forum okna 2011

Download FORUM OKNA 2011

Post on 23-Mar-2016

234 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

The polish-english version of the window branch magazine FORUM OKNA, focussing on the window and construction market in Eastern Europe

TRANSCRIPT

 • FORU

  M OKN

  A / W

  INDO

  W FO

  RUM / Nr

  . 11 /

  2011

  FORUM OKNA / FENSTER FORUM

  / Nr. 11 / 2011

  FENSTER FORUM

  5,80 EUR

  # EK 40608 / N

  R.11 /2011

  Europas Wohnungsbau hat die Talsohle bald hinter sich

  Osteuropischer Fenstermarkt ist schwer getroffen

  Noch keine Aussicht auf Erholung in Russlands Bauwirtschaft

  Ferrocontrol_Forum Okna.indd 226.11.2010 13:46:53

  FORUM OKNA

  5,80

  EUR

  # EK

  406

  08 / N

  R.11 /201

  1

  A K S 6 9 0 0 I - P O S

  W I N D O W F O R U M

  F O R U M O K N A

  E u r o p e j s k i e b u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e

  w k r t c e p o k o n a d n o r e c e s j i

  E u r o p e a n B u i l d i n g C o n s t r u c t i o n L e a v e s t h e

  E c o n o m i c B o t t o m B e h i n d

  W s c h o d n i o e u r o p e j s k i r y n e k o k i e n

  m o c n o d o t k n i t y

  E a s t e r n E u r o p e a n W i n d o w M a r k e t i s B a d l y H u r t

  R y n e k m a s z y n : c o r a z m n i e j

  k o r z y s t n e p e r s p e k t y w y

  M a c h i n e M a r k e t : P r o s p e c t s A r e N o t G o o d

  F e r r o c o n t r o l _ F o r u m O k n a . i n d d 2 2 6 . 1 1 . 2 0 1 0 1 3 : 4 6 : 5 3

  Umschlag2011_neu_5mm.indd 102.12.10 17:03

 • URBAN GmbH & Co. Maschinenbau KG | Dornierstr. 5 | 87700 Memmingen Tel.: +49 8331 858-0 | Fax.: +49 8331 858-58 | urban@u-r-b-a-n.com | www.u-r-b-a-n.com

  - SV 840

  | | | | A | | -

  Anzeige_SV840_drpe.indd 117.11.2010 12:31:16

  U R B A N G m b H & C o . M a s c h i n e n b a u K G | D o r n i e r s t r . 5 | 8 7 7 0 0 M e m m i n g e n

  T e l . : + 4 9 8 3 3 1 8 5 8 - 0 | F a x . : + 4 9 8 3 3 1 8 5 8 - 5 8 | u r b a n @ u - r - b - a - n . c o m | w w w . u - r - b - a - n . c o m

  K O M P L E T N E U R Z D Z E N I A | C I C I E |

  O B R B K A S T A L I | Z G R Z E W A N I E | O C Z Y S Z C Z A N I E |

  M O N T A O K U | L O G I S T Y K A

  M O C N E W A R T O C I W Y S O K A W Y G A J N O

  O C Z Y S Z C Z A R K A S V 8 4 0

  I N N O W A C J A O K R L E W S K I E J K L A S I E

  A n z e i g e _ S V 8 4 0 _ d r p e . i n d d 1 1 9 . 1 0 . 2 0 1 0 1 0 : 0 4 : 5 8

  Umschlag2011_neu_5mm.indd 202.12.10 17:03

 • FORUM OKNA

  Strona

  Odredakcji 5Europejskie budownictwo mieszkaniowe wkrtce pokona dno recesjiZaamanie na Zachodzie, oczekiwany wzrost na Wschodzie 7

  Wyranie odczuwalny kryzys w Europie ZachodniejOkna z tworzyw sztucznych mocno zwykuj 8

  Negatywne wyniki od Morza Batyckiego a po Morze CzarneWschodnioeuropejski rynek okien mocno dotknity 9ZahamowaniebudownictwamieszkaniowegowRosjiBrak spodziewanego zwikszenia wolumenu 14

