peace corps nepali supplements - live lingua corps nepali... · z. nepali supplements - songs...

Click here to load reader

Post on 18-Aug-2019

218 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nepali Supplements

  Hosted for free on livelingua.com

 • z.

  NEPALI SUPPLEMENTS

  - Songs

  NUMeXelS

  - Dialogues in Devanagari Script

  - Glossary: Nepali - English

  English-Nepali

  - Surveyor Technical Glossary

  U.S. DEPARTMENT OF HEALTH,EDUCATION IlIdELFARIENATIONAL INSTITUTE.OF

  EDUCATION

  THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRO-DUCED EXACTLY AS RECEIVED FROMTHE PERSON OR ORGANIZATION ORIGIN-ATING IT POINTS OF VIEW OR OPINIONSSTATED DO NOT NECESSARILY REPRE-

  SENT OFFICIAL NATIONAL INSTITUTE OFEDUCATION POSITION OR POLICY

  2

  4.

  "PERMISSION -TO REPRODUCE THISMATERIAL HAS BEEN GRANTED BY

  TO THE EDUCATIONAL RESOURCESINFORMATION CENTER (ERIC) ANDUSERS OF THE ERIC SYSTEM."

  Hosted for free on livelingua.com

 • t

  1'

  Balajum balsa dharaima !

  balajuko bade dharaima, dharaimal kati mitho pani, kati paid

  sunaiko darbar ma, darbar ma, hamrai raja

  sundaxy4ala jh.la la 34 jharanaharu gaunedhunegkObaja, machhakcnacha, pahaclai tharakaune

  .47 I .

  bi3uli ghar jhara ra ra, jhili ra milt' parnelikn`chhaze'kanchhi bhari bksai may5 pirti layne

  chitanako gai4s. hathi mayarak0 tatipeh ako daphemunal nachhan bhakhapari

  .

  grit ibimg chha bhane sgarga, heri leu him5lastile gareko bhakha j5ne leu nenala balaju.v.

  1.

  rani, hamrai raja rani

  balajur4.

  10

  Deurali_pakha,la bhannchha'

  detarali Bakhale bhanchha, g_al). ghar koaayale bhanchhajau sails (la

  r/mayale asu nai jharchha asule binti yo garchhapharkasaila dai

  -dhan bhae.matra-hadaina, sukhlai dhariie pugdainadukhako mula dukhle chinchha, iukhle matrai chiridaina

  ...

  dukh_ra sukh sablai ho,.lekheko rekha metidainarat rd. dinko badline chard., rokera kahile rukdaina'

  .

  Yo -Nepali Siruchali

  yo nepgli skruchali sansarma lamkanchhajunkiri jhai jyoti bali, andhakarma chamkinChha

  eka tira taraiko char kode jhadi chha'arko tira uttar tira, thul-thula pah5di chha

  chahe rukos chiso bat5,,yo no)ali rukdaina-chahe jhukos nilo akas, yomepali jhukdaina

  5,5111-janme gautam buddha, shantiko agraduta

  eagar,matha bijay game, yahi deshaka hun saputa

  V

  deuralim

  deurali...

  junkiri jhal.

  junkiri

  0

  r.

  O

  Hosted for free on livelingua.com

 • a,Larke..Jobhan Gaena

  larke jobhan Renal mays na lai bhaena:chautari ma bui jana.

  JthItha ko tungna,-hdi).e.kb dhhaia.

  talakka cfekhlpaleko julphibigmiti OlgUlg larke jobhan..

  .0

  gothala dalegothai po saryopallo tigre waidgnmabrtlakka Wilmalie.ko m-ctro:samjhgna, tyo manna

  sunaira,pattibai rungi pattidhupiko bot - .-ha le tthgchyohid ko phulasikuma ko.ttipaxart larke jobhan...

  larke jobhan....

  ...a Bing. VadalfAssing Itidaliia.

  bixta badal assina- gadainamkg. 15gchha bolaunu Saktiria- hai hai. .

  act Vag, ghumaai, phirdaibagdal. 'guile kholg.samaigniiko -gita ho- yo

  4' na birsinu. hola , bing badal...

  ghima julkyo himalmgchari 'giiilchha loam;mile 'bhanne S'amjhl rahechhuke .chha timro manna bins badal...

  a

  bidg,hune

  bid's hune bhai gayo bagpheri bheta, hold Id na holgkuna.blito kaht jime holapheri bheta, holg: ki naholg

  akasai bicha, natilakhe tara, koi ganna sakdainamgeilu jygnliti chhcidera jgna man mero mghdaina"; hune...

  zPa' hai garyo, rImi ra jhimi, glan lgGne gha.4.116na marl bathe, pirati sache, 'hon. hai ramailql. Qiaagai dinchhu sagunko mg1a mgys bhai gine ra ,bheta ,heig bida hune...rimo hal paral gadari, buni,:chhoto-sattamg satte you mgys thero dinna ipa kasailgi bldg. hune...

  4Hosted for free on livelingua.com

 • Roll Roil laphha. .

  . .

  ajakina sathi ma)-ii, roll roll lagchha. ,jiban bRairotitne ho ki, bideshaimE basimutu mero gatho;?archha) ghar-samjhi samjhi Rja kine.:..

  . .. -

  siu purlko jharna chhEu, ghar hRmro chhRpro .bibu Rma radai holan, herdai hEmro b.* . Eja kina.... .

  m:. swill -mgili nRchthin Rja bajaAdai medal

  .jhal hal samjhi rahechhu, kanchhiko ejal Rja kina...

  gaekd srjha radaibityo, pahR4aimil basi .jethi mails &Mai holanaganaima basi .

  lanc i. rupthin na jau bhandai, bato chheki chhekiarko dasai'kurda kurdai marine po ho ki . 'aja kina...

  Bho Bho na rau Juneli Chart

  bho bho na rou,juneli chari, hRmro philo aipugyo Eba ta-

  khala tirama dhukkurle baseko-chha kurrasunikana chor kauwale dili chhodyo hurrasal ghariko rani chari begmg nai daphenaroubhanchha dhukkurle Ryo palo gRune bho

  dailima goathalile takurako napkauwabata hRmilai lato ayo balla satovithabhRwi garena tRlai bhanna ke ko thRchotern chaladekhda-kheri hamlEi utho haso bho bho..., -'

  na manana timile piraAuneli hai charigugsa7phul mahi nRcha timi rani

  dali timro chhodi diiou, timro phul rakhagam thalyo laibariko bhakha bho bho...

  Jaha. timile haidiyau

  jaha timile htsidiyau, tyahi swarga mero, tyahi swarga merotimro mitho git nai holjindagi yo mero, jindagi yo mero

  mero oth rasaachha, timile 'Iasi diemero lea. rokinechha, timile chhodi gae jahh timile...

  gala ma andhhai bhari, timro git.bhitraayaala ma ragaera, bhawana ko chitra

  #

  Hosted for free on livelingua.com

 • 4

  Rastriya Git

  gailohha git nepElf_, jyotiko pgkha uchali

  sai, jai, jai nepaa, sundara.shEnta bisala.

  kobi, kerns li, mechi ra mahEkEli

  lekh ra besi biujhalchhan, lahar lakhau uchali

  chuli bolaUchha, Iehilo jhulka nikalisugar mEthi sikharma, pugdacha pahile'nepali

  sitale aEra'bhijEin dakchhin Lanka bharatabhriIuto tarn udain uttar china tibbata

  bUddhale yaht paethe gyanako pahilo muhanashivale'yahi lyaithe sristiko pahilo biharia

  pacchim ki11a ktga4a urban tistE puge thiyoukurt.saktiko'samumg. kahile hEmi jhuke thiyou

  homile himal uthEyou esiyako mtjhamEsabbyata basg base thiyou, aera yahi stgama

  yai neFfali matoma,dilke pWs. ropera_yalpahgcli silama pritiko gita khopera

  bachagla hami nepalma chandra ra surya dhwajglinEchaalE'hami hithElma jyotiko pakha uchali

  4

  .

  104.chha git,nepali, jyotiko pakha uchali

  jai, jai, jai, nepala, sundara shgnta bisgla

  TEO Bata BolEekc

  tag bEta bolaeko, tibial nai ho -maile .-wallo bat° parkhekol;i4ai nai ho maile

  Iajat'Ine:man timro jhUkai diE,jhai lEgyodhunge chhatibich phulaphulai diE jhai lagyo

  -WIchluvjanchha, jotana yo

  parkilEdaina kahile,skid chhina hasi halaa

  chEdai ahile fig

  aahare &drip doko bokiVito lagnu parchha_suske rams samjhanakomgla gEsnu parchha tqc1g. bats.,

  C

  f

  tacla

  a-

  Hosted for free on livelingua.com

 • `.

  chineko bhaye

  ohineko bhaye bh-n4na timikung . -ho mero deeh

  mili, sitEra lukne'kalo chha mero'kesh, kElo chha mero kosh

  iya ../attar phE..riya mero

  11chaura kuhiro

  4 ho kahE, 114-pain:a meroga "oblya

  sui0a, chordalmag maga urelha, yo mere jobanieklase bellma charile chhedchhamero nai kahani

  ,

  . kholako kahma-', nidauchhu bald

  .eilEko sirani / ..kutkutilagaL biujhai d chhamit miri bihaai

  him4s. maha chha mero kalaphulle kho2ekonepala bhitra chha.merb mayadhulore chhopeko *chinCko-.../

  chineko

  ke bho, ke bho, hijo aja

  kp bho, !co bho, hijo aim, Tie rEjai timro mEya itagchhamero git timred miVho he rajai saigit -bye gagchha.

  yo'manama 1c4.bika chhan, he elj4 urlieko -chRiabha$1.4u -bharie saktin ma, he rajai sabtd mero rallaud xhojne he Ekaahko munikati rEt kate ...elle he rajui exa atra ;ioni ke bho, ke'tho...

  ekai chhinamE jhari jEnchhal he r` jai phakriekoManisalle.sakchha"din, he raja.: oatai dinhriday'a yb=chOrinne, he rEjai mero ball& balladil kti socU rakhchhau, he r7jailn/Ahltera-bhan

  rirti jhim pIni parla

  chorusrim jhim, rim jhim PIni parla, swar milaigit gEalabijuli chamki ma nadarai, timrai cheuma a_do

  O

  e

  Ice bho, ke bho...

  Hosted for free on livelingua.com

 • t.

  sitalu mathi ni

  sitalu,mabhi ni'sitalubhayoinilaU, lau, lair; b4tako-ch4yglelau, lain, lau; barako chhayale

  ghludachha inaur i ni

  rasako lagi,niaU, lau, lau, ma ghumchhu mayaleau, lau, lau, ma, ghurachhia mayale

  achuli, tyo pa.Ila patti

  sansgri deu deutasabaiko dekhchhu, Sola ra joqi,bijog ma euta

  ,gulupge khola, bap bhaiayodbikera bags lru

  'immoral mayg, mayalu Clhhainama eklai ke gara..

  gothaladaiko, gothaMa agbhunima mahkchhaina4thu1bari gae, phul tipi lyaalaidine kohi chhaina

  Bawd. Sano, majurko bhafekardale retaalamarl bgche, daiwale Ache*din to bhetala sitalum

  sitalu...

  hat katyo./

  hat katyo barai chalj.se chhpralemayaphatyo barai gau gharko kurlie

  sukha dukha bhogidainal chhittai mdrigaeBak/ priti lagdaina,-man bairagi bhae

  wailai jhati jane phul sari chap.ak din mato munibiZi ,ane hag. hatahMtyo....

  purba beigfie gandaki bail pas chim bagne bheri

  timro igmro kahile kahi bhe; halt ki phgri

  salyanako paharama khola susaer-beidgaiko eamjhanarda magpt bisaera hnta katyo...

  6.

