kyrkjeblad påske 2015

12
Nr. 1 • Mars 2015 • 75. årgang. for Skjåk og Nordberg No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram til sumars tid. Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong, då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår, alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår. No livnar det i lundar KYRKJEBLAD KYRKJEBLAD Av Elias Blix (1875)

Upload: fjuken

Post on 21-Jul-2016

244 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Kyrkjeblad for Skjåk og Nordberg

TRANSCRIPT

Page 1: Kyrkjeblad påske 2015

Nr. 1 • Mars 2015 • 75. årgang.

for Skjåk og Nordberg

No livnar det i lundar,no lauvast det i li,den heile skapning stundarno fram til sumars tid. Det er vel fagre stundernår våren kjem her nordog atter som eit undernytt liv av daude gror.

Du vår med ljose dagar,med lengting, liv og song,du spår at Gud oss lagarein betre vår ein gong, då me med vigsla tunge,med kjærleik heil og klår,alt utan brest og sprungeskal lova Herren vår.

No livnar det i lundar

Nr. 1 April 2014 74. årgang.

for Skjåk og Nordberg

Om alle tre var likeog alle blomar blåog alle fuglar svarteog alle dyra grå,det trur eg ville gjera oss meir enn vondt å sjå.

Om vi var like storeog gjekk i like klærog om vi alltid haddekvar dag det same ver -Det villevera meir enn trist å leva her.

Om alle hus var like,med same mat på bordog om vi tala saman alltid dei same ord -då vart det liten trivnadher nede på vår jord.

Nei, dette rike mangfaldvi kringom oss kan sjåav ymse dyr og fuglarog tre og blom og strå - At alt er skapt så ulikt,er godt å tenkje på!

KYRKJEBLAD

Jan-Magnus Bruheim

Om alle tre var like -Foto: Siri Hvitsand

Kyrkjeblad påske 2014 gjeld_kyrkjeblad jul 03 31.03.14 13.47 Side 1

KYRKJEBLAD

Av Elias Blix (1875)

Page 2: Kyrkjeblad påske 2015

Det siste året har eg sett på moglegheitene for å skape eit aktivt miljø for ungdomane våre innanfor ramma av lokalkyrkja vår. Bakgrunnen er at vi har ei konfirmas-jonstid med stor oppslutning, men når konfirmasjons-tida er over, greier vi ikkje å engasjere ungdomen vår i den grad vi ynskjer.

Dei siste fire åra har eg vore engasjert i planlegging og gjennomføring av ungdomshelg på Bjorli. Valet av Bjorli var eit resultat av mitt arbeid som fjellprest på Bjorli. Eg lærte Bjorli og folket der å kjenne, og såg at der var det mange spanande aktivitetstilbod som kunne passe for ungdom. Dette tilbodet har så langt vore kanskje det einaste leirtilbodet som kyrkjene i Nord-Gudbrandsdalen har gjeve ungdomane våre etter kon-firmasjonsalderen. Eg kjenner på meg at eg så gjerne skulle ha eit vidare tilbod enn dette. Samstundes ser eg at deltakartalet på Bjorli-leiren vert lågare for kvart år. Eg ser og at ungdomane frå Ottadalen ikkje er mange på desse leirane. Kanskje er det for langt å reise, kansk-je er det andre ting som gjer at dette tilbodet ikkje vert nytta betre.

Eg meiner at den lokale kyrkja vår kan gje ungdomen vår eit godt tilbod, og eg meiner at kyrkja kan vere ein arena for ungdom kor dei kan utvikle seg sjølve som menneske og som ressurspersonar for andre. Vi er ein rusfri arena, og vi har lokalar som ungdomen kan nytte.

Fyrst og fremst ynskjer eg at ung-domen kan vere med som leiarar i arrangementa våre i trusopplæringa. Då kan dei vere med å vere ressurspersonar for dei som er yngre enn seg. I desse arrangementa er og ungane sine forel-dre og besteforeldre ofte med. Eg har ein draum om å skape ein arena kor personar med ulik alder kan ha det hyggeleg i lag. Vidare kan vi tilby regionale samlingar for ungdom, slik som leiren på Bjorli. Det er og høve til å engasjere seg i kyrkja sitt arbeid innanfor ramma av Hamar Bispedøme; som ressurspersonar på arrange-ment, eller som deltakarar i kyrkjeadministrasjon og kyrkjepolitikk. Kvart år i mars arrangerer bispedømet leiarkurs for ungdom, samt ungdomen sitt eige kyrk-jeråd. Ungdomen sitt kyrkjeråd er ein kyrkjepolitisk arena kor ungdomen kan vera med på å utarbeide ved-tak for kyrkjelivet i bispedømet.