  Rynek maszyn: coraz mniej korzystne perspektywyKomentarz Janusza Bubienia 19

  Przedsibiorstwo 23

  Impressum 54

  Abonament 55

  Page

  Editorial 5

  EuropeanBuildingConstructionLeavesEconomicBottomBehindIncrease in the East Expected 7

  NoticeableCrisisinWesternEuropeVinyl Windows Increase Considerably 8

  RedNumbersFromtheBalticSeatotheBlackSeaEastern European Window Market is Badly Hurt 9

  NoRecoveryProspectsfortheRussianBuildingSectorHousing Construction Stagnates 10

  LowDemandForBuildingMaterialinRussiaMarket Share of Vinyl Windows Increases 13

  VinylWindowsContinuetoGainGroundMarket Share Grows in the Ukraine 17

  MachineMarket:ProspectsAreNotGoodOp-ed article by Janusz Bubien 19

  Companies 23

  Imprint 54

  Subscription 553

  Spis tre

  ci

  Spis tre

  ci

  Content

  Content

  okna11_pol_engl_druck.indd 3 07.12.10 15:50

 • URBAN GmbH & Co. Maschinenbau KG | Dornierstr. 5 | 87700 Memmingen Tel.: +49 8331 858-0 | Fax.: +49 8331 858-58 | urban@u-r-b-a-n.com | www.u-r-b-a-n.com

  COMPLETE PRODUCTION LINES | CUTTING | BAR PROCESSING | WELDING | CORNER CLEANING | METAL FITTINGS ASSEMBLY | LOGISTICS

  EXCELLENT VALUES - EXCELLENT PERFORMANCESV 840 CORNER CLEANING MACHINEINNOVATION IN THE PREMIUM CLASS

  Anzeige_SV840_drpe.indd 1 19.10.2010 09:57:53okna11_pol_engl_druck.indd 4 03.12.10 12:14

 • Przejciowe trudnoci w stolar-

  ce okiennej w Europie Wschod-

  niej utrzymuj si rwnie w

  2010 roku, cho pod koniec ro-

  ku w niektrych regionach po-

  nownie dostrzec mona ozna-

  ki oywienia. Nie daje to powo-

  dw do euforii, pomimo e roz-

  poznawalny staje si trend zwy-

  kowy, ktry ulega coraz wik-

  szej ekspansji. Dla zakadw pro-

  dukujcych okna oznacza to za-

  tem jedno, konieczno uzbrojenia

  si na przysze wyzwania rynku.

  W nowym wydaniu FORUM

  OKNA wiodcy producenci pre-

  zentuj ponownie swoje produk-

  ty oraz usugi. Z ich pomoc uda

  si Pastwu zwyciy w wal-

  ce z wci coraz silniejsz konku-

  rencj. Jako, serwis oraz kno-

  w-how s zawsze na pierwszym

  miejscu. Obecnie nie da si funk-

  cjonowa bez tych trzech kompo-

  nentw. Kto choby w jednym z

  tych punktw okae si przecit-

  ny, nie ma szans na rynku stolar-

  ki okiennej w 2011 roku, gdy je-

  go miejsce zajm trzy inne przed-

  sibiorstwa w regionie, kt-

  re s lepsze za t sam cen.

  Bez wzgldu na punkt widzenia:

  jako produktw oraz jako

  serwisu to dwa czynniki gwa-

  rantujce sukces w przyszoci.

  ycz Pastwu miej lektury no-

  wego wydania FORUM OKNA.

  by Ingo Jensen

  Publisher

  In Eastern Europe, the hard

  times in the window building

  business have continued in 2010

  as well. However, by the end of

  the year, there will be recovery

  signals in some regions. This

  is no cause for euphoria but an

  upward trend can be seen which

  needs to get extended. So now

  its time for the window pro-

  duction companies to be ready

  for future market challenges.

