teed ja tÄnavad – kohaliku omavalitsuse murelapsed

of 37 /37
TEHNO KESKUS AS TEEDE TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED Jüri Kivi Järelevalve osakonna juhataja Teede Tehnokeskus AS

Author: ayala

Post on 28-Jan-2016

152 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED. Jüri Kivi Järelevalve osakonna juhataja Teede Tehnokeskus AS. TEEMAD. Teede olem Näiteid murelastest Teeseadus AS Teede Tehnokeskus – hea abiline murelastega toimetulekuks Tooted PMS Labor Koolitus, Info ja raamatukogu - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

Jüri KiviJärelevalve osakonna juhataja

Teede Tehnokeskus AS

Page 2: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

TEEMAD Teede olem Näiteid murelastest Teeseadus AS Teede Tehnokeskus – hea

abiline murelastega toimetulekuks Tooted PMS Labor Koolitus, Info ja raamatukogu Järelevalve ja sertifitseerimine Projekteerimine ja maaradar

Page 3: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Maanteevõrgu olem Seisuga 1. jaanuar 2008 

Page 4: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Page 5: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Näiteid murelastest

KIILUMATA JA TIHENDAMATA ALUS

Page 6: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

KIILUMATA JA TIHENDAMATA ALUS

Page 7: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Ehitamist alustati projekti järgi, mille korrigeerimise ja ekspertiisi eest jättis arendaja Linnakujunduse Büroo OÜ eksperdile tasumata

Page 8: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

VEAD NII PROJEKTIS KUI EHITAMISES

Page 9: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Laiendusriba alus tihendatud halvasti, vuuk immutamata

Page 10: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Rulli jäljed kõnniteel – ebapiisava tihendatuse tunnus

Page 11: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Page 12: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Kallite graniitkillustikust äärekivide asemel pandi paekillustikust äärekivid – soolatatava tee äärde! Pärast vihma on praod hästi näha.

Page 13: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Väga ebaühtlase tihedusega katte tiheduse võrdlusmõõtmised

Page 14: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Eratee detailplaneeringu ja hiljem projekti koostamisel ning ehitusloa väljaandmisel jäeti tähelepanuta kaevu kaitsetsooni kontrollimise vajadus ja piirinaabri eitav kooskõlastus. Ehitus peatatud kohtu poolt.

KAEV

Page 15: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED EProbleemid

seisundinõuetega

Page 16: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Jääkihiga koos on maha kraabitud ka pindamiskiht

Page 17: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Omavoliliselt ehitatud truup on ca 30 cm kõrgemal kui kraavi põhi, kraav puhastamata.

Page 18: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Kraavi ja truubi puhastamise asemel on pandud uus truup ja halvendatud kogu veeviimari toimimist

Page 19: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Kodanik on omavoliliselt paisutanud vee üles ja sellga rikkunud veerežiimi ülesvoolu olevatel kruntidel ja tänavalõigul

Page 20: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Mida räägivad seadused TEESEADUS1

Vastu võetud 17.02.1999. a seadusega (RT I 1999, 26, 377), jõustunud 23.03.1999.

  Redaktsiooni jõustumise kpv. : 01.01.2008

§ 2. Tee (1) Tee on maantee, tänav, metsatee, jalgtee ja

jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis.

Page 21: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

(2) Tee koosseisu kuuluvad teemaal asuvad:

[RT I 2007, 63, 398 – jõust. 1.01.2008]

1) liiklemiseks kasutatavad järgmised rajatised:– sõidutee ning sellega külgnevale alale sissesõidu ja sealt väljasõidu tee ning kõnnitee;– parkla ja puhkekoht;– tunnel, sild, truup ja viadukt;– liikurmasinarada;– liikleja kontrollimiseks ja maksustamiseks mõeldud ala;– ühissõiduki peatuseks ettenähtud ala ja ootekoda;– piirikontrolli- ja tollikontrollirajatis;– teepeenar;2) muud rajatised:– kraav, haljasala ning eraldus- või haljasriba;– tee äärde liikluskahjustuste kaitseks rajatud kaitseehitis ja müratõke ning keskkonnakaitserajatis;– liikluskorraldusvahend;– teemärgistus- ja teevalgustusrajatis;– tee ääres asetsev muu teehoiurajatis.

Page 22: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

§ 4. Avalikult kasutatav tee (3) Tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning

Maanteeameti ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku majandus- ja kommunikatsiooniminister riigi huvidest lähtudes. Tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning valla- või linnavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku valla- või linnavolikogu kohaliku omavalitsuse huvidest lähtudes. Lepingus nähakse ette eratee kasutamise kord ja tähistus, hüvitis eratee omanikule ning teehoiukulude kandjad.

Page 23: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

§ 51. Kohalik tee Kohalik tee on kohalik maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee,

kohalikuks liiklemiseks ettenähtud talitee ja käesoleva seaduse § 4 lõikes 3 sätestatud korras valla- või linnavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Kohalike teede nimekiri määratakse valla- või linnavolikogu otsusega.

[RT I 2007, 63, 398 – jõust. 1.01.2008]

§ 52. Eratee Eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal.

Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal. Käesoleva seaduse § 33 lõikes 8 nimetatud juhtudel võib erateed kasutada kinnisasja omaniku loata.

§ 6. Tänav Tänav on linnas, alevis või alevikus paiknev tee, mis on ehitatud või

kohandatud sõidukite või jalakäijate liiklemiseks.

Page 24: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

§ 10. Tee seisund (1)Teel peab olema võimalik ohutult liigelda ning tee peab vastama tee

seisundi nõuetele.     (4) Avalikult kasutatava tee omanik või teehoiu korraldamise eest

vastutavaks määratud isik on kohustatud hoidma tee käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud nõuetele vastavas seisundis.

Tee seisundinõuded Vastu võetud majandus- ja

kommunikatsiooniministri 17.12.2002. a määrusega nr 45 (RTL 2003, 1, 2), jõustunud 9.01.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.11.2005/139 (RTL 2005, 114, 1760) 2.12.2005 Hetkel kehtiv

Page 25: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

§ 13. Tee kaitsevöönd (3) Kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge

ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 20 kuni 50 meetrit.

(5) Tänava kaitsevööndi laius on teemaa piirist kuni 10 meetrit. Kaitsevööndit võib laiendada kuni 50 meetrini, kui see on ette nähtud planeerimisseaduse kohases planeeringus.

§ 18. Kinnisasja sundvõõrandamine

(1) Avalikult kasutatava tee ehitamise korral kohaldatakse ettenähtud sundvõõrandamise suhtes kinnisasja sundvõõrandamise seadust.

Page 26: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

§ 19. Tee-ehitusprojekt (8) Projektile või selle osale ekspertiisi tegemise vajaduse otsustab

projekti tellija või tee omanik. Teetööde kirjeldusele ekspertiisi ei tehta.

§ 191. Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve

(1) Omanikujärelevalve on tegevus projekti või teetööde kirjeldusele vastavate ehitus- ja remonditööde nõuetekohase kvaliteedi tagamiseks, samuti tehniliste dokumentide vormistamise tagamiseks ja kontrollimiseks.

(2) Avalikult kasutatava tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve korraldamine on tee omaniku kohustus.

(3) Avalikuks kasutamiseks määratud erateel on omanikujärelevalve korraldamise kohustus ehitus- või remonditööde tellijal.

§ 20. Riiklik ehitusjärelevalve

Page 27: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

§ 21. Tee-ehitusluba (6) Tee-ehitusluba ei anta, kui:

1) projekt ei vasta kehtestatud nõuetele;2) projekti on koostanud või projekti ekspertiisi on teinud asjakohase tegevusloata isik või3) projekteeritud tee kahjustab asjaõigusseaduse §-des 143–151 sätestatud naabrusõigusi ja kui naabriga ei ole saavutatud kokkulepet.

§ 39. Avalikult kasutatava tee kasutamise järelevalve

Käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete täitmist avalikult kasutatava tee kasutamisel ja kaitsmisel on õigus kontrollida ja teha ettekirjutusi:1) Maanteeameti peadirektoril või tema poolt volitatud Maanteeameti või Maanteeameti kohaliku asutuse ametnikul riigimaanteel;2) kohaliku omavalitsuse volikogu volitatud ametnikul kohalikul teel;3) politseiametnikul käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud teel.

 

Page 28: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED EAS Teede Tehnokeskus – hea

abiline murelastega toimetulekuks Teede Tehnokeskuse tegevus iseseisva teedele spetsialiseerunud

uurimisasutusena algas 1964. aastal, mil Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi Projekteerimise-Uurimise Kontorist eraldus laboratooriumi osa ja sai nimeks Teedeehituse Kesklaboratoorium. Järgnevate aastate jooksul on toimunud mitmeid ühinemisi ja tegevusvaldkondade lisandumisi.

Tänaseks on Teede Tehnokeskus professionaalne insener-tehnilise konsultatsiooni firma, mis tegeleb teede- ja ehitusalaste uuringute, projekteerimise ja järelevalvega, inseneride täiendkoolitusega, teede- ja üldehitusmaterjalide laboratoorse katsetamise, uurimise ja nõuetele vastavuse tõendamisega.

Firmas töötab enam kui 60 kogemustega inseneri ja kvalifitseeritud tehnilist töötajat. Aktsiaseltsi käsutuses on 2200 m2 aja- ja nõuetekohaste seadmetega varustatud laboripinda, 1300 m2 kaasaegse infrastruktuuriga büroopinda. Lisaks veel unikaalne mobiilne mõõtevahendite park, mis võimaldab teostada nii professionaalseid ehitusalaseid uuringuid kui ka järelevalvet ehitatavatel või juba valminud ehitistel ja teedel.

Teede Tehnokeskuse kvaliteedisüsteem vastab ISO 9001 nõuetele.

Page 29: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

TOOTED Tooteperekond Tooteperekond “teedeinfrastruktuuri auditid” .

