e-sochaczew.pl extra numer 38

Download e-Sochaczew.pl EXTRA numer 38

Post on 04-Apr-2016

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

e-Sochaczew.pl EXTRA numer 38

TRANSCRIPT

 • TemaT TygodNia

  b e Z P at N y D W u t yg O D N I k l O k a l N y n r 1 8 ( 3 8 ) / 2 0 1 4 l r o k i i l 2 5 w r Z e n i a 2 0 1 4 l i s s n 2 3 0 0 - 1 3 0 5

  nakad egzemPlarzy

  s. 2

  s

  w Numerze

  starostwo powiatoweIntegracyjnie podczas urodzin POIk-u

  s. 6

  gmina soCHaCZewDoynki w ktach relacja s. 7

  gmina rybnoegzekwie ludowe za CyprianaZabockiego w Rybnie

  s. 8

  gmina modZiesZynNajpikniejsze ogrdki w gminie

  s. 9

  gmina iwW gminie Iw przybywa kolorowychplacw zabaw s. 8

  Jak si wy sZo Z po Ci gu, to do pie ro mo na by o oCe ni, Co nam gro Zi o! tym bar dZieJ e by li myna skar pie prZed ur su sem i gdy by po Cig si wy ko le i, to nie by o by Co Zbie ra

  opo wia da pa ni Ho no ra ta

  Zawd rentier.

  Czy to si opaca? czytaj strona 5

  Reklama

  Pocig doSochaczewa o krok od katastrofy

 • Po li cjan ci z So cha cze wa i ra dom skiejko men dy Wo je wdz kiej, przy wspar -ciu an ty ter ro ry stw, roz bi li gru p po -dej rza n o han del nar ko ty ka mi na du - ska l na te re nie So cha cze wa. Funk -cjo na riu szom uda o si za bez pie czypra wie dwa ki lo gra my am fe ta mi nyoraz wier ki lo gra ma ma ri hu any.W sto sun ku do za trzy ma nych za pa dyju wnio ski o aresz ty. m czy znomgro zi do 10 lat wi zie nia.

  Mie si ce pra cy funk cjo na riu szyz ko mend w So cha cze wie i Ra do miuprze o y y si na za trzy ma nie pod ko -niec ubie ge go ty go dnia osb uwi ka -nych w nar ko ty ko wy pro ce der. Po li -cjan ci z Wy dzia u Kry mi nal ne go KPPw So cha cze wie wspl nie z funk cjo na -

  riu sza mi Wy dzia u dw. z Prze stp czo -ci Nar ko ty ko w Ko men dy Wo je -wdz kiej Po li cji zs. w Ra do miu,przy wspar ciu po li cyj nych an ty ter ro ry -stw we szli do kil ku miesz ka na te re -nie So cha cze wa.

  W cza sie ich prze szu ka nia mun du -ro wi od na le li pra wie dwa ki lo gra myam fe ta mi ny, pra wie wier ki lo gra mama ri hu any oraz po nad 36 gra mw ha -szy szu, a tak e wa gi elek tro nicz ne i in neprzed mio ty, kt re mo gy by po moc new han dlu nar ko ty ka mi.

  Wo bec dwch za -trzy ma nych m czyznPro ku ra tu ra Re jo no waw So cha cze wie wnio sko -wa a do miej sco we go s -du o areszt. Obaj sp dznaj bli sze trzy mie si cew aresz cie. Po li cjan ci niewy klu cza j dal szych za -trzy ma w tej spra wie.Po dej rza nym gro zido 10 lat wi zie nia.

  ko men da po wia to wapo li cji w so cha cze wie

  e -so cha czew. pl

  beZPatNy DWutygODNIk

  aDReS ReDakCjI: ul. Hanki Sawickiej 3b96-500 Sochaczew,

  e-mail: biuro@e-sochaczew.pl, tel. 46 811 15 55

  WYDAWCA: Fundacja e-Sochaczew.plReDaktOR NaCZelNa: Monika FigutDZIa Reklamy (tel. 46 811 15 55):Sylwia Bbenek (tel. 731 719 669), Maciej Maciejewski (tel. 731719 667)DRuk: Polska Presse, Warszawa; NakaD: 8000 egz.Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre zamieszczonych ogosze i zastrzega sobie prawo do skracania nadesanych tekstw.

  Biuro i telefon czynne dla mieszkacw w dni powszednie od 11.00 do 15.00. W czwartki biuro czynne od 9.00 do 18.00.