Ei anna line innan ungdomsarbeidet er innanfor Hekta, som er ein organisasjon som har som mål å arrangere gode leirar for ungdom i kristen regi. Hekta har sin base i Fåberg ved Lillehammer. Dei tilbyr leiarutdan-ning, aktivitetshelger for ungdomsleiarar, og ynskjer at ungdomane sjølve er med som leiarar på konfirmantle-irane på Lillehammer og i Kragerø i august. På konfir-masjonsleiren vi tok del i på Lillehammer i februar var det 300 ungdomsleiarar; ein kjemperessurs! Dei som ynskjer å vere ungdomsleiarar for våre konfirmantar, kan ha stor glede av å vere med i Hekta utover konfir-manttida.

Å vere med i kyrkja sitt arbeid, opnar ei dør til eit særs stort og interessant område som er fylt med god mein-ing; eit område som handlar om korleis vi kan bidra med våre menneskelege ressursar på ein slik måte at vi kan vere med å skape mest mogleg meiningsfulle liv for nesten vår. Arbeidet vårt speglar alle sider av det å vere menneske; akkurat som kristentrua vår. Slik fam-nar arbeidet vårt både breitt og høgt.

Eg er særs interessert i å få attendemeldingar på desse tankane mine, og spesielt om korleis vi i kyrkja vår kan skape eit godt arbeid for ungdomen vår.

Eg ynskjer alle ei god påske med fine vårdagar i dalen og solrike påskedagar i fjellet!

Kyrkja og ungdomen 2 Kyrkjeblad for Skjåk og Nordberg

Kyrkjelydstur til Selja Kloster laurdag 30. mai

2015

Pris kr 750,-Inkl. bussreise, båtskyss og guiding, og middag på Selje

Hotel.Bindande påmelding innan

15. mai til Skjåk kyrkjekontor, tlf 906 77 563

Page 3: Kyrkjeblad påske 2015

3Kyrkjeblad for Skjåk og Nordberg

Bildeglimt frå ungdomshelg på Bjori

Alle foto: Kåre Gloslie

Page 4: Kyrkjeblad påske 2015

4 Kyrkjeblad for Skjåk og Nordberg

Ja, jeg tror på korsets gåteJa, jeg tror på korsets gåte, sies det i en salme den danske salme-dikteren Grundtvig skrev, fritt etter Arnulf fra Louvain fra før 1250.Korset er Jesu Kristi merke, teg-net på kjærligheten som er ster-kere enn døden. Kirkens tro er at Jesu død var i dypere berøring med alle menneskers død, fordi han var Guds sønn.I området for det gamle han-delsstedet på Mjøsstranda er det funnet et gammelt kors, kalt Hamarkorset. Det er en av de eld-ste gjenstandene som forteller om at kristendommen kom til vår del av verden. Lignende kors er fun-net i Sverige, Baltikum og østover i Europa. Det ser ut til å være et kvinnekors. Noen brakte det hit. Noen som hadde erfart korsets gåte.

Ja, jeg tror på korsets gåteKorset som symbol tar opp i seg både Jesu liv, og kristendommens dypeste mysterium. Det er gjen-nom korset Gud viser sitt ansikt i verden. I korset som symbol sam-les all verdens krenkelse, ondskap og død. Samtidig er korset teg-net for den oppståtte Kristus, kjærligheten sterkere enn døden.

Ja, jeg tror på korsets gåteJesus gikk inn i all verdens lidelse og enkeltmenneskets smerte.Jesus så menneskene. Han fors-

to hva de lengtet etter. Både de rikes og de fattiges lengsel kunne han møte. Menneskene ble sett og ble invitert til gudstro og et annerledes liv.Jesus stilte seg på det lille menne-skets side i kampen mot ondskap, lidelse og død og utfordrer oss til det samme.Den stille uke og påska er tett på både liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Apostelen Paulus samler «korsets gåte» - med alt som er i dybden, høyden og bredden - på denne måten:For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller kreft-er, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre (Romerbrevet 8, 38-39)

God påske!

Med hilsen Solveig FiskeHamar biskop

Påskehilsen 2015

Foto: Liv Torhild Bråthen

Vi har innførd nokre nye ritual i samband med gravferdene våre. Det har ei tid vore høve til å tenne ljos i ljosgloben under gravferdsser-emonien i kyrkja. Anten ved at presten tenner ljos for avdøde, eller at nokre eller alle i familien tenner ljos, eller at det er høve for alle som er til stades å tenne ljos. Korleis vi går fram vert avtala med pårørande på førehand.Den siste tida har vi og innførd å tenne ljos for avdøde og be for

avdøde og dei etterlatne i den fyrste messa vi har etter gravferda. På denne måten får kyrkjelyden høve til å minnest avdøde, og ta eit enkelt farvel med medlemen i kyrkja vår som har gått bort. Det er fint om familien er til stades også her, men ikkje naudsynt.Å tenne ljos er ein enkel og fin måte å heidre og minnest avdøde, og å be for dei etterlatne.

