latvijas vēsture – pirmais gads

of 234 /234
1 Latvijas vēsture – Pirmais gads Sagatavojis Mārtiņš Putenis 2003-2011.g.

Author: phamcong

Post on 05-Feb-2017

290 views

Category:

Documents


14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Latvijas vsture Pirmais

  gads

  Sagatavojis Mrti Putenis

  2003-2011.g.

 • 2

  Kas ir vsture?

  Pagtnes atststjums

  Sapraana kpc notika it un nevis

  citdi

  Divi cilvki var atststt to pau notikumu

  pilngi citdi.

 • 3

 • 4

  Gudra cilvku domas par vsturi

  Vsture netiek rakstta bez mlestbas vai bez naida. History is neither written nor made without love or hate.

  Theodor Mommsen

  Vsture bs laba pret mani, jo es taisos to sarakstt.

  History will be kind to me because I intend to write it.

  Winston Churchill

  Kas neatceras pagtni tam lemts to atkrtot.

  Those who do not remember the past are condemned to repeat it. George Santayana

 • 5

  Laika skaitana

  200 100 300 200 100 0 300

 • 6

  Laika skaitana

  Kristus dzimanas

  Pc Kristus dzimanas (pc Kr.) vai msu ra (m..)

  Pirms Kristus dzimanas (pr.Kr.) vai pirms msu ras (p.m..)

  200 100 300 200 100 0 300

 • 7

  Laika skaitana

  0 2000 1000 1000 2000

 • 8

  K zinm, kas noticis senajos

  laikos?

  No archaioloiskiem atradumiem

  Izraktas rotas, kauli, vecu mju pamati, u.c.

  No valodm

  No tautas tradcijm

  No rakstiskm zim - chronikm

 • 9

  Dzintars - tirgoanai

 • 10

  Dzintara ce

  Tirgoanas ce (trade route) starp Latviju un Romas impriju.

  Senlatviei (un senlietuviei un senigaui) prdeva dzintaru izmainja to par citm precm

  Ar dzintara cea attstbu, Latvijas teritorija kuva pazstama romieiem

  Romieu montas un preces atrastas Latvijas arheoloiskajos izrakumos

  Baltijas dzintara krelles no

  4. gs. atrastas

  Dienvidvcij.

 • 11

  Tacits, romieu vsturnieks,

  apraksta baltieus (98.g. p. Kr.) Aisti (Esti = igaui) ir ziemetauta, kas aiz

  Svbu jras dzvo rmas jras krastos, kur saules stari saskatmi ldz rta ausmai. Run, ka tur, saulei izkpjot no viiem, varot redzt saules zirgus. Aisti pieldz dieva mti. Vii reti lieto dzelzs ierous, bet rkojs ar vlm. Vii audz labbu ar pavisam neparastu pacietbu. Vii esot vieng tauta, kas vc dzintaru. Vii to neapstrdt veid prdod un brns par augsto cenu, ko iegst.

 • 12

  Romieu lietas atrastas Latvij

 • 13

  Valodas saldzinjums

  Valoda 1 2 3

  Latvieu Viens Divi Trs

  Angu One Two Three

  Vcu Eins Zwei Drei

  Spu Uno Dos Tres

  nieu Yee Ear Sahn

  Japu Ichi Ni San

  Swahiu Moja Mbili Tatu

 • 14

  Tautas tradcijas

  Hallovni

  Oktoba pdj dien

  Nakt

  Ticjums, ka nelabie gari

  ir aktvi

  Brni sarbjas kostmos

  Brni iet no mjas uz

  mju Trick or treat.

 • 15

  Tautas tradcijas

  Hallovni

  Oktoba pdj dien

  Nakt

  Ticjums, ka nelabie gari ir aktvi

  Brni sarbjas kostmos

  Brni iet no mjas uz mju Trick or treat.

  Budu laiks

  Novembr / decembr

  Nakt

  Ticjumi, ka nelabie gari ir aktvi

  Cilvki sarbjas kostmos

  Cilvki iet no mjas uz mju izlgties damo / dzeramo

 • 16

  K Latvija izskatjs 15,000 gadus

  pr.Kr.?

 • 17

  K Latvija izskatjs 15,000 gadus

  pr.Kr.?

 • 18

  Ledus laikmeta beigas

  Ap 9000 g. pr. Kr.

  Ledus donis (glacier) kusa un tecja uz

  zemkm vietm

  Izveidoja upes, kalnus, ezerus

  Atstja smiltis un akmeus

  Ska augt augi, pc laika mei

  No dienvidiem ienca dzvnieki

  Ziemebriei, lapsas, vilki, li, u.c.

 • 19

  Pirmo cilvku ienkana Latvijas

  teritorij

  Ledus atkps

  apmram 9000 gadus

  pr. Kr.

  Kuva siltks

  Reiz ar

  ziemebrieiem,

  Latvij ienca pirmie

  cilvki

 • 20

  No kurienes ie cilvki nca?

  Indoeiropiei

  No Indijas?

  No Armnijas?

 • 21

  Indoeiropieu saknes?

  Armu ptnieka teorija kur uzsks indoeiropieu tautas

 • 22

  Kas ienca kad?

  9000 g. pr. Kr.

  Pirmie iedzvotji ienk

  Akmens laikmets

  Medniecba

  Ierous taisja no akmens vai kaula

  Cilvki gja no vienas vietas uz otru

 • 23

  Akmens laikmeta arheoloiskie

  atradumi

  9000 g. pr.Kr.

  Akmens, kaula un

  raga darba rki atrasti

  Latvijas teritorij ar

  iem darba rkiem

  cilvki medja

  ziembrieus un citus

  dzvniekus Akmens laikmeta ieroi atrasti

  Latvijas teritorij

 • 24

  Kas ienca kad?

  9000 g. pr. Kr. Pirmie iedzvotji ienk

  Akmens laikmets

  Medniecba

  Ierous taisja no akmens vai kaula

  Cilvki gja no vienas vietas uz otru

  4000 g. pr. Kr. Somugru tautas ienk (igauu un somu priektei)

  Mlu trauki ar punktiu rakstiem

  Dzintara rotas vrieiem un sievietm

  Medniecba un zvejniecba

 • 25

  emmes-bedru izrotjumi

  Kaula plksnte ar urbuma tehnik veidotu

  rotjumu no Zvidzes apmetnes. emmes-bedrsu keramikas trauks

 • 26

  Kas ienca kad?

  9000 g. pr. Kr. Pirmie iedzvotji ienk

  Akmens laikmets

  Medniecba

  Ierous taisja no akmens vai kaula

  Cilvki gja no vienas vietas uz otru

  4000 g. pr. Kr. Somugru tautas ienk (igauu un somu priektei)

  Mlu trauki ar punktiu rakstiem

  Dzintara rotas vrieiem un sievietm

  Medniecba un zvejniecba

  2000 g. pr. Kr. Baltu tautas ienk (latvieu un lietuvieu priektei)

  Prmaia no savcj saimniecbas uz raotj saimniecbas

  Lopkopba, zemkopba un medniecba

  Cilvki palika uz vietas; bau mjas

  Mlu trauki ar auklas rakstiem

  Bronzas laikmets

 • 27

  Auklas keramika

  Iespiesti auklas gabali

  izmantoti izrotanai

 • 28

  Baltu tautas izplatjums agr dzelzs

  laikmet

 • 29

  Savcji un raotji

  Savcji

  Medana

  Zvejoana

  Ogu lasana

  Soana

  Raotji

  Labbas augana

  Govju piekopana

  Amatniecba

 • 30

  Kpc lopkopba attstjs tikai pc

  baltu tautas ienkanas Latvij?

  1. Jo baltu tautas bija gudrkas.

  2. Jo baltu tautm bija labki dievi, kas paldzja

  tiem iemcties, k iest sklas.

  3. Jo somugru tautas bija izmedjui un

  izzvejojui visus dzvniekus.

  4. Jo ap to pau laiku cilvki iemcjs, k taist

  darba rkus no metla (bronza) un, ldz ar to,

  varja nozt kokus un uzart zemi.

 • 31

  Bronzas laikmets

  Bronzas laikmets Latvij sks ap 2000 g.

  pr. Kr.

  Bronzu taisja no vaa (copper) un alva

  (tin).

  Bronza ir stiprks un cietks nek vars vai

  alva

  Ar bronzu varja uztaist darba rkus, ar

  kuriem zemi apstrdt

 • 32

  Bronzas lietoanas sekas

  Cilvki varja palikt uz vietas

  Apdzvotie rajoni pieauga lielum un

  bagtb

  Rajonus vajadzja nodroint pret

  uzbrukumiem un laupjumiem

  Bvja stipras stas

  Cla pilis

 • 33

  Savcji kuva par raotjiem

  Medbas svargums saplaka.

  Lauksaimniecbas un zemkopbas

  svargums pieauga.

  Cilvki neprvcs, bet palika uz vietas

  Bija jpasargjas

  Bvja stas, vlk pilis

 • 34

  Bronzas laikmeta nocietints

  apmetnes

  .

 • 35

  Dzelzs laikmets

  Dzelzs laikmets sks Latvij ap 200 g. pr. Kr.

  Dzelzi gatavoja no purva rdas (ore), sakarsjot to oti augst temperatr un tad kalot to lai izdzt netrumus

  Dzelzs ir vl labks nek bronza

  Izejvielas plak atrodamas

  Asks

  Vieglk apstrdjams

 • 36

  Dzelzs laikmets

  Skum dzelzi ieveda

  Vlk attstjs vietj dzelzs ieguve no purva rdas

  Dzelzs kuva par galveno materilu rku darinan.

