācību priekšmeta specifikas.

Visu priekšmetu programmu īstenošanā tiek veidota mācību procesa saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm, tomēr pārbaudes darbu analīze liecina, ka skolēnu analīzes un sintēzes prasmes ir pilnveidojamas. Iespēju robežās tiek organizētas mācību ekskursijas, iepazīšanās ar skolēnu vecāku saimniecībām un uzņēmumiem, veidoti projektu darbi. Skolēni atzīst, ka viņiem patīk apgūt jaunas zināšanas, īpaši praktiskas. Sadarbībā ar Ķemeru Nacionālā parka darbiniekiem ir notikušas mācību ekskursijas ar pētniecisku ievirzi 3.,4.,7.,8.un 9.klašu skolēniem.

Skolotāju stāstījums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, saprotams, piemērots mācāmai tēmai un skolēnu vecumam, vairums skolotāju stundas sākumā izvirza skaidrus mērķus, uzdevumus un prasības. Lielākajai daļai skolēnu skolotāju prasības ir saprotamas. 84% vecāku atzīst, ka skolotāju izvirzītās prasības ir atbilstošas bērnu spējām.

Skolotāji cenšas iesaistīt darbā visus klases skolēnus, rosina viņus izteikt savu viedokli, analizēt un secināt. Skolotāji veido un vada dialogu ar skolēniem, uzklausa un ņem vērā viņu izteiktās domas. Skolotāji atbalsta skolēnus un palīdz risināt mācību darba problēmas. Skolēni vajadzības gadījumā labprāt lūdz skolotāju padomu vai palīdzību.

Stiprās puses

· Skolotāju profesionālo kompetenci pozitīvi ietekmē iesaistīšanās ESF projektos.

· Skolotāji izmanto mūsdienīgas mācību metodes, teoriju sasaistot ar reālo dzīvi.

· Skolotāji sniedz konsultācijas skolēniem.

· Skolotāji motivē skolēnus mācību darbam, veicinot viņu mācīšanās prasmju attīstību.

· Skolēni prot strādāt grupās, iesaistās kopīgos mācību projektos, atbalsta viens otru.

· Mācību ekskursijas veicina skolēnu pētnieciskā darba iemaņu attīstīšanu.

Tālākās attīstības vajadzības

· Turpināt skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņu un popularizēšanu, apkopojot labās prakses piemērus.

· Pilnveidot metodes darbam ar talantīgajiem skolēniem.

· Pilnveidot skolēnu izpratni un atbildību par mācību darba rezultātiem.

· Veicināt skolēnu, skolas darbinieku un citu ieinteresēto personu sadarbību ikdienas darbā, motivējot skolēnus aktīvai darbībai.

Vērtējums: labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte

Skola informē vecākus un skolēnus par mācību darbam izvirzītajām prasībām (iekšējās kārtības noteikumi, informatīvā lapa vecākiem). Informācija tiek sniegta skolas vecāku sapulcē augustā un klašu vecāku sapulcēs, klašu stundās un mācību priekšmetu stundās. Konsultāciju un pārbaudes darbu grafiki ir izvietoti skolas informatīvajos stendos, kā arī skolēnu dienasgrāmatās. Skolā ir izstrādāta skolēnu sasniegumu vērtēšanas un stimulēšanas kārtība, kuru zina gan skolēni, gan vecāki.

Lielākā daļa skolēnu un skolotāju atzīst, ka skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, vērtēt savu un citu darbu. Arī 71,4% vecāku atzīst, ka skolotāji mudina bērnus strādāt atbilstoši spējām. Tomēr skolas rīcībā esošās iespējas (datorklase, internets, bibliotēka, konsultācijas, sporta zāle u.c.) izmanto tikai daļa skolēnu. Skolēni zina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās prasības, bet ne vienmēr tās izmanto.

Skolēni labprāt iesaistās dažādu ar mācību procesu saistītu konkursu, pasākumu organizēšanā. Skolēniem ir iespējas piedalīties skolas un novadu olimpiādēs un konkursos.

Visu skolēnu mācību sasniegumi semestra laikā vairākkārtīgi tiek analizēti. Skolēni, kuriem nepieciešams veikt individuālus pasākumus, tiek aicināti uz sarunām pie skolas vadības. Skolā tiek apkopota informācija par katra skolēna mācību sasniegumiem, veidojot skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāzi. Šo informāciju analizē un rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidē.

50% skolotāju atzīst, ka skolēni neprot pietiekami patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu. Skolēni prot strādāt grupās, pāros un individuāli, tomēr viņu sadarbība ne vienmēr dod gaidīto rezultātu. Lielākā daļa skolēnu labprāt izstrādā un prezentē savus projekta darbus.

Skolā tiek veikta skolēnu kavējumu uzskaite, neattaisnoti stundas tiek kavētas retos gadījumos. Tādos gadījumos nekavējoties tiek informēti vecāki un vajadzības gadījumā problēmas risināšanā iesaistās bāriņtiesa un pašvaldības policija.

Stiprās puses

· Skolotāji rosina skolēnus strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši savām spējām.

· Skolēni piedalās olimpiādēs un konkursos.

· Sistemātiski notiek skolēnu mācību rezultātu analīze un attiecīgu lēmumu pieņemšana.

· Skolēniem ir labas iemaņas grupu un pāru darbā un individuālo projektu izstrādē.

Tālākās attīstības vajadzības

· Uzlabot skolēnu mācību motivāciju.

· Pilnveidot skolēnu sadarbību mācību procesā.

· Attīstīt skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmes.

· Aktivizēt skolēnu līdzdalību un līdzatbildību mācību procesā.

Vērtējums: labi

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas sistēmu. Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Skolā ir izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura ir zināma un saprotama skolēniem. To pamatā ievēro arī visi skolotāji.

Statistikas dati par skolēnu sasniegumiem un to salīdzinājums novadu un valsts līmeni tiek piedāvāti analizēšanai metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs.

Skolotāji veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos klases žurnālā un citos valsts noteiktajos dokumentos. Vērtējumi tiek fiksēti sociālajā tīklā Mykoob. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un regulāri kontrolēta. Mācību gada sākumā skolotāji tiek informēti par visu obligāto dokumentāciju, ko nosaka valsts un pieņēmusi par obligātu skolas metodiskā padome.

Vērtējumus analizē un analīzes rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidošanai, tomēr ne vienmēr tas tiek vērsts uz konkrēta skolēna problēmām. Liela vērība tiek veltīta pašvērtēšanai, tā iesaistot skolēnus aktīvi darboties šajā procesā. Ar vērtējumiem un analīzes rezultātiem iepazīstina skolēnus un vecākus.

Lielākā daļa vecāku atzīst, ka ir zināma skolas mājas darbu un pārbaudes darbu sistēma. 94,2% vecāku apgalvo, ka skolas ziņojumi sniedz precīzu un vajadzīgu informāciju par bērna sasniegumiem un 74,3% vecāku atbild, ka skolotāji ir informējuši par bērnu stiprajām un vājajām pusēm.

Stiprās puses

· Skolā ir izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, tā tiek aktualizēta.

· Tiek strādāts, lai realizētu vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanā.

· Pārbaudes darbu vērtējumi un rezultātu analīzes tiek izmantotas mācību procesa pilnveidošanai.

Tālākās attīstības vajadzības

· Panākt lielāku vecāku ieinteresētību par skolēnu mācību darba rezultātiem un nepieciešamajiem pasākumiem to uzlabošanā.

Vērtējums: labi

4.3. Izglītojamo sasniegumi

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Katru gadu skolā tiek apkopoti dati par skolēnu mācību sasniegumiem. Elektroniskā žurnāla Mykoob grafiki atvieglo skolotāju darbu mācību sasniegumu analīzē. Rezultāti tiek izvērtēti pedagoģiskās padomes sēdēs. Balstoties uz rezultātiem, tiek izvirzīti nākamā perioda uzdevumi.

