e-sochaczew.pl extra numer 63

Download e-Sochaczew.pl EXTRA numer 63

Post on 23-Jul-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

e-Sochaczew.pl EXTRA numer 63

TRANSCRIPT

 • nakad egzemplarzy

  temattygodnia

  reklama

  Fot.

  ww

  w.sr

  f.ch

  b e z p at n y d w u t y g o d n i k l o k a l n y l n r 1 9 ( 6 3 ) / 2 0 1 5l 8 p a d z i e r n i k a 2 0 1 5 l i S S n 2 3 0 0 - 1 3 0 5

  s. 2

  sUchodcy w Sochaczewie?

 • W zwiz ku z trwa j cy mi pra ca miw za kre sie przy j cia przez Pol skuchod cw w ra mach re lo ka cji orazprze sie dle, zwra cam si z pro bo prze sa nie in for ma cji, czy Pa stwagmi na go to wa jest do przy j cia uchod -cw i je li tak, to ja kiej licz by. W tym ce -lu pro sz o wy pe nie nie za czo nej ta be -li [w ta be li jest miej sce na wpi sa nie licz -by uchod cw w og le, oraz w ra machte go: licz by ro dzin, licz by dzie ci i licz byosb sa mot nych przyp. red.]. Pra gnrw nie za zna czy, e in for ma cje wpi sy -wa ne do ta be li po win ny obej mo wa da -ne do ty cz ce mo li wo ci gmi ny, a nieju obec nych w gmi nie cu dzo ziem cw.Pro sz o prze sa nie za czo nej ta be lido ma zo wiec kie go Urz du Wo je wdz -kie go w War sza wie do dn. 15 pa dzier -ni ka 2015 r.

  ta kie pi sma z Ma zo wiec kie goUrz du Wo je wdz kie go w War sza wieotrzy ma li m. in. sta ro sta, bur mistrzi wj to wie gmin po wia tu so cha czew skie -go. Jak do no si sa mo rz do wy biu le tynin for ma cyj ny Zie mia So cha czew ska,sta ro sta i bur mistrz prze sa li ju do wo -je wo dy od po wied od ma wia j c przy j -cia uchod cw w swo ich jed nost kach sa -mo rz do wych. Z na szych in for ma cji wy -

  ni ka, e so cha czew skie gmi ny jesz czewo je wo dzie nie od po wie dzia y. Nie kt -rzy wj to wie, jak Mi ro saw Or li ski,chc si w tej kwe stii naj pierw skon sul -to wa z rad ny mi gmi ny.

  Pol scy wo je wo do wie skie ro wa lido gmin po wy ej za cy to wa ne pi smona pro b re sor tu pra cy i po li ty ki spo -

  ecz nej. Mi ni ster stwo wy ja nia, e chcero ze zna si w kwe stii mo li wo ci roz lo -ko wa nia i za kwa te ro wa nia uchod cww na szym kra ju. Wie dza ta z ko lei po -mc ma rz do wi w opra co wa niu kon -cep cji umo li wia j cej w przy szo ci, jupo po by cie w orod kach re cep cyj nych,asy mi la cj cu dzo ziem cw w Pol sce

  w sys te mie roz pro szo nym, czy li bez two -rze nia gett (obo zw).

  Wo bec kry zy su emi gra cyj ne gow Eu ro pie, oraz trwa j cej w na szym kra -ju kam pa nii wy bor czej, opo nen ci ko ali -cji rz dz cej za rzu ci li au to rom pi smapr b prze rzu ce nia na sa mo rz dy od po -wie dzial no ci za roz lo ko wa nie czy utrzy -ma nie uchod cw. W re to ry ce po li tycz -nej, na sta wio nej na zbi ja nie wy bor czychgo sw, nie bra ku je od wo y wa nia sido naj ni szych in stynk tw ludz kich, jaknie na wi, kse no fo bia czy ra sizm. Fa laemi gran tw z Bli skie go Wscho du nie -wt pli wie za sko czy a UE i na ra zie niema my ja sne go, uspo ka ja j ce go na stro jepro gra mu roz wi zu j ce go pro blem.Wszel kie pr by po wa ne go zmie rze niasi z rze czy wi sto ci, w miej sce jej od py -cha nia, spo ty ka j si z po li tycz nym,

  a i spo ecz nym pro te stem. Zwr myuwa g, e pi smo wo je wo dw nie za w apy ta nia o uchod cw z Azji czy p noc -nej Afry ki, mo wa w nim o uchod cachw og le, za tem rw nie np. z Ukra -iny. I cho dzi o uchod cw, a nie o emi -gran tw za rob ko wych, a uchod c jestten, kto ucie ka ze swo je go kra juprzed re al nym, cz sto mier tel nym za -gro e niem.

  Z py ta niem o ce lo wo i sens pismdo gmin w spra wie uchod cw zwr ci li -my si do Wo je wo dy Ma zo wiec kie go.Oto od po wied, ja k otrzy ma li my:

  Sza now na Pa ni Re dak tor,od po wia da jc na Pa ni py ta nia uprzej mie

  in for mu j, e wo je wo da ma zo wiec ki, na pro bMi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo ecz nej z 9wrze nia oraz Mi ni ster stwa Ad mi ni stra cjii Cy fry za cji z 15 wrze nia br., zwr ci sido wszyst kich ma zo wiec kich sa mo rz dwo prze ka za nie wstp nych in for ma cji o mo li wo -ciach przy j cia uchod cw. Pi sma ma j zwi -zek ze stan dar do w pro ce du r ope ra cyj n za -war t w Kra jo wym Pla nie Za rz dza nia Kry -zy so we go, do ty cz c ma so we go na py wu cu dzo -ziem cw. Dzia a nia ma j za za da nie sko or dy -no wa nie przy go to wa nia wo je wo dw do ewen -tu al ne go za pew nie nia wa run kw by to wych cu -dzo ziem com oraz spraw dze nie pro ce dur i pla -nw, kt re mo gy by by wy ko rzy sta ne w sy tu -acji na ge go przy by cia cu dzo ziem cw. Urzdwo je wdz ki zbie ra da ne ma j ce cha rak ter wy -cz nie orien ta cyj ny i nie sta no wi wi cej de -kla ra cji ze stro ny sa mo rz dw.

  Or ga nem od po wie dzial nym za dal szedzia a nia na obec nym eta pie jest Urzddo Spraw Cu dzo ziem cw.

  Z wy ra za mi sza cun kuZe sp pra so wy

  wo je wo dy ma zo wiec kie go

  Do daj my, e sa mo rz dy w kra juskraj nie r nie od po wia da y na pi smawo je wo dw. Nie kt re, jak So cha czew,od m wi y przy j cia uchod cw, in ne,rw nie du o mniej sze (cho cia by 300-oso bo wa wie Krusz ka) za de kla ro wa ymo li wo przy j cia np. jed nej ro dzi nywie lo dziet nej.

  fi gae -So cha czew. pl

  2 l temat tygodnia e-Sochaczew.pl

  BeZPatnydwutyGodnik

  adreSredakcji: ul. Hanki Sawickiej 3b96-500 Sochaczew,

  e-mail: biuro@e-sochaczew.pl, tel. 46 811 15 55

  WYDAWCA: Fundacja e-Sochaczew.plredaktornacZelna: Monika FigutdZiareklamy(tel. 468111555):Sylwia Bbenek (tel. 731 719 669), Iwona Sosnowska (tel. 731719 667)druk: Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa; nakad: 8000 egz.Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre zamieszczonych ogosze i zastrzega sobie prawo do skracania nadesanych tekstw.

  Biuro i telefon czynne dla mieszkacw w dni powszednie od 11.00 do 15.00. W czwartki biuro czynne od 9.00 do 18.00.

  Ukazuje si na podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  oGoSZenie

  nowa wiceprzewodniczcarady miastaPodczassesji 21wrzeniaradnimiastaSochaczewwybrali swojnowwice-przewodniczc. Zostaa ni kamilaGoaszewska kotlarz z Sochaczew-skiegoForumSamorzdowego.

  Wy br no we go wi ce prze wod ni cz -ce go Ra dy Mia sta So cha czew prze bie gabez dys ku sji. Zgo szo no dwch kan dy da -tw do tej funk cji. Zo fia De ni sie wicz za -pro po no wa a Ada ma Klo cha, na to miastKry sty na Dy biec Ka mi l Go a szew sk Ko tlarz. Po par cie rad nych w go so wa -niu taj nym roz o y o si 14 do 7, zewska za niem na przed sta wi ciel k So cha -czew skie go Fo rum Sa mo rz do we go.

  Ka mi la Go a szew ska Ko tlarz za -st pi a Syl we stra Zdzie szy skie go, kt -rych zre zy gno wa z funk cji wi ce prze wod ni cz ce go RM z dniem 31 lip ca br., a kt ryrw nie jest czon kiem So cha czew skie go Fo rum Sa mo rz do we go or ga ni za cji bur -mi strza Pio tra Osiec kie go. W pre zy dium Ra dy ma my dzi za tem ta ki sam ukad jakdo tych czas, w ca o ci prze j ty przez ko ali cj rz dz c. Przy po mnij my, Ka mi la Go a -szew ska Ko tlarz za sia da w nim obok dwch czon kw PiS: prze wod ni cz ce go Syl we -stra Kacz mar ka i wi ce prze wod ni cz ce go Ar ka diu sza Ka ra sia.

  fi gae -So cha czew. pl

  Uchod cy w So cha cze wie?Jak donosi miejski biuletyn informacyjny, burmistrz Sochaczewa piotr osiecki oraz starosta sochaczewski Jolanta gonta odmwili przyjciauchodcw w swoich jednostkach samorzdowych. wjtowie gmin przewanie jeszcze odpowiedzi nie udzielili. Chc, jak na przykad wjt gminy Sochaczew, skonsultowa si w tej sprawie z radnymi.

  Fot.

  huf fi

  ng to

  n pos

  t.de

  TEMATTYGODNIA

 • e-Sochaczew.pl informaCJe l 3

  mirosaw adam orliski toradny Sejmiku wojewdztwamazowieckiego ju drugiejkadencji. Jest dobrze znanymieszkacom naszegopowiatu. od lat angauje siw sprawy regionu, skuteczniezabiega o realizacj jaknajwikszej liczby projektw,dziki ktrym yje si namatwiej. robi to nie tylkoz powodu lokalnegopatriotyzmu, ktry silnieodczuwa jako rodowitysochaczewianin, robi torwnie z powoania, pracaspoeczna i samorzdowa tojego autentyczna pasja.

  w Sejmikuwojewdztwa mazowiec-kiegoreprezentujepanokrgpocko--ciechanowski. Pomimo tak duegoobszaru, udaje si panu angaowaw wiele inicjatyw. jak wyglda co-dzienna pracaradnegowojewdztwamazowieckiego?

  Ma zow sze to naj wik szy re gionw Pol sce, a tak e w tej cz ci Eu ro py,dla te go by cie rad nym Sej mi ku Ma zo -wiec kie go wy ma ga du e go za an ga o wa -nia rw nie pod wzgl dem udzia uw r ne go ro dza ju spo tka niach i pro jek -tach. Trze ba jed ne go dnia lub w week -end prze miesz cza si po mi dzy So cha -cze wem, y rar do wem, a Ma w czy Cie -cha no wem. Na le y pod kre li, e w Sej -mi ku za sia da tyl ko 51 rad nych na ca eMa zow sze, a po rw ny wal nie po swna Ma zow szu ma my 60. To po ka zu jepo trze b rze czy wi ste go i ak tyw ne goudzia u w kre owa niu po li ty ki re gio nu.W Sej mi ku pe ni funk cj prze wod ni -cz ce go Ko mi sji Bu de tu i Fi nan sw, je -stem te czon kiem Ko mi sji Re wi zyj nejoraz Ko mi sji Bez pie cze stwa, Po rzd ku

  Pu blicz ne go, Sa mo rz du i Pra wa. Wa -nie w ko mi sjach jest naj wik sza pra came ry to rycz na. Nie zwy kle po moc new pra cy i dzia al no ci pu blicz nej jestrw nie mo je wy kszta ce nie praw ni cze,je stem dok to ran tem pra wa kon sty tu cyj -ne go Uni wer sy te tu War szaw skie go.Prze pi sy pra wa to pod sta wa kom pe ten -cji sa mo rz du te ry to rial ne go.

  SprawujepanmandatradnegoSejmi-ku wojewdztwa mazowieckiegodrugkadencj. jakie tematysnaj-trudniejsze?

  Roz wj naj bar dziej zr ni co wa -ne go wo je wdz twa w Pol sce po wi nienby zrw no wa o ny i to jest chy ba naj -wik sze wy zwa nie, aby dys pro por cjepo mi dzy sto li c re gio nu i za ra zemsto li c Pol ski War sza w zmniej szatak, aby Ma zow sze by o wi docz new ka dej wio sce i ma ym mie cie. Tapra ca, jak ka da in na, wy ma ga ci ge -go roz wo ju i ucze nia si. Sta ram sirw nie uczy po przez do wiad cze niezdo by wa ne od in nych, uczest ni czcbar dzo cz sto w se sjach rad gmin,miast, po wia tw. Pra gn by z miesz -ka ca mi i po ma ga w roz wi zy wa niuich pro ble mw, po nie wa czu j ta kwe wn