rigasveseliba.lvrigasveseliba.lv/wp-content/uploads/2015/02/nolikums_rvc... · web viewpretendentam...

of 61 /61
APSTIPRINĀTS: SIA „Rīgas veselības centrs” Iepirkuma komisijas 2017. gada 31. marta sēdē (protokols Nr.1) ATKLĀTA KONKURSA “TELPU UZKOPŠANAS PAKALPOJUMI” Iepirkuma identifikācijas Nr. RVC 2017/14 NOLIKUMS

Author: dongoc

Post on 30-Jul-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

APSTIPRINTS:

SIA Rgas veselbas centrs

Iepirkuma komisijas 2017. gada 31. marta sd

(protokols Nr.1)

ATKLTA KONKURSA

Telpu Uzkopanas pakalpojumi

Iepirkuma identifikcijas Nr. RVC 2017/14

Nolikums

Rg, 2017

A sadaa

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

1. Iepirkuma identifikcijas numurs, iepirkuma procedra, pasttjs un t rekvizti:

1.1. Iepirkuma identifikcijas numurs: RVC 2017/14.

1.2. Pasttjs un t rekvizti: SIA Rgas veselbas centrs (turpmk Pasttjs), vienotais reistrcijas numurs 5010380756, adrese: Valdeu iela 57, Rga, LV-1058.

1.3. Iepirkuma procedra Atklts konkurss

1.4. Kontaktpersona, kura pilnvarota sniegt organizatoriska rakstura informciju par iepirkuma procedru: iepirkumu speciliste - iepirkumu komisijas vadtja Aija Uldrie, tlrunis: 20222539, e-pasts: [email protected]

1.5. Kontaktpersona, kura pilnvarota sniegt informciju par Tehnisko specifikciju un Objekta apsekoanu: Saimniecbas nodaas vadtja Inna Davidova, tlrunis: 25998585, e-pasts: [email protected]

2. Pretendents

2.1. Pretendents ir normatvajos aktos noteiktaj krtb reistrta persona vai du personu apvienba, kas iesniegusi piedvjumu par pakalpojumu snieganu saska ar iepirkuma Telpu uzkopanas pakalpojumi, identifikcijas Nr.RVC 2017/14 nolikum (turpmk nolikums) nordtajm Pasttja prasbm.

2.2. Pretendentam pilnb jsedz piedvjuma sagatavoanas un iesnieganas izmaksas. Pasttjs neuzemas nekdas saistbas par m izmaksm neatkargi no iepirkuma rezultta.

2.3. Pretendentam ir pienkums, attiecb uz iepirkuma dau Nr. 4 Uzkopanas pakalpojumi filil Iuciems, premt Pasttja darbiniekus Iepirkuma lguma noslganas gadjum, kas japliecina, aizpildot Nolikuma B sadaas formu.

3. Iepirkuma priekmets

3.1. Telpu uzkopanas pakalpojumi saska ar Tehnisko specifikciju (C sadaa).

3.2. CPV kods 90910000-9 Uzkopanas pakalpojumi.

3.3. Iepirkums sadalts 4 (etrs) das:

3.3.1. 1. daa Uzkopanas pakalpojumi filil Imanta;

3.3.2. 2. daa Uzkopanas pakalpojumi filil Ziepniekkalns;

3.3.3. 3. daa Uzkopanas pakalpojumi filil engarags;

3.3.4. 4. daa Uzkopanas pakalpojumi filil Iuciems;

3.4. Paredzamie lguma termii un pakalpojuma snieganas uzskanas - beiganas termii:

3.4.1. filil Iuciems Slpils iela 15, Rga - 01.07.2017. ldz 31.08.2018. (pakalpojuma uzskanas laiks var mainties atkarb no lguma noslganas laika);

3.4.2. filil Imanta Imantas 8. lnija 1 k.1, Rga - 01.09.2017. ldz 31.08.2018.;

3.4.3. filil Ziepniekkalns Valdeu iela 57, Rga - 01.10.2017. ldz 31.08.2018.;

3.4.4. filil engarags Kaieru iela 13, Rga - 01.10.2017. ldz 31.08.2018.

4. Objektu apskate

4.1. Objektu apskate pretendentiem ir obligta.

4.2. Lai veiktu objekta apskati, iepriek jsazins ar Nolikuma 1.5. punkt nordto kontaktpersonu.

4.3. Kopgas Objektu apskates tiek organiztas divas reizes: 2017. gada 19. aprl plkst. 09:00 un 2017. gada 26. aprl plkst. 09:00. Ieinteresto piegdtju prstvju pulcans Objektu apskatei filil Iuciems, Slpils iel 15.

4.4. Telpu apskate notiek d secb:

plkst. 09:00 - filil Iuciems Slpils iela 15, Rga;

plkst. 11:00 - filil Imanta Imantas 8. lnija 1 k.1, Rga;

plkst. 13:30 - filil Ziepniekkalns Valdeu iela 57, Rga;

plkst. 15:30 - filil engarags Kaieru iela 13, Rga.

4.5. Ja ieinterestajam piegdtjam nav iespju ierasties uz Objektu apskati Nolikuma 4.3. punkt mintajos laikos, tam jsazins ar Nolikuma 1.5. punkt nordto kontaktpersonu, lai vienotos par Objektu apskati cit laik.

4.6. Ierodoties uz Objektu apskati, ieinteresto pretendentu prstvjiem jbt pilnvarai veikt Objektu apskati.

4.7. Pc Objektu apskates ieinteresto pretendentu un Pasttja prstvji paraksts Objektu apskates lap.

4.8. Objektu apskates laik ieinterestajm personm tiek dota iespja prliecinties par visu lielumu precizitti un precizt tos.

4.9. Pretendenta prstvim Objektu apskates laik jnovrt Objekts t, lai pretendenta piedvjum btu ietverti visas potencili iespjams izmaksas, lai izpildtu pakalpojumu atbilstoi Tehniskajm specifikcijm un ievrojot normatvo aktu prasbas.

5. Informcijas apmaia un papildu informcijas sniegana

5.1. Iepirkuma nolikums ir pieejams Pasttja mjaslap www.rigasveseliba.lv sada Iepirkumi.

5.2. Ieinterestais piegdtjs var rakstiski pieprast papildu informciju, izmantojot e-pastu, faksu vai pastu, adresjot to iepirkuma komisijai.

5.3. Iepirkuma komisija pc ieinterests personas pieprasjuma sniedz papildu informciju par atklta konkursa nolikum iekautajm prasbm attiecb uz piedvjumu sagatavoanu un iesnieganu vai pretendentu atlasi, ja pieprasjums iesniegts laikus, t.i., t, lai iepirkuma komisija vartu sniegt atbildi piecu darba dienu laik, bet ne vlk k etras dienas pirms piedvjumu iesnieganas termia beigm. Ja ieinterest persona nav pieprasjumu iesniegusi laikus, iepirkuma komisijai ir tiesbas nesniegt papildus informciju.

5.4. Lgumi sniegt papildu informciju adresjami: SIA Rgas veselbas centrs atklta konkursa Telpu uzkopanas pakalpojumi, id. Nr. RVC 2017/14 iepirkuma komisijai, adrese: Valdeu iel 57, Rg, LV-1058, e pasts: [email protected]

5.5. Atbildes uz ieinteresto piegdtju jautjumiem Pasttjs nosta piegdtjam, kur uzdevis jautjumu atbilstoi tam, kds sakaru ldzeklis izmantots: e-past uzdotam jautjumam - pa e-pastu, pa faksu nosttam - pa faksu, pa pastu nosttam - pa pastu.

5.6. Iespjamos grozjumus, papildinjumus Nolikum, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresto piegdtju jautjumiem Pasttjs ievieto sav interneta mjas lap www.rigasveseliba.lv.lv, sada Iepirkumi. Tiek uzskatts, ka visi pretendenti ir samui papildu informciju, grozjumus, papildinjumus Nolikum, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresto piegdtju jautjumiem, ja Pasttjs tos ir ievietojis interneta mjaslap www.rigasveseliba.lv.lv.

6. Iepirkuma procedras dokumentu grozjumi6.1. Iepirkuma komisijai ir tiesbas izdart grozjumus iepirkuma procedras dokumentos, ja tdjdi netiek btiski maintas tehnisks specifikcijas, kvalifikcijas prasbas, vai citas prasbas.6.2. Izdarot grozjumus, likum noteiktaj krtb tiek maints ar piedvjuma iesnieganas termi, lai piedvjumu iesnieganas termi pc tam, kad paziojumu par grozjumiem Iepirkumu uzraudzbas birojs nostjis Eiropas Savienbas Publikciju birojam publicanai Eiropas Savienbas Oficilaj Vstnes, btu vismaz puse no skotnji noteikt piedvjumu iesnieganas termia, bet ne sks par septim dienm.6.3. Ja Pasttjs pagarina noteikto piedvjumu iesnieganas termiu bez iepirkuma procedras dokumentu grozanas, minimlais termi, par kuru pasttjs ir tiesgs pagarint pieteikumu vai piedvjumu iesnieganas termiu, ir septias dienas.

7. Piedvjuma iesnieganas laiks un vieta

7.1. Pretendenti piedvjumus var iesniegt ldz 2017. gada 11. maijam, plkst. 11:00.

7.2. Pretendenti piedvjumus var iesniegt darba diens no plkst. 8:30 ldz 16:30 (no pirmdienas ldz ceturtdienai), no plkst. 8:30 ldz 15:00 (piektdiens), bet ne vlk k ldz nolikuma 5.1. punkt noteiktajam termiam, Valdeu iel 57, Rg, LV-1058, Sekretarit (2.stv) vai 221a. kabinet persongi vai pasta stjum. Pc Nolikuma 5.1.punkt mint termia iesniegtie piedvjumi netiks pieemti un izskatti, un tie tiks atdoti Pretendentam atpaka neatvrti.

8. Piedvjuma atvranas vieta, datums, laiks un krtba

8.1. Piedvjumu atvranas sanksme notiek 2017. gada 11. maij, plkst. 11:00 Pasttja telps, Valdeu iel 57, Rg, 2.stva konferenu zl (222.telpa).

8.2. Piedvjumu atvrana ir atklta un taj var piedalties visas ieinterests personas.

9. Paziojums par atklta konkursa rezulttiem

Trs darba dienu laik pc lmuma pieemanas par piegdes lguma slganu vai konkursa izbeiganu vai prtraukanu, komisija vienlaikus vien dien visiem pretendentiem nosta rezulttu paziojumus pa elektronisko pastu, pievienojot skentu dokumentu, un pa pastu, izmantojot VAS Latvijas Pasts pakalpojumus.

10. Piedvjuma noformana

10.1. Piedvjumi iesniedzami aizlmt, aizzmogot aploksn. Uz aploksnes norda:

Piedvjums atkltam konkursam Telpu uzkopanas pakalpojumi;

Iepirkuma identifikcijas Nr.RVC 2017/14.

Valdeu iela 57, Rga, LV 1058;

Pretendenta nosaukums un adrese;

Atzme: Atvrt tikai konkursa komisijas kltbtn.

10.2. Piedvjum jietver:

10.2.1. Pieteikuma vstule atbilstoi Nolikuma B sada nordtajai formai;

10.2.2. Nolikuma 13.punkt mintie dokumenti;

10.2.3. Tehniskais piedvjums atbilstoi Nolikuma C sadaai;

10.2.4. Finanu piedvjums atbilstoi Nolikuma D sadaai un Pielikuma D1 nordtajai formai.

10.3. Piedvjums jiesniedz rakstveid, latvieu valod ar satura rdtju, lapm jbt caurauklotm ar diegu un sanumurtm. Uz pdjs lapas aizmugures cauraukloanai izmantojamais diegs nostiprinms ar prlmtu lapu, kur nordts caurto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta prstvis.

10.4. Noformjot piedvjumu, jievro spk esoo normatvo aktu prasbas dokumentu noformanai.

10.5. Par pretendentu piedvjumiem, kuri nav noformti atbilstoi normatvo aktu un Nolikuma prasbm, iepirkuma komisija var lemt un tos noraidt, emot vr lietderbas apsvrumus, k ar to, k tas ietekm iepirkuma priekmetu.

10.6. Piedvjuma tekstam jbt skaidri salasmam, lai izvairtos no jebkdm aubm un prpratumiem, kas attiecas uz vrdiem un skaitiem, un bez iestarpinjumiem, svtrojumiem, izdzsumiem vai matemtiskm kdm.

