wh okna - historia

Download WH Okna - historia

Post on 11-Jan-2017

228 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 4.8.0.13Automatyczneczeniedoserweradealerskiegowcelupobraniadatywanocibazy,przedpokazaniemsiostrzeenia"Tabazadanychprzestaniedziaaza...dni"

  4.8.0.12Ukrywaniemoskitier/aluzjiudealera

  Przerbkawokniewymiarowaniaprzezproporcje.Po"dwukliku"mona"zamrozi"1lubkilkaprzedziawizmienitylkopozostae.

  Nowywygladikonwinterfejsieprogramu.

  Obsugawariantwpooeokuwsterowaniudlaschematwoku.

  4.8.0.6Naddateknadugodlaszproswklejonych.

  Dodatkowamoliwopotwierdzeniazaakceptowanegodokumentuprzezdealera.

  Zamianamoskitierialuzji.

  Rozbicieinformacjiwtypachokuciowych,podktrezawiasynaronemajbywierconeotworypodczassterowania(grne,dolne).

  Zapamitywanieiraportowanieindeksugalerii,zktregowstawionoocienicdopozycji.

  4.8.0.5Zapamitywanierodzajuprzymyka(nut,wrb)zjakimbywykonanydobroku.Zmianajegorodzajuusuwaokucia.

  DodanyatrybutTypProfEnwelemcie'Cicie'wplikusterowaniapi.

  4.8.0.2Dodanoopcj/CLEAR_UPDATEdoprogramuOknanawypadekodebraniauszkodzonegouaktualnienia.

  Dodanoprzyciskdokasowaniaprzypisanejgrupyalternatywnej.

 • 4.8.0.1Dodanorodzajeprofiliczcych.Przypodmianietypwprofileczcezamienianeswobrbiedanegorodzaju.

  4.8.0.0Wyduenieplkolorw3tabelachstatystykdo50znakw.

  Opcjawymuszaniawyborudealerawzleceniu.

  NowefunkcjewmoduleAutomationnapotrzebyraportupodsumowania.

  4.7.9.6Zamianaprofiliczcychprzyzamianietypuprofilu.Pasujceprofiledotypudefiniujesijakogrupwdanymtypietakjakwprzypadkugrupyszproswklejonych.

  ZamianaparapetwwpozycjilubcaymzleceniuzmenuEdycja/Zamianaparapetw.

  ObsugawOknachzamianlistewprzyszybowych.

  Napodstawieprzypisanychdoborwlistewprogramodpowiednioograniczalistdostpnychlistew.

  Okienko"zachcajce"doaktualizacjibazwprogramieOkna.

  Przyzamianietypuprofiluprogramstarasiustawitakikolorjakibywybranywdotychczasowymtypie.Jeliniematakiegokoloruwnowymtypietopojawiasikomunikatozamianiekoloru.

  Wgrywanieuaktualnieniaprogramu(upgrade)dobazyprzesyanejdodealera.Moliwoautomatycznegouruchomieniauaktualnieniaprogramu.

  DodanesprawdzaniemaksymalnegowspczynnikaUnowazakadka'Parametrytechnologiczne2'.

  4.7.9.5Powikszoneokienkoododpadwuytecznych.

  Zamwieniezbiorczepooptymalizacji.

  FunkcjaKomunikatwaproksymacjiodpadwnapotrzebydebugowaniaskryptw.

  Nowypluginzraportemwaciwocikonstrukcji.

  Dodanomoliwowstawianiadrugiegonawietrzakdoocienicy.

  Przypisywanieuytkownikwuproducentadogrupdilerw.

  Filtrowanietypw,pakietwitd.wggrupydilerw.

  Zwikszenieliczbyjednostekz99do999wreguach.

 • Moliwozamianyprofiliczcychwpozycjilubcaymdokumencie.

  Ukrywanienawietrzakwwggrupdilerw.

  Przypisywaniewielualternatywnychdoborwlistewprzyszybowychdotypu.

  Wyczenieustawianiadomylnegokoloruszprosumidzyszybowegoprzypodmianiekolorwprofili.

  AutomatyczneodbieraniebazydealerawprogramieOkna.

  4.7.9.4Rozszerzeniafunkcjidostpnychwskrypcieaproksymacji.Szczegyznaneprogramistom.

  4.7.9.3Ustawieniasortowaniawoknieotwieraniadokumentuzapamitujsiterazosobnodlakadegouytkownika.

  Obsugailocikopiinawydrukudlamoduuzarzdzaniadokumentami.

  Dodanopole:Rodzajdybliwtabelirep_oferta.

  Opiswybieraniastronymocowaniacznikabyniejasnydlauytkownikw.Zostazmienionyna:odlewej,odgry,itd)terazjestlepiej.