  A

  Hosted for free on livelingua.com

 • o7

  nepElile tagiya =Ivo barilEi

  nepalile mUy5 mEryo barilEinegaile mEyE mEryo barilEi.

  'jenmeko desalEi, nepai bhesalEists .

  Melt() bit°, mEt2nEmlo, makailato

  koi dehsrldun, koi nainitElakoi rEncha kur4ai bitEuchhm kr 1e.bhal chokidara, goth:11E, ku1li

  jindigi bhari pardeshmai hallimakaiko sithol-melEki thitiaiielu dada diasoko.khEnE neptilile

  kuwgko gEni miler pihlaam k° chati korera jialabirEno desmE lageko bhttiplarkera heri deu, riepalalai

  ,nepElile...

  9

  naari deu.mEg. priti barilainepiaile mEyor mEryo barilni

  1/4

  e kEnchhE

  chhi-e' lanchhE, thattai map) baiso jAna lEgyo

  chhE=jgdaina bEchE khero, parkha lina aurachhi-mirmiri usEmE atithi satna calla

  sirama resami pheta badhi 51114.

  chhE-amulya hirE1Ii phulai phulko .

  aghilAi baieakhairli sine e kanchhm....

  /

  chhE-obhAnosiadhcimE, S,sindur chhari,dial1 sunako churale nSri sajai dials

  Ern jadieko ghumto.ma olhi ...

  .0 eii ari lljaile nihuri ma tal5 e kanchh4....

  chh5.-a tam.1sarn cl au , dhapakka balekitimi,chhi-aru nahau timi, aru nako lekhi

  0

  duwai-sadhai nai suhRune tinro hlmro jo4isureli khekera nee. herna aura e lanchha...

  9Hosted for free on livelingua.com

 • - bapro terijing sherpnle

  -harig tenjini,aherpalechalhyohimal chuchura

  'hiilarylai dorigadaiitkeko baIo dekhaadai

  hillaryle dekhekojax:191.a gadi lekheko

  aphe.aari serapankha kholi nache hunhimAl Choro iiteraLauri sankar hasp hun

  umbho chulikailasmapnni piana pRenaAOrgako simA chhunalgihares kati khaena

  dhannya bira bahadUr,

  autar timile lick°Mak,: chora dubai dinbaachana-jamia lieko

  /

  raja thagna sakinchhahimal *chasing kaiinchha/ Ajhumkhera bajyo khaigeclighankera nachyo =jure.

  sambOdhan git

  , 8.

  _pharka hai. pharka nepnli, timilai dakchha nepalmaya,bargbar, timrai ho timrai_ ho nape uchn1W"

  jhukdaina kahile paglerapbishwako ag10 takurnohhaa hnmi pachhndi, chathau hai timi tUkurn

  phandachha'karocilnepali, sukha ra dukha bniainsnehale chianti jolera, amako, Izalco kkkhamn,hffSiala

  . pharka hai pharka nepali, timil2i dnkchha nepal&Tao mays balabar, timrai ho, timrai ho nepnl uchnia

  pharkera her njake, desko n &ulo muharat pah24 khola jangala, mngdaichha timro guhara

  bhandachha karol nepal sukha ra dukha tftd4alnsnehale.chhati jocilerd, amgkos amako kakhota hasaaln

  10

  t

  Hosted for free on livelingua.com

  https://www.livelingua.com/peace-corps-nepali-course.php

 • 4t

  hariyo bhayo rETni banudera ifichha pEPi...man

  battis data lachhinakomgya' ek chhinko

  nepali git

  jham jhell pareti°

  3.

  e-'jham jham pareli gkhaimagajalu samjhane kohi chhaina

  ° desamai maxi gaye'roidine kohi chhaina

  Ikhako gsu pilchheko rumal dhoidine kohi chhaina.

  bAtako thaile sunako Mallo ke garnq dhanale

  ; saga ra silt= khaeko besa anandimaxkale

  mqa npmnra wygau

  ,mayknamara mayaludil natoda mayalu

  mero dil milyo ramr9Sabha naohhoda mayalu .

  ,

  himalako kakhamalukamari kheleraharyall jangalma' gai bhaisi'herera-1.sarale htsi had..

  .

  furlau gau-lau

  t

  prabhatko lalimatimilai chyauchhatimxo'boli chorerakoyalile gauchha

  mitho mithopritako jitako

  .

  tprabhatko lalida

  Al*

  kalo kalo ratama

  kalo kalo ratadadekhinna btdalabirahako gitadl bajdaina madalaban jaleko hoina yo dekh.bulalig0man jaleko dekhchha koaZdaina tato-Ai -napIi kehi betlia'rUdaina banchari11 ndai kehi ritu gaadina Ayaakiri

  11

  ,

  I I.

  Hosted for free on livelingua.com

 • s

  Bich co vir3.1dia Menaile

  Ikhkko bhgkhglkhaile ho horgmrari bujhi samjhanu ho hosutukka dipg ma bhana ho hokaaallgi timi nabhannu ho;ho

  riinrime halka sitglesi.ta madhuro mitho,ggtagsunaulo ghgmako jhulkgle kgukuti mito 'gala'1

  . gkhgko bhgkhg..

  o jura premaile manamg guni rakhaqu.oli sumera hasirahanu akhiko bhgkhg..

  jiski maskene chandralgi dharatimai.ngmi dgkgaliEphnai panki sansgramg sukbako sass pherVila

  maile mgYa m4reko hoina

  mails mgyE itreko hoinaaa thanemul ligto.pEina

  OA bhane gita mero nau Ogle chhekchhanagga to khabar mero kasogari'pugchha

  timi malgd bOlanclihatikEfht bgsurin'ag

  kunatarg muti ba`si rgta adheringtang gae himalg3. kgteraduitErautusgpanaimg sgteramaile mgyE`mgreko chhana/..

  tarlibh.;e ridi ghgta chadhi tuhinamE.

  merai chhgyE rigEkichha majha nayanamAbagi gela laharaimE chulthi pharararakulia kinEr basi kgtchhau timi kati pars

  chhkgrIgy2 gangly- jalaingmAa bagyo asuko bbalaimEmadle mgyE mareko chhaina,..

  0

  .ffkhilcobhakhg,...

  a.

  dhalki dhalki'nahl4S.-nani.

  dhalkfi. dhalki nahlda nEni,\mero May savai

  jilignako,baki joban kasigi tfighg chhara

  mgyg pirti lge dekhi nahune ke ho rapharki.pliarkilaahera ngnima tachhu .iai sETai nai beimkni,

  Ekgshak, kElo logdal ghumi ghumi janchha

  najarale sgrjhai bhari isErgmg tanchhalarki larki nahi ra nEni

  lero mgyg saraichha beimgnidhalki dhalki nahida nani...

  ekai chkinmE uhile rane phula jasto an.

  bag chhadai dii hElnu roji gphnu o. man

  tarki nahIcia ngni (

  1.2

  nai beirke

  0

  dhalki dhalki nahl4a nEni...

  hunechhau beingni- dhalki dhalki nahI4

  I.

  Hosted for free on livelingua.com

 • O

  .e

  NEPALIf '

  litrtirAALS,

  CR

  t

  -, . . ,The numbers from 1 to

  t100 show many irregularities and are best learned

  according to groups-of Ambers that have some siraifer characteristic:`It is not"of much help to learn numbers in their logical order from 1 to100 Because yhen yoii'want to usg.one of them you must first think throughthe whole list until you coke to the one wanted., Eventually each number.

  t be learned akezi individtal vocabulary item. .. . . ., .

  To begin with, learn the numbers 1 through 20, and 30, 40, 50, 60, 70, 80,90, 100. Thii, gives a basic framework to start from. Then learn the

  bers'in the groups below, noting the particular chia.acteristic eachoup has. Do,t not go' on to the next group until the previous one, has

  b en thoroughly learned. Finally, be sure that you "can.,give nulr.s inrandom order. - /.

  , s1 -ek 11 eghara 10 das ,

  2 dui 12 h a 20 bis.

  3 tin 13 'tera . 30, :Usrii

  4 .char -- 14 bhatidha, 40 c. 'bilis

  5 pach 15 \pandra, 5b. patirs:=

  6 chha 16 sore.- '60 siva .. : ...

  7 sat 17- satri., c' go sattari .

  8 4 SO asi18 ethers,

  .

  9'nau 19 unnais . 90 -nabbe.

  ----

  10 das 20 bis 100 'sm.....

  1-thanb) The numbers ending' in 9 appear to 33g,, literally, r.one less, h

  twenty, thirty, etc.' ...

  109: !annals 20 Iiis 69 unansattari

  29 unantis 30 tis 79 UPRSi(

  39 unanchta,

  is 40 chllis ' 89 uninnabbe

  49. unanchas 50' paella's 99 unintai

  59 unansa-Vthi, So sathi, .

  1

  S

  r

  70 dattari

  80 .asi'

  90 nabbe

  100 sai

  Hosted for free on livelingua.com

 • 9

  -NEPALI NUMERALS

  c)- ):1'bid, 24 chaubis, 26 chhabbis (two bts1), 25 pa chchis (ch for

  no 21 ekkais, 22 bais, 23 teis, 27 sattg,16, 28 atthas

  double consonant: 21 ekkais, 27 sattlis,8 atthaic

  no a before is: 23 teis

  this

  41chalis

  52ulna tiunna

  , 61eiasatthi

  71 72 . 73eke.hattar bahattar trihattar

  63

  trisatpi

  81../ekasi

  91 .ekEnnabbe

  e) with n:

  f) doublet:

  -e)

  3

  32 battis,

  nasalized vowel:

  .7

  t

  64chausatthi

  74chauhattar

  I

  '75

  pach-hattar

  85 . -pachasi

  2 ---

  37 38satatis athatis

  47 48satachafis othachalie

  57 58sataunna athAunna

  67 68satasatthi athasatthi

  77 78sat-batter athhattar

  87 88satabi athasi

  98 _.atliallnabbe

  -

  95 .97ponchinnabbe sanfinnabbe

  33 tettis, 36-chattis

  34 Chaatis, 35 paitis

  h) a t instead of ch: 43

  45 paItalis.

  ,65 paisotthi

  tritalis, 45 paltalis

  a 53 tripanna, 55 pachap,

  a r: 44 chauwalis, 54 ahauwanna

  an r: .84 chaurasi, chaurannabbe

  1

  r

  56 chhapaima

  14 Hosted for free on livelingua.com

 • A' .

  NEAL'

  j) o:f. 42 bayalis4

  j 62 baigSatthi

  82 bayasi

  inThEatias 3

  63triygsi

  46 chhvglis

  66 chhayasatthi

  76 chhayhattar

  86 ohhaygsi

  92, bayarinabbe* 9,3 triygnnabbe 96 chhaygnnabbe

  k tri-: 43 tritE1is te-: 13.tera

  53 tripanna .

  63 trisaithi

  73 trihattar

  83 triyasi

  93 triyannabbe

  23 teis

  33 tettis.

  Make your own complete chart of the numbers from 1 to 100 with tent $

  4 running one way and units' the other.

  15Hosted for free on livelingua.com

 • -

  6

  NEPALI - ENGLISH GLOSSARYcompiled by the Nepal Panchayat ,Peace CorpsVolimteers ((Nepal VI)

  'I l, . - . /

  O

  16 Hosted for free on livelingua.com

 • -1-

  NEPALI TO ENGLISH

  abagat (awagat)

  arasyak)

  ibisya cta, (awasyakta)

  ichir

  adilat

  idars.

  Panchayat

  ides,

  adhah-pradhan°

  adhar

  adhik

  sankhya

  sidhikar

  adhikiri

  adhirigya)

  adhunik

  adhuro

  adhyides.

  adhyaksa (pron.

  igham

  'iguWi

  iih

  Akasbdni

  A

  :

  nformed

  necessary., essential ,

  necessity,.

  conduct; virtue

  law court

  model, ideal.

  Nbdel Panchayat

  order, instruction

  exchange (of' ideas, etc.)

  baSis. ",

  additionil, excessive

  majority

  authority, right, power

  an authority, official °

  kingdom

  modern

  half-finished, incomplete

  rdinance

  president

  next year

  leadership

  law, .Act

  311cr,1i=t f. wireless; telegram

  17

  r

  Hosted for free on livelingua.com

 • t

  _

  akhara

  akhiri

  Akshat

  alag

  wind:

  anaj

  anchil

  .

  Anchaladhisi

  'andabiShwisi

  andij-1

  anikal

  _antdr-

  -riStriya

  - ekti.,

  . kat*

  antarim

  antargata

  ant

  anubhab (w).

  _garnu

  anudan

  Prasasdh

  ianchilan

  arena, station, base

  the last, final

  letters (of alphabet)

  apart, separate

  Income.

  :1 entertainment, revelry.

  7)1

  "IX 45-1C:11

  -dl a-N-1

  18 .

  corn, grains of all kind(general term)

  zone

  Zonal Commissioner

  superstitibn

  guess

  approkimately

  /famine_

  difference; gap; "inter-"'

  international

  tt

  ft

  interim

  'unity

  law

  under (thevested authority of)

  the last, final

  experience

  to experience, realize

  gteiht, subsidy

  Administrative grants-inlaid

  grants :in use4

  Hosted for free on livelingua.com

 • anukul

  anuminit

  anumati

  .,anurodh*"

  anurup

  anusancihin

  anusir

  anusisan

  anusuchi

  apriaunu /.

  larambha .

  arthik

  irthik sal

  asadharan

  asami

  asar

  asiksit,

  sit

  atha

  athawa

  atirikt

  aubarsiyar

  aujar

  aule j arq

  ausadhi

  aya.

  -3-

  35-1

  Y'ATTT

  NT,g-

  .

  (barsbo),

  --AD9-ft-zq

  favorable ; dPporttine

  guess, estimate

  estimated

  approval; permission

  request

  synonymous

  research

  in accordance with

  directive; punishment

  sChedule(s)

  to'folidw; observe.

  14i11141*

  financials

  financial) ,year`

  uncommon, unusual

  debtor

  result, effect

  igdorant, unedUda

  therefore

  O

  . or

  additional,, besides

  overseer

  tools, equipment

  malaria

  medipine

  Income.

  Hosted for free on livelingua.com

 • ayakar'

  iiyAsta

  Badh

  badhuwa

  garnu-

  bahidar

  bahut..(pron. "boat")

  baitak

  .bajet

  bakhat ,

  bakhro(i)'

  Bal Sanghatan

  bili

  bamojim

  'bandobast

  bani

  banjho

  banrnu

  bans

  bapat (wapat)

  bar (kathko;--)

  .barabar

  e9"

  B

  Income Tax

  Income

  t damppromotion

  -replacement

  to replace

  Junior Clerk (file clerk)

  yery,(ktremely

  I- 'meeting.(smallIsized, like -J.15;)

  dAicts =t-57-g71.

  aR.a

  20

  budget

  time

  he -goat (she -),

  Children's Organizatibn

  crops,, harvest

  in accordance with-

  forest

  .

  organization, arrangement

  habit

  fallow, uncultivated

  to distribute

  bamboo

  o for

  fencA

  regular,, equal

  -sHosted for free on livelingua.com

 • .

  t'

  garne, hune

  --lira (ward)

  barga

  Bargiya Sangathan;74,

  -barhai

  barhnu

  birhaunu

  bathi.,

  .barhti

  barsa,

  hars4 barsacli,

  bastab

  bAstabik

  'bastu

  batulnu

  baydn

  behoird

  bematlap,

  beinaulca*

  -5-

  besi

  besari

  bhag

  linu

  ci

  ci%.t-do

  CA a *1

  craA-

  habitual, regularly

  'ward

  class

  Class Organizations

  increase, growth

  to grow, increase (intrans.)

  to advance

  to enlarge, increase (tr.)

  maximum; increased

  suprplus;-great, greater,, more %-

  -

  year

  Monsoon, the rajims,

  fact, actuality

  in-fact, actually

  actual, factual s

  (domestic) animal

  to_ciAlect, gather

  account, description

  details

  meaningirs

  inoppOrtune time

  fine, excellen t

  more, superfluous,too much

  very much,-yery,hard-

  part, share

  to take part

  21 Hosted for free on livelingua.com

 • r.

  . Wale

  bhara

  -bhare

  'bhirsi

  bharn

  blasa

  bias pitbsili .

  [

  . [

  bhat4

  bhawadiya

  bhawan

  bhawana

  bha'vliaya.

  bhokmiri

  bhraman

  Bhumi'SUdha

  Bhul% Purba Sainik Sangath.

  bibid

  ..bibaran

  bibbig

  bibbijan

  22

  god

  male(of animals); cock

  rent, hire

  later un, in afternoonor evening

  to fill

  language

  school (Vernacular: i.e.teaches Nepali &Sanskrit)

  speeph (i.e. lecture)

  allowance (ice . travelc.0

  sincerely,

  building

  Bldg. Dept. .

  mentality (way, ofthinking)

  futUre

  meeting, visit, interview

  famine

  tour, field trip

  Land Reform

  Ex-Soldiers' Organization

  argument, dispute

  detailed description

  Department (of a Ministry)

  allocation, division

  Hosted for free on livelingua.com

 • r.;

  *

  a.

  Bibidda(file)

  bide

  Bibhag

  bidya

  bidyarthi

  41,

  bight fQ14Bi.Ji.Si.Ni. FA-67M UT

  Miscellaneous file

  leave, departure'

  Electricity Dept.

  ,learning

  student

  -1 5/8 acres

  Education Inspector,(BikasJilla Shiksya Niriksk),

  bikas o development

  bikatit P eideveloped

  '

  Bikendrikaran cl-2 M _ Decentra1izat ion)

  bikri, fa.A..,. sale.

  bikri kar egA aT ,Slaes,tax,, .

  'bintj WA requestbirodh eilT%4" \

  $h

  opposition; contest(in elections)

  birodhi fliiciji antagonistic; hostile;adversary

  biruddha . ./4-7i opposed; against

  girw4 " iAT=4T seedling . .

  biswis41,414.zrct

  confidence, faith, trust

  (-- garaunu) - _ -4734 . to convince--?

  biswasi.. 52Z40- , .faithful, sure; reliablee

  Biswabidyalay Universily

  .bistar (bistut) ___-1471-i-f. full account, extensive

  (,...ma) - - "Ar . at length

  biteko f:4--71-past time, events) (adj.)

  bittikai immediately after (follows verb)

  3 Hosted for free on livelingua.com

 • ^

  ..'Bodhaitha, ?I"

  bori

  bin

  briddhi

  r

  bujhrnu 1

  byalrar (pron. "beballar")

  byalaharik

  byaastha

  circular, notice

  sack

  plant (n.)

  growth'

  _profession, occupation

  : to explain

  usage, procedure, business

  practical; in common,usce,

  . routine

  administration; arrangement;

  . management; authorizationt

  (Panahayat --) 14-41zid Pandhayat system

  I%

  .

  byaj(6:7111.

  _ interest, (financial term)

  0

  bYakti (pron. "bekti") g.dep; , individual tPerson)

  .byapar ("bepir")

  C

  trade; occupation; business

  5

  chalan-A03.4 custom, use, manner

  chalAni -,0.17;174.degpatCh; out-going

  (correspondence)

  ChAlthalal -1Rra--"W4 behavidr, conduct

  chainu. -

  --xi c--/to move(int.i2); to be

  going on

  . ...

  chAlu --A-;; current (adj.)

  1 chanda \ -2=1.donation (i.e. for

  village projects; ofteninvoluntary)

  schAtra pupil

  chatrabIs' E5-07;474T'Student hostel

  24 Hosted for free on livelingua.com

 • q

  chhili - NIE7r

  chhinbin i 2 ar4t#1

  .

  chhinnu (chhunnu) t74, .

  chhinu chh;na)..

  621.4 IQ HT)"

  chhip' / -mg- .- )rnti Al ,

  chhoynd Seisji.,

  A

  chucci

  chhuty4unu,1

  cbhutyieko

  chhyismise

  clunib(w)

  dainik

  diknu

  dim'

  din

  dinjnu

  daphiettfir

  daikhist 4iTATIF

  darsan

  garnu)

  .

  et1-1

  -va

  (animal) hides

  choice; selection.

  to choose; elect

  roofr .

  stamp(office); sear

  :to sow (Seeds) .

  . . --to go away; give. up; 1

  abpd6n; stvp(doing):leave,

  .

  a leave; holiday,

  to teparate

  separated

  miscellanboy; assorted

  electian

  daily

  tmall; sUmmon; invite

  0price

  . gift

  to compare

  ,to. of a section(in document)"

  petition .

  view; official visit;inspection

  to view, inspect

  4

  ZOT entry(in office accounts, or register)

  25 Hosted for free on livelingua.com

 • o la A

  -10-

  dastabya' 04.04-

  clehAY babojim

  orhI

  4

  (Pang I 1-57

  .dhArd

  dharma Bbakari .4411-

  duniyd

  durust

  dwAra

  ekdi.

  4 -'-prasasan ko ekdi

  ekikaran

  ekt.a

  gahun

  gaigoruharu Tt

  galdinchd

  gat sal

  E

  -

  .a.

  26

  .

  0

  r

  note:

  as follows; me ntionedbelow

  111

  methods; manner,, Way.

  water-supply0

  :food godam (storage-warehouse)_

  society (the co enmity);the people; the world;the public

  exact; accurate; tbrrect

  by;,through(the tgency,ofj

  unit

  Administrative unit

  coordination

  unity; unanimity

  wfleat

  cattle

  carpet

  00.

  .3

  el

  1ast(pasi) year

  Hosted for free on livelingua.com

 • gati

  gampri

  I

  .ccilral:

  '211-

  gharel

  ghati

  god4m

  gosth, d

  goth T

  'Grihi!PanchayatMantralay

  .

  Yz{Izlcl

  317-A I c.-z1

  -4441(1a)

  halat

  47ticrS I ,

  0

  speed, rate

  -% police, gov, and militaryheadquarters in hilldistricts - Bada Hakim's,hdqtrs. -- these names

  now obsolete

  Cottage Industry

  decrease (n.)

  local grain warehouse

  meeting

  -,cow-shed

  Hume and Panchayat Ministry.(prev. separate)

  culvert

  quality

  a mystery, secret

  Guthi Corporation

  the "Guthi" system

  skills, kn6aledge

  Routechnical(work).

  (the),right; entitlement(to land)

  person yossessing the above

  for the dine being

  state, Londition,circumstances

  Hosted for free on livelingua.com

 • hilsamma

  haiahisib

  hat

  hataunu

  bukum

  hullk

  42-

  I

  iljat

  Una

  imar ditinj iniyar

  insAph

  insAphi

  istamet.

  itihAs

  J

  recently

  accounqfinanc.)

  property

  role

  te'reMove

  order (n.)