10.7. Pretendents iesniedz paraksttu piedvjumu. Piedvjumu paraksta Pretendenta prstvis ar paraksta tiesbm vai t pilnvarota persona. Ja piedvjumu paraksta pilnvarota persona, papildus iesniedzama pilnvara (vai cits dokuments), kas apliecina piedvjumu parakstjus personas tiesbas uzemties saistbas pretendenta vrd. Ja piedvjumu iesniedz personu apvienba, papildus iesniedzama visu personu apvienbas dalbnieku parakstta dokumenta (protokols, vienoans, lgums vai cits dokuments) kopija, kur nordts personu apvienbas dalbnieku atbildbas sadaljums lguma izpild.

10.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu svevalod, tam jpievieno pretendenta apliecints tulkojums latvieu valod.

10.9. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija japliecina normatvajos aktos noteiktaj krtb.

10.10. Pretendents iesniedzot piedvjumu ir tiesgs visu iesniegto dokumentu atvasinjumu un tulkojumu pareizbu apliecint ar vienu apliecinjumu, ja viss piedvjums ir caurts vai caurauklots.

10.11. Pretendents piedvjumu iesniedz vien no zemk nordtajiem veidiem:

10.11.1. 1 (viens) eksemplrs drukt form ar nordi ORIINLS un 1(viena) kopija elektronisk form (doc, docx vai pdf formt) kompaktdisk ar nordi KOPIJA. Ja piedvjuma kopija atirsies no piedvjuma oriinla, iepirkuma komisija ems vr piedvjuma oriinlu;

10.11.2. 1 (viens) eksemplrs elektronisk form (teksta datne doc vai docx formt) ar drou elektronisko parakstu parakstta dokumenta veid kompaktdisk vai kopnes USB saskarnes atmias ierc. Ja kds no nolikuma 8.punkt mintajiem dokumentiem (vai t apliecinta kopija) nav pieejams elektronisk form, Pretendents ldz piedvjumu iesnieganas termia beigm to iesniedz drukt form.

10.12. Iesniedzot piedvjumu drukt form (nolikuma 10.11.1.apakpunkts):

10.12.1. drukt form iesniegtajiem dokumentiem jbt caurauklotiem t, lai dokumentus nebtu iespjams atdalt, diegus nostiprinot ar papra uzlmi. Caurtie dokumenti japstiprina ar Pretendenta zmogu un Pretendenta prstvja ar paraksta tiesbm vai ts pilnvarots personas parakstu, nordot lapu skaitu. Dokumentu lapaspusm jbt secgi sanumurtm, un numercijai jatbilst pievienotajam satura rdtjam;

10.12.2. ja Pretendents iesniedzis kda dokumenta kopiju, t japliecina atbilstoi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 Dokumentu izstrdanas un noformanas krtba prasbm;

10.12.3. Pretendents ir tiesgs visu iesniegto dokumentu atvasinjumu un tulkojumu pareizbu apliecint ar vienu apliecinjumu, ja viss piedvjums ir caurts vai caurauklots.

10.13. Iesniedzot piedvjumu elektronisk form (nolikuma 10.11.2. apakpunkts):

10.13.1. drukt form sagatavota dokumenta elektronisks kopijas pareizbu Pretendents apliecina atbilstoi normatvajiem aktiem par dokumentu izstrdanu un noformanu, apliecinjuma uzrakstu noformjot vien no diem veidiem:

10.13.1.1. atsevi datn, ko kop ar papra form sagatavota dokumenta elektronisko kopiju paraksta k vienu datni;

10.13.1.2. uz drukt form sagatavota dokumenta elektronisks kopijas portatv dokumenta (PDF) formt vai portatv dokumenta formt ilglaicgai glabanai (PDF/A) un to parakstot.

10.13.2. drukt form sagatavota dokumenta elektronisko izrakstu vai norakstu Pretendents noform atbilstoi normatvajiem aktiem par dokumentu izstrdanu un noformanu;

10.13.3. prasbas izpildi par piedvjuma cauraukloanu Pretendents nodroina, caurauklojamos dokumentus parakstot kop k vienu datni;

10.13.4. Pretendents ievro Elektronisko dokumentu likum un Ministru kabineta 2005.gada 28.jnija noteikumos Nr. 473 Elektronisko dokumentu izstrdanas, noformanas, glabanas un aprites krtba valsts un pavaldbu iestds un krtba, kd notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pavaldbu iestdm vai starp m iestdm un fiziskajm un juridiskajm personm noteikts prasbas attiecb uz elektronisko dokumentu noformanu un to juridisko spku.

10.14. Piedvjumi netiek atdoti atpaka Pretendentiem, izemot Nolikuma 5.2.punkt noteiktaj gadjum.

10.15. Iesniedzot piedvjumu, Pretendents pilnb pieem visus Nolikum ietvertos noteikumus.

10.16. Pc piedvjumu iesnieganas termia beigm Pretendents nevar savu piedvjumu labot vai grozt.

11. Nosacjumi Pretendenta dalbai iepirkum

11.1. Pretendents ir reistrts normatvajos aktos noteiktaj krtb.

11.2. Pretendents tiek izslgts no turpmkas dalbas Konkurs, ja:

11.2.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, prstvttiesg persona vai prokrists, vai persona, kura ir pilnvarota prstvt pretendentu darbbs, kas saisttas ar filili, ar tdu prokurora priekrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stjies spk un kuvis neapstrdams un neprsdzams, ir atzta par vaingu vai tai ir piemrots piespiedu ietekmanas ldzeklis par jebkuru no diem noziedzgiem nodarjumiem:

a) noziedzgas organizcijas izveidoana, vadana, iesaistans taj vai ts sastv ietilpsto organizt grup vai cit noziedzg formjum vai piedalans das organizcijas izdartos noziedzgos nodarjumos,

b) kukuemana, kukudoana, kukua piesavinans, starpniecba kukuoan, neatauta piedalans mantiskos darjumos, neatauta labumu pieemana, komercila uzpirkana, prettiesiska labuma pieprasana, pieemana un doana, tirgoans ar ietekmi,

c) krpana, piesavinans vai noziedzgi iegtu ldzeku legalizana,

d) terorisms, terorisma finansana, aicinjums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervana un apmcana terora aktu veikanai,

e) cilvku tirdzniecba,

f) izvairans no nodoku un tiem pieldzinto maksjumu samaksas.

11.2.2. ir konstatts, ka pretendentam piedvjumu iesnieganas termia pdj dien vai dien, kad pieemts lmums par iespjamu iepirkuma lguma slganas tiesbu pieiranu, Latvij vai valst, kur tas reistrts vai kur atrodas t pastvg dzvesvieta, ir nodoku pardi, tai skait valsts socils apdroinanas obligto iemaksu pardi, kas kopsumm kd no valstm prsniedz 150 euro. Attiecb uz Latvij reistrtiem un pastvgi dzvojoiem pretendentiem pasttjs em vr informciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktaj informcijas sistm Valsts iemumu dienesta publisks nodoku pardnieku datubzes un Nekustam pauma nodoka administranas sistmas pdjs datu aktualizcijas datum;

11.2.3. ir pasludints pretendenta makstnespjas process, apturta pretendenta saimniecisk darbba, pretendents tiek likvidts;

11.2.4. iepirkuma procedras dokumentu sagatavotjs (pasttja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistts ar pretendentu PIeL 25. panta pirms un otrs daas izpratn vai ir ieinterests kda pretendenta izvl, un pasttjam nav iespjams novrst o situciju ar pretendentu mazk ierobeojoiem paskumiem;

11.2.5. pretendentam ir konkurenci ierobeojoas priekrocbas iepirkuma procedr, ja tas vai ar to saistta juridisk persona iesaistjs iepirkuma procedras sagatavoan saska ar PIeL 18. panta ceturto dau un s priekrocbas nevar novrst ar mazk ierobeojoiem paskumiem, un pretendents nevar pierdt, ka t vai ar to saisttas juridisks personas dalba iepirkuma procedras sagatavoan neierobeo konkurenci;

11.2.6. pretendents ar tdu kompetentas institcijas lmumu vai tiesas spriedumu, kas stjies spk un kuvis neapstrdams un neprsdzams, ir atzts par vaingu konkurences tiesbu prkpum, kas izpauas k horizontl kartea vienoans, izemot gadjumu, kad attiecg institcija, konstatjot konkurences tiesbu prkpumu, par sadarbbu iecietbas programmas ietvaros ir pretendentu atbrvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinjusi;

11.2.7. pretendents ar kompetentas institcijas lmumu vai tiesas spriedumu, kas stjies spk un kuvis neapstrdams un neprsdzams, ir atzts par vaingu prkpum, kas izpauas k:

a) vienas vai vairku personu nodarbinana, ja tm nav nepiecieams darba ataujas vai ja ts nav tiesgas uzturties Eiropas Savienbas dalbvalst,

b) personas nodarbinana bez rakstveid noslgta darba lguma, nodoku normatvajos aktos noteiktaj termi neiesniedzot par o personu informatvo deklarciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personm, kuras uzsk darbu;

11.2.8. pretendents ir sniedzis nepatiesu informciju, lai apliecintu atbilstbu panta noteikumiem vai saska ar o likumu noteiktajm kandidtu un pretendentu kvalifikcijas prasbm, vai nav sniedzis prasto informciju.

11.3. Iepirkuma komisija piemro PIeL 42. panta pirms daas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta noteikumus attiecb uz piegdtju apvienbas (personu grupas) dalbniekiem, personlsabiedrbas biedriem, personm, uz kuru iespjm pretendents balsts, lai apliecintu, ka t kvalifikcija atbilst Nolikum noteiktajm prasbm.

11.4. Iepirkuma komisija piemro PIeL 42. panta pirms daas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta noteikumus attiecb uz katru pretendenta nordto apakuzmju, kura bvdarbu, pakalpojumu vai piegdes vrtba ir vismaz 10 procenti no kopjs lguma vrtbas.

11.5. Vrtjot pretendentu atbilstbu, iepirkuma komisija piemro PIeL 42. panta tres un ceturts daas termiu ierobeojumus.

11.6. Vrtjot pretendentu uzticambas nodroinanai iesniegto pierdjumu atbilstbu, iepirkuma komisija piemro PIeL 43. panta noteikumus.

11.7. Pasttjs ir tiesgs izslgt pretendentu no turpmks dalbas iepirkuma procedr dos gadjumos:

11.7.1. pretendents (k lgumsldzja puse vai lgumsldzjas puses dalbnieks vai biedrs, ja lgumsldzja puse ir bijusi piegdtju apvienba vai personlsabiedrba), t dalbnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegdtju apvienba vai personlsabiedrba) nav pildjis ar o pasttju noslgtu iepirkuma lgumu, visprgo vienoanos vai koncesijas lgumu un td pasttjs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma lgum, visprgs vienoans noteikumos vai koncesijas lgum paredzts tiesbas vienpusji atkpties no iepirkuma lguma, visprgs vienoans vai koncesijas lguma;

11.7.2. pretendents ir izdarjis smagu profesionls darbbas prkpumu, kas liek apaubt t godgumu, vai nav pildjis ar pasttju vai publisko partneri noslgtu iepirkuma lgumu, visprgo vienoanos vai koncesijas lgumu, un is fakts ir atzts ar tdu kompetentas institcijas lmumu vai tiesas spriedumu, kas stjies spk un kuvis neapstrdams un neprsdzams;

11.7.3. uz personlsabiedrbas biedru, ja kandidts vai pretendents ir personlsabiedrba, ir attiecinmi Nolikuma 11.7.2. punkta nosacjumi;

11.7.4. uz pretendenta nordto apakuzmju, kura veicamo bvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vrtba ir vismaz 10 procenti no kopjs publiska bvdarbu, pakalpojuma vai piegdes lguma vrtbas, ir attiecinmi Nolikuma 11.7.1. vai 11.7.2. punkta nosacjumi;

11.7.5. uz pretendenta nordto personu, uz kuras iespjm kandidts vai pretendents balsts, lai apliecintu, ka t kvalifikcija atbilst paziojum par lgumu vai iepirkuma procedras dokumentos noteiktajm prasbm, ir attiecinmi Nolikuma 11.7.1. vai 11.7.2. punkta nosacjumi.

12. Nosacjumi attiecb uz pretendenta profesionlajm spjm:

12.1. Pretendentam iepriekjo 3 gadu laik (2014.gads, 2015.gads un 2016.gads) ir ne mazk k 12 mneu ilga pieredze telpu uzkopanas pakalpojumu sniegan vismaz 2 dadu lgumu ietvaros. Vien objekt uzkopjamo telpu platba ir bijusi vismaz 3000 m2.

