numer 23/24

Download numer 23/24

Post on 11-Jan-2017

234 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Wieci ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, Woynia, bukoWiny i podoLa

  dW

  uTy

  Go

  dn

  ik

  niezaLene pismo poLakW na ukrainie

  18 grudnia 2009 15 stycznia 2010 nr 23-24 (99-100)

  nasi parTnerzy mediaLni

  kuriergalicyjski

  Kupujc nasze pismo, wspomagasz sowo polskie na Wschodzie

  Wesoych wit! Wesoych wit!Choink pachnie kady kt,

  Na stole sianko wo sw daje,To tradycyjnym obyczajem,Obrusa biel oko przykuwa.

  Za chwil wieczka zacznie mruga,Opatkiem dzieli si ju czas,

  Kolda gwiazd woa nas.Modlitw rzewn, nastrojowo,

  No i przepraszam zacne sowo.W sercu nam dzwoni co dzwoneczkiem,

  Klkamy wszyscy przed beczkiem,za na policzku, skrz si oczy,Wzruszenie omal nie wyskoczy,

  Bratem jest kady, kto przychodzi,Tak Chrystus w nas si dzisiaj rodzi.

  Stanisawa Nowosad

  Wesoych WiT i szczLiWeGo noWeGo 2010 roku

  rozmowa z mariuszem handzlikiem podsekreta-rzem stanu w kancelarii prezydenta rp- s. 4

  witeczne misterium na huculszczyniebarbara sTasiak- s. 16

  W kierunku pop iwanakonsTanTy czaWaGa- s. 28

  oko za okoszymon kazimierski- s. 30

  przybieeli do betlejem onierzeTomasz chLudziski- s. 14

 • 18 grudnia 2009 15 stycznia 2010 * Kurier Galicyjski2 przegld wydarze

  Minister spraw zagranicz-nych Radosaw Sikorski wrczy grupie ukraiskich intelektualistw Odznaki Honorowe Bene Merito, przyznawane za dziaalno wzmacniajc pozycj Polski na arenie midzynarodowej.

  - Bardzo dzikuj panom za wszyst-ko, co zrobilicie dla polsko-ukraiskie-go porozumienia owiadczy Sikorski. Chciabym prosi o wicej artobli-wie doda minister.

  Uroczysto wrczenia odznak odbya si w rod wieczorem (16 grudnia) w ambasadzie RP w Kijowie, na zakoczenie jednodniowej wizyty Sikorskiego na Ukrainie.

  Odznaki Bene Merito otrzymali ludzie znani w Polsce i na Ukrainie z dziaalnoci na rzecz pogbiania dia-logu polsko-ukraiskiego.

  By wrd nich Ihor Cependa, prorektor Uniwersytetu Przykarpac-kiego w Iwano-Frankiwsku, ktry we wsppracy z Uniwersytetem Warszaw-skim buduje w Karpatach Centrum Wy-miany Modziey Akademickiej z dwch krajw; w organizowanych przez jego uczelni kursach jzyka polskiego bie-rze udzia prawie tysic osb.

  Cependa zaangaowany jest take w odbudow zrujnowanego obserwa-torium astronomiczno-meteorologicz-nego na szczycie Pop Iwan w ukrai-skich Karpatach Wschodnich (2022 m n.p.m.). Przed II wojn wiatow bya to filia Obserwatorium Astronomiczne-go Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wadysaw Werstiuk, wice-prezes ukraiskiego Instytutu Pami-ci Narodowej, zosta wyrniony za denia do zmiany charakteru dialo-gu historykw polskich i ukraiskich.

  minister sikorski uhonorowa ukraiskich intelektualistw

  Jego zdaniem, rozmawiajc o spra-wach trudnych midzy obu narodami, powinni oni take pamita o pik-nych kartach wsplnej historii, takich jak sojusz Pisudski-Petlura.

  Kolejni nagrodzeni to historyk Jarosaw Hrycak, ktry konsekwent-nie wyjania Ukraicom zawioci stosunkw polsko-ukraiskich pod-czas II wojny wiatowej, oraz znany czytelnikom polskiej prasy publicysta Mykoa Riabczuk, zwany nieofi-cjalnie ambasadorem kultury polskiej na Ukrainie.

  Ten ostatni, dzikujc ministrowi Sikorskiemu za wyrnienie w imieniu wszystkich odznaczonych, wyjani, e piszc o relacjach midzy Polsk a Ukrain nigdy nie liczy na nagrody.