Pirmā semestra beigās tiek izvērtēts darbs ar skolēniem, kuri nav saņēmuši sekmīgus vērtējumus un tiek plānots darbs 2.semestrī. Ar īpašām vēstulēm tiek informēti vecāki un tad kopīgi tiek meklēts risinājums. Kopīgas darbošanās rezultātā ir samazinājies to skolēnu skaits, kuriem nepieciešamas papildus konsultācijas vasaras periodā un pēceksāmeni. 2016./2017. mācību gadā papildu mācību pasākumi bija noteikti 11 izglītojamajiem.

Analizējot skolēnu sasniegumus mācību darbā ikdienā, tiek aprēķināti mācību priekšmetu vidējie apguves līmeņi.

Skolēnu zināšanu līmenis latviešu valodā un matemātikā 2.un 3.klasē ir optimālā līmenī – vidējais apguves koeficients ir no 0.66-0.69, nedaudz augstāks tas bija 3.klasē angļu valodā – 0.78.

Turpinājumā analīze pa klasēm pēdējo trīs gadu griezumā.

4.klase

Analizējot rezultātus jāsecina, ka 4.klasē izaugsmes dinamika vērojama latviešu valodā no 0.65 līdz 0.70, bet matemātikā apguves koeficients ir pazeminājies no 0.65 līdz 0.58. Četriem skolēniem matemātikā ir īpašas grūtības, tāpēc arī rezultāti ir nedaudz pasliktinājušies. Angļu valodā apgubes koeficients ir augstāks - 0.74.

5.klase

Diagramma rāda, ka pāreja uz 5.klasi, kad mainās skolotāji, skolēniem rada problēmas. Matemātikā apguves koeficienta kritums ir neliels – no 0.60 uz 0.58, latviešu valodā no 0.66 uz 0.58, bet vislielākā starpība ir dabaszinībās – no 0.76 uz 0.58. Angļu valodā skolotāja maiņa nenotika, tāpēc arī rezultāts līdzīgs ar nelielu kāpumu no 0.59 uz 0.61. Uzmanība jāpievērš skolotāju mācību metodēm sākumskolas un pamatskolas posmā un skolotāju stundu savstarpējai vērošanai, lai skolēniem pārejas moments būtu mazāk jūtams un viņi ātrāk izprastu skolotāju prasības.

6.klase

Zemākie apguves koeficienti ir latviešu valodā un matemātikā – 0.52, angļu valodā 0.6 un dabaszinībās 0.62. Klasē mācās pieci skolēni ar mācīšanās grūtībām. Līmeņa pazemināšanās 6.klasē izskaidrojama ar to, ka viens skolēns slimības dēļ praktiski II semestrī nebija skolā un līdz ar to neieguva vērtējumu piecos mācību priekšmetos. Kopumā 12 skolēniem zināšanas ir optimālā līmenī un vienam augstā (vidējā atzīme 8.93).

7.klase

Klases kopējais vidējais apguves koeficients ir 0.58. Mācību rezultāti nedaudz pasliktinās matemātikā (no 0.58 uz 0.53) un latviešu valodā (no 0.59 uz 0.52). Tas izskaidrojams ar vecumposma īpatnībām, jo daudziem skolēniem ir nepietiekama motivācija un intereses trūkums. Lai situāciju uzlabotu, skolēniem ir iespēja papildus strādāt konsultācijās un tiem skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, apmeklēt papildus nodarbības. Labāki rezultāti ir angļu valodā (0.66). Skolēni ir motivēti valodu apgūt, jo saskata reālu nepieciešamību pēc tās.

8.klase

Klasē ir 11 skolēni, no kuriem pieciem ir mācīšanās grūtības un nepieciešami atbalsta pasākumi, līdz ar to klases vidējais apguves koeficients ir tikai 0.54. Lielas grūtības skolēniem sagādā angļu valoda, jo ir ļoti mazs vārdu krājums un nav izpratnes par teikumu veidošanu, izmantojot dažādas gramatiskās formas. Skolēniem ir lasīšanas problēmas, tāpēc grūtības sagādā arī vēstures un literatūra. Risinājumi jāmeklē individuālā darba aktivizēšanā.

9.klase

9.klasē skolēnu kopējais zināšanu līmenis pietiekošs (0.56). Lielākās grūtības sagādā matemātika, krievu valoda un literatūra, jo nepieciešams ieguldīt ilgstošāku darbu no skolēnu puses. Nopietni jādomā par metodēm skolēnu loģiskās domāšanas veicināšanai visos mācību priekšmetos, jo samērā vājas prasmes izteikt savu domu loģiski un pamatoti. Savukārt uzlabojies skolēnu sniegums angļu valodā, divi skolēni ar izciliem rezultātiem nokārtoja Kembridžas universitātes eksāmenu PET.

Kopumā skolēniem visvairāk grūtību ir matemātikā (5.06%), literatūrā (2.5%), ģeogrāfijā un mūzikā (1.89%) un pa vienam skolēnam krievu valodā, latviešu valodā, Latvijas un pasaules vēsturēs un bioloģijā (0.63%).

Izmantojot DZM projektā iegūtos materiālos resursus un pielietojot mūsdienīgas mācību metodes, visos dabaszinību cikla mācību priekšmetos ir procentuāli pieaudzis skolēnu skaits, kuri apguvuši šos priekšmetus optimālā līmenī. Fizikā, ķīmijā un dabaszinībās nav neviena zema vērtējuma.

Stabilus rezultātus skolēni uzrāda arī sociālajās zinībās, vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās un sportā. Ļoti labi rezultāti ir informātikā.

Pilnveidojot ikdienas mācīšanas un mācīšanās procesu pēdējos trīs mācību gados ir panākts būtisks uzlabojums. Ir pieaudzis to skolēnu skaits, kuru zināšanas ir augstā un optimālā līmenī un samazinājies skolēnu skaits, kuriem noteikti papildu pasākumi pēc mācību gada beigām – 2014./2015.m.g. bija 16 (17.39%), 2016./2017.m.g. 11 (10,89%).

Stiprās puses

· Regulāri tiek analizēti skolēnu mācību sasniegumi.

· Tiek plānots individuāls darbs ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi.

· Pieaudzis to skolēnu skaits, kuru zināšanas ir augstā un optimālā līmenī.

Tālākās attīstības vajadzības

· Panākt regulāru konsultāciju apmeklējumu tiem skolēniem, kuru zināšanas ir pietiekamā un zemā līmenī.

· Uzlabot skolēnu zināšanu līmeni krievu valodā, matemātikā, literatūrā un ģeogrāfijā.

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

3.un 6.klases diagnosticējošie darbi dod iespēju skolotājiem un skolēniem pašiem saprast savu zināšanu līmeni un, turpinot darbu, censties savus rezultātus uzlabot.

9.klases valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek salīdzināti ar novadu un valsts rezultātiem.

Eksāmens angļu valodā 9.klase

Māc.g.

Sk.sk.

augsts %

optimāls %

pietiekams %

zems %

VAK skola

VAK novados

VAK valstī

2014./15.

10

30.0

30.0

40.0

0

0.66

0.66

0.69

2015./16.

7

0

42.8

57.2

0.51

0.67

0.70

2016./17.

16

25.0

56.0

19.0

0

0.71

0.72

0.74

Angļu valodā katru gadu eksāmenu kārto lielākā daļa no 9.klases skolēniem. 2016./2017.mācību gadā rezultāti bija ļoti tuvi VAK novados un valstī.

Eksāmens krievu valodā 9.klase

Māc.g.