12.2. Pretendents ir spjgs nodroint savas profesionls darbbas civiltiesisks atbildbas apdroinanu ar apdroinjuma summu ne mazku par 1 000 000 EUR (viens miljons eiro);

12.3. Pretendentam ir izstrdta un ieviesta kvalittes vadbas sistma;

12.4. Pretendentam ir izstrdta un ieviesta kvalittes sistma vides prvaldbas jom.

13. Iesniedzamie dokumenti:

13.1. Pieteikuma vstule atbilstoi Nolikuma B sada nordtajai formai.

13.2. ja Pretendents ir reistrts cit valst, jiesniedz attiecgaj valst izsniegta uzmuma reistrcijas apliecbas kopija vai izzia (-s), kas apliecina, ka Pretendents, personu grupas dalbnieki, personlsabiedrbas dalbnieki un apakuzmji ir reistrti likum noteiktaj krtb. Par Latvijas Republik reistrtu Pretendentu komisija prbauds informciju Uzmuma reistra interneta mjaslap www.ur.gov.lv.

13.3. Pretendenta pieredzes apraksts (atbilstoi Nolikuma E sada nordtajai formai). Aprakst ir nordma informcija, kas apliecina nolikuma 12.1.punkt prasts pieredzes esambu. Papildu pievienojamas sarakst minto pasttju izsniegtas atsauksmes.

13.4. Spk esoa civiltiesisks apdroinanas polise vai apliecinjums, ka iepirkuma komisijas pozitva lmuma gadjum, komisijas nordtaj termi pirms iepirkuma lguma slganas noslgs savas profesionls civiltiesisks atbildbas apdroinanas lgumu ar kopjo apdroinanas limitu ne mazk k) 1 000000 EUR.

13.5. Sertifikta (sertifikcijas institcijas izsniegts apliecinjums) kopija, kas apliecina, ka Pretendentam ir ieviesta ISO 9001:2008 (vai ekvivalenta) kvalittes vadbas sistma, vai Pretendenta izstrdts iekjs kvalittes nodroinanas apraksts.

13.6. Sertifikta (sertifikcijas institcijas izsniegts apliecinjums) kopija, kas apliecina, ka Pretendentam ir ieviesta ISO 14001:2004 (vai ekvivalenta), vai Pretendenta izstrdts iekjs kvalittes nodroinanas apraksts vides prvaldbas jom.

13.7. Apliecinjums, ka Pretendents ir apsekojis un iepazinies ar uzkopjamo Objektu, t faktisko stvokli, uzkopjamo telpu un virsmu platbu, apjomu un telpu plniem un ka uzemas pilnu atbildbu par piedvjuma atbilstbu sniedzam pakalpojuma apjomam.

13.8. Ja Pretendents iepirkuma lguma izpildei plno piesaistt apakuzmjus, kuru sniedzamo pakalpojumu vrtba ir vismaz 10 procenti no kopjs iepirkuma lguma vrtbas vai lielka, Pretendents atlases dokumentiem pievieno informciju par apakuzmjiem, kur norda piesaisttos apakuzmjus un katram apakuzmjam izpildei nododamo lguma dau (atbilstoi Nolikuma F sada nordtajai formai) un brv form sagatavotu apakuzmja rakstisku piekrianu sniegt tam uztictos pakalpojumus, jnorda veicamie darbi.

13.9. Tehnisk specifikcija/ Tehniskais piedvjums (sagatavots atbilstoi iepirkuma nolikuma C sadaai).

13.10. Finanu piedvjums (sagatavots atbilstoi iepirkuma nolikuma D sadaai).

13.11. Pretendents ir atbildgs par sniegto ziu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, prbaudot s zias, noskaidro, ka ts neatbilst patiesbai, Pretendents no tlkas ldzdalbas iepirkum tiek izslgts.

14. Tehniskais un finanu piedvjums

14.1. Pretendentam Tehniskais piedvjums ir jsagatavo un jiesniedz atbilstoi Nolikuma C sadaai.

14.2. Pretendenta Tehniskajam piedvjumam pilnb jatbilst Tehnisks specifikcijas prasbm.

14.3. Pretendentam Finanu piedvjums ir jsagatavo un jiesniedz atbilstoi D sadaai.

14.4. Finanu piedvjum cenu norda eiro (EUR). Cen jiekauj visi ar iepirkuma priekmeta izpildi saisttie izdevumi, t.sk., administratvs izmaksas (piemram, transporta izdevumus, visa veida sakaru izmaksas u.c.). Papildu izmaksas lguma darbbas laik netiks pieautas.

14.5. Tehnisko un Finanu piedvjumus paraksta nolikuma 10.7. punkt mintaj krtb.

15. Piedvjumu vrtana

15.1. Vrtana notiek sekojoi:

piedvjumu noformjuma prbaude;

pretendentu atbilstbas kvalifikcijas prasbm prbaude;

piedvjumu atbilstbas tehniskajm prasbm prbaude;

piedvjumu atbilstbas finanu prasbm prbaude;

iepirkuma lguma slganas tiesbu pieirana saska ar noteiktajiem piedvjuma izvrtanas kritrijiem;

pretendenta, kuram btu pieiramas iepirkuma lguma slganas tiesbas, atbilstbas PIeL42. panta, k ar PIeL 43. panta (ja attiecinms) noteikumiem prbaude.

15.2. Komisija ir tiesga izslgt pretendentu no tlks dalbas iepirkuma procedr gadjumos, ja:

pretendents neatbilst aj Nolikum nordtajiem kritrijiem vai normatvo aktu prasbm;

pretendents izsldzams atbilstoi PIeL noteikumiem;

pretendents nordjis nepatiesas zias;

pretendents nav sniedzis zias par atbilstbu mintajiem kritrijiem (nav iesniedzis visus 13. punkt nordtos dokumentus vai prasto informciju);

piedvjums neatbilst normatvajos aktos un Nolikum nordtajm prasbm;

pretendenta piedvjums ir nepamatoti lts.

15.3. Komisija, vrtjot pretendentu finanu piedvjumus, prbauda vai piedvjum nav aritmtisks kdas. Ja tiek konstatta aritmtiska kda, komisija izlabo aritmtisks kdas. Par kdu labojumu komisija pazio pretendentam.

15.4. Ja piedvjums ietami ir nepamatoti lts, komisija, rkojas PIeL 53. pant noteiktaj krtb.

15.5. Komisijai ir tiesbas prbaudt pretendenta sniegto ziu patiesumu publiski pieejams datu bzs un reistros, k ar pieprast informciju no kompetentm iestdm.

15.6. Ja pretendenta iesniegt informcija atiras no publiski pieejams datu bzs un reistros atrodams, iepirkuma komisijai ir tiesbas uzskatt, ka pretendents sniedzis nepatiesas zias.

15.7. Vis Konkursa noris, ieskaitot vrtanu, iepirkuma komisija piemro ts tiesbu normas, kuras bija spk iepirkuma izsludinanas dien.

16. Piedvjumu vrtanas kritrijs

16.1. Iepirkuma komisija izvlas saimnieciski visizdevgko piedvjumu no Nolikuma prasbm atbilstoajiem piedvjumiem.

16.2. Saimnieciski izdevgk piedvjuma noteikana:

Nr.

p.k.

Kritrijs

Apzmjums

Maksimli iespjamais punktu skaits

1.

Piedvt kopja cena (bez PVN)

A

70

2.

Objektu apkalpoan iesaistt izpildpersonla pakalpojumu izpildei patrto stundu skaits (neskaitot derapkopju)

B

20

3.

Objektu apkalpoan iesaistt tie vadtja pakalpojumu izpildei uz vietas objekt patrto stundu skaits

C

10

Kopjais iespjamais punktu skaits pa visiem kritrijiem

100

Veicot vrtanu, visi matemtiskajos aprinos iegtie skaiti tiks noapaoti ldz 2 zmm aiz komata.

16.2.1. Vrtanas 1. kritrij (A) piedvjums ar viszemko piedvto kopjo cenu (EUR) bez PVN tiek vrtts ar maksimli iespjamo punktu skaitu 70 (septidesmit) punkti. Prjiem piedvjumiem pieiramie punkti tiek aprinti pc formulas:

Viszemk piedvt kopj cena

A = --------------------------------------------------- X 70

Pretendenta, kuram aprina punktu

skaitu, piedvt kopj cena

16.2.2. Vrtanas 2. kritrij (B) piedvjums ar lielko piedvto Objektu apkalpojo izpildpersonla pakalpojumu snieganai patrto stundu skaitu tiek vrtts ar maksimli iespjamo punktu skaitu 20 (divdesmit) punkti. Prjiem piedvjumiem pieiramie punkti tiek aprinti pc formulas:

Pretendenta, kuram aprina punktu

skaitu, objekta apkalpoan iesaistt personla pakalpojumu izpildei patrto stundu skaits (neskaitot derapkopju)

B = --------------------------------------------------------------------------------------- X 20

Lielkais pretendenta piedvtais objekta apkalpoan iesaistt personla pakalpojumu izpildei patrto stundu skaits (neskaitot derapkopju)

16.2.3. Vrtanas 3. kritrij (C) piedvjums ar lielko piedvto Objektu apkalpojo tie vadtja uz vietas objekt pakalpojumu snieganai patrto stundu skaitu tiek vrtts ar maksimli iespjamo punktu skaitu 10 (desmit) punkti. Prjiem piedvjumiem pieiramie punkti tiek aprinti pc formulas:

Pretendenta, kuram aprina punktu

skaitu, objekta apkalpoan iesaistt tie vadtja uz vietas objekt pakalpojumu izpildei patrto stundu skaits

C = -------------------------------------------------------------------------------------- X 10

Lielkais pretendenta piedvtais objekta apkalpoan iesaistt tie vadtja uz vietas objekt pakalpojumu izpildei patrto stundu skaits

16.3. Kopvrtjums katram piedvjumam tiks iegts saskaitot visos kritrijos iegtos punktus: Kopvrtjums = A + B + C.

16.4. Katrs Iepirkuma komisijas loceklis piedvjumus vrt individuli. Kopjo punktu skaitu katram piedvjumam aprina, summjot katram piedvjumam katra komisijas loceka pieirtos punktus un izdalot summu ar komisijas loceku skaitu, kuri piedaljuies vrtan. Par saimnieciski visizdevgko piedvjumu komisija atzst to piedvjumu, kas, apkopojot individulos vrtjumus, ieguvis vislielko punktu skaitu.

17. Lguma izpilde

17.1. Lgums sldzams saska ar lgumprojekta noteikumiem (Nolikuma G sadaa).

17.2. Pretendenta cenas piedvjums konkursam lguma darbbas laik uzskatms par neatemamu lguma sastvdau.

17.3. Lgumu slganas laik to noteikumi nav Pasttja un Pretendenta apsprieanas un mainanas priekmets.

B sadaa

PIETEIKUMS PAR PIEDALANOS IEPIRKUM

Telpu uzkopanas pakalpojumi

(Iepirkuma identifikcijas Nr.RVC 2017/14)

Pretendents,_____________________________________________________________,

/Pretendenta nosaukums/

re. Nr. ________________, t ______________________________________________

/reistrcijas numurs/ /direktora, vadtja vai pilnvarotas personas vrds, uzvrds/,

person, ar pieteikuma iesnieganu:

piesaks piedalties iepirkum Telpu uzkopanas pakalpojumi (Iepirkuma identifikcijas Nr.RVC 2017/14).

apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikum, tai skait ar Tehniskaj specifikcij iekautajm prasbm, un apemas ts pilnb ievrot;

apemas (ja Pasttjs izvljies o piedvjumu) slgt iepirkuma lgumu;

apliecina, ka nav tdu apstku, kuri liegtu pretendentam piedalties iepirkum;

apemas (ja Pasttjs izvljies o piedvjumu) sniegt pakalpojumus par Finanu piedvjum nordto summu;

apemas iepirkuma lguma noslganas gadjum premt Pasttja darbiniekus iepirkuma da Nr. 4;

apliecina, ka visas sniegts zias ir patiesas.

Pretendenta paraksts*:

Vrds, uzvrds:

Amats:

Pretendenta adrese:

Pretendenta tlrua / faksa numurs:

Pretendenta e-pasta adrese:

Bankas rekvizti:

2017.gada .*

* neaizpilda, ja dokuments tiek parakstts ar drou elektronisko parakstu.

C sadaa

TEHNISK SPECIFIKCIJA

Telpu uzkopanas pakalpojumi

(Iepirkuma identifikcijas Nr.RVC 2017/14)

Visprgs prasbas.