Kåre Gloslie, sokneprest

Nye ritual i samband med gravferder

Page 5: Kyrkjeblad påske 2015

5Kyrkjeblad for Skjåk og Nordberg

Måne og sol, vindar og havTekst: Britt G. Hallqvist Melodi:Egil Hovland

Mi salme Måne og sol, vindar og hav og blomar og born skapte vår Gud. Himmel og jord, allting er hans, Herren vår Gud vil vi takka.Omkved: Herre vi takkar deg, Herre vi prisar deg,Herre, vi lovsyng ditt heilage namn!

Jesus, Guds son død på ein krossfor alle, for oss, lever i dag.Ja, han er her, ja han er herHerren vår Gud vil vi takka.Omkved

Anden, vår trøyst, levande, varmog heilag og sterk, talar om Gud,leier oss fram dag etter dag.Herren vår Gud vil vi takka.Omkved

Av alle våre flotte salmar, har eg valt ein vi song mykje då ungane var småe. Denne salma brukte vi ofte som "godnattsong". Den har ei fin tekst og ein god og lettlært melodi.Den er og ein av salmane vi lærte fyrst på miniklubben, som daverande sokneprest Solveig Røysane og Elin Rø Krogstad hadde i prestegarden. Dette var trivelege stunder som både ungar og vaksne sette pris på. Mor mi var like mykje med ungane som eg, sidan det ofte var i fjøstida. Eg trur nok ho og tykte det var moro, for det var ikkje så mykje salmesong då eg vaks opp. Eg hadde ikkje eingong høyrt om Jesus før eg byrja på skulen. Det var liksom ikkje tema den gongen.Ungane på miniklubben framførte julespel i kyrkja julekvelden, og Solveig inviterte til jule-trefest i romjula. Før påske samla vi oss alltid på kjøkkenet i prestegarden for å måle påskeegg. Etterpå kosa vi oss med eggedosis, både vaksne og ungar. Det var veldig koseleg.Alt dette dukkar opp i minnet når eg høyrer denne salma, som i seg sjølv og er veldig fin.

Mona Haugen GrimstadFoto: IsaacFryxelius/Pixabay

Page 6: Kyrkjeblad påske 2015

6 Kyrkjeblad for Skjåk og Nordberg

Den 6. februar reiste vi med buss frå Bismo 15:30. Bussturen til Lillehammer vart lang, men artig. Alle kosa seg på bussen. Da vi kom fram vart det litt kaotisk da det kom bussar nok til å frakte 1400 ungdom-mar. Når vi kom inn i Håkons Hall var det ein ungdomsleiar som viste oss til soveplassane våre. Vi kom først fram til gutane sitt rom, der dei fekk plass i eit hjørne i rommet som var ordna for dei og gutar frå ein del andre kommunar. Rommet som jen-tene skulle sove i var fullt av senger, og alle var opptatte. Leiarane sa at

dei skulle ordne det, og at i mellom-tida skulle vi finne oss litt mat og gå opp til Lysgårdsbakken og bli med på opningsseremonien.

Når opningsseremonien var ferdig så gjekk vi samla ned att til hallen i fakkeltog. Nede i hallen fortsette seremonien der vi hadde vårt første show. Det hadde to hovud-pro-gramleiarar som styrte eit show fullt av song, dans, leikar og prat. Når showet var ferdig så gjekk alle til romma sine, der vi vart møtt av ung-domsleiarar. Dei tok med seg kon-

firmantar i små grupper for å prate om Gud og eta kveldsmat. Etter det gjekk alle for å ordne og leggje seg. Jentene frå Skjåk hadde fått plass til å sove på tribuna. Det var det også mange andre som måtte gjera fordi romma var fulle. Det vart ikkje stilt før langt på natt, men det er ikkje så rart med tanke på at vi var over 1400 ungdommar i eit stort lokale.

Laurdag 7. februar vart vi vekt med musikk klokka 07:30. Dette var vel tidleg, men vi klarte å stå opp og eta frukost før klokka vart 08:45. Da

konfirmantleirHekta på

Alle foto: Kåre Gloslie

Page 7: Kyrkjeblad påske 2015

7Kyrkjeblad for Skjåk og Nordberg

var det gruppemøte med ungdomsleiarane våre. Vi hadde da fokus på Bibelen. Etter det hadde vi samling ved scena der vi lærte ein del om Bibelen og kristen-dommen generelt. Når det var ferdig, så byrja folk å reise på aktivitetane dei hadde meldt seg på. Ein del av aktivitetane vi frå Skjåk hadde meldt oss på var paint-ball, teatersport, Hafjell og bading i Jorekstadhallen. Når vi var ferdige med aktivitetane for kvelden så åt vi middag før vi ordna til Uganda-Markedet. Da sette vi opp boder der vi selde varer og tenester for å samle inn pengar til Uganda. Etter markedet hadde vi show ved scena. Når showet var ferdig kunne dei som ville, vera med i ein klemmekø der alle skulle klemme alle. Etter klemmekøen var ferdig, så var det gruppemøte med ungdomsleiarane, der vi hadde fokus på Jesus. Når gruppemøtet var ferdig, så gjekk alle og la seg. Det vart raskare roleg denne kvelden enn kvelden før.

Søndag 8. februar fekk vi sove litt lenger. Dei vekte oss ikkje før 07:45. Da trong vi ikkje å vera ferdige med å eta frukost før klokka 09:00. Etter frukosten var det gruppemøte. Vi hadde fokus på fellesskapet. Når grup-pemøtet var ferdig var det gudsteneste. Denne vart sendt live på nrk.no. Gudsteneten var full av songar, salmar, forteljingar og musikk. Det var ein kjempefin gudsten-este. Etter den var ferdig så var det kyrkjekaffi før dagens aktivitetar. Aktivitetane vara fram til 17:00. Da var det middag før vi skulle pakke tinga våre inn i bussane. Klokka 17:45 var det det siste showet. Konfirmantane

var minst like aktive som dei som var på scena. Showet var ferdig 18:30, da gjekk alle til sine bussar og vi reiste heim att.Alt i alt var det ei super helg full av aktive ungdommar, fine songar, hjelpsame vaksne, artige aktivitetar og stort fokus på Bibelen. Vi lærte mykje, var sosiale og hadde det kjempekoseleg i lag.

Ragna Steinveg

Page 8: Kyrkjeblad påske 2015

8 Kyrkjeblad for Skjåk og Nordberg

Nå er vinteren 2015 på hell, så snart påska er her, så er dei fleste av oss mentalt innstilte på at våren er like rundt hjørnet. Og med håp om at vi får mange godvèrsdagar, så vaknar både vi menneske og naturen til nytt liv.I det kyrkjelege liv i Skjåk, er det noko på gang til einkvar tid.

KonfirmantleirAlle konfirmantane «våre» saman med leiarane Paula Helen Bøhle, May-Trine Bøhle, Svein Skjåkøde-gård, Gunn Bismo Klashaugen og Kåre Gloslie var helga 6.-8. februar på Lillehammer på HEKTA konfir-mantleir. Attendemeldingane har vore gode både frå ungdomane og dei vaksne. Les meir om leiren på side 6 og 7.Seinare skal konfirmantane på tur til Selja den 30. mai. Det vert høve for andre å melde seg på for kr. 750,-. Denne turen inkluderar bussreise, båtskyss, guiding og mid-dag på Selje Hotell. Det er 30 ledige plassar, så dei 30 fyrste som melder seg får vere med. Ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 90 67 75 63 (sjå eiga annonse).

Fred i ord og tonar i Skjåk - naturlegvisDette er ein festival, som skal vere med på å markere at det er 70 år sidan frigjeringa, og vil naturleg nok gå føre seg 8.-10. mai. Det vart sådd ein idè etter 8. mai 2014, om å få ei stand noko som er tufta på lokale diktarar og klassisk musikk. Festivalen er eit samarbeidsprosjekt mellom Skjåk Kyrkjelege Fellesråd, Skjåk Songlag og Skjåk kommune .Fredag 8. mai vert det marker-ing ved bautaen i Nordberg og fredskonsert i kyrkja etterpå. Der vil Endre Skjåk vere programleiar. Lau-rdag vil det skje musikk og lyrikk på fleire stadar i bygda, og kl 18.00 vert det konsert i Skjåk prestegard. Det heile vert avslutta sundag 10.

mai med «musikkmesse» i Skjåk kyrkje kl.11.00.Av medverkande så kan nemnast: Baryton Rolf Nykmark, Mezzoso-pran Ragnhild Groven, Sebastian Wemmerløw (piano), Kari Røn-nekleiv (fiolin), Ole-Henrik Moe (bratsj), Paal-Andrè Grinderud (tekstlesing/foredrag), Endre Skjåk (lyrikk), Pål Svindland (multitalent) og Skjåk Songlag.Prosjektgruppa som arbeider med dette ynskjer å få bidra til ei positiv idèutvikling av ulike kulturuttrykk i lokalsamfunnet, stimulere til noko nytt. Og ikkje minst få vist fram noko av mangfaldet som er innan ord og tonar. Ynskjer å få sett fokus på kor heldige vi er, som bur i eit fritt land og få vist fram i ord og tonar kjærleiken til bygda vår. Og at det er både trøyst og glede i lyrikk og musikk, uansett sinnstemning.

KyrkjevalSom kjent er det kyrkjeval i sep-tember. Her i Skjåk er vi inne i ei prøveperiode med eitt fellesråd, i staden for to sokneråd og fellesråd. Det vil si at ein treng ikkje så mange listekandidatar. Valstyret i Skjåk er i gang med arbeidet. Les meir om kyrkjevalet side 9.

