rok xviii styczeń-luty 2006 nr 1 (99)

Download Rok XVIII styczeń-luty 2006 Nr 1 (99)

If you can't read please download the document

Post on 11-Jan-2017

223 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PL ISSN 0866-9961

  Rok XVIII stycze-luty 2006 Nr 1 (99)

 • Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na wniosek Rady Wydziau Nauk Humanistycznych z dnia 20 czerwca 2005 r. w uznaniu dla dziaalnoci naukowej i badawczej, obejmujcej szeroko pojt problematyk

  stosunkw midzynarodowych, ze szczeglnym uwzgldnieniem relacji polsko-estoskich nadaje

  tytu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Profesorowi Raimo Pullatowi.

 • 3Z Y C I A U N I W E R S Y T E T UPRZEGLD UNIWERSYTECKI

  Spis treciTemat numeru

  Wydzia Matematyczno-Przyrodniczy

  Geneza Wydziau Matematyczno-Przyrodniczego 5

  Wadze Wydziau 5Instytut Matematyki i Informatyki 7Koo Naukowe Informatykw 13Instytut Ochrony rodowiska 14Koo Naukowe Studentw Ochrony

  rodowiska 34Koo Naukowe Biotechnologii Studentw

  Ochrony rodowiska 35Koo Naukowe Studentw Architektury

  Krajobrazu 36Z ycia Uniwersytetu

  Wielki skok na Odess i Jat 37Rola ekspertw i metodykw

  katechetycznych 39Aktualnoci

  Kalendarium 42

  Przegld Uniwersytecki

  Wydawca: Katolicki Uniwersytet LubelskiRada programowa: ks. Stanisaw Wilk,

  Roman Doktr, Jzef Franciszek Fert, ks. Mirosaw Kalinowski

  Zesp redakcyjny: Beata Grka (red. naczelny), Katarzyna Bojko, Anna Kowalczyk, Ewa Kula,Roman Czyrka (foto)

  Adres: Al. Racawickie 14, pokj 101, 20-950 Lublin, tel./fax 0 81 445 41 01e-mail: oinfo@kul.lublin.pl

  Druk: ALF-GRAF, LublinNakad: 2000 egz.

  Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstw i zmian tytuw, nie zwraca take materiaw niezamwionych

  Drodzy Czytelnicy,oto mamy pocztek nowego roku i nowy numer Przegldu Uni wer sy-tec kiego, a w nim genez, histori i dzie dzisiejszy najmodszego z dziaajcych w Lublinie wydziaw naszego Uniwersytetu.

  Wydzia Matematyczno-Przyrodniczy, bo jemu wanie zosta po-wicony biecy numer, powsta osiem lat temu. Od pocztku kieru-je nim ks. profesor Stanisaw Ziba, ale jak sam podkrela ani po-wstanie, ani tym bardziej funkcjonowanie i rozwj Wydziau, nie by-yby moliwe bez zaangaowania i pracy wielu osb. U podstaw tej pracy lega wizja wadz Uczelni, ktre w odpowiednim czasie dostrze-gy wyzwania i moliwoci stojce przed kadr zgromadzon wok Sekcji Filozofii Przyrody, z ktrej de facto wyoniy si zrby nowego Wydziau.

  Dzie dzisiejszy Wydziau Matematyczno-Przyrodniczego two-rz dwie gwne dziedziny: biologia i nauki biologiczno-chemiczne oraz matematyka i jej modsza kuzynka informatyka. Zwaszcza tre-ci zwizane z tym drugim obszarem badawczym nastrczyy redakcji sporo trudnoci, cho w przypadku terminw biologicznych rwnie nie byo atwo... Kto z Pastwa wie, czym s, na przykad, metryki ty-pu hiperbolicznego w obszarach zespolonych przestrzeni Banacha al-bo odwzorowania quasikonforemne lub elektroforeza dwukierunkowa? Humanistyczna frakcja naszej redakcji miaa z tym pewne problemy.

  Zawsze jednak warto popatrze na zagadnienie z moliwie wielu punktw widzenia, nawet jeli jzyk opisu wydaje nam si do her-metyczny.

  Zapraszam do lektury.

  Beata Grkaredaktor naczelny

 • 4 W Y D Z I A M A T E M A T Y C Z N O - P R Z Y R O D N I C Z Y nr 1 (99) stycze-luty 2006

  W tym numerze Przegldu Uniwersyteckiego czytelnik za-uway z pewnoci dodatek w postaci kolorowej wkad-ki, przedstawiajcej dziaalno Wydziau Matematyczno-Przyrodniczego. Czym kierowaa si Rada Wydziau, aby w Przegldzie Uniwersyteckim zamieci tak obszerny ma-teria zdjciowy o Wydziale? Chcemy dokona, w tej formie, oceny dorobku omiu lat budowania struktury organizacyj-nej Wydziau Matematyczno-Przyrodniczego. Omiu lat ist-nienia Wydziau, a raczej tworzenia od podstaw.

  Istnieje te drugi powd wspomnianej konstrukcji Przegldu. Przez 80 lat Katolicki Uniwersytet Lubelski budo-wa swj wizerunek jako uczelnia humanistyczna. Idea zbu-dowania matematyki i przyrodoznawstwa w czasach z jed-nej strony sprzyjajcych, gdy nie trzeba byo specjalnych pozwole, a z drugiej strony bardzo trudnych, ze wzgledu na szczupe finanse uczelni, wydawaa si by nierealna.

  Zdjcia umieszczone w Przegldzie Uniwersyteckim po-twierdzaj czciowo, e pracownicy kierunku ochrony ro-dowiska maj do dyspozycji dobr aparatur, ktra pozwa-la na rozwizywanie powanych problemw naukowych do-tyczcych biologii komrki, biologii molekularnej, czy che-mii rodowiska. Nie s to jeszcze laboratoria na poziomie wiatowym, ale na przyzwoitym poziomie uniwersytec-kim. Wyposaenie laboratoriw decyduje o moliwoci pu-blikowania artykuw w zagranicznych czasopismach (arty-ku musi zawiera dane techniczne aparatury). Jest to apara-tura bardzo droga mikroskop elektronowy kosztowa oko-o miliona zotych. W latach 1996-2000 atwiej byo o dotacje na aparatur z funduszy ochrony rodowiska.

  Jakie perspektywy dla Wydziau niesie przyszo? Wydzia Matematyczno-Przy rod niczy ma prawo doktory-zowania w naukach biologicznych, stara si o prawa dokto-ryzowania z nauk matematycznych. By moe w niedugim czasie ochrona rodowiska przeksztaci si w kierunek biolo-gia lub wypracujemy tak specyfik kierunku ochrona rodo-wiska, aby mogli by zatrudniani absolwenci. Aktualnie nie

  ma prawdopodobnie uczelni, ktra nie ksztaci w zakresie ochrony rodowiska (przynajmniej w Lublinie). Pragnieniem wielu pracujcych jest zbudowanie biotechnologii, przynajm-niej na poziomie licencjackim. Rozwija si kadra naukowa, zachodzi wic potrzeba wyposaania nastpnych laborato-riw. W niedugim czasie liczymy na dalsze habilitacje pra-cownikw naszego Wydziau.

  Due szanse, zarwno naukowe jak i dydaktyczne, ma matematyka, aktualnie w ramach tego kierunku pracuje 13 samodzielnych pracownikw. Z kadym rokiem poziom na-ukowy i dydaktyczny wzrasta.

  Pewne nadzieje wiemy z rozwojem architektury krajo-brazu ze wzgldu na transformacje gospodarcze w naszym kraju. Przed absolwentami tego kierunku staje zadanie za-chowania naszego dziedzictwa narodowego, np. uratowanie przed zniszczeniem historycznych obiektw na wsi, dworw, paacw, parkw, cmentarzy. Architektura krajobrazu specja-lizuje si w krajobrazie wiejskim. Od przygotowania absol-wentw na tym kierunku bdzie w pewnym stopniu zalea-o zachowanie naszego rodzimego krajobrazu.

  Na zakoczenie, pragn zoy serdeczne podzikowanie wszystkim samodzielnym pracownikom naukowym za od-wag i ryzyko zmiany miejsca pracy, za trud dydaktyczny i naukowy. Dzikuj modszej kadrze naukowej, zachcajc j do przygotowania prac doktorskich i habilitacyjnych.

  Szczeglne sowa wdzicznoci kieruj w stron prodzie-kana prof. Ryszarda Smarzewskiego. Podzikowania wy-raam take siostrze prof. Zofii Zdybickiej, penicej w la-tach 90. funkcj Dziekana Wydziau Filozofii, za yczliwo i otwarto. Rozwj Wydziau by moliwy dziki akceptacji ze strony byych i obecnego Rektora. Za podejmowane ryzy-ko i zaufanie do nas, pracujcych na Wydziale, dzikuj.

  ks. prof. Stanisaw Ziba

  Dziekan Wydziau Matematyczno-Przyrodniczego

  WydziaWydziaMatematyczno-Przyrodniczy

 • 5W Y D Z I A M A T E M A T Y C Z N O - P R Z Y R O D N I C Z YPