Świecie24 extra - numer 21

Download Świecie24 Extra - numer 21

Post on 07-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  Pierwszy lub na zamkuW wielu polskich zamkach codzienno, w wieciu do niedawna rzecz niespotykana.

  Strona 3

  Taniec kochankw - SAMBAW kolejnym odcinku cyklu ABC taca MichaBystry opowiada o tajnikach samby

  Strona 12

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 21 u ROK I I u 22 sIeRpNIa 2013 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 3500

  reklama

  Kryterium uliczne w GrucznieKilkuset kolarzy zawodowych i amatorw startowao wwycigu ulicznym Strona 15

  Mo dli twa i kwia ty pod po mni kiemNa Du ym

  Ryn ku od by y sigw ne uro czy sto -ci zwi za ne zprzy pa da j cymdzi siaj wi temWoj ska Pol skie go.Po prze dzi a jeuro czy sta mszaspra wo wa na w ko -cie le w. An drze -ja Bo bo li. W uro czy sto ciach wzi y udzia de le ga cje i garst kawie cian. In ter nau ci na por ta lu ko men to wa li, i co raz mar niej szeto na sze wi to wa nie. Ich zdzi wie nie bu dzi rw nie brak kom pa -ni ho no ro wej i or kie stry, mi mo te go, e to wi to woj ska.

  Zo bacz gdzie po sta wi fo to ra darZgod nie z za -

  po wie dzi, stramiej ska pu bli ku jew in ter ne cie miej -sca, w kt rych pla -nu je sta wia fo to -ra dar. - To do wdna to, e nam na -praw d cho dzi opre wen cj, o bez -pie cze stwo, a nieo na bi ja nie ka sy do gmin ne go bu de tu prze ko nu je Ro manWitt, ko men dant Stra y Miej skiej w wie ciu. Li st miejsc fo -to ra da ru stra pu bli ku je na stro nie www.swie cie.eu (pod ba -ne rem Uwa ga, fo to ra dar!.

  Pau li na zno wu naj lep szaPau li na Wa len dziak wy -

  pie wa a w To ru niu I Na gro dFe sti wa lu Bal la dy i Pio sen ki Fil -mo wej im. Krzysz to fy Ko me dy --Trzci skie go. Pod czas wy st pukon kur so we go za pie wa a pio -sen k War sza wo ma zna n zfil mu Za ka za ne pio sen ki orazUS z fil mu 500 Days of Sum -mer. - To, cze go bar dzo wie luwy ko naw cw jak by nie ro zu -mia o, e trze ba przed sta wi dwie r ne po zy cje, a wa nie gw na lau re at ka mia a jed -n pio sen k wstrz sa j c, o get cie war szaw skim, a dru g nie zwy kle, ale szla chet nie,hu mo ry stycz n, dow cip n i mi - po wie dzia w roz mo wie z Pol skim Ra diem PIKKrze si mir Db ski, prze wod ni cz cy ju ry. wie cian ka ode bra a na gro d 12 tys. z.

 • CZWARTEK, 22 sierpnia 20132

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jzef Szydowski

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  Wa ci cie le dzia ek w wie ciu i oko li cymo g ode tchn. Po li cjan ci za trzy ma litrzech zo dziei, kt rzy w lip cu i sierp niuwa my wa li si do dom kw.

  To by a ca a se ria wa ma do dom kwna dzia kach w na szym mie cie. Zo dzie jeda li si we zna ki naj bar dziej na prze o mielip ca i sierp nia. No ca mi wa my wa li si dodom kw let ni sko wych i dom kw na dzia -kach krad nc z nich war to cio we przed -mio ty: elek tro na rz dzia, sprzt kom pu te -ro wy i rtv, ro we ry gr skie, wia trw ki,sprzt ogro do wy oraz ar ty ku y spo yw cze.

  led czy za bra li si do wy t o nej pra -cy i to przy nio so re zul ta ty. - Usta le nia iwni kli wa ana li za ma te ria u do wo do we -go po zwo li y funk cjo na riu szom za trzy -ma 20-let nie go miesz ka ca mia sta in for mu je st. asp. Ma ciej Ra ko wicz, p.o.rzecz ni ka pra so we go KPP w wie ciu.Ko lej ne za trzy ma nia by y tyl ko kwe sticza su. We wto rek (13.08) zo sta li za trzy -ma ni dwaj 19-lat ko wie, rw nie miesz -ka cy wie cia. Po li cjan ci od zy ska li tak -e cz skra dzio ne go mie nia, kt rewr ci do po krzyw dzo nych.

