Świecie24 extra - numer 40

Download Świecie24 Extra - numer 40

Post on 07-Apr-2016

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 40 u ROK I I I u 30 PADZIERNIKA 2014 r. u www.swiecie24.pl u nakad 5000

  reklama

  reklama

  Sprawd swo j spraw noKPP wie cie, ZSP w wie ciu oraz UKS Sprint or ga ni zu je 10edy cj kon kur su Test Po li cjan ta. Kon kurs ad re so wa ny jestdo wszyst kich miesz ka cw po wia tu wiec kie go i po wia twocien nych.

  Po le ga na po ko na niu w okre lo nym cza sie spraw no cio we go to ruprze szkd, kt ry mu si przej ka dy kan dy dat do su by w Po li cji (opis te -

  stu mo na zna le w in ter ne cie po wpi sa niu w wy szu ki war ce ha sa Testspraw no cio wy dla po li cjan tw).

  Eli mi na cje do tur nie ju gw ne go, kt ry od b dzie si w 2015 r. zo sta -n prze pro wa dzo ne 7 li sto pa da. o godz. 10:00 w ha li wi do wi sko wo -spor -to wej w wie ciu.

  Zgo sze nia do 5.11 faks: 52 33 32523, tel.: 52 33 32 525.50 naj lep szych uczest ni kw zo sta nie za pro szo nych do tur -

  nie ju gw ne go.

  Ma my co raz lep sza wo d w je zio -rach to wnio sek po ba da niu wo dyw je zio rach Je ew ko i Biel skie, kt reprze pro wa dzi li ucznio wie Ze spo uSzk w Je e wie.

  Mo dzi ba da cze wzi li udzia w ak cjizor ga ni zo wa nej w ra mach wia to we goDnia Mo ni to rin gu Wo dy. Za j cia w te re niepo pro wa dzi li przed sta wi cie le, dzia a j cej nate re nie gmi ny Je e wo, fir my Agri Plus, kt -ra ju po raz ko lej ny ini cju je ba da nia czy sto -ci wd w oko licz nych je zio rach.

  Ucznio wie zo sta li wy po sa e ni w ze -sta wy ba daw cze, w oku la ry ochron ne ir ka wicz ki. Po do kad nym in struk ta uprze ba da li stan fi zy ko -che micz ny wd. W je gora mach spraw dzo na zo -sta a tem pe ra tu ra wo dy,jej zmt nie nie i po sia da -ne pH. W je zio rze Je ew -ko tem pe ra tu ra wy no si a14 st. C, wo da by a kla -row na, nie za wie ra aznacz nych ilo ci za wie si -ny, po sia da pH = 7, co jestbar dzo do brym wy ni -kiem dla roz wo ju or ga ni -zmw y wych oraz jest w

  stop niu po praw nym na sy co na tle nem.Na ba zie ana liz z po przed nich lat mo -na by o stwier dzi, e ja ko wo dy wtym zbior ni ku sys te ma tycz nie si po -pra wia.

  Je zio ro Biel skie wy ka za o bar dzo po -dob ne pa ra me try. Tem pe ra tu ra wo dy rw -nie wy no si a 14 st. C, wo da by a kla row -na i po zba wio na za wie si ny, st e nie jo nwwo do ro wych wy no si pH=7.

  Te da ne wiad czy y te o tym, e wobu zbior ni kach nie ma sub stan cji nie do -zwo lo nych ta kich jak cie ki, a wpyw czo -wie ka nie po wo du je jej za nie czysz cze nia.

  RO DO: WWW.UG -JE ZE WO.LO.PL

  W tych je zio rach nie ma cie kw

 • CZWARTEK, 30 padziernika 20142

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jzef Szydowski,

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  Po li cjan ci Ru chu Dro go we go wiec kiejko men dy uka ra li spraw c nie bez piecz -ne go zda rze nia dro go we go man da temkar nym. Na szcz cie oby o si bezofiar.

  Do nie bez piecz ne go zda rze nia dro go -we go do szo 17.10 ok. go dzi ny 11:40 nauli cy Ko ciusz ki w wie ciu. Z usta le po li -cjan tw wiec kiej dro gw ki wy ni ka, e kie -ru j cy sa mo cho dem bmw na skrzy o wa niu

  uli cy Ko ciusz ki z uli c Chmiel ni ki na u kudro gi stra ci pa no wa nie nad po jaz dem i zdu si ude rzy w drze wo, tu przy ru chli -wym chod ni ku dla pie szych. Praw do po -dob n przy czy n te go zda rze nia by a nad -mier na prd ko, co po twier dza j wiad ko -wie te go zda rze nia. Spraw ca 18-let ni miesz -ka niec po wia tu wiec kie go zo sta uka ra nyman da tem kar nym w wy so ko ci 300 z.

  RED

  W miesz ka niu 59-let niej miesz kan kiwie cia po li cjan ci zna le li 1048 sztukpa pie ro sw i oko o 3,5 kg ty to niu bezpol skich zna kw ak cy zy.

  Po li cjan ci zwal cza j cy prze stp czogo spo dar cz dzi ki uzy ska nym in for ma -cjom usta li li, e 59-let nia miesz kan kawie cia mo e sprze da wa w swo im miesz -ka niu pa pie ro sy bez ak cy zy. Prze szu ka niepo miesz cze po twier dzi o ten fakt. W jed -nym z po koi w sza fie funk cjo na riu sze zna -

  le li pa pie ro sy oraz ty to. cz nie mun du -ro wi za bez pie czy li 1048 sztuk pa pie ro sworaz oko o 3,5 kg ty to niu.

  Ko bie ta od po wie te raz za prze stp -stwo skar bo we. Zgod nie z ko dek sem kar -no -skar bo wym za te go ty pu czyn mo e jejgro zi wy so ka ka ra grzyw ny in for mu jest. asp. Ma ciej Ra ko wicz, rzecz nik pra so wyKPP wie cie.

  RED

  BMW wy pa do na u ku dro giPo nad ty sic nie le gal nych pa pie ro sw

  W tym ro ku nie s pla no wa ne zmia nyor ga ni za cji ru chu przy naj wik szychcmen ta rzach po wia tu. Po li cja pod po -wia da jak bez piecz nie do je cha do nie -raz od le gych ne kro po lii.

  Te go rocz na ak cja Znicz roz pocz -nie si w pi tek 31 pa dzier ni ka i po -trwa do 3 li sto pa da. Po li cjan ci b d wtym cza sie czu wa nad pyn no ci orazbez pie cze stwem ru chu. Zwr c szcze -gl n uwa g na to czy kie row cy po ru sza -j si z bez piecz n prd ko ci, spraw dzstan tech nicz ny po jaz dw i zba da jtrze wo.

  - Ju w pi tek wie le osb wy ru szy wpo dr, aby w Dzie Wszyst kich wi -tych do trze do miej sco wo ci, w kt rychb d od wie dza gro by bli skich. - Bar dzocz sto jest to wie lo go dzin na po dr , dla te -go na le y wic pa mi ta o pod sta wo wychza sa dach bez pie cze stwa pod kre lanad kom. Mo ni ka Chle bicz, rzecz nik pra -so wy KWP w Byd gosz czy.

  * Wy bie ra jc si w du g dro g, bd -my wy po cz ci.

  * Tra s po ko nuj my eta pa mi, ro bic cope wien czas prze rw na od po czy nek.

  * Prze rwy na le y ro bi w miej scach dote go prze zna czo nych, aby nie po wo do waza gro e nia w ru chu dro go wym.

  * W po dr y do pil nuj my, e by wszy -scy pa sa e ro wie mie li za pi te pa sy bez pie -cze stwa. Nie za po mi naj my o pra wi do -wym prze wo e niu dzie ci.

  * Za bez piecz my wszyst kie ba ga e, abyw chwi li zda rze nia dro go we go nie po wo -

  do wa y one do dat ko we go za gro e nia. W oko li cach cmen ta rzy w tych dniach

  jest rw nie bar dzo tocz no. Mun du ro wi za -le ca j, aby szcze gl nie w du ych mia stach,ko rzy sta z ko mu ni ka cji miej skiej. Spe cjal neli nie au to bu so we, tram wa jo we b d "uprzy -wi le jo wa ne" w ru chu i do je dzie my ni mi tam,gdzie sa mo chd pry wat ny nie b dzie mgwje cha, a tym bar dziej za par ko wa.

  Pro wa dzc sa mo chd nie jed my napa mi. Par kuj my sa mo chd z go w,

  zgod nie z prze pi sa mi, w wy zna czo nychmiej scach. Za dbaj my o to, aby sa mo chdnie blo ko wa wjaz du lub wy jaz du z dro gi,bd do st pu do wcze niej, pra wi do woza par ko wa ne go po jaz du. Pie szym po li cjaprzy po mi na, e :

  z sa mo cho du nie da si za trzy ma wmiej scu, dla te go te nie po win ni wy mu -sza pierw sze stwa przej cia przed nad je -da j cym sa mo cho dem,

  z idc dro g po za mia stem, trze ba pa -mi ta o ele men tach od bla sko wych naubra niu. Jest to obo wiz ko we, a kie row cyb d mo gli do strzec pie szych w od po wied -nim mo men cie i bez piecz nie ich omi n.

  B dzie tocz no przy cmen ta rzach

  Dwu krot nie ewa ku owa ni by li w po nie -dzia ek pra cow ni cy Urz du Skar bo we -go w wie ciu. Po dob nie jak w kil ku -dzie si ciu urz dach w Pol sce alarmoka za si fa szy wym.

  27 pa dzier ni ka ra no na czel nik wiec -kiej skar bw ki ode bra ma ila z in for ma cjo pod o e niu w urz dzie a dun ku wy bu -cho we go. Wia do mo za wie ra a wska za -nie go dzi ny, w kt rej mia a na st pi de to -na cja. To 12.30. Na czel nik za wia do mi po -li cj. Pra cow ni cy urz du zo sta li ewa ku -owa ni. Funk cjo na riu sze po li cji z nie eta to -wej gru py roz po zna nia mi ner skie go i pi ro -tech nicz ne go spraw dzi li ca y bu dy nek.Nie zna le li ni cze go po dej rza ne go, wicurzd ni cy wr ci li do swo ich biu rek.

  Przed dwu na st oko li ca skar bw kipo now nie zo sta a za gro dzo na, a z urz duwy szli pra cow ni cy. Ju by o wia do mo, epo dob ne alar my zo sta y wy wo a ne w ca ejPol sce. Nie mo e my lek ce wa y sy tu -acji, bo prze cie w kt rym z tych miejscmo e by praw dzi wa bom ba - wy ja niakie ru j cy ak cj asp. sztab. Da riusz Pod lej -ski, kie row nik wy dzia u pre wen cji KPPwie cie. W przy pad ku kie dy nie zna le -li my a dun ku wy bu cho we go pro ce du ry

  na ka zu j ewa ku acj p go dzi ny przed wy -zna czo n go dzi n de to na cji - tu ma czy. Poko lej nych 30 mi nu tach pra cow ni cy mo glipo wr ci do swo je go miej sca pra cy.

  Po dob na sy tu acja mia a miej sce w lip -cu. Wte dy rw nie do wie lu urz dwprzy sa no ma ile in for mu j ce o pod o e niua dun kw. Wszyst kie fa szy we. NOW

  Fa szy wy alarm bom bo wy w skar bw ce

 • Mo na za pi sy wa si na bez pat neszko le nie do ty cz ce ra to wa nia ma ychdzie ci.

  W y ciu ka de go ma e go dziec ka wy -st pu je wie le za gro e. Jak po ra dzi so biew sy tu acji kie dy trze ba szyb ko udzie lima lu cho wi pierw szej po mo cy?

  Naj czst sz od po wie dzi jest niewiem. Dla