1. ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่ ... ·...

of 7 /7
1. ซื้อเชือกป่ าน หรือ ลวดสลิงที่มีความยาว 20 เมตร

Author: others

Post on 30-Jul-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 1. ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่ ... · 2019-07-10 · ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่มีความยาว

1. ซอเชอกปาน หรอ ลวดสลงทมความยาว 20 เมตร

Page 2: 1. ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่ ... · 2019-07-10 · ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่มีความยาว

2. ทบปลายทงสองขางเขาหากน

3. ใหทาหวง ไวทตรงสวนกลางของเชอก

หรอสลงดงรป เบอร 1

4. ใหวดจากปลายหวงเบอร 1 ลงมาทงสอง

ดาน ดานละ 9 เมตร แลวมาทาหวงท

ดานลาง ดงรปเบอร 2 และ เบอร 3 กจะ

ไดเชอกยาว 9 เมตรสองเสน เราจะคม

ระยะ 9 เมตร ดวยเชอกทงสองเสนน

Page 3: 1. ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่ ... · 2019-07-10 · ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่มีความยาว

5. การวางแนวรองแถวแรก ใหใชแนว

ทศเหนอ – ทศใต คอรองแรกตอง

ขวางตะวนนนเอง

6. กอนเรมปลกใหกาหนดหมายตนแรก

ไวกอน โดยตองอยหางจากถนนหรอ

แปลงขางเคยง ประมาณ 4 เมตร

หลงจากนน ททายแปลงใหวดเขามา

4 เมตร เหมอนกนแลวไปตงธงไว 1

ตน เพอเปนแนวเลงใหแถวแรกเปน

แนวตรงใหได

Page 4: 1. ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่ ... · 2019-07-10 · ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่มีความยาว

7. การเรมใหคนท 1 อยหวงเบอร 2 โดย

ใหปมหวงเบอร 2 อยทหมายตนแรก

ใหคนท 2 อยหวงเบอร 3 โดยปลอย

หวงเบอร 1 วางไว

8. คนท 3 มไวสาหรบเลงแนวใหตรงกบ

ธงทายแปลง เมอแนวตรงใหคนท 4

นาหลก ไปปกตามปมหวงแตละจด

และใหทาไปเรอยๆ จนหมดแถวท 1

Page 5: 1. ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่ ... · 2019-07-10 · ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่มีความยาว

9. เมอขนแถว 2 ใหคนท 3 มาอยหวง

เบอร 1ซงอยตรงกลางโดยใหปมหวง

เบอร 3 อยหลกตนสดทายใหปมหวง

เบอร 2 อยหลกรองสดทายแลวยด

หวงเบอร 1 ออกทางดานขางโดยให

เสนเชอกทงสองเสนตง แลวคนท 4

กปกหลก ตรงปมหวง เบอร 1

10. เราจะเหนไดวา การปลกปาลมนามน

จะตองเปนรปสามเหลยมดานเทาซง

ยาวดานละ 9 เมตร โดยมแนวรอง

กวาง 7.80 เมตร โดยประมาณ

Page 6: 1. ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่ ... · 2019-07-10 · ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่มีความยาว
Page 7: 1. ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่ ... · 2019-07-10 · ซื้อเชือกป่าน หรือ ลวดสลิงที่มีความยาว

เรมตนด มชยไปกวาครง