Earth HourEarth Hour vert i år òg markert i kyrkjene våre. Laurdag 28. mars kl. 20.30-21.30 sløkkjer folk over heile verda ljoset i ein time for klimaet.Dette starta i Sydney i Australia i 2007, som ein lokal aksjon for å sløkkje ljoset. Sidan har Earth Hour vakse til verdas største og mest stemningsfulle klimakampanje, med oppimot ein milliard deltakarar år etter år.Det er WWF som står bak arrange-mentet, saman med tusenvis av ildsjeler og samarbeidspartnarar. Lokale myndigheiter, små og store bedrifter og mange organisasjonar. Earth Hour har vorte eit stort og samlande symbol for klimaengas-

jerte menneske verda over.2015 er eit viktig år for klimaet. Mot slutten av året skal verdas topplei-arar samlast i Paris. Målet er ei avtale som gjer det mogleg å unngå meir enn to grader global oppvarm-ing.Skjåk kyrkjelege fellesråd vil òg få markere dette, og difor så vert ljoset i Nordberg og Skjåk kyrkje sløkt heile natta mellom 28.-29. mars.

BlomefondaHistoria om blomefonda i Skjåk og Nordberg kjem vi attende til seinare. Fyrste gongen dette vart nytta var ved gravferda til skomak-er Kristen Kvålsbakka Jonsgard 02.03.1951.

Fjerning av gravsteinarPå gravstader utan festar, så vil stein verte fjerna etter 1. september 2015.Gravsteinar er festar sin eigedom så lenge nokon vil feste. Etter dette vil stein verte sanert.Det er fint, viss det vert tenkt gjennom på førehand, kva som skal gjerast med slik stein. Eit døme kan vere å nytte oppatt stein, men å gravere på baksida.Med ynskje om ei god påske frå kyrkjekontoret.

Arnborg Teigumkyrkjeverje

Ymse frå kyrkjekontoret

RakedugnadSkjåk kyrkjegard 5. mai

kl. 17.00Nordberg kyrkjegard 6. mai

kl. 17.00Bevertning!

Oppmodar alle til å vere med på å ta eit tak, for at det skal

vere velstelt på kyrkjegardane.Ta med rive!

Vil òg få minne om at pynt frå jul vert fjerna.

Page 9: Kyrkjeblad påske 2015

9Kyrkjeblad for Skjåk og Nordberg

Den 14. september er det val på nytt sokneråd, og fram til 1. mai kan du påverka kven som skal stå på lista over kandidatar.

Forslag på kandidatar til soknerådet kan meldast til nominasjonskomi-teen i Nordberg og Skjåk sokn, kyrkjekontoret innan 7. april 2015.Medlemer av Den norske kyrkja som bur i soknet og som seinast i 2015 fyller 18 år kan veljast.

Alternative listerSoknerådet har oppnemnt ein nominasjonskomite som skal lage ei liste. Det er i tillegg høve for andre å levere inn eigne kandidatlister innan fristen 1. mai 2015. Forslag til kan-didatlister skal vere underskrivne av 10 røysteføre medlemer. Kontakt kyrkjekontoret for å få vita krav til kva opplysningar som skal vera med om kvar kandidat.Alle kandidatlister skal ordnast i pri-oritert rekkefølgje (ikkje alfabetisk). Kandidatlister bør om mogeleg ha minst 40 prosent representasjon av kvart kjønn, og minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år.Når det er tid for å velja, vil alle kandidatar på lista få ei røyst kvar, medan inntil tre av dei kan få to røyster kvar dersom veljaren set kryss framfor namnet til kandidaten. Det vil også vera mogeleg å overføra namn frå ei liste til ei anna, dersom det er fleire lister.

To valKyrkjevalet finn stad 13. - 14. sep-tember 2015, med førehandsrøyst-ing frå 10. august. Direkte val på fire leke medlemer av bispedømerå-det finn stad samstundes med soknerådsvalet. Medlemene av bispedømerådet utgjer også Bjørgvin sine medlemer i Kyrk-jemøtet, det høgste organet i Den norske kyrkja. Kyrkjevalet vert hal-de same dag som kommune- og fyl-

kestingsvalet og i nærleiken av dei offentlege vallokala. Alle røysteføre medlemer av kyrkja vil få tilsendt eit valkort i posten før 10. august. Der vil det stå kvar ein kan røysta.

Kva gjer soknerådet?Soknerådet leier verksemda i kyrkjelyden der du bur. Som medlem i soknerådet kan du ha stor innverknad på dei lokale oppgåvene og utfordringane i di kyrkje. Ar-beidet i kyrkjelyden spenner over mange tema – mellom anna miljø og rettferd, gudsteneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, i tillegg til jus og forvaltning av økonomien.

Her er nokre eksempel på ansvar-sområda til soknerådet:

• Trusopplæring blant døypte mellom 0–18 år

• Diakonal teneste (omsorgste-nesta i kyrkja)

• Gudstenester • Kyrkjemusikk • Ofringar • Utleige av kyrkja • Uttalar seg ved tilsetjing av

prest, prost og biskop • Samarbeid med frivillige • Langsiktig planlegging av

arbeidet i kyrkjelyden • Røystar på tre av dei leke kan-

didatane til bispedømerådet/Kyrkjemøtet

• Soknerådet har ein eller to representantar i kyrkjeleg fellesråd som tek seg av dei administrative og økonomis-ke oppgåvene på vegner av sokna, og dei opprettar og legg ned stillingar.