  Dzelzs darbarki un jauna veida darbarku izgatavoana (izkapts) veicinja zemkopbas attstbu.

  Rotas no agr dzelzs laikmeta kapiem

 • 37

  Senlatvieu nodarboans

  Zemkopji, lopkopji, bikopji

  Zvejnieki, mednieki

  Amatnieki

  Karavri

 • 38

  Zemkopba

  Senu galven

  nodarboans

  Nodedzinja meu lai

  pelni mslotu zemi

  Ar arkli uzara zemi

  Velk izmantoja

  zirgus smagkajam

  darbam

  Vrieu darbs

 • 39

  Zemkopbas darbarki

  Arkls zemes uzaranai Ecas uzarts zemes

  sasmalcinanai

 • 40

  Lopkopba

  Audzja govis, zirgus,

  aitas, ckas un vistas

  Pienam

  Gaai

  Sievieu darbs

  (izemot zirgu

  audzana)

 • 41

  Bikopba

  Medum

  Vaskam

 • 42

  Zvejnieki, mednieki

  Jr, ezeros un ups izmantoja sprostus

  vai us zivju eranai.

  Medbs devs ar piem, loku un

  bultm; medja aus, meackas, u.c.

 • 43

  Amatnieki

  Senk, katrs taisja pats to kas tam bija vajadzgs

  Vlk, attstijs

  kalji (kala priekmetus no bronza, sudraba un dzelza),

  kurpnieki (gatavoja apavus),

  podnieki (gatavoja mla traukus)

  Amatnieki prdeva savas preces un pirka labbu, gau, drzeus, u.t.t.

 • 44

  Karavri

  Aizstvja savu zemi

  Uzbruka citm zemm laupanas nolkos

 • 45

  Dzves vieta

  Piemrota ikdienas vajadzbm

  Lauksaimniecbai, zemkopbai

  Mea vid vai mal

  Sta visapkrt lai pasargtos no mea zvriem

  Sta apzm visu zemnieka saimniecbu

  ieskaitot kas, ne tikai ogu kas iet ap ku

  laukumu

  kas attstjs un uzlabojs pa gadu simteiem.

  Daas pat kuva nevajadzgas 19. g.s.

 • 46

  Stas plns

  kas apl

  Vid pagalms

  Jiet r lai tiktu no

  vienas kas uz otru

 • 47

  Stas kas

  Nami dienu gatavoanai

  Istaba dzvoanai (gulanai)

  Klts noliktava

  Rija labbas kaltanai

  Kts lopiem

  Pirts mazganai

 • 48

  Kur gja, kad bija jiet?

 • 49

  Kur gja, kad bija jiet?

 • 50

  Aprbs

  Sievietes tautastrps

  Blze

  Bruni

  Kurpes

  Zees

  Vainags

  Villaine

  Josta

 • 51

  Aprbs

  Vrieu tautastrps

  Krekls

  Svrki

  Bikses

  Zbaki / pastalas

  Zees

  Cepure

  Josta

 • 52

  Tautas trpi un parastas drbes

  Tautas trpus vilka

  svtkos un godos

  Parastas drbes vilka

  ikdien

 • 53

  Rotas

  Saktas pie blzm un krekliem

  Jostas ar sprdzm

  Rotadatas ar dtm un piekariiem

  Gredzeni un aproces vrieiem un sievietm

  Materili

  bronza

  sudrabs

  Gatavoja rotkai un kalji

 • 54

  Dzelzs laikmeta rotas

  7.g.s. pc Kr. Latgau sievietes galvas rota

  (tomr bronza, bet dzelzs laikmet).

  Dzelzs laikmeta sieviete ar

  bronza krellm un dzelzs nazi.

 • 55

  Latviskie raksti

  Apgreznojumi

  Drbm

  Ikdienas priekmetiem

  Bodm, karotm, sveturiem, pra ldm,

  krekliem, skapjiem, durvm, jumtiem, ieroiem

  Simboliska nozme

  Jumti, skujia, saulte, zvaigzne,

  mness, krusti, lklocis

 • 56

  Folklora

  Tautas gara mantas

  Tautas dziesmas

  Pasakas

  Mklas

  Teikas

  Autori nezinmi

  No mutes uz muti

 • 57

  Folklora

  Tautas dziesmas Milzgs kvantums

  Ap miljonu Ststa par notikumiem,

  cilvkiem, dabu, ticjumiem.

  Katram darbam un notikumam bija sava piemrota dziesma.

  Priecgas

  Skumjas

  Prkons veda vedekliu

  Prkons veda vedekliu

  Pr Daugavu ai zemi,

  Saule veda velu pru,

  Visus meus puodama.

  Ozolami vaska cimdi,

  Liepai mu villainte.

  Skajami krkliami

  Zaa vara pakavii.

  Saules meita sidrabota,

  Pri zelta lapim.

  Zda cimdi, zda zees,

  Zda visi prievietii.

  Saule meta drgas veltes,

  Savu meitu izdodama.

  Vienam o, otram to,

  Man to mieu arjiu.

  http://images.google.com/imgres?imgurl=http://catalogue.justselect.co.uk/acatalog/sheetmusic_cartoon.jpg&imgrefurl=http://catalogue.justselect.co.uk/acatalog/North_Music_Holland.html&h=93&w=120&sz=4&tbnid=WIz-qz6ZGRwJ:&tbnh=64&tbnw=83&hl=en&start=2&prev=/images%3Fq%3Deighth%2Bnote%2Bcartoon%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26rls%3DGGLD,GGLD:2005-10,GGLD:en%26sa%3DN

 • 58

  Folklora

  Pasakas

  Daudz

  Tipiskie tmati:

  Dzvnieki

  Mutis un via bri

  Brente un mtes

  meita

  Princeses / nii

  Brnumaini notikumi

 • 59

  Folklora

  Teikas

  Pasakas, kas izskaidro

  kdu dabas pardbu Dievs rada pasauli

  Kad Dievs bija zemi taisjis, tad viam palika vl daudz zemes pri, ka to

  nekur likt. Ezis Dievu pamcja, lai

  raunot krunkm (paprieku via bija

  gludena, t. i. bez kalniem). Tas bija

  labs padoms. Dievs nu ezim vaicja:

  ko is par to labu gribot? Vin teica:

  lai im dodot tdu spalvu, ka o

  neviens nevarot aiztikt. Dievs

  paklausja ezi un deva viam

  dzeloainu kaoku.

  http://www.grandegraphics.com/images/critters/groundhogfamily/HedgehogCartoon11.gif

 • 60

  Folklora

  Mklas

  si jautjumi, kam

  jatrod atbildes

  Uzdotas brniem, lai

  vingrintu domanu

  Zils deis, pilns baltu

  ziru, vid maizes

  gabali.

 • 61

  Mzikas instrumenti

  Kokle

  Vecs instruments

  Septias vai

  trspadsmit stgas

  Noti uzskandina

  trinkinot stgu ar

  kociu

 • 62

  Mzikas instrumenti

  Pamie instrumenti

  Stabule, svilpes

  Spj izsplt vairkus tous

  Taures, ragi

  Vienu toni vai skau

  Svilpaunieki (mla pltes)

  Brnu instruments

 • 63

  Mzikas instrumenti

  Sitamie, vai beznots instrumenti

  Bungas

  Sieti

  Trejdeksnis

 • 64

  Reliija

  Saistta ar dzves rpm un bailm

  Ldzsvars ar sauli un lietu bija nepiecieams

  labbas auganai.

  Par daudz saules, par maz lietus: sausums,

  kam biei sekoja bads.

  Par daudz lietus, par maz saules: pldi, kam

  biei sekoja izpostta raa, un pat dzvnieku

  un cilvku noslkana.

 • 65

  Dabas dievi

  Dabas elementiem ir spks

  Saule, lietus, prkons, zibens, upes ezeri,

  zeme

  Kdi lielki spki vada cilvku dzvi.

  Spkus sauca par dievbm.

  Vairki dievi, nevis viens Dievs.

  Dievbm bija cilvku izskats.

  Dievbm bija dli un meitas.

 • 66

  Galvens dievbas

  Dievs

  Visgalven dievba

  Valdja pri debesi un zemi

  Biei pards k sirms vectis

  Laima

  Noteica cilvku mu

  Biei pards ka nabadzga, vecka kundze

  Mra

  Gdja par lopiem un dzvniekiem

 • 67

  Vidjs dievbas

  Saule

  Breu aizstve

  Mness, Prkons

  Karavra aizstvji

  Prkons k aunuma izncintjs

  Jumis

  Gdja, ka laukos viss labi aug

  si

  Zirgu aizstvis

 • 68

  Citas dievbas

  Mea mte

  Vja mte

  Jras mte

  Zemes mte

  Veu mte

  Przinja miruo cilvku garus

 • 69

  Pielganas vietas

  Brv dab

  Pie lieliem akmeiem, vai pie lieliem kokiem

  nolika dieviem dvanas.

