Świecie24 extra nr 45

Download Świecie24 Extra nr 45

Post on 08-Apr-2016

221 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

W numerze m.in.: Rewolucja w USC/ Miesiąc poszukiwań zaginionej / ABC Pomagania

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 45 u ROK IV u 12 MARCA 2015 r. u www.swiecie24.pl u nakad 5000

  W numerze:

  Do wd oso bi sty bez ad re su, lub w ple -ne rze czy od bir do ku men tw w do -wol nej gmi nie to nie kt re ze zmianobo wi zu j cych od 1 mar ca w funk cjo -no wa niu USC.

  Kie row nik Urz du Sta nu Cy wil ne gow wie ciu - An drzej Kra wa ski - bie gami dzy dwo ma kom pu te ra mi, je den siza wie sza. Co chwi l wcho dz i wy cho dzurzd nicz ki, te le fon sta cjo nar ny i ko mr -ka dzwo ni, dru kar ka nie na d a z pra c.Tak wy gl da j zmia ny z per spek ty wy ga bi -ne tu kie row ni ka urz du, co jed nak ozna -cza j dla miesz ka cw?

  Ma by szyb ciej, a twiej, no wo cze niej

  Re for ma za po wia da na by a od daw na.Po czt ko wo mia a wej w y cie ju 1stycz nia br. Usta wo daw cy chcia do sto so -wa nia urz dw gmin i sta nu cy wil ne go dowy mo gw wsp cze sno ci. Za miast wie lusys te mw in for ma tycz nych i tek tu ro wychte czek po wsta je den wspl ny dla wszyst -kich Sys tem Re je strw Pa stwo wych do -stp ny przez in ter net. Ma on skr ci czas iua twi pra c urzd ni kom, a klien tom za -pew ni oszczd no cza su i pie ni dzy. Wi -sien k na tor cie re for my jest zmia na wzo -

  ru do wo du oso bi ste go, mo li wo lu bupo za USC i nada wa nie dzie ciom za gra -nicz nych imion.

  Zo bacz my, jak wy gl da to w prak ty ce.

  Do wd bez miej sca za mel do -wa nia

  No wy wzr do wo du oso bi ste go nie za -wie ra pod pi su po sia da cza, ry so pi su i miej -sca za mel do wa nia. Ostat nia zmia na bu dzinaj wi cej za strze e Z jed nej stro ny lu -dzie cz sto na rze ka li na ten za pis w do wo -

  dzie. m wi Kra wa ski Uwa a li, e jestnie po trzeb ny, a w ra zie zmia ny miej sca za -mel do wa nia trze ba by o wy ra bia no wydo wd - przy po mi na. Jed nak brak ad re suw do ku men cie mo e te oka za si ko po -tli wy. Na przy kad pod czas za ku pu na ra -ty, je li sprze daw ca oka e si nie uf ny, za -da po twier dzo ne go urz do wo do wo dumiej sca za miesz ka nia. - Ka de po twier dze -nie to wi zy ta w urz dzie i koszt 17 z in -for mu je kie row nik USC.

  FI LIP DA LA SZY SKI

  Cig dal szy na stro nie 3

  Re wo lu cja tech no lo gicz na po pol sku

  Przed sta wi cie le wadz sa mo rz do -wych, przed si bior cy i or ga ni za cje po -za rz do we to gw ni uczest ni cy dzi -siej szej kon fe ren cji. - To do bry wstpdo two rze nia stra te gii po wia tu m wista ro sta.

  Wa run kiem roz wo ju na sze go po -wia tu jest wsp pra ca sa mo rz dw zbiz ne sem i z sek to rem oby wa tel skim.To gw ny wnio sek z kon fe ren cji Po -

  wiat wiec ki miej sce zrw no wa o ne -go roz wo ju spo ecz no - go spo dar cze -go zor ga ni zo wa nej przez Fun da cjRzecz po spo li ta Pol ska Na sza i Po wiatwiec ki.