Det vil bli 8 medlemer i Skjåk kyrk-jelege fellesråd, fire frå Nordberg sokn og fire frå Skjåk sokn. Dei har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er aktive på andre aren-aer i lokalsamfunnet. I tillegg deltek presten fast på rådsmøta. Soknerådet møtest 2–5 gonger i

halvåret. Dei aller fleste som sit i eit sokneråd, opplever at vervet ikkje krev mykje av fritida deira; dei fleste nyttar mindre enn ein time i veka på vervet. Medlemmene er valde for fire år. Ei undersøking blant sokneråds-medlemmr viser at eit stort fleirtal både trivst og opplever det som meiningsfylt å sitja i soknerådet. 85 prosent av rådsmedlemene synest vervet var meir eller om lag så tilfredsstillande som dei hadde forventa.

Kven skal styre kyrkja vår?

Ti gode grunnar til å vera med i sokne-rådet: 1. Du medverkar til å halda

lokalkyrkja levande 2. Du vert ein del av eit kristent

fellesskap 3. Du gjer ein viktig jobb for

fellesskapet 4. Du kan syta for eit trygt og

godt fritidstilbod for born og unge

5. Du får innblikk i og påverkar dei demokratiske prosessane i kyrkja

6. Du får eit nytt nettverk i lokalmiljøet ditt

7. Du kan syta for at di kyrkje er ei open og inkluderande kyrkje

8. Du pregar aktivitetstilbodet i nærmiljøet ditt

9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruka i andre samanhengar

10. Du kan oppdage nye sider ved deg sjølv.

Framsida:Bilete frå

”Ein salig skidag” i Botn - 15. mars 2015.

Kjelde: kyrkja.no/val

Page 10: Kyrkjeblad påske 2015

10 Kyrkjeblad for Skjåk og Nordberg

Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer menneskers tilgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed og familien så vidt den dramatiske flommen i Pakistan.

Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom i Pakistan.En av dem som nylig har fått merke dette på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og bor i landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan. En morgen, tidlig i oktober, kom flom-men til landsbyen. Og den kom brått. - Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, som ligger litt høyere enn resten av landsbyen. Slik berget vi livet, forteller Muhammed.

Ble syk av vannetFamilien ble boende på denne landev-eien uten ly i over en måned, ventende på hjelp. Da flommen kom, hadde de ikke tid til å ta med verken husdyr eller eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt og husdyrene druknet. - Vi har aldri opplevd flom i lands-byen før, det er noe helt nytt, sier Muhammed. Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds familie. Tidligere jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt og hele storfamilien var avhengige av

inntekten hans. Etter flommen måtte Muhammed være sammen med famil-ien og han mistet derfor jobben. I tillegg har flommen gjort at drikkevannet er forurenset. - Datteren min på to år har blitt syk av å drikke vannet etter flommen. Det er så vidt vi hadde råd til å betale for medisinene hun trenger for å overleve, forteller han alvorlig mens kona holder datteren tett inntil seg. Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de første organisasjonene som kom til Basti Riaz Abad. De skal gi Muhammed og landsbyen nye hånd-pumper, latriner, hygieneutstyr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann.

Du kan hjelpeI kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sani-tærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015:

I kriser er vann kritisk

Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret når flommen rammet landsbyen. Huset ble fullstendig ødelagt, og den yngste datteren, Sadia (2), er blitt syk av det forurensede vannet. Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe. 22.-24. mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 av stabelen. Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent vann når katastrofen rammer. Derfor håper vi du vil støtte faste- aksjonen i Skjåk den 24. mars, da kjem konfirmantane til å gå rundt i heile bygda med inn-samlingsbøssene. Dei prøver så godt det går å nå alle husstan-dane, men får du ikkje besøk kan du gje eit bidrag diretke til fasteaksjonen, sjå annonse her i kyrkjebladet. Vi oppfordrer deg også til å bruke stemmen din i fasteaksjonens klimakampanje og slik bidra til å stoppe klima-krisen.

ÅRSMØTE FOR SKJÅK KYRKJELEGE RÅD,

NORDBERG og SKJÅK SOKN

Skjåk kyrkjestugu sundag 3. mai etter messa,

ca. kl. 19.00.Vanlege årsmøtesaker.

Servering.

Vel møtt!

Prostistemne 2015

Torsdag 14. mai – Helgetorsdag /Kristi

himmelfartsdagKl. 11.00 Gudsteneste i Dombås kyrkje.

Vigsling av diakon Inger Gravem.Biskop Solveig Fiske, Lesja barnekor og

fleire deltek.Den årlege fellesgudstenesta for Lesja

og Dovre.Kyrkjekaffe/lunsj Tema: Dåp

Pga. servering ber vi om påmelding til lokalt kyrkjekontor innan 7. mai.