  ZostaadodanaopcjawymuszaniaunikalnociNIPuwklientach(jelijesttofirma).

  Opcja'Wymuponownwycendokumentupoaproksymacji'.

  Gruboliniiprzyrysowaniualuzjiuzalenionazostaaodgrubociliniikonstrukcji.

  4.7.9.2Dodano2funkcjeuywanewskryptachaproksymacji.Sto:DlugBeliMaxiDlugBeliMin(zwracanajduszinajkrtszdugonowejbelidladanegoartykuu,jeliszdefiniowanezamiennikibelipodstawowej).

  Zmianywoknieedycjimateriaudostpnegodooptymalizacji.

  Moliwozachowaniapodstatusuprzyzmianiestanuwobiegudokumentw.Wxmlnaleypoda:Podstatus="$old$".

  4.7.9.1Zablokowanarcznaedycjanazwywzmocnieniawtabelcekategoriiwzmocnie.Monabyowczeniejwpisadowolnnazw.Terazwzmocnieniewybierasijedyniezlistyrozwijanej.

  Zmianydotyczceujednoliceniaaproksymacjiizamwieniazbiorczegozoptymalizacj.

 • Wadaptorzezostaadodanakorekcjanalistwprzyszybowjestonauywanatylkowadaptorzepodszybowym.

  PozycjefakturyzostaydoczonedostrukturyXMLanapodstawiektregogenerujesiszablonumowy.

  4.7.8.9Dodatkowepytanieprzyprbiekonwersjidoniszejwersjiprogramu.

  Parametrypiprzeniesionedobazydanych(oprczcieekiskryptwdomaszyn).

  Moliwookreleniadlaartykuuhandlowegoschematuiskryptuaproksymacjiimoliwozdefiniowaniadodatkowegoparametrudlaskryptu.

  Moliwaaproksymacjazwykorzystaniemrnychdugocibel.

  Przyzmianiestanu/statusuwieludokumentwnaraz,opcjazmianydlawszystkichotymstatusie.

  Tabelarep_aproksymzwynikamiaproksymacjiuproducenta.

  Wpodgldziewydrukumoliwowysaniapdfpoczt(wczeniejbyamoliwowysaniaplikuwformaciepmf).

  4.7.8.7DodanoPluginModyfikacjeTypow.

  DodaniemoliwociwycigniciaxmlazdanymipluginwzIPart.

  Przenoszeniewalutydealerawtrybieoffline.

  Dodanyrodzajwzmocnienia"autoMax".Wprzypadkuwybraniategotypuwzmocnieniawszystkieelementywzmocnieniadanejramy/skrzydaspodmienianenanajmocniejszyelementwyliczonyzkadegokawaka.

  Informacjaobiecejwalucieiwersjibazydanychwpaskustatusu.

  4.7.8.6Wydueniepola"umowa"z10do25znakw.

  Polaz"nazwudealera"i"numeremZOD"zostaydodanedogenerujcegosixmlafaktury.

  Zmianaprzeliczaniawalutdokumentuprzyjegoimporcieterazprzeliczajsitylkodokumentypochodzceoddealerw.

 • 4.7.8.5Moliwowstawianiaszproswklejonychdowypenienia.

  Minimalnyodstpnawietrzakaobsugaujemnychwartoci.

  4.7.8.3DodanosterowaniecentrumZORRotoxa.

  Dodaniedatyumowy,terminurealizacjiireferencjidoautomation.

  Nowewaciwociwinterfaceachautomation(pozycjatekstowa/pozycjafaktury)

  4.7.8.2Moliwozmianyatrybutu'montowanydo'dlalistwymontaowej.

  Moliwoustawieniaatrybutu'montowanydo'kilkucznikomdotegosamegoelementuramy.

  Przywaciwociachaluzjiinformacjaolokalizacji(naskrzydlelubszkleniu).

  4.7.8.0Nowereguydlaadaptorw:

  Ilozakocze90stopni,

  Ilozakocze45stopni,

  Ilozakoczeskonych,

  Poziomy,

  Pionowy,

  Skony.

  Caaseriazmianzwizanychzdoboramispecjalnymiautomatycznymipozaichzakresemstosowania.Zamianadoborwspecjalnychpozwalaterazzamieniatake"z"i"na"doborypozaichzakresempozwalatowikszkontrolnadzawartocizlecenia.

  Wykoczeniajakododatki,czylidodanomoliwowycenywykoczejakododatki.

  4.7.7.4Listawartocikonstrukcjiz4tejzakadkidodanadorep_pozycje.

 • Zachowanekursywalutzchwilikalkulacjidodanedorep_pozycje.

  Uzupenionoreguylistewozdobnychwsystemachregu.

  Kasowanieadaptorapodszybowegowrazzszyb.

  Wstawianieadaptorapodszybowegotakeposkopiowaniuszyby.