  Ukazuje si na podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  2 l temat tygODNIa e-Sochaczew.pl

  kinoraczejbdzieZbi gniew mag dziarz, wa ci ciel ma zo -wiec kiej Sie kin, w tym ki na ma zow -sze w So cha cze wie, nie ukry wa, epo na szym me dial nym na go nie niuspra wy, wa dze mia sta na resz cie pod -j y z nim kon struk tyw ne roz mo wyi za de kla ro wa y przy j cie wa run kw,kt re po zwo l na utrzy ma nie cy fryw na szym mie cie. ale ni cze go nieprze s dza, do p ki nie otrzy mawszyst kie go na pi mie.

  Te mat pod j li my w po przed nim nu -me rze e -So cha czew. pl extra. Zbi gniewMag dziarz za po wia da w nim li kwi da cjki na w Cho da ko wie w zwiz ku z tym, ewa dze mia sta oraz kie row nic two MOK --u, mi mo obiet nic zo o nych p to ra ro -ku te mu, nie za gwa ran to wa o Ma zo wiec -kiej Sie ci Kin dzier a wy lo ka lu na 10 lat.

  Dla fir my Z. Mag dzia rza ten okresjest klu czo wy. Na cy fr otrzy ma em do -ta cj z PISF -u (Pol ski In sty tut Sztu ki Fil -mo wej przyp. red.), ale z ta kim wa nieza strze e niem, e b d pro wa dzi ki nocy fro we przez 10 lat. W prze ciw nym ra -zie mu sz zwr ci do ta cj pod kre laszef Ma zo wiec kiej Sie ci Kin.

  Krt ko po na szej pu bli ka cji do szodo spo tka nia Z. Mag dzia rza z H. P dzie -jew sk. Do ga da no wszyst kie szcze g y. Przy j to mo je wa run ki, ale nie oga -szam suk ce su, do p ki nie do sta n te gona pi mie. W tym ty go dniu umo wadzier a wy na 10 lat ma by go to wa cie -szy si, ostro nie, nasz roz mw ca.

  e -so cha czew. pl

  Do zda rze nia, w kt rym uczest -ni czy li miesz ka cy na sze gomia sta, i o kt rym do dzigo no w me diach ogl no pol skich, do -szo w pi tek 19 wrze nia ok. 19.21na od cin ku mi dzy War sza w Wo chya War sza w Ur sus. Dwa po ci gi: Ko leiMa zo wiec kich War sza wa Wschod nia So cha czew oraz PKP In ter ci ty Go pla -na do Po zna nia je cha y rw no le gle,obok sie bie, w tym sa mym kie run ku.Wy ha mo wa y w ostat niej chwi li, tuprzed punk tem, w kt rym to ry cz siw je den. Ka ta stro fa ko le jo wa wi sia ana wo sku.

  Ze wstp nych usta le wy ni ka, e za -wi ni ma szy ni sta Ko lei Ma zo wiec kich,nie re agu jc w od po wied nim mo men ciena sy gna stj.

  Ta k wer sj pod trzy mu je rzecz nikPKP PLK Mi ro saw Sie mie niec. Po twier -dza te on, e do tra ge dii nie do szo dzi -ki ma szy ni cie PKP In ter ci ty, kt ryw ostat niej chwi li uy zgod ne go z pro ce -du r bez pie cze stwa sys te mu ra dio --stop, kt ry po zwa la na wy ha mo wa niepo ci gw w ru chu. Tu przed z cze -

  niem to rw oba ska dy zd y y si za -trzy ma. Na szcz cie nikt nie ucier pia.

  Utrud nie nia w ru chu na tym od cin -ku trwa y kil ka go dzin. Jak in for mu jePKP, cze ka j cym, zde ner wo wa nym pa -sa e rom do star cza no wo d.

  W KM ad nej wo dy nam nie do -star czy li! za prze cza pa ni Ho no ra ta. Po za tym kie row nik po ci gu po zwo lina to, e by lu dzie wy sko czy li z po ci gui po szli so bie to ra mi na sta cj Ur sus! e -na da! To by o ogrom ne nie bez pie cze -

  stwo, bo ruch po ci gw w kie run kuwschod nim nie by wstrzy ma ny, a lu dzieid cy to ra mi by li zde ner wo wa ni!

  Pa ni Ho no ra ta i in ni po dr ni do tar -li do So cha cze wa o 22.40

  e -so cha czew. pl

  wiel ka ak cja po li cji so cha czew skiej, ra dom skiej i an ty ter ro ry stw

  So cha czew ski gang nar ko ty ko wy roz bi ty

  Po cig do So cha cze wa o krok od ka ta stro fy

  Rzecznik PKP PLKMiRosaw sieMieniecutrzymuje, e zawinimaszynista KoleiMazowieckich, nie reagujc w odpowiednim momencie na sygna stj.

  by o szarp nie cie po ci gu i kie row nik ogo si przez me ga fon, e b dzie po stj ok. 60 min. tak na praw d, to niktnie zda wa so bie spra wy z te go, co si dzie je, gdy ka dy z nas chcia wr ci do do mu... ale jak si wy szo z po ci -gu, to do pie ro mo na by o oce ni, co nam gro zi o! tym bar dziej e by li my na skar pie przed ur su sem i gdy by po -cig si wy ko le i, to nie by o by co zbie ra opo wia da pa ni Ho no ra ta, kt ra w pi tek wie czo rem je cha a syn nymju na ca Pol sk po ci giem z War sza wy do So cha cze wa.

 • Re kon struk cje walk kam pa niiwrze nio wej 1939, ja ka prze -to czy a si przez so cha czew -sk zie mi, na trwa e wpi sa a

  si ju w nasz lo kal ny ka len darz im -prez hi sto rycz nych. W tym ro ku pa -sjo na ci hi sto rii rw nie po sta no wi lipod trzy ma jej ju po nad dzie si cio -let ni tra dy cj. W ostat ni week endwrze nia (27 i 28) z oka zji 75. rocz ni -

  cy obro ny So cha cze wa, zo ba czy myZlot Pa mi ci pol skie go wrze -nia 1939 ro ku.

  gw ne wi do wi sko pt. Obro nimia sto, przy go to wa ne na pod sta -wie au ten tycz nych walk to czo nychw na szym mie cie 13-15 wrze -nia 1939, od b dzie si w nie dzie -l 28 wrze nia o godz. 15.00. W tejgo dzi nie stu pol skich o nie rzy sto -

  czy wal k z sze dzie si cio ma re -kon struk to ra mi w nie miec kich mun -du rach. jak za pew nia j or ga ni za to -rzy, w go dzin nej bi twie wy ko rzy sta -ne zo sta n trzy czo gi, jed na prze -ciw pan cer na ar ma ta, sa mo cho dypan cer ne, dwie ar ma ty bo fors, ar -ma ta 75 mm oraz tan kiet ka tkS.

  Uwa ga! By ua twi prze nie sie niew cza sie, Mu zeum Ko lei W sko to ro -

  wej za pra sza na dwa kur sy re tro po ci -giem, kt ry prze wie zie za in te re so wa -nych z ul. To wa ro wej (spod sie dzi bymu zeum) do uli cy Olim pij skiej/rgPi sud skie go tu przed re kon struk cjbi twy. Koszt te go prze jaz du to tyl -ko 3 z. Go dzi ny od jaz du ciuch -ci: 14.15 i 14.45. Wstp na re kon struk -cj jest oczy wi cie wol ny. Dzie ci, kt reprzyj d na wi do wi sko, otrzy ma jw pre zen cie ko miks hi sto rycz nych au -tor stwa u ka sza Ku ci skie go, kt rena t oko licz no wy da ra tusz.

  e -so cha czew. pl

  e-Sochaczew.pl INFORmaCje l 3

  Reklama

  re kon struk cja Bi twy nad Bzu r 2014Za pra sza my na wi do wi sko w re kon struk cj bi twy nad bzu r 1939,

  kt ra od b dzie si 27 i 28 wrze nia na Po lach Czer won kow skich.

  programSObOta 27 WRZeNIal 16.00 Uroczysta akademia z okazjijubileuszu 40 rocznicy powstaniaMuzeum Ziemi Sochaczewskiej i PolaBitwy nad Bzur w Sochaczewie--Kramnice Miejskie, ul 1 maja.W programie m. in. prelekcjeprzybliajce dzieje placwki orazwrczenie pamitkowych medaliosobom szczeglnie zasuonym dlamuzeum.l 17.45 formowanie kolumnyrekonstruktorw WP do wymarszuna cmentarz wojenny. Zbirka PlacObrocw Sochaczewal 18.00 Historyczny Apel Pamicipowicony 3693 onierzom WojskaPolskiego pochowanymw Sochaczewie -Trojanowie. KwateraWP na cmentarzu wojennymprzy Alei 600- lecia.

  NIeDZIela 28 WRZeNIal 12.00 zoenie kwiatw na grobiemajora Feliksa Kozubowskiego, d-cyII/ 18 pp, przez delegacj wadzmiasta i grup rekonstrukcji KwateraWP na cmentarzu wojennym przy ul.Traugutta.Pola Czerwonkowskie przy ul. Olimpijskiej:l 13.00 M