Świecie24 extra - numer 02

Download Świecie24 Extra - numer 02

Post on 07-Apr-2016

241 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lokalne informacje ze Świecia i okolic w bezpłatnej gazecie wydawanej przez Gedeon Media.

TRANSCRIPT

 • W N U M E R Z E n W N U M E R Z E n W N U M E R Z E n W N U M E R Z E n W N U M E R Z E n W N U M E R Z E n W N U M E R Z E

  n n

  nga

  zeta

  BE

  ZP

  ATN

  An

  n n

  gaze

  ta B

  EZ

  PA

  TNA

  n n

  nga

  zeta

  BE

  ZP

  ATN

  An

  n n

  gaze

  ta B

  EZ

  PA

  TNA

  n n

  nga

  zeta

  BE

  ZP

  ATN

  An

  n n

  gaze

  ta B

  EZ

  PA

  TNA

  n n

  n

  Reklama

  Kto ma dziaa w remizie przy MickiewiczaOd kilku lat trwa spr o budynek stray poarnej przy ul. Mickiewicza. To siedziba OSP wiecie, ktre

  prowadzi Muzeum Poarnictwa, ale chcieliby wprowadzi si do niego ochotnicy z OSP Ratownik modej, aktywnej jednostki ratowniczej. Urzdnicy zamierzaj wkrtce rozwiza ten problem.

  strona 7

  POMAGAMY NADII! Niesamowita reakcja na apel rodziny chorej

  dziewczynki

  Str. 3

  Ciesz si kadym dniem!EXTRA WYWIAD z Michaem Wejnerem o miocido rodziny,pracy,sportu i innych pasji!

  Str. 4

  NR 2 u ROK I u 13 Wrzenia 2012 r. u www.swiecie24.pl u NAKAD: 3500 eg.

  OPERACJA WISA!Wiel ka przy go da po dr ni kw ze wie cia.

  Str. 8-9

 • Czwartek, 13 Wrzenia 2011Aktualnoci2

  Pod ar ty ku em Dla pie szych i ro we rzy stw

  Stef fan: Do ma ja si wy ro bi? ja k mamgwa ran cje, e jak b d je cha ro we rem to niewpad n w ja k dziu r w no wym chod ni ku?

  Ka zik: MO JE PO LE!Ju ri: A kie dy do Mon di? Uli c

  strach je cha, a przez las to chod nikw sta nie fa tal nym.

  obiek tyw nie: Co by nie po wie dzieo wie ciu, to aku rat chod ni ki i uli ce, kt -

  re pod le ga j gmi nie s w nie zym sta nie.Wy star czy po je cha do in nych s sied -nich miast e by sie o tym prze ko na. Alejak zwy kle ma rud nie bra ku je:). Co bysie nie zro bi o to le, le i le... Odro bi nobiek tyw ne go spoj rze nia po le cam...

  szok.: Dro ga b dzie od da na a po 2mie si cach si im przy po mni e cze gonie zro bi li al bo zro bi li ja k po pe li ni b dzie de wa sta cja te go. Tak jak na szawspa nia a fon tan na:))

  na -wie -dze -ni -lu -dzie: Bow tym kra ju tak ju jest z ty mi ro bo -ta mi. Po co ro bi chod nik czy dro graz i mie za pa co ne za ro bo te raz,jak mo na raz -chod nik czy dro gzbu do wa, dwa -mo na chod nik czydro g ro ze bra bo ka dzie sie gaz ka -ble, trzy ka na li z, wo d, czte ry re mont tej dro gi czy chod ni ka bo sidziu ry ro bi po tych po przed nichro bo tach. I w ten spo sb cie sz sie e

  mam ro bo t i za pa co ne 4 ra zyza bu do w dro gi czy chod ni ka a nieraz -tak jak to po win no by

  wie ciak: Ha ha, do bre, jesz czechod nik i cie ka ro we ro wa nie po wsta ya ju wszy scy wie dz, e b dzie le zro -bio ne. Sa mi fa chow cy.

  wie cia nin: Przy oka zji bu du jc ta -k cie k ro we ro w po win ni po sta wisys tem ro we ro wy ve tu ri lo.

