mika lauhde -

Click here to load reader

Post on 04-Dec-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Rozhovory Zdeka Vaníka Johannes Gungl a Jesmond Bugeja strana 9
NEPRODEJNÉASOPIS TELEKOMUNIKACE & ICT | WWW.TELMAG.CZ íslo 4 | 2019
V aktivitách podpory budování pístupových sítí je ivo
strana 26
strana 32
strana 44
Print: ISSN 2570-8570 On-line: ISSN 2570-8589
EŠÍTE PROBLÉMY S PARKOVÁNÍM?
BEZPENOST JE PRO VÁS NA PRVNÍM MÍST?
POTEBUJETE VYBUDOVAT INFRASTRUKTURU?
CHCETE SLEDOVAT SPOTEBU ENERGIÍ V BUDOVÁCH?
KONCEPT SMART CITY NÁM ZLEPŠUJE IVOT STÁLE ASTJI. D - TELEMATIKA NA ŠPICI DODAVATEL INTELIGENTNÍCH EŠENÍ
Obchodní manaer pro chytrá ešení: Dana Marcoová | +420 733 691 244 | dana.marconova@cdt.cz | www.cdt.cz
eské Budjovice
Jindichv Hradec
Datové a internetové sluby s garantovanými parametry
Vlastní druhá nejvtší optická sí v R s kapacitou a 80 x 10 Gbps
Osvdení NBÚ a certifi kace kvality ISO
OBRAE SE NA NÁS, SPOLEN PRODISKUTUJEME VAŠE POTEBY
len FENIXu – bezpený internet v R poptavka@cdt.cz | www.cdt.cz
OBRATE SE NA NÁS, SPOLEN PRODISKUTUJEME VAŠE POTEBY
4 | 2 0 1 9 | 3
Váení tenái, rok 2019 se nemilosrdn blíí ke svému zániku a my všichni jsme starší zase o rok. Vetn asopisu NEXT GENERATION@Telekomunikace, který tímto íslem slaví své tíleté výroí vydávání v kompletn modernizované verzi. Navazujeme však na více ne šestapadesátiletou historii asopisu Telekomunikace vydáva- ného kdysi Správou pošt a telekomunikací. Take co v posledním vydání letošního roku najdete: Významným tématem západního svta je kybernetická bezpenost budoucích sítí 5G. Nové digitální technologie umí takové vci, e i zdatný odborník asne. Proto musí být i uivatelé tchto technologií na takové odborné úrovni, aby ochránili nejen své investice, ale zejména data svých klient a zabezpeili své sít proti vlivu jakéhokoli kybernetického nebezpeí. A o tom pojednává první rozhovor s panem Mika Lauhdem, viceprezidentem spolenosti Huawei Technologies pro kybernetickou bezpenost. S ohledem na nástup nové Evropské komise do funkce, a také vrcholící fázi píprav transpozice Evropského kodexu pro elektronické komuni- kace, jsme pro toto íslo asopisu pipravili dva rozhovory se zahrani- ními pedstaviteli v odvtví elektronických komunikací – výkonným editelem Maltského komunikaního úadu Jesmondem Bugejou a bývalým výkonným editelem telekomunikaních a poštovních slueb Rakouského regulaního úadu pro vysílání a telekomunikace a pedse- dou Sdruení evropských regulaních orgán v oblasti elektronických komunikací (BEREC) pro rok 2018. Pohled dvou zkušených zahraniních pedstavitel na problematiku a úrove regulace sítí a slueb elektro- nických komunikací doplujeme strunou informací o plánech britských labourist „pevést ásti BT týkající se širokopásmového pipojení do veejného vlastnictví, se zárukou pracovních míst pro všechny pra- covníky v existující širokopásmové infrastruktue a maloobchodních širokopásmových slubách“ a souvislostech tohoto rozhodn niím origi- nálního projektu, který byl sepsán jako souást pedvolebního manifestu této britské politické strany. Tak trochu jsme si s autorem tohoto lánku zavzpomínali na asy, kdy naše oborové asociace se postavily proti poli- tickým ambicím poskytovat nkterým mstm internet zadarmo v rámci pedvolebních boj. A to ješt za vyuití místních dotací. Podíváme se také na situaci dotací do sítí elektronických komunikací v rámci OP PIK. V souasné