  Kalnos un brzu birzs vii pulcjs specilm

  lganm

 • 70

  Ticjumi par veiem

  Cilvka mirana ermeni aprok

  Dvsele aiziet pie dieva

  Velis pazem

  Veu laik klst neredzams

  Veu laiks Novembris / decembris

  Vei nk ciemos pie dzvajiem

  Saimnieks vai saimniece klus viet uzklja mielastu galdu

  Ldza lai pasarg no auniem gariem

  Ludza lai iet atpaka uz veu valsti

 • 71

  Velns

  aunais gars

  Ne visai gudrs

  Piemnms ar asu prtu

  Ar velnii un citi aunie gari

 • 72

  imene, dzimta un saime

  imene

  Tvs

  Mte

  Bri

  Msas

  6-12 brnu katr

  imen

  Tvs / Mte

  Tu Msa 1

  Brlis 1 Msa 2

  Brlis 2 Msa 3

 • 73

  imene, dzimta un saime

  Dzimta

  Extended family

  imene plus brlni,

  mscas, onkui,

  tantes, mazbrni,

  vecvecki

  Skaits var sasniegt

  300-400 cilvku

  Vectvs / Vecmte

  Tvs / Mte Onkulis / Tante 1 Onkolis Tante 2

  Tu

  Brlis 1

  Brlis 2

  Msa 1

  Msa 2

  Msa 3

  Msica 1A

  Msica 1B

  Msica 1C

  Msica 1D

  Brlns 1A

  Brlns 2A

  Brlns 2B

  Brlns 2C

  Msica 2A

  Msica 2B

  Msica 2C Brlns 1B

 • 74

  Dzimta

  Savas dzimtas vriei: Blelii

  Savas dzimtas sievietes: Msias

  Citas dzimtas vriei: Tautu dli

  Citas dzimtas sievietes: Tautu meitas

 • 75

  Sij auzas, tautumeita

  Tautietis ldza, bli ldza,

  Abi ldza kamans.

  Vai lai su pie tautiea

  vai pie sava blelia?

  Labk su pie tautiea,

  ne pie sava blelia.

  Tautietis veds visu mu,

  bli mazu gabaliu.

 • 76

  Saime

  imene + kalpi un

  kalpones

  Visi, kas dzvoja vien

  st

  Saimnieks

  Vadja darbus lauku

  st

  Saimniece

  Vadja sievieu darbus

  Tvs / Mte

  Tu Msa 1

  Brlis 1 Msa 2

  Brlis 2 Msa 3

  Kalps

  Gani Jancis

  Gjju imene

  Kalps Kalpone

  Vecmmia

 • 77

  Vai visa dzimta dzvoja vien

  saim?

 • 78

  Vai tikai vienas dzimtas cilvki

  dzvoja vien st?

 • 79

  Zemnieki un amatnieki

  Vairums cilvku turpinja, k zemnieki un

  lopkopji

  Dai izvljs kt par amatniekiem

  Podnieki

  Kalji

  Kurpnieki, u.c.

  Amatnieki iemainja savas preces pret

  zemnieku labbu

 • 80

  Dzimtas izplatana

  Kad st pietrka vietas, pieauguie dli

  uzcla sev jaunas stas.

  Visas dzimtas stas bija viena otrai

  tuvum.

 • 81

  Pagasti un Novadi

  Vairkas dzimtas, kas dzvoja vien viet

  apvienojs pagast.

  Vairki pagasti apvienojs novad

  Novadu prvaldja virsaitis

  Virsaitis dzvoja pil

  Apgabalu ap pili sauca par pils-novadu

 • 82

  Pilis

  Vieta, kuu var labi aizstvt, kad uzbrk ienaidnieks

  Augstk viet

  Pie upes

  Pie ezera

  Apkrt augsta sta

  Apkrt dzi grvis (moat)

  Uzbrukuma laik novada iedzvotji sanca pil ar imenm, lopiem un

  vrtgkajm mantm.

 • 83

  Pilsta

  Izveidojs, kad ap pilm cilvki (amatnieki,

  tirgotji) cla sev mjas

 • 84

  Ciltis

  Tauta sastv no vairkm ciltm.

  Ciltis sastv no vairkm imenm un

  saimm.

  Visum, ciltis sava starp sadarbojs.

 • 85

  Senlatvieu tautas sadale

  Senlatvieu tauta

  Kuru ciltis Zemgau ciltis Latgau ciltis Su ciltis

  Dzimta Dzimta Dzimta Dzimta Dzimta Dzimta Dzimta Dzimta

 • 86

  Sabiedrbas sadale

  Tauta

  Cilts Cilts Cilts

  Dzimta Dzimta Dzimta Dzimta Dzimta Dzimta Same Dzimta

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

  imene

 • 87

  Senlatvieu tautas sadale

  Senlatvieu tauta

  Kuru ciltis Zemgau ciltis Letgau ciltis Su ciltis

  Dzimta Dzimta Dzimta Dzimta Dzimta Dzimta Dzimta Dzimta

 • 88

  Valsts

  Vairki novadi apvienojs valsts

  Valst valdja valdnieks

  Jersik Visvaldis

  Tlav Tlivaldis

  Bevern Miervaldis

  Trvet Viesturs

  Kuru ni Lamekins

  Sidraben - Namejs

 • 89

  Senlatvieu kaimii

  Uz ziemeiem

  Somugru tautas

  Lbiei (lvi)

  Igaui

  Somi

  Uz dienvidiem

  Lietuvieu tauta

  Jatvingi un galindiei

  Senpru tauta

  Lbieu sievietes trps. Vlais dzelzs laikmets

 • 90

  Citas baltu tautas

  Senpri iznka 17. g.s. pc Kr.

  Par galindieiem un jatvingiem nav zinms

  Varbt kuva par latvieiem, lietuvieiem

  1989. g. bija 40 lbieu valodas pratju,

  1997 15.

 • 91

  Valodas saldzinjums

  Latvieu

  Celies, mana mmulia,

  Es pacelu velniu;

  Es tev teiku, mmulia,

  Ko man dara sve mte.

  Lietuvieu

  Kelkis, mano motul,

  A pakelsiu velnele;

  A tav guosiuos, motul,

  Ka man daro pamotl.

 • 92

  Viduslaiku Eiropas karavri

 • 93

  Kpc cilvki karo?

  Laupt citu mantu

  Lai vairotu ticbu (glbtu tos, kas netic

  pareizam dievam)

  Iegt varu

  Vairot tirdzniecbas iespjas

  Aizstvties

  Iegt / aizstvt brvbu

 • 94

  Senlatvieu karavrs

  Zobeni

  pi

  Loks un bultas

  Cirvji

  Vairogi

  Darva

  Uguns

  Akmens metji

  Ne glui senlatvieu karavri

 • 95

  Senlatvieu kari

  Senlatvieu ciltis biei cnjs viena pret otru

  Uzvartji tipiski nogalinja visus vrieus,

  pama gst sievietes un brnus (biei

  tos prdodami k vergus), nodedzinja

  laukus, mjas un pilis, un prveda

  laupjumu (lopus, zirgus un mantu)

  Visda sadarbba (lbiei ar vcieiem pret kuriem, zemgai un vciei pret igauiem, lbiei un latgai pret vcieiem, si un lietuviei pret igauiem, utt)

  Lietuvas karavrs ved gstekni

 • 96

  Cu ieroi

  Loks, bultas, pi,

  zobeni, bruas, stopi

  (crossbow)

 • 97

  Cu ieroi

  Paterella (trebuchets)

  mazka mana, ar ko

  svieda akmeus, uguni,

  un nokarstu dzelzi

  Katapulta

 • 98

  Cu ieroi

  Tornis celtnes kurus piegrda pie pils lai vieglk autu bultas, mestu akmeus, pielaistu uguni; deva patvrumu uzbrucjiem; zem tora, citi raks zem vala, lai tas sabruktu

 • 99

  12. gadsimtenis pasaul

  Viduslaikmets Eirop (The Dark Ages)

  Katou baznca ir dominjos spks

  Pvests Rom

  Svt Romas Imprija

  Cenas kristt pagnus, musulmaus

  Misijas darbi un varmcba

  Daudz mazu valstiu

  1099.g. Krusta karotji ieem Jeruslemi

  1161.g. Spridzeki lietoti kar (n)

  Nav vl atklta Amerika, nav izgudrots k iespiest grmatas, nav radio, automanas, vai gameboy

 • 100

  12. Gadsimtenis Eirop

 • 101

  12. gadsimtenis Senlatvij Tirdzniecba lnm pieaug

  Senlatviei pirka sli, ierous, rotaslietas, drbes

  Senlatviei prdeva zvrdas, dzintaru un citas preces

  Cauri Senlatviju tirgotji varja tikt uz Krieviju

  Gardznieki / misionri sludina sveas ticbas

  No austrumiem, krievi sludinja pareizticgo kristgo ticbu (Russian Orthodox)

  Daudz kariu

  Uzvartji ieguva laupjumu, sama gst vergus, pieprasja nodevas (takses) un uzspieda savu ticbu

 • 102

  Senbaltijas iedzvotju skaits

  1184.g.

  Lietuviei 170,000

  Igaui 150,000

  Latviei 135,000

  Lbiei 20,000

  Saldzinjumam, odien Latvij dzvo

  apmram 2,400,000 cilvku

 • 103

  Senlatvijas novadi un pilis

 • 104

  Krusta kari

  Crusades

  Vairku simtu gadu cas, lai atbrvotu svts zemes no musulmaiem

  Karavriem piesolja grku piedoanu pret savu cnanos pret neticgajiem

 • 105

  Krusta kari Senlatvij

  Ilga aptuveni 100 gadu

  No 1199. gada ldz 1297. gadam

  Daudz cu, pc kurm kristietba vai nu

  spra soli uz prieku vai atpaka

  Daudz informcijas par notikumiem emta

  no Indria chronikas

  Indriis bija priesteris Vidzem 1220-os gados

 • 106

  Vcieu gardznieki ienk

  Senlatvij

  Mks (vlk bskaps)

  Meinhards ieceoja 1184.g.

  Uzcla Ikiles pili un bazncu

  pirms mra kas Latvijas

  teritorij

  Cents ar mlestbu pievrst

  lbieus kristgai ticbai

  Solja uzcelt pili, ja vii kristtos

  Tikko pils uzcelta, lbiei kristgo

  ticbu atmeta

  Mira 1196.g

  Bskaps Meinhards

 • 107

  Lbieu zemes

 • 108

  Lbiei 12.g.s.