Page 11: Kyrkjeblad påske 2015

11Kyrkjeblad for Skjåk og Nordberg

Døde: 16.12.14Ivar L. Morkf. 06.09.34gravferd 22.12.14

30.01.2015Jon Sagen

f. 04.06.1938gravferd 13.02.2015

16.02.2015Lars O. Plassenf. 24.05.1932gravferd 24.02.2015

18.02.2015Agnes Langleitef. 18.03.1928gravferd 27.02.2015

Døypte:28.09.2014Kristian BakkenKevin Bakken Jakobsen

27.09.2014Odin Lilleengen

04.01.15Rønnaug JohnsgardAstrid Melhus Aaboen

18.01.15Lars Sperstad Ramstad

Vigde:27.09.2014Silje Engeseth og Ove Lilleengen

Døde:05.01.2015Mari Forbergf. 09.04.1930gravferd 13.01.2015

10.01.2015Kristine Sigfrid Agnebergf. 09.01.1928gravferd 20.01.2015

15.01.2015Leif Arvid Slettenf. 02.08.1954gravferd 23.01.2015

28.01.2015Ole Eirik Heløf. 13.06.1964gravferd 06.02.2015

07.02.2015Hanne W. Kveenf. 15.05.1958gravferd 13.02.2015

28.02.2015Jakob Grjotheimf. 14.12.1918gravferd 06.03.2015

Gudstenesteplan Mars-juli 2015

Nordberg kyrkjelyd

Skjåk kyrkjelyd

BYGD OG ÆTT nr 1 2015

Sundag 22. mars kl. 11.00 Marimesse i Nordberg kyrkje. Konfirmantar deltek. Offer til Sandom.Laurdag 28. mars kl. 12.00 Påskeandakt på Skjåkheimen m/blomeutdeling.Palmesundag 29. mars kl. 11.00 Messe i Bjørkås grendahus, Bråtå. Offer til Redd Barna. Kyrkjekaffe. Soknemøte i samband med kyrkjekaffen. Sak som skal handsamast er forordna gudstenester for Skjåk og Nordberg.Torsdag 2. april kl. 16.00 Skjærtorsdagsmesse med nattverd på SkjåkheimenKl. 19.30 Skjåk kyrkje. Skjærtorsdagsmesse. Måltid med nattverd.Fredag 3. april kl. 19.30 Langfredagsmesse i Nordberg kyrkje.1. påskedag sundag 5. april kl. 10.00 Påskefrukost i Skjåk kyrkjestugu.Kl. 11.00 Høgtidsmesse med dåp. Offer til Friviljugsentralen.Onsdag 8. april kl. 12.00 Høgstdagsbøn på Skjåk Frivlijugsentral.Sundag 12. april kl. 19.30 Poesimesse i Nordberg kyrk-je. Offer til misjonsprosjekt.Sundag 26. april kl. 19.30 Stille messe i Skjåk kyrkje. Offer til eige arbeid.Torsdag 30. april kl. 12.00 Andakt på Skjåkheimen.Fredag 1. mai messe i Nordberg kyrkje – tid-spunkt vert annonsert i Fjuken og på heimesida vår.Sundag 3. mai kl. 18.00 Tårnagentmesse i Skjåk kyrkje. 8-åringar frå Lom og Skjåk og alle konfirman-tane våre deltek. Offer til trusopplæringa. Årsmøte for Skjåk kyrkjelege råd i Skjåk kyrkjestugu etter messa.Onsdag 6. mai kl. 12.00 Høgstdagsbøn på Skjåk Friviljugsentral.Fredag 8. mai kl. 18.00 Markering ved bautaen i Nordberg med kaffeserver-ing.Kl. 19.00 Fredskonsert i

Nordberg kyrkje. Offer til «jeg ser».Sundag 10. mai kl. 11.00 Fredsmesse i Skjåk kyrk-je. Dåp. Offer til Kirkens Bymisjon Trondheim.Torsdag 14. mai Prostidag for alle i Nord-Gudbrandsdal prosti. Messe kl. 11.00 i Dombås kyrkje.Sundag 17. mai kl. 11.00 Messe i Skjåk kyrkje. Offer til konfirmantarbeid.Sundag 24. mai kl. 11.00 Pinsedagsmesse i Nordberg kyrkje. Offer til Misjon utan grenser.Måndag 25. mai kl. 16.00 2. pinsedagsmesse med nat-tverd på Skjåkheimen.Sundag 31. mai kl. 19.30 Stille messe i Nordberg kyrk-je. Offer til eige arbeid.Onsdag 3. juni kl. 12.00 Høgstdagsbøn på Skjåk Friviljugsentral.Sundag 7. juni kl. 11.00 Messe i Skjåk kyrkje. Konfirmantar deltek. Offer til Sjømannskirken.Sundag 21. juni kl. 19.30 Stille messe i Skjåk kyrkje. Offer til eige arbeid.Torsdag 25. juni kl. 12.00 Andakt på Skjåkheimen.Sundag 28. juni kl. 18.00 Sætermesse på Skjellom.