1. Uzkopanas un tranas darbi jveic, ievrojot ugunsdrobas, ekoloiskos, sanitros un darba drobas tehnikas normatvus, k ar, izmantojot Pakalpojumu sniedzja uzkopanas un atbilstous tranas ldzekus, materilus, minto darbu veikanai nepiecieamo darba aprbu, inventru un iekrtas (izmaksas iekaujamas uzkopanas darbu cen), netraucjot pacientu, apmekltju un darbinieku plsmu.

2. Darbus, kurus jveic ne biek k divas reizes gad, jnodod Pasttjam ar pieemanas-nodoanas aktu.

3. Lguma darbbas laik telpu uzkopanas darbu bieums var tikt maints kopjs lgumsummas ietvaros.

4. Grdas segumu uzkopana, trana, mazgana un enerltrana jveic saska ar paredztiem miskiem uzkopanas ldzekiem un raotju instrukcijm. Filil Iuciems Slpils iel 15, grdas uzkopana jveic atbilstoi homogn EVERCARE prkljuma un Forbo grdas segumu uzkopanas sistmai.

5. ks Slpils iel 15 un Imantas 8.lnij 1, k.1 uzstdtas tehnisks apsardzes pultis. Pakalpojumu sniedzjam jnodroina atbildg persona, kura no rtiem nodroina tehnisko signalizcijas pults atslganu un vakar pc telpu uzkopanas darbiem iesldz k dergaismu un piesldz tehnisko signalizcijas pulti.

6. Pakalpojuma sniedzja atbildgai personai pc telpu uzkopanas darbiem jprliecins vai k visas telpas ir aizslgtas un atslgas nodotas, veicot par to atzmi urnl.

7. Ne retk k reizi ned filiu virsmsa/saimniecbas przinis kop ar uzkopanas firmas prstvi veic uzkopanas auditu atbilstoi Tehnisks specifikcijas prasbm, to dokumentjot.

1. daa - Uzkopanas pakalpojumi filil Imanta

Uzkopanas telpas, programma

Uzkopjams telpas

Platba, kvadrtmetri

Baseina telpa

60.5

Laboratorija

58.1

Gaitei -1.stvs

213.5

Gaitei 1.stvs

273.72

Gaitei 2.stvs

216.8

garderobe 1.stvs

20.64

reistratra

42.04

ratiu telpa

17.8

kpu telpas, kpnes - 1.stvs(2.gab.)

62.64

kpu telpas, kpnes 1.stvs(2.gab.)

62.64

kpu telpa, kpnes 2.stvs (2.gab.)

62.64

tualetes darbinieki

17.22

tualetes koplietoanas

31.32

dua un tualete (darbiniekiem)

32.4

administrcija kab.(3.stvs)

171.2

rbtuves darbinieku

81.8

Zle un virtuve

61.3

palgtelpas kabineti

29.9

noliktavas-tehnisks telpas

43.7

RTG

45.3

kabineti - 1.stvs

283.6

kabineti 1.stvs imenes rstiem

324.8

irurgs 1.stvs

58.4

procedru kab. 1.stvs

43.8

derrsts 1.stvs

14.8

ginekoloija 2.stvs

29.1

kabineti specilisti 2.stvs

263.4

Kopj platba

2623.06

KOPLIETOANAS TELPAS

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Ciet grdas seguma mitr uzkopana

x

x

2

Kpu laukumu un laidu saus un mitr uzkopana

x

x

3

Kpu margu slaucana no putekiem

x

4

Lifta kabnes trana

x

x

5

Puteku slaucana no palodzm

x

6

Roku balstu mitr trana

x

7

Mainmo paklju un kjslauu trana ar putekuscju

x

x

8

Durvju rokturu mitr trana

x

9

Elektrosldu un kontaktligzdu trana

x

10

Atkritumu urnu iztukoana, un atkritumu izneana

x

x

11

Pastkastu, informcijas stendu, interjera elementu slaucana no putekiem

x

12

Ieejas durvju mazgana

x

13

Grdlstu mitr trana

x

14

Palodu mazgana

x

15

Puteku slaucana no alzijm

x

16

Radiatoru trana

x

17

Kpu margu mazgana

x

18

Traipu trana no sienm

x

x

19

Traipu trana no triju stikolatajm sienm

x

x

20

Traipu trana no stiklotm virsmm (durvis, spogui)

x

x

21

Griestu slaucana no zirneku tkliem

x

22

Atkritumu grozu maisiu nomaia

x

x

23

Ventilcijas lku aizsargvka trana

x

24

Lampu un citu gaismas ermeu trana

x

25

Atkritumu urnu dezinficana

x

26

Sienu mitr kopana

x

27

Mitr puteku slaucana no alzijm

x

28

Logu mazgana/triju stikoloto sienu abpusja mazgana (logu regulana)

x

30

Mbeu trana

x

x

31

Koplietoanas telpu grdu enerltrana, vaskoana

x

SANITRS TELPAS

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Grdas mitr uzkopana

x

x

2

Izlietu, duu, tualetes podu mazgana, dezinficana

x

x

3

Spogua trana

x

x

4

Papra, ziepju turtju mitr trana

x

5

Elektrosldu un kontaktligzdu trana

x

6

Higinisk aprkojuma uzraudzba, papildinana ar pasttja materiliem

x

x

7

Atkritumu urnu iztukoana, maisiu nomaia un atkritumu izneana

x

x

8

Vertiklo flu virsmu un starpuvju mazgana

x

x

9

Grdas flu starpuvju mazgana

x

x

10

Ventilcijas lku aizsargvka trana

x

11

Lampu un citu gaismas ermeu trana

x

12

Atkritumu urnu dezinficana

x

x

13

Radiatoru trana

x

14

Sienu mitr kopana

x

x

15

Mitr puteku slaucana no alzijm

x

16

Logu mazgana

x

17

Grti pieejamo virsmu trana (skapju augjs virsmas, durvju aplodas utt)

x

18

Traipu trana no durvju virsmm, sienm, stikla virsmm

x

x

SPECILISTU KABINETI

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Paklju saus uzkopana ar putekuscju

x

2

Ciet grdas seguma mitr uzkopana

x

3

Galda virsmu mitr uzkopana

x

4

Puteku slaucana no horizontlm virsmm (galdi, biroja tehnika, mbeles)

x

5

Puteku mitr uzslaucana no palodzm

x

6

Durvju rokturu mitr trana

x

7

Telefonklausuu trana

x

8

Elektrosldu un kontaktligzdu trana

x

9

Atkritumu grozu, paprsmalcintju iztukoana, un atkritumu izneana

x

10

Parketa grdas mitr uzkopana

x

11

Vertiklo virsmu (spogui, skapju durvis....) Trana

x

x

12

Telefonapartu mitr trana un dezinfekcija

x

13

Galdu un mbeu trana un apstrde ar aizsargldzekiem

x

14

Interjera elementu trana

x

15

Palodu mazgana

x

16

Puteku slaucana no alzijm

x

17

Durvju mazgana

x

18

Grti pieejamo virsmu trana (skapju augjs virsmas, durvju aplodas utt)

x

19

Durvju rokturu un grdas dezinfekcija

x

x

20

Grdlstu mitr trana

x

21

Radiatoru trana

x

22

Atkritumu grozu maisiu nomaia

x

x

23

Traipu trana no stiklotm virsmm (durvis, spogui)

x

x

24

Traipu trana no vertiklm virsmm: (durvis, sienas, mbeles)

x

x

25

Telpaugu kopana (saska ar pasttja uzkopanas programmu)

x

x

26

Lampu un citu gaismas ermeu trana

x

x

27

Ventilcijas lku aizsargvka trana

x

28

Atkritumu urnu dezinficana

x

x

29

Mitr puteku slaucana no alzijm

x

30

Higinisk aprkojuma uzraudzba, papildinana ar pasttja materiliem

x

31

Logu mazgana

x

32

Telpu grdu enerltrana, vaskoana

x

BASEINS

(WC, garderobes, duas ar izeju ldz baseinam , saunas, grdas ap baseiniem (lielais, mazais))

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Mitr apkope un dezinficana ar tam paredztiem ldzekiem:

x

2

izlietnes

x

3

sanitrais mezgls

x

4

duu aprkojums

x

6

sienas (krsotas), palodzes

x

7

grdas flzjuma mitr trana

x

8

sienu flzjuma mitr trana

x

9

sanitri higinisk aprkojuma trana

x

10

Ventilcijas trubu trana un difuzoru mitr trana

x

11

Notekdens trapu trana dus un gaiteos

x

12

Baseina iekj mazgana (pc dens nolaianas) un apstrde ar dezinfekcijas ldzekiem

x

x

1.1. Tos darbus, kurus Pretendentam jveic pc nepiecieambas, Pretendentam ir pienkums veikt ar pc Pasttja nordjuma. Pretendentam jievro Pasttja nordjumi ar citos gadjumos, pildot Lgumu.

1.2. Telpu uzkopana jveic rpus poliklnikas darba laika.

1.3. Pretendents nodroina rjo kpu (pie kas ieejas) un uzbrauktuves (paredzta personm ar pam vajadzbm) tranu ziemas period un kaisanu ar pretsldes materiliem.

1.4. Pakalpojumu sniedzjam jnodroina telpu enerl trana atbilstoi telpu uzkopanas programmai:

linoleja vaskoana 2204,52m2 koplietoanas telpas un kabineti 2 reizes gad;

logu mazgana 520 m2 (nordta logu platba no abm puses) koplietoanas telps un kabinetos 2 reizes gad.

1.5. Derapkopjas* darba laiks darba diens no plkst.8:00-20:00.

Prasbas derapkopjai

Nr.p.k.

Pienkumi

1.

Veikt sanitro telpu uzkopanu ne retk k 1 reizi stund.

2.

Veikt gaiteu, halles un trepju telpu uzkopanu intensvas izmantoanas laik/starplaik, nodroint to neprtrauktu trbu.

3.

Veikt durvju, iekjo logu, palodu un sienu tranu no roku nospiedumiem.

4.

Veikt vjtvera, rdurvju, ratiu novietnes un paklja tranu.

5.

Pc pieprasjuma veikt uzkopanu telps, kur izveidojuies netrumi, traipi, svtras.

6.

Veikt vingroanas un konferenu zles uzkopanu pc nepiecieambas.

7.

Sanitrajs telps un koplietoanas telps veikt atkritumu tvertu iztukoanu, maisiu nomaiu, tualetes papra ruu papildinanu un ziepju papildinanu ar Pasttja materiliem.

8.

Derapkopja neveic objekta tie vadtja funkcijas.

* Nepiecieambas gadjum pc Pasttja nordjuma Pretendentam ir jnodroina vairki derapkopji vienlaicgi

2. daa - Uzkopanas pakalpojumi filil Ziepniekkalns

Uzkopanas telpas, programma

Telpas nosaukums f. "Ziepniekkalns"

Platba m2

Gaitenis 1.stvs

299.8

Gaitenis 2.stvs

320.8

Kpu telpas

135.1

Administrcija

470.4

irurga kabinets

73.6

Ginekoloija

54.8

Procedru un vakcincijas kabinets

36.6

Zobrstu kabineti

94.9

Rehabilitcija

74.2

imenes rsti

253.3

LOR kabineti

38.7

Acu rsts

31

Garderobe

15.3

Specilistu kabineti

183.6

RTG

33.3

Publisks un invaldu tualetes

20.4

Darbinieku tualetes

36.76

Duas telpas

26.6

Reistratra

166.6

Lifta telpa

7

Vjtveris

25

Ratiu novietne

10

Kop

2407.76

KOPLIETOANAS TELPAS

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Ciet grdas seguma mitr uzkopana

x

x

2

Kpu laukumu un laidu saus un mitr uzkopana

x

x

3

Kpu margu slaucana no putekiem

x

4

Lifta kabnes trana

x

x

5

Puteku slaucana no palodzm

x

6

Roku balstu mitr trana

x

7

Mainmo paklju un kjslauu trana ar putekuscju

x

x

8

Durvju rokturu mitr trana

x

9

Elektrosldu un kontaktligzdu trana

x

10

Atkritumu urnu iztukoana, un atkritumu izneana

x

x

11

Pastkastu, informcijas stendu, interjera elementu slaucana no putekiem

x

12

Ieejas durvju mazgana

x

13

Grdlstu mitr trana

x

14

Palodu mazgana

x

15

Puteku slaucana no alzijm

x

16

Radiatoru trana

x

17

Kpu margu mazgana

x

18

Traipu trana no sienm

x

x

19

Traipu trana no triju stikolatajm sienm

x

x

20

Traipu trana no stiklotm virsmm (durvis, spogui)

