Świecie24 extra - numer 22

Download Świecie24 Extra - numer 22

Post on 07-Apr-2016

227 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  NR 22 u ROK I I u 26 wrzen ia 2013 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 4500

  reklama

  reklama

  W nie dzie l fi na ak cji Po m Ani i in nym

  Stro na 3

  Zo bacz kie dy od bio r od pa dy pro ble mo we

  Stro na 4

  Na sze gmi ny Bu ko wiecStro ny 6-8

  Wrze sie 1939 w po wie cie wiec kimStro ny 14-15

  Dy nia to do bry po mys na obiadStro na 18

  W numerze:

  Lo ko Mo tyw - wo k Tu wi maWo je wdz ka i Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na im. dr. W. Be zy

  w Byd gosz czy oraz Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w wie ciu za pra -sza j dzie ci z klas I -IV szko y pod sta wo wej na cykl spo tka edu ka -cyj no -li te rac kich "Lo ko Mo tyw - wo k Tu wi ma".

  W pro gra mie: Mu zycz ny po ra nek z Fil har mo ni Po mor sk ogodz. 10 i spo tka nie au tor skie z Ka zi mie rzem Szy mecz ko (sa la lu -strza na OKSiR) oraz warsz ta ty ilu stra tor skie i warsz ta ty te atral ne(za pi sy MBP).

  Kon takt: 52331 12 02.

  wiec ki Spa cer Fo to gra ficz ny

  Na smy spa cer z apa ra ta mi za pra sza my si 5 pa dzier ni ka.Ra zem wy bie rze my si do my nw w Prze cho wie.

  Spa cer b dzie jed no cze nie dru gim w ra mach Worl dwi dePho to Walk Scot ta Kel byego.

  - Wi e si z tym sze reg atrak cji dla uczest ni kw. Jed n znich jest kon kurs, w kt rym na gro dzo ne zo sta nie naj lep szezdj cie ze spa ce ru w ka dym mie cie i udzia w dal szych cz -ciach kon kur su m wi Kin ga Wil lim, ini cja tor ka wiec kichSpa ce rw Fo to gra ficz nych.

  Spa cer od b dzie si 5 pa dzier ni ka. Spo tka nie cht nych ogodz. 16 przy bu dyn ku daw ne go pu bu Bi blio te ka (skrzy o wa nieul. Woj ska Pol skie go i Cu rie -Sko dow skiej).

  Wi cej o kon kur sie i wiec kich Spa ce rach Fo to gra ficz nych nawww.ne fthis.com.

 • CZWARTEK, 26 wrzenia 20132

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jzef Szydowski

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  Przy naj mniej ta kie jest za o e nie dwu -let niej re or ga ni za cja po li cji w na szympo wie cie, kt ra do bie ga ko ca. Jejefek tem jest mniej po ste run kw nawsiach, ca o do bo wy ko mi sa riat w No -wem i wi cej po li cji w te re nie.

  Na pierw szy rzut oka wy da je si,e to zmia na na gor sze. Jak tu m wi owik szej do stp no ci po li cji, kie dy li -kwi du je si po ste run ki na wsiach. Wci gu dwch lat ogl no pol skiej re or ga -ni za cji, kt ra do tkn a rw nie po wiatwiec ki, zli kwi do wa no po ste run ki wDrzy ci miu, Bu kow cu, wie ka to wie,War lu biu, Gr nej Gru pie i Je e wie.Du o wcze niej prze sta dzia a po ste -ru nek w Lnia nie. Re jo ny ich dzia a niazo sta y przy po rzd ko wa ne in nym po -bli skim po ste run kom, a pra cow ni cy wpa tro lach czo nych je d na po wik -szo nych re jo nach. Dzi ki zwik sze -

  niu ob sa dy oso bo wej kie row nik po ste -run ku mo e te raz tak za pla no wa su -by, e pa tro le cz ciej po ja wia j si nate re nie dzia a nia, rw nie w go dzi -nach po po u dnio wych i noc nych in -for mu je st. asp. Ma ciej Ra ko wicz,

  rzecz nik KPP wie cie. W by ych po ste -run kach zo sta y utwo rzo ne Punk tyPrzy j In te re san tw czyn ne raz lubdwa ra zy w ty go dniu.

  Du zmia n by o utwo rze nie w No -wem Ko mi sa ria tu Po li cji, czy li sa mo -

  dziel nej jed nost ki, do kt rej zo sta y w -czo ne po ste run ki w War lu biu i w Gr nejGru pie. Pod sta wo w ko rzy ci dlamiesz ka cw tam te go re jo nu jest do stp -no po li cji na miej scu przez ca do b m wi Ra ko wicz. Nie b dzie ju trze bacze ka kil ku dzie si ciu mi nut na przy jazdpa tro lu ze wie cia na in ter wen cj w No -wem, jak to nie raz mia o miej sce. Te razpa tro le zo o ne z po li cjan tw z No we go,War lu bia i Gr nej Gru py przez ca do bpa tro lu j swj te ren.

  Na sta no wi sko ko men dan ta ko mi sa -ria tu, po wy gra nym kon kur sie, po wo a nyroz ka zem zo sta asp. szt. Ja ro saw Cha -bow ski.

  KRZYSZ TOF NO WIC KI

  Mniej po ste run kw wi cej pa tro li Punk ty Przy j In te re san twBu ko wiec wtor ki i czwart ki w godz. 9-11Drzy cim po nie dzia ki i czwart ki w godz. 9-11wie ka to wo czwart ki w godz. 12-13Je e wo czwart ki w godz. 13-15War lu bie - po nie dzia ki, ro dy i pit ki w godz. 11-13Gr na Gru pa Ze sp Dziel ni co wych

  Bez zgo dy wa ci cie li po ma lo wa lispray em pi cian. Te raz za sw twr -czo od po wie dz przed s dem.

  Dwch ty go dni po trze bo wa lifunk cjo na riu sze na zna le zie nie au to -rw ma lun ku na jed nym ze wiec kichmu rw. O spra wie po wia do mi po li cjwa ci ciel skle pu, przy kt rym ele wa -cja zo sta a znisz czo na ma lun kiem. Doak tu wan da li zmu mia o doj w po o -wie sierp nia. - Usta le nia wiec kichdziel ni co wych po zwo li y 28 sierp niaza trzy ma mo de go wan da la, 19-let -nie go miesz ka ca wie cia in for mu -je st. asp. Ma ciej Ra ko wicz, rzecz nikKPP wie cie. - Jak usta li li funk cjo na -riu sze na swo im kon cie ma tak e in ne

  nie le gal ne dzie a do da je. Graf fi -ciarz nie dzia a sam. Po ma ga mu 18-

  la tek, tak e miesz ka niec wie cia.Obaj wan da le usy sze li za rzu ty uszko -dze nia ele wa cji bu dyn kw. cz niezde wa sto wa li pi r nych po -wierzch ni na te re nie wie cia.

  NOW

  Po li cja za pa a graf fi cia rzy

  Wie le szcz cia mia trak to rzy sta ipa sa e ro wie po ci gu, kt ry ude rzy12 wrzenia w przy cze p ci gni ka nanie strze o nym prze je dzie w Ba -gniew ku. Dwie oso by od nio sy tyl kodrob ne ob ra e nia.

  Do wy pad ku do szo w go dzi nach ran -nych w Ba gniew ku (gmi na Pruszcz). Mo -dy rol nik wiz na przy cze pie osiem tonka mie ni. Kie dy zna laz si na nie strze o -nym prze je dzie ko le jo wym ci gnik zgas i

  trak to rzy sta nie by w sta nie go uru cho -mi. Po bieg po po moc do naj bli szych za -bu do wa, lecz miesz ka cy nie zd y li na -wet wy sta wi dru gie go ci gni ka, kt rymchcie li ci gn unie ru cho mio ny po jazd zto rw. W tym cza sie nad je cha po cig po -piesz ny re la cji Gdy nia Gw na - War sza -wa Wschod nia i z ca ym im pe tem ude rzyw ta ra su j ca prze jazd przy cze p. Mgaogra ni czy a wi docz no, wic ha mul cew czy y si au to ma tycz nie. Po cig za trzy -ma si do pie ro po czte ry stu me trach, cia -gnc przez kil ka dzie sit me trw przy cze -p. W ko cu roz pa da si na dwie cz cici na jc dwa su py sie ci trak cyj nej. Te spa -da jc ca ko wi cie za blo ko wa y to ro wi sko.

  Na szcz cie oby o si bez ofiar. Jed nako bie ta do zna a ura zu r ki prze by wa jc wcza sie wy pad ku w wa go nie re stau ra cyj -nym. In na pa sa er ka skar y a si na sil nebo le kr go su pa. - Na miej scu wy pad ku ko -mu ni ka cyj ne go przez ca y dzie pra co wa lifunk cjo na riu sze wiec kiej ko men dy in -for mu je st. asp. Ma ciej Ra ko wicz, rzecz nikwiec kiej po li cji.

  NOW

  Zde rze nie po ci gu z trak to rem

 • 3reklama

  Mn stwo lu dzi chce po mc 31-let niej po -cho dz cej z La sko wic cho rej na bia acz k.B dzie mo na to zro bi ju za trzy dni.

  O Ani Krusz czy skiej z La sko wic zro bi osi go no w lip cu. Wte dy do wie dzia a si otym, e cho ru je na ostr bia acz k szpi ko w.Na ten ro dzaj cho ro by nie ma sku tecz ne go le -ku. Po mc mo e je dy nie prze szczep szpi kukost ne go. Pro blem w tym, e bar dzo trud nozna le daw c szpi ku z ta kim sa mym jak u oso -by cho rej tzw. an ty ge nem zgod no ci tkan ko wejHLA (swo istym ko dem ge ne tycz nym). Dlaprzy ka du po wiedz my, e nie daw no pa ni An -na z Osia od da a szpik, kt ry zo sta prze szcze -pio ny ko bie cie w USA. Dla te go po trzeb na jestjak naj wik sza ilo po ten cjal nych daw cw,kt rych da ne tra fia j do ogl no wia to we goban ku da nych.

  Dla te go te ro dzi na cho rej Ani, przy ja cie -le i zna jo mi po sta no wi li po ru szy nie bo i zie -mi, e by jej po mc. Na wi za li wsp pra c zFun da cj DKMS Pol ska, czy li Ba z Daw cwKo m rek Ma cie rzy stych, za o y li pro fil na Fa -ce bo oku, uzy ska li wspar cie Gim na zjum w La -sko wi cach i lo kal nych wadz. Spra w na ga nia -j me dia, apel o udzia w re je stra cji jest czy ta nyw ko cio ach Hi sto ri Ani po wta rza j zna jo -mi i nie zna jo mi. Pra wie ka dy przej mu je si jejlo sem i chce po mc. Je li nie przez re je stra cjja ko po ten cjal ny daw ca to cho cia przez pro pa -go wa nie ak cji. Na zwa li my t ak cj Po mAni i in nym, bo przy oka zji szu ka nia daw cydla Ani mo e za re je stro wa si du o osb, kt -re mo g sta si daw ca mi dla in nych cho rych m wi Ma go rza ta Gla za, na uczy ciel ka Gim na -zjum w La sko wi cach, kt ra ra zem z cr k Ewe -li n ko or dy nu j ak cj.

  Krok po kro ku

  Ak cja ma swo je od so ny. Pierw sza to do -tar cie z in for ma cj do jak naj wik szej licz byosb. P niej ca a war stwa edu ka cyj na. Lu -

  dziom trze ba po wie dzie na czym to po le ga,oba li mi ty na te mat prze szcze pu szpi ku,uspo ko i, e to nie bo li tu ma czy Gla za.

  Ak cje in for ma cyj ne po czo ne z re je stra -cj w Ban ku Daw cw Szpi ku pro wa dzo ne by -y w wiec kich szko ach red nich: Ze sp