Świecie24 extra - numer 42

Download Świecie24 Extra - numer 42

If you can't read please download the document

Post on 07-Apr-2016

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  Zmiany we wadzach. Koszowski starost,Kuakowski wiceburmistrzemNie spo dzie wa nysuk ces PSL -u w wy -bo rach sa mo rz do -wych spo wo do watrz sie nie zie miw sta ro stwie i zmia -n na sta no wi skusta ro sty. W urz -dzie miej skim bur -mistrz Po go da chcew ostat niej ka den cjimie za stp c zeswo jej for ma cji.Jak tyl ko po ja wi y si pierw sze prze cie ki o wy ni kach wy bo rw do ra dy po -wia tu by o wia do mo, e naj bli szy ty dzie b dzie bar dzo go r cy. Ugru po -wa nie do tych cza so wej sta ro sty Ma rze ny Kem pi skiej, czy li Part ner stwodla Po wia tu zdo by o za le d wie dwa man da ty (Kem pi ska i Szew czuk).

  Czytaj cao na stronie 3

  Wie czr Gla dia to rw. wie cia nie trium fo wa liTo masz Sto eki An drzej Pit kow -ski nie za wie dli po -nad 600 ki bi cwi efek tow nie wy gra -li swo je wal ki przezno kaut w pierw szejrun dzie. W pierw szym po je -dyn ku wie czo ruw wa dze do 65 kgMa te usz Jusz czak(Sho oters Ko nin)po ko na Ka mi la Do -ec ker sa (Ger ke MMA Gru dzidz) ju po kil ku dzie si ciu se kun dachw pierw szej run dzie, emo cji wic zbyt wie le nie by o. Dru gi po je dy nek byza to du o cie kaw szy i ob fi tu j cy w nie spo dzie wa ne zwro ty ak cji.Czy taj ca o na stro nie 14

  Czy taj ca o na stro nie 14

  Ta ksika pokazuje histori Przechowa

  Dla wie lu osb to nie b dzie zwy ke ogl da nie sta rych zdja po dr za wspo mnie nia mi z dzie ci stwa. In nym mo e spra -wi nie jed no za sko cze nie. Mo wa o wa nie wy da nym al bu mieo Prze cho wie.

  Czy taj ca o na stro nie 11

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 42 u ROK I I I u 27 LISTOPADA 2014 r. u www.swiecie24.pl u nakad 5000

  reklama

  Po nad trzy stu uczniw wy szo na uli cewie cia. Pla ka ty, okrzy ki i po da wa neprzez me ga fon ko mu ni ka ty prze strze -ga y miesz ka cw przed pa le niemmie ci.

  21 li sto pa da o go dzi nie dzie si tejsprzed SP 7 wy ru szy a ko lo ro wa ka wal ka -da uczniw i na uczy cie li. Przy bra ni w ko -lo ro we stro je, z trans pa ren ta mi do szli doDu e go Ryn ku. Pro wa dz ce ak cj na uczy -ciel ki czy ta y krt kie in for ma cje o szko dli -wo ci pa le nia w pie cach mie ci. Ucznio -wie skan do wa ny mi ha sa mi wzmac nia liprze kaz, np. Ko chasz dzie ci nie palmie ci.

  Dzi siej sza ak cja o na zwie Dzie czy -ste go po wie trza zo sta a pod pa trzo na win ter ne cie. Jej pro pa ga to rem jest Fun da cjaeko lo gicz na Ar ka. U nas w szko le wy -

  star czy rzu ci ha so i dzie ci bar dzo cht niebio r si do przy go to wa nia stro jw i in -nych re kwi zy tw m wi Wie saw An -drys, dy rek tor Szko y Pod sta wo wej nr 7 w

  wie ciu. - Ko or dy na cj szkol nych przy go -to wa za j a si pa ni Ju li ta Wi niew ska do da je.

  NOW

  Dzie ci chc czy ste go po wie trza

 • CZWARTEK, 27 listopada 20142

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jzef Szydowski,

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  De ba ta o ru chudro go wymKa dy mo e przyj i zgo si nie bez -piecz ne miej sca na dro gach na sze gomia sta i po wia tu.

  - Je e li uwa asz, e na dro gachTwo jej miej sco wo ci, Two je go osie -dla lub uli cy jest nie bez piecz nie, tonie po win no Ci za brak n na de ba -cie spo ecz nej za ch ca j mun du ro -wi.

  Jej ce lem jest ana li za i oce na sta -nu bez pie cze stwa w ru chu dro go -wym, uzy ska nie in for ma cji odmiesz ka cw do ty cz cych po czu ciabez pie cze stwa, a tak e wy pra co wa -nie sku tecz nych spo so bw za po bie -ga nia i ogra ni cza nia zda rze niom dro -go wym.

  De ba ta pt. "Ka dy z Nas mo ewpy n na po pra w bez pie cze -stwa na dro gach po wia tu wiec kie -go" od b dzie si w czwar tek 27 li -sto pa da 2014r. o godz. 13:00 wSta ro stwie Po wia to wym w wie ciuprzy uli cy gen. J ze fa Hal le ra 9 sa la nr 315.

  Dwie sko dy ra pid, da cia du ster orazopel in si gnia ju wkrt ce po ja wi sina dro gach po wia tu.

  12 li sto pa da na te re nie now skie go ko -mi sa ria tu od by o si uro czy ste prze ka za -nie czte rech no wych ra dio wo zw dlawiec kie go gar ni zo nu. Sko da ra pid orazopel in si gnia tra fi do wiec kiej jed nost ki,na to miast da cia du ster i dru ga sko da b d

  su y po li cjan tom z No we go. Przy by ychgo ci przy wi ta Ko men dant Po wia to wyPo li cji w wie ciu insp. Wie saw Mi lar ski.Ra dio wo zy przed pierw szym wy jaz demna su b po wi ci ka pe lan wiec kichmun du ro wych ks. Ry szard Pe ech.

  Klu czy ki wr czy li wspl nie Z -caKo men dan ta Wo je wdz kie go Po li cjiinsp. Wie saw Do ma ski, Sta ro sta Po -wia tu wiec kie go Ma rze na Kem pi ska

  oraz Bur mistrz No we go Cze saw Wo -li ski.

  Za kup no wych ra dio wo zw by mo -li wy dzi ki do fi nan so wa niu cz ci kwo typrzez Urzd Gmi ny w No wem oraz Sta ro -stwo Po wia to we w wie ciu. Po zo sta kwo -t prze ka za no z bu de tu Po li cji.

  Za rw no przed sta wi cie le wadz, jaki Ko men dant Po wia to wy zgod nie pod -kre li li, e za kup ra dio wo zw jest przy -ka dem sto j cej na wy so kim po zio miewsp pra cy sa mo rz du z Po li cj dla ogl -nie ro zu mia ne go bez pie cze stwa miesz -ka cw po wia tu.

  ST. ASP. MA CIEJ RA KO WICZ,

  RZECZ NIK PRA SO WY KPP W WIE CIU

  Ma j no we ra dio wo zy

  Zno wu prze jazd w Po led nie. 20-let nikie row ca zlek ce wa y czer wo ne wia toi opusz czo ne p sz la ba ny i prze je chaprzez to ry. Zo sta sfil mo wa ny.

  Skraj n gu po t wy ka za si mo dykie row ca hon dy, kt ry nie tyl ko za maprze pi sy ru chu dro go we go, ale na ra zisi na mier tel ne nie bez pie cze stwo.Na prze je dzie w Po led nie (tym sa mymna kt rym kil ka lat te mu po cig oso bo -wy ude rzy w ci a rw k) 20-la tek, mi -mo mi ga j cych czer wo nych wia teostrze ga j cych o nad je da j cym po ci -gu i opusz czo nych p sz la ba nach, omi -n sto j cy przed nim sa mo chd i prze -je cha przez prze jazd. - Brak wy obra -ni, kom plet ne lek ce wa e nie prze pi sww ru chu dro go wym mo go za ko czy

  si dla mo de go kie row cy tra gicz nie m wi st. asp. Ma ciej Ra ko wicz, rzecz -nik wiec kiej po li cji. - Za raz po tym,bo wiem, na prze je dzie po ja wi si po -cig do da je.

  Dzi ki na gra niu, ja kie otrzy ma li po li -cjan ci, nie od po wie dzial ny kie row ca zo stana mie rzo ny przez funk cjo na riu szy. Miesz -ka niec po wia tu wiec kie go zo sta uka ra nyman da tem kar nym w wy so ko ci 1 tys. zoraz 11 pkt. kar ny mi.

  wiec cy mun du ro wi ostrze ga j, e ta -kie za cho wa nia kie row cw b d ka ra ne zca su ro wo ci.

  NOW

  Na gra nie wi deo z te go zda rze nia mo -na zo ba czy na stro nie www.swie cie 24.plw za kad ce Ma te ria y fil mo we

  Prze je cha przez prze jazd ko le jo wyprzy opusz czo nych ba rier kach

  Dzi ko o ha li spor to wo -wi -do wi sko wej i SP 1 kie row -cy mo gli zdo by dy plo my ipo dzi ko wa nia od dzie ci imo dzie y.

  P go dzi ny ak cji i trzy -dzie stu kie row cw za trzy ma -o si przed pa sa mi dla pie -szych, e by prze pu ci dzie cilub mo dzie. Chwi l p niejzo ba czy li po li cjan ta z li za -kiem na ka zu j ce go zjazd napar king. Stres by krt ki bo napar kin gu cze ka a gru pa mo -dzie y z trans pa ren tem, ma -skot ka Po lfin ka, mu zy ka,okla ski i po dzi ko wa nia. Przez t ak cj chce my pro mo -wa pra wi do we za cho wa niakie row cw m wi asp. Ka ta -rzy na Go lon ka z KPP wie cie. Jak wi daca kiem spo ra gru pa kie row cw my li nietyl ko o so bie i wy ka za a si du kul tu r do da je. Dzi zo sta li na gro dze ni okla ska mi idy plo ma mi. W po zo sta e dni mu si im wy -

  star czy sa tys fak cja z te go, e umo li wi lipie szym bez piecz ne przej cie przez jezd ni.

  Ak cja zo sta a zor ga ni zo wa na przezKo men d Po wia to w Po li cji w wie ciu,Ze spl Szk Po nad gim na zjal nych, Szko

  Pod sta wo w nr1 oraz Sta ro stwo Po wia to -we w wie ciu.

  KRZYSZ TOF NO WIC KI

  Wi cej zdj i fil mik na stro niewww.swie cie 24.pl

  Dzi ku je my do brym kie row com

 • - O ra ny! Pod mo im ad re sem miesz ka likie dy y dzi ta kie ko men ta rze da osi sy sze pod czas dzi siej sze go spo -tka nia uczniw ZSP z Agniesz k Nie -rad ko z Ko mi sji Ra bi nicz nej.

  Nikt z mo dych uczest ni kw spo tka -nia nie spo dzie wa si ta kich od kry i emo -cji. Do znacz ne go po ru sze nia wrd su -cha czy do szo w dru giej cz ci pre lek cji. -Zro zu mie niu, e y dzi by li na szy mi s sia -da mi nor mal ny mi lud mi jak my, po ma -ga j za cho wa ne li sty na zwisk ofiar wraz zwy ko ny wa nym za wo dem, po sia da nymma jt kiem oraz miej scem za miesz ka nia m wi a Agniesz ka Nie rad ko, przed sta wi -ciel ka Ko mi sji Ra bi nicz nej ds. cmen ta rzyy dow skich. Po tych so wach ucznio wiemo gli na ocz nie prze ko na si jak na ma cal -na to hi sto ria. Pra wie wszy scy po tra fi li sko -ja rzy lo ka li za cj od na le zio nych w spi sachad re sw y j cych nie gdy w wie ciu y -dw. Kil ka osb nie kry o zdu mie nia, kie -dy od na le li swo je wa sne ad re sy. Od na -sta wie nia lo kal nej spo ec