  Lbiei k ar citas senlatvieu tautas -- nebija vienoti

  ne doms, ne vadb

  Dai labprtgi kristjs, citi n

  Dai lbiei cerja uz vcieu aizsardzbu pret lietuvieu

  uzbrukumiem, kas biei vius skra 12.g.s.

  Lbieu kristana Ikil 1186.gad.

  F.L.Maidela zmjums. 19.gs.

 • 109

  Ikiles pils zmjums

 • 110

  Bskaps Bertolds

  Otrais Ikiles bskaps

  Ierads ar karaspku

  Kpc?

  Jo lbiei k sui pie vmekiem vairkkrt no [kristgs] ticbas atgriezuies pie pagnisma.

  C ar lbieiem, ko vciei uzvarja, bskaps mira (1198.g.)

  Bet kad vcieu karaspks atgriezs Vcij, lbiei kristgo ticbu nomazgja Daugav

  [Vcieu] karaspks no pretjs puses apbruojs kaujai, steidzgi uzbruka pagniem. Lbiei bg; bskaps zirga truma d, kuu vi slikti vadja, tiek iejaukts bganos. Divi viu satver, treais, vrd Imauts, ar pu no muguras caurdu, citi saplosa viu locekli pa loceklim.

  Indria chronika

 • 111

  Bskaps Alberts

  Treais bskaps ierads Ikil 1199.g.

  23 kui

  500 krustnei (karavri)

  1201.g. dibinja Rgu; uzcla mri un lielu grvi

  1202.g. dibinja Zobenbru Ordeni

  Mris bija iekarot visu Baltiju

  Citi karavri tikai kalpoja vienu gadu atbrauca pavasar, aizbrauca ruden

  Zobenbru Ordenis bija pastvgs karaspks

  Alberts bija izcils organizators, bet viltgs un nelgs

  Bskapa Alberta statuja pie

  Rgas Doma.

 • 112

  Zobenbru ordenis

 • 113

  Lbieu cas pret krustneiem

  1186.g. neturja soljumu Meinhardam par kristanos

  Pc 1198.g. kaujas pie Rgas (kur Bertolds krita), lbieiem bija spiests kristties Tikko krustnei aizbrauca, lbiei nomazgja ticbu

  Daugav

  1201.g. Bskaps Alberts piespieda lbieiem pieemt kristietbu Ieldza lbieu vadous uz prrunm; sama tos

  gst, ldz lbieu vadoi atdeva 30 savus dlus k lniekus (hostages) un aizstja tos uz Vcju

 • 114

  Krustnei uzbrk lbieu pilij

 • 115

  Lbieu cas pret krustneiem

  1205.g. nodedzinja lbieu pilis Aizkraukl un Lielvrd, sama lniekus un piespieda pieemt kristietbu

  1207.g. nodedzinja Satezeles pili

  Vairkas lbieu sacelans pret vcieiem izbeidzs nesekmgi

 • 116

  Kaupo

  Gaujas lbieu veckais, Turaidas novada valdnieks, prvaldja vairkas pilis

  Kaupo bija viens no lbjiem, ko Alberts sama gst 1201.g. Kaupo dlu nesama k lnieku, un nenostja uz Vcju

  1203.g. apmeklja Romu un tiks ar pvestu Innocentiju III, kas apdvinja Kaupo ar 100 zelta gabaliem un Bbeles norakstu.

  Atgriezies dzimten Kaupo atbalstja lbieu un baltu tautu pakauanu vcieiem un katou bazncai

  Piedaljs uzbrukum savai Turaidas pilij 1205.g., kuru aizstvja via radi un karadraudze

  Miris 1217. g. kauj pret igauiem Dls mira 1210.g.

  Pirms nves novljis savus valdjumus Bazncai.

 • 117

  Kaupo

  Un Kaupo gja uz savu pili, ku bija via radi un draugi, ldz im pagni...Nedaudzi no viiem uzkpa uz apcietinjuma, lai aizstvtu pili...Bet kristgie vrigi uzbruka pilij, beidzot dgi uzkpa aug un uzvarjui ienaidniekus un atsitui no apcietinjuma, vii iegja pil un vajdami pagnus visur pa pili, nokva gandrz 50 no tiem, prjie izglbs ar bganu. Un t vii pama visas lietas un daudz laupjuma, pili aizdedzinja. -Indria chronika

 • 118

  Kaupo

  Varonis, upuris vai

  nodevjs?

 • 119

  Reliija, vara un mantkrba 12.g.s.

  Vciei Gardznieki cerja kristt pagnus, bet ar meklja bagtbu

  Ordenis deva zvrestu dzvot nabadzgi, bet biei rkojs mantkrgi

  Cents nodroint tirdzniecbas ceus uz Krieviju

  Krievi Pat pirms Meinharda ieraans, sludinja pareizticgo ticbu un

  ievca nodevas daos Senlatvijas novados

  Valdnieki Pleskav un Polock uzbruka senlatvieiem

  Lietuviei un igaui Biei siroja, dedzinja, laupja senlatvieu teritorijs

  Senlatviei Nekdi eei!

 • 120

  Su zemes

 • 121

  Su pakauana

  Si laida lietuvieus caur savu zemi lai tie

  vartu postt un laupt lbieu zemes

  Lbiei bija tikko kristti

  Bskaps tamd nolma izpostt Slpili;

  1208.gad aplenca pili un piespieda

  siem kristties

 • 122

  Latgau zemes

 • 123

  Latgau cas pret krustneiem

  Latgai dzvoja ne tikai tagadj Latgal, bet ar Vidzem un Zemgal

  Vairkas ievrojamas pilis, katra ar savu valdnieku:

  Koknes valdja Vetseke

  Jersik valdja Visvaldis

  Tlava valdja Tlivaldis

  12.g.s. vairkas latgau valstis jau bija piemuas pareizticgo ticbu

 • 124

  Koknese

  Latgau valdnieks Koknes bija Vetseke

  Skum pareizticgs, prgjis katoticb, vlk atmeta ticbu

  Apsolja pusi savu zemi krustneiem, ja tie paldztu pret lietuvieiem

  Zaudjis cerbu atbrvoties no vcu kundzbas, nogalinja Kokneses pil nometintos krustneus, nodedzinja pili un aizgja uz Krieviju.

  Vetseke mira 1224.g. c pret krustneiem, aizstvot Trbatas pili (Igaunij).

  Piemineklis Vetsekem Trbat

 • 125

  Jersika

  Plaa valsts dienvidu Vidzem un Latgal

  Latgau valdnieks Jersik bija Visvaldis Skum pareizticgs

  1209.gad krustnei uzbruka un sama Gust Visvala sievu un citus

  Lai tos atbrvotu, Visvaldis atdeva pusi savas zemes un solja priet uz katoticbu un bt uzticgs Rgas bskapam

  Pc Visvala nves, vciei prma prjo Jersiku

 • 126

  Tlava

  Ziemevidzem un ziemelatgal

  Latgau valdnieks Tlav bija Tlivaldis; valdja Bevernas pil

  1209. gad sldza savienbas lgumu ar Zobenbru Ordeni Sks ilgas, svas cas ar igauiem, kas

  novrdzinja gan igauus, gan latgaus

  1215.gad igaui pama Tlivaldi gst, spdzinja to un nogalinja (dzvu sadedzinja)

 • 127

  Latgau pakauana

  Pc pakauanas

  Bija jdod uzticbas zvrests

  Bija jpieem katoticba

  Bija jmaks nodevas

  Bija jkalpo karaspk

  Indria chronik biei piemints, ka kristtie latgai (un ar lbiei) devs kara gjienos ar Zobenbra ordeni pret igauiem un citiem

 • 128

  Kuru zemes

 • 129

  Kuru cas pret krustneiem

  1210. gad kuri sakva vcu floti Minja ieemt Rgu,

  bet soltie palgi neierads un vajadzja atkpties

  1228.gad kuri ar zemgaiem uzbruka Daugavgrvai Nopostja klosteri

  Sakva daudz mku

  Kuru uzbrukums Rgai

 • 130

  Kuru cas pret krustneiem

  1230. gad kuri sldza tieu lgumu ar pvestu

  Lgums cents novrst turpmku karu starp kuriem un Ordeni

  Bet td ka lgums apgja Ordeni, Ordenis bija neapmierints un iebruka Kurs

  1246. gad vciei uzbvja mra pili pie Kuldgas no kurienes bija vieglk turpint cas pret kuriem

  Durbes kauja 1260. gad

  1267. gad pdjie kuri padevs vcieiem

  Pvesta lgums ar kuriem 1230. gad

 • 131

  Durbes kauja

  1260. gada kauja (lielk Baltij 13.g.s.)

  Kauj (vcu pus) bija iesaistti kuri, zemgai, igaui un citi

  emaii (lietuvieu cilts) iebruka Kurs, un devs atpaka ar laupjumu

  Sadursm daudz kuru un igauu prgja zemaiu pus, sakva ordeni; dai kuru novadi atbrvojs

  Lietuvas valdnieks Mindaugs no t bra atteics no kristietbas un turpmkas sadarbbas ar ordeni Vciei nekad Lietuvu neiema!

 • 132

  Zemgau zemes

 • 133

  Zemgau cas pret krustneiem

  Zemgau valdnieks 13.g.s. skum bija Viestarts valdja Trvet

  Pirm sadursme 1185.g., kad zemgai uzbruka bskapa Meinarda celtajai Ikiles pilij.