Sk.sk.

augsts %

optimāls %

pietiekams %

zems %

VAK skola

VAK novados

VAK valstī

2014./15.

3

33.3

66.7

0

0

0.80

0.74

0.76

2015./16.

5

20.0

60.0

20.0

0

0.72

0.74

0.76

2016./17.mācību gadā krievu valodā neviens skolēns eksāmenu nekārtoja.

Eksāmens latviešu valodā 9.klase

Māc.g.

Sk.sk.

augsts %

optimāls %

pietiekams %

zems %

VAK skola

VAK novados

VAK valstī

2014./15.

13

15.4

46.2

38.4

0

0.68

0.62

0.62

2015./16.

12

0

25.0

66.7

8.3

0.64

0.64

0.67

2016./17.

16

0

50.0

50.0

0

0.64

0.64

0.67

Eksāmenu rezultāti ir labi, VAK skolā ir tāds pats kā novados.

Eksāmens matemātikā 9.klase

Māc.g.

Sk.sk.

augsts %

optimāls %

pietiekams %

zems %

VAK skola

VAK novados

VAK valstī

2014./15.

13

23.0

38.5

38.5

0

0.64

0.60

0.61

2015./16.

12

0

16.7

83.3

0

0.44

0.53

0.59

2016./17.

16

0

25.0

68.8

6.2

0.48

0.52

0.58

Matemātikas eksāmena rezultāti salīdzinājumā ar novadiem ir zemāki, nopietni jādomā par darbu ar skolēniem, kuriem ir izteiktas grūtības.

Eksāmens Latvijas vēsturē 9.klase

Māc.g.

Sk.sk.

augsts %

optimāls %

pietiekams %

zems %

VAK skola

VAK novados

VAK valstī

2014./15.

13

30.8

38.4

30.8

0

0.67

0.61

0.67

2015./16.

12

8.4

33.3

58.3

0

0.59

0.59

0.62

2016./17.

16

6.3

68.7

25.0

0

0.65

0.65

0.69

Vēstures eksāmenu rezultāti labi, tie sakrīt ar novadu VAK un tikai nedaudz atpaliek no valsts rezultātiem.

Stiprās puses

· Regulāri tiek analizēti skolēnu mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos.

· Labi rezultāti ir 9.klases latviešu valodas, angļu valodas, krievu valodas un Latvijas vēstures eksāmenos.

Tālākās attīstības vajadzības

· Pilnveidot matemātikas mācīšanas metodiku, rodot jaunus mācīšanas paņēmienus skolēniem, kuriem ir matemātikas mācīšanās grūtības.

4.4. Atbalsts izglītojamiem

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Skolā regulāri apkopo vecāku un medicīnas darbinieku sniegto informāciju par skolēnu veselības stāvokli un atsevišķu skolēnu individuālajām vajadzībām un ievēro ārstu norādījumus. Skola nodrošina 29 izglītojamo (uz 01.09.2017.), kuriem nozīmēta speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, integrēšanu vispārizglītojošā pamatizglītības programmā.

Skolā un pirmsskolas iestādē strādā sertificēta medicīnas māsa, kura nodrošina skolas sadarbību ar ģimeņu ārstiem, seko, lai skolēni un pirmsskolas iestādes audzēkņi saņemtu nepieciešamās profilaktiskās potes. Medmāsa organizē bērnu medicīnas apskates Smārdes pagasta doktorātā, kārto visu skolā nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju, uzrauga higiēnas prasību ievērošanu, sniedz pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību bērniem un darbiniekiem. Notiek regulāra informācijas apmaiņa ar vecākiem par katra skolēna un pirmsskolas audzēkņa veselības stāvokli.

Sadarbībā ar zemessardzi skolā darbojas jaunsargu pulciņš, kurā 4.-8.klašu skolēni apgūst prasmes rīkoties ārkārtas situācijās, rūpējoties par savu un apkārtējo drošību.

Skola garantē skolēnu drošību. Pirmsskolas iestādē darbojas durvju kodu sistēma, par svešu skolai nepiederošu personu ienākšanu skolā skolas vadībai ziņo garderobiste. Pirmsskolas audzēkņi un skolēni to zina un skolā jūtas droši. To apgalvo arī 71.1% vecāku. Skolā ir izstrādāti visi nepieciešamie reglamentējošie dokumenti drošības jomā: instrukcijas, rīcības plāns ugunsgrēka un citu ekstremālu situāciju gadījumā, evakuācijas plāns u.c., ar tiem iepazīstināti skolēni un personāls. Skolēni un darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā. Skola ik gadu ievērojamus līdzekļus iegulda skolas vides sakārtošanā atbilstoši jaunākajām prasībām ugunsdrošībā. Skolā darbojas jauno satiksmes dalībnieku pulciņš, ik gadus tiek organizēta velosipēda vadītāju apliecību iegūšana.

Katru gadu septembrī tiek rīkota drošības nedēļa, kuras laikā skolēni tiekas ar policijas vai pašvaldības policijas darbiniekiem un noskaidro visus ar drošību saistītos jautājumus. Drošības noteikumu aptverošās tēmas ir iekļautas klašu stundās. Regulēri notiek instruktāžas skolēniem un skolas darbiniekiem.

Skolā regulāri tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Visiem skolēniem ir piešķirtas brīvpusdienas. Skola sadarbībā ar pašvaldību risina un nodrošina skolēnus nokļūšanai skolā un mājās ar transportu. Skolas atbalsta personāls – logopēds, psihologs, bibliotekārs sniedz palīdzību skolēniem psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšanā mācību procesā un ārpus tā.

Stiprās puses

· Skolēnu un pirmsskolas audzēkņu medicīnisko aprūpi veic kvalificēts medicīnas darbinieks.

· Skolā ir visa nepieciešamā dokumentācija drošības jautājumos.

· Katru gadu tiek paredzēts finansējums skolas vides uzlabošanai atbilstoši jaunākajām prasībām ugunsdrošībā.

· Visiem skolas skolēniem pašvaldība piešķīrusi brīvpusdienas.

· Psiholoģiskās un sociālās vajadzības skolēniem palīdz nodrošināt atbalsta personāls.

Tālākās attīstības vajadzības

· Izglītot skolēnus, kā rīkoties dažādās ar vardarbību saistītās situācijās skolā un ārpus skolas.

· Organizēt atkārtotu skolotāju apmācību pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanā.

Vērtējums: ļoti labi

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā

Skolā sekmīgi darbojas skolēnu padome. Skolotāji atbalsta un veicina skolēnu iesaistīšanos pašpārvaldes un skolas padomes darbā. Skolēnu padome organizē dažādus pasākumus atbilstoši skolas uzdevumiem un skolēnu interesēm, izsaka priekšlikumus skolas darba uzlabošanai skolas vadībai, skolas padomē. Skolēnu padome iesaistās skolēnu iekšējās kārtības noteikumu un skolēnu padomes reglamenta izstrādāšanā. Skolā izstrādāta audzināšanas darba programma, saskaņā ar kuru savu darbu plāno klašu audzinātāji. Klases audzinātāja stundas ir kvalitatīvas un veicina vispusīgu personības attīstību. Skolā pēc nepieciešamības tiek organizēta līnija, kurā skolēniem tiek sniegta aktuāla informācija par mācību darbu, skolas dzīvi, sasniegumiem, neveiksmēm, tuvākiem un tālākiem pasākumiem.