  Ra zem dla roz wo ju

  To pierw sza w na szym po wie cie kon fe -ren cja sku pia j ca te trzy sek to ry, a dru ga wwo je wdz twie. Ma my na dzie j, e b d

  ko lej ne te go ty pu ini cja ty wy m wi Fran ci -szek Ko szow ski, sta ro sta wiec ki. W po wie -cie bra ko wa o ta kie go miej sca, gdzie mo nasi spo tka, po zna, po roz ma wia, e by p -niej a twiej si wsp pra co wa o do da.

  Si a w ru chu oby wa tel skim

  - Naj wik sze za so by na sze go kra jutkwi w ru chu oby wa tel skim. W tymwszyst kim, co do bre go dzie je si od dol nie m wi Zbi gniew Ostrow ski, wi ce mar sza ekWo je wdz twa Ku jaw sko -Po mor skie go. -Cie szy mnie tez, to co tu zo sta o za pre zen to -wa ne: por ta lo pol sce.pl i to, e jest w nimmiej sce dla so ectw, dla wsi, kt re za dar momo g w nim za o y wa sn stro n.

  Sa mo rz dow cy przy mi kro fo nie

  W trak cie kon fe ren cji wy st pi li m.in.przed sta wi cie le Urz du Mar sza kow skie -go. W pa ne lu sa mo rz do wym wzi liudzia sta ro sta wiec ki, wj to wie i przed -sta wi cie le sa mo rz dw gmin nych, kt rzyopo wie dzie li krot ko o swo ich gmi nach ipo dzie li li si pla na mi roz wo jo wy mi.

  Ca y ar ty ku na stro nie 17

  Tyl ko wsp pra ca przy nie sie roz wj po wia to wi

  Pi ciu wy star tu je 19 kwiet nia w wy bo rach uzu pe nia j cych

  Wszyst ko za le e b dzie od fre kwen cji, a ta w do dat ko wych go so wa niach zwy kle

  jest ni ska.stro na 5

  Po nad 100 z wi cej za mie ci

  Od kwiet nia wy wz mie ci b dzie dro szy. Dla 4-oso bo wej ro dzi ny o 120 z na rok.

  stro na 5

  ABC Po ma ga nia

  No wy cykl roz po czy na my od ak tu al ne go te ma tu 1 %stro ny 8-9

  Na tre nin gach ka ra te mo dzi zdo by wa j si , szyb ko,gib koDo ro li chc za dba o swo j kon dy cj i czu si bez piecz niej, mo dzi prze y przy -

  go d i im po no wa r wie ni kom, a dzie ci co raz cz ciej ro dzi ce chc by dziec ko

  gdzie si ru sza o.stro na 11

  wiec ka pu blicz no jest fe no me nal na

  WY WIAD Po pre zen ta cji pro gra mu 5 fe sti wa lu Blu es na wie cie i tu po kon cer cie

  JJ Band roz ma wia my z An drze jem Je rzy kiem, kt ry po raz pi ty po pro wa dzi wiec -

  ki fe sti wal.stro na 21

 • CZWARTEK, 12 marca 20152

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Jzef Szydowski,

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonychogosze oraz reklam.

  28-let ni wie cia nin, kt ry sprze da wa nar ko -ty ki wpad w r ce po li cji.

  wiec cy kry mi nal ni, na pod sta wie wcze -niej szych usta le, za trzy ma li 28-lat ka, kt re gopo dej rze wa li o po sia da nie nar ko ty kw. Prze szu -ka nie po twier dzi o ich prze wi dy wa nia, bo zna -le li przy nim oko o 17 gra mw su szu.

  Funk cjo na riu sze spraw dzi li te miesz ka niem czy zny. Tam zna le li ko lej ne 126 g. - Wstp -ne te sty wy ka za y, e mo e to by ma ri hu ana ocz nej wa dze 143g in for mu je st. asp. Ma ciejRa ko wicz, ofi cer pra so wy Ko men dan ta Po wia to -we go Po li cji w wie ciu. - 28-let ni miesz ka niecwie cia tra fi do po li cyj ne go aresz tu do da je.

