Świecie24 extra - numer 23

Download Świecie24 Extra - numer 23

Post on 07-Apr-2016

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  NR 23 u ROK I I u 17 padz ie rn ika 2013 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 4500

  reklama

  Zi ma idzie roz po czy na my

  se zon grzew czyStro na 13

  Na sze gmi ny PruszczStro ny 5-8

  Od dzia ze wie cia wal czy

  z Niem ca miStro ny 16-17

  ABC Ta ca o co cho dzi

  w tur nie ju ta necz nymStro na 19

  W numerze:

  Jesie jest pikna!Jesie jest pikna!

  Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na wwie ciu wy ku pi a do stp do do355 po zy cji z ba zy IBUK Li bra.

  Naj pro ciej m wic to czy tel -nia na uko wa on -li ne, w kt rejmo na zna le elek tro nicz ne wer -sje pod rcz ni kw aka de mic kich iksi ek z r nych dzie dzin na ukiw j zy ku pol skim. Pro gram pro -wa dzo ny jest przez PWN i gwa -ran tu je wy so ki po ziom do stp -nych ty tu w.

  Czy tel ni cy mo g bez pat nieko rzy sta z czy tel ni z ka de gomiej sca, w kt rym ma j do stpdo In ter ne tu lub w pla cw kachbi blio te ki. Ko rzy sta nie z ser wi suwy ma ga po sia da nia kon ta my -IBUK w ce lu wy ko ny wa niawik szo ci ope ra cji. Za o e nieoso bi ste go kon ta umo li wiauyt kow ni ko wi ko rzy sta nie z za -awan so wa nych funk cji do pra cyz tek stem (do da wa nie za ka dek,za zna cza nie frag men tw tek stu,wpro wa dza nie wa snych no ta teki ich udo stp nia nie). Za sto so wa -na w IBUK LI BRA apli ka cja do

  czy ta nia ksi ek dzia a w oknieprze gl dar ki in ter ne to wej. Niema po trze by in sta lo wa nia ad -ne go do dat ko we go opro gra mo -wa nia.

  e by si za re je stro wa i ko -rzy sta z ka ta lo gu trze ba wejna stro n www.li bra.ibuk.pl.Ko niecz ne jest otrzy ma nie w sie -dzi bie bi blio te ki ko du do au to -ry za cji. Pra cow ni cy wiec kiej bi -blio te ki wy ja ni wszel kie wt -pli wo ci, a w ra zie po trze by po -mo g w pro ce sie za ka da nia kon -ta i re je stra cji. Li st do stp nychebo okw znaj dzie my na stro niewww.bi blio te ka swie cie.pl

  Spo tka nie Od ksi ki doIBU Ka

  Po st pu j ca cy fry za cja i spo -so by wy ko rzy sty wa nia no wo cze -snych tech no lo gii w czy tel nic -twie b d te ma ta mi spo tka nia, ja -kie or ga ni zu je Miej ska Bi blio te kaPu blicz na w po nie dzia ek 21pa dzier ni ka w sa li lu strza nejOKSiR. Po cz tek o go dzi nie 11,wstp wol ny.

  Ma new ry tak tycz ne w ZSP15 pa dzier ni ka od by o si szko le nie tak tycz no -te re no we dla uczniw kla syII LO o pro fi lu pod sta wy dzia al no ci sub mun du ro wych zor ga ni zo wa new Do li nie Dol nej Wi sy.

  Ucznio wie mie li do wy ko na nia: wi cze nia wspi nacz ko we, bu do wa i ochro na obo zo wi ska,ozo ro wa nie wal ki z uy ciem bro ni ASG. By o to dla nich spo re wy zwa nie, kt re pod j li z du ymza pa em. Ko or dy na to ra mi ma new rw by li na uczy cie le: A. Ku rzy na, A. Do bro wol ska.

  Bez pat nie czy taj ebo oki

  Na pewno s o tym przekonani uczniowie klasy II dGimnazjum nr 2 w wieciu, ktrzy 11 padziernikauczestniczyli w wycieczce integracyjnej w Dolin DolnejWisy. Na czarnym szlaku, prowadzcym wzdu Wisy doSartowic zobaczyli takie widoki i uwiecznili je na zdjciach.

 • CZWARTEK, 17 padziernika 20132

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jzef Szydowski

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  Prze kro czy li do pusz czal n prd ko iza miast przy j man dat wr czy li funk -cjo na riu szom: je den kie row ca 200 za pw ki, dru gi 50 z. Za miast pusz cze -nia wy kro cze nia w nie pa mi, sta nprzed s dem.

  Pa trol dro gw ki na dro dze kra jo wej nr 5w no cy dwu dzie ste go trze cie go wrze nia na -mie rzy oso bo we go fia ta, kt ry je cha o 45km/h za szyb ko. Po li cjan ci za trzy ma li au todo kon tro li. - Kie ru j cy nim 33-let ni miesz -ka niec po wia tu kro to szy skie go sy szc o wy -so ko ci man da tu oraz punk tach kar nych zapo pe nio ne wy kro cze nie wr czy funk cjo na -riu szom 200 z w za mian za pusz cze niespra wy w nie pa mi in for mu je st. asp.Ma ciej Ra ko wicz, rzecz nik wiec kiej po li cji.Mun du ro wi oczy wi cie nie przy j li pie ni -dzy, tyl ko po in for mo wa li m czy zn, e wa -nie po pe ni prze stp stwo i prze wie li go dopo li cyj nej izby za trzy ma.

  Na stp ne go dnia a pw karz usy sza za -rzut udzie le nia ko rzy ci ma jt ko wej. Te raz oje go dal szym lo sie za de cy du je sd. - Mo emu gro zi do 10 lat po zba wie nia wol no ci m wi Ra ko wicz. - Do cza su roz pra wy mu siraz w ty go dniu mel do wa si w ko men dziew ra mach po li cyj ne go do zo ru.

  Dru giz za trzy ma nych to 21-let ni kie -row ca ci tro ena ber lin go. 13 pa dzier ni kazo sta za trzy ma ny w War lu biu, gdzie po li -cjan ci z dro gw ki mie rzy li prd ko prze -je da j cych po jaz dw. Ten je cha o 40km/h za szyb ko.

  Za trzy ma li wic po jazd do kon tro li,ale kie row ca chcia prze ku pi funk cjo na -riu szy wr cza jc im 50 z. - Mun du ro winie po szli m czy nie na r k i za trzy ma ligo w po li cyj nym aresz cie m wi Ra ko -wicz. On rw nie usy sza od pro ku ra to raza rzut udzie le nia ko rzy ci ma jt ko wej.

  NOW

  Da li w a p po li cjan tom

  Pi ja ny mo to ro we rzy sta wy pad z dro gi,a je go pa sa er ude rzy go w o drze woi zgi n na miej scu.

  Do wy pad ku do szo 8 pa dzier ni kana uli cy Tar go wej w Lnia nie. Ze wstp -nych usta le po li cjan tw pra cu j cychna miej scu wy ni ka, e m czy ni je cha -li mo to ro we rem i z nie wia do mych przy -czyn zje cha li na prze ciw le gy pas dro gi,wje da jc w dziu r. Mo to ro wer wy sko -czy na prze szko dzie a pa sa er praw do -

  po dob nie go w ude rzy w drze wo po -no szc mier na miej scu. Do szpi ta laz ob ra e nia mi tra fi kie ru j cy mo to ro -we rem. By nie trze wy, mia 2,1 pro mi -la al ko ho lu w or ga ni zmie in for mu jest. asp. Ma ciej Ra ko wicz, rzecz nikwiec kiej po li cji.

  Pro wa dzo ne ledz two wy ja ni przy -czy ny wy pad ku. Kie ru j ce mu mo e gro zido 8 lat po zba wie nia wol no ci.

  NOW

  Wy pa dek w Lnia nie

  Po li cjan ci z ko men dy wo je wdz kiejwspl nie z CB za trzy ma li w No wychMa rzach trzech m czyzn prze wo -cych sa mo cho dem nar ko ty ki i ana -bo li ki.

