Świecie24 extra - numer 18

Download Świecie24 Extra - numer 18

Post on 07-Apr-2016

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

W numerze m.in.: 10-lecie OSP Ratownik. Młodzian nie wsiądze na ścigacza - wywiad z Piotrem Łukaszewskim o szkoleniu kandydatów na motocyklistów. Poznaj Świecie: ul. Mickiewicza. Niezwykła zapowiedź festiawalu Blues na Świecie (przewodnik festiwalowy).

TRANSCRIPT

 • 10-lecie OSP RatownikRelacja z uroczystoci i krtki opis jednostki

  Stro na 8

  n n

  ng

  azeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n n

  Modzian nie wsidzie na cigaczaWy wiad Extra z Pio trem u ka szew skim o szko le niu kan dy da tw na mo to cy kli stw

  Strona 10

  wiecian plany wyjazdoweO tym jak mdrze wyjecha na urlop

  Stro na 14-17

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 18 u ROK I I u 13 CZERWCA 2013 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 3500

  reklama

  Dwa dni dziw nych za cho wa na Du ymRyn ku. In struk to rzy z OKSiR za ch ca liprze chod niw do wspl nej za ba wy.

  Pierw sze go dnia na py t Ryn ku wkro czySa wo mir J wiak wspo ma ga ny przez ak to -rw Te atru wie cie. Prze chod nie z lek kimzdzi wie niem ob ser wo wa li, jak prze bra ne po -sta cie owi ja j sza rym pa pie rem po mnik, pod -le wa j kwia ty, ma lu j si na wza jem far b i k -pi si w fon tan nie. Ar ty ci za pra sza li rw nie

  wi dzw do za ba wy ka dy cht ny mgna przy kad za pro te sto wa prze ciw ko cze mu. Wie lu by o tak za do wo lo nych z y cia, e niemia o po wo dw do na rze ka nia mie je siSa wek J wiak. Ca a ak cja za ko czy a si ko -lo ro wym po cho dem, kt ry w cza sie dro gido OKSi Ru od pie wa ta kie stan dar dy, jakSto krot ka ro sa po lna czy Sza dzie wecz ka.

  Na stp ne go dnia ryn ku za brzmia a nie ty -po wa mu zy ka. Oka za o si, e bb ny i sha ke ry

  mo na wy ko na z bu te lek. Nie ste ty, po go danie sprzy ja a mu zy ko wa niu. By o chod no,ale i tak wy trwa o z na mi sze cio ro dzie ci m wi Ariel Staw ski, ini cja tor ak cji. Zgod niez wcze niej szy mi za po wie dzia mi, ca a eko or -kie stra mia a pier wot nie wy gl da ina czej. Ciem ne chmu ry prze stra szy y per ku si stw.Ale dzi ki te mu uda o nam si prze pro wa dzicie ka w lek cj ryt mi ki do da je Staw ski.

  RED

  Oy wia li ry nek

 • CZWARTEK, 13 czerwca 20132

  Zmia do ne vo lvo

  5.06 na skrzy o wa niudro gi kra jo wej nr 5 i tra -sy z Prusz cza do To pol -na do szo do zde rze niaoso bo we go vo lvo z ci -a ro wym Ma nem wio z cym a du nek pa pie -ru. Kie row ca vo lvo wy je cha na pit kwprost pod ci a rw k. - Jed na oso ba zgi -n a na miej scu, a dwie in ne z ci ki mi ob -ra e nia mi zo sta y prze wie zio ne do szpi ta la in for mu je do wd ca ak cji ra tow ni czej m.bry ga dier Ja kub Grzy wacz z KPP wie cie.

  Wo recz ki z ma ri hu an

  6.06 po li cjan ci we szli do jed ne go z miesz -ka przy ul. Me stwi na. - W cza sie prze szu -ka nia zna le zio no 6 wo recz kw stru no wychz su szem ro lin nym o wa dze 5 gram m -wi asp. Ma rek Ry dzew ski, rzecz nik KPPwie cie. - Wstp ne te sty wy ka za y, e toma ri hu ana. 19-let ni m czy zna zo sta za -trzy ma ny. Za po sia da nie rod kw odu rza -j cych gro zi ka ra do 3 lat po zba wie niawol no ci.

  Kra dli kar to ny z al ko ho lem

  7.06 w no cy po li cjan ci z No we go za trzy ma lina go r cym uczyn ku dwch m czyzn, kt -rzy na par kin gu w Gr nych Mor gach coprze no si li z ci a rw ki do bu sa. W bu siezna le li ok. 150 li tro wych bu te lek z al ko ho -lem. Ze wstp nych usta le funk cjo na riu szywy ni ka, e kie row ca, ci a rw ki prze wo -cej al ko hol, um wi si na par kin gu z dru -gim. Wa ma li si do kon te ne ra aby za brastam td cz al ko ho lu. I tak ich na kry lipo li cjan ci.Na podst. ma te ria w KPP oprac. NOW

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jzef Szydowski

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  Ka dy za in te re so wa ny mo e wziudzia w zor ga ni zo wa nej przez po li cjde ba cie w No wem Prze moc do mo wa re aguj i po m.

  Dzi ki zor ga ni zo wa niu de ba ty po li -cjan ci chc si do wie dzie ja kie s spo ecz -ne ocze ki wa nia w za kre sie za pew nie niabez pie cze stwa ofia rom prze mo cy do mo -wej. Uczest ni cy de ba ty b d po dej m sipr by zde fi nio wa nia naj cz ciej spo ty ka -nych pro ble mw w dia gno zo wa niu prze -mo cy w ro dzi nie. In nym ce lem de ba tyjest cze nie oby wa te li w wy pra co wa niepro po zy cji roz wi za ma j cych na ce luwzrost po czu cia bez pie cze stwa miesz -ka cw m wi asp. Ma rek Ry dzew ski,rzecz nik KPP w wie ciu.

  Pod czas de ba ty po ru szo ne zo sta nna st pu j ce te ma ty: pro fil psy cho lo -gicz ny ofia ry i spraw cy prze mo cy do -

  mo wej jak spra wi aby po zwo li li so -bie po mc, dia gno zo wa nie prze mo cyw ro dzi nie, in stru men ty praw new wal ce z prze mo c w ro dzi nie na eta -pie po dej rze nia ist nie nia prze mo cy, po -st po wa nie przy go to waw cze o czynz art. 207 kk, rod ki za po bie gaw cze,zna mio na prze stp stwa zn ca nia, pro -blem al ko ho lo wy, ka ral no spraw -cy i ochro na ofia ry, po moc do ra -na ofia rom prze mo cy do mo wej.

  Na po wia to w de ba t spo ecz n do ty -cz c pro ble mu prze mo cy w ro dzi nie za -pra sza Ko men dant Po wia to wy Po li cjiw wie ciu m. insp. Da riusz Knoff. Spo -tka nie od b dzie si w po nie dzia ek 24czerw ca o godz. 16.30 w sa li kon fe ren cyj -nej Cen trum Kul tu ry Za mek w No wem,ul. Plac Zam ko wy 3.

  NOW

  Otwar ta de ba ta o prze mo cy w ro dzi nie

  Po nad set ka dzie ci wzi a udziaw za wo dach wd kar skich zor ga ni zo -wa nych z oka zji Dnia Dziec ka. Mi mocho du, wszy scy wy trwa li na swo ichsta no wi skach.

  W gru pie dziew czt I miej sce za j aJu sty na Kar wasz z wy ni kiem 2,92 kg,dru gie miej sce przy pa do Na ta lii Mar -chle wicz z wy ni kiem 2,01 kg, a trze ciemiej sce za j a Wik to ria Aga tow ska z wy -ni kiem 1,99 kg. Na gro d za naj wik szry b otrzy ma a Oli wia Cha re ska, kt rzo wi a ka ra sia sre brzy ste go o wa dze0,77 kg. W gru pie chop cw do 10 laI miej sce za j Igor Za gr ski, kt ry zo wi4,58 kg ryb co te oka za o si naj lep szymwy ni kiem ca ych za wo dw. Dru gie miej -sce w tej ka te go rii za j Mi ko aj Go dekz wy ni kiem 3,47 kg a trze cia lo ka ta przy -pa da a Pio tro wi Klu czy skie mu z wy ni -kiem 3,11 kg. Naj wik sza ry b w tej gru -pie zo wi Ma te usz Klaj bor by to ka rasre brzy sty o wa dze 0,79 kg.

  W gru pie chop cw od 11 do 15 latI miej sce za j Hu bert Ad rych, kt ry zo wi3,19 kg ryb, dru gie miej sce za j Ma te uszSten cel z wy ni kiem 2,66 kg, a trze cie miej -sce za j Se ba stian Gru bich z wy ni kiem2,50 kg ryb. W tej gu pie naj wik sza ry bza pa Mi ko aj Gru bel. Je go u pem pa da ary ba o wa dze 0,93 kg ja k by a Ti la pia. Ry -ba zro bi a wiel kie po ru sze nie wrd mo -dych wd ka rzy jak i or ga ni za to rw.

  Or ga ni za to rzy dzi ku j za po moc w or -ga ni za cji za wo dw pre ze so wi i pra cow ni komfir my PMP Fast Se rvi ce w wie ciu, Urz do wiMiej skie mu w wie ciu, Sta ro stwu Po wia to -we mu w wie ciu, PSS Spo em w wie ciu, pa -nu E. wi der skie mu ze skle pu wd kar ski MI -LO, pa nu J. Gra jew skie mu ze skle pu wd -kar ski RYB KA, pa nu D. Ryb czy skie mu,

  Za rz do wi Ko a PZW Mon di, Za rz do wi Ko -a PZW Prze cho wo, pa nu J. Kwie ci skie muz fir my RO PLAST, pa nu M. Klaj borz fir myOKNO MIR, pa nu Cz. Go u skie mu z dru -kar ni LEW, pa nu Ro ma no wi Spra da. pa nuMie czy sa wo wi a pi ski mu pa nom Mar ko -wi Kie pi skie mu i Ja nu szo wi Kon wi skie -mu oraz por ta lo wi wie cie 24.

  MAT. NA DE SA NE

  Wd ko wa li na Dzie Dziec ka

  Deszcz i ni ska tem pe ra tu ra sku tecz -nie po psu y pla ny or ga ni za to rom co -rocz ne go Kon cer tu Przy ja ni "Se nio -rzy se nio rom". Ci, kt rzy zde cy do wa -li si jed nak do trze do wie cia, ba -wi li si jed nak wy bor nie.

  - Po go dy nie ste ty nie da si za pla no -wa - przy zna a Te re sa Szy czew ska, sze -fo wa Klu bu Se nio ra Ko cie wia cy, kt ryju od dzie wi ciu lat or ga ni zu je kon cer -ty przy ja ni. By mo e wa nie to spra -wi o, e tym ra zem do wie cia zje cha oo wie le mniej go ci ni w la tach ubie -gych. Przy by li do am fi te atru nie da wa -li jed nak za wy gra n i uzbro je ni w pa ra -so le i prze ciw desz czo we pasz cze ta -czy li i pie wa li wraz z ze spo a mi wy st -pu j cy mi na sce nie. W su mie przed pu -blicz no ci za pre zen to wa o si sie dem -na stu wy ko naw cw z ca ej Pol ski. - Se -nio rzy to lu dzie, kt rzy lu bi si ba wi ispo ty ka. My l, e mo dzi po win niwie lo krot nie bra z nich przy kad - po -wie dzia a Szy czew ska.

  Za ba wa mi mo nie po go dy

 • 3Po prze tar gu na wy wz od pa dwko mu nal nych w gmi nie wie cieoka za o si, e opa ty mo g bydu o ni sze: 9 z od oso by za od -pa dy po se gre go wa ne i 15 zza nie po se gre go wa ne.

  Przy po mnij my, e zgod nie z no -wy mi prze pi sa mi, od 1 lip ca to sa mo -rz dy we zm na sie bie obo wi zek za -go spo da ro wa nia od pa dw ko mu nal -nych. Wa ci cie le do mw jed no ro -dzin nych, wspl no ty, sp dziel niei za rzd cy blo kw nie b d ju wy -bie ra li na wa sn r k fir m, kt rama od bie ra od pa dy. Za ca o, po -czw szy od wy wo zu mie ci, a ko -czc na ich uniesz ko dli wia niu, b -dzie od po wia da a gmi na.

  Ta szy wy gry waI to na gmi nie spo czy wa obo wi zek

  wy bo ru fir my, kt ra b dzie wiad czyte usu gi. Do prze tar gu sta n y tyl kodwie fir my: wiec ki Za kad Usug Ko -mu n