  Post Offite

  41,,

  prestige, honor, self-respect

  area, region

  well .(n.)

  engineer.

  justide; decision; judgement

  just

  intention

  estimate

  history

  . t

  jaggy place

  apparent

  jamin land

  28Hosted for free on livelingua.com

 • jaminclar.

  iart(a)

  jandh

  jinkari

  jansankhya

  janswistha

  janta(haru)

  jan(a) tantra

  jantu

  jaruri

  jawa-n(tin - - -)

  ihagr.

  jhingati

  jholungo

  jhyil khan(a)

  j hag, j immawari_

  ininawar

  jinsi

  jornu

  jornu

  jyadi

  jyami

  29

  . .

  landowner, usu. one who :leases to tenants :

  the tleoplew a person

  test, exam; inspection

  survey

  experience; know-how

  population(#)

  "public health"

  people, the people

  democracy

  animal (s)

  important;- urgent

  youth, yotmg (man)three.men(when 'counting)

  quarml; lawsuit

  brick tile

  crude susi,ensiori bridge

  jailresponsibility, charge

  responsible

  stores(e.g. Jilla P.property)

  to add, join

  to plow

  whichever....

  many

  day-laborer

  Hosted for free on livelingua.com

 • kabja

  rikhnu*)

  ,kainchi,

  kaiphiyat.

  kj

  kal.

  kamiunu,

  (kamiuneljagga)

  kamikij

  kamoi

  kanjihaus

  kipi

  kar

  (---lagiunu)'

  karji

  kirkhini

  karmachiri

  kartabya

  kirya

  -14-

  K

  cA-1113.1.

  4

  e".

  control

  to control

  scissors

  details; remarkscolumn .(on report)

  work; deputation

  concrete (.

  machine

  to earn; to work(fields)

  fields being worked(agric.)

  food shortage

  'work, busineSi industry,trade .

  income

  village corral where cattleare placed as penalty,f6r straying: its con-struction =:a.commonvillage project4

  register book

  tax, excise, duty

  to tax

  debt

  factory

  government employees(i.e. J.R. staff)

  duties

  activities, ict,.deed

  30 Hosted for free on livelingua.com

 • a

  kAryabahi

  karyabldhi.

  'Wyabit

  (- -ganu)

  karyakarta

  karY

  ika)

  lay

  kayam

  (--7garnu)

  kendra

  kendriya

  =15-

  f;175.111a.

  aL4ZUM

  Ccl I

  ..Frzcxrf

  .khannu /, -4.-..)

  ...:,

  kharCha(khimmh)FI'l

  .(---garnu)

  saMan)

  khatday.'

  kharey(khartj).

  kharid

  khas'

  r.

  (- -- garera)

  (--- garikanaY

  khasgari

  ithAtA

  d I

  (.3

  V.0

  action(s)

  procedure

  completed

  to carry out; execute,

  P.D.W. (Village Develop.Worker)

  program; schedule;calendar

  caleridar of Operations

  .office (e.g. qina PanCh.Off ice)

  established; settled

  to establish, settle,maintain

  center, hub

  central

  to. dig

  expense; expenditure; cost

  to spend

  consumable supplies

  Property Assistant.

  dismisseddischarged,abolished ,

  purchase

  special, original, teal

  4°as amatter of fact; in

  other words

  ff ft pp

  especiallyp

  register book

  .rHosted for free on livelingua.com

 • khatiumu

  .1chatic,t.

  khati*

  khellcud,

  .(--- maudan)

  khet

  khetbiri

  khetipati

  kheilwal

  kila

  kiitiB.

  J

  litta

  Bpi)

  ixtls

  kota

  kram,

  (---sankya)

  kipyi (gari)

  krisi

  kshetra

  (-,- bhraman)

  ;kul,rakam

  kulo,

  kuriti

  kuwa

  . -16-

  I

  r

  to Appoint

  loss, harm,*damage

  deputed, appointed

  sports, athletics

  playing field

  ,(irrigated) fie ld; size. =

  approx. 3 acres

  cultivated .p rdperty;

  fields under tillage"'

  Cultivation .

  farmer, peasant

  nail; spike,, stake

  installment, pay

  class;:iten

  Cidastral survey

  a kos (2 miles)

  Quota,

  order; arrangpment;succession .,

  no. (On achart.or form)

  IF7q741- 'please (formal ,usage),

  n

  agriculture

  area;, constituency

  area tour ("field trip")

  TotalCost

  irrigation ditch

  talk (in a bad sense)

  water -hole.

  Hosted for free on livelingua.com

 • labhA

  lagat

  'ligu

  - ligu tf hieko. .

  lakhWati

  lakshya

  lekhak

  ltkhit

  (-:- rup ma)-

  i

  ling

  lok

  loksewa

  Ylkcha)pokli4ri

  ?adz* padarthf a)

  m4dhyam

  mAg

  AmAgnu

  mat.14tw

  MhhilA Sangathan

  mahasus(masUs)

  gain - advantage - profit

  cost; cost price

  to estimate (cost

  -applicable

  applied

  millionaire

  aim, target, goal

  writer

  written (lekheko)

  in written form

  sex (gender)

  the 'people'

  social` service

  o

  fish-pOnd

  alcoholiC.,beverages

  a medium

  demand

  to demand, want, ask forA

  -importance; value

  Women's Organization

  realization, feeling

  Hosted for free on livelingua.com

 • (=-- gar*

  "rahoday

  mahsul.

  ,,iii

  mainut bui.

  majdur

  sangh)

  maksa

  max adds

  malShian

  48-

  fm'in

  AShriarf 45113-11,1

  manAi

  (--- chha) _ 417

  C(--- garnu)

  manasay sv 4.4t al

  manchitra

  manna

  mantralay,

  16t5, --Ac,64

  mantri '474(Pradh.an Mantri)

  7 31-WVTJ-44

  marmat , 4.4c-1

  *(--- garnu) -- 37-....0

  '64mArg 31

  (PurbaPachchhim Rajmarg)

  34

  to realize

  sir; gentleman

  tax-, rent, duty, excise:fee

  smallpox

  minute book(ormeetings)

  laborer .

  labor union (organization)

  punoose

  fertilizer; manure

  Revenue Office

  properV; goods; eqtripmen4baggage

  respect., rank

  honorable...(polite address)

  ban; prohibi 'tion

  it is forbidden ,

  to prohibit; forbid

  intention; purpose'

  map

  to obey, acknowledge, 'comply, agree, admit

  Ministry

  Minister

  P.M.; Chairman of. Councilof Ministers

  repair(s)

  to repair

  ,road

  East-West 'Highway

  Hosted for free on livelingua.com

 • marphOt

  masant(a)

  masauda

  masi

  maslanda*

  matitel

  mitlab

  ImmAln

  matijdat

  mauka

  4 . nausani

  niel

  .* mistri

  miti

  mohi

  thoi

  muddA

  mukhiya

  mulsiksha

  muluk

  MUluki Ain (En)

  mulya

  a

  care of, through

  month

  draft

  ink*

  stationery; office supplies:

  kerosene

  aim; intention; meaning

  (final±.) balance-id-hane

  chance,, opportuniti,occasion .

  season

  aireementi, accord

  to bring to-agreement;bring

  . 'together; join; adjust;

  reconcile;

  mechanic; semi-trained

  overseer; construction

  oreman; mason.

  date (on official corresp.)

  (land) tenant

  price;cost

  court-case, trial; chief,

  main, principal

  Senior Clerk

  .44i elements; rudimentscountry, state , .

  National laws; (Legal Code)

  value, worth, price

  Hosted for free on livelingua.com

 • mulyAfig kid

  ( " .II ) garnu to evaluate.

  munAphA'IT'ilt6T profit

  muri. : small -'size land measurement;, m. 2.-:, ropani

  . .

  mutAbik 3frii 4-, in accordance with,

  myAd 1:71-4 due date;-time limit

  evaluation

  O

  ghnu

  nAike

  nakal

  nakalf

  . naksa

  nali

  n4ikA

  riamulA

  nAp

  nApjach

  nAPIla

  natthi

  Teti

  netrito.

  nibedan

  nij

  S.

  N

  4

  to exceed; overcome

  leader, chief; masterworlian

  copy, model

  artificial; imitation

  4-i map; pltture

  A-61- water-pipe

  11

  example; sample

  measurement

  survey

  profit

  attached

  leader

  leadership

  request

  self, the same

  , tagcal% ..-i14-.5-11-0

  'e-S14?1,

  cl ci 1

  ssi

  r

  er

  Hosted for free on livelingua.com

 • nikai

  nikAsi*t

  --hune samAnharu

  nik1inu(nik1anu)

  nimmet4

  nirbAchan

  nirdesan*

  nirikshak.

  nirikshan*

  nirman

  (,---garnu)

  nirnay(a)

  nischit(nischay)

  niskin(niskanu)

  -nisse nischay

  niti'

  nitya

  niyam

  _niyamit

  niyantiTan

  (--,garnu)

  niyukta

  (---garru)

  nokari

  noksAn

  N

  ;ITRP7-q

  37

  0

  y, very, much

  exports

  export commodities

  to come out,,go out,emerge

  (the) following

  election

  guidance, cootdinatioi,supervision

  inspector

  inspection

  construction

  to construct

  decision

  fixed; certain

  to come out:t go out, emerge

  decision; certainly

  permanently; always

  iuie; principle (distinguished. from law)

  prescribed

  control

  to control

  appointed; designated

  to appoint

  service

  loss; damage

  Hosted for free on livelingua.com

 • r

  hyay

  nyiyidhis"

  pad

  paha (sal)

  ( bhleko)

  WarI

  pdlnu (paleko)

  pancha bhakari

  , -2,21

  v-att ea, .

  av.

  PanchaBarsako

  Ydjana

  . paiades.(paradesi)

  patichay

  jparinbt

  Parisad

  (Gtrrldia

  paristh14

  :pariwartami-

  parwah

  pasu

  O

  3R

  a

  justice; law; judgement;finding; logic

  juage

  station, rank

  last Cy.

  certain; fipermanent

  sure.

  support, maintenance

  to tame; domesti44e(tame, domestiated)

  cooperative graint oragebuilding.

  Five r. Plan

  'ab ad; foreign .country(foreigner)

  adluaintanceship; preface

  result

  assembly; council; dept.;political party -

  (formerly.2nd largest partyin Nepal)

  atmosphere; con4ritions;

  circumstances

  change'

  care; trouble

  -(domestic) animal

  animal husbandry

  tlHosted for free on livelingua.com

 • Tatra

  Patrapatrika, patrikd

  pes. jarnu).

  pOski (pesglii)

  hai

  italam

  letter

  newspaper(s), magazine's)

  submitted (to submit)

  advance (of money).

  fruit; result

  iron

  phalino someone pr other;.some-thing dr other

  to send back, festor'e

  phi:t t-g 8 section (i.e. of J.P. office)

  phki.^ : advantage.

  (ke phdydd? ...what's the use?)

  phirt4..

  I ...04.return

  (....paisd,' Illarcha) (...No .._ ,0 )

  3 -pharkdunu0.

  phuldca

  phut

  phutdund

  pichhe

  dinai(haPiai)

  janai

  prabachan(a)

  'prabhab(w)*

  (tya:s le),

  change .(money)', left-over funds4'

  independent

  'dissensiont

  to break, cleave,(tr.),cause dissension

  each, apiece.

  IT'ilf(*every day (week>

  . A., everyman ,...,..\-i-zii

  speech, lecture

  .

  "R-IT-74"influtnce; effect

  .

  .

  r:Ta's __ :5. due to this effect'.

  pra -bkdri `1,11c;i44' influential

  "flAg4-- ciantechnia70

  iz110'technical . .

  publicity; dissemination,

  broadcasting I...

  .

  pradki 3---4qpresentatibn

  ,

  1

  .

  prdbiahigyd

  pribldhik

  prachar

  3,9 Hosted for free on livelingua.com

 • pradarsan

  pradarsani

  pradarsit garnu

  pradhan

  ( mantri)

  pragati

  prakar

  prakasit

  plakhyat

  prakriti (prakritik)

  pramukh

  Jilla Adhikari

  prapta

  prapti

  rai5bhik

  pra,sAr

  "13-

 • pfasthan

  .prastut garnu

  izathamikta

  rakhnu

  prati

  pratibad

  pratikriya

  pratinidhi

  matisat,(115 )

  pratiyogita

  prayatna ( garnu)

  prayog

  ma 10.119

  presit

  punah

  punji

  pan

  wii

  purba

  =purus

  pustak

  pustakalay

  "'crT

  c.11-0"

  r-

  departure

  to present;. show; exhibit;compose

  -"---priority(ies)

  to draw up priorities

  copy,

  appositiOn;. dissension

  a

  reaction=

  a representative

  percent (10%)

  competition

  attempt (to try---formal lang.)

  use; employment; usage; practice

  to employ(a thing or idea)

  'sent

  4, again

  capital.

  capitalism

  capitalist

  formerly; east'

  male persons; men

  2p$4; book

  library

  41 Hosted for free on livelingua.com

 • r.-ajdut

  "'rapaitik

  rajniti

  rakam

  rasid

  rAstriyai

  rastriyapatti

  .- ray

  rekh -dekh garnu

  rikta

  sthAn

  ropani

  sachib

  sadar

  mukum

  sadasya

  sadasyatA

  sadhan

  sAdharan

  sadak (saral0

  BibhAg

  sagbari

  saghai

  -Z6-

  . 1.T2-1TR"

  amiossadbr

  political

  politics; policy

  tax, excise, duty; kind; sort; item

  receipt N.

  Naiionaf

  President

  opinion, idea.

  to make surveillance; tosupervise

  vacant

  vacancy

  land measurement, common inthe hills 1 ropani * 4 muri,or6Q81/2 sq. yards

  form;-,appearance; shape

  secretary

  capital; the city

  heaguarters

  member

  membership

  resources; aids

  ordinary, simple

  street; highway

  Roads Dept.

  .vegetable garden

  assistance

  Hosted for free on livelingua.com

 • sahakAri

  SansthA

  .sahamat

  sahAyk /(sahayek)

  .Anchaiddhis

  sahayog

  sahAytA

  sahi-

  SAhitya

  sahmalnu

  sAhrai.

  sahu

  -

  sainik

  Sangathafi

  sajk

  sAjd

  Sal

  sallah

  dinu

  linu

  samdbe

  samachAr

  samAj

  samajik

  iamApt

  samApti miti

  kv-v 2w-1

  Co-operative

  11Organizatidn

  support

  assistant

  Ass't. District Commissioner

  support; cooperation

  assistance

  signature

  literature

  to'5ollect; manage; include

  very.s,

  creditor; fincincier

  military; soldier

  Ex-Sadie& Organization'

  punishment .

  common., communal, shared, joint

  4year

  advice

  toiadvise

  ,

  to consult

  included.

  society

  social

  finished

  date of completion

  /

  Hosted for free on livelingua.com

 • . simartan6.tban)

  samarth. .

  aMarthya

  simasyal

  samatnu.

  samay4 .

  'sambandh

  sanibandhi

  sambandhit

  samet

  saMigyalay

  samiti

  sammabit

  sammati

  sammelan

  stripanna.

  sampark(a)

  sampatti

  sampurna

  samudayik

  samudayik bhawan

  kendra

  samuhik

  hit

  samya-bad(samyabadi)

  sanchalak

  support(1

  C11;1- powerful; capable

  power; prestige;-influence

  *q.RIT problem

  'to manage, hold

  It

  time

  connection

  concerning, relative to....

  (the) concerned....

  including; together-

  Operations Room

  -society, council

  probably

  approval

  meeting(large gathering; '.conference)*

  completed, accOmplihed;successful:; richly endowed

  contact; relationship

  wealth

  complete-

  community (adi.),

  community bldg.

  center

  public, crowd (adi.)

  ftwelfare

  communism(communist)

  director

  Hosted for free on livelingua.com

 • . .

  samiti

  sanchalin*

  anucian

  re

  carne tarika

  garnu

  sangathan

  sankA

  'sanket

  saamukh

  sanskritik

  KAryakram

  sanicalan(see gnodhan)

  tanstha (gsthan)

  sanyukta (sanjukt)'

  JAtiharu,

  sarak

  sarbajanik

  1.*

  dfreCting corncil,(land reform)

  use, direction

  grants-in-use; 'operationalgrant .

  procedure

  to direct; conduct

  organization; an orkaniz..

  --

  doubt,.

  suspicion

  sign -,code

  face to face.

  cultural.'

  "Cultural program"; evening show

  sarbheksan

  sarkar-

  sar kak

  sariih

  artAlaJssodhan*

  Saspdhit,

  . satyata

  of songs and dances

  institution;. organization

  combine united; joined

  United Nations

  (see sadak)

  social

  " benefit

  supervision; survey; inspection

  government ;. ruler

  of or from gov.; official

  to transfer, shift .(trans.)

  transferred; posted

  correction; amendMent; revision

  revised; amended

  reality

  '45 Hosted for free on livelingua.com

 • saykarl das) (r-- )

  lera4111--AT-

  Shanti.Sen (a)

  sewa

  seyr

  1:Pr service

  share.(i.e. financ.); partnership

  s(h)5kha 4.N.A1 branch (of a Dept. or Ministry)

  shinti .MT peace----

  shigra (pron. "sigr") 511225 at once; immediately .

  shishi elm , glass (material)shram -3:1- labor; toil

  ..,

  ihramdin -94Ji7r4 "free labor" - voluniarr labor '.

  , ..- .'4shrimin A-xpr gentlemanshrimati ,a1Pa-;. Mfrs:

  0 .

  capital sum; outlay (as opp. interesti

  percent (10%)

  army; corps

  Peace Corps

  shuddhaoclear; pure; correct

  siddhantaprinciples; doctrines

  d d

  sidhi'straight; fair

  -sikarmi carpenter

  shikshitA erRq literate; t ducated

  shikshi 1c4f

  Bibha c.-g01*

  siment far.-)

  Sindhii

  sip

  sipiluskilled; ,skillful

  siphiris recTimen ation

  sisilead (ma erial

  eduCation; teaching

  education department

  cement.

  limited

  irrigation

  skill

  46 .

  S

  04

  Hosted for free on livelingua.com

 • a

  sohi

  sojho

  sioashta-

  srestW

  srot

  stariya. (pron. "Istarya)

  sthan,

  -sthiniya

  sthiti ("stiti")

  sUbba

  Subidhi (sibistI)

  suChang

  Lpatra.

  suchi (-patri)

  stiChit (garnu)

  sudh'ir

  sudhirnu

  sui

  supa'(w)*

  saumbasi

  sure -stirU

  1

  sw5bhiwik

  swAd.

  swadesh

  swadeshi

  'swarga

  I

  the same-,

  straight; fair

  -clear, plain, evident ,

  account-book

  source.

  level

  district-level

  place, position

  local

  situation;:conditions; circumstances

  _district gov. official, next inimportance to Sanyk Andhalddhis;

  "ass,'t. governor"

  .convenience; comfortable, -

  information; notice*

  notice, advertisement

  list

  informed..(to inform)

  imprOvement

  to improve; correct; put right

  injection

  suggestion

  person without land (Land.Ref. .term

  straight-away, .direct

  natural (*trent)

  taste '

  ,one's native country

  fellowcountryman

  heaven

  Hosted for free on livelingua.com

 • ,10

  swartha,

  swarthi

  swasthya,.a

  tagat

  taha

  target

  takiti

  takliph

  talc,

  Camel (garnu)

  tan

  tarph (a)

  It

  T

  a.-fp

  rc-i)

  cA) finished (to complete, finish)loom

  cl side, commonly used in writtenPanchayat materials - follows the

  , noun it modifies

  selfishness.; one's own -interests

  selfish

  health

  strength

  layer; stratum

  target, goal

  expeditory action.0

  trouble

  flodr (1st floor, etc.)

  e.g. Cimdani tarph bata). csi1 4) on the "income" side ....")

  tasartha

  tatha'

  -tathiankt

  $atkal

  taut

  thap

  thapnu

  thekan garnti

  thekka

  thok

  -hos

  cTI-JVZ

  cicolck

  4

  thus;'therefore

  AND (in formal, written context)

  statistics

  current; contemporary - (adj.)

  weight

  addition, increment

  to add; increase

  to pass make certain

  contract; license

  things; commodities

  actual; solid (i:e. fact)

  Hosted for free on livelingua.com

 • I

  I

  ,

  toknu .

  tokiekd kam

  tof(a)

  toil

  Araimisik

  ___prigati riport

  tulanitmak

  turunta ,

  ubjani, ubjau

  ubjanu (inu)

  ubrinu

  uchit

  IugharaK

  udeshya

  .

  udyog

  udyoghanda

  ujur (ujuri)

  Ukilnu

  Ukt(a)

  ullekh

  ulthi

  unnat ( . gahun)

  ,Unnati

  upalabdh

  arokt (a)

  U

  SO-sIT"

  t

  A

  to detail; appoint; fix; decide; set

  duty; assigned (detailed) work

  quarter, ward (of a city or big town)

  mustard,

  quarterly

  quarterly progress' report

  .

  ecompanson

  immediately

  A

  produce; crop; yield

  to come up; yiceld; be produced (crops),

  to be surplus, left over<

  seemly; suitable; proper

  example

  'objects; gdals; aims

  industry, exertion ,

  Industry

  4complaint(s)

  .-t raise, lift, take up

  the above (-said, -written)

  above-written

  translation

  improved (improved wheat),

  uplift, progress, advancement

  available (formal vocab.)

  (the) above-said

  Hosted for free on livelingua.com

 • , .

  bamoj im

  .upasthit

  Sadasyaharu

  upay

  upayog

  upayogi; upiyukt

  upayogita

  upranta

  yane

  yatayat

  yogyata

  janayo

  -34-

  SqM.434.31

  I 11J 24.2,1a-,

  Y

  4

  ...in accordance with-6e above-.said

  at hand; present

  (standard ,opening line at Panchayatmeetings)

  means; method; /Ran

  use, employment

  worthy, fitting, sutable

  utility

  furthermore; in addition; heriafter;thenceforth

  that is (i.e.)

  transportation f communication

  'qualification

  written plan; ptoject(s)

  A

  +a.

  Hosted for free on livelingua.com

 • lab

  .

  Hosted for free on livelingua.com

 • ENGLISH

  a bandon, to

  abolished

  above-said (-written)1

  abroad

  "accomplished

  accord (n.)

  accordance, in with

  account (financ.)

  (of activities)

  accurate .

  acknowledge, to

  Act

  ,action (s)

  activities

  actual

  actually

  add, to

  additional

  addition (n.)

  adjust, to (trans.)

  administration

  administrative

  grgirY

  adVance (of money)-

  advantage

  advers4 .

  .advertisement

  advice

  advise, to

  agree, to

  agreement

  'agriculture

  Agric. Ektension

  aids

  TO

  "\ ANEPALI

  ohhornu

  khgrej (kharij)

  ullekh, uparokt, ukt (a)

  parades

  sampanna

  ,mel

  anusgr, bamojim,,Mutabik

  baiahisab

  bibaran

  durust

  min=

  sin

  kirya bahi

  kgrya

  bastabik, Thos

  bgstab IRE

  jorpu, thapnu

  adyk, atirikt

  thap

  milgunu

  prashasan, byabastha

  prishaskiya

  praWidan aLudan

  Ak peSkiIr

  4bayda, lIbh

  birodhi

  suchaag patra

  sallgh dinu

  mannu

  ( mel

  krishi

  prasgr

  sadhan

  52

  t

  Hosted for free on livelingua.com

 • 44 ti

  .aim'

  alchoholio beverages

  allocation'(division)

  allowance (i.e. travel...,

  ambassador

  amended

  amendment

  aalmal (s)

  It (domestic)

  huAbandry

  antagonistic

  apart/

  applicable-/

  apTaication!