  1205.g. Viestarts sldz savienbas lgumu ar vcieiem: kop cns pret lbieiem un lietuvieiem

  Trvetes pilskalna nocietinjumi

 • 134

  Zemgau cas pret krustneiem

  1219.g. zemgau vid sks elans

  Meotnes veckie apsdzja Viestartu nespj aizsargt vius no lietuvieiem, tpc nolma ielaist pil vcu krustneus un kristties.

  Pc 1219.g. un 1220.g. cm starp krustneiem un Viestarta vadtajiem zemgau pulkiem Meotne palika vcu roks.

  1228.g. savienb ar kuriem zemgai uzbruka Daugavgrvas klosterim un izpostja to

  Trvetes pils modelis

 • 135

  Indria apraksts par Meotnes pils

  iekaroanu Ar 4000 vcieu un otriem etriem lbieu un latgau vii

  devs vezdami sev ldzi lielu manu un citas mazkas un prejos instrumentus priek uzbrukanas pilij. Vii gja pie pils un iema ciemu, kas bija tai apkrt, un pama laupjumu, un aplenca pili un karoja ar viiem daudz dienas. Dai no viiem cla koka torni, citi uzstdja paterellas, citi rkojs ap balistm, citi gatavoja eus un ska rakt no apakas valni, citi piepildja grvi ar samestiem kokiem un virs tika uzbdts koka tornis, zem t cita raka. Daudzi zemgai pil tika ievainoti ar mestiem akmeiem, daudzi ievainoti ar bultm un daudzi tika nonvti no tora ar lbieu un latgau piem. Bruinieki... uzkpa uz vala un gribja ieemt pils augdau, bet vius padzina tie pusdzvie, kas bija pil. Pc tam vii sakrva daudz koku kaudz, pielika uguni...Tie padevs msu karaspkam un nolieca kaklus.

 • 136

  Saules kauja

  1236.g. kauja

  Vai nu auu novad Lietuv vai pie Vecsaules, tagadjs Bauskas tuvum

  Lietuviei un zemgai pret vcieiem

  Bruinieki ar saviem zirgiem iestiga purvain viet

  Zobenbru Ordenis izncints; prpalikuie iekauti Livonijas Orden

  "Saules kauja". V.Vimbas glezna

 • 137

  Zemgau cas pret krustneiem

  1279.g. zemgai, Nameja

  vadb, izncina Livonijas

  karaspku un atgst

  Trveti

  Uzbrukums Rgai

  neizdodas

  1281.g. Namejs ar tautas

  dau dodas trimd Lietuv

  Nameja gredzena leenda

  "Nameis rex Semigallorum".

  L.Liberta glezna Rgas pilij

 • 138

  Vciei valda pr visu Senlatviju

 • 139

  Vciei valda pr visu Senlatviju

  Pakauana ilga ap simts gadu

  Senlatviei tagad bija padoti vcieiem

  Ordenis un katou baznca biei un asi

  strdas par priekrocbm jauniekarotaj

  zem

  Vairkas mazas bskapijas un ordea novadi

  Tomr, sldz miera lgumus ar krieviem lai

  nodrointu varu iegts zems

 • 140

  Latvieu stvoklis zem vcieiem

  14. g.s.

  Skum, zemniekiem piederja sava zeme

  Pat turpinja dzvot savs pils

  Vcieu skaits Livonij nebija tik liels, ka btu bijis izdevgi padzt latvieus

  Laukus tomr vajadzja apstrdt

  Daus senlatvieu valdniekus iecla par leimaiem tiem piera lielku zemes platbu, bet bija jsola makst nodevas un karot kunga karaspk

 • 141

  Latvieu stvoklis zem vcieiem

  14. gadsimt Zemniekiem bija jiet

  klaus etras dienas darbs katru

  gadu bija jziedo zemes kungiem (bskapam, vai ordenim)

  Zemniekiem bija jmaks nodevas Desmit daa no

  ienkumiem

  Bija jatzst katou bazncu k pareizo ticbu

  Bija jiet kara gjienos pret nekristgajiem

  Zemnieks maks nodevas bruiniekam

 • 142

  Lnis

  Izloana jaunie valdnieki (Ordenis un Bskapi) izrja bruiniekam zemi.

  rtju sauca par vasali.

  Vasalis ievca nodevas un klauas un sprieda tiesu. Skum reti kad ierads sava ln

  Vlk uzbvja savu mju un iekrtoja savu saimniecbu

  Vasai cents prvrst aizdots zemes par saviem paumiem.

  Ar laiku, tas viiem izdevs un vasai kuva par muiniekiem

 • 143

  Ordea prvalde

  Ordea augstko vadtju sauca par mestru

  Zemkus komandierus sauca par komtriem

  Nozmgu lomu ar pildja fogti - tiesnei Novadi iedalti komturijs

  un fogtijs.

  Divreiz gad komturi, fogti un ordea vadoi sanca sapulc, ko sauca par kapitulu.

  Ordea mestrs dzvoja Csu pil

  eit redzama odienas rekonstrukcija

 • 144

  Bskapijas prvalde

  Bskapijas augstko vadtju sauca par bskapu.

  Zemki vadtji ar bskapu pulcjs domkapitul lai veidot likumus

  Skum ordenis bija uzticgs un kalpoja bskapiem

  Vlk bskapi piedvja lus bruiniekiem, kas bija uzticgi tikai bskapam.

 • 145

  Livonijas patnjie vrdi

  Klauas ______________________________________

  Nodevas _____________________________________

  Lnis ________________________________________

  Vasalis _______________________________________

  Muinieks ____________________________________

  Mestrs _______________________________________

 • 146

  Klauas un nodevas pieauga

  Klauas

  13.g.s. etras dienas gad

  16.g.s. 4 - 6 dienas ned!!!

  Nodevas

  13.g.s. desmit daa (apmram tas pats,

  kas bija jdod senlatvieu valdniekam)

  16.g.s. ceturt daa

 • 147

  Zemnieku bgana

  Neraas gados labba slikti auga, bet

  nodevas un klauas palika tikpat lielas

  Zemnieki nonca milzgos pardos

  Bija izdevgk pamest savas mjas un

  doties par strdnieku cit mui vai uz

  pilstu (Rgu) uzskt jaunu dzvi

 • 148

  Dzimtbana (serfdom)

  1494.g. muinieki panca, ka piema dzimtbanas likumu Likums aizliedza

  zemniekiem atstt savu zemi

  Zemnieki tomr bga, biei ar citu vcieu paldzbu

  Zemnieks kuva par vergu

  Dzimtbanas laiks ilga ap 350 gadu visgrtkais posms latvieu tautai

 • 149

  Rgas attstba

  14.-16. g.s. Rgas iedzvotju skaits: 6,000-10,000

  Rga kuva par nozmgu tirdzniecbas centru un stipru cietoksni 10 metru augstas mra

  sienas

  Tori un vrti

  Apkrt bija dzi un plats dens grvis

  Pilstas vrtus vakar aizsldza

  Atjaunots Rgas mris un vrti

 • 150

  Rgas attstba

  Vcu tirgotji kuva par dzinjspku Rgas attstan

  Lai mudintu uz pastvgu prcelanos uz Rgu, bskaps:

  Aizliedz rzemju kuiem piestties zemgau ost

  Aizliedza tirgotjiem prdot preces bez rdzinieka starpniecbas

  Piera rdziniekiem zemes kur ievietot savas saimniecbas

  Amatnieki apmets Rg lai pelntu no tirgotjiem

  Tirgotji un amatnieki maksja Rgai nodokus

 • 151

  Tirgotju un amatnieku apvienbas

  Aizstvja dalbnieku tiesbas; cnjs par

  priekrocbm

  Liel ilde tirgotji, zeltkai, juristi, mctji

  Maz ilde amatnieki

  Melngalvju brlba skum rzemnieku

  tirgotji, vlk neprecto tirgotji

  Melngalvju patrons Sv. Maurcijs,

  redzams Livonijas Ordea karog

 • 152

  Cunftes un brlbas

  Cunftes amatnieku

  apvienbas kas

  noteica standartus un

  aizstvja sava

  amatnieku intereses

  Nedrkstja Rg

  strdt k amatnieks,

  ja nepiederja cunft.

  Vienkrie strdnieki

  (biei vien latviei)

  apvienojs savs

  brlbs

 • 153

  Rga Hanzas savienb

  Hanza prvaldja

  tirdzniecbu vis

  Baltijas jr

  Rga iestjs Hanzas

  savienb jau 1282.g.

  Savienbai bija sava

  flote kas cnjs ar

  jras lauptjiem

  Hanzas kravas kuis un tirgotji 15. g.s.

 • 154

  Rgas turpmk attstba

  Rdzinieki nodibinja paprvaldi (1330.gad), ko sauca par rti

  Bskaps, Ordenis un rdzinieki pai strdjs un par noteikanu Rg

  Noteicjs sprieda tiesu

  Noteicjs ievca nodokus

  Rg nodibinja pirms skolas Latvijas teritorij

  Ar citas pilstas attstjs (parasti ap ordea vai bskapa pilm)

  Rgas pils

 • 155

  Latviei Rg

  Rg, latvietis bija brvs cilvks.

  Skum, latvieus uzma ilds un cunfts

  No 30 audju meistariem, 20 bija latviei

  14.g.s. beigs latvieus vairs neuzma

  Latviei izveidoja savas ildes

  Muinieki zaudja tiesbas pr aizbguu zemnieku, kas nodzvoja Rg vienu gadu un vienu dienu.

  Rgai vajadzja darbaspku

  Tipiska nama iekrta Rg viduslaikos

 • 156

  Pilstas svtki

  ildes biei rkoja

  svtkus

  Cents pardt visiem

  cik Rga ir bagta

  Vislielkie bija

  Vastlvju svtki

  (Mardi Gras)

 • 157

  Livonijas modes skate

  s sezonas vispopulrkie,

  aprbi un aksesuri katrai

  gaumei

 • 158

 • 159

 • 160

 • 161

 • 162

 • 163

 • 164

  Aplausi, aplausi

 • 165

  Krze katou baznc

  16.g.s. katou baznca bija kuvusi pasaulga

  Pvestam un bskapiem piederja milzgi zemes paumi

  Dai mctji uzdzvoja, dzvoja ar sievietm, neierads dievkalpojumos

  Baznca aktvi prdeva grku atlaides Samaks naudu, un tavi grki tiks piedoti

  Varja pat izpirkties uz prieku

  Tikldz nauda ld krt, dvsle debess priek mt.

 • 166

  Reformcija

  1517.g. 31. oktobr, vcu gardznieks, Mrti Luters protestja pret bazncas mcbm un param, pienaglojot rakstu ar 95 tzm pie Vitenbergas bazncas durvm

 • 167

  Reformcija Livonij

  1521.g. Andrejs Knopkens sludinja Lutera mcbas Rgas Ptera baznc.

  Muinieki, amatnieki un bruinieki redzja jauno mcbu k ldzekli atkratties no bazncas un bskapu varas

  1524.g. mki un menes tika izdzti no Rgas

  1525.g. Livonijas valdba piema ticbas brvbas aktu

 • 168

  Reformcijas nozme latvieiem

  Dievkalpojumi tagad notika latvieu valod

  1524.g. pie Jkaba bazncas nodibina

  pirmo latvieu luteru draudzi un pirmo

  latvieu skolu

  No vcu valodas tulkoja gargas dziesmas

  un dzejous latvieu valod

  Spredius un lganas rakstja latvieu

  valod; rads pirmie latvieu raksti

 • 169

  Valters von Pletenbergs

  Livonijas ordea mestrs no 1494. gada ldz 1535. gadam

  Uzvarja krievus Smoinas kauj 1502. gad Kauj cnjs 5 tkstots

  livonieu pret 18 tkstots krieviem

  Piedalijs latviei (it sevii Andreja Penia vadb)

  Pc kaujas Livonijai bija miers uz 50 gadiem!

  Valters von Pletenbergs pasludina ticbas

  brvbu 1525. gad

 • 170

  Livonijas nauda

  Pletenberga schillings

 • 171

  Livonijas kar (1558.g.1583.g.)

  Karu ieska

  Krievijas cars Jnis

  Briesmgais. Vi

  gribja paplaint

  Krievijas teritorijas.

  Gribja

  tirdzniecbas ceus

  uz rietumiem

  Jauni ieroi:

  autene, lielgabali

  Mra pilis tagad

  bija vieglk

  iekarojamas

  Krievi mina iemt Csu pils. Tas viiem ar izdevs, kad vciei pai sevis uzspridzinja.

 • 172

  Jnis Briesmgais

  Ivan the Terrible

  ausmgi nelgs Krievijas valdnieks Dusmg brd

  nogalinja savi dlu

  Piema sev tituli: Cars

  Nodibinja slepeno policiju

  Tkstoiem krievu galvas ripoja pc via pavles

  Slims un traks

  Ja Briesmg karavri

  nelgi nogalinja gstekus

 • 173

  Mris

  Mri angliski sauc the plague jeb Black Death

  Ko kar nenogalinja to biei vien nogalinja mris

  Mris nogalinja aptuveni 40% no visas Eiropas cilvkiem!

 • 174

  Livonijas sadalana (1561.g.)

  Livonijai vaki veics pret krieviem

  Bet, Zviedrija, Dnija, Lietuva un Polija negribja Krievijas nostiprinanos Baltijas jras austrumu piekrast

  ts paas gribja Livonij valdt!

  Rezultts: Poi (un leii), un zviedri iejaucs kar un padzina krievus

  Tie pai ar prma valdanu Livonij

  Zviedri valdja Igaunij

  Poi valdja Vidzem un Latgal

  Katoticba atgriezs Latvij

  Polija dibinja Kurzemes hercogisti (pou vasavalsts)

  Rga brva!

  Zemnieki tomr k vergi!

 • 175

  Krievu laiks:

  Vidzem (1721-1918)

  Latgal (1772-1918)

  Kurzem un

  Zemgal (1795-1918)

  Livonija

  Latvijas apgabaliem bija atirga vsture aptuveni 200 gadus pc

  Livonijas sadalanas

  Kurzemes Hercogiste (1561-1795)

  Pou laiks Latgal (1561-1772)

  Pou laiks Vidzem (1561-1629) Zviedru laiks Vidzem (1629-1721)

 • 176

  Latvijas teritorija 17.g.s.

 • 177

  Kurzemes hercogiste

  Hercogs = Duke

  Kurzeme un Zemgale, bet zemi sauca tikai par Kurzemes Hercogisti

  Polijas vasavalsts, bet tik pat k neatkarga Vasalis sama zemi no karali un soljs bt uzticgs tam

  karalim

  Gothards Ketlers pdjais Livonijas Ordea mestrs kuva par pirmo hercogu Polijas karalis viu atalgoja par Kurzemes un Zemgales

  nodoanu Polijai

  Galvaspilsta: Jelgava

  Vcu muiniekiem tomr palika liela vara un latvieu zemnieki kuva vl vairk par muinieku paumu

 • 178

  Hercogs Jkabs

  Valdja no 1642.-1682.g.

  Attstja raoanas spjas

  Kurzem

  Stiklu, ieeus, virves,

  aujamo pulveri, ziepes

  Bvja kuus Ventspil

  (ap 200!)

  Prdeva citm valstm

  Lietoja pats

  Prata tirgoties

  Hercogs kuva oti bagts

  Hercogs Jkabs ar sievu Luzi

  Hercoga Jkaba dlderis

 • 179

  Kolonijas Amerik un frik

  Hercogs Jkabs uzstdja tirgoans kolonijas

  frik Svt Andreja sal Gambijas up, Gambij

  Amerik Tobago sal tuvu Dienvidamerikai

 • 180

  Juris Mancelis

  Hercoga Jkaba mctjs

  1638.g. sastdja vcu-latvieu vrdncu

  1654.g. sarakstja spredia grmatu, kas bija pirmais prozas darbs izdots latvieu valod

 • 181

  Kurzemes lejupslde

  Kaimii kuva greizsirdgi par Hercoga

  Jkaba pankumiem

  Hercogs Jkabs nerpjs par pau

  zemes aizstvanu.

  1658.g. zviedru armija sama Jkabu

  gst.

  Pc diviem gadiem tika atbrvots

  Bet...

 • 182

  Kurzemes aplaupana

  Zviedri un frani sagrba lielu dau Jkaba

  kuus

  Holandiei un angi atma Jkaba

  kolonijas

 • 183

  Hercogi Bironi

  Pc Ketlera dzimtas pajukanas

  1737.gad, par Hercogiem kuva Bironu

  dzimtas cilvki

  Bironi bija draudzgi ar Krievijas

  valdniekiem

  Hercogs Ernests Birons Jelgav un

  Rundl uzcla lielas greznas pilis

 • 184

  Jelgavas pils

 • 185

  Rundles pils

 • 186

  Hercogistes beigas

  Visus gadus Kurzemes Hercogiste ir bijusi Polijas vasavalsts un Polijas aizsardzb

  Skot ar 1772.gadu Polija sk sabrukt

  Kad tuvojs krievu uzbrukums, vcu muinieki padevs bez hercoga zias Vcu muiniekus atalgoja ar

  paumiem un amatiem

  Hercogam Pterim Bironam izmaksja 2 miljonu rubu un vi rti pavadja pensiju Vcij

  1795.g. Kurzem un Zemgal iestjs krievu laiki

 • 187

  Krievu laiks:

  Vidzem (1721-1918)

  Latgal (1772-1918)

  Kurzem un

  Zemgal (1795-1918)

  Livonija

  Latvijas apgabaliem bija atirga vsture aptuveni 200 gadus pc

  Livonijas sadalanas

  Kurzemes Hercogiste (1561-1795)

  Pou laiks Latgal (1561-1772)

  Zviedru laiks Vidzem (1629-1721) Pou laiks Vidzem (1561-1629)

 • 188

  Stefans Batorijs

  Polijas-Lietuvas

  karalis no 1576.g.

  1586.g.

  Cents uzlabot

  zemnieku stvokli

  Mira pirms spja to

  pankt

 • 189

  Pou laiki

  Poi uzspieda katou

  ticbu; luteri kuva par

  katoiem

  Vcu muiniekiem tomr

  bija liela teikana

  Varja piespriest smagus

  sodus

  Roku vai kju nocirst

  Nogalint

  Zemniekiem bija jiet

  klaus seas dienas

  ned

 • 190

  Pou-zviedru kar

  Kar sks 1600.g un beidzs 1629.g.