x

x

21

Griestu slaucana no zirneku tkliem

x

22

Atkritumu grozu maisiu nomaia

x

x

23

Ventilcijas lku aizsargvka trana

x

24

Lampu un citu gaismas ermeu trana

x

25

Atkritumu urnu dezinficana

x

26

Sienu mitr kopana

x

27

Mitr puteku slaucana no alzijm

x

28

Logu mazgana/triju stikoloto sienu abpusja mazgana (logu regulana)

x

30

Mbeu trana

x

x

31

Koplietoanas telpu grdu enerltrana, vaskoana

x

SANITRS TELPAS

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Grdas mitr uzkopana

x

x

2

Izlietu, duu, tualetes podu mazgana, dezinficana

x

x

3

Spogua trana

x

x

4

Papra, ziepju turtju mitr trana

x

5

Elektrosldu un kontaktligzdu trana

x

6

Higinisk aprkojuma uzraudzba, papildinana ar pasttja materiliem

x

x

7

Atkritumu urnu iztukoana, maisiu nomaia un atkritumu izneana

x

x

8

Vertiklo flu virsmu un starpuvju mazgana

x

x

9

Grdas flu starpuvju mazgana

x

x

10

Ventilcijas lku aizsargvka trana

x

11

Lampu un citu gaismas ermeu trana

x

12

Atkritumu urnu dezinficana

x

x

13

Radiatoru trana

x

14

Sienu mitr kopana

x

x

15

Mitr puteku slaucana no alzijm

x

x

16

Logu mazgana

x

17

Grti pieejamo virsmu trana (skapju augjs virsmas, durvju aplodas utt)

x

x

18

Traipu trana no durvju virsmm, sienm, stikla virsmm

x

x

SPECILISTU KABINETI

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Paklju saus uzkopana ar putekuscju

x

2

Ciet grdas seguma mitr uzkopana

x

3

Galda virsmu mitr uzkopana

x

4

Puteku slaucana no horizontlm virsmm (galdi, biroja tehnika, mbeles)

x

5

Puteku mitr uzslaucana no palodzm

x

6

Durvju rokturu mitr trana

x

7

Telefonklausuu trana

x

8

Elektrosldu un kontaktligzdu trana

x

9

Atkritumu grozu, paprsmalcintju iztukoana, un atkritumu izneana

x

10

Parketa grdas mitr uzkopana

x

11

Vertiklo virsmu (spogui, skapju durvis....) Trana

x

x

12

Telefonapartu mitr trana un dezinfekcija

x

13

Galdu un mbeu trana un apstrde ar aizsargldzekiem

x

14

Interjera elementu trana

x

15

Palodu mazgana

x

16

Puteku slaucana no alzijm

x

17

Durvju mazgana

x

18

Grti pieejamo virsmu trana (skapju augjs virsmas, durvju aplodas utt)

x

19

Durvju rokturu un grdas dezinfekcija

x

x

20

Grdlstu mitr trana

x

21

Radiatoru trana

x

22

Atkritumu grozu maisiu nomaia

x

23

Traipu trana no stiklotm virsmm (durvis, spogui)

x

24

Traipu trana no vertiklm virsmm: (durvis, sienas, mbeles)

x

x

25

Telpaugu kopana (saska ar pasttja uzkopanas programmu)

x

x

26

Lampu un citu gaismas ermeu trana

x

x

27

Ventilcijas lku aizsargvka trana

x

28

Atkritumu urnu dezinficana

x

x

29

Mitr puteku slaucana no alzijm

x

30

Higinisk aprkojuma uzraudzba, papildinana ar pasttja materiliem

x

31

Logu mazgana

x

32

Telpu grdu enerltrana, vaskoana

x

irurga, ginekologa, procedru, vakcincijas un zobu rstniecbas kabineti juzkopj 2 reizes dien

DENS PROCEDRU TELPU UZKOPANA

(WC, garderobes, duas, grda ap dens procedru iekrtm, rstniecbas vannas, arko duas)

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Mitr apkope un dezinficana ar tam paredztiem ldzekiem:

x

2

izlietnes

x

3

sanitrais mezgls

x

4

duu aprkojums

x

5

sienas (krsotas)

x

6

grdas flzjuma mitr trana

x

7

sienu flzjuma mitr trana

x

8

sanitri higinisk aprkojuma trana

x

9

Garderobes skapju trana (ieka) un virs to mitr trana

x

10

Ventilcijas trubu trana un difuzoru mitr trana

x

x

11

Notekdens trapu trana dus un gaiteos

x

x

2.1. Tos darbus, kurus Pretendentam jveic pc nepiecieambas, Pretendentam ir pienkums veikt ar pc Pasttja nordjuma. Pretendentam jievro Pasttja nordjumi ar citos gadjumos, pildot Lgumu.

2.2. Telpu uzkopana jveic rpus poliklnikas darba laika.

2.3. Pakalpojumu sniedzjam jnodroina telpu enerl trana atbilstoi telpu uzkopanas programmai:

linoleja vaskoana 2282.00 m2 koplietoanas telpas un kabineti 2 reizes gad;

logu mazgana 608 m2 (nordta logu platba no abm pusm) koplietoanas telps un kabinetos 2 reizes gad.

2.4. Derapkopjas* darba laiks darba diens no plkst.8:00-20:00 un sestdiens no plkst. 8:00-15:00.

Prasbas derapkopjai

Nr.p.k.

Pienkumi

1.

Veikt sanitro telpu uzkopanu ne retk k 1 reizi stund.

2.

Veikt gaiteu, halles un trepju telpu uzkopanu intensvas izmantoanas laik/starplaik, nodroint to neprtrauktu trbu.

3.

Veikt durvju, iekjo logu, palodu un sienu tranu no roku nospiedumiem.

4.

Veikt vjtvera, rdurvju un paklja tranu.

5.

Pc pieprasjuma veikt uzkopanu telps, kur izveidojuies netrumi, traipi, svtras.

6.

Veikt vingroanas un konferenu zles uzkopanu pc nepiecieambas.

7.

Sanitrajs telps un koplietoanas telps veikt atkritumu tvertu iztukoanu, maisiu nomaiu, tualetes papra ruu papildinanu un ziepju papildinanu ar Pasttja materiliem.

8.

Derapkopja neveic objekta tie vadtja funkcijas.

* Nepiecieambas gadjum pc Pasttja nordjuma Pretendentam ir jnodroina vairki derapkopji vienlaicgi.

3. daa Uzkopanas pakalpojumi filil engarags

Uzkopanas telpas, programma

Telpas nosaukums f."engarags"

Platba, m2

Gaitei

493.69

Kpu telpas

119.14

Administrcija

72.94

irurga kabinets

49.7

Ginekoloija

19.2

Procedru un vakcincijas kabinets

26.5

Zobrstu kabineti

57.8

Rehabilitcija

274.2

imenes rsti

279.4

LOR kabineti

33.6

Garderobe

19.94

Specilistu kabineti

71.5

RTG

33.3

Publisks un invaldu tualetes

48.7

Darbinieku tualetes

22.5

Duas telpas

5.6

Reistratra

51.24

Sauna

9.7

Baseina telpas

127.6

Derrsts

20

Citi kabineti

158.29

Palgtelpas

23.2

Lifta telpa

13

Vjtveris

6.1

Kop

2036.84

KOPLIETOANAS TELPAS

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Ciet grdas seguma mitr uzkopana

x

x

2

Kpu laukumu un laidu saus un mitr uzkopana

x

x

3

Kpu margu slaucana no putekiem

x

4

Lifta kabnes trana

x

x

5

Puteku slaucana no palodzm

x

6

Roku balstu mitr trana

x

7

Mainmo paklju un kjslauu trana ar putekuscju

x

x

8

Durvju rokturu mitr trana

x

9

Elektrosldu un kontaktligzdu trana

x

10

Atkritumu urnu iztukoana, un atkritumu izneana

x

x

11

Pastkastu, informcijas stendu, interjera elementu slaucana no putekiem

x

12

Ieejas durvju mazgana

x

13

Grdlstu mitr trana

x

14

Palodu mazgana

x

15

Puteku slaucana no alzijm

x

16

Radiatoru trana

x

17

Kpu margu mazgana

x

18

Traipu trana no sienm

x

x

19

Traipu trana no triju stikolatajm sienm

x

x

20

Traipu trana no stiklotm virsmm (durvis, spogui)

x

x

21

Griestu slaucana no zirneku tkliem

x

22

Atkritumu grozu maisiu nomaia

x

x

23

Ventilcijas lku aizsargvka trana

x

24

Lampu un citu gaismas ermeu trana

x

25

Atkritumu urnu dezinficana

x

26

Sienu mitr kopana

x

27

Mitr puteku slaucana no alzijm

x

28

Logu mazgana/triju stikoloto sienu abpusja mazgana (logu regulana)

x

30

Mbeu trana

x

x

31

Koplietoanas telpu grdu enerltrana, vaskoana

x

SANITRS TELPAS

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Grdas mitr uzkopana

x

x

2

Izlietu, duu, tualetes podu mazgana, dezinficana

x

x

3

Spogua trana

x

x

4

Papra, ziepju turtju mitr trana

x

5

Elektrosldu un kontaktligzdu trana

x

6

Higinisk aprkojuma uzraudzba, papildinana ar pasttja materiliem

x

x

7

Atkritumu urnu iztukoana, maisiu nomaia un atkritumu izneana

x

x

8

Vertiklo flu virsmu un starpuvju mazgana

x

x

9

Grdas flu starpuvju mazgana

x

x

10

Ventilcijas lku aizsargvka trana

x

11

Lampu un citu gaismas ermeu trana

x

12

Atkritumu urnu dezinficana

x

x

13

Radiatoru trana

x

14

Sienu mitr kopana

x

x

15

Mitr puteku slaucana no alzijm

x

x

16

Logu mazgana

x

17

Grti pieejamo virsmu trana (skapju augjs virsmas, durvju aplodas utt)

x

x

18

Traipu trana no durvju virsmm, sienm, stikla virsmm

x

x

SPECILISTU KABINETI

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Paklju un mkst grdas seguma saus uzkopana ar putekuscju

x

2

Ciet grdas seguma mitr uzkopana

x

3

Galda virsmu mitr uzkopana

x

4

Puteku slaucana no horizontlm virsmm (galdi, biroja tehnika, mbeles)

x

5

Puteku mitr uzslaucana no palodzm

x

6

Durvju rokturu mitr trana

x

7

Telefonklausuu trana

x

8

Elektrosldu un kontaktligzdu trana

x

9

Atkritumu grozu, paprsmalcintju iztukoana, un atkritumu izneana

x

10

Parketa grdas mitr uzkopana

x

11

Vertiklo virsmu (spogui, skapju durvis....) Trana

x

x

12

Telefonapartu mitr trana un dezinfekcija

x

13

Galdu un mbeu trana un apstrde ar aizsargldzekiem

x

14

Interjera elementu trana

x

15

Palodu mazgana

x

16

Puteku slaucana no alzijm

x

17

Durvju mazgana

x

18

Grti pieejamo virsmu trana (skapju augjs virsmas, durvju aplodas utt)

x

19

Durvju rokturu un grdas dezinfekcija

x

x

20

Grdlstu mitr trana

x

21

Radiatoru trana

x

22

Atkritumu grozu maisiu nomaia

x

x

23

Traipu trana no stiklotm virsmm (durvis, spogui)

x

x

24

Traipu trana no vertiklm virsmm: (durvis, sienas, mbeles)

x

x

25

Telpaugu kopana (saska ar pasttja uzkopanas programmu)

x

x

26

Lampu un citu gaismas ermeu trana

x

x

27

Ventilcijas lku aizsargvka trana

x

28

Atkritumu urnu dezinficana

x

x

29

Mitr puteku slaucana no alzijm

x

30

Higinisk aprkojuma uzraudzba, papildinana ar pasttja materiliem

x

31

Logu mazgana

x

32

Telpu grdu enerltrana, vaskoana

x

irurga, ginekologa, procedru, vakcincijas un zobu rstniecbas kabineti juzkopj 2 reizes dien.