  W wiec kiej pro ku ra tu rze m czy zna usy -sza za rzut po sia da nia znacz nej ilo ci rod kwodu rza j cych oraz ich udzie la nia, za co gro zi do10 lat wi zie nia. Te raz, do cza su roz pra wy, di lertrzy ra zy w ty go dniu b dzie mu sia sta wia sina ko men dzie po li cji w wie ciu, w ra mach po li -cyj ne go do zo ru.

  NOW

  Za trzy ma li di le ra

  Ko par ka spa da z la we tyTo mo go sko czy si bar dzo gro nie! Ko -par ko -a do war ka spa da z la we ty na dro g.

  W Grucz nie (po wiat wiec ki) na dro -dze wo je wdz kiej nr 261 do szo do nie co -dzien nej ko li zji dro go wej. Kie ru j ce muci gni kiem sio do wym mer ce des pod czasjaz dy z la we ty spa da ko par ko -a do war ka.Na szcz cie ni ko mu nic si nie sta o, a spa -da j cy sprzt uszko dzi je dy nie na wierzch -ni dro gi. Jak usta li li po li cjan ci wiec kiejdro gw ki, 48-let ni miesz ka niec Byd gosz -czy w a den spo sb nie za bez pie czy prze -wo o nej ko par ko -a do war ki. Spraw ca zaswo je nie roz wa ne za cho wa nie zo sta uka -ra ny man da tem kar nym.

  ST. ASP. MA CIEJ RA KO WICZ,

  RZECZ NIK KPP WIE CIE

  Wy bi li szy b i ukra dli ze skle pu al ko -hol, pa pie ro sy i pie ni dze. Bar dzo szyb -ko wpa dli w r ce po li cji.

  Zo dzie je we szli do skle pu w Je e wiew no cy z 26 na 27 lu te go. Nie by o to trud -ne. Wy bi li szy b na za ple czu i chwi l p -niej bez prze szkd pl dro wa li skle po wep ki. Za bra li wy ro by ty to nio we, al ko holoraz pie ni dze. Po krzyw dzo na swo je stra -ty wy ce ni a na kwo t ok. 1700 z .

  Szyb kie za trzy ma nie

  wiec cy kry mi nal ni od ra zu wzi lisi do po szu ki wa nia spraw cw. Bez -bd nie ich wy ty po wa li i za trzy ma libar dzo za sko czo nych trzech m czyzn.Sta o si to we wcze snych go dzi nachran nych, kie dy na miej scu prze stp -

  stwa swo jej pra cy jesz cze nie za ko czytech nik kry mi na li sty ki.

  Mo dzi zo dzie je

  Za trzy ma ni to miesz ka cy gmi ny Je -e wo (22-lat ko wie i 21-la tek). Pod czasprze szu ka nia miejsc ich za miesz ka nia po -li cjan ci za bez pie czy li wik szo skra dzio -ne go to wa ru.

  - Jesz cze te go sa me go dnia ca a trj kausy sza a za rzu ty kra dzie y z wa ma niemdo skle pu spo yw cze go m wi st. asp. Ma -ciej Ra ko wicz, ofi cer pra so wy Ko men dan taPo wia to we go Po li cji w wie ciu. - Za po pe -nie nie te go prze stp stwa gro zi im na wet do10 lat po zba wie nia wol no ci do da je.

  NOW

  HTTPS://WWW.YOUTU BE.COM/WATCH?V=OSN5XY GA G6G

  Wa my wa cze z Je e wa za trzy ma ni w kil ka go dzin

  Maz da zde rzy a si z che vro le tem. Po -gi te bla chy, a kie row ca

  Mo go by nie bez piecz nie. 20 lu te -go o go dzi nie 14:05 46-let ni miesz ka -niec po wia tu wiec kie go wy je chal swo jmaz d z dro gi pod po rzd ko wa nejna uli c Tu chol sk w wie ciu. Nieupew ni si wcze niej, e mo e bez -piecz nie wy ko na ten ma newr. Kie dyru szy zde rzy si z pra wi do wo ja d -cym sa mo cho dem oso bo wym che vro letpro wa dzo nym przez 31-let nie go miesz -ka ca Byd gosz czy.

  Na szcz cie oby o si bez ofiar. Spraw -ca ko li zji dro go wej