  Polijas karalim vajadzja kt par

  Zviedrijas valdnieku; zviedri no nepieva

  un uzstdja pai savu karali

  Zviedri uzvarja

  Zviedri prma Vidzemi

  Poiem tomr palika Latgale

 • 191

  Pou laiku beigas

  18.g.s. vid Polija bija kuvusi par vju

  valsti

  Austrija, Prsija un Krievija slepeni

  vienojs sadalt Poliju sav starp

  1772.g. Krievija prma Latgali

 • 192

  Krievu laiks:

  Vidzem (1721-1918)

  Latgal (1772-1918)

  Kurzem un

  Zemgal (1795-1918)

  Livonija

  Latvijas apgabaliem bija atirga vsture aptuveni 200 gadus pc

  Livonijas sadalanas

  Kurzemes Hercogiste (1561-1795)

  Pou laiks Latgal (1561-1772)

  Pou laiks Vidzem (1561-1629) Zviedru laiks Vidzem (1629-1721)

 • 193

  Zviedru laiki

  Visvieglkais verdzbas laiks latvieiem

  Zviedru valdnieki rpjs par ticbas un izgltbas attstbu

  Karalis Gustavs dolfs dibinja imnziju Rg un universitti Trbat, kur atva ar latvieiem iegt izgltbu

  Karalis Krlis XI saukts par Zemnieku karali Samazinja klauas un nodevas

  Samazinja muias platbu (muias redukciju) un muinieku varu

 • 194

  Jnis Reiters (1632.g.-1695.g.)

  Pirmais latvieu zintnieks

  Studja Trbat

  Tulkoja Mateju evaliju latvieu valod 1662.g.

  Francij kuva par tieslietas profesoru; Vcij par medicnas doktoru

  Tulkoja tvreizi 40 valods!

 • 195

  Ernests Gliks (1652.g. 1705.g.)

  Alksnes mctjs,

  tulkoja Bbeli latvieu

  valod

  Jaun derba 1685.g.

  Vec derba 1689.g.

  Divi Glika iestdtie

  ozoli vl tagad ir dzvi

  Audu meita kuva

  par Krievijas carieni

 • 196

  Lielais ziemeu kar (1700.g.

  1721.g.)

  Muinieki bija neapmierinti ar muiu redukciju un citiem ierobeojumiem, ko ieveda Krlis XI

  Krievijas cars Pteris I vljs logu uz rietumiem

  Izveidojs sazvrestba starp Vidzemes muiniekiem, Saksiju, Poliju un Krieviju padzt Zviedrus.

  Kar sks ar saku uzbrukumu Rgai

 • 197

  Krlis XII

  Zviedru karalis

  Ncis tron 15 gadu

  vecum

  Uzska kara gaitas

  18 gadu vecum

  Drosmgs un gudrs

  karotjs

 • 198

  Pteris I

  Krievijas cars

  Cents padart

  Krieviju par

  rietumniecisku zemi

  Dibinja Pterpili

  Ieveda rietumu kultru

  Atbalstja zintni

 • 199

  Latvieu nopelni liel ziemeu kar

  Stepi Krauklis izveda

  Kra XII karaspku pa

  aizmugures ceiem

  Krlis XII ar to spja

  pieveikt trs reizes lielku

  krievu armiju

  Jnis Nri ar dmu

  aizsegu prveda zviedrus

  pri Daugavai, kur tie

  smagi sakva saku

  armiju, kas bija sabiedroti

  ar krieviem Zviedri krusto Daugavu Nria pavadb

 • 200

  Liel ziemeu kara otrais posms

  Krlis XII turpinja cu pret sakiem

  (vcieiem)

  Vidzem zviedri atstja niecgu mazu

  karaspku

  Krievi biei uzbruka un postja

 • 201

  Krievu virsnieka ziojums caram

  1708.g.

  Man Tev jzio, ka visvarenais Dievs un

  vissvt Dievmte Tavu vlanos

  piepilda: ienaidnieka zem nav vairs ko

  postt. No Pleskavas ldz Trbatai un no

  Rgas ldz Valkai viss ir izncints, visas

  pilis ir sagrautas. Nekas nav atlicies

  izemot Prnavu un (Talinnu) un ur tur

  pa muiai pie jras.

 • 202

  Zviedru laiku beigas Vidzem

  1709.g. Krlis XII meklja iziroo cu

  pret Pteri I

  Poltov (Krievij) Pteris I sakva Krli XII

  1710.g. Pteris I iema Rgu

 • 203

  Krievu laiks:

  Vidzem (1721-1918)

  Latgal (1772-1918)

  Kurzem un

  Zemgal (1795-1918)

  Livonija

  Latvijas apgabaliem ir atirga vsture aptuveni 200 gadus pc

  Livonijas sadalanas

  Kurzemes Hercogiste (1561-1795)

  Pou laiks Latgal (1561-1772)

  Pou laiks Vidzem (1561-1629) Zviedru laiks Vidzem (1629-1721)

 • 204

  Iestjs krievu laiks vis Latvij

  Latvieu tautai visgrtkais laiks Zeme galgi izpostta

  Daudz latviei mira kar

  Lielais mris (Melnais jtnieks)

  Vidzeme zaudja 60% no saviem iedzvotjiem

  Latvij iedzvotju skaits nokrita uz viszemko vairkos gadsimteos

 • 205

  iptieu mitoloij ststa par Fenikss leendu: brnigs putns (Phoenix) pc

  ilga ma, mirst sadegot liesms... bet no saviem pelniem atdzimst no jauna.

 • 206

  idr maize

  Muiniekiem vara pieauga!!!

  Atguva visus zviedru laik

  atemtos paumus

  Muinieki papildinja

  ienkumus uzbvjot krogus,

  kur dzirdinja zemniekus

  Zemnieki nonca lielk

  nabadzb un alkoholism

  18.gs. vid Vidzem bija 933

  krogi, bet tikai 29 skolas

  eit cilvki ir ltki k neri

  Amerik

  Ko nozm idr maize?

  Muinieki turpinja rto dzvi. eit redzama

  muiia 1766. g. pie Rgas

 • 207

  Dai cittautiei paldzja latvieiem

 • 208

  Vecais Stenders (1714-1796)

  Baltijas vcu mctjs; Latvieu literatras dibintjs.

  Sarakstja plau latvieuvcu un vculatvieu vrdncu.

  Izveidoja pirmo ilustrto beci "Bildu bece" (1787)

  Sarakstja pirmo enciklopdija latvieu valod "Augstas gudrbas grmata no pasaules un dabas"(1774)

  Uz sava kapakmens licis uzrakstt: e aprakts G.F.Stenders, Latvis".

 • 209

  Garlbs Merelis

  1796 gad sarakstja grmatu "Latviei", kur asi kritizja dzimtbanu un aicinja maint muinieku un latvieu zemnieku attiecbas.

  G.Merea grmatas

  "Latviei" zmjums

 • 210

  Latviei ska paldzt pai sevm

 • 211

  Bru Draudzes

  Hernhtes bri bija grupa, kas cents ievest kristgo mlestbu ikdienas dzv

  1729.g. Hernhtes bri ska darboties Latvij

  Bru draudzes uzsvra mlt un paldzt viens otram ne tikai klaust muiniekam, k darja vcu mctji

  Latviei pirmo reizi izjuta kristgo ticbu!

  Mazk dzra

  Vairk rpjs par izgltbu

  Iemcjs k vadt sapulces un krtot sabiedrisks lietas

  Dievkalpojumus noturja saieanas

  namos, kurus vadja latviei

 • 212

  Kaugura nemieri (1802. gad)

  Dai latviei iepazins ar notikumiem Francij 1789.g. kad tauta sacls un gza valdbu.

  Ar iepazins ar Merea rakstiem: Tauta nav vairs akls suns, ko ar sitieniem var dzt bd. T ir teris, kas kluss dusms grau savas vaas un gaida mirkli, kad vars ts saraut un nomazgt savu kaunu asins.

  Kaugurmui salasjs ap 3 tkst. apkrtjo zemnieku. Nemierniekus apspieda ar autenm un lielgabaliem.

  Pc Kauguru nemieriem krievu valdba izptja kpc zemnieki bija neapmierinti

  1804.g. krievu valdba ierobeoja muinieku rcbu

  Kaugurieu upuri veicinja zemnieku brvlaianu vis Krievij, kaut gan tikai pc daudziem gadiem

  "Kauguriei". J.R.Tilberga glezna. 1957

 • 213

  Zemnieku brvlaiana

  1804.g. izdeva Vidzemes zemnieku likumu Nedrkstja izlikt zemnieku no mjm

  Nedrkstja pirkt/prdot zemniekus

  Zemnieki varja sdzties ties pret muiniekiem

  1817.g. Kurzem un 1819.g. Vidzem piema likumu, kas piera zemniekam brvbu, bet muiniekam piera pauma tiesbas par zemnieku zemi. Putnu brvba zemniekam bija jr sava zeme no muinieka

  1860.g. izdeva likumu, kas va zemniekiem nopirkt savu zemi no muinieka. Bankas aizdeva naudu zemniekiem

  1861.g. Latgal (un citur Krievij) pasludinja zemnieku brvlaianu.

  1863.g. zemnieki varja izemt pases un prcelties un strdt pilsts.

  1866.g. zemniekiem deva tiesbas ievlt savus prstvjus un pavaldbu (pagastu veckos).

 • 214

  Rpniecbas attstana

  Industrial revolution attstjs fabrikas

  amatniekiem zuda darbu iespjas

  Cilvki plda uz pilstm, bet likumi ierobeoja kustbas brvbu parastam zemniekam.

  Strdniekiem niecgas algas

  oti smagi darbi

  garas darba stundas

  Janovska fabrika Vinos

 • 215

  Prvcoana

  1840-1860.g.

  Baltijas vciei, ptdami savu pagtni, deklarja, ka latviei nav bijui spjgi radt savu kultru, td to ir atnesui vciei.

  Viu uzskat, latvieu valoda nav spjga, lai izteiktu moderns un intelients domas.

  Loisks secinjums bija, ka izgltotam latvietim bija jkst par vcieti.

  Daudz latviei, iegdami izgltbu, ar prvcojs, lai vieglk dabtu labkus darbus, u.t.t.

 • 216

  Jaunlatviei = Latvian Power

  Tautas atmodas darbinieki 19.gs. 2.pus Lepojs par savu latvietbu

  Veicinja nacionlu apziu starp latvieiem

  Uzsvra izgltbu

  Krijnis Valdemrs, Krijnis Barons un Juris Alunns Pterburg noorganizja laikrakstu "Pterburgas Avzes

  Kritizja vcu muinieku privilijas

  Sadusmoja vcieus.

 • 217

  Jnis Cimze (1814-1884)

  Pirmais latvieu tautasdziesmu melodiju krjjs

  Latvieu koru kultras pamatlicjs.

  18391881 vadjis Vidzemes skolotju seminru

  Jnis Cimze apdarinja ap 350 latvieu tautasdziesmu (to skait "Rga dimd", "Krauklts s ozol", "Es redzju jri").

 • 218

  Krijnis Valdemrs (1825-1891)

  Studjis Trbat. Uzska studentu vakarus kur prsprieda tautas jautjumus. Tajos piedaljs ar Kr. Barons un J. Alunns

  Studiju gados valdja uzskats, ka izgltots latvietim bija jkst par vcieti.

  Valdemrs pie savm durvm piesprauda zmi: Kr. Valdemrs Latvietis.

  Izdeva "Pterburgas Avzes", kur modinja tautas lepnumu

  Izsmja tos, kas prvcojs ("Kaungos latvieus)

  Cents uzlabot latvieu tautas ekonomisko bzi

  Dibinja pirmo jrskolu Ainaos

  Dibinja pirmo latvieu kori, pirmo bibliotku

  "K.Valdemra portrets". K.Brencna

  vitras centrl daa. Ap 1912

 • 219

  Atis Kronvaldis (1837-1875)

  Mcjs Vcij, un vlk Trbat, kur atjaunoja Kr. Valdemra laika latvieu vakarus.

  Uzsvra, ka valodu vajag paplaint nevis iemaint to pret vcu valodu

  Kuplinja latvieu valodu ar daudziem vrdiem: dzeja, dzejnieks, vsture, vstule, burtnca, tvija, kauja, satversme, skolnieks, cietoksnis, glezna, ldzeklis, loma, u.c.

  Izvilkumi no Kronvalda Ata rakstiem:

  Mums ir skaidra un svta valoda, kua vl

  pc daudz gadu tkstoiem sav jaunbas vaig, jaunbas spk liecbu dod par msu sentvu pirmo puli, uzrda seno latvieu jautru un spcgu gara darboanos; viai netrkst ne smalkuma, nedz dziuma, ne bagtbas, nedz veiklbas.

  Nav priek latviea augstka goda un svtkas laimbas, k tikai par savas tvzemes labklanu strdt, par savas mazs, nabadzbas novrdzints tautas atspirganu rpties, par tvu valodas izplaukanu dzv un skol, sviedrus netaupt un td gar ldz ar savu tautu celties, stvt un cnties ldz pdjam asins pilienam.

 • 220

  Tautas atmodas laikmeta dzejnieki

  Andrejs Pumpurs (1841-1902)

  1988.g. uzrakstja varodziesmu, Lplsis

  Dzej uzsvra cu pret melno bruinieku vcu vara.

  Laivinieki tic, ka reizi

  Lplss savu naidnieku

  Vienu pau lej grds,

  Noslcins atvar.

  Auseklis (1850-1879)

  Uzrakstja aizrautgu dzejoli, Gaismas pils par pili, kas atkal celsies aug, kad latviei uzmins ts vrdu.

  Ja kas vrdu uzmintu,

  Augm celtos vec pils,

  Tlu laistu tautas slavu,

  Gaismas starus margodam!

 • 221

  Krijnis Barons (1835-1923)

  Studja Trbat

  Darbojs k redaktors Pterburgas Avzei

  Veltja ma pdjos 40 gadus vcot un krtojot apmram 220,000 latvieu tautas dziesmas katra uzrakstta ar roku uz atsevias lapias

  Viengais tautas atmodas darbinieks, kas piedzvoja neatkargu Latviju

  Tautas dziesma, Krija Barona rokrakst

 • 222

 • 223

  Rgas latvieu biedrba

  Dibinta Rg 1868.g.

  Aktvi darbojs

  kultras nozare,

  zintnes komisija, u.c.

  1873.g. noorganizja

  pirmos visprjos

  latvieu dziesmu

  svtkus

 • 224

  Dziesmu svtki

  1873.g. notika pirmie visprjie latvieu dziesmu svtki

  Svtki ilga etras dienas

  Piedaljs 1000 dziedtju

  Pirmo reizi atskanja dziesma, Dievs, Svt Baltiju, kas vlk kuva par Latvijas tautas himnu

  Tauta izjuta, ka via ir vienota

  Pirmo visprjo latvieu

  dziesmu svtku karogs

 • 225

  Prkrievoana

  Cars Aleksandrs III, 1882.g. prtrauca reformas, ko bija ievedis Aleksandrs II

  Baidjs no revolucionriem

  Ticja, ka latvieiem nav jatzst sava kultra, bet jsaplst kop ar krieviem

  Sks kolonizcijas politika Ieveda krievus no Krievijas iekzemes

  Piedvja izdevgus apstkus latvieiem izceot uz Krievijas iekzemi

  1887.gad ar likumu, skols ieveda obligtu krievu valodas lietoanu Bija jrun krieviski pat starpbros!

  Izgltotiem latvieiem bija grti dabt labus darbus -- tos deva krieviem

  Valdba cenzja laikrakstus, un ierobeoja pulcanos brvbu

 • 226

  Tautas atmodas rezultti

  Tauta saprata, ka viu zeme ir netaisngi

  atemta

  Tauta saprta ka muias sistma ir

  netaisnga un apspiedoa

  Tauta redzja, k citas zemes ieveda

  taisngkas iekrtas

  Tauta kuva izgltota

  Tauta kuva turgka

 • 227

  K tikt pie brvbas?

  Nacionlisms

  Latvija k sava valsts

  Tautas ca

  Latvieu valoda un

  kultra ir msu

  stiprums

  Socilisms

  Valsts nav svarga

  ka tik atkrattos no

  izspiedjiem

  (muiniekiem un cara)

  Strdnieku ca

  Mri var sasniegt

  sabiedrb ar ldzgi

  domjoiem krievu un

  cittautas strdniekiem

 • 228

  Jaun strva

  Socilisms: Varai jpieder strdniekiem.

  oti pievilcga kustba daudziem latvieiem, kas ilgus gadus bija tiei izjutui muikungu, un cara valdbas apspieanas.

  Pret reliiju un nacionlismu

  Mudinja strdniekus uz streikiem

  Jauns strvas idejas tika izplattas laikrakst, "Dienas Lapa".

  Iznca 1886.

 • 229

  Rainis (1865-1929)

  "Dienas Lapa" redaktors

  1897 gad Rainis salauljs ar Aspaziju

  1897. gad, Raini apcietinja un izstja

  Piedalijs1905. gada revolcij 1905.g. beigs Rainis un Aspazija

  devs trimd uz veici

  Sarakstja iecientus darbus mudindams latvieus uz neatkarbas cu

  Zelta Zirgs

  Uguns un Nakts

  Daugava

  Atgriezs Latvij pc Latvijas neatkarbas ganas

  "Raia portrets". J.R.Tilberga glezna

 • 230

  Socilisti izveido politisko partiju

  1904.g. Rg notika Latvieu socildemokrtisks strdnieku partijas (LSDSP) 1.kongress.

  Mri: valdbas ganu un demokrtisks republikas nodibinanu

  1905.g. sanca LSDSP 2. kongress. Taj laik partij bija ap 10 tkst. biedru.

  LSDSP 3. kongres vairkuma atbalstu ieguva komnistu idejas. Mrenkie socialisti palika iepaka

  eins Latvijas Socildemokrtijas

  IV kongres Brisel.

 • 231

  1905. g. revolcija

  Peterburg (Krievij) strdnieki griezs pie cara ar sdzbm. Cara karavri ska aut, kad strdnieki neizklda. Asiain svtdiena

  Zim nonkot Rg sks 1905.gada revolcija Latvij.

  Latvijas socildemokrti Rg izsludinja enerlstreiku. Streikam pievienojs desmitiem tkstos strdnieku.

  Notika plaas demonstrcijas un mtii (ap 60 tkst. strdnieku). Kad demonstranti atgriezs no mtia tos sagaidja karaspka de, kas

  atklja uguni.

  Izcls panika.

  Tika nogalinti vairk nek 70 un ievainoti 200 cilvki. Daudzi pln ledus d noslka Daugav. Tomr strdnieku pretestba nebeidzs.

  Protesta mtii un demonstrcijas sks ar Liepj, Ventspil, Jelgav, Krslav un Daugavpil.

 • 232

  Muiu dedzinanas

 • 233

  Soda ekspedcijas

  s bija specilas karaspka vienbas, ko valdba norkoja 1906 .gad lai apspiestu revolciju

  Nodau komandieriem tika pieirtas rkrtjas pilnvaras

  Tie varja noaut cilvkus bez jebkdas tiesas un izmeklanas.

  Soda ekspedcijas Latvij nogalinja 1170 zemniekus, nodedzinja vairk nek 300 stas.

  Daudz revolucionri bga uz rzemm, vai slps meos.

 • 234

  Ko latviei ieguva no 1905.g.

  revolcijas?

  Nemieri deva latvieiem paapzias sajtu.

  Latviei redzja, ka ar kopgiem spkiem varja pretoties krieviem un vcieiem.

  Krievu valdba izdeva likumus, kas deva tautm lielkas tiesbas

  Nodibinja Krievijas valsts domi, kur ievlja ar latvieus (tai starp ar Jni aksti)