  - Za trzy ma ni usy sze li za rzu ty do ko -na nia wa ma i kra dzie y do pi ciu dzia -ek m wi rzecz nik. - Mo e im gro zi do10 lat po zba wie nia wol no ci. Po li cjan ci niewy klu cza j, e zo dzie je mo g usy sze ko -lej ne za rzu ty do da je.

  NOW

  Wa my wa cze do dom kwlet ni sko wych za trzy ma ni

  wiec cy kry mi nal ni zli -kwi do wa li nie le gal nupra w ko no pi in dyj -skich. Funk cjo na riu szeza bez pie czy li 24 krze wydoj rze wa j ce na po lu ku -ku ry dzy. Wpad 20 let niwa ci ciel plan ta cji.

  Wczo raj (08.08.13) po li cjan ci Wy -dzia u Kry mi nal ne go wiec kiej ko men dyusta li li, e na jed nym z pl po wia tu wiec -kie go ukry ta jest plan ta cja ko no pi in dyj -skich. Za da nie nie by o pro ste, bo ro li nyza ka mu flo wa ne ro sy wrd po la ku ku ry -

  dzy. Po li cjan ci za bez pie czy -li 24 krza ki w r nej fa ziewzro stu, nie kt re si ga yna wet 2 me trw. Funk cjo -na riu sze za trzy ma li plan ta -to ra. Oka za si nim 20-let -ni miesz ka niec po wia tu

  wiec kie go. M czy zna tra fi do po li cyj ne -go aresz tu.

  Dzi siaj (09.08.13) po li cjan ci do pro -wa dzi li 20-lat ka do pro ku ra tu ry, gdzieusy sza za rzut upra wia nia ko no pi. Zaprze stp stwo to mo e mu gro zi ka ra na -wet do 3 lat po zba wie nia wol no ci.

  Plan ta cja ma ri hu any w po lu ku ku ry dzy

  Do nie bez piecz ne go wy pad ku do -szo w Przy sier sku. Pa trzc na zdj -cie nie chce si wie rzy, e wszyst -ko za ko czy o si tyl ko po gi ty mibla cha mi i man da tem dla nie roz -wa nej kie ru j cej.

  Po nie dzia ek, krt ko po go dzi nie 13.26-let nia miesz kan ka po wia tu lip now skie -go ja dc sa mo cho dem mar ki re nault w kie -run ku wie cia pod czas wy prze dza nia do -pro wa dzi a do zde rze nia z ja d cym z na -prze ciw ka oplem za fi r. Kie ru j cym by51-let ni miesz ka niec na sze go po wia tu.Zde rze nie by o na ty le sil ne, e oba po jaz -dy ule gy po wa ne mu uszko dze niu. Naszcz cie ni ko mu nic si nie sta o. Po li cjan -ci nie mie li wt pli wo ci, kto jest spraw cko li zji. 26-lat ka zo sta a uka ra na man da -tem.

  Po li cja przy po mi na, e ma newr wy -prze dza nia na le y do jed nych z naj bar dziejnie bez piecz nych. Na war stwia si tu kil kawa nych czyn ni kw bar dzo dy na micz niezmie nia j cych si w cza sie. Trze ba so bieza pew ni do br wi docz no i do sta tecz ne

  miej sce do wy prze dza nia bez utrud nie niako mu kol wiek ru chu. - Upew nij my si, czyin ny kie ru j cy nie roz po cz ma new ru wy -prze dza nia lub ta kie go nie za sy gna li zo wa

  - ape lu je st. asp. Ma ciej Ra ko wicz, p.orzecz ni ka pra so we go Ko men dy Po wia to -wej Po li cji w wie ciu.