  - Nie wiedziaem, e dziaam na rzecz porozumienia polsko-ukrai-skiego. Robiem to tylko dla siebie: swoj publicystyk chciaem stworzy lepszy wiat dla siebie i dla grona swoich znajomych. Chciaem, by Ukraina bya pastwem europejskim, a najlepszym wzorem dla realizacji tego celu jest ssiednia Polska po-wiedzia Riabczuk.

  PAP

  Naszemu koledze, koresponden-towi Kuriera Galicyjskiego Konstan-temu Czawadze zostaa przyznana Nagroda Honorowa Stowarzyszenia Wsppracy Polska-Wschd. 16 grudnia w Warszawie zosta mu wr-czony Dyplom i medal Mickiewicz-Puszkin za wybitne osignicia i za-sugi w popularyzacji kultury wschod-nich ssiadw Polski. W sylwetce laureatw podkrelono, e Konstanty Czawaga jest dziennikarzem, ktry za gwny temat swojej twrczoci pisarskiej uzna pojednanie Polakw i Ukraicw, a take losy mniejszoci narodowych na Kresach. Kronikarz

  odrodzenie ycia duchowego Po-lakw na Ukrainie, tropiciel ladw polskoci we Lwowie oraz w maych miasteczkach i wsiach ukraiskich. Uczestnik i popularyzator dorobku wielu polsko-ukraiskich konferencji naukowych. Jest pierwszym dzienni-karzem z Ukrainy, wyrnionym przez Kapitu tej nagrody honorowej.

  Wrd tegorocznych laureatw znaleli si znani naukowcy, pisarze, dziaacze kultury z Polski i z pastw ssiednich.

  Gratulujemy naszemu koledze!

  informacja wasna

  Stefan Nawrot Przewodniczcy Kapituy, prezes ZK SWP-W, (od lewej) wiceprezes ZK SWP-W Tadeusz Samborski, Kon-stanty Czawaga

  Wyrnienie dla reportera kuriera

  Konsulat Generalny RP we Lwowie zaprasza Pastwa

  na koncerty tradycyjnych kold polskich w wykonaniu zespou

  VOX

  legendy polskiej sceny muzycznej:

  18.12.2009 r., godz. 19.00 Mociska, koci parafialny, p.w. Narodzenia

  w. Jana Chrzciciela;

  19.12.2009 r., godz. 16.00 Sambor, koci parafialny

  p.w. cicia w. Jana Chrzciciela;

  20.12.2009 r., godz. 15.00 Lww, Bazylika Archikatedralna (Katedra

  Lwowska) p.w. Wniebowzicia Najwitszej Marii Panny.

  koncerTy Tradycyjnych koLd poLskich

  NATALIA KOSTyK

  Laureatem polskiego konkursu literackiego dla ukraiskich pisarzy zosta Serhij adan, twrca z Charkowa.12 grudnia wr-czono mu nagrod im. Josepha Conrada, ufundowan przez Insty-tut Polski w Kijowie.

  Nagroda im. Conrada jest przyznawana za konsekwencj w twrczoci literackiej, innowacyj-no formy, amanie stereotypw i uniwersalno przesania. Jej laureata wybiera polsko-ukraiskie jury. Zwycizca konkursu otrzyma 3 tysice euro oraz proczne stypendium w Polsce, w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Gaude Polonia. Nagrod im. Conrada po raz pierwszy wr-czono w 2007 roku. Otrzyma j wtedy Taras Prochako ze Stani-slawowa, a Serhij adan znalaz si wwczas w trjce finalistw.

  Serhij adan (1974) poeta, tu-macz, publicysta, performer. Studio-wa filologi ukraisk i niemieck na Uniwersytecie Charkowskim, gdzie obroni rwnie prac doktorsk i

  wykada literatur. Autor tomikw poezji Cytatnyk (1995), Genera Juda (1995), Pepsi (1998), The very very best poems, psychodelic stories of fighting and other bullshit (wiersze wybrane 1992-2000) (2000), Ballady o wojnie i odbu-dowie (2001), Historia kultury pocztku stulecia (2003). adan stworzy oryginalny styl w ukrai-skojzycznej poezji, zyskujc uzna-nie czytelnikw i krytyki. Udao mu si poczy tradycj ukraiskiej poezji (szczeglnie futuryzmu) i elementy kultury punk z symbo-liczn przestrzeni industrialn postimperialnego krajobrazu miej-skiego. Jest laureatem wielu na-

  grd m.in. Bu-Ba-Bu za najlepszy wiersz roku 1998. Wsptworzy wiele undergroundowych projektw wydawniczych, take autorskich i drukowanych w samwydawie ta-kich, jak: Traktor: Gazeta Serhija adana, zbir wierszy Rowy degenerat (1993). Wspredaguje czasopismo Higiena. Jego utwory tumaczone byy na wiele jzykw.

