Świecie24 extra - numer 19

Download Świecie24 Extra - numer 19

Post on 07-Apr-2016

227 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Stra nie tylko od gaszenia poarwPrezentacja OSP Przechowo

  Strony 12-13

  n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  Szybkie pomysy na dobr zabawStrona 11

  Poznaj wiecieUlica Wilhelmowska, Wilhelmstrasse, Sdowa

  Strona 6

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 19 u ROK I I u 4 l Ipca 2013 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 3500

  reklama

  Sta do stu owiec bie ga o w nie dzie lw no cy po uli cach na sze go mia sta.Przy po mo cy mo dych lu dzi uda o siza gna je za gro dy na Dia bel cach.

  To by nie co dzien ny, szo ku j cy wi -dok. Sie dzi my so bie przy Ca fe Kul tu raa tu przez gw ne skrzy o wa nie (ulic Woj -ska Pol skie go, Mic kie wi cza i Sien kie wi -cza) prze bie ga sta do owiec opo wia daKac per Her ba. Owce po bie gy w stro nha li spor to wo -wi do wi sko wej, od bi yw pra wo mi dzy blo ka mi, prze szy przezstru mie i za trzy ma y si w za gaj ni ku

  przy po cie Gim na zjum nr 1, gdzie po -czu y si w mia r bez piecz nie i za cz ysku ba tra w i ga z ki.

  W lad za owca mi nad bie gli mo dzilu dzie, co rusz przy cho dzi li no wi zo ba -czy nie co dzien ne zja wi sko. Na miej scedo tar li po li cjan ci. A dziw, e nie do szodo ad nej ko li zji na dro dze m wi mun -du ro wi.

  Oka zu je si, e to owce wrzo sw kii wi niar ki uy wa ne do wy pa sa nia na zbo -czach w Ze spo le Par kw Kra jo bra zo wychNad wi la skim i Che mi skim. Nie

  mo g pa si w Grucz nie przez ca y czas,a tyl ko przez kil ka dni w mie si cu tu -ma czy Ja ro saw Pa j kow ski, dy rek tor ze -spo u par kw. W po zo sta e dni trzy ma -my je w sa dzie li wo wym w wie ciu do -da je.

  Tym cza sem do sta da do tar opie ku -j cy si owca mi pa sterz z psem pa ster -skim i z gru p mo dzie y. Wy pro wa dzi liowce z za ro li, po gna li t sa m tra sw stro n ha li, pod kt r zwie rz ta wzbu -dzi y nie ma sen sa cj, uli c Sien kie wi -cza, Mic kie wi cza w stro n rze ki i da lej

  Nad brze n w stro n sa du na Dia bel -cach. Nie ma my na miej scu sa mo cho -du i przy cze py, wic to by naj prost szyspo sb, e by owce zna la zy si zno wuw za gro dzie m wi Pa j kow ski. Chctu po dzi ko wa mo dym lu dziom, kt -rzy zgo dzi li si nam po mc. Bez nich nie

  uda o by si opa no wa sta da i bez piecz -nie do pro wa dzi go do sa du. To Mo ni kaPau ka, Ka ta rzy na So mer ska, Alek san derMa li now ski, Kac per Her ba i J drzej Ko -ci ski. Za wa szym po red nic twem jesz -cze raz im dzi ku j do da je.

  KRZYSZ TOF NO WIC KI

  Owce zwie dza y wie cie no c

 • CZWARTEK, 4 lipca 20132

  Za trzy ma ni za kra dzie W no cy z 23 na 24.06 dy ur ny ko men dy po -li cji w wie ciu ode bra zgo sze nie o po dej -rza nych oso bach cho dz cych po te re nieko le jo wym w La sko wi cach. Kie dy pa troluda si na miej sce, po li cjan ci za trzy ma litrzech m czyzn, kt rzy ukra dli oko o 150me trw ka bla ste row ni cze go.21, 20 i 18la tek usy sze li za rzut po pe nie -nia prze stp stwa kra dzie y, za co gro zi imka ra od 3 mie si cy do 5 lat po zba wie niawol no ci.

