Świecie24 extra - numer 39

Download Świecie24 Extra - numer 39

If you can't read please download the document

Post on 07-Apr-2016

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  NR 39 u ROK I I I u 16 PADZIERNIKA 2014 r. u www.swiecie24.pl u nakad 5000

  reklama

  Mo ty wem prze wod nim czwar tej wi zy tamo dzie y ze Sti fts gym na sium z Xan -ten w Gim na zjum nr 2 w wie ciu sta -y si tra dy cje ku li nar ne Pol ski i Nie -miec.

  Go cie z Nie miec do tar li do na sze gomia sta pod ko niec wrze nia. Po od bio rzeich z lot ni ska pol ska i nie miec ka mo dziewspl nie zwie dza a Gdask.

  Dru gie go dnia 36 uczest ni kw pro jek -tu Pol sko Nie miec ka Wsp pra ca Mo -

  dzie y wzi o udzia w raj dzie szkol nym or -ga ni zo wa nym przez Gim na zjum nr 2 nadJe zio ro Decz no. Wspl na w drw ka, gry iza ba wy po zwo li y na bli sze po zna nie si.Gru pa zwie dzi a rw nie za mek krzy ac kiw wie ciu. Tra dy cj jest, e mo dzi go cienie dzie l sp dza j z pol ski mi ro dzi na mi.

  W ko lej nych dniach w pro gra miezna la zy si wi zy ta w urz dzie miej skim,warsz ta ty j zy ko we w mie sza nych gru -pach, udzia w otrz si nach pierw sza kw,

  w dys ko te ce oraz wy ciecz ka do Po zna nia.Du o po zy tyw nych emo cji przy nio -

  sa re ali za cja te ma tu prze wod nie go Go -tu je my z pa sj. Ku li nar ne dzie dzic twoPol ski i Nie miec sta no wi o do sko na oka -zj do przy go to wa nia tra dy cyj nych po -traw. Wspl nie z go mi pol scy ucznio wieule pi li pie ro gi, wy pe ni li je r ny mi far -sza mi. Po tem z ape ty tem zje dli je pod czasko la cji Sma ki Pol ski.

  OPRAC. NOW

  Go tu j z pa sj sma ki Pol ski i Nie miec

  Kandydaci z mandatem w kieszeniA w czterech gminach naszego powiatu s takie okrgi wyborcze, w ktrych startuje tylko jeden kandydat. Oznaczato, e 25 kandydatw zostanie radnymi bez gosowania.

  Taka sytuacja powstaa przez zmian ordynacji wyborczej, ktra wprowadzia w wyborach do rad gmin i rad miejskich okrgijednomandatowe. Oznacza to, e gminy zostay podzielone na 15 okrgw (bo tyle jest miejsc w radzie gminy) i z kadego okrgubdzie jeden radny. Obowizuje tu zasada zwycizca bierze wszystko. To znaczy, e radnym zostanie osoba, na ktr w danymokrgu oddano najwiksz ilo gosw. Odpada wyborcza arytmetyka. Wszystko jest proste i atwe do policzenia.

  Dla kandydatw i komitetw wyborczych to wana zmiana. Spowodowaa ona to, e w wikszoci przypadkw komitetywystawiay tylko jednego kandydata w jednym okrgu (w poprzednich latach byo ich po kilku lub nawet kilkunastu).

  Okazao si, e a 25 kandydatw na radnych nie ma w swoich okrgach kontrkandydatw. To znaczy, e do PastwowejKomisji Wyborczej zostanie przekazany protok o zaistniaej sytuacji i w takich okrgach nie przeprowadza si glosowania dorady gminy wyjania Wojciech Kulikowski, sekretarz gminy Bukowiec.