Tooteperekond hõlmab järgmisi tooteid: Rajatud konstruktsioonikihtide projektikohasuse audit - RAKKPA (Tee)projekti (nõuetekohasuse) audit Detailplaneeringu teedeosa lähteülesande audit Detailplaneeringu teedeosa audit Teeprojekti lähteülesande audit Teeprojekti või teehoiutööde kirjelduse audit Ehitustööde üldine audit Asfalditööde audit Ehitustööde vastuvõtu audit Garantiiülevaatuse audit Teedevõrgu remondikava audit

Page 30: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Teenuste sõltumatus, kvaliteet, tähtaeg, maksumus

Teede Tehnokeskus AS on riigile kuuluv äriühing, mis võimaldab tagada meie poolt pakutavate teenuste maksimaalse sõltumatuse. Parima kvaliteedi tagavad meie pühendumus ehitusmaterjalide ja teede elutsükli teenustele ning oma ala parimad insenerid ja spetsialistid, kes on saanud auditite koolituse. Tooteperekonna teenused oleme reeglina suutelised osutama nädala jooksul tellimise saamisest. Standardsete auditite maksumused algavad 3000 kroonist, ühe standardse auditi maksumus jääb reeglina alla 10 000 krooni. Hind ei sisalda objektiga tutvumist looduses, tellija vastutab asjakohase dokumentatsiooni toimetamise eest töö teostamise kohta, reeglina on selleks Teede Tehnokeskus AS, Männiku tee 123/6. Aruanne esitatakse elektrooniliselt.

Aruanne võib sisaldada soovitusi mitmesuguste lisauuringute, mõõtmiste ja laborikatsetuste kohta.

Page 31: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

PMS, mõõtmised, BMS See osakond tegeleb

mitmesuguste mõõtmistega ja uuringutega

Kandevõime määramine Tee tasasuse mõõtmine Teekatte haardeliste omaduste

määramine Teede defektide tuvastamine Sildade seisundi määramine,

sildade haldussüsteem BMS Liiklusintensiivsuse uuringud Teekatte roopa sügavuse

mõõtmine Eeltoodu põhjal teekatete

remondi ja korrashoiu planeerimine (PMS)

Teekatte tasasuse mõõtmise seade

Page 32: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Laboratoorium

Tegevusalad: Konsultatsioonid laboratoorsete katsete ja

seadmete osas Ehitusmaterjalide, -toodete ja konstruktsioonide

katsetamine:Asfaltsegud ja -kattedBituumenid ja sideainedTäitematerjalidBetoontooted (s.h. kerg- ja poorbetoon)EhitusterasMüüritise materjalid ja müüritisSuuremõõtmelised ehitustooted

Akrediteeritud ja tunnustatud katselabor ehitusmaterjalide ja -toodete valdkonnas. Mitmete katsete osas ainuke Eestis!

Page 33: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Koolitus ja infolevi

Infolevi osakond haldab suurt teede- ja ehitustehnilist raamatukogu:

Teedealase kirjanduse kogumine, katalogiseerimine, säilitamine, levitamine

Infootsingud teistest andmebaasidest

Koolitusosakond Teedealaste ja arenduslike infopäevade ja seminaride

korraldamine:Teetööde liikluskorraldus Teehoiutööde järelevalveTeetööde suvi- ja talihooleTöökeskkond ja ohutusPersonalijuhtimineMeeskonnatöö

Page 34: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED EJärelevalve ja

sertifitseerimine

Järelevalve osakond:

Teehoiutööde järelevalve

Järelevalvetöötajate koolitus

Juhendite ja katsemeetodite väljatöötamine

Tehtud tööde ekspertiisid ja auditid

Sertifitseerimise osakond: Ehitusmaterjalide ja -toodete nõuetele

vastavuse tõendamine ja vastavussertifikaatide väljastamine

Tooteliigid:Betoonisegu, RaudbetoonelemendidTsementTäitematerjalidSarrusterasSoojusisolatsioonitootedKatusekattematerjalidMüüritise tootedBituumensideained, AsfaltbetoonsegudGeotekstiilidLiikluskorraldusvahendidTeehoiutöödes kasutatavad puittooted

Tunnustatud sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutus ehitusmaterjalide ja -toodete valdkonnas.

Page 35: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Projektosakond

Tegevusalad: Trasside geodeetilised mõõdistused Teede projektide koostamine Sildade ja viaduktide projektide koostamine Teede, sildade ja viaduktide projektide

ekspertiisi teostamine Katendi arvutus Geoloogilised uuringud Maaradariga mõõtmised Tasuvusarvutused Projektide auditid

Page 36: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Lõpetuseks

Loodetavasti saite mingi ettekujutuse teede ja tänavatega seotud murede lahendamise võimalustest.

Külastage, palun meie näituseboksi!

Veel infot ja kontaktandmed leiate meie kodulehelt: www.teed.ee

Page 37: TEED JA TÄNAVAD – KOHALIKU OMAVALITSUSE MURELAPSED

TEHNOKESKUSAS TEED E

Tänan!

Teede Tehnokeskus ASMänniku tee 123/6

11216 TallinnESTONIA

Tel: 677 1500Fax: 677 1523

[email protected]