dma kontroler

Author: haris-hasanovic

Post on 10-Feb-2018

247 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  1/22

  DMA(Direct Memory Access)KONTROLER

  student:

  Bojan Nastasijevi 9435

  UNIVERZITET U NIUELEKTRONSKI FAKULTET

  mentor:

  prof. Mile K. Stojev

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  2/22

  Globalna struktura raunara

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  3/22

  Osnovne jedinice raunara

  Centralni procesor predstavlja mozak raunara.Njegova funkcija je da izvrava program smeten umemoriji.

  Memorijski sistem koristi se za uvanje programa ipodataka koji su potrebni procesoru.

  U/I sistem predstavljaju svi U/Iuredjji koji su povezani

  na CPU. U/I ureaji su deo maine koji mogu damemoriu informaciju itljivu od strane raunara,konvertuju ulaze okruenjau formu koju raunarmoeda zazume i konvertuju podatke na izlazu raunara u

  formu koja je razumljiva okruenju.

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  4/22

  Ulazno-izlazne tehnike za prenos

  podataka

  Programirani U/I prenos - U/I operacije su u

  potpunosti kontrolisane od straneCPU-a.

  Prekidni U/I prenos- CPU izda U/I komandu, zatimproduava da izvrava druge instrukcije, a prekidase od strane U/I interfejsa kada je interfejs spremanda primi ili preda podatke.

  Direktni pristup memoriji (Direct Memory Access-DMA) - obezbediti mogunost da vri direktanprenos blokova informacije ka ili iz glavne memorijebez intervencije CPU-a.

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  5/22

  Tokovi podataka kod DMA U/I prenosa

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  6/22

  DMA kontroler

  Kod DMA prenosa U/I ureaj se povezuje nasistem preko specijalnog interfejs kola koje sezove DMA kontroler. Sastavni delovi DMAkontrolera su:

  IODR - ulazno/izlazni baferi podataka

  IOAR -generator adresa

  DC - brojaprenetih podataka CUD - upravljakajedinica

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  7/22

  Tipina sekvenca dogaaja u toku

  DMA prenosa

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  8/22

  Tipovi DMA prenosa

  Kraa ciklusa - DMA kontroler koristi sistemskumagistralu za vreme prenosa jednog bajta ili reci na

  principu kraemagistralnih ciklusa mikroprocesoru. Normalni- DMA kontroler koristi sistemsku magistralu

  u toku trajanja celokupnog vremena koje je potrebnoza prenos bloka podataka, a mikroprocesoru jezabranjen pristup na magistralu za taj duiperiod.

  Transparentni - DMA kontroler koristi sistemskumagistralu samo za vreme onih taktnih intervala uokviru procesorskih ciklusa kada mikroprocesor nekoristi sistemsku magistralu.

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  9/22

  Blok ema

  DMAkontrolera

  Za realizaciju DMA

  kontrolera korienje programski paket

  Active-HDL 6.3

  DATA(31:0)

  DACK(31:0) DMA_REQ

  mem_r_w io_r_w DMA_ACK R_W

  en

  able

  out1

  in1

  mem

  buf1

  en

  able

  out1

  in1io

  buf1

  jedan( 15:0)

  adresiranje_memorije(15:0)

  in1out1

  invertor1

  inv

  zahtev_za_DMA

  pom c m em

  pom c int er f ejs

  in1out1

  in2

  U2

  i_kolo

  clk

  DMA_ACK

  ADR

  R_W

  ASK_p om StopDMA

  DMA_REQ

  zahtev_za_DMA

  RW

  U3

  upravljanje

  c lk pom

  enable

  out1(31:0)in1(31:0)

  U5

  buf

  enable

  out1(31:0) in1(31:0)

  U6

  buf

  enable

  out1(15:0)in1(15:0)

  U7

  buf_adr

  enable

  out1(15:0) in1(15:0)

  U8

  buf_adr

  enable

  out1(15:0) in1(15:0)

  U9

  buf_adr

  CLK

  Q(15:0)DATA(15:0)

  Reset

  U10

  registar

  A(15:0)

  Q(15:0)

  B(15:0)

  U11

  sabirac

  CLK

  Q(31:0)DATA(31:0)

  LOAD

  U1

  brojac

  I(31:0)O

  U12

  and32

  br ojac 1( 31: 0)

  CUD

  IODR

  IOAR

  DC

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  10/22

  Blok CUD

  (upravljaka jedinica)

  zaxtev_za_DMA predstavlja ulazni signal koji dolazi od periferije i predstavlja zahtevza prenos podataka,

  DMA_REQ predstavlja izlazni signal koji je upuen procesoru kako bi se zaustavio

  njegov rad i omoguiopristup magistrali podataka, DMA_ACKpredstavlja ulazni signal kojim procesor javlja DMA kontroleru da je prestaosa radom i da moeda ponasa prenosom podataka,

  R_Wpredstavlja ulazni signal koji nam govori o tome dali se radi o prenosu pidatakasa periferije u memoriju ili iz memorije na periferiju,

  mem_r_wpredstavlja izlazni signal koji se upuujememoriji i on joj javlja dali se vriitanjeiz nje ili upisivanje u nju,

  io_r_wpredstavlja signal koji se upuujeperiferiji i on joj javlja dali se vriitanjesanje ili upisivanje na nju,

  ADRpredstavlja signal koji se upuujeadresnom baferu kako bi se u njega upisalaadresa sa magistrale podataka,

  R iW predstavljaju signale koji se upuuju trostatikim baferima i oni predstavljejudozvole za unos podatka

  StopDMA predstavlja signal koji dolazi iz brojaa i on nosi informaciju ozavretkuprenosa

  c lkclock

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  11/22

  Blok IOAR

  (generator adresa )

  adresiranje_memori je ulaz-izlaz koji predstavlja

  vezu DMA kontrolera sa magistralom podataka

  ADR, DMA_ACK i zaxtev_za_DMA su ulazi preko

  kojih je generator adrese povezan sa upravljakomjedinicom

  Ovo je deo DMA kontrolera koji odreuje sa koje

  adrese se itapodatak iz memorije ili na koju adresu seupisuje podatak u memoriju.

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  12/22

  B lok IODR

  (ulazno/izlazni baferi podataka)

  Ri Wulazi preko kojih se vri kontrola bafera iz

  upravljake jedinice DATA -ulaz-izlaz povezan sa memorijom

  DACK-ulaz-izlaz povezan sa periferijom

  Ovaj deo DMA kontrolera nam omoguava prenospodataka iz memorije na periferiju i obrnuto. Postoje dva

  32-bitna bafera i u zavisnosti od smera prenosapodataka uvek je jedan zatvoren a jedan otvoren.

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  13/22

  B lok DC

  (broja prenetih podataka)

  StopDMA izlaz koji nosi informaciju o zavretkuprenosa do upravljake jedinice

  Ovaj deo DMA kontrolera uva broj rei koje trebajo preneti. DC se automatski dekrementira nakon

  svake prenete rei a nakon toga njegov sadraj setestira za nulu. Kada sadraj registra DC dostignevrednost 0 DMA prenos se zaustavlja.

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  14/22

  Osnovni elementi DMA kontrolera

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  15/22

  Postupak programiranja DMA kontrolera u sluajukada se eli upisati neki podatak sa periferije u

  memoriju

  Korak 1.- zahtev_za_DMA - 0 (periferija jo nije uputila zahtev za prenos podataka),- DMA_ACK- 0 (procesor nije dao dozvolu DMA kohtroleru za prenos podataka),- R_W - 1 (vri se prenos podataka iz periferije u memoriju)- clk - postavlja se da okida 1

  Pretisne se F5 i prati se ta se desilo na izlazima Korak 2.- zahtev_za_DMA - 1 (periferija je uputila zahtev za prenos podataka),- DMA_ACK -0 (procesor nije dao dozvolu DMA kohtroleru za prenos podataka),- adresiranje_memorije -unosi se 16-bitna adresa memorijske lokacije u koju e poeti upisivanje podataka- DATA - unosi se binaran broji koji kazuje koliko rei treba preneti

  Pretisne se F5 i prati se ta se desilo na izlazima Korak 3.

  - DMA_ACK- 1 (procesor nije dao dozvolu DMA kohtroleru za prenos podataka),- adresiranje_memorije - iskljuuje se- DATA -unosi se 32-bitni broj koji predstavlja podatak koji se prenosi

  Pretisne se F5 i prati se ta se desilo na izlazima Korak 4.- DATA -unosi se 32-bitni broj koji predstavlja podatak koji se prenosi u datom koraku

  Pretisne se F5 i prati se ta se desilo na izlazima

  Korak 4. se ponavlje sve dok brojane doena 0 kada se prenos prekida i preko DMA_REQ sealjeinformacija procesoru da je prenos zavrsen.

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  16/22

  Primer di jagram stanja DMA kontro lera za

  sluaj prenosa podatka sa periferije u

  memor i ju

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  17/22

  Postupak programiranja DMA kontrolera u sluajukada se eli upisati neki podatak iz memorije na

  periferiju

  Korak 1.- zahtev_za_DMA - 0 (periferija jo nije uputila zahtev za prenos podataka),- DMA_ACK- 0 (procesor nije dao dozvolu DMA kohtroleru za prenos podataka),- R_W - 0 (vri se prenos podataka iz memorije u periferiju)

  - clk - postavlja se da okida 1Pretisne se F5 i prati se ta se desilo na izlazima Korak 2.- zahtev_za_DMA - 1 (periferija je uputila zahtev za prenos podataka),- DMA_ACK -0 (procesor nije dao dozvolu DMA kohtroleru za prenos podataka),- adresiranje_memorije -unosi se 16-bitna adresa memorijske lokacije sa koje e poeti itanje podataka- DATA - unosi se binaran broji koji kazuje koliko rei treba preneti

  Pretisne se F5 i prati se ta se desilo na izlazima Korak 3.

  - DMA_ACK- 1 (procesor nije dao dozvolu DMA kohtroleru za prenos podataka),- adresiranje_memorije - iskljuuje se- DATA - iskljuuje se jer se tu sad prenosi podatak sa DACK-DACK- unosi se 32-bitni broj koji predstavlja podatak koji se prenosi

  Pretisne se F5 i prati se ta se desilo na izlazima Korak 4.- DACK -unosi se 32-bitni broj koji predstavlja podatak koji se prenosi u datom koraku

  Pretisne se F5 i prati se ta se desilo na izlazima

  Korak 4. se ponavlje sve dok brojane doena 0 kada se prenos prekida i preko DMA_REQ sealjeinformacija procesoru da je prenos zavrsen.

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  18/22

  Primer d i jagram stanja DMA kontro lera za

  sluaj prenosa podatka iz memorije naperiferi ju

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  19/22

  Implementacija DMA kontrolera unutar

  ipa 2v80fg256 iz familije Xil inx6x VIRTEX2

  ema veze u FPGA ipuZauzetost pinova elija u FPGA ipu

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  20/22

  Unutranja iskorienost i zauzetost

  elija u FPGA ipu

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  21/22

  Rezultati testiranja rada ipa

  Iz izvetaja, koji su dostupni nakon imlementacije, moemo dazakljuimoda najveevreme kanjenjamoeda bude 8.774 ns

  ---------------+-----------------------+---------+

  Source Pad |Destination Pad | Delay |

  ---------------+-----------------------+---------+

  DMA_ACK |DATA | 8.774|

 • 7/22/2019 DMA Kontroler

  22/22

  Laboratorijska vebaZadatak: Proveriti ispravnost DMA kontrolera testirajui tanost prenosa podataka.

  Posmatrati dijagrame stanja za sluaj kada se radi o prenosu podataka iz memorijeraunarana periferne ureajei kada se radi o prenosu podataka sa periferije u memoriju ipopuniti datu tabelu.