Skola piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības programmas. Interešu izglītības programmu izstrāde un izvēle ir pamatota un mērķtiecīga, šajā procesā iesaistīti skolēni un viņu vecāki. Skolā darbojas deju kolektīvs „Dzērvītes” ar trīs grupām: 1.-2.klasēm, 3.-4.klasēm un 5.-9.klasēm, 1.-4.klašu koris, 5.-9.klašu vokālais ansamblis, floristikas, kokapstrādes, jauno satiksmes dalībnieku, divi sporta spēļu pulciņi, teātra, krievu valodas un matemātikas pulciņš. Notiek regulāra interešu programmu izpildes un rezultātu analīze. Regulāri tiek organizēti koncerti, pulciņi piedalās izstādēs skolā, pagastā un novadā, dažādos konkursos, veido darbus skolas telpām un dažādiem pasākumiem. Skolēnu sasniegumi tiek atzīmēti līnijās, bet gada beigās aktīvākie saņem Engures novada domes finansētas balvas. Vislabākie mācību darbā tiek aicināti pieņemšanā pie domes priekšsēdētāja. 85.7% vecāku atzīst, ka skolotāji ciena bērnus un 97% norāda, ka bērni ciena skolotājus.

Skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos pasākumos un konkursos. Katru gadu tiek vākta makulatūra, skolēni piedalās dažādos zīmēšanas konkursos, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi organizē koncertus Raudas pansionātā.

Vecāko klašu skolēniem ir iespējas vakaros piedalīties sporta nodarbībās, ko organizē novada sporta darba organizators.

Stiprās puses

· Skolēniem ir iespējas organizēt dažādus pasākumus, iesaistoties skolēnu padomes darbā, veidojot klases pasākumus.

· Skola piedāvā plašas interešu izglītības iespējas.

Tālākās attīstības vajadzības

· Meklēt iespējas veidot jaunas interešu izglītības programmas ar praktisku ievirzi.

Vērtējums: labi

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

Skolā ir pieejama kvalitatīva un lietderīga informācija skolēniem un viņu vecākiem par vidējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu izvēles iespējām. Skola plāno un organizē profesionālās orientācijas pasākumus visu vecumu grupu skolēniem. Skolas audzināšanas programmā ietverti temati par karjeras izvēli. Skolā ir noteikta kārtība karjeras izglītībā:

· skolas bibliotēkā apkopoti materiāli par mācību iestādēm, dažādām profesijām,

nepieciešamajām zināšanām un dokumentiem, materiāli tālākai izglītībai audzēkņiem ar mācīšanās grūtībām;

· skolas bibliotēkā apkopoti darba materiāli karjeras izglītībā skolotājiem audzināšanas stundām un mācību priekšmetu stundām,

· skolotāji veic skolēnu interešu izpēti;

· skolēni raksta projekta darbus par dažādām profesijām, iespēju robežās tiek organizēti dažādu ražošanas uzņēmumu apmeklējumi;

· skolēni apmeklē atvērto durvju dienu pasākumus;

· skola apkopo informāciju par absolventu tālākajām mācību un darba gaitām;

· skola sadarbībā ar pašvaldību realizē projektu skolēnu iesaistīšanai darbā vasaras mēnešos.

Katru gadu 8.klašu skolēni tiekas ar Swedbankas pārstāvjiem, skolā ierodas bijušie skolēni, kuri iepazīstina ar savām mācību iestādēm. Skola nodrošina iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par karjeras izvēles iespējām. Klašu audzinātāji sadarbojas ar sociālo zinību skolotāju par skolēnu interesēm un vēlmēm karjeras izvēles jautājumos.

Stiprās puses

· Skola sniedz kvalitatīvu informāciju skolēniem un viņu vecākiem par karjeras iespējām.

· Klašu stundās ir ietverti jautājumi par karjeras izvēli.

· Klašu audzinātāji veic skolēnu spēju un interešu izpēti.

Tālākās attīstības vajadzības

· Aktualizēt karjeras izvēles jautājumus klašu stundās.

· Organizēt regulāras karjeras dienas visu grupu skolēniem, uzaicinot skolas absolventus iepazīstināt ar savām profesijām.

· Rast iespēju klašu audzinātājiem un skolotājiem papildināt zināšanas karjeras izvēles jautājumos.

Vērtējums: labi

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Skolā mērķtiecīgi un efektīvi plāno, veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos, olimpiādēs, projektos. Skolā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes, mācību priekšmetu konkursi, kuru uzvarētāji pārstāv tālāk skolu novadu pasākumos. Darbā ar talantīgajiem skolēniem skolā izveidota stabila sistēma. Skola ar lepnumu seko savu talantīgo skolēnu sasniegumiem tālākajās mācību iestādēs. Skola atbalsta skolotājus darbā ar talantīgajiem skolēniem.

Skolā sistemātiski un kvalitatīvi organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši slimojuši. Skolā ir izstrādāta kārtība, kā vērtē skolēnu sasniegumus un kā skolēni var uzlabot savus mācību sasniegumus. Skolēniem ir nodrošinātas iespējas apmeklēt konsultācijas, skolotāji strādā ar šiem skolēniem arī ārpus konsultācijām, veic individuālas pārrunas ar skolēniem un viņu vecākiem. Vecāki ir iepazīstināti ar valstī noteiktajām prasībām par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē. Skolā ir izveidota skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes datu bāze. 85% vecāku atzīst, ka skolotāji pazīst viņu bērnus, 94% norāda, ka skolotāji ir saprotoši un 91% vecāku atzīmē, ka skolotāji izturas pret vecākiem kā līdzvērtīgiem bērna mācību procesa organizēšanā.

Skolas atbalsta personāls ( logopēds, psihologs, medmāsa, bibliotekāres) nodrošina kvalitatīvu palīdzību skolēniem, sadarbojas ar vecākiem, mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem. Skolotāji un logopēde strādā papildus ar 5-6 gadīgajiem bērniem un jaunāko klašu skolēniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu vai kuriem ir valodas attīstības problēmas. Ar 2013./14.mācību gadu jaunākajās klasēs ar nelielu slodzi strādā skolotāja palīgs. Skolai laba sadarbība ar pagasta sociālo darbinieku un bāriņtiesu.

2016./17.mācību gadā 26 skolēni mācījās pēc speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un pieciem tika piemēroti atbalsta pasākumi pēc psihologa vai logopēda ieteikuma. Skolotāji izstrādāja individuālos plānus, ar šiem bērniem darbojās logopēde un psiholoģe. Skolā tiek uzlabota un pilnveidota individuālā darba plānošana.

Stiprās puses

· Skolā ir izveidota stabila un mērķtiecīga sistēma darbā ar talantīgajiem skolēniem, tiek veicināta viņu piedalīšanās olimpiādēs.

· Skolas vadība atbalsta skolotājus darbā ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības.

· Skolā izveidota skolēnu izaugsmes datu bāze.

· Skolā izstrādāta kārtība, kādā vērtē skolēnu sasniegumus, paredzot atbalstu skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības.

· Skola regulāri meklē jaunas darba formas un metodes darbā ar skolēniem, kuriem ir zema mācīšanās motivācija.

Tālākās attīstības vajadzības

· Veicināt skolēnu iesaistīšanos ārpusskolas olimpiādēs un konkursos.

· Rosināt skolotājus dalīties pieredzē par darbu ar talantīgajiem skolēniem un tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības.

· Pilnveidot darbu individuālo plānu izstrādē un realizācijā.

Vērtējums: labi

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Skola no 2011./2012. mācību gada realizē speciālās izglītības programmu izglītojamajiem

ar mācīšanās traucējumiem. 2016./2017.mācību gadā šo izglītojamo skaits ir pieaudzis līdz 26 skolēniem.

Izglītojamajiem tiek nodrošinātas konsultācijas, atbalsta pasākumi mācību stundās, pārbaudes darbos. Skolotāji ir sagatavojuši atgādnes mācību satura apguvei dažādos mācību priekšmetos. Katram izglītojamajam ir izstrādāts individuālās attīstības plāns.

Stiprās puses

· Skolotājiem ir izveidojusies pieredze darbā ar izglītojamajiem, kuriem ie mācīšanās traucējumi.

· Skolas atbalsta personāls spēj nodrošināt kvalitatīvu palīdzību izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Tālākās attīstības vajadzības

· Nepieciešams rasts risinājumu skolotāja palīga nodrošināšanai mācību stundās jaunākajās klasēs, kurās ir integrēti izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem.

Vērtējums: labi

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Skola sistemātiski, plānveidīgi un vispusīgi informē vecākus pa skolas darbu. Skola informē vecākus par mācību satura, mācīšanas un mācīšanās jautājumiem, pārbaudes darbiem, vērtēšanas sistēmu, skolas darba režīmu, paredzamajiem pasākumiem. Skolā ir izstrādāta kārtība, kādā vecāki tiek informēti par šiem jautājumiem. Katru gadu augustā vecāki saņem informatīvo lapu, kurā tiek atspoguļotas skolas darba aktualitātes, par skolas darbu tiek rakstīts pagasta avīzē. Vecāki var izteikt savus ierosinājumus, iebildumus vecāku sapulcēs, individuālajās tikšanās reizēs ar priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, skolas vadību. Tomēr ne visi vecāki šīs iespējas izmanto. Skola vecāku izteiktos priekšlikumus analizē un secinājumus izmanto turpmākā darbā.

Vecāki regulāri saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu, izmantojot dienasgrāmatas, individuālas tikšanās, sekmju izrakstus, liecības. Ar 2013./14.mācību gadu vecākiem ir iespēja ikdienā sekot līdzi sava bērna mācību rezultātiem, izmantojot elektroniskā žurnāla iespējas. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka skolas sniegtā informācija ir kvalitatīva un lietderīga, bet to atbalstam mācību procesā izmanto tikai daļa vecāku. Skola vienmēr konsultējas ar vecākiem, ja bērnam nepieciešama jebkāda veida atbalsts vai palīdzība.

Skola mērķtiecīgi plāno un organizē pasākumus vecākiem. 88.6% vecāku atzīst, ka vecāku tikšanās un sapulces ir labi sagatavotas. Pasākumu kvalitāti un lietderību analizē un secinājumus izmanto turpmākajā darbā. Vecāku plaši apmeklēta ir skolas vecāku sapulce, kura tiek organizēta augustā pirms mācību gada sākuma, vecāki labprāt kopā ar saviem bērniem nāk uz Zinības dienas, Ziemassvētku un Mātes dienas pasākumiem. Vairākus gadus skola II semestrī organizē atvērto durvju dienas, dodot iespēju vecākiem tikties ar skolotājiem individuāli, bet vakarā tiek organizētas ģimeņu sporta sacensības. II semestrī skolas padome kopā ar skolas administrāciju organizē vecākiem lekciju par audzināšanas jautājumiem. Mācību gada beigās tiek sumināti tie vecāki, kuru bērni ir uzrādījuši labus rezultātus mācību olimpiādēs un dažādos pasākumos, kā arī tie, kuri ir atbalstījuši skolu gan ar garšīgiem āboliem, gan skaistiem puķu podiem.

Stiprās puses

· Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai un sadarbībai.

· Vecāki regulāri tiek informēti par bērna sasniegumiem.

· Skola analizē vecāku izteiktos priekšlikumus un secinājumus izmanto turpmākajā darbā.

Tālākās attīstības vajadzības

· Meklēt metodes un paņēmienus labākai sadarbībai ar atsevišķiem vecākiem, lai sekmētu viņu bērnu mācību sasniegumu un uzvedības uzlabošanos.

Vērtējums: ļoti labi

4.5. Iestādes vide

4.5.1. Mikroklimats

Skola veiksmīgi īsteno un plāno skolas tēla veidošanu. Skolai ir sava himna, kuras vārdu autors ir skolas absolvents dzejnieks Jānis Baltvilks, skolas karogs. Jau vairākus mācību gadus skolēniem ir ar skolas attēlu speciāli veidotas dienasgrāmatas, mācību gada noslēgumā labākajiem skolēniem tiek pasniegtas balvas ar skolas simboliku. Skola ievieš un kopj savas tradīcijas, attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu par piederību pie savas skolas.

Skolā tiek veidotas un koptas tradīcijas. Tās ir Zinību diena, skolas jubilejai veltītas vieglatlētikas sacensības „Skolas kauss”, Miķeļdiena, Mārtiņdienas tirdziņš, Lāčplēša diena Strēlnieku kapos pie K.Zāles veidotā pieminekļa, Latvijas republikas dibināšanas diena, Ziemassvētki, ziemas sporta diena Milzukalnā, joku dienas aprīlī, pēdējais zvans, izlaidums u.c. Par tradicionālām kļuvušas skolas olimpiādes un dažādi konkursi, īpaši erudīcijas konkurss 5.-9.klasēm “Smārdes gudrinieks”.

Pozitīva skolas tēla veidošanos veicina skolotāju ieguldījums skolēnu izglītošanā un visu skolas darbinieku iesaistīšanās skolēnu audzināšanā. Skolu sabiedrībā vērtē pēc mūsu skolēnu konkurētspējas prestižās mācību iestādēs. 97% vecāku apgalvo, ka skolai ir augsts prestižs vietējā sabiedrībā. Skolas direktore vairākus sasaukumus ir Engures novada deputāte, direktores vietniece darbojas bāriņtiesā, vada deju kopu “Tautasdziesma”, arī citi skolotāji aktīvi iesaistījušies pagasta dzīves organizēšanā.

Daļa skolēnu nejūtas vienlīdzīgi, jo izjūt emocionālu un fizisku vardarbību no vienaudžiem. Atsevišķu skolēnu vidū valda nesaticība, neprasme pieņemt atšķirīgo, vēlēšanās pakļaut un ietekmēt garīgi un fiziski vajākos, arī jaunākos. Skolā ir konflikti skolēnu vidū. Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka skolā cenšas novērst fiziskos un morālos pāridarījumus skolēnu vidū. Arī 51.4% vecāku atzīst, ka skolotāji reaģē uz sliktu uzvedību, tomēr 28.6% vecāku uzskata, ka darbs vēl pilnveidojams. Skolā ir izstrādāta kārtība, kādā tiek risināti iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi.

Savstarpējās attiecības skolā veicina sadarbība starp skolas vadību, personālu, skolēniem un vecākiem, tomēr daļa skolēnu un pedagogu uzskata, ka ne visi skolas darbinieki izturas vienlīdzīgi un taisnīgi pret visiem skolēniem. Attieksme pret apmeklētājiem skolā ir laipna un korekta.

Skolas iekšējie kārtības noteikumi izstrādāti demokrātiski un kvalitatīvi. Lai gan visi skolēni ar tiem ir iepazīstināti, tomēr ne visi tos ievēro. Skolas vadība, darbinieki pievērš uzmanību pārkāpumiem un atbilstoši rīkojas.

Stiprās puses

· Veiksmīgi tiek īstenota skolas tēla veidošana, ir kopības sajūtu veidojošas tradīcijas.

· Skolā izstrādāta kārtība, kādā risina iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus.

· Skolas darbinieki rūpējas par disciplīnu skolā.

Tālākās attīstības vajadzības

· Rosināt vairāk organizēt klašu kolektīvu pasākumus, tā veicinot skolēnu saliedēšanos.

· Veicināt skolēnos atbildības sajūtu par savu uzvedību.