  In the new edition of FORUM

  OKNA, leading producers will

  again introduce their products and

  services. With their support, you

  will be able to prevail against gro-

  wing competition. Thereby, quali-

  ty, service and know-how always

  come first. Today, you cant do

  without those three components.

  To be moderately positioned in

  one field only means to have no

  chances at all on the 2011 window

  market as there are three other

  companies in the region which

  can do better at the same price.

  No matter how you look at it: Pro-

  duct and service quality are two

  guarantors for future success.

  Enjoy the new edition

  of FORUM OKNA.

  Wydawca

  Ingo Jensen

  5

  FORUMOKNAFENSTER FORUM

  FORUMOKNAOd RedakcjiEditorial

  URBAN GmbH & Co. Maschinenbau KG | Dornierstr. 5 | 87700 Memmingen Tel.: +49 8331 858-0 | Fax.: +49 8331 858-58 | urban@u-r-b-a-n.com | www.u-r-b-a-n.com

  COMPLETE PRODUCTION LINES | CUTTING | BAR PROCESSING | WELDING | CORNER CLEANING | METAL FITTINGS ASSEMBLY | LOGISTICS

  EXCELLENT VALUES - EXCELLENT PERFORMANCESV 840 CORNER CLEANING MACHINEINNOVATION IN THE PREMIUM CLASS

  Anzeige_SV840_drpe.indd 1 19.10.2010 09:57:53 okna11_pol_engl_druck.indd 5 03.12.10 12:14

 • Z firm VEKA jako partnerem sukces bdzie

  zawsze po Twojej stronie. Doskonaa logistyka i

  wyjtkowy na rynku system dostaw zapewniaj

  elastyczno dziaania Twojej firmy. Kompaty-

  bilne i nowoczesne systemy profili ,

  i , to

  jako na najwyszym wiatowym poziomie

  oraz spenienie wszystkich stawianych syste-

  mom profili wymaga zarwno pod wzgldem

  moliwoci jak i ekonomii.

  Wicej informacji o

  naszych produktach

  oraz korzyciach py-

  ncych ze wsppracy

  z firm VEKA na:

  www.veka.pl

  VEKA Polska Sp. z o.o.ul. Sobieskiego 71 96-100 Skierniewicetel. (48) 46/ 833 48 80 fax (48) 46/ 833 44 74 www.veka.pl

  VEKA AG Dieselstrae 8 D-48324 Sendenhorst Telefon 02526 29-0 Fax 02526 29-3710 www.veka.comEin Unternehmen der Laumann-Gruppe

  Z f i r m V E KA , m am

  p ew n o .

  C o n f i d e n c e i n k n ow i n g

  w h a t I h a v e b y V E KA . "

  With VEKA as your system supplier you have suc-

  cess on your side. Powerful logistics and a unique

  potential for delivery create exemplary flexibility for

  your company. A level of quality that sets marks

  worldwide supplements all this. Our compatible and

  innovative 70 mm systems ,

  and fulfil the highest demands for

  function and operating efficiency.

  If you want to learn more

  about your advantages as a

  VEKA partner and our pro-

  ducts: www. veka.com

  PERFECTLINE-SWINGPERFECTLINE

  TOPLINE

  okna11_pol_engl_druck.indd 6 03.12.10 12:14

 • Renomowany Monachijski Instytut Bada Gospodarczych ifo, jak rwnie pozostae 18 instytutw unijnych oczekuj od 2011 oraz 2012 roku znacz-nego wzrostu na europejskim rynku budownictwa mieszka-niowego. Pomimo i w 2010 roku dojdzie jeszcze w tym sektorze do spadku o 3 pro-centy.

  Wedug Monachijskiego Instytutu ifo budownictwo mieszkaniowe w Europie osigno ju swoje dno recesji. Wprawdzie w biecym roku usugi budowlane w tym sektorze skurcz si jeszcze o trzy procenty, jak podali 13-ego sierpnia eksperci na podstawie przeprowadzonych wsplnych bada z 18 innymi europejski-mi instytutami badawczymi.

  Natomiast w 2011 oraz 2012 roku nastpi wzrosty: