Świecie24 extra - numer 10

Download Świecie24 Extra - numer 10

Post on 07-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Akcja "Duchy w narodzie" Przywracamy pamięć o bohaterach powstania. Wieście z powiatu: Do czego służy urząd pracy?

TRANSCRIPT

 • Jak zagraa Wielka OrkiestraKolejny rekord zebrane 33 tys. 770 zotych.

  Str. 6

  n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  9 I9 I 10 I 17 I11 IRoz ma wia li o astro ba zachKo or dy na to rzy astro bazz wo je wdz twa ku jaw -sko -po mor skie go spo -tka li si w I Li ceum Ogl -no kszta c cym. Roz ma -wia li o do tych cza so wychdo ko na niach i pla nach na 2013 rok. Pierw sze spo tka nie ko or dy na to rw astro bazw no wym ro ku po zwo li o na do tych cza so wepod su mo wa nie ich dzia al no ci. Je ste myza do wo le ni m wi Wie saw Sk rzy ski, ko or -dy na tor me ry to rycz ny astro baz w wo je wdz -twie ku jaw sko -po mor skim. Ba da nia po -cho dz ce z na szych cen trw sta no wi oko o90 pro cent wszyst kich pol skich do da je.

  Ko lej ny raz po lu bi li sportUcznio wie kla sy II a zeSzko y Pod sta wo wej nr 8zwy ci y li w tur nie ju Po -lu bi Sport. Za wo dy od -by y si w ha li wi do wi sko -wo -spor to wej. W wy ni kueli mi na cji do fi na u awan so wa o sze dru ynze szk gmi ny wie cie. Dro ga do me da lu wio -da przez sze reg kon ku ren cji spor to wych ta -kich, jak sla lom, przej cie przez szar f, biegz wo recz kiem na go wie czy wy cig na nar tach.Ka da ze szk mu sia a rw nie przed sta wikrt ki pro gram ar ty stycz ny. Przez ca y czasstar tu j cy mo gli li czy na go r cy do ping pu -blicz no ci licz nie zgro ma dzo nej na try bu nach.

  Jak do ga da si z na sto lat kiem?Ro dzi ce, kt rzy przy by lido I LO na wy wia dw kmo gli wy su cha wy -ka du An ny Ga cek zeSzko y Wy szej Psy cho -lo gii Spo ecz nej na te -mat spo so bw do ga dy wa nia si ze swo imidzie mi. Pra cu j na uli cach tych dziel nicGda ska, kt re zo sta y uzna ne za za gro o -ne r ny mi pa to lo gia mi opo wia da Ga -cek. W cza sie spo tka nia opo wia da a o tym,jak re ago wa na r ne go ty pu od zyw ki zestro ny mo dzie y, a tak e co ro bi, kie dy za -uwa y si, e dziec ko na przy kad pi je al ko -hol. Nie za bra ko te wspl nych wi cze.

  Dru gie y cie z na gro dZe sp Szk Po nad gim -na zjal nych za chwy ci ko -mi sj oce nia j c re ali za -cj pro jek tu Dru gie y -cie. Ucznio wie ze wie -cia zdo by li kom pletpunk tw i 1000 zo tych na gro dy. Naj miesz -niej sze jest to, e na po czt ku nie zo sta li myw og le do pro gra mu za kwa li fi ko wa ni m wiAr tur Ku rzy na, je den z ko or dy na to rw Dru gie -go y cia w ZSP. Uda o si jed nak od na lejesz cze jed n furt k, a mia no wi cie fa ce bo oko -we go so wa nie na szko , kt ra ma do dat ko wobra udzia w kam pa nii. Spo rd dzie wi ciukan dy da tw wy bra no nas do da je.

  e gla rze pod su mo wa li rokCzon ko wie i sym pa ty cyYacht Klu bu Mor skie goCo lum bus przy oka zjispo tka nia no wo rocz ne -go pod su mo wa li do ko -na nia 2012 ro ku. O dy -na micz nym roz wo ju klu bu wiad cz na -gro dy przy zna ne przez Ku jaw sko -Po mor -ski Okr go wy Zwi zek e glar ski. Wy -r nio no nas dwo ma spi na ke ra mi:za naj lep szy rejs mor ski i naj lep szy rejsrd l do wy wy mie nia Eu ge niusz Li -bec ki, ko man dor YCM Co lum bus. W klu -bie co raz pr niej dzia a te szk ka e -glar ska.

  reklama

  Ukradli zabytkowe dzwonyZa pomoc w ich odzyskaniu mona otrzymanagrod 5 tys. z.