  Dokoczenie oraz inne artykuy dotyczce wyborw samorzdowych: strony 6-7

 • CZWARTEK, 16 padziernika 20142

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jzef Szydowski,

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  MECHANIKAPOJAZDOWA

  KASACJASAMOCHODWkom. 691 180 205

  AAUUTTOO CCZZCCIINNOOWWEE,, UUYYWWAANNEEkkoomm.. 669966 770044 117700

  PPlleewwnnoo

  tteell.. 5522 333322 2299 2266

  Wyborcza kampaniareklamowa

  dla kadego kandydataSzczegy na

  www.wybory.swiecie24.pl

  MM NNTTEERRtechnika grzewcza i sanitarna

  monter-swiecie@o2.pl

  PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE CIEKWwiecie,

  ul. Chemiska1tel. 52 33 126 43

  NOWOCZESNA ARMATURA GRZEWCZA I SANITARNA

  KOTY NA PALIWA STAE GAZOWE I OLEJOWE

  KOLEKTORY SONECZNE,POMPY CIEPA, GRZEJNIKI

  RURY, KSZTATKII ART.METALOWE

  reklama

  reklama

  17-la tek z No we go i je go star szy ko le -ga z Tcze wa wa ma li si do skle pu iukra dli ubra nia za 2 tys. z.

  Do zda rze nia do szo w no cy z nie dzie -li na po nie dzia ek (5/6.10.14) w No wem.Po li cjan ci z No we go zo sta li po in for mo wa -ni o tym, e z jed ne go ze skle pw na te re -nie mia sta nie zna ny spraw ca ukrad odzieo war to ci 2 tys. z. Pra cu j cy na miej scukry mi nal ni now skie go ko mi sa ria tu usta li -li, e spraw ca praw do po dob nie przezotwar te okno wszed do wn trza ha li, wkt rej znaj do wa si sklep, a na stp nieprzez pod wie sza ny su fit wy ko na ny z re -gip su do sta si do je go wn trza.

  mud na pra ca kry mi nal nych przy -nio sa po da ny efekt. W do b od zda rze -nia wcze snym ran kiem we wto rek(07.10.14) funk cjo na riu sze za trzy ma li31-let nie go miesz ka ca po wia tu tczew -skie go po dej rza ne go o kra dzie ubra.Jesz cze te go sa me go dnia usta le nia mun -

  du ro wych do pro wa dzi y do za trzy ma nia17-let nie go miesz ka ca No we go, kt ry po -ma ga swo je mu star sze mu kom pa no wi.Pod czas prze szu ka nia po li cjan ci od zy ska liskra dzio ny to war o war to ci 1600 z.

  led czy pra cu j cy nad spra w usta li li,e za trzy ma ny 17-la tek jest ucie ki nie rem zmo dzie o we go orod ka wy cho waw cze go.Po mg w kra dzie y swo je mu star sze muko le dze. Kil ka na cie go dzin po usy sze niuza rzu tu kra dzie y mie nia zo sta do pro wa -dzo ny do orod ka wy cho waw cze go.

  8 pa dzier ni ka 31-la tek w wiec kiejpro ku ra tu rze usy sza za rzut kra dzie ymie nia. Za prze stp stwo to ko deks kar nyprze wi du je do 5 lat wi zie nia, jed nak 31-la tek czyn ten po pe ni w wa run kach re cy -dy wy, dla te go mo e mu gro zi znacz niewy sza ka ra.

  ST. ASP. MA CIEJ RA KO WICZ,

  OFI CER PRA SO WY KO MEN DAN TA

  PO WIA TO WE GO PO LI CJI W WIE CIU

  Przez su fit we szli do skle pu

  Po li cjan ci za trzy ma li dwch miesz ka -cw gmi ny Je e wo po dej rza nych o kra -dzie e. Obaj s do brze zna ni po li cji.

  Za trzy ma ni mi mo mo de go wie ku(17 i 19 lat) ju wie lo krot nie wcho dzi li w

  ko li zj z pra wem. Tym ra zem s po dej rze -wa ni o do ko na nie dwch kra dzie y jed ne -go dnia.

  In for ma cja o prze stp stwie do -tar a do po li cji 29 wrze nia. Wy ni -ka o z niej, e nie zna ny spraw ca z

  wia ty ga ra o wej na te re nie jed nej zpo se sji w gmi nie Je e wo ukrad ro -wer, od ku rzacz oraz ru ry mie dzia neprze zna czo ne do in sta la cji c.o. Po -krzyw dzo na swo je stra ty wy ce ni ana kwo t 700 z.

  Jak si oka za o nie zna ny spraw ca dzia -a tak e kil ka po se sji da lej, gdzie z otwar te -go ga ra u zgi n ro wer. War to skra dzio -ne go jed no la du to 500 z .

  Jesz cze te go sa me go dnia pod j tedzia a nia oraz usta le nia wiec kich kry -mi nal nych do pro wa dzi y do za trzy ma -nia po dej rza nych o kra dzie e dwchmiesz ka cw gmi ny Je e wo, w wie ku17 i 19 lat. Pod czas prze szu ka nia po se -sji za miesz ki wa nej przez jed ne go z po -dej rza nych po li cjan ci zna le li skra dzio -ny ro wer. Obaj za trzy ma ni tra fi li do po -li cyj ne go aresz tu. - Za rw no 19-la tek,jak i je go dwa la ta mod szy kom pan sbar dzo do brze zna ni wiec kim po li cjan -tom m wi st. asp. Ma ciej Ra ko wicz,rzecz nik KPP wie cie.

  Dzie p niej obaj usy sze li za rzu tyza bo ru mie nia w ce lu przy wasz cze nia. Zaprze stp stwo to gro zi im do 5 lat po zba -wie nia wol no ci.

  RED

  Ukra dli ro we ry, od ku rzacz i mie dzia ne ru ry

  57-let ni kie row ca nie za trzy ma si dokon tro li, a kie dy zrw na si z nim ci -ga j cy go ra dio wz pr bo wa swo jcor s ze pchn po li cyj ny wz do ro wu.

  Dziel ni co wi pa tro lu j cy w no cy oko li -ce Dwo rzy ska za uwa y li for da fie st. Spo -sb jaz dy kie row cy wska zy wa na to, emo e on by nie trze wy. Po sta no wi li za -trzy ma sa mo chd do kon tro li.

  Kie ru j cy zi gno ro wa da wa ne przezfunk cjo na riu sza sy gna y, gwa tow nie przy -spie szy i za cz ucie ka. Po li cjan ci wsko -czy li do ra dio wo zu i ru szy li za nim. Gdyzrw na li si z ucie ka j cym, ten pr bo waze pchn ich na po bo cze. Po krt kim po -ci gu po li cjan ci sku tecz nie uda rem ni li kie -row cy dal sz jaz d. - Kie ru j cym oka za si57-let ni miesz ka niec po wia tu wiec kie go m wi st. asp. Ma ciej Ra ko wicz, rzecz nikKPP wie cie. - Prze pro wa dzo ne ba da niewy ka za o w je go or ga ni zmie bli sko 2 pro -mi le al ko ho lu do da je.

  Po dr u j cy cor s dwaj pa sa e ro wierw nie by li nie trze wi. Mie li od po wied nio0,8 i 2,8 pro mi la al ko ho lu w or ga ni zmie.

  - 57-la tek od po wie przed s dem zakie ro wa nie po jaz dem w sta nie nie trze wo -

  ci oraz spo wo do wa nie za gro e nia bez pie -cze stwa w ru chu dro go wym in for mu jeRa ko wicz. - Mo e mu gro zi do 2 lat po -zba wie nia wol no ci i utra ta pra wa jaz dy.

  RED

  Po li cyj ny po cig za pi ja nym kie row c

 • Ka de go ro ku we wrze niu miesz -ka cy gmi ny wie cie mo g ska dado urz du wnio ski do przy szo rocz -ne go bu de tu. Wrd nich s po my -sy na utwar dze nie drg, bu do wchod ni kw, in sta la cj lamp, ale tena po wsta nie par ku do ka li ste ni kiczy pla cu za baw dla psw,

  Idea te go ty pu prak tyk jest ta ka,e by o kszta cie bu de tu gmi ny nie de -cy do wa li wy cz nie urzd ni cy i rad nie by nie tyl ko ich po my sy by y re ali zo -wa ne. Lu dzie sa mi n