  Funkcjaczyszczeniacache'yOkienwmenuNarzdzia.

  Moliwoukryciapoladodatkowegowinterfejsieuytkownika.

  4.7.7.3Zmianywoknieotwieraniadokumentuzwizanezobsugwalutydealera.

  Uszczelkidoprofiliczcychdobieranewedugkoloruuszczelekwkontrukcjiczonejnapodstawiekoloruzewntrznejuszczelkiszyby.

  Moliwokorekcjidugoilistwyozdobnejwedytorzepozycjizlecenia.

  4.7.7.2Rozwijaniekompletwpodktemoptymalizowaniaelementwskadowych.

  DodanonowytyppozycjiDrzwiprzesuwne.

  Zmianywserwisiedealerskimpodktemprzenoszeniainformacjiodomylnejwaluciedealera.

  Dodanomoliwowycenywykoczejakododatki.

  Optymalizacjaartykuwdodanychpoprzezskrypty.

  Poszerzonalistakolorwwkreatorzeartykuwhandlowych.

  4.7.7.0Uwzgldnieniepowierzchniisupkaruchomegowautomatycznymdoborzewzmocnie.

  Moliwoujemnejkorekcjiwymiarwszybydlatrapezwiukw.

  Dodaniejzykawgierskiegodolisty.

  4.7.6.9Zmianywoptymalizacjirozkrojuprofili.

 • EdycjawExceluzpoziomuprogramuBazy.Dodanomoliwoposortowaniadanychpoprzezkliknicieprawymklawiszemmyszkinarzdzienagwkw.Powodujetozmiankolumnysortowaniadanych.

  Zmianywsposobiedeklarowanianapowietrze.Powinnositerazdauytegosamegonapowietrzeniadosamejramyirwniedozestawuskrzydairamy.

  Szprosyklejone,byydotychczaswyczonezoptymalizacji.Obecniezostaydodanedoprocesuoptymalizacjiipodlegajtemuprocesowitakjakinneprofile.

  Poprawkaaplikowaniadoboruspecjalnegookuprzyzmianierozmiarukonstrukcji.

  Dodatkowewzmocnienia:terazjestich6odAF.DodatkowouruchomionezostayKategoriewzmocnie.DzikitemurozwizaniumonadodawarnekategoriewzmocnieiuzupeniapolaodAdoF.

  4.7.6.8Nowefunkcje:

  Dodaniereguy"Uyty"doobiektuNapowietrzenia.

  Dodatkowynaddateknacicieskonedlaprofiligwnychwzakadce"Kantwkiinaddatki".

  Dodanieelementu:Zalepkaokapnika.

  Dodaniezakadkizpolamidodatkowymidokreatoraelementwhandlowych.

  ReguydonapowietrzezostaydodanetakedomoduuSystemy.

  Zmianysposobuwalidacjigrubociszkleniapodczaszamianyszybylubramki.Obecniekontrolagrubocipakietuodbywasinazakoczeniewszystkichzmian,aniepokadejzmianie,coumoliwiadowolnkombinacjgrubociszybyiramki.

  Drobnezmiany:

  Dodaniejzykawgierskiegodolistyjzykw.

  Wedycjikolorwdopolakodmonabyowpisatylkoliczby,zmieniononadowolneznaki.

  Wydueniekodukolorudo15znakw.

  Wydueniedo10znakwlppozycjidokumentu.

  4.7.6.5Mechanizmostrzeewokuciach.GdynrartykuuokuciowegozaczynasiodMESSAGE(wielkimiliterami)tojegonazwajestwywietlanajakokomunikatwczasiedoboru.

 • 4.7.6.2Rozszerzenieoknafakturyonarzut.

  Moliwowyboruwdefinicjielementuoglnego,ktreczcizaleodinwersjikoloru.

  4.7.5.9Korekcjadugociparapetuparametrwbazachdoparapetw.

  Zrzucaniekolorunapowietrzedotabelirep.

  Moliwoanulowaniazmianwokniefakturyprzycisk"Anuluj".

  Podczasedytowaniaklientawewaciwociachdokumentu,pojawiasikomunikatoliczbiedokumentwdladanegoklienta.

  OdblokowanedlabazyokuWHpole'Potrzebnydo'wtrybieuytkownika.

  W"Oprogramie"Shift+OKpokazujedanerejestracyjneprogramu.Czylimamyobecniedopodgldudwaokienka:danychrejestracyjnychidanychbazydanych.

  PolePO_APROXwrep_ofertawskazujeczybyazrobionaaproksymacja!

  Dodatkowazakadkazpoprzedniwycenwokniefaktury.

  Splitterwgridziepozycjifaktury.Monaoknorozdzielinadwieczciinastaemiepodgldnapodsum