Telps, kur ir mkstais grdas segums, nepiecieams veikt grdu uzkopanu ar putekuscju vienu reizi dien un misko tranu vienu reizi divs neds. Mkst grdas seguma kopj platba118.3 m2

BASEINS

(WC, garderobes, duas ar izeju ldz baseinam , saunas, grdas ap baseiniem (lielais, mazais, rstniecisko vannu, arko duas))

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Mitr apkope un dezinficana ar tam paredztiem ldzekiem:

x

2

izlietnes

x

3

sanitrais mezgls

x

4

duu aprkojums

x

5

saunas grdas, sienas, lva

x

6

sienas (krsotas)

x

7

grdas flzjuma mitr trana

x

8

sienu flzjuma mitr trana

x

9

sanitri higinisk aprkojuma trana

x

10

Garderobes skapju trana (ieka) un virs to mitr trana

x

x

11

Ventilcijas trubu trana un difuzoru mitr trana

x

x

12

Notekdens trapu trana dus un gaiteos

x

x

13

Baseina iekj mazgana (pc dens nolaianas) un apstrde ar dezinfekcijas ldzekiem

x

14

Saunas palgtelpu uzkopana

X

x

3.1. Tos darbus, kurus Pretendentam jveic pc nepiecieambas, Pretendentam ir pienkums veikt ar pc Pasttja nordjuma. Pretendentam jievro Pasttja nordjumi ar citos gadjumos, pildot Lgumu.

3.2. Telpu uzkopana jveic rpus poliklnikas darba laika.

3.3. Pakalpojumu sniedzjam jnodroina telpu enerl trana atbilstoi telpu uzkopanas programmai:

linoleja vaskoana 1803.64 m2 koplietoanas telpas un kabineti 2 reizes gad;

logu mazgana 737 m2 (nordta logu platba no abm pusm) koplietoanas telps un kabinetos 2 reizes gad.

Derapkopjas* darba laiks darba diens no plkst.8:00-20:00 un sestdiens no plkst. 8:00 15:00.

Prasbas derapkopjai

Nr.p.k.

Pienkumi

1.

Veikt sanitro telpu uzkopanu ne retk k 1 reizi stund.

2.

Veikt gaiteu, halles un trepju telpu uzkopanu intensvas izmantoanas laik/starplaik, nodroint to neprtrauktu trbu.

3.

Veikt durvju, iekjo logu, palodu un sienu tranu no roku nospiedumiem.

4.

Veikt vjtvera, rdurvju, ratiu novietnes un paklja tranu.

5.

Pc pieprasjuma veikt uzkopanu telps, kur izveidojuies netrumi, traipi, svtras.

6.

Veikt vingroanas un konferenu zles uzkopanu pc nepiecieambas.

7.

Sanitrajs telps un koplietoanas telps veikt atkritumu tvertu iztukoanu, maisiu nomaiu, tualetes papra ruu papildinanu un ziepju papildinanu ar Pasttja materiliem.

8.

Derapkopja neveic objekta tie vadtja funkcijas.

* Nepiecieambas gadjum pc Pasttja nordjuma Pretendentam ir jnodroina vairki derapkopji vienlaicgi.

4. daa Uzkopanas pakalpojumi filil Iuciems

Uzkopanas telpas, programma

Telpas nosaukums filil Iluciems

Platba m2

Gaitei

590,51

Kpu telpas

101,4

Administrcija

73,44

irurga kabinets

59

Ginekoloija

85,6

Procedru un vakcincijas kabinets

25,77

Zobrstu kabineti

105,79

Rehabilitcija

140,04

imenes rsti

195,96

LOR kabineti

23,5

Garderobe

19,94

Acu rsti

23,5

Specilistu kabineti

127,33

RTG

50,65

Publisks un invaldu tualetes

40,11

Darbinieku tualetes

16,9

Duas telpas

7,66

Reistratra

63,35

Darbinieku rbtuve

22

Lifts

1,54

Tehnisks telpas, skapji

58,61

Laboratorija

16,11

Sterilizcija

20,6

rbtuves

30,8

Kop

1900.11

KOPLIETOANAS TELPAS

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Ciet grdas seguma mitr uzkopana

x

x

2

Kpu laukumu un laidu saus un mitr uzkopana

x

x

3

Kpu margu slaucana no putekiem

x

4

Lifta kabnes trana

x

x

5

Puteku slaucana no palodzm

x

6

Roku balstu mitr trana

x

7

Mainmo paklju un kjslauu trana ar putekuscju

x

x

8

Durvju rokturu mitr trana

x

9

Elektrosldu un kontaktligzdu trana

x

10

Atkritumu urnu iztukoana, un atkritumu izneana

x

x

11

Pastkastu, informcijas stendu, interjera elementu slaucana no putekiem

x

12

Ieejas durvju mazgana

x

13

Grdlstu mitr trana

x

14

Palodu mazgana

x

15

Puteku slaucana no alzijm

x

16

Radiatoru trana

x

17

Kpu margu mazgana

x

18

Traipu trana no sienm

x

x

19

Traipu trana no triju stikolatajm sienm

x

x

20

Traipu trana no stiklotm virsmm (durvis, spogui)

x

x

21

Griestu slaucana no zirneku tkliem

x

22

Atkritumu grozu maisiu nomaia

x

x

23

Ventilcijas lku aizsargvka trana

x

24

Lampu un citu gaismas ermeu trana

x

25

Atkritumu urnu dezinficana

x

26

Sienu mitr kopana

x

27

Mitr puteku slaucana no alzijm

x

28

Logu mazgana/triju stikoloto sienu abpusja mazgana (logu regulana)

x

30

Mbeu trana

x

x

31

Koplietoanas telpu grdu enerltrana, vaskoana

x

SANITRS TELPAS

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Grdas mitr uzkopana

x

x

2

Izlietu, duu, tualetes podu mazgana, dezinficana

x

x

3

Spogua trana

x

x

4

Papra, ziepju turtju mitr trana

x

5

Elektrosldu un kontaktligzdu trana

x

6

Higinisk aprkojuma uzraudzba, papildinana ar pasttja materiliem

x

x

7

Atkritumu urnu iztukoana, maisiu nomaia un atkritumu izneana

x

x

8

Vertiklo flu virsmu un starpuvju mazgana

x

x

9

Grdas flu starpuvju mazgana

x

x

10

Ventilcijas lku aizsargvka trana

x

11

Lampu un citu gaismas ermeu trana

x

12

Atkritumu urnu dezinficana

x

x

13

Radiatoru trana

x

14

Sienu mitr kopana

x

x

15

Mitr puteku slaucana no alzijm

x

x

16

Logu mazgana

x

17

Grti pieejamo virsmu trana (skapju augjs virsmas, durvju aplodas utt)

x

x

18

Traipu trana no durvju virsmm, sienm, stikla virsmm

x

x

SPECILISTU KABINETI

Nr.p.k.

Darba apraksts

katru d.d

2x ned.

1x ned.

1x mn.

2x gad

pc nepiec.

1

Paklju un mkst grdas seguma saus uzkopana ar putekuscju

x

x

2

Ciet grdas seguma mitr uzkopana

x

3

Galda virsmu mitr uzkopana

x

4

Puteku slaucana no horizontlm virsmm (galdi, biroja tehnika, mbeles)

x

5

Puteku mitr uzslaucana no palodzm

x

6

Durvju rokturu mitr trana

x

7

Telefonklausuu trana

x

8

Elektrosldu un kontaktligzdu trana

x

9

Atkritumu grozu, paprsmalcintju iztukoana, un atkritumu izneana

x

10

Parketa grdas mitr uzkopana

x

11

Vertiklo virsmu (spogui, skapju durvis....) Trana

x

x

12

Telefonapartu mitr trana un dezinfekcija

x

13

Galdu un mbeu trana un apstrde ar aizsargldzekiem

x

14

Interjera elementu trana

x

15

Palodu mazgana

x

16

Puteku slaucana no alzijm

x

17

Durvju mazgana

x

18

Grti pieejamo virsmu trana (skapju augjs virsmas, durvju aplodas utt)

x

19

Durvju rokturu un grdas dezinfekcija

x

x

20

Grdlstu mitr trana

x

21

Radiatoru trana

x

22

Atkritumu grozu maisiu nomaia

x

x

23

Traipu trana no stiklotm virsmm (durvis, spogui)

x

x

24

Traipu trana no vertiklm virsmm: (durvis, sienas, mbeles)

x

x

25

Telpaugu kopana (saska ar pasttja uzkopanas programmu)

x

x

26

Lampu un citu gaismas ermeu trana

x

x

27

Ventilcijas lku aizsargvka trana

x

28

Atkritumu urnu dezinficana

x

x

29

Mitr puteku slaucana no alzijm

x

30

Higinisk aprkojuma uzraudzba, papildinana ar pasttja materiliem

x

31

Logu mazgana

x

32

Telpu grdu enerltrana, vaskoana

x

irurga, ginekologa, procedru, vakcincijas un zobu rstniecbas kabineti juzkopj 2 reizes dien

4.1. Tos darbus, kurus Pretendentam jveic pc nepiecieambas, Pretendentam ir pienkums veikt ar pc Pasttja nordjuma. Pretendentam jievro Pasttja nordjumi ar citos gadjumos, pildot Lgumu.

4.2. Telpu uzkopana jveic rpus poliklnikas darba laika.

4.3. Pakalpojumu sniedzjam jnodroina telpu enerl trana atbilstoi telpu uzkopanas programmai:

vinila flu vaskoana 3.stvs, administrcija 73,4 2 reizes gad;

linolejs netiek vaskots, bet specili kopjams ar uzskaittiem grdas kopanas ldzekiem: KIEHL: Profloor, RS Nett, ECOLAB: Brial Clean S, DIVERSEY / SEALED AIR: Asset, TANA / WERNER: Green care ANIOS: Deterganios, DREITURM: Multinetzer, SR15, Floor Cleaner S, Clean ROCHEX: Polystar, Roctonic, Goldreif (vert), Linorein, Fresh, Difotan, Clean Extreme, BUZIL: HC 43, D1 Neu, Innomat, Dr. SCHUTZ: PU Reiniger Neitrlais

Logu mazgana 1261 m2 (nordta logu platba no abm pusm) koplietoanas telps un kabinetos 2 reizes gad.

4.4. Derapkopjas* darba laiks darba diens no plkst.8:00-20:00.

Prasbas derapkopjai

Nr.p.k.

Pienkumi

1.

Veikt sanitro telpu uzkopanu ne retk k 1 reizi stund.

2.

Veikt gaiteu, halles un trepju telpu uzkopanu intensvas izmantoanas laik/starplaik, nodroint to neprtrauktu trbu.

3.

Veikt durvju, iekjo logu, palodu un sienu tranu no roku nospiedumiem.

4.

Veikt vjtvera, rdurvju un paklja tranu.

5.

Pc pieprasjuma veikt uzkopanu telps, kur izveidojuies netrumi, traipi, svtras.

6.

Veikt vingroanas un konferenu zles uzkopanu pc nepiecieambas.

7.

Sanitrajs telps un koplietoanas telps veikt atkritumu tvertu iztukoanu, maisiu nomaiu, tualetes papra ruu papildinanu un ziepju papildinanu ar Pasttja materiliem.

8.

Derapkopja neveic objekta tie vadtja funkcijas.

* Nepiecieambas gadjum pc Pasttja nordjuma Pretendentam ir jnodroina vairki derapkopji vienlaicgi.

TEHNISK PIEDVJUMA FORMA (katrai iepirkuma daai iesniedzams atsevii)

Telpu uzkopanas pakalpojumi

(Iepirkuma identifikcijas Nr.RVC 2017/14)

1. Detalizts sniedzamo pakalpojumu apraksts atbilstoi Tehniskaj specifikcij dotajai tabulai, iekaujot informciju par darba organizciju:

N.p.k.

Apraksts

Rdtji

1.

Pretendenta noteiktais stundu skaits pakalpojuma snieganai telpu ikdienas uzkopanai dien (neieskaitot deruzkopanu)

2.

Vidj slodze vienam apkopjam (m2/stund) par vism platbm objekt kop

3.

Objektu apkalpoan iesaistt tie vadtja pakalpojumu izpildei uz vietas objekt patrto stundu skaits mnes

2. Izmantojam inventra un tehnoloiju, dezinfekcijas un mazganas ldzeku (kuri tiks izmantoti darbu izpild, atbilstbu telpu uzkopanas prasbm, un atbilst ES prasbm) uzskaitjums.

3. Pretendenta kvalittes un vides prvaldbas sistmas detalizts apraksts.

4. Tehniskais piedvjums Pretendentam jsagatavo saska ar Tehnisko specifikciju (nolikuma C sadaa) un C sadaas pielikumiem.

5. Tehniskaj piedvjuma papildus jiekauj:

5.2. darba organizcijas apraksts, iekaujot pakalpojumu sniegan iesaistt personla skaitu, nordot amatus;

5.3.izmantoto tehnoloiju aprakstu;

5.4.jebkuru citu informciju pc pretendenta ieskatiem.

2017.gada .*

Uzmuma nosaukums, amats, vrds uzvrds, paraksts*

* neaizpilda, ja dokuments tiek parakstts ar drou elektronisko parakstu.