  Zde rze nie czo o weTrzy oso by tra fi y do szpi ta la po wy pad kudo kt re go do szo 25.06 w Gr nym Grucz -nie. Na kra jo wej pit ce zde rzy y si dwasa mo cho dy oso bo we. Oko o godz. 10 29-let ni kie row ca se ata le ona z nie usta lo nejprzy czy ny zje cha na prze ciw ny pas ru chui zde rzy si czo o wo z ja d cym z prze ciw kaau di A3. Wsku tek zde rze nia ran ni zo sta liobaj kie row cy oraz 55-let nia pa sa er ka au -di. Wszy scy tra fi li do szpi ta la.

  Za trzy ma li sa mo cho do we go wa my wa cza25.06 po li cjan ci zo sta li po wia do mie ni, ew no cy, w Grucz nie kto wa ma si do za par -ko wa ne go na ul. My skiej sa mo cho du hon -da ci vic. Spraw ca po wy bi ciu szy by za braz wn trza sprzt au dio oraz pie ni dze. Po kil -ku go dzi nach mun du ro wi za trzy ma li 27-lat -ka i od zy ska li cz skra dzio ne go sprz tu,kt ry wr ci do wa ci cie la. Jesz cze te gosa me go dnia po dej rza ny m czy zna usy szaza rzut kra dzie y z wa ma niem m wi asp.Ma rek Ry dzew ski, rzecz nik po li cji w wie ciu. Za ta kie prze stp stwo gro zi ka ra od ro kudo 10 lat po zba wie nia wol no ci.

  Z MA TE RIA W KPP W WIE CIU OPRAC. NOW

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jzef Szydowski

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  Pi dni sp dzi li ucznio wie Li ceumOgl no kszta c ce go,, Me ne der o pro -fi lu po li cyj nym na obo zie woj sko wo su rvi va lo wym.

  To by nie za po mnia ny wy jazd.W dniach 17-21 czerw ca kla sa po li cyj -na sta cjo no wa a w Har cer skim Orod kuObo zo wym w Pl ku. Pod czas za j mo -dzie wi czy a m.in. musz tr i ska da niemel dun kw. Ucznio wie cht nie an ga o -wa li si w dzia a nia z bro ni, po sta wystrze lec kie, pa tro lo wa nie te re nu w szy kubo jo wym. Naj wik szym za in te re so wa -niem cie szy a si gra z uy ciem ASG orazrod kw pi ro tech nicz nych. Li ce ali ci po -zna wa li tak e za gad nie nia z dzie dzi ny sa -mo obro ny: oce na za gro e nia, tech ni kiobez wad nia nia, obro na przed no em i pi -sto le tem. Po za tym ucznio wie spo tka li siz tech ni ka mi prze trwa nia: bu do wa nieschro nie nia, po zy ski wa nie ognia i wo dy,two rze nie im pro wi zo wa nych na rz dzi

  oraz tech ni ka mi prze trwa nia na ska o nympo lu wal ki: w ma skach prze ciw ga zo wychi odzie y ochron nej.

  Na za ko cze nie obo zu ucznio wieotrzy ma li cer ty fi ka ty uko cze nia szko le -nia. Po byt w orod ku oka za si do brym

  po my sem na prak tycz ne za sto so wa nieteo rii po zna nej w kla sie pierw szej o pro fi -lu po li cyj nym. Wszy scy uczest ni cy obo -zu de kla ro wa li, e za rok chc wr cido Har cer skie go Orod ka Obo zo we gow Pl ku.

  Su rvi val przed wa ka cja mi

  Pi ja n 35-lat k za trzy ma li po li cjan ci po tym, jak awan tu ra do -mo wa za ko czy a si zra nie niem m czy zny. Naj praw do po dob -niej jesz cze dzi usy szy za rzut po pe nie nie prze stp stwa.