  W so bo t (12.10) oko o godz. 1.30 wNo wych Ma rzach po li cjan ci Wy dzia uKry mi nal ne go KWP w Byd gosz czy iCen tral ne go Biu ra led cze go na mie rzy litrzech m czyzn prze wo cych sa mo -cho dem nar ko ty ki. Za trzy ma li ich sa mo -chd i zna le li przy nich wo recz ki z su -szem ro lin nym oraz bia y prosz kiem. -Wstp ne ba da nia nar ko te stem wy ka za y,e s to ma ri hu ana i am fe ta mi na in for -

  mu je pod kom. To masz Kry si ski z KPPw wie ciu. - Po dr u j cy au tem dwajmiesz ka cy Byd gosz czy (23 i 31lat) orazich ko le ga z Tcze wa (25lat) zo sta li za trzy -ma ni do wy ja nie nia. Dal sze czyn no cido wo do we w spra wie pod j li po li cjan ci zKPP w wie ciu - do da je.

  Funk cjo na riu sze ze wie cia zle ci li po -li cji w Tcze wie prze szu ka nie w miesz ka -niu jed ne go z za trzy ma nych (25-lat ka). Toby do bry trop, bo mun du ro wi zna le li iza bez pie czy li bia y pro szek o wa dze 212 gi susz ro lin ny o wa dze 89 g. Nar ko ty ki by -y ju cz cio wo po por cjo wa ne. - Ba da niaprze pro wa dzo ne w La bo ra to ra to riumKry mi na li stycz nym KWP w Byd gosz czy

  wy ka za y, e s to od po wied nio am fe ta mi -na i ma ri hu ana m wi Kry si ski. Funk -cjo na riu sze za bez pie czy li 65 sztuk ta ble -tek z po pu lar nym ste ry dem ana bo licz -nym. Zgro ma dzo ny ma te ria do wo do wypo zwo li na przed sta wie nie 25-lat ko wi za -rzu tu po sia da nia znacz nych ilo ci nar ko ty -kw, za co mo e mu gro zi ka ra do 10 latpo zba wie nia wol no ci. Wczo raj (13.10)Sd Re jo no wy w wie ciu za de cy do wa otym cza so wym aresz to wa niu go na 3 mie -si ce. Po zo sta li dwaj m czy ni po przed -sta wie niu im za rzu tw po sia da nia nar ko -ty kw zo sta li zwol nie ni. Prze stp stwo toza gro o ne jest ka r do 3 lat wi zie nia.

  NOW

  Za trzy ma li di le ra

  Vw ven to 39-let nie go kie row -cy ude rzy o w drze wo. M -czy zna nie prze y wy pad ku,a pa sa er tra fi do szpi ta la.

  Do tra gicz ne go zda rze nia do -szo 04.10 o godz. 18. - Ze wstp -nych usta le po li cjan tw pra cu j -cych na miej scu wy ni ka, e kie ru -j cy sa mo cho dem vw ven to z nie -usta lo nych przy czyn, zje cha naprze ciw le gy pas ru chu, a na stp -nie ude rzy w drze wo in for mu -je st. asp. Ma ciej Ra ko wicz, rzecz -nik KPP wie cie. Kie row ca, 39-let ni miesz ka niec po wia tu wiec -kie go, zgi n na miej scu. Do szpi -ta la z ob ra e nia mi tra fi pa sa ervw. Na miej scu po li cjan ci wy ko -na li ogl dzi ny, za bez pie cza li la dyi prze su cha li wiad kw. - ledz -two pro wa dzo ne w tej spra wiepod nad zo rem pro ku ra to ra wy ja -ni oko licz no ci i przy czy ny wy -pad ku do da je Ra ko wicz.

  Zgi n w Kr ple wi cach

 • 3reklama

  reklama

  Kie row cy, no ga z ga zu! Po da je my miej -sca, gdzie w pa dzier ni ku mo e byusta wio ny fo to ra dar Stra y Miej skiejw wie ciu.

  Co mie sic pu bli ku j