D sadaa

FINANU PIEDVJUMS

Telpu uzkopanas pakalpojumi

(Iepirkuma identifikcijas Nr.RVC 2017/14)

Finanu piedvjumam Pretendentam papildu jpievieno cenas veidons mehnisms (katr iepirkuma da atsevii) Finanu piedvjuma atifrjums (Pielikums D.1)

Telpu uzkopana filil Imanta (1. daa)

Cena bez PVN 12 mneiem

Telpu uzkopana filil Imanta EUR bez PVN

PVN 21 %

Kop ar PVN 21 %

Telpu uzkopana filil Ziepniekkalns (2. daa)

Cena bez PVN 11 mneiem

Telpu uzkopana filil Ziepniekkalns EUR bez PVN

PVN 21 %

Kop ar PVN 21 %

Telpu uzkopana filil engarags (3. daa)

Cena bez PVN 11 mneiem

Telpu uzkopana filil engarags EUR bez PVN

PVN 21 %

Kop ar PVN 21 %

Telpu uzkopana filil Iuciems (4. daa)

Cena bez PVN 14 mneiem

Telpu uzkopana filil Iuciems EUR bez PVN

PVN 21 %

Kop ar PVN 21 %

2017.gada .*

Uzmuma nosaukums, amats, vrds uzvrds, paraksts*

* neaizpilda, ja dokuments tiek parakstts ar drou elektronisko parakstu

D1 pielikums

FINANU PIEDVJUMA ATIFRJUMS (katrai iepirkuma daai iesniedzams atsevii)

Pretendenta nosaukums/ ____________________ piedv sniegt iepirkuma Telpu uzkopanas pakalpojumi, Tehniskaj specifikcij mintos darbus par sekojom izmaksm:

Izmaksu pozcija

Telpu platba m2

Darba h dien

Darba h mnes

Darbinieku skaits

Vienas darba h likme

Bruto alga mnes (t.sk. atv., slimbas naudas u.c.)

Soc. iemaksas 23,59%

Kopjs darbinieku izmaksas mnes

Tehnika, inventrs, darba formas

Uzkopanas ldzeki/ materili

Administratvs izmaksas-pea

Kopjs mnea izmaksas EUR bez PVN

Kopjs izmaksas lguma darbbas laik (mnea maksa x D sada nordtais mneu skaits)

EUR bez PVN

Apkopja

Derapkopja

Kop:

E sadaa

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

Telpu uzkopanas pakalpojumi

(Iepirkuma identifikcijas Nr.RVC 2017/14)

Nr.

p.k.

Informcija par pasttju, nordot kontaktinformciju un kontaktpersonu

Sniegtais pakalpojums (pakalpojuma apraksts, raksturojot sniegt pakalpojuma saturu)

Lgumcena eiro (EUR)

Pakalpojumu snieganas laiks/periods

Uzkopto telpu

platba

Lgums Nr.1

Lgums Nr.2

F sadaa

APAKUZMJU SARAKSTA FORMA

Uzkopanas pakalpojumi filils Imanta, Ziepniekkalns,

engarags un Iuciems

(Iepirkuma identifikcijas Nr.RVC 2017/14)

Nr.p.k.

Nosaukums, reistrcijas numurs, juridisk adrese

Kontaktpersona, tlrua numurs

Veicamo darbu apjoms no kopjs iepirkuma lguma vrtbas %

Apakuzmjam nododamo darbu ss raksturojums

1.

2.

3.

2017.gada .*

* neaizpilda, ja dokuments tiek parakstts ar drou elektronisko parakstu.

G sadaa

LGUMS (projekts)

par telpu uzkopanas pakalpojumiem

Rg 2017.gada __. __________

SIA Rgas veselbas centrs (turpmk Pasttjs), re. Nr. 50103807561, kuras vrd saska ar stattiem rkojas ts valdes prieksdtja Ineta Zria un valdes locekle Skaidrte Vasaraudze no vienas puses, un

SIA/AS _____, (turpmk Izpildtjs), re. Nr. _____, kuras vrd saska ar stattiem rkojas ts ____________, no otras puses,

abi kop turpmk saukti Puses, apzindamies savas darbbas juridisko nozmi un sekas, saska ar Latvijas Republikas normatvajiem aktiem, saska ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojieties uz atklta konkursa Telpu uzkopanas pakalpojumi filils Imanta, Ziepniekkalns, engarags un Iuciems, (Iepirkuma identifikcijas Nr.RVC 2017/14) rezulttiem, kur Izpildtjs ir atzts par uzvartju, nosldz du iepirkuma lgumu (turpmk tekst lgums):

1. LGUMA PRIEKMETS

1.1. Pasttjs uzdod, bet Izpildtjs apemas ar saviem spkiem un tehniskajiem ldzekiem veikt Pasttja fililes Imanta, Imantas 8. lnij 1, korpuss 1, Rg/fililes engarags, Kaiera iel 13, Rg/ fililes Ziepniekkalns, Valdeu iela 57, Rg/ fililes Iuciems, Slpils iela 15, Rg, telpu (turpmk tekst Telpas) uzkopanu saska ar tehnisko specifikciju un finanu piedvjumu, kas iekauts Lguma pielikum.

1.2. Izpildtjs veic Lgum mintos darbus, izmantojot savus darbiniekus, inventru, apkopes materilus un tehniskos ldzekus.

2. IZPILDTJA SAISTBAS UN PIENKUMI

2.1. Izpildtjs apemas kvalitatvi un savlaicgi nodroint Telpu uzkopanu saska ar Lguma un t pielikuma noteikumiem.

2.2. Izpildtjam, Telpu uzkopanai, saska ar Lguma noteikumiem ir tiesbas piesaistt apakuzmjus, to iepriek saskaojot ar Pasttju. Par apakuzmju darba kvalitti un darba samaksu atbild Izpildtjs.

2.3. Pildot ar o Lgumu uzemtos pienkumus, ievrot normatvajos aktos noteikts darba drobas, darba aizsardzbas, ugunsdrobas, sanitri tehnisks un vides aizsardzbas normas.

2.4. Ievrot Pasttja Higinas pretepidmijas plns prasbas un Telpu daljumu atbilstoi trbas zonm.

2.5. Izpildtjs garant, ka visi tranas ldzeki ir sertificti un atbilst vism Eiropas Savienbas un Latvijas republikas normatvajos aktos noteiktajm prasbm.

2.6. Izpildtjs apemas nekavjoties informt Pasttju par bojjumiem, defektiem un trkumiem, kas tiek konstatti Telps, k ar informt Pasttju par visiem Izpildtjam zinmajiem apstkiem, kas var kavt Izpildtja saistbu piencgu izpildi.

2.7. Izpildtjs nodroina du Pasttja darbinieku premanu (attiecinms uz iepirkuma dau Nr. 4 Uzkopanas pakalpojumi filil Iuciems:

Nr.p.k

Vrds

Uzvrds

Personas k.

DL numurs

DL datums

Darba sts uz 31.03.2017.

Piezmes

2.7.1.

22 gadi, 10 mnei, 16 dienas

Darba nespjas lapa no 23.03.2017.

2.7.2.

2 gadi, 3 mnei, 22 dienas

2.7.3.

8 gadi, 10, mnei, 13 dienas

2.7.4.

23 gadi, 1 mnesis, 22 dienas

2.7.5.

11 gadi, 10, mnei, 16 dienas

2.7.6.

15 gadi, 10 mnei, 2 dienas

DL termints, (vienoans 20.10.2016.), aizvieto Vrds Uzvrds no 23.03.2017. slimbas lapa

2.8. Pasttja tiesbas un pienkumi, kas izriet no darbinieku prejas brd spk esoajm darba tiesiskajm attiecbm, priet Izpildtjam darbinieku ieguvjam ar 2017.gada __._______ saska ar Darba likuma 117.-121.pantu.

2.9. Pasttjs inform Izpildtju par vism tiesbm un pienkumiem, kas izriet no darba tiesisko attiecbu prejas brd spk esom darba tiesiskajm attiecbm (attiecgo darbinieku darba lgumi, amata apraksti, u.tml. dokumenti) un kas priet Izpildtjam.

2.10. Pasttjs ne vlk k vienu mnesi pirms darbinieku prejas spk stans dienas, iesniedzot rakstiskus informatvus paziojumus, inform darbiniekus par paredzamo darba tiesisko attiecbu premanas spk stans datumu.

2.11. Pasttjam un Izpildtjam ir pienkums informt savu darbinieku prstvjus, bet, ja tdu nav, savus darbiniekus par darba tiesisko attiecbu prejas datumu vai paredzamo prejas datumu, s prejas iemesliem, tiesiskajm, saimnieciskajm un socilajm sekm, k ar paskumiem, kas tiks veikti attiecb uz darbiniekiem. Pasttjs o pienkumu veic ne vlk k vienu mnesi pirms darba tiesisko attiecbu prejas spk stans datuma, bet Izpildtjs - ne vlk k vienu mnesi pirms tam, kad darba tiesisko attiecbu preja sk tiei ietekmt via darbinieku darba apstkus un nodarbintbas noteikumus.

2.12. Puses, parakstot o lgumu, apliecina, ka apzins darbinieku darba tiesisko attiecbu prejas sekas un to, ka darbinieku darba tiesisko attiecbu preja pati par sevi nevar bt par pamatu prejai pakauto darbinieku darba lguma uzteikumam.

2.13. Lguma spk esamba, t grozana vai izbeigana neietekm saska ar Lguma 2.7.-2.13.punktu veikts Pasttja darbinieku nodoanas Izpildtjam tiesisks sekas. Premto darbinieku iegtais tiesiskais statuss pie Izpildtja paliek spk ar pc Lguma darbbas termia beigm.

2.14. Izpildtjs 2 (divas) darba dienas pirms darbu uzskanas iesniedz sarakstu ar darbiniekiem, kuri veiks darbus Telps.

2.15. Izpildtjs apemas nodroint, ka iesaisttie darbinieki neiepazstas ar Telps esoajiem dokumentiem, to saturu, k ar nemina veikt piekuvi Telps esoajai biroja tehnikai.

2.16. Izpildtjs apemas neizpaust informciju treajm personm, kas tiei vai netiei tam kst vai var kt zinma par Pasttju, t darbiniekiem, telpu plnojumu, sadarbbas partneriem.

2.17. Izpildtjs nodroina savu darbinieku atpazstambu (forma vai piesprauams identifikcijas zmes).

2.18. Pakalpojuma sniedzja atbildgai personai pc telpu uzkopanas darbiem jprliecins vai k visas telpas ir aizslgtas un atslgas nodotas, veicot par to atzmi urnl.

2.19. Izpildtjam ir tiesbas:

2.19.1. pc savm iespjm un ieskatiem nosakot veicamo Pakalpojumu izpildes veidu un krtbu, uzdot atseviu pienkumu veikanu treajm personm, informjot par to Pasttju. Izpildtjs ir atbildgs par via pieaicinto treo personu darbbu, bezdarbbu un vism to darbbas/bezdarbbas sekm;

2.19.2. ldz kalendr mnea piektajam datumam prast akta par iepriekj kalendraj mnes Izpildtja sniegtajiem Pakalpojumiem parakstanu par iepriekj kalendraj mnes sniegtajiem Pakalpojumiem un to kvalitti;

2.19.3. iepriek rakstiski par to informjot Pasttju, Pasttjam izsniegto rinu apmaksas termia atkrtota kavjuma gadjum nodot Pasttja pardu piedziu inkaso kompnijm.

3. PASTTJA SAISTBAS UN PIENKUMI

3.1. Pasttjs apemas:

3.1.1. veikt saemto pakalpojumu apmaksu saska ar Lguma noteikumiem;

3.1.2. pc Izpildtja pieprasjuma, savlaicgi sniegt nepiecieamo informciju un dokumentus, kas attiecas uz pakalpojuma snieganu.

3.1.3. nodroint Izpildtja piekanu Telpm Izpildtja saistbu piencgai izpildei, k ar ierdt vietu Izpildtja inventra, darba rku un ldzeku glabanai;

3.1.4. neaizkavt Izpildtju piencgi izpildt ar o Lgumu uzemts saistbas;

3.1.5. Izpildtja sniegto Pakalpojumu kvalittes trkumu un/vai nepiencgas izpildes gadjum nekavjoties aj Lgum noteiktaj krtb par to informt Izpildtju un pieaicint Izpildtju sniegto Pakalpojumu apsekoanai un akta par konstatto trkumu parakstanai.

3.1.6. Pasttjs nodod Izpildtjam higinas ldzekus roku ziepes un papra higinas preces (roku dvieus un tualetes papru) novietoanai sanitrajs Telps.