dob Ministerstvo prmyslu a obchodu R finišuje vyhodnocení projekt podaných do II. Výzvy programu podpory Vysokorychlostní internet. Do této výzvy se pihlásilo více ne deset podnikatelských subjekt se skoro tymi desítkami projekt v celkové hodnot dosahující tém jeden a pl miliardy korun. Otázkou však zstává, zda opravdu tento projekt má ješt njaký význam a pome lidem a firmám v tzv. bílých oblastech. Je velkou škodou, e tento projekt se nemohl realizovat mnohem díve. Ped tymi lety by tyto dotace mohly být opravdu uiten vyuity. Snahy Ministerstva vnitra získat kontrolu nad penzi z dotací a moná i zbytený boj provozovatel wifi sítí proti velkým hrám na telekomunikaním trhu významn posu- nuly termíny erpání. Za zmínku také stojí píprava v poadí tetí výzvy programu, která bude zacílena na podporu zavedení a naplnní daty tzv. digitálních map technické infrastruktury, které by mly usnadnit, zrychlit a tím i zlevnit investiní pípravu výstavby sítí. Budování sítí 5G…hodn se o nich mluví, ale málo se o nich ví. Proto si pette lánek, který shrnuje obsah workshopu na téma „Co jsou 5G sít?“ A k tématu 5G precizn navazuje poslední lánek v našem asopisu „Ericsson Mobility Report 2019 oekává, e se 5G rozšíí rychleji, ne jsme ekali.“ Váení a vrní tenái, za tým, který pipravuje vydávání asopisu NEXT GENERATION@Telekomunikace, Vám pejí kouzelné, bezstresové Vánoce a šastný celý nový rok! Tvrci asopisu: Petr Beneš, Honza Vašátko, Zdenk Vaníek, Otakar Novák, Tomáš Sedláek. Jim a všem kdo poskytli rozhovory a lánky dkuji z celého srdce.
Svatoslav Novák
Zdenk Vaníek Britští labouristé slibují, e zajistí všem do roku 2030 širokopásmové pipojení zdarma ........................................................22
Lubomír Bokštefl V aktivitách podpory budování vysokorychlostních pístupových sítí je ivo ..........26
Jan Brouek, Jií Mišurec 5G sít – tipy pro výstavbu, provoz a kvalitu .......... 30
Olga Müllerová Co pinesla konference Radiokomunikace 2019 .............................................32
Pedstavujeme MICOS TELCOM MTeH Mini vnitní optický nástnný rozvad ..........................42
Jan Vašátko Ericsson Mobility Report 2019 oekává, e se 5G rozšíí rychleji, ne jsme ekali. ................. 44
REDAKCE Informaní servis ......................................................50
BEZPENOST JE PRO VÁS NA PRVNÍM MÍST?
POTEBUJETE VYBUDOVAT INFRASTRUKTURU?
CHCETE SLEDOVAT SPOTEBU ENERGIÍ V BUDOVÁCH?
KONCEPT SMART CITY NÁM ZLEPŠUJE IVOT STÁLE ASTJI. D - TELEMATIKA NA ŠPICI DODAVATEL INTELIGENTNÍCH EŠENÍ
Obchodní manaer pro chytrá ešení: Dana Marcoová | +420 733 691 244 | dana.marconova@cdt.cz | www.cdt.cz
eské Budjovice
Jindichv Hradec
Datové a internetové sluby s garantovanými parametry
Vlastní druhá nejvtší optická sí v R s kapacitou a 80 x 10 Gbps
Osvdení NBÚ a certifi kace kvality ISO
OBRAE SE NA NÁS, SPOLEN PRODISKUTUJEME VAŠE POTEBY
len FENIXu – bezpený internet v R poptavka@cdt.cz | www.cdt.cz
2 0 1 9 | 44 |
Mika Lauhde, Global Vice-President, Cybersecurity & Privacy, Global Public Affairs
Huawei Rozhovor vedl Petr Beneš
Hospodáské výsledky podle výroní zprávy za rok 2018 potvrzují, e firma Huawei má na eském trhu stabilní pozici a udriteln na tomto trhu roste. Nicmén na konci minu- lého roku Národní úad pro informaní a kybernetickou bezpenost (NÚKIB) vydal varování ped technologiemi Huawei. Jak pozice NÚKIB ovlivuje postavení této spole- nosti na eském trhu?
Podobným zpsobem jako úzká spolupráce v jiných zemích vytváí pozitivní výsledky. Buduje nejen dvru v technické schopnosti Huawei v oblasti kybernetické bezpenosti sítí 5G, ale také v bezpenostní politice, procesech a standardní provozní procedury spolenosti Huawei. Víme, e pokud
The business results according to the last year's annual report confirm the company's stable position and sustaina- ble growth on the Czech market. However, at the end of last year, the National Cyber and Information Security Authority (NUKIB) warned against Huawei technologies. How does his position influence the position of the company in the Czech Republic?
Similar way as close cooperation in other countries has been creating positive results not only towards Huawei’s technical 5G cybersecurity competence but also trust creation towards Huawei security policies, processes and standard operating procedures, we are convinced that when we are finally able
KYBERNETICKÁ BEZPENOST MUSÍ BÝT PEDVÍDATELNÁ
Technologie 5G se stane jedním ze stavebních kamen naší budoucí svtové di- gitální spolenosti. Pechod na technologii 5G však bude provázen mnohem vý- znamnjšími zmnami ne nástup kterékoliv jiné generace mobilních komunika- ních sítí. Zajištní kybernetické bezpenosti se stane globáln kritické pro sluby poskytované ve veejném sektoru i v podnikání. Potvrzuje to i shoda okolností, kdy ve chvíli finalizace tohoto exkluzivního rozhovoru s panem Mika Lauhdem, vice- prezidentem spolenosti Huawei Technologies pro kybernetickou bezpenost, jen nedávno navštívil eskou republiku, probíhá v Oulu ve Finsku první svtový 5G Cyber Security Hackathon.
4 | 2 0 1 9 | 5
budeme konen moci pedstavit náš holistický pístup pro sníení kyberbezpenostních obav eské republiky a ešení moných hrozeb, budeme schopni nabídnout odpovídající opatení, která jsou poteba pro kybernetickou bezpenost eské republiky.
Rád bych se zastavil u Vašeho finského pvodu. Nejlepší odborníci na kybernetickou bezpenost z celého svta se práv v tchto chvílích, mezi 29. listopadem a 1. prosincem setkávají v Oulu. V pr- bhu aktuálního finského pedsednictví v Rad Evropské unie má Finsko tu est hostit zcela první Hackathon o kybernetické bezpenosti sítí 5G na univerzit v Oulu. Huawei je první mezi pispívají- cími spolenostmi; Ericsson druhý, Nokia tvrtá. Jaké jsou Vaše priority v kybernetické bezpenosti jako viceprezidenta pro kybernetickou bezpenost a ochranu soukromí a z pozice globálních vztah Huawei s veejnými institucemi?
Kybernetická bezpenost je záleitost, kde musíte mít navrch. To znamená, e vylouení jakéhokoli hráe nebo hrá pispívajících do našeho globál- ního ekosystému kybernetické bezpenosti, zalo- eného na pístupu mnoha dodavatel, bude mít na ekosystém a jeho uivatele negativní dopad. Spolenost Huawei byla poádána také o písp- vek na hackathon finského Traficomu a zapojíme se i do této spolené aktivity. Hlavní prioritou Huawei – a víme, e všech spoleností – je nyní vybudovat dvru v nové technologie, ukázat, e
introduce our holistic approach to tackle Czech Republic’s cybersecurity concerns and thread landscape, we are able to provide solution which provides adequate measures what in Czech Repub- lic’s national cybersecurity is needing.
