wieŚci gminne - styczeŃ/luty/marzec 2013 (72)

Download WIEŚCI GMINNE - STYCZEŃ/LUTY/MARZEC 2013 (72)

Post on 07-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pismo Gminy Wisznia Mała

TRANSCRIPT

 • WESOEGO ALLELUJA!

  Wszystkim Mieszkacom gminy Wisznia Maa ycz radosnych, rodzinnych, penych mioci

  wit Boego Narodzenia. Niechaj magiczny czas wit przyniesie wiele nowych si

  i napeni nas wszystkich nadziej. W nadchodzcym 2012 roku ycz wielu sukcesw, umiechu i pogody ducha.

  Wszystkiego Najlepszego!

  JAKUB BRONOWICKI wjt gminy Wisznia Maa

  PISMO GMINY WISZNIA MAA | stycze/luty/marzec | nr 1/2013 (72)

  Zdrowych, radosnych wit Wielkiej Nocy!

  Duo mioci i pomylnoci,

  radowania si w rodzinnym gronie.

  Wielu ask od zmartwychwstaego Jezusa Chrystusa!

  Powodzenia w yciu osobistym i zawodowym,

  Wesoego Alleluja!

  yczy Wjt Gminy Wisznia Maa

  Jakub Bronowicki

 • AKTUALNOCI

  WIECI GMINNE Str. 2

  OTWARCIE PRZEDSZKOLA W STRZESZOWIE Z Nowym Rokiem przedszkolaki

  otrzymay nowe przedszkole. Wyre-montowany budynek Szkoy Podsta-wowej zmieni swoj funkcj i w swoich progach uczy i bawi naj-

  modszych obywateli naszej gminy. Przedszkole wyczekiwane byo przede wszystkim przez rodzicw, jednak obecni przedstawiciele grona

  rodzicw byli zgodni, co do tego, e czeka byo warto. Nowe azien-ki, przystosowane do potrzeb malu-

  chw, kolorowe sale pene gier edu-kacyjnych, multimediw. Zaraz po wejciu do przedszkola podziwia mona malunki p. Elbiety Filipkie-wicz, ktra jak zwykle i doskonale nadaa cianom bajkowego charakte-ru. Przedszkole jest dwupoziomowe,

  wyposaone w sal gimnastyczn i basen wypeniony plastikowymi kulkami.

 • 11 marca obchodzimy Dzie So-

  tysa gospodarza i opiekuna

  wsi. Z tej okazji w Dolnolskim

  Urzdzie Wojewdzkim odbya

  si uroczysto podsumowujca

  tegoroczn edycj plebiscytu

  SOTYS ROKU 2012.

  Podczas spotkania, w ktrym

  udzia wzio 60 sotysw z Dol-

  nego lska, wojewoda Aleksan-

  der Marka Skorupa i wicewoje-

  woda Ewa Makowska wrczyli

  listy gratulacyjne wyrnionym

  sotysom oraz trzy tytuy SO-

  TYSA ROKU 2012. W tym roku

  statuetki trafiy do rk Pani

  Agnieszki Jdryczki z miejsco-

  woci lubw, Pani Wandy u-

  nej z miejscowoci Pawna oraz

  do Pana Krzysztofa Herdy z Jasz-

  kowej Grnej. Tytu Sotysa Ro-

  ku by przyznawany ju po raz

  trzeci. W tegorocznej edycji ple-

  biscytu wzio udzia pod 100

  sotysw. Wrd najlepszych no-

  minowanych do nagrody znalaz

  si sotys Strzeszowa, p. Broni-

  saw Stawiski. Wojewoda, orga-

  nizatorzy plebiscytu dostrzegli

  aktywn dziaalno spoeczn

  sotysa, od wielu lat powica

  swj czas na rzecz Strzeszowa,

  by miejscowo rozwijaa si

  w szybkim tempie z poszanowa-

  niem dla wieloletniej tradycji.

  Uroczysto uwietniy wystpy

  d w c h z e s p o w l u d o -

  wych Strupinianie ze wsi Strupi-

  na oraz Rusaki spod Czartow-

  skiej Skaki ze wsi Pomocne.

  (DUW, SO)

  AKTUALNOCI

  WIECI GMINNE Str. 3

  Dzie Sotysa w Dolnolskim Urzdzie Wojewdzkim

  Na zdjciu po lewej stronie Wojewoda Dolnolski Marek Skorupa i Wicewojewoda Dolnolska Ewa Makowska. Po prawej sotys Strzeszowa, Bronisaw Stawiski.

  Gmina Wisznia Maa i Malin wrd 18 najlepszych w Polsce

  22 lutego w Paacu

  Prezydenckim w War-

  szawie odbya si Ga-

  la wrczenia nagrd

  Super Samorzd pod

  patronatem Prezy-

  denta RP. Wyrnio-

  no cenny inicjatywy

  spoeczne realizowa-

  ne przez mieszkacw

  we wsppracy z wa-

  dzami samorzdowy-

  mi.

  Nominacje z Dolnego lska

  otrzymay tylko dwie inicjatywy:

  z Malina i z Jeleniej Gry Sobie-

  szowa. To due wyrnienie ze

  wzgldu na to, e z caej Polski

  wybrano tylko 18 inicjatyw.

  Jak wygldaa droga

  do nominacji? Naj-

  pierw podczas ze-

  brania wiejskiego

  mieszkacy posta-

  nowili, e we wsi

  powstanie nowy

  plac zabaw. Nastp-

  nie Grupa Odnowy

  Wsi Malin przepro-

  wadzia ankiety

  wrd dorosych

  mieszkacw py-

  tano o wizj placu.

  Wysuchano te opinii dzieci.

  W kocu to one gwnie bd

  tam spdza czas! Najmodsi mo-

  Od lewej: J.Bronowicki, A. Smolar (Prezes Fundacji im. Stefana

  Batorego), M. Jurzysta-Zitek (liderka Grupy Odnowy Wsi Malina)

 • AKTUALNOCI

  WIECI GMINNE Str. 4

  gli narysowa swj wymarzony

  plac, a ich pomysy zostay prze-

  analizowane. Mieszkacy kilku-

  krotnie dyskutowal i , jak

  uwzgldni potrzeby licznych

  uytkownikw wsplnej prze-

  strzeni. Podczas jednego ze spo-

  tka, dzieci zasugeroway, e

  obecny regulamin placu zabaw

  j e s t z b y t r e s t r y k c y j n y

  i oderwany od rzeczywistoci.

  Chciay stworzy nowy. Propo-

  zycja zostaa przyjta i najmodsi

  W dniu 28 maja 2012 r. zosta-

  a wydana Decyzja Nr 9/12,

  na mocy ktrej Wojewoda

  Dolnolski udzieli zezwole-

  nia Generalnemu Dyrektoro-

  wi Drg Krajowych i Auto-

  strad na realizacj inwestycji

  d r og ow ej p o d na zw

  Budowa drogi ekspresowej S

  5 Pozna Wrocaw, na od-

  cinku Korzesko /bez wza/ -

  wze Widawa Wrocaw.

  Lokalizacja opisanej inwesty-

  cji na terenie Gminy Wisznia

  Maa powoduje, i na mocy

  powoanej decyzji Skarb Pa-

  stwa stanie si wacicielem

  blisko 180 dziaek przejtych

  od wacicieli prywatnych z

  dniem, w ktrym decyzja ta

  stanie si ostateczna.

  Wojewoda Dolnolski rozpocz-

  nie procedury majce na celu

  ustalenia wysokoci odszkodo-

  wania za przejte grunty. Zgod-

  nie z obowizujcym prawem

  ustalenie wysokoci nalenego

  odszkodowania za wywaszczony

  grunt nastpi na podstawie opera-

  tw szacunkowych, sporzdzo-

  nych przez biegych rzeczoznaw-

  Procedura wypaty odszkodowa za grunty przejte w zwizku z realizacj inwestycji polegajcej na budowie drogi S5

  Relacji Pozna Wrocaw

  razem z dorosymi znowelizowali

  spis zasad. Wadze samorzdowe

  jeszcze w tym roku doposa

  plac zabaw. Uczestnikw akcji

  wspieray wsppracujce z Fun-

  dacj im. Stefana Batorego, do-

  wiadczone organizacje: Praco-

  wania Bada i Innowacji Spo-

  ecznych Stocznia, Pracownia

  Zrwnowaonego Rozwoju, Sto-

  warzyszenie Liderw Lokalnych

  Grup Obywatelskich oraz Stowa-

  rzyszenie Szkoa Liderw.

  Akcja Masz Gos, Masz Wybr

  to oglnopolska akcja angaujca

  obywateli i wadze samorzdowe

  do dialogu i wsppracy. Zainau-

  gurowana w 2002 roku, obja

  600 gmin w Polsce. W akcj za-

  angaowao si 1350 organizacji

  i grup nieformalnych, a jej

  uczestnicy zorganizowali ok.

  1050 debat z wadzami, w kt-

  rych uczestniczyo ok. 40 tys.

  osb. [Fundacja im. Stefana Batorego, SO]

  OGOSZENIE | OGOSZENIE | OGOSZENIE | OGOSZENIE | OGOSZENIE | OGOSZENIE | OGOSZENIE

  cw majtkowych, ktrzy

  zostan wyonieni w drodze

  przetargu publicznego.

  Przystpujc do sporzdzenia

  wyceny, biegy zobowizany

  bdzie skontaktowa si

  z wacicielem nieruchomo-

  ci oraz dokona jej ogl-

  dzin. Przy ustalaniu jej war-

  toci biegy zobowizany

  bdzie wzi pod uwag stan

  jej zagospodarowania na

  dzie wydania decyzji udzie-

  lajcej pozwolenia na budo-

  w, tj. na dzie 28 maja 20-

  12 r. Podstaw ustalenia tego

  stanu bd protokoy, w kt-

  rych stwierdzano stan zago-

  spodarowania nieruchomoci

  w tamtym okresie i ktre by-

  y akceptowane przez waci-

  cieli terenw. A zatem, poczy-

  nione po dniu wydania decyzji

  nakady na nieruchomo podle-

  gajc wywaszczeniu nie bd

  uwzgldnione w dokonywanej

 • AKTUALNOCI

  WIECI GMINNE Str. 5

  przez biegego wycenie.

  WANE: zachcam do uczestni-

  czenia w ogldzinach nierucho-

  moci dokonywanych przez rze-

  czoznawc oraz do wskazania

  biegemu rzeczoznawcy istot-

  nych z pastwa punktu widzenia

  aspektw dotyczcych wywasz-

  czonej nieruchomoci, mogcych

  mie wpyw na ustalenie jej war-

  toci.

  Po sporzdzeniu operatu szacun-

  kowego, organ prowadzcy po-

  stpowanie o ustalenie wysokoci

  odszkodowania dokona jego

  sprawdzenia pod wzgldem for-

  malnym i merytorycznym, a na-

  stpnie przekae stronom wyci-

  gi operatw. W wycigach tych

  bdzie jednak zawarta tylko krt-

  ka informacja dot. wycenianej

  dziaki oraz wskazana jej war-

  to, w przypadku gdy stwierdzi-

  cie Pastwo, e warto nieru-

  chomoci nie odpowiada Pastwa

  oczekiwaniom w tym zakresie,

  zachcam do zapoznania si ze

  sporzdzonym operatem i spraw-

  dzenia, czy podane w nim cechy

  charakterystyczne dla danej nie-

  ruchomoci odpowiadaj stanowi

  faktycznemu. Jeeli stwierdzicie

  Pastwo niezgodnoci w opisie

  nieruchomoci bd te uznacie

  e przyjte do porwnania nieru-

  chomoci nie odpowiadaj nieru-

  chomoci wywaszczonej, moe-

  cie Pastwo zoy uwagi do

  sporzdzonego operatu z prob

  o ich rozpatrzenie przez biegego.

  WANE: wskazane jes t ,

  aby skadajc uwagi do sporz-

  dzonej wyceny odnie si do

  konkretnych zapisw w niej za-

  wartych. Dlatego tak wane jest

  zapoznanie si z operatem.

  Wysoko nalenego od-

  szkodowania zostanie okrelona

  w decyzji Wojewody Dolnol-

  skiego, od ktrej bdzie suyo

  Pastwu odwoanie do Ministra

  Infrastruktury w terminie 14 dni

  od dnia, w ktrym zostanie ona

  dorczona.

  WANE: zoenie odwoania

  w terminie pniejszym ni

  wskazany w pouczeniu zawartym