  N A P O R T A L U W W W . S W I E C I E 2 4 . P L I N T E R N A U C I P I S A L I :

  Sa pe rzy przy ban ko ma cie

  W no cy z 18 na 19 wrze nia po li cyj ny pa trolprze po szy zo dziei pr bu j cych wy do stapie ni dze z ban ko ma tu w Prze cho wie. Prze -stp cy ucie kli z pi skiem opon, ale po zo sta opo nich urz dze nie, kt re mu sie li zba daspe cja li ci od a dun kw wy bu cho wych. Po twier dzam, e do szo do ta kie go zda rze nia m wi asp. Ma rek Ry dzew ski, rzecz nik pra -so wy wiec kiej po li cji. Trwa j in ten syw neczyn no ci do cho dze nio we. Te raz nie mo gzdra dza ad nych szcze g w do da je.

  Wy bi szy b Do prze stp stwa do szo 12 wrze nia.Spraw ca ka mie niem rzu ci w okno i wy biszy b. O zda rze niu do wie dzie li si kry mi nal -ni. Do tar li do po szko do wa ne go, kt ry po -twier dzi, e do szo do uszko dze nia mie nia.Swo je stra ty osza co wa na 500 zo tych. Po -li cjan ci do spra wy za trzy ma li 15-lat ka, kt ryjest po dej rze wa ny o ten czyn.

  Krtko

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail:ariel@swiecie24.pl)

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  reklamaZ GMI NY

  Grucz no: ksidz Fran ci szek Ka mec ki ode braw Pel pli nie z rk mar sza ka Se na tu Bog da na Bo ru se wi -cza naj wy sze wy r nie nie Ko cie wia: Me dal Chwal baGrzy mi sa wa za po ezj i pra c spo ecz n.

  wie cie: W ci gu jed ne go dnia dla cho rej na bia acz kNad ii Pio trow skiej uda o si uzbie ra po nad sto li trw krwi.

  wie cie: Od 1 pa dzier ni ka Miej ska Bi blio te kaPu blicz na wpro wa dza ogra ni cze nia do st pu do swo ichzbio rw.

  wie cie: Przed ko cem te go ro ku zo sta nie udo -stp nio na ul. So bie skie go w wie ciu. Z ko lei w przy -szym ro ku zo sta nie po sze rzo na dro ga cz ca Gr neMa rian ki z ul. Sien kie wi cza. Po wsta nie tam te chod niki cie ka ro we ro wa.

  wie cie: Pod czas naj bli szej se sji Ra dy Miej skiej po -dej mo wa ne b d de cy zje do ty cz ce zmian w bu de ciewie cia na rok 2013 i wie lo let nie go pla nu in we sty cyj ne go.

  wie cie: 29 wrze nia w sa li sta ro stwa po wia to -we go od b dzie si kon fe ren cja Po roz ma wiaj my o au -

  ty zmie. Wstp wol ny, po cz tek za pla no wa no na go -dzi n 10.

  Z PO WIA TU No we: W so bo t 29 wrze nia na Skar pie Nad wi -

  la skiej od b d si ko lej ne Otwar te Za wo dy La taw co -we Bli ej Nie ba. Po cz tek o go dzi nie 11.

  Osie: W so bo t 29 wrze nia na bo isku spor -to wym od b d si XXIII Oskie Bie gi im. Krzysz to -fa Ma li now skie go. Po cz tek za pla no wa no na go -dzi n 10.

  Par king (nie ofi cjal nie)otwar tyPa cjen ci Miej sko -Gmin nej Przy chod nimo g ju ko rzy sta z no wo wy bu do wa -ne go par kin gu. Na ra zie mo na sido nie go do sta je dy nie od uli cy Woj -ska Pol skie go.

  Zmo to ry zo wa ni pa cjen ci wiec kiejprzy chod ni mo g ode tchn z ulg. Kil -ka dzie sit no wo utwo rzo nych miejscpar kin go wych sku tecz nie od ci y do -tych cza so w prze strze za pla no wa nna po zo sta wia nie po jaz dw. Po p rocz -nej pra cy, plac jest ju do stp ny. Mo -na tam sta wia sa mo cho dy, cze ka my ca -y czas na ofi cjal n de cy zj nad zo ru bu -dow la ne go o do pusz cze niu no we go par -kin gu do uyt ku m wi Ry szard Sa -dow ski, kie row nik Wy dzia u In we sty cyj -ne go Urz du Mia sta w wie ciu. De cy zjata jest o ty le wa na dla kie row cw, iumo li wi wjazd na par king od stro nyuli cy Cu krow ni kw. Te raz do sta sitam mo na je dy nie przez Woj ska Pol -skie go in for mu je Sa dow ski.

  AST

  Chwalba dla ks. KameckiegoW Pel pli nie pod czas Jar mar ku Cy ster -skie go od by o si do rocz ne Wiel kieSpo tka nie Ko cie wia kw.

  Tam e, pod czas uro czy stej ga li, ks.Fran ci szek Ka mec ki (Grucz no) ode braz rk mar sza ka se na tu RP Bog da na Bo ru -se wi cza na gro d Chwal ba Grzy mi sa wa.Na gro da jest wr cza na re gio na li stomszcze gl nie za su o nym dla Ko cie wia. Ks.Fran ci szek Ka mec ki jest pro bosz czem pa -ra fii w. Ja na Chrzci cie la w Grucz nie.Jest uzna nym i wie lo krot nie na gra dza -nym po et i fe lie to ni st.

  Se nio rzy ru sza jpo wie dzW pa dzier ni ku ko lej ny rok aka de -mic ki za in au gu ru je Uni wer sy tet Trze -cie go Wie ku.

  Wy ka dy do ty cz ce zdro wia, bio -ener go te ra pii czy hi sto rii, wspl newy jaz dy i dys ku sje to tyl ko nie kt -re wy znacz ni ki, kt re od lat cha rak te -ry zu j wiec ki uni wer sy tet. Do dat ko -wo, stu den ci w po przed nich la tachbra li te udzia w kur sach j zy ko -wych i kom pu te ro wych. Za j cia spro wa dzo ne przez wy ka dow cwUni wer sy te tu Tech no lo gicz no -Przy -rod ni cze go, Uni wer sy te tu Ka zi mie -rza Wiel kie go i Uni wer sy te tu Mi ko a -ja Ko per ni ka. Te go rocz ny rok aka de -mic ki zo sta nie za in au gu ro wa ny 11pa dzier ni ka o go dzi nie 17 w sa li ka -me ral nej Sp dziel cze go Orod kaKul tu ry Sto krot ka. Szcze g o we in -for ma cje mo na uzy ska pod nu me -rem te le fo nu 52 33 12 188.

  AST

  Ama zon ki spo tka ysi na zam kuwiec kie Ama zon ki po raz ko lej ny za -pro si y swo je ko le an ki z wo je wdz -twa ku jaw sko -po mor skie go na tur niejucz ni czy. Mi mo nie po go dy, hu mo rydo pi sy wa y wszyst kim.

  Uczest nicz ki tur nie ju wraz z de le ga -cja mi szk po nad gim na zjal nych spo tka ysi naj pierw na Du ym Ryn ku. Tam przy -wi ta li je El bie ta Ka pu ci ska, sze fo waSto wa rzy sze nia Ko biet Ama zon ki Zie -mi wiec kiej, prze wod ni cz cy Ra dy Miej -skiej Je rzy Wj cik i se kre tarz gmi ny Le -szek u rek. Rak pier si nie jest wy ro -kiem. Po ka my, e po tra fi my cie szy siy ciem mi mo cho ro by ape lo wa a Ka pu -ci ska. Po cz ci ofi cjal nej na st pi prze -marsz na za mek. Tam na ze bra nych cze -ka y przy go to wa ne sta no wi ska do tur nie -ju ucz ni cze go. Kil ka strza w prb nychwy star czy o, aby oswo i si z u ka mi.Na naj bar dziej wy god nia ych cze ka a cie -pa gro chw ka. Wie czr za ko czy siwspl n bie sia d.

  AST

  Wspl na za ba wa, ry wa li za cja i mi lesp dzo ny czas. W ta ki spo sb ucznio -wie Gim na zjum nr 2 po wi ta li pierw szydzie je sie ni.

  Nie zwa a jc na za po wia da nedeszcz i ocho dze nie, gim na zja li ci, ro -dzi ce i na uczy cie le licz nie sta wi li siprzed gma chem szko y. Wspl nie za -mie rza li po wi ta pierw szy dzie astro -no micz nej je sie ni i sp dzi ra zem so bot -nie przed po u dnie. Na szlak wy ru szy ooko o osiem