Let us remind your Finnish origin. The best cyber security experts from around the world will meet in Oulu from 20 November to 1 December. During the current Finnish Presidency of the Council of the European Union, Finland was honored of host- ing the very first 5G Cyber Security Hackathon at the University of Oulu. What are your top priori- ties in cyber security, such as Huawei's Vice Presi- dent of Cyber Security & Privacy, Huawei's Global Public Affairs, ranked first among 5G contributing companies (Ericsson 2nd, Nokia 4th)?
Cybersecurity is not zero-sum game, but positive sum game. This means that excluding any play- er or players from contributing our global and multivendor Cybersecurity ecosystem will impact negatively towards whole ecosystem and it’s us- ers. Huawei has been also asked to contribute for Finland’s Traficom‘s Hackathon and we are joining for this common effort. The top priorities for Huawei, and we believe all companies, is now build trust for new technologies, show that con- trol points can and should be placed adequately and risk’s and threads can be managed in proper way. This will ensure that benefits of these new
Mika Lauhde na návštv R
Mika Lauhde on the Czech Republic visit
2 0 1 9 | 46 |
kontrolní body by mly a mohou být zavedeny odpovídajícím zpsobem a e rizika a hrozby mohou být ádn ízeny. To zajistí, e výhody nových nastupujících technologií mohou být pln vyuity pro obecné ekonomické blaho.
Vaše souasné aktivity zahrnují dále následující pozice: poradce pro kybernetickou bezpenost a odborník na ochranu soukromí pro Europol a seniorní výzkumný pracovník v Evropském centru pro ochranu soukromí a kybernetickou bezpenost na univerzit v Maastrichtu. Jakým zpsobem aplikujete svoje zkušenosti z tchto in- stitucí ve své pozici globálního viceprezidenta pro kybernetickou bezpenost a ochranu soukromí ve spolenosti Huawei Technologies?
Mé úlohy krom pozice viceprezidenta Huawei, tedy moje práce pro ENISA (pozn. red.: Evropská agentura pro bezpenost sítí a informací), Europol a maastrichtská univerzita, jsou souástí partner- ství veejného a soukromého sektoru – PPP, které je potebné pro sdílení znalostí v tomto ekosys- tému. Pro spolené dobro. Tato práce, jak doufám, pispívá ke kvalitnjším pedpism, vyšší míe bezpenosti pro obany a ke sdílení píklad dobré praxe a pouení pro nováky v této multidimenzio- nální oblasti.
Co pispívá k vyšší bezpenosti sítí 5G?
Sít 5G jsou nejlepší a nejbezpenjší teleko- munikaní generací, jakou jsme kdy mli. Jsou výsledkem 30 let standardizace a vývoje v našem odvtví. Nejedná se pouze o pohled do budouc- nosti na výzvy v oblasti kybernetické bezpenosti, kterým budeme s picházejícími technologiemi elit, ale také o zlepšování kybernetické bezpe- nosti a ochrany soukromí starších sítí. Sít páté generace jsou také prvním telekomunikaním ešením v historii, které má vestavné schopnosti chránit sebe sama a budou umoovat úadm pistoupit k novým pohotovostním opatením, aby mohly zajistit bezpenjší ivot obanm.
emerging technologies can be fully used for every- body’s economic well-being.
Your other current activities include: – Europol Cyber advisor and Europol Privacy
Expert, – Maastricht University, Senior Fellow, European
Center on Privacy and Cyber Security. How do you apply your experience from these institutions to Huawei Technologies World Vice-President for Cybersecurity & Privacy?
Beside Huawei’s Vice-President role, ENISA (Euro- pean Cybersecurity Agency), Europol and Maas- tricht University roles are part of PPP (Private-Pub- lic-Partnership) which is needed to share the knowledge in this ecosystems. For common good. Work has been hopefully contributing better and more competitive regulations, more security and safety for citizens and sharing the best practices and learnings in this complex and multidimension- al area for newcomers.
What contributes to increasing the security of 5G networks?
5G is best and most secure telecommunication generation what we have been ever had. Result of 30 years standardization and development in this industry. It is not only forward looking to scope with Cybersecurity challenges we will have with new emerging technologies, but it is also improv- ing the cybersecurity and privacy of the older net- works. It is also first ever made telecom solution which has in build capabilities to protect itself and provides new emergency services for authorities to make life safer for citizens. Naturally not all cybersecurity threads cannot be dealt with 5G network itself, but it is provide robust fundament for service providers to build their own security and privacy protection on the top of 5G.
There is also talk of increasing the commercial availability of 5G cyber security. What are the main innovation trends for 5G?
5G and it’s cybersecurity are part of the evo- lution. So, Huawei’s recommendation for governments has been to encourage operators to use of 5G to make instant improvements for current cybersecurity, but in coming years standardization will bring more and more tools to tackle future challenges and provide tools to improve further cybersecurity and privacy. Main innovations are capabilities to improve cybersecurity with legacy challenges (like SS7
4 | 2 0 1 9 | 7
Pirozen ne všechny hrozby v oblasti kybernetické bezpenosti mohou být vyešeny prostednictvím sítí 5G jako takovými, ale tyto sít zajistí širokou základnu pro poskytovatele slueb, kteí tak budou moci vystavt svoji vlastní ochranu bezpenosti a soukromí nad rámec 5G.
Mluví se také o rostoucí komerní dostupnosti kybernetické bezpenosti sítí 5G. Jaké jsou hlavní trendy inovací pro 5G?
Sít 5G a jejich kybernetická bezpenost jsou sou- ástí vývoje. Doporuení spolenosti Huawei pro vlády je podpoit operátory v pouívání sítí 5G pro neustálé zlepšování souasné úrovn kybernetické bezpenosti. V následujících letech ale standardi- zace pinese více a více nástroj, které budou ešit budoucí výzvy a zajišovat vylepšení budoucí kyber- netické bezpenosti a ochrany soukromí. Hlavními inovacemi pro zlepšení kybernetické bezpenosti je vyešit staré problémy (jako signalizace SS7 a ovo- vání dosahu) a vytváení nových kyberbezpenost- ních funkcí pro šifrování identity uivatele, ešení vzájemného ovování mezi jednotlivými kompo- nenty sít, šifrovanou signalizací atd.
Dalším aktuálním tématem je energetická efektivita základnových stanic. Co me pinést technologie Huawei v této oblasti?
Pi narstající konektivit je imperativem souasn zvyšovat energetickou efektivitu. V tomto pípad spolenost Huawei, stejn jako jiní dodavatelé, je schopna dramaticky sníit spotebu energie. Ji diskutujeme o úsporách energie v nejlepších pípadech na úrovni 40 %, co pispívá hodnotám environmentální šetrnosti a pedstavuje obrovský krok kupedu v této oblasti.
Nedávno jste navštívil eskou republiku, kde je vaše spolenost zastoupena eskou firmou Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Jak hodnotíte globální pozici eské republiky ve smyslu zajištní kybernetické bezpenosti a perspektivu platformy pro technologie 5G a komunikaní sluby?
eská republika je souástí EU, ili širší komunity, která bude mít prospch z píspvku EU ke kyber- netické bezpenosti. Instituce jako ENISA pracují pro zajištní lepšího sdílení znalostí a dovedností mezi lenskými státy EU tak, aby si kadý nemusel všechno vynalézt a udlat sám. Podobn tak Hua- wei pispívá k dovednostem v oblasti kybernetické bezpenosti v EU nejen na národních úrovních, ale také na úrovni EU. Stejn jako kadá zem a spo-
signalization and Radius authentication) and create new cybersecurity features for encryption for user identity, mutual authentication solu- tions between network components, encrypted signalization etc.
Another current topic is the energy efficiency of base stations, what can Huawei technology boast in this area?
When connectivity is increasing, it is imperative that energy efficiency has to be improved as well. And in this case Huawei, as well other vendors, have been able to improve the energy consump- tion dramatically. We are already discussing ener- gy savings in best cases 40%, which is contribution for green values and giant step in this area.