Vērtējums: labi

4.5.2. Fiziskā vide

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski ar skolēnu darbiem noformētas, tīras un kārtīgas. Sanitāri higiēniskie apstākļi ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Katru gadu tiek veikti ievērojami finansiāli ieguldījumi skolas fiziskās vides uzlabošanā. 2017.gada vasarā tika pārbūvētas skolēnu un skolotāju garderobes, katram skolēnam ir savs atsevišķs garderobes skapītis. Katru gadu tiek veikti ieguldījumi mācību kabinetu un klašu telpu kosmētiskajos remontos. 2017.gadā tika izremontēts fizikas/matemātikas kabinets, 1.stāva vestibils. Mācību kabinetos iegādāti jauni soli, krēsli, skapji.

Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un tiek uzturēta labā kārtībā. Iekštelpās ir daudz zaļo augu. Skolas telpu un apkārtnes sakopšanā iesaistās arī skolēni, ikdienā sakārtojot savu darbavietu.

Stiprās puses

· Skolā plānveidīgi veic skolas fiziskās vides uzlabošanu.

· Skolas telpas un apkārtne ir estētiski sakārtotas.

· Skolēni iesaistās skolas telpu un apkārtnes uzturēšanā kārtībā.

Tālākās attīstības vajadzības

· Turpināt darbu pie skolas fiziskās vides uzlabošanas.

Vērtējums: ļoti labi

4.6. Iestādes resursi

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Skolā ir visas izglītības programmu nodrošināšanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Telpu iekārtojums atbilst skolēnu skaitam, vecumam, augumam, telpas ir daļēji piemērotas skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Materiāltehniskie līdzekļi vienmēr ir darba kārtībā un droši lietošanai, katru gadu tie tiek papildināti. Visos kabinetos ir datori ar interneta pieslēgumu. Visi mācību kabineti apgādāti ar projektoriem, četros mācību kabinetos ir interaktīvās tāfeles, angļu valodas apguvei ar pašvaldības atbalstu nodrošināts interaktīvais mācību materiāls visiem līmeņiem no 1.-9.klasei, iegādāta pārnēsājamā balsošanas iekārta, 4 skolotāji strādā ar interaktīvo tāfeli uz papīra (Papershow).

Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām un katras telpas specifikai. Ir noteikta kārtība telpu (klašu, mācību kabinetu, bibliotēkas, informātikas kabineta, sporta zāles u.c.) materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai, tā tiek ievērota. Ir iekārtoti kabineti logopēdam, psihologam, medmāsai.

Ārpusstundu nodarbības deju kolektīviem un korim notiek kultūras centra zālē, kur ir piemērota skaņu aparatūra, skatuves apgaismojums, projektors, interneta pieslēgums.

Stiprās puses

· Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, materiāltehniskie resursi.

· Materiāltehniskie resursi katru mācību gadu tiek būtiski papildināti.

Tālākās attīstības vajadzības

· Veikt skolas fasādes krāsojuma atjaunošanu.

Vērtējums: ļoti labi

4.6.2. Personālresursi

Skolā ir sekmīgi nokomplektēts viss izglītības programmu realizēšanai nepieciešamais personāls un sekmīgi darbojas skolas atbalsta personāls- logopēde, psiholoģe, medicīnas māsa, bibliotekāre. No pedagogiem 9 ir maģistri, viens ir VISC ārštata metodiķis, 2 mentori.

Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolotāji piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs skolā un ārpus skolas.

Personāla tālākizglītība tiek plānota un sekmīgi realizēta saskaņā ar skolas prioritātēm. Ir izveidots pedagogu profesionālās pilnveides plāns, kas katru gadu tiek atjaunots.

7 pamatizglītības pedagogi iesaistījušies ES struktūrfondu projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura aprobācijā. Skolotāji ir ieguvuši sertifikātus, lai varētu strādāt ar speciālās pamatizglītības programmu.

Darbinieku tālākizglītības realizēšanai skolā darbojas noteikta sistēma, kuru pārrauga direktores vietniece izglītības jomā. Skolotāji regulāri saņem informāciju par tālākizglītbas kursiem. Visu darbinieku apmeklētie maksas kursi un semināri tiek apmaksāti. Katru gadu tiek plānoti līdzekļi darbinieku tālākizglītībai. Periodiski tiek izvērtēta personāla tālākizglītības efektivitāte. Skolotāji regulāri apmainās ar tālākizglītībā iegūto informāciju un efektīvi izmanto pašu skolas pedagogu zināšanas un pieredzi.

Skolotāji darbojas novadu metodiskajās apvienībās, skolas metodiskajās komisijās, metodiskajā padomē un pedagoģiskajā padomē.

Stiprās puses

· Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls.

· Sekmīgi darbojas atbalsta personāls.

· Skolā izveidota sistēma darbinieku tālākizglītībai, tā sekmīgi darbojas un tiek regulāri pārraudzīta.

· Visiem maksas tālākizglītības kursiem un semināriem tiek nodrošināts finansējums no skolas budžeta.

Tālākās attīstības vajadzības

· Motivēt skolotājus iesaistīties profesionālajās apvienībās un dalīties savā pieredzē.

· Turpināt plānot līdzekļus skolotāju tālākizglītībai.

· Nodrošināt tālākizglītības programmu apgūšanu interešu izglītības pulciņu vadītājiem.

· Pēc iespējas organizēt kursus skolā.

Vērtējums: ļoti labi

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Skolas pašvērtēšana balstīta uz skolas mācību gada rezultātu analīzi, iekšējo kontroli, skolēnu, vecāku, skolotāju anketēšanas rezultātiem, skolotāju pašvērtējumiem. Vērtēšana notiek visos skolas darba aspektos. Pašvērtēšanas process ir regulārs un mērķtiecīgs, to vada skolas vadības komanda. Rezultāti tiek apkopoti un analizēti pedagoģiskās padomes sēdē.

Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanā. Darbinieki labi pārzina skolas pašvērtēšanas sistēmu un tajā piedalās visi skolotāji. Tomēr pašvērtējuma ziņojuma veidošanā skolas vadība skolotājus iesaista nepietiekami. Savu sasniegumu izvērtēšanā tiek iesaistīti arī skolēni.

Pašvērtēšanas procesā iegūtā informācija ir pamats, lai ik gadu noteiktu skolas darba stiprās puses un izvirzītu nepieciešamos uzlabojumus. Ar skolas darba izvērtēšanas rezultātiem tiek iepazīstināts pedagogu kolektīvs, skolas padome, skolēni. Iegūtā informācija tiek izmantota tālākā darba plānošanā.

Skolas attīstības plāns veidots pēc skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas rokasgrāmatas. Ir izstrādāts skolas attīstības plāns izstrādāts laika posmam 2017./2018- 2021/2022.m.g. Skolas attīstības plāns ietver konkrētus, sasniedzamus mērķus prioritāšu īstenošanai, rezultātu novērtēšanas kritērijus.

Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls. Tajā izvirzītās prioritātes, mērķi, uzdevumi un novērtēšanas kritēriji tiek regulāri pārskatīti saskaņā ar skolas darba ikgadējo pašvērtēšanu.

Skolas attīstības plāna veidošana notiek demokrātiski, tas ir pieejams visiem darbiniekiem. Skolā veiksmīgi tiek īstenotas attīstības plānā izvirzītās prioritātes. Attīstības plāna īstenošana tiek pārraudzīta. Plānā tiek veiktas nepieciešamās korekcijas. Tā realizēšana atspoguļojas mācību gada darba plānos.

Stiprās puses

· Skolas darba pašvērtēšana ir pamats skolas tālākās attīstības plānošanā.

· Skolas darba izvērtēšanā ir iesaistīti skolēni, vecāki, skolotāji.

· Skolā ir labvēlīga sadarbības vide.

· Skolā ir noteikta kārtībā, kādā darbinieki, skolēni, vecāki un dibinātājs tiek iepazīstināti ar pašvērtēšanas rezultātiem, skolas darba stiprajām pusēm un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

· Skolas attīstības plāna izstrādē, apspriešanā, pieņemšanā un realizēšanā tiek iesaistītas visas ieinteresētās puses.