  AST

  Nie bez piecz ny ma newr za ko czo ny wy pad kiem

  Brak do wiad cze nia, nad mier na prd -ko i nie spraw ne ha mul ce to praw do -po dob ne przy czy ny dzi siej sze go zde rze -nie dwch sa mo cho dw oso bo wych.

  Oko o wp do czwar tej po po u -dniu 18-let ni kie row ca oso bo we go au dimi n za ka dy Mon di. Na wy so ko ci za -ka du au to ka sa cji w Wiel kim Ko no pa -cie zo ba czy, e ja d cy w kie run ku Byd -gosz czy tir zwal nia. Tak sa mo ja d cy zanim sa mo chd oso bo wy. Mo dy kie row -ca da po ha mul cach, ale te oka za y sima o spraw ne. Au to szyb ko zbli a o si

  do po prze dza j cej je oso bw ki za ci gnwic ha mu lec rcz ny. Au di ob r ci o o180 stop ni, ale na gle zna la zo si naprze ciw le gym pa sie ru chu, kt rym odstro ny Byd gosz czy nad je da a Al fa Ro -meo. Si a ude rze nia by a tak du a, e wal fie od pa do przed nie ko o i wy strze li ypra wie wszyst kie po dusz ki bez pie cze -stwa. Na szcz cie kie ru j ca ko bie ta i jej21-let ni syn wy szli ze zda rze nia bez ob -ra e. Ka ret ki za bra y ich do szpi ta la naru ty no we ba da nia.

  NOW

  Nie bez piecz ne zde rze nie w Ko no pa cie

  Pod in spek tor Ma rek Maj kazo sta dzi po wo a ny nafunk cj za stp cy Ko men dan -ta Po wia to we go Po li cji wwie ciu. Do tych cza so wy za -stp ca prze no si si do Byd -gosz czy.

  Dzi siaj w Ko men dzie Po -wia to wej Po li cji w wie ciu od -by o si uro czy ste po e gna niedo tych cza so we go Pierw sze goZa stp cy Ko men dan ta Po wia -to we go Po li cji w wie ciu m.insp. Woj cie cha Tro ja na. Od ju tra b dziepra co wa na sta no wi sku Za stp cy Ko men -dan ta Miej skie go Po li cji w Byd gosz czy.

  Na wol ne miej sce Ko men dant Wo je -wdz ki Po li cji po wo a pod insp. Mar kaMaj k, kt ry no we obo wiz ki obej mieod ju tra.

  W uro czy sto ci wzi udzia Za stp caKo men dan ta Wo je wdz kie go Po li cji wByd gosz czy insp. Sa wo mir wia to wskioraz za pro sze ni go cie.

  Pod insp. Ma rek Maj ka ma 47 lat. Jesto na ty ma dwo je dzie ci. Je go hob by toczyn ne upra wia nie spo ru, bie ga nie.

  No wy za stp ca ko men dan ta pra cu jew po li cji od 1990 ro ku. Su y w Wy -dzia ach Pre wen cji, Ru chu Dro go we go iKry mi nal nym. W 2001 ro ku uko czyWy sz Szko po li cji w Szczyt nie. Wubie gym ro ku pe ni te obo wiz ki Za -stp cy Ko men dan ta Miej skie go Po li cji wGru dzi dzu.

  NOW

  No wy za stp ca ko men dan ta po li cji

  Ma a prd ko i szcz cie ura to wa ymo to cy kli st, kt ry w nie dziel ny wie -czr je cha do Grzyb ka.

  O nie by wa ym szcz ciu mo em wi mo to cy kli sta, kt ry w nie -dzie l wie czo rem (oko o go dzi ny20.20) je cha dro g ze Spa wiado Grzyb ka (gm. Osie). Tuprzed mo to cy klem spad na dro gspo rych ga ba ry tw db. Oka za osi, e drze wo by o sprch nia ei za ma o si w po o wie wy so ko ci.