  ,iPpoint, to

  appqinted

  Approval.

  area

  argument

  arrangement

  artificial

  assistance

  ass, stant

  assorted

  athletics

  atmosphere.

  attached

  'authoritytt

  (an)

  authorization

  'avaalabie

  balance-in band

  ban

  basis

  ' I

  lakbhyg, matlab, udeabya

  midakpadarta

  bibhgjan

  bhatg

  rgjdut

  sasodhit

  sasodhaa

  'jantu

  bastu,- pashu

  pashu pilan

  birodhi

  alag

  lagu

  hibedan patra

  niyukta garnu, toknu

  niyukta, khaki, tokieko

  anumati,,eammaii, swikriti

  bib

  by basthg, bandobast

  nakali

  saghi1, sahayta

  sahgyk

  chhygsmise

  khelkud

  paristhiti

  natthi

  adhikgr

  adhikgri

  byabasthg

  upalaboth.

  kahetra

  Nit

  B

  5,3

  maujat

  mangi

  adhgr,Oa

  1Hosted for free on livelingua.com

 • behavior

  benefit

  . book

  branch (of dept.)

  brokidcasting

  budget

  building

  Dept.

  business

  chElchalan

  hit,

  pudtak

  s (h) akfia

  prachar

  bajet

  bhawan

  Bibhig

  bygpar, byabahErr Icamkaj

  C

  cadastral survey L. kitty nipi

  calendar - . -kEryakram 'capital (city) sadar

  4

  capital (financ.)ifuni 4.

  capitalism punjipan

  capitalist r ft punjiwal

  capital Qum. saua

  carpenter sikarmicarpet galalchi

  .cattlegaigoruharu

  C.D.O. Pramukh Jilla AdhikEricement

  . siment$center kendra - ,

  ...

  central * kendriya-.

  certainnischit, pakkE

  certainly. nisse.

  ,,

  awls% maukE .-

  change (n.) pahwartan.

  change, to badlanu

  chief (adj.) pradhEn, muddy

  Chief District Officer Pramukh Jilla AdhikEri

  choicesBgl Sangathan

  chhinbin

  choose, to chhEnnu, chhtuum

  circumstances paristhitillat, sthitir'.

  54Hosted for free on livelingua.com

 • "0 .- 39

  circular (i.e. notice) (n

  class (social)

  Class Organizations

  :ewd (adj.')

  o

  ) bodhartha

  barga

  Bargiya Sangathan

  spastha,-shuddha

  col ct, to batulnu, sahmginu_

  commodity (les) malsaman, thOk

  communism ~ samyabad

  communist samyabgdi

  community (adj.) samudayik

  widg.. bhawan

  Center kendra

  compare, to danjr1

  comparison tulangtmak

  competition pratiyogitg

  complaint (s) ujur (i)

  completed larygbit, sampanna, sampurna

  condition (s) hglat, sthiti, paristhiti

  ,conference saramelan, prasikshan

  confidence bishwas

  connection sambandh

  'constitulhcy. kshetra

  ,construct, to nirman garnu

  construction

  consult, to sallgh lieu

  consumables (supplies) ,kharchahune saman

  contemporAry tatkal

  contest (in election) birodh

  55Hosted for free on livelingua.com

 • contract

  control

  control, to

  convince, to

  codperation

  Cooperative Soaiety

  coordination,

  copy

  cqrn (ggains)

  corral

  correct

  correction

  cost

  Cottage Industry

  council

  country

  Court (legal)

  court .c, se

  cow-shed

  creditor

  crop"

  crops

  cultivation

  cultural

  culvert

  current (contemperalry)

  current (in practise)

  custom

  sampark (a), Shekka

  kabjg, niyantran

  kabja ma rakhriu, niyantran garnu

  bishwgs garaunu

  sahayog

  sahakari sanstha

  nirdeshan, ekikaran

  'nakal, prati

  anaj

  kanjihamst

  shuddha

  sascidhan

  lagat, mol

  gharelu

  samiti

  muluk

  adglat, nygyalay

  mudda

  gosh

  sahu .

  ubjani, ubjgu

  ball

  khetipati

  sanskrifik

  gumauj

  tatkal

  chalu

  chalan

  daily- dainik

  dam badh

  damage khati, noksan

  day-laborer 33trami

  debt karja

  debtor asami

  56Hosted for free on livelingua.com

 • - 41--

  Decentralization

  ----decision

  decrease

  deed (act)

  demand, to

  iemodracy

  spuddeputation (assignment)

  description

  despatch (out-going correspondence)

  details

  developed

  development

  difference

  dig, to

  direct, to

  'direct (adv.)

  direction .

  directive

  director

  discharged

  dismissed

  display, to

  .dispute (n.)

  dissemination

  dissension

  distribute, to

  District Panchayat Office

  division (allocation)

  doctrines

  domestic animal (s)

  domesticate, to

  donation (for village projects)

  doubt

  draft (of letter)

  duty (detailed work)

  duty (excise)

  Bikendrikaran

  army, nisse

  ghati

  kErya

  rag, mggnu

  jantantra

  khati-

  kEj

  bibaran

  chalgni

  behora, kaiphiyat

  bikEsit

  bikgs

  antar,

  khannu

  sachglan garna.

  aura -sure

  sanchalan

  anushasaa.

  sanchglak

  khirej (kharij)

  kharej (ialarij)

  pradgrsit garnu

  bibEd

  prachar

  prat ibad, phut

  banTnu

  (Jilla Panchayat) KarYalaY

  bibhajan

  siddhanta

  bastu, pashu

  palms

  phaadE

  sant&

  masguda

  tokieko ka.m

  kart mahsul, rakak

  5"Hosted for free on livelingua.com

 • duty (ies)

  F

  earn, to

  Bast=West Highway

  educated

  education

  Dept.

  Inspector

  effect

  effective

  elect, to

  election

  Electricity Dept.

  elements

  employees (of govt. office)

  'engineer

  entertainment, revelry

  entitlement

  sentry (irrregister)

  s equipment (tools)

  ,especially

  -essential

  :establish, to

  estatlished (settled)

  estgate's

  *Astimate, to

  estimated

  evaluate, ,to

  evaluation

  exact

  exam

  example

  exceed, to

  42

  kartatya

  E

  58

  kamaunu

  Purba Pachchhim B5imarg

  shikshit

  shiksha

  .Bibhag

  Bi.Ji.Si.Ni. (Bikes Jilla Shiksha-Nirikshak)

  asar, prabhab

  rgmro asar pirne

  chAhSnu (chhunnu),,

  chunal4 ,nikbachan

  bidhut Bibhag

  mulshiksha --

  karmacharil-'

  injinlyar

  imod-pramod

  hak

  darts

  aujar; malsamin

  khasgari

  awashyak-

  kyam garnu

  kgyam

  anuman, andaj

  lagat linu

  ulyang kan garnu

  millyang kan

  durust (a),

  janch

  namdfia, udahiran

  naghnu

  4.!

  Hosted for free on livelingua.com

 • I

  excellent

  excessive

  execute, to (carry out)

  er.hipit, to

  exhibit (exhibition, fair)

  expenditure, expense

  experience

  experience, to

  explain, to

  exports

  export commodities

  Et-Soldiers' Organization

  &tension (Ag.)

  extensive

  fact

  factory

  factual

  faithful (reliable)

  fair (n.)

  fair (just)

  fallow (uncultivated)

  amine

  .faMous

  farmer

  favorable (owortune)

  2 feeling

  fence

  fertilizer

  field,

  . fields (agric.)

  field trip`

  file clerk

  final, the last

  4

  bes

  adhik

  kgrygbit garnu

  prastut garnu

  pradarshan'(i)

  kharcha

  anubhaw, jftkgri

  anubhaw garnu

  bujhgunu

  nik;si

  nikgsi hune iamanharu

  Bhut Purba Saiaik-Sangathan

  krishi prasart

  bistar. bistut

  F

  bgstap

  kgrkhgng

  bastabik

  bishwasi

  pradarshan

  sidhg, sojho, insgphi

  bgnjho

  anikal, bhokmari

  prakhyat

  khetiwal

  ?anukul

  `mahasus

  kath ko bar

  mal

  khet (i)

  khetibari

  bhiaman, kshetra brahnan4:0

  Bahidar

  akhiri,.antim

  Hosted for free on livelingua.com

 • fipancial

  financial year

  financier-

  fin,ished:

  fish pond

  -Five-Tr. Plan

  *fix, to (a date:..)

  fixed

  floor (1st floor, etc.)

  follow, to (observe)

  f%rbid, to

  foreman (construction)

  forest

  form (shape)

  formerly

  free labor

  furthermore

  future

  gain

  gap

  gender

  .gentleMan

  gift

  glass (material)

  goal (objective)

  god

  goods (property)

  Government,

  government (adj.), official

  grgins (general term)

  .grant (subsidy)

  Admin. grant

  grants-in-use

  -1

  w.

  arthik

  Axthik gl (barsha)

  sihu .

  samapt, sampurna, kkryabit

  machha pokhari

  Parioh (a) Barshiya Yojanattoknu

  nischit

  talk

  apnaunu

  mapai garnu

  ban

  rup

  purba

  shramdan

  upranta'

  bhawiShya

  60

  prEpti, ldbh

  an-tar'

  ling

  shriman

  din

  shishk

  tarjet, udeshya

  bhagwan

  malsamah'

  sarkar

  barkari

  anaj

  anudan

  Prashasan Anudan

  sanchalan anudan

  O

  ./

  f

  Hosted for free on livelingua.com

 • r

  grow, to (intr.)

  growth

  ,guess (estimate)

  guidance

  Guthi Corporation

  Guthi,System

  habit

  habitual

  -half-finished

  harvest (i.e. quantity)

  headquarters

  health

  hire (xent) -

  history

  holiday

  Home and Panchayat Ministry

  honor

  hospital

  hOstel, students'

  hostility (opposition)

  idea (o4inion)

  ignorant '

  imitation (adj.)

  immediately

  imperialism (-ist)

  importance (important)

  improve, to (improved)

  improvement

  included

  including

  -.45

  baThnu

  baThai, barhti, briddhi

  snuman, andaj

  nirdeshan

  Guthi easthan

  Guthi samiti

  bani

  barabar game,

  adhuro

  bali

  sadar mukum

  swasthya

  bhara

  itihas

  hune)

  chutti

  Griha Panchayat Mantralay

  ijjitt

  prashuti griha

  ,2hatrabas

  birodh

  ray, bichar

  asilapit

  nakali

  shigra, turunta

  samrajy4bad (-i)

  mahattw (jaruri)

  suall;irnu (unnat)

  4 sudhar

  samabes

  samet4

  1

  Hosted for free on livelingua.com

 • income .

  income source

  income tax

  ,increaseincrease (n.)

  increase, to (trans.)

  increase, to (intrans.)

  increment

  independence

  independent

  indicate, to-

  indiliidual, an

  industry (exertion)

  Industry

  influence

  influential

  inform, to

  informed

  information

  (p)

  Inherent (natural)

  injection

  inopportune

  inspect, to

  inspectioa

  ins,)ector

  installment

  instruction (order).

  intentio

  inter -

  international

  international law

  international unity

  interim

  interview

  iron' o

  - 46 7

  " -amdani, aya, Ayasta, kamoi; prapti

  amdani (ko).srot

  kyakar

  adhuro

  taThtii barhai

  obarhaunu, thapnu

  baThnu

  thap

  swatantrata

  swatantra, phukka

  pradarsit garnu'

  bekti (spelled Ibyaktit)

  udyog

  udyoghanda

  prabhab (w)

  prabhabkari

  anagat garnu, suchit garnu

  suchit

  khabar, suchana

  swabhawik

  sui

  bemauka

  darshan garnu, nirikshan garnu

  niriksha.1, janch, sarbhekshan

  nirikshak

  kista

  adesh

  matlab, iradg, manasky,

  antar

  antar-rashtriya

  antar-iashlriya kEnun

  antarTrashtriya ekta

  ahtarim

  bhet

  phalam

  62Hosted for free on livelingua.com

 • irrigation

  irrigation ditch

  item (on list)

  jail

  join, to

  joint (common, shared) Baja

  judge nygygdhis

  judgment insaph, way

  Junior Clerk bahidir

  just insaphi

  justice nygy, insaph'

  ti

  sinchai

  kulo

  kitta

  jhyalkhan (a)- (pron. jhelkhan)

  jornu, milZunu

  derosene

  kingdom'

  know-how

  knowledge (skills)

  Libor)

  laborer

  labor union

  land

  landowner (landlord)

  Land Reform

  language

  later (on)

  law

  law courk

  lawsuit

  layer (stratum), level

  K

  AM.

  matitel

  adhiraj (ya)

  J41.

  k'an

  L

  shram .

  majdii

  majdur sEingh,

  jamin

  jmindar

  Bhumi Sudhar

  bhasha

  bhare

  ain, nyay, kRnun

  adalat

  jhagra.

  taha

  Hosted for free on livelingua.com

 • 47 leader

  leadership

  lead (substance)

  learning

  leave

  legal code (of'Wepal)ftl

  letter

  -letters (of alphabet)

  level (i.e.

  library

  license

  limited

  list,

  literate

  literature

  load/

  local.