You recently visited the Czech Republic, where your company is represented by the Czech compa- ny Huawei Technologies s.r.o. How do you assess the global position of the Czech Republic in terms of ensuring cyber security and the perspective of the 5G Technology and Communication Services Platform?
Czech Republic is part of the EU and therefore part of the bigger community which will benefit EU’s contribution for cybersecurity. Institu- tions like ENISA have been working for better information and competence sharing between EU member states so that not all have to be in- vented and done by itself. Similar way Huawei is contributing for EU’s cybersecurity competence
2 0 1 9 | 48 |
lenost na svt eská republika elí v této oblasti nedostatku kvalifikovaných lidí, ale struktury EU pidávají dodatené zdroje, které mohou být pouity pro zlepšování situace na národní úrovni. Spolenost pirozen podporuje místní operátory a poskytovatele slueb; touto cestou zajišujeme na národní úrovni penos odborné kompetence.
Jak meme dále zvýšit eskou dvryhodnost v oblasti kybernetické bezpenosti?
Dvryhodnost a dvra se získávají díky dlouho- dobému, pragmatickému, objektivnímu a racionál- nímu rozvoji kompetencí v rámci zajišování kyber- netické bezpenosti. Tyto otázky nemohou být závislé na faktorech jako jsou politická rozhodnutí, která se mohou rychle mnit. Rychlá vítzství pi- cházejí málokdy. Je teba se soustedit na dlouho- dobé rámce, které zajišují pedvídatelné výsledky. Kybernetická bezpenost a práce v telekomuni- kacích jsou z principu dlouhodobými rozvojovými projekty. Od standardizace k hotovému výrobku trvá cesta nkolik let. To však zvýší pravdpodob- nost v pípad dlouhodobých investic, které firmy dlají v eské republice nebo jakékoli jiné zemi – na základ pedvídatelné budoucnosti.
not only national level but EU level as well. Czech Republic is suffering lack of competent cybersecurity people, like every country and company in the world, but EU’s structures are giving additional resource which can be utilized for building better national competences. Nat- urally Huawei is supporting local operators and service providers and this way provide compe- tence transfer for national level.
And how can we further increase Czech national credibility in the field of cyber security?
Credibility and trust is gained through long term pragmatic, objective and rational cybersecurity competence development and work. It cannot be based issues like political decisions which can be changed rapidly. Quick wins are rare, and focus should be long term frameworks, which are provid- ing predictable results. Cybersecurity and telecom work both are long term development projects. From standardization to product take several years. But this will improve likelihood also for long term investments which companies are doing for Czech Republic or any other country based on predictable future.
Mika Lauhde je Vice-President, Cyber Security &Privacy, Global PACD ve spolenosti Huawei Technologies Co., LTD. Souástí této role je vedení špikového PR týmu k pochopení a poskytování slueb státní správ v oblasti politiky kybernetické bezpenosti a ochrany soukromí, hrozeb, technologií, legislativy, regulace, vnitních informací a trend.
Jeho prací u Huawei je pochopení „velkého obrazu“ toho, co se v oblasti kybernetické bezpenosti odehrává a jaké jsou její globální poadavky.
Ped svým píchodem k Huawei pracoval v SSH Communications Security jako viceprezident pro vztahy se státní správou a rozvoj obchodu. Zapojoval státní správu, partnery v prmyslu a zákazníky do dleitých otázek a problém bezpenosti a ochrany soukromí, jako jsou ochrana kritické infrastruktury, ízení shody, zabezpeení softwaru, správy rizika a identity.
Ve spolenosti Nokia Corporation vedl Mika Lauhde útvar Business Security and Continuity, kde byl odpovdný globáln za vztahy se státní správou v oblasti kybernetické bezpenosti a ochrany soukromí, shody s trestním právem a soudy, krizového ízení Nokia, jako i otázkami spojenými s výrobou nástroj bezpenosti.
Mika Lauhde má rozsáhlé zkušenosti s tématy spojenými s kybernetickou bezpeností a institucemi…