3.1.7. Pasttjs brdina 3 (trs) darba dienas iepriek par plnotajm darba laika izmaim.

3.2. Pasttjam ir tiesbas:

3.2.1. veikt kontroles funkcijas par krtbu apkopan nodotajs Telps;

3.2.2. izteikt prieklikumus par Pakalpojumu vlamo izpildes laiku un krtbu vai citus prieklikumus, kas saistti ar Telpu uzkopanu un tranu;

3.2.3. prast no Izpildtja veikt prrinu par neveiktiem un/vai nepiencgi veiktiem Pakalpojumiem.

4. NORINU KRTBA

4.1. Puses vienojas, ka cena par viena mnea Telpu uzkopanas pakalpojumiem sastda: ______ bez PVN. Kopj lguma summa sastda _____ (____euro un ____ centi) bez PVN.

4.2. Iepriekj punkt noteikt ikmnea maksa ietvers visus Izpildtja tieos un netieos izdevumus, kas tam raduies Pakalpojumu snieganas gait un t bs vieng un pilng atldzba, kuru Izpildtjam bs tiesbas prast no Pasttja par pakalpojumu snieganu.

4.3. Izpildtjs iesniedz Pasttjam rinu ldz katra mnea 5.(piektajam) datumam par iepriekj mnes veiktajiem darbiem.

4.4. Pasttjs samaks Izpildtjam ikmnea maksa uz aj Lgum nordto izpildtja kontu 10 (desmit) darba dienu laik no rina saemanas dienas per iepriekj mnes savlaicgi, kvalitatvi un Lguma noteikumiem atbilstoi sniegtajiem pakalpojumiem.

4.5. Pretenziju gadjum par apmaksas kavjumu, datums Pasttja konta izrakst ir uzskatms par samaksas dienu.

4.6. Ja Izpildtjs nenodroina Pakalpojuma snieganu atbilsto kvalitt vai Pakalpojums tiek sniegts nepietiekoi profesionli, Pasttjs patur sev tiesbas Pakalpojuma maksu izmakst nepiln apmr par to attiecgi rakstveid paziojot Izpildtjam.

5. PUU ATBILDBA UN ATBILDBAS IEROBEOJUMI

5.1. Izpildtjs ir atbildgs par Lguma priekmet uzdoto Telpu uzkopanas kvalitti un termiiem, pie nosacjuma, ka Pasttjs izpilda savas saistbas kvalitatvi un paredztajos termios.

5.2. Ja Pasttjs neveic Telpu uzkopanas pakalpojumu apmaksu noteiktaj termi, tas maks Izpildtjam lgumsodu 0,1% apmr no nesamaksts summas par katru kavjuma dienu, bet ne vairk k 10% no kopjs Lguma summas.

5.3. Ja Izpildtjs nenodroina telpu uzkopanas pakalpojumu snieganu Lgum noteiktaj apjom, kvalitt un termios, tas maks Pasttjam lgumsodu 0,5% apmr nokopjs Lguma summas par katru kavjuma dienu, bet ne vairk k 10% no kopjs Lguma summas.

5.4. Lgumsoda samaksa neatbrvo Puses no prjo lgumsaistbu izpildes.

5.5. Par otrai Pusei nodartiem zaudjumiem, kas cluies nepiencgi izpildot Lguma noteikumus, Puses atbild Latvijas Republikas normatvajos aktos noteiktaj krtb un apmr.

6. PRETENZIJU PIETEIKANAS KRTBA UN PAKALPOJUMU NODOANAS UN PIEEMANAS KRTBA

6.1. Ja Pasttjs konstat Izpildtja sniegto Pakalpojumu kvalittes trkumus un/vai nepiencgu izpildi, Pasttjs sastda aktu par konstattajiem trkumiem, veicot foto fiksciju. Pasttjam ir pienkums par to nekavjoties (ne vlk k nkamaj darba dien) mutiski paziot Izpildtja pilnvarotajai personai, kas nordta lguma 9.2.apakpunkt.

6.2. Lguma 6.1.punkt nordtaj akt Pasttjs norda savas pamatotas pretenzijas un konstattos trkumus par Izpildtja sniegto Pakalpojumu kvalitti. Izpildtjam ir pienkums novrst konstattos trkumus par Izpildtja sniegto Pakalpojumu kvalitti nekavjoties pc tam, kad Pasttjs par to paziojis izpildtjam. Pasttjs sastdto aktu nosta uz Izpildtja elektronisko pasta adresi: __________________ nekavjoties (ne vlk k nkamaj darba dien).

6.3. Ja divu dienu laik no paziojuma bra Izpildtjs nenovr konstattos Izpildtja sniegto Pakalpojumu kvalittes trkumus, tad Pasttjam ir tiesbas pieaicint tres personas, lai ts uz Izpildtja rina novrstu konstattos trkumus. Par treo personu pakalpojumiem, kas sniegti, lai tiktu novrsti Izpildtja sniegto Pakalpojumu kvalittes trkumi, Pasttjs izraksta Izpildtjam rinu, kur Izpildtjam japmaks desmit dienu laik no t saemanas bra prskaitot naudu uz Pasttja noradto bankas kontu.

6.4. Izpildtjam ir tiesbas prast Pasttjam vienu reizi mnes, ne vlk k ldz teko mnea piektajam datumam parakstt Pakalpojumu pieemanas un nodoanas aktu par veiktajiem Pakalpojumiem iepriekj kalendraj mnes. Ja par veikto darbu kvalitti izteiktas pretenzijas, tad tas tiek nordts pieemanas un nodoanas akt.

6.5. Gadjum, ja ldz teko mnea piektajam datumam Pasttjs nav parakstjis Izpildtja iesniegtu Pakalpojumu pieemanas un nodoanas aktu, k ar saska ar aj sada noteikto krtbu nav konstatjis un pieteicis Izpildtja sniegto Pakalpojumu kvalittes trkumus vai nepiencgu Pakalpojumu izpildi, Puses uzskats, ka Izpildtjs savas saistbas ir izpildjis piencgi.

7. NEPRVARAMA S VARAS APSTKI

7.1. Neviena no Pusm nav atbildga par jebkdu savu aj Lgum paredzto saistbu neizpildi vai izpildes nokavjumu, ja du neizpildi vai izpildes nokavjumu izraisa neprvaramas varas apstki, t.i. jebkdi apstki, kas neatrodas ts Puses kontrol, kuras izpildjums ir ietekmts, un kuru ietekmt Puse nevar novrst ar piencgu centbu vai izmantojot piencgus ldzekus.

7.2. Ja kda no Pusm uzskata, ka ts saistbu izpildi ietekm neprvaramas varas apstki (dabas katastrofas, karadarbba, streiki, valsts iestu lmumi), tai nekavjoties par to rakstveid jpazio otrai Pusei, iesniedzot kompetentas institcijas rakstisku izziu un sniedzot nepiecieamo informciju, un jveic visi saprtgi iespjamie paskumi, lai mazintu iespjamos otras Puses zaudjumus.

7.3. Ja neprvaramas varas apstki turpins ilgk k vienu mnesi, jebkurai no Pusm ir tiesbas vienpusji nekavjoties izbeigt o Lgumu ar rakstisku paziojumu otrai Pusei. Puses nav atbildgas par du apstku iestans rezultt otrai Pusei radtajiem zaudjumiem.

8. LGUMA DARBBAS TERMI UN LGUMA IZBEIGANA

8.1. Lguma darbbas termi:

8.1.1. Filil Imanta no 2017. gada 1. septembra;

8.1.2. Filil engarags no 2017. gada 1. oktobra;

8.1.3. Filil Ziepniekkalns no 2017. gada 1. oktobra;

8.1.4. Filil Iuciems no 2017. gada 1. jlija.

8.2. Pasttjs vienpusji, vienu nedu iepriek brdinot, var izbeigt Lgumu, ja Izpildtjs neveic Telpu uzkopanu kvalitatvi un atbilstoi nolgtajiem termiiem.

8.3. Lgums var tikt izbeigts, pamatojoties uz Puu savstarpju vienoanos.

8.4. Pusm ir tiesbas vienpusji atkpties no Lguma pirms termia, rakstiski paziojot par to otrai Pusei vismaz vienu mnesi iepriek.

8.5. Pasttjs var izbeigt lgumu 10 dienas iepriek brdinot Izpildtju, ja 6.punkt nordtaj krtb trs reizes konstatta nekvalitatva pakalpojuma sniegana.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Pasttja pilnvarot persona, kas ir atbildga par lguma izpildi:

9.1.1. Filil Imanta:

9.1.2. Filil engarags:

9.1.3. Filil Ziepniekkalns;

9.1.4. Filil Iuciems.

9.2. Izpildtja pilnvarot persona Lguma izpild ir :

9.3. Puses vienojas, ka jebkuri publiski paziojumi un treajm personm adresti paziojumi, kas izriet no Lguma, attiecb uz Puu starp noslgtiem darjumiem vai pastvom vienoanm, k ar attiecb uz du darjumu vai vienoanos saturu un btbu, tiks izdarti tikai pc du paziojumu rakstiskas saskaoanas ar otru Pusi.

9.4. is Lgums atspoguo Puu vienoanos attiecb uz Lguma priekmetu un atce visas iepriekjs sarunas, saraksti un vienoans, kas pastvjuas starp Pusm ldz Lguma parakstanai attiecb uz Lguma priekmetu.

9.5. Katra no Pusm apemas neveikt nekdas darbbas, kuras tiei vai netiei var kaitt otras Puses prestiam un interesm.

9.6. Pc Lguma parakstanas visi grozjumi vai papildinjumi pie Lguma noformjami rakstiski pielikumu veid, kurus paraksta abas Lguma sldzjas Puses un kas kst par Lguma neatemamu sastvdau ar to parakstanas brdi.

9.7. Rakstiskie paziojumi tiek uzskatti par saemtiem, kad nogdti persongi vai pa faksu ar saemanas apstiprinjumu, vai trs dienas pc tam, kad nostti pa pastu Latvijas teritorij ierakstt vstul. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekviztus, katra Puse apemas 7 (septiu) darba dienu laik paziot otrai Pusei par izmaim.

9.8. Lgums ir sastdts un interpretjams atbilstoi Latvijas Republikas likumiem. Attiecbs un prasjumos, kas starp Pusm var rasties Lguma sakar, bet kuri Lgum nav atrunti, Puses vads pc Civillikuma noteikumiem vai citiem Latvijas Republikas normatvajiem aktiem, kas nosaka das attiecbas vai prasjumus.

9.9. Ja kds no Lguma noteikumiem vai kda daa no tiem kst spk neesoa un nepiemrojama jebkda iemesla d, ds noteikums vai t daa izsldzama no Lguma. Prjie Lguma noteikumi vai kda no tiem daa paliek spk un Pusm vienojoties grozmi vai papildinmi ciktl tas ir nepiecieams, lai saglabtu to spk esambu. Lgums bez izslgtajm dam interpretjams t, lai, ievrojot spk esoos likumus, vartu stenot mri, kura sasnieganai puses noslguas o Lgumu.

9.10. is paraksttais Lgums pilnb apliecina Puu vienoanos. Nekdi mutiski papildinjumi netiek uzskatti par Lguma noteikumiem. Lgumu var grozt, papildint vai izbeigt pirms termia, tikai Pusm savstarpji rakstiski vienojoties, pretj gadjum di grozjumi, papildinjumi vai Lguma pirmstermia izbeigana nav juridiski saistoa. Vienpusja Lguma grozana, papildinana vai pirmstermia izbeigana, izemot ai Lgum un normatvajos aktos paredztos gadjumus, ja tdi pai paredzti, nav iespjama.

9.11. Puses ir izlasjuas o Lgumu, piekrt t noteikumiem, un apstiprina to ar saviem parakstiem.

9.12. is Lgums sastdts uz __ (___) lapm, t.sk. Lguma pielikumi, 2 (divos) eksemplros pa vienam eksemplram katrai Pusei. Abiem Lguma eksemplriem ir viends juridiskais spks.

9.13. Lgumam pievienots pielikums, kas ir Lguma neatemama sastvdaa.

Pasttjs

Izpildtjs

SIA Rgas veselbas centrs

Re. Nr.50103807561Valdeu iela 57, Rga, LV-1058Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2XKonta Nr.LV13UNLA0050022263669

SIA/AS _____

Re.Nr.

Adrese

Banka:

Bankas kods:

Konta Nr.

______________________________

Valdes prieksdtja

Ineta Zria

______________________________

Valdes locekle

Skaidrte Vasaraudze

________________________________

lpp 39 no 43