  . loom

  loss

  'local

  machine

  magazine (s)

  -maintain, to

  maintenance

  majority

  malaria

  male (person)

  male (animals)

  manage, to

  management

  manure

  map

  mason

  maximum (of)

  level'

  48

  meta, aguwal alike

  netritaw

  sisa

  bodh

  bidE,,chutti

  nuluki Ain

  patra

  akshar

  stariya (pron. fIetariyal)

  pustakElay

  thekkE

  simit

  suchi patra

  shikshit

  sEhitya

  bhErf

  sthaniya

  tan

  noksEn, khati

  kal

  patrikEz patrapatrikE

  kEyam garnu

  pElan

  adhiksankhya

  aisle jaro

  purush

  15hEle-bhal

  iamatnu, sahmEinu

  byabasthE (pron. bebastE)

  !nal

  manchitra, naksE

  mistri

  barhi. mg

  .1

  Hosted for free on livelingua.com

 • 49-

  meaning matlab

  meaningless bematlab

  means sadhan, upgiy

  measurement nap

  meoqranic mistri

  medicine aushadhi, dab (w) gi, okhati

  medium, a of mgdhyam

  meeting(a).small group, like

  J. Panchayat bgitak, gosthi

  (b) assembly sammelan, sabhg

  (c) conference sammelan, pTasikshan

  (d) personal encounter bbet

  member (Phi-1) sadasya (60

  mentality (disposition) bhgwang

  method (means) upgy

  method (s) dhgg (pron. idhangl)

  military sainik, phauji

  millionaire lakh (a) pati

  Minister, Ministry mantri, mantrglay

  miscelfaneous chhygsmise

  model (ideal) gdarsh

  model Panchayat adarsh Panchgyal

  modern gdhunik

  =soon barshaptarkhg, barsgdmystery, a gupti kurE

  N

  nail kiloiK

  national rastriya

  natural prgkritik, vibhawik

  nature prgkriti

  necessary. gwasliyak (pron. lawasyekl)

  necessity a;ashyak.a

  news .samachgr, khabar

  newspaper (s) patrikg -

  65.Hosted for free on livelingua.com

 • -50-

  next year ighaun

  notice (circular) bodhgrtha

  notice .skichang (patra)

  AUDierou.s pras (h) asta

  0

  obey, to mganu .

  occasion maukg.Os,occupation bygpgr, britti

  Office, Jilla P. Kgryg ley

  official (from the govt.) sarkgri

  Operations Room :Swizz/a-lay

  opinion ray, bichar

  opportune anukul

  opportunity maukg

  opposed biruddha

  opAsition (i.e. in election orin G.P. affairs) birodh

  or (formal word) athawg

  order adesh, hukun

  order (succession) kram

  ordidance adhy6desh

  Ordinary sgdhgran

  - organization (institution)

  organization (arrangement)

  original

  a

  sanstha, sangathan, byabasthg, samiti

  bandobast

  khapc

  oversee/ aubharsiyar

  Panchayat System. Panchgyat byabastlia

  part (share) bhgg

  past. (time, events) biteko

  pay i . tala b.

  P.D.W. (Village Devel. Worker) Kgryakartri

  Peace Corps Bhgati sena

  66 Hosted for free on livelingua.com

 • ft

  people, te.'

  percent.

  perMelent

  permanently

  permission approval)

  %patition

  pipe (water pipe)

  plwe

  plain (clear)

  plan (written)

  plan (method)

  plant (n.)

  .playing field (sports)

  please...(formal)

  plow, to

  policy

  politics, political

  population

  position .

  Post Office

  power..

  ,powerful

  practical

  preface

  preliminary

  prescribed

  presentsito

  present san'hand)-

  presentation

  president

  prestige

  pride

  Prime Linister

  principal (adj.)

  principles

  priority (ries)

  I

  51 1

  jan,(a), janta

  pratisgt, Saykari

  sadhaib-ko lagi, pakkg.'"

  nity,a

  anumati

  darkliast

  nalikg

  jade, sthritn

  spashta

  yojana

  upgy

  boI

  khelliud maudan

  kirpg (gari)

  jotnu

  niti, rtjniti .

  rajniti, rajnaitik

  jansankya

  sthan

  hulk

  samarthya, tagat

  samarth

  loyabaharik

  parichay

  prarabhik

  niyamit

  prastut garnu

  upasthit'

  pradarshan (i)

  adekshya, rastriyapatti

  ijjat,samarthya

  dam, mot, mulya

  pradhan mantri

  muddy

  niyam, siddhanta

  prathaNika

  0

  z,

  Hosted for free on livelingua.com

 • 0

  3

  problem (s) .. samasya,

  procedure kaxyabidhi, sanchalan

  produce (Elic-.) ubjani, ubjau

  profession . -. britti

  profit naphg, mungphg, labh.

  program .. - kgryakram

  progress (n.) pragati

  prohibitt to ' 4. manai garnu

  project (s) yojana (14arti). .

  promotion bapuwg$

  proper (seemingly) whit.

  property hasiyat

  , property (goods,. Commodities) malsaman

  Property. Assit. (J.P.Wice), khardar

  proposal prastab

  proposed 4 4 prastgbik (-it)

  (....)

  public (adj.) samuhik, sabaiko

  public welfare - samuhik hit", jail

  Public Health I Jan Swgstha

  publicity* prachar

  , published prakasit

  ,--Ypunishment anushasan, sag

  pupil' chars..purohas kharid

  purpose manasay, maksha

  qualification

  quality

  quarrel

  Q

  yogyata

  gun

  **arra

  quarterly (adj.) traimgsik

  questionnaire 'prashnaliali

  quota. kota

  garno taxi\g-,4

  Hosted for free on livelingua.com

 • D

  raise; 'to (i.e. 'money, taxes,

  donations)

  rank

  rate!,

  reaction

  reality

  realization

  realize, to

  received

  receipt

  recently

  recotmendation,

  'reconcile, to

  region

  register book

  regular (regularly)

  relationship

  ieliable,

  ,remarks (column oh report)

  remove, to

  .rent .

  repair (s)

  replace, to

  replaceme

  representative,

  request',

  research!

  resources

  responsible4.

  resAnsibility

  result

  return (financial)

  revenue office

  revision

  R

  A

  uthaunu

  pad, Man

  dar, gati, traytl, bhau

  pratikriya

  satyata

  mahasusa

  mahasus garnu, anubhab garnu

  4 prapta

  rasid

  hal ma, hElsamma

  siphariS

  milaunu

  -ilgka, !area,

  Papi, khata

  barabar

  sampark

  bishwasi

  kaiphiyat

  hataunu

  bhaTal mahsul

  marammat

  badli garnu

  badli.

  pratinidhi

  anurodh, nibedan, binti

  anusandhgn

  sadhan

  jimmawari

  Jima, jimmgwari

  paringm, asar, phal

  phirtg

  mal allg

  sasodhan

  1

  69

  Hosted for free on livelingua.com

 • revised

  road (highway).

  roof

  routine (i.e. in common use)

  rudiments

  sack

  sale

  salestax

  sanction, to

  schedule (s)

  school (vernacular)

  scissors

  seal

  season

  secretary (i.e. )

  section (branch of Dept.)

  section (branch of office)

  seedling

  .selection (choice)

  separate

  separate, to

  service

  settle, to (establish-)

  shape (form

  61Ze

  share (financial) °

  .shared (common)

  show, to (present)

  signature

  simple (ordin4y)

  sinCerely.(for6.1; in letters)

  Situation

  sasodhit

  saplak, marg

  chhana (chhgnu)

  byabaharik

  hulshiksha

  niyam.

  S

  bora4

  bikri

  bikri kar

  swikriti garnu

  anusuchi, karyakram

  bhasha:pahshalg

  kainchi

  alai)

  mausim

  sachib

  shakhg

  phat

  biruwg

  chhanbin

  alag

  chhutygunu

  sewa, nokari

  kayam garnu

  -rue

  Wig

  seyar

  saja

  prastut gainu-

  saki

  sadharan

  bhawadiya

  paristhiti, sthiti,ialat

  Hosted for free on livelingua.com

 • 40

  skilled, skillful

  skill, skills

  social

  social benefit

  social service

  society (the people),

  society (an organization)

  soldier-

  source (i.e. of income)

  sow, to

  special

  speech (a talk)

  speech (a lecture)

  sports

  -55-

  sipalu

  sip, gygn

  samajik,.sarbajanik

  sarbajanik hit

  loksewa

  samaj, duniya

  samiti

  sainik, sipahi

  srot

  chharnu

  khan

  bhAshan

  prabachan (a)

  khelkud

  staff (of J.P. Office)

  stamp'(cffice)-

  state *(nation)

  station (base)

  station (rank)

  stationery

  statistics

  stores (effects, in kind, asopposed to cash)

  straight (fair, direct)

  strength

  student

  suhmittoI .

  subsidy'(grant)

  sufficient (1y)

  suggestion

  suitable_ -(proper).

  summon, to (call)

  supervise, to

  srpervision

  supplies (office)

  support (assistance)

  karmachari

  chhap

  muluk

  akhaTE

  pad

  maslanda

  tathih-ram.

  jinis, jinsi

  sidha, sojho

  tagittik ,

  bidyarthi '

  posh garnu

  anudan'

  prashastemitm

  sujhab, jxastab

  uchit, upaydkt

  gknu

  rekh-dekh garnu

  nirdeshan, sarbhekshan

  maslanda

  sahayog, sahamati sahaytE

  71Hosted for free on livelingua.com

 • s

  surplus

  surplus, to be

  surveillance, to make

  survey

  suspicion (doubt)

  synbnymous

  tame (to tame)

  target.

  tax

  tax, to

  technical

  technician

  telegram

  .tempOrary

  tenant (farming)

  test

  thenceforth

  therefore (formal usage)

  717

  baTthei.-

  ubrinu

  rekh-dekh garnu

  napi, nap-janch

  sanka

  anurup

  paleko (ptlnu)

  lakshya (pron. Ilakshyel),

  kar, rakum, mahsul_

  kar lagaunu

  prabidhik, bishesh Kan chahine (Om)

  prabidhigya

  Itarjetl

  through (the agency of)

  thus (formal)

  tour (trip)

  trade

  trade (business)

  transfer, to,

  transferred

  translation

  Transportation and Communication. .

  trouble (difficulty)

  trust

  akashbani

  thorai samay ko iagi

  mohi

  janch

  upranta

  tasartha, atha

  dwara

  tasartha

  bhramau

  byaoar (pron.. tbepar / )

  kamkaj

  sarnu

  saruwa

  ultha

  yatayat

  parwah, takliph

  try, to (formalto endeavor)

  72

  bishwav

  prayas (i)ryatna) garrui

  Hosted for free on livelingua.com

 • uncommon

  unculti;rated (fallow)

  under (the authority of)

  uneducated

  unit

  united

  United Nations

  unity

  University

  unlimited

  unusual-

  uplift

  urgent

  use (n.)

  utility.