· Attīstības plānā tiek veiktas korekcijas, tā realizācija regulāri tiek pārraudzīta.

Tālākās attīstības vajadzības

· Skolas vadībai skolas pašvērtējuma ziņojuma veidošanā vairāk iesaistīt skolotājus.

· Attīstības plāna veidošanā vairāk iesaistīt skolēnu padomi un skolas padomi.

Vērtējums: ļoti labi

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā ir izstrādāta demokrātiski un atbilst normatīvo aktu prasībām. Pastāvīgi tiek strādāts pie dokumentācijas aktualizēšanas.

Dažāda līmeņa vadītāji skolā tiek iecelti valstī noteiktajā kārtībā, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un skolas vajadzības.Vadītāju darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Skolas vadības struktūra un katra vadītāja kompetences joma ir precīzi noteikta un zināma visiem. Vadītāji savas kompetences līmenī risina jautājumus un sniedz darbiniekiem, skolēniem un vecākiem nepieciešamo palīdzību.

Skolā darbojas vadības komanda, kura nodrošina veiksmīgu, kvalitatīvu skolas darbu. Visi vadītāji profesionāli, kompetenti un atbildīgi veic uzticētos pienākumus, savā starpā veiksmīgi sadarbojas. Skolas vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. Tie regulāri tiek aktualizēti. Pamatā slodzes starp skolotājiem sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenoto izglītības programmu prasības un racionālas darba organizācijas nosacījumus, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. Ir izveidota un sekmīgi darbojas metodiskā padome un metodiskās komisijas.

Klašu, pirmsskolas grupu sadalījums un piepildījums atbilst normatīvo aktu prasībām.

Atbalsta personāla pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas viņu amatu aprakstos. Skolotāju, vecāku un atbalsta personāla sadarbība ir veiksmīgi organizēta. Skolas ziņojumu stendā izlikti atbalsta personāla darba laiki.

Stiprās puses

· Skolā darbojas kompetenta, profesionāla vadības komanda, kura nodrošina veiksmīgu skolas darbu.

· Skolas vadība sadarbojas ar personālu, skolēniem un viņu vecākiem.

· Skolas vadības komanda un viss skolas kolektīvs veiksmīga darba rezultātā panācis, ka Smārdes skola tiek uzskatīta par labu skolu.

· Visiem amatiem skolā ir izstrādāti amatu apraksti. Tie regulāri tiek aktualizēti.

· Skolā nav apvienoto klašu.

· Sekmīgi organizēta atbalsta personāla sadarbība ar skolotājiem, vecākiem.

Tālākās attīstības vajadzības

· Turpināt darbu pie skolas obligātās dokumentācijas aktualizēšanas.

· Rosināt vecākus aktīvāk iesaistīties skolas padomes darbā.

· Turpināt darbu pie amatu aprakstu aktualizēšanas.

Vērtējums: ļoti labi

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Skolas vadība īsteno efektīvu sadarbību ar skolas padomi, pašvaldību, Tukuma novada domes Izglītības pārvaldi, sabiedriskajām organizācijām, rūpējas par skolas prestižu.

97% aptaujāto vecāku atzīst, ka Smārdes pamatskolai apkārtējā sabiedrībā ir laba slava.

Direktore ilgstoši ir Engures novada deputāte, darbojas Tukuma, Engures un Jaunpils novadu direktoru padomē, skolotāji iesaistījušies semināru vadīšanā skolā un ārpus skolas, direktores vietniece izglītības jomā ir vadījusi seminārus citu skolu un novadu pedagogiem par jauno izglītības satura projektu, skolotāji piedalās vidusskolu eksāmenos kā novērotāji.

Skolas pirmsskolas iestāde piedalās NORDPlus Junior sadarbības projektā “Viva la musica”, direktores vietniece ir projekta koordinatore.

Skola uzsākusi brīvprātīgā (Grieķija) darba projekta realizāciju pirmsskolas iestādē un skolā.

Skolas sporta zāle tiek izmantota pagasta un novada sporta sacensību organizēšanai un vakaro to izmanto pagasta iedzīvotāji brīvā laika organizēšanai.

Smārdes pagasta brīvo aktivitāšu kultūras un centrs vienlaikus ir arī skolas aktu zāle. Skola piedalās dažādu pasākumu organizēšanā pagasta iedzīvotājiem, kuri notiek skolas telpās.

Stiprās puses

· Laba sadarbība ar pašvaldību un citām sabiedriskajām organizācijām.

· Skola iesaistās starptautiskos projektos.

· Skolai ir laba slava sabiedrībā.

· Skola veiksmīgi piedalās dažādos projektos.

Tālākās attīstības vajadzības

· Turpināt darbu pie jaunu starptautisku skolu sadarbības projektu veidošanas.

Vērtējums: ļoti labi

Smārdes pamatskolas darbības jomu novērtējuma kopsavilkuma tabula

Joma un rezultatīvais rādītājs

Vērtējuma līmenis

1. 1. Mācību saturs

1.1. 1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas

ļoti labi

2. 2.Mācīšana un mācīšanās

2.1.Mācīšanas kvalitāte

labi

2.2.Mācīšanās kvalitāte

labi

2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

labi

3.Izglītojamo sasniegumi

3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

4.Atbalsts izglītojamiem

4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

ļoti labi

4.2.Atbalsts personības veidošanā

labi

4.3.Atbalsts karjeras izglītībā

labi

4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai

labi

4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

labi

4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

ļoti labi

5.Iestādes vide

5.1.Mikroklimats

labi

5.2.Fiziskā vide

ļoti labi

6.Iestādes resursi

6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi

ļoti labi

6.2.Personālresursi

ļoti labi

7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Ļoti labi

7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

ļoti labi

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

ļoti labi

5. Citi sasniegumi

Skolēni regulāri piedalās un gūst atzīstamus panākumus novadu mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

Mācību olimpiāžu rezultāti 2014./15.m.g.

Olimpiāde, konkurssKlaseIegūtā vieta

bioloģija9.4.

krievu valoda8.6.7.

vēsture9.9.

matemātika5.-8.2.

matemātika3.7.

matemātika4.9.

latviešu valoda3.9.

latviešu valoda4.4.

matemātika9.1.,3.

latviešu valoda un literatūra9.9.

fizika9.2.

angļu valoda5.-6.8.

glītrakstīšana1.-3.4.,6.

vizuālā māksla1.-9.2.,9.

kombinētā olimpiāde1.-2.5.,8.

sociālās zinības8.10.

mājturības un tehnoloģijas (meit.)5.-8.4.,7.,9.,10.

fizika8.-9.5.

Kembridžas eksāmens9.ļoti labi

Mācību olimpiāžu un konkursu rezultāti 2015./16.m.g.

Olimpiāde, konkurssKlašu grupaIegūtā vieta

bioloģija9.6.

latviešu valoda un literatūra8.3.

matemātika9.7.

vizuālā māksla1.-9.8.,6.,8.,10.

glītrakstīšana1.-4.3.,6.,7.

matemātika3.,4.5.,7.

mājturības un tehnoloģijas (zēni.)7.-8.8.

sociālās zinības8.3.

mājturības un tehnoloģijas (meit.)5.-8.2.,4.,7.,7.,10.,atz.

pētnieciskie darbi4.10.

fizika9.7.

latviešu valoda3.4.,8.

angļu valoda5.-6.5.

bioloģija8.5.

ģeogrāfija7.2.

kombinētā olimpiāde1.-2.atz.,8.

matemātika5.-8.2., atzin.

Zemgales reģiona matemātikas olimpiāde6.1.

Kembridžas eksāmens6.ļoti labi

floristikas konkurss Rīgā4.1.