  Na konkurs literacki nadesa-no 35 zgosze przez 25 autorw. Oprcz Serhija adana w trjce nominatw znalazy si: pisarka z Kijowa Tetiana Malarczuk i Nata-lia niadanko ze Lwowa.

  serhij adan laureatem nagrody im. josepha conrada

  kG

 • 3Kurier Galicyjski * 18 grudnia 2009 15 stycznia 2010

  KONSTANTy CZAWAGAtekst i zdjcia

  Przy relikwiach b. Ja-kuba Strzemi patrona Archidiecezji Lwowskiej w uroczysto Niepokalane-go Poczcia Najwitszej Maryi Panny w Katedrze Lwowskiej 8 grudnia arcy-biskup metropolita lwow-ski Mieczysaw Mokrzycki powici stroje duchow-ne dla czterech alumnw III roku lwowskiego WSD. Trzech alumnw pochodzi z Archidiecezji Lwowskiej, a jeden z diecezji uckiej.

  Chcc godnie uczci Maryj, wito Niepokalanego Poczcia oddajmy Jej serca czyste i nasze dusze wezwa przed rozpocz-

  ciem Mszy w. abp Mokrzycki. W sposb szczeglny oddajmy Jej alumnw, ktrzy przyjm szat duchown. Niech Ona oczyszcza ich serca i dusze. Niech bdzie dla

  Jest to dla wszystkich pamit-ny dzie.

  Mwic o powoaniu do ka-pastwa, hierarcha zauway, e to za Kocioem pozostaje ostateczny osd i decyzja, czy kto jest naprawd powoany. Hierarcha wyrazi zaufanie, e ubrani w tym dniu w sutann alum-ni szczliwie, krok po kroku dojd do otarza Paskiego i stan si kapanami. B. Jakub Strzemi, ktry wam dzisiaj towarzyszy niech pomaga wam stawa si witymi kapanami wyrazi yczenie abp Mieczysaw Mokrzycki oraz wezwa rodzicw alumnw aby pomagali im swoj modlitw, po-staw i zrozumieniem.

  Obczyny w Katedrze lwOwsKiej

  nich Matk Dobrej Rady i Matk Wspomoycielsk. Niech chroni od wszelkich niebezpieczestw.

  W swojej homilii metropolita lwowski zauway, e w dzie-

  jach modego jeszcze po odno-wieniu swej dziaalnoci lwow-skiego seminarium duchowne-go po raz pierwszy w Katedrze Lwowskiej jej klerycy ubieraj strj duchowny. I odtd tak b-dzie kadego roku zaznaczy abp Mokrzycki. Omielam si powiedzie, e jest to rado caego Kocioa diecezjalnego.

  kG

  WOODyMyR PAWLIWprezes Ukraisko Polskiego Klubu Dziennikarzy Bez Uprzedze

  30 listopada upyn termin zgaszania materiaw dzien-nikarskich na konkurs na naj-lepsze wywietlania tematw ukraisko-polskich lub o Pol-sce. Konkurs w by zorgani-zowany przez kijowsk organi-zacj pozarzdow Ukraisko-Polski Klub Dziennikarzy Bez Uprzedze i faktycznie sta si podsumowaniem wikszego caorocznego projektu. Pro-jekt ten zatytuowany Moni-toring partnerstwa ukraisko-polskiego w mediach Ukrainy w roku 2009 by realizowany po raz pierwszy. Udzia w re-alizacji projektu, oprcz UPKD Bez Uprzedze, wziy Pol-skie Centrum, dziaajce przy Akademii Suby Celnej z Dnie-propetrowska oraz media-kon-saltingowa kompania Pro-Mo-va, ktra ma swoje biura we Lwowie i Kijowie. Logistyc