  -57-

  10.

  V

  asadharAn

  banjho

  antargat (a).

  ashikshit

  ekai

  sanjukt, sanyujta

  sanjukt Jatiharu (I gshtraharu)

  ektg

  bishwabidyalayN

  asimit

  aeadharan

  unnati

  jaruri

  pram, sanchtian, nipey g

  upayogitg

  vacancy riktasthah,

  value mulya, mahattw

  village (adj.) &grain

  Village Devel. Worker Karyakarta

  village leader gra-min aguwa (haru)

  virtue achgr

  visit (meeting) bhet

  visit (official visit, view, orinspection) darshan

  ward,

  warehouse (local; for grain)

  irater-hole

  wealth

  weight

  73

  ward

  godgm

  kuwa

  dhan, sampatti

  aul

  Hosted for free on livelingua.com

 • 4

  1

  58

  welfare .'hit

  well

  wheat gahun (;iron. gauw)

  Women's Organization Manila Sangathan

  work (occupation) kaj, kamkaj

  worth . mU].ya

  writer lekhak

  vrit ten likhit

  year

  yield (crop),

  yield, to (inti.;4

  agric.)

  youth, young man

  zone

  Zonal CommissioneK

  barsha, sal

  ubjani, ubjau

  ubjanu (inu)

  jawia

  anchal

  Anchaladhis

  74

  e

  Hosted for free on livelingua.com

 • accident.

  adjust, to

  alinement

  alternate

  altitude

  angle

  appear, .to

  area

  arerage

  axe

  axis

  axle

  MALISURV4YORMICHNICAL GLOSSARY

  balance, to be in

  base (basis)

  base (foundation)

  basin'

  bearings

  block and tackle

  blow up, to

  bolt,

  bore1.,to

  bottom

  boulder

  boundary

  brace

  bracket

  brick

  cable

  camber

  cantil

  cap, (dynamite)

  cast, to (concrete)

  DUrghataht

  mifiunu

  rekhangkan

  adli badli

  achchai

  kon, kung

  dekhinu

  chhetra

  ausat;sElakhala

  bancharo

  eksis

  eksal

  B

  bargbar 'liunu

  adhar

  jag.

  bate (chilamchi)

  baring

  rokera sulj,75.nu

  u4aunu

  bolt

  pwal par=

  puchchhar, phel

  dung

  sinianal charkila, ghera

  all -Mal

  brekat

  IV:, it

  C.

  tar

  kambar

  kyantilibhar,

  kap-

  dhal garnu

  75Hosted for free on livelingua.com

 • Surveyor Technical Glossary - ksoali Pais. 2

  bichko rekha

  mangal

  sikri

  chart

  center line

  cesspool

  chain'

  chart

  choose, to chunnu, chhannu

  circle bridta, ghero

  clamp chyapne purja

  clay chiplo mato

  clear saph, safha

  clear (transparent) sagio

  clear (unobstructed) khula

  clearing 'safai

  cliff choti, bhir, khe.41 paharg

  coil kun4ulo

  compass ompas

  compression compression, thichai

  construction nirman

  contour kantu

  ,correct, to .sachyaunu

  'costs moll mulya, dam

  cracked charkeko, phuteko

  cross section kras sekshau

  crowbar gal

  culvert sano put, kalvart

  curve mo4a, nod, ghumti

  cuts to kgInu

  cylinder ,tlandar

  D.

  dam

  damp chiso, bhijeko

  deep gahiro

  deposit, to ,jimmna (garnu), thuparnu

  destroy, to bhatakaunu, biglxnu, as girnu, garnu,

  sakhap..., khatam pirm

  diaFram "rekhatmak chitra

  diebeter byis

  dig, to Rhannu

  p7 rogdisease

  Hosted for free on livelingua.com

 • .. Australiniag_.:Glastmrdistribute,' to

  ditch

  drainage

  draw, -Co (diagram)

  drill, to

  todrY,

  dr:

  dust,

  earth

  earth work

  edge

  electricity

  levation

  bapno

  khglto-

  paniko nikOs

  khichnu

  pwal purnu, dulo parnu

  sukaunu, sukha parnu

  eukeko, sukkhE

  Ihulo

  end

  equipment

  erect, to

  err, to

  error

  estimate, .to

  even .(level of surface)

  exact

  examine, to

  excavate; to

  expert (skilled)

  4pert (person)

  explode, to

  explosiveP

  fill, to

  finish, to

  flame

  flat (of surface)

  fiat (of shape)

  float, to

  flood

  flood level

  mato

  matoko Vara

  cheu, kinOra

  bijuli,

  aohchair,-elevation

  akhir, antya

  samOn

  jogi garnu, thaclygunu

  bhulnu, biraunu -

  bhul, galti

  andai garnu, adkal glnu, lagat bangunu

  samma, mileko

  durusta

  jachnu

  khanera nikalna-

  siptilu

  bicfwan, jankar

  papanul phutaunu, ugunu

  -eksplosib

  purnu, bharnu

  khatam garnu; siddhygunu

  phlang

  samla-

  chepto, chyapto

  panima tairnu, panima tar lEgnu utranu

  jalathali tap

  badliko satah

  77 Hosted for free on livelingua.com

 • Surve or Technical Glossary - Nepali - ?MP 4

  floor (ground)

  fly, to

  footbridge

  force

  ...forest

  formation

  frame

  frame, to

  framework

  friction

  'full (complete)

  full (filled)

  fuse.(explosives)

  bhul

  udnu

  minchhehidne

  shakti, bal

  ban, jangal

  banEvat

  bEra, chaukhat, trem

  rachnu

  rachne kEm, dhlIcha

  ragegi

  purer

  bharieko

  fuej

  ?U1, seg,ghu

  gasoline

  gear

  generator

  glass

  glue

  grade

  grade, up-steep

  grade, down-steep

  graph

  gravel

  grease

  groove

  hammei

  G.

  petrol, gaisolin

  git

  jenEretar

  leach, sisE, gilEs

  saresh, gam

  gred

  ukElo

  orElo

  graph

  gegar mEto, rog

  grij

  khglto

  H

  mgrtol, hathauli, hammer

  hammer, to

  handle

  health

  height

  high

  hinge '^

  hoe

  hole

  hook

  thoknu

  muthiya, hatiya, bid

  swEsthya

  chi3

  aglo, achcho, mathi

  kalyaikabjE

  ho

  pwEl, dulo

  katE, ankuse

  Hosted for free on livelingua.com

 • horizontal

  horizontal plane

  -humid

  1

  illegal

  illustration (example)

  illustration (drawing)

  improper

  improve, to

  imprOvement

  inaccurate

  ink

  inspection

  -instrument

  intersection

  investigate, to

  irregular

  join, to

  jut out, to

  .kerosene

  1 c,not, to

  1

  samatal

  samatal satah

  oshilo

  ainma badha parne,

  namuna

  chitra, naksa

  anuchit, bethik.

  'audharnu (tr.)

  sudhgr

  ashuddha, bethik

  masi

  nirikchhan

  gair kgnuni.

  labour

  labourer

  ladder

  lake

  landslide

  lashing

  lean on, to

  lean over, 'toof(to one side)

  level

  lift, to

  lime

  lime concrete

  .hati gr

  terso teko.

  -sarjamin garnu, adhyayangarnu

  barabar nahune, betaim

  a

  joTnu

  bahira niskanu

  K

  nattitel

  gatho (pgrnu)

  L

  C

  parishram, mehanat

  shramik, jyami

  . bhhryang lisnu

  jhill tai

  pahiro

  jhattgrnu

  ages lggnu (ma)

  slhalkanu

  samma, samtal

  uchglnu, uthgunu

  chuna .

  bajra -

  Hosted for free on livelingua.com

 • ti

  Stir......22m Technical .Glossary Nepali _.Pate

  locAiion

  loop

  loyr

  machine

  mark, to

  marsh

  material

  meadow

  measurement.

  -medium :;'///

  metal igortAdr

  method

  mine

  11-I.1-C4,4;t6'a

  mortar

  mosquito net

  nail

  ..narrov

  needle

  needs*

  notch

  object I

  oblique

  oblong

  obstacle

  obstruct, to

  obstruction

  oil .

  operate, to

  organize, to

  overhang, to

  thati

  pgso

  Moho

  kal,.masin

  chino lgunu

  dhap Li

  jinsitmal smart

  chaur

  nap

  madhyam

  dhatu

  dhatuko kin garne mEnchhe

  tarika

  khgni

  milaunuf misaunu

  masgla

  jhul

  N

  kila, kati

  aggro,. saguro

  siyo

  chahine lora.

  nach

  ..padartha

  chharke, chhatke

  amcho

  rokawat

  chhdknu, badba halnu

  aljho

  tel

  chalaunu

  bandobast garnu

  jhundyaunu

  oHosted for free on livelingua.com

 • Surveyor Technical Glossary. - Nepali - Par =ei

  paint

  paint, to

  parallel (analogous)

  parallel (geom.)

  pass (mountain)

  peg, to drive

  pencil

  pehetrate, to

  percent (10.percent)

  percentage

  perpendicular

  pick.

  pile, to

  Pipe

  plank

  plaster, to

  plate (not eating)

  pliers

  plow

  point, to (indicate)

  point, to (shaPfen)

  pole

  pOPulation

  porter

  post

  pound,*to

  power

  preliminary

  pressure

  procedure

  _profile

  pUlley

  question, to

  question; to ask

  questionnaire

  3

  P

  rang

  rangiunu, rang lama

  mildo, eknasko

  figrahari

  bhanjyang

  khutti ga4nu, kila gaclnu

  sisakalam; pensil

  chhirnu,. bhitra ghusnu, pasgunu

  sayakag (sayakag das)

  sayakala

  parpen4iku1ar

  ggiti,jpik

  thugrzni

  paiP, naj."4-dEW

  kh4clal,

  phalek, takhta

  potYlu, plastar garnu

  plet

  plash, sangso

  halo

  ipialedekhaunu

  tikho pgrnu, tikharnu

  khamba, khamoilaththg, ghochg

  janasankya

  bhariya

  'dam°, khimba, Iaththg

  thoknu

  sakti, bal, taget

  prgrambhik

  dabab

  tarikg

  piophdil

  Q

  kernu

  prashna so4hnu

  prashnamalgHosted for free on livelingua.com

 • Surveyor Techpical Glossarj Temli - Page 8

  SR

  'radiator radiator

  rafter dalin

  railing bar

  rake rek

  rapids khahare

  rate dar, ref

  . reaction pratikriya

  reconnaissance reconaisence, jgch bujh garnu

  reel ril

  reference sandarbh, sanbandha

  reinforce, to baliyo banaunu

  repair, to =mat garnu

  result parinam

  ridge pi, dhuri

  riverbank l kholako b

  river current .Uholako beg

  road building sa4ak nirman

  rookslide r :pairojanu

  rope (lardy rassi

  rotation mairough khasro, mofamofi

  route ball)

  ruler ruler

  S

  sand baud, balauta

  sanitation saphi

  scaffold. khaf

  scrape, to khurkanu, khaurinu

  screen parda

  screw pech

  ',screwdriver peck kas, iscrudraibar

  shaft shaft

  shallow ojal pe.reko

  sharp- lagne,