  Po li cja zo sta a we zwa na do awan tu ry do mo wej w No wemwczo raj oko o godz. 21. Na miej scu oka za o si, e 35-let nia ko -bie ta zra ni a no em 41-let nie go m czy zn. Prze ci a mu sk rna przed ra mie niu. Po li cjan ci nie zdra dza j szcze g w zaj cia. Po -krzyw dzo ny tra fi do szpi ta la a ko bie ta do po li cyj ne go aresz tu. Ba -da nie trze wo ci wy ka za o, e by a pi ja na. Mia a w or ga ni zmie po -nad trzy pro mi le al ko ho lu. Naj praw do po dob niej jesz cze dzi za -trzy ma na usy szy za rzut uszko dze nia cia a z art. 157 2 kk m -wi asp. Ma rek Ry dzew ski, rzecz nik KPP w wie ciu. Za ta kieprze stp stwo gro zi ka ra do 2 lat po zba wie nia wol no ci do da je.

  NOW

  113 km/h je cha 20-let ni m czy zna przyogra ni cze niu do 70. Za trzy ma ny przez dro gw -k pr bo wa prze ku pi po li cjan tw.

  Funk cjo na riu sze pro wa dzi li po miar prd ko ciw pi tek wie czo rem w Gr nym Grucz nie w miej -scu gdzie obo wi zu je ogra ni cze nie prd ko ci do 70km/h. O godz. 19.40 za trzy ma li kie row c, kt ryswo im sa mo cho dem znacz nie prze kro czy do zwo -lo n prd ko. Je cha o 43 km za szyb ko. Oka za osi jesz cze, e nie ma przy so bie pra wa jaz dy. Funk -cjo na riusz po in for mo wa kie row c, e na ka dana nie go man dat w wy so ko ci 350 zo tych i na je go

  kon to do pi sa ne zo sta nie 8 punk tw kar nych. -Dwu dzie sto la tek wo y po li cjan to wi do no tat ni ka100 zo tych ze so wa mi, e trze ba by czo wie kiemi po li cjan ci ma j nie ro bi spra wy re la cjo nu je asp.Ma rek Ry dzew ski, rzecz nik pra so wy wiec kiej po li -cji. - Kie row ca zo sta po in for mo wa ny, e usi o wa niewr cze nia po li cjan to wi pie ni dzy w za mian za od -st pie nie od czyn no ci su bo wych jest prze stp -stwem i zo sta za trzy ma ny do dys po zy cji pro ku ra to -ra. Za ta kie prze stp stwo gro zi ka ra do 10 lat po zba -wie nia wol no ci ko czy Ry dzew ski.

  NOW

  Z no em rzu ci a si na m czy zn St wa na a pw k dla po li cjan tw

  Gim na zjum nr w 1 w wie ciu po razko lej ny go ci o szes na sto oso bo w gru -p na sto lat kw z part ner skiej szko yw Gern she im.

  Spo tka nie od by o si w ra machpro jek tu Pol sko Nie miec kiejWsp pra cy Mo dzie y. Gru pa po -zna a si ju wcze niej, naj pierwdro g wir tu al n, a po tem pod czaspo by tu pol skich uczniw w Niem -czech na prze o mie pa dzier ni kai li sto pa da ubie ge go ro ku. Te razprzy szed czas na s siedz k re wi zy -t, kt ra trwa a od 31 ma ja do 07czerw ca. Te mat prze wod ni te go -rocz ne go spo tka nia to Oto Pol skawa nie. Ce lem or ga ni za to rw by opo ka za nie nie miec kim uczniomr no rod no ci na sze go kra ju i ro -do wi ska lo kal ne go. Std te w pro -gra mie zna laz si tak sze ro ki wa -chlarz atrak cji. Mo dzie zwie dzi aMal bork i Trj mia sto, gdzie gwo -dziem pro gra mu oka za a si so poc -ka pla a, mo lo i rejs stat kiem. Do -sko na lek cj hi sto rii, ale i y cia by -a wi zy ta w Mu zeum Stut thofw Sztu to wie, kt re na wszyst kich

  wy war o wiel kie wra e nie i wy wo a -o nu t re flek sji. Po tych wo ja achprzy szed tak e c