Med atterhald om endringar sjå heimesida til kyrkja i Skjåk; www.skjaak.kyrkja.no eller Fjuken.

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring 820 44 088 (200 kr) eller benytt kontonummer 1594 22 87493

I kriser er vann kritisk! Vi er der i katastrofen

med rent vann. Nå trenger vi deg.

FASTEAKSJONEN 2015 22.–24. MARS

SOKNEMØTE for Nordberg og Skjåk soknBjørkås grendahus etter messa

sundag 29. mars.Sak som skal handsamast:

Forordna messer i Nordberg og Skjåk soknVel møtt!

Page 12: Kyrkjeblad påske 2015

Prod

uksj

on: F

juke

n/ D

ale-

Gud

bran

ds T

rykk

eri a

sTrusopplærar: Gunn Bismo Klashaugen 97 46 51 [email protected]

Organist: Ragnhild Aamodt KveenMobil: 95 08 93 [email protected]

Kyrkjeverje: Arnborg TeigumTelefon: 94 86 22 67 - 97 16 15 [email protected]

Nordberg kyrkje:kyrkjetenar:Ola BrennaTelefon 90 16 99 37

Skjåk kyrkje:kyrkjetenar:Torkjell TeigenTelefon: 90 16 75 81

Kyrkjetenarane har kontortid etter avtale

BlomefondetDet er Coop Marked Bruvoll som tek seg av alt med Blomefondet, om det er Skjåk eller Nordberg. Coop Marked Bruvoll sitt telefonnr. er: 99 21 16 47 Du må ringe eller kome innom for at namnet ditt skal kome på lista. Har du ikkje høve til å betale kontant, kan du betale på bank eller nettbank til konto nr.:

Skjåk Blomefond 2085.64.32409

Nordberg Blomefond 2085.64.37400

Kyrkjebladsutval: Siri Hvitsand, tlf 61 21 39 81Gunn Tyra Løkken, tlf 48 24 50 50Kyrkjebladet vert sendt til alle husstandar i Skjåk.Innanbygds: friviljug kontin-gentUtanbygds : Kr.150,- pr.årBankkonto nr. 2085.07.45170Ansvarleg utgjevar : Skjåk Kyrkjelege Fellesråd

NORDBERG OG SKJÅK SOKN

SKJÅK BIL ASBismo tlf 61 21 36 70Din verkstad i Skjåk

Skjåk Energi, Bismo, 2690 Skjåk Tlf 61 21 38 00 www.sken.no Epost: [email protected]

2690 Skjåk • Tlf 61 21 39 00 www.skjak-almenning.no

Bismo Bilverksted AS2690 Skjåk

Tlf: 61211440/ 92213597

Radon i huset ditt?Vi tar målinger.

Vi gjør tiltak for å fjerne radon.

Tlf. 90688113

POLLFOSS HOTELL OG GJESTEHUSEn perle mellom øst og vest

2690 Skjåk,tlf: [email protected] • www.pollfoss.com

www.ottadalen.norgesfor.noAvd. Lom 61 21 18 20 Avd. Vågå 61 23 70 72

Interfil AS, 2690 SkjåkTlf. 902 70 077E-post: [email protected]

Bismo • 2690 Skjåk

Tlf: 612 19000e-post: [email protected]

GravferdshjelpaLom og Skjåk

Båretransport • Kiste • Stell/VisningAnnonse • Salmeark • Blomar

[email protected] • tlf. 957 23 671

BYGGER´N SKJÅK, 2690 Skjåk • Tlf. 61 21 38 80

Tlf 97700814 • www.turistforeningen.no/[email protected]

Melby Transport AS 2690 Skjåk Telefon: 61 21 37 00 Faks: 61 21 37 01 Skjåk Kjøpesenter tlf 61214249

Nergård Steinindustri A/STlf: 71 29 98 88

Alt i gravstein, innhogging, oppussing og oppsetting.

Ta kontakt med kyrkjetenarane

Tlf.: 61 21 38 90 • www.skjak-trelast.no

Tlf 61 21 42 35

Skjåk Turistheim - Skeid Kro

Epost: [email protected]

Statoil Service Bismo • 2690 Skjåk • tlf [email protected]

Vågå 61 23 22 40 Lom 61 23 22 50 Skjåk 61 23 22 51www.ottadalen.com

Leiar i Skjåk kyrkjelege Råd: Torstein Morkentlf. 99 52 69 [email protected]

www.skjaak.kyrkja.no

Skjåk KyrkjekommunePostadresse :KommunehusetMoavegen 30, 2690 SkjåkBesøksadresse ”Kraftverkbygget” Moavegen 28 A 2690 SkjåkSokneprest Kåre GloslieTlf.90 72 50 [email protected]

Skjåk Kyrkjeleg Fellesråd Ope kvar dag kl.10.00-14.00Kyrkjekontoret sin mobil.90 95 64 37

Kyrkjelydssekretær:Kari Ørjasæter tlf.90 67 75 [email protected]