  Str. 3

  Do czego suy urzd pracy?Wywiad z dyrektorem Powiatowego Urzdu Pracy wwieciu Adamem Ruciskim.

  Str. 7

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 10 u ROK I I u 24 s tyczn ia 2013 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 3500

 • Czwartek, 24 stycznia 2013Aktualnoci 2

  Po tr ce nie na przej ciu dla pie szych8 stycz nia na ul. Woj ska Pol skie go ci a ro wy MAN

  po tr ci 22-let ni pie sz opusz cza j c przej cie dla pie -szych. Kie ru j cy sa mo cho dem by trze wy. Ko bie ta z ob -ra e nia mi cia a tra fi a do szpi ta la.

  Za rzu ty za kra dzie e 22 stycz nia po li cjan ci z KPP w wie ciu za trzy ma li

  17-lat ka po dej rza ne go o kra dzie e w Drzy ci miu po pe -nio ne w ubie gym ro ku. W po o wie czerw ca spraw ca z te -re nu jed nej z po se sji ukrad dwa aku mu la to ry i olej na -p do wy o war to ci 550 z. Dzie p niej znw z tej sa mejpo se sji skra dzio no dwa ko lej ne aku mu la to ry o war to ci400 zo tych. Po mi mo upy wu cza su kry mi nal ni ca y czaspra co wa li nad ta spra w i we wto rek za trzy ma li 17-let -nie go miesz ka ca gmi ny Drzy cim. Za swo je po st po wa -nie 17-la tek od po wie przedS dem Ro dzin nym idla Nie -let nich w wie ciu, gdy w chwi li po pe nie nia prze stp -stwa nie mia jesz cze uko czo nych 17-lat.

  Krzy e skra dzio ne z cmen ta rza22 stycz nia dy ur ny KPP w wie ciu ode bra zgo -

  sze nie o tym, e na cmen ta rzu w La sko wi cach na nie kt -rych na grob kach bra ku je krzy y. Ze wstp nych usta lepo li cjan tw, kt rzy po je cha li na miej sce zda rze nia, wy ni -ka, e z 19 na grob kw skra dzio no me ta lo we krzy e.

  Po li cjan ci ape lu j do osb, kt re mo g mie ja -kie in for ma cje, po moc ne przy usta le niu kto do ko na tejkra dzie y i gdzie tra fi y zdj te z na grob kw krzy e, o kon -takt z po ste run kiem w Je e wie lub KPP w wie ciu pod nrtel. 997 lub 112.

  Mun du ro wi zwra ca j si te do miesz ka cwpo wia tu aby bacz nie ob ser wo wa li czy przy cmen ta -rzach nie ma po dej rza nie wy gl da j cych osb, kt recho dz po ne kro po liach jak by bez wi docz ne go ce lu,lub uda j, e cze go szu ka j. Wi dzc ta kich lu dzista raj my si za pa mi ta jak naj wi cej szcze g w ichwy gl du i ubio ru, mar k sa mo cho du, nu me ry re je -stra cyj ne, itp. m wi asp. Ma rek Ry dzew skie, rzecz -nik pra so wy wiec kiej po li cji.

  OPRAC. NOW

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail:ariel@swiecie24.pl)

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  Klub Mi o ni kow Hi sto rii Ka MuH w wie -ciu roz wi ja sie w bar dzo szyb kim tem -pie. Na fa ce bo oko wym pro fi lu za pi sa osi ju 115 osb, czas po ka e na ile za -an ga u j si w rze czy wi st dzia al no.

  Nie ba ga te li zuj my te go, e ich ak tyw -no na ra zie re ali zu je si w In ter ne cie. Gru -pa jest nie zwy kle ak tyw na. Na Fa ce bo okupo ja wi a si ca la ma sa cie ka wych, a na wetsen sa cyj nych zdj i ma te ria w. To po ka zu -je jak wie le osb y wo in te re su je si hi sto riwie cia.

  Po ru szo ne w sie ci wt ki znaj d swo jkon ty nu acj w dzia a niach gru py Ka -MuH w ra mach Spo tka z hi sto ri(pierw sze za pla no wa ne jest na 28 lu te goo godz. 18 w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz -nej) i po mi dzy spo tka nia mi. W pla nachs m.in. po szu ki wa nia la dw po je cachwo jen nych prze by wa j cych w wie ciuw la tach II woj ny wia to wej (ze szcze gl -nym uwzgld nie niem wt ku Wo chw),roz wi ka nie ta jem ni cy tzw. cmen ta rzaw za wo dw ce (dzia al no UB w wie -ciu), do pro wa dze nie do uprzt ni ciai udo stp nie nia schro nu amu ni cyj ne goBa te rii Schwetz z umoc nie pru skichTwier dzy Chem no.

  Za ini cjo wa na w ze szym ro ku ak cjaupa mit nie nia Ja na Ka mi skie go i nada niamo sto wi na Wdzie je go imie nia utkn aw miej scu. Na go nie nie tej ak cji spra wi o,e Wal de mar Che chow ski zo y kontr w -nio sek do ty cz ce go te go sa me go miej scaw od nie sie niu do upa mit nie nia Mi ro sa waLor cha. Bar dzo szko da, e ini cja to rzy ta kichdzia a nie po sta ra li sie o wcze niej szeuzgod nie nia ze Spo ecz nym Ko mi te temdo Upa mit nie nia Ja na Ka mi skie go. Zo -y li my wnio sek w po o wie pa dzier ni kai moc no na go ni li my go w lo kal nych me -diach, cz nie z za mia rem upa mit nie niaw dal szej ko lej no ci in nych osb za su o -nych dla na sze go re gio nu w tym i pa na Mi -ro sla wa Lor cha wy ja nia. Po ja wi a si na -wet ini cja ty wa miesz ka cw wie cia, opi sy -wa na przez wie cie 24, aby skwer przy ul.My skiej na zwa Skwe rem Mi ro sa wa Lor -cha. Au to rzy kontr w nio sku nie za uwa y liwi docz nie tych dzia a i 14 grud nia zo y lido prze wod ni cz ce go Ra dy Po wia tu wiec -kie go swj wnio sek. Smut ne jest to, ew mo men cie kie dy na sza lo kal na spo ecz -no in te gru je sie dla pod j cia do bre go dzie -a (oko o 300 pod pi sw na li stach po par cia,bli sko 500 go sw po par cia w in ter ne cie),znaj du j sie lu dzie, kt rzy chc re ali zo waw ta ki spo sb wa sne wi zje. W przy pad kunie doj cia w tej kwe stii do po ro zu mie niaefekt mo e by ta ki, ze oby dwaj za su e niwie cia nie nie zo sta n upa mit nie ni. Wie -rze, e tak sie nie sta nie i kto sie opa mi ta.Ma my jed no mia sto, je den re gion i tak sa mochce my pa mi ta o wszyst kich, kt rzy dlaje go roz wo ju po wi ca li czas swo je go y cia.

  J ZEF SZY DOW SKI

  Ka MuH si roz ra sta

  Wy bierz my Rad ne go Ro ku 2012 ple bi scyt

  Trwa zor ga ni zo wa ny z Te le wi zj CSW,or ga ni zu je my ple bi scyt, w kt rym Czy -tel ni cy mo g wy bra kto do sta nie mia -no Rad ne go Ro ku.

  Go su je my po przez wy sa nieSMS -a na nr 71601 wpi su jc w tre -ci CG (krop ka) sym bol li te ro wyprzy pi sa ny rad ne mu (np. CG. Z)

  Koszt SMS -a to 1,23 z z VAT

  Ad rych Je rzy SMS o tre ci CG. ABra nic ki Ja nusz SMS o tre ci CG. BCiem ny Piotr SMS o tre ci CG. CCie la