Mācību olimpiāžu un konkursu rezultāti 2016./17.m.g.

Olimpiāde, konkurssKlašu grupaIegūtā vieta

bioloģija9.4.

latviešu valoda un literatūra9.6.

fizika9.6.

vizuālā māksla1.-9.6.,9.

glītrakstīšana1.-4.4.,4.,5.,5.

matemātika2.,3.,4.2.,10.,5.

mājturības un tehnoloģijas (zēni.)7.-8.6.

ķīmija9.5.

mājturības un tehnoloģijas (meit.)5.-8.3.,4.,9.,10.

pētnieciskie darbi4.3.

pētnieciskie darbi reģionā4.2.

latviešu valoda2.-4.8.,5.,8.

angļu valoda5.-6.7.

bioloģija8.5.

ģeogrāfija7.4.,9.

angļu valoda7.-8.2.

matemātika5.-8.6.

Zemgales reģiona matemātikas olimpiāde6.2.

Kembridžas eksāmens9.teicami un ar izcilību

„Skolēni eksperimentē”7.valstī 2.vieta

argumentācijas konkurss6.2.,6.,10.

floristikas konkurss Rīgā5.atzin.

Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās novadā pēdējos gados skola startē ar četrām komandām, iegūstot godalgotas vietas. Valstī iegūta 4.vieta.

Skolā daudzus gadus tiek nodrošinātas trīs sporta stundas nedēļā, tāpēc skolēniem ir labi sasniegumi sportā un daudzi no viņiem arī pēc skolas beigšanas turpina nodarboties ar sportu.

Skolas deju kolektīvi katru gadu regulāri piedalās novadā deju festivālos „Būšu liels”, „Trakā kaza”, „Zemgales bļoda” .

Katru gadu dažādās sporta spēlēs un vieglatlētikas sacensībās skolēni iegūst godalgotas vietas starpnovadu sacensībās .

Ar labiem rezultātiem jau ilgstoši skolēni kārto Kembridžas universitātes (Lielbritānija) eksāmenus angļu valodā un iegūst attiecīgus sertifikātus.

Kopš 2014.gada ar IZM Atzinības rakstu apbalvota skolotāja Sarmīte Dabare, Aira Trautmane, Anda Germova. Ar Engures novada domes Goda rakstiem apbalvoti 6 skolotāji un Engures novada balvu „Gada skolotājs” 2014.gadā apbalvota skolotāja Ieva Krūmiņa, 2015.gadā skolotājs Jānis Čilipāns, 2016.gadā Ilze Jansone. 2015.gadā skolotājs Jānis Čilipāns ieguva fizikas skolotāja Ekselences balvu.

Skolas finanšu resursi ir pietiekami pirmsskolas un pamatizglītības programmu realizēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Skola rūpējas par līdzekļu piesaisti, iesaistoties Eiropas Savienības finansētajos projektos:

· Skola piedalās programmā „Skolas auglis”un „Skolas piens”.

· Eiropas brīvprātīgā darba projektā “Culture Space” skolā strādā brīvprātīgā skolotāja no Grieķijas.

· Nordplus Junior 2016 projekts “Viva la musika”, kurā iesaistītas 5 valstis. Smārdes pamatskolas direktores vietniece ir šī projekta koordinatore. Projekta finansējums 40662 EUR.

6. Turpmākā attīstība

Pamatjoma

Uzdevumi

Mācību saturs

Turpināt papildināt mācību kabinetus izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai ar mācību tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem, daiļliteratūru un papildliteratūru.

Pilnveidot individuālo plānu izstrādi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un skolēnu sasniegumu dinamikas uzskaiti.

Kompetencēs balstīta mācību satura aprobācija 7.klasē.

Mācīšana un mācīšanās

Turpināt skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņu un popularizēšanu, apkopojot labās prakses piemērus.

Pilnveidot metodes darbam ar talantīgajiem skolēniem.

Pilnveidot skolēnu izpratni un atbildību par mācību darba rezultātiem.

Veicināt skolēnu, skolas darbinieku un citu ieinteresēto personu sadarbību ikdienas darbā, motivējot skolēnus aktīvai darbībai.

Uzlabot skolēnu mācību motivāciju.

Pilnveidot skolēnu sadarbību mācību procesā.

Attīstīt skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmes.

Aktivizēt skolēnu līdzdalību un līdzatbildību mācību procesā.

Panākt lielāku vecāku ieinteresētību par skolēnu mācību darba rezultātiem un nepieciešamajiem pasākumiem to uzlabošanā.

Meklēt metodes un paņēmienus labākai sadarbībai ar atsevišķiem vecākiem, lai sekmētu viņu bērnu mācību sasniegumu un uzvedības uzlabošanos.

Iglītojamo sasniegumi

Panākt regulāru konsultāciju apmeklējumu tiem skolēniem, kuru zināšanas ir pietiekamā un zemā līmenī.

Sadarbības un izvērtēšanas prasmju pilnveidošana mācību jomu ietvaros.

Atbalsts izglītojamiem

Organizēt atkārtotu skolotāju apmācību pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanā.

Aktualizēt karjeras izvēles jautājumus klašu stundās.

Organizēt regulāras karjeras dienas visu grupu skolēniem, uzaicinot skolas absolventus iepazīstināt ar savām profesijām.

Individuālā pedagoģiskā darba pilnveidošana darbā ar talantīgajiem skolēniem.

Iestādes vide

Veicināt skolēnos atbildības sajūtu par savu uzvedību.

Turpināt darbu pie skolas fiziskās vides uzlabošanas.

Veicināt patriotisma un Dzimtenes mīlestības stiprināšanu, sagaidot Latvijas simtgadi.

Iestādes resursi

Turpināt darbu pie papildus līdzekļu piesaistīšanas, iesaistoties projektos.

Turpināt darbu pie amatu aprakstu aktualizēšanas.

Turpināt plānot līdzekļus skolotāju tālākizglītībai, pēc iespējas

nodrošināt tos uz vietas skolā.

Veikt nepieciešamos darbus pirmsskolas izglītības iestādes grupas

celtniecībai.

Plānot skolas fasādes krāsošanu.

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Attīstības plāna veidošanā vairāk iesaistīt skolēnu padomi un skolas padomi.

Turpināt darbu pie skolas obligātās dokumentācijas aktualizēšanas.

Rosināt vecākus aktīvāk iesaistīties skolas padomes darbā.

DirektoreG.Lāce

2017.gada 29.septembrī

latv.v.2014./15.2015./16.2016./17.0.650000000000000240.620000000000000220.70000000000000018matem.2014./15.2015./16.2016./17.0.650000000000000240.640000000000000240.58000000000000007angļu v.2014./15.2015./16.2016./17.0.740000000000000210.740000000000000212014./15.latv.v.matem.angļu v.dabaszin.0.640000000000000240.640000000000000240.650000000000000242015./16.latv.v.matem.angļu v.dabaszin.0.660000000000000250.60000000000000020.590.760000000000000232016./17.latv.v.matem.angļu v.dabaszin.0.580000000000000070.580000000000000070.610000000000000210.580000000000000072014./15.latv.v.matem.angļu v.dabaszin.0.660000000000000250.550000000000000040.700000000000000180.782015./16.latv.v.matem.angļu v.dabaszin.0.580000000000000070.560000000000000050.660000000000000250.60000000000000022016./17.latv.v.matem.angļu v.dabaszin.0.520.520.60000000000000020.620000000000000222014./15.latv.v.matem.angļu v.dabaszin.Latv.vēst.pas.vēst.0.590.580000000000000070.620000000000000220.560000000000000052015./16.latv.v.matem.angļu v.dabaszin.Latv.vēst.pas.vēst.0.590.569999999999999950.620000000000000220.580000000000000070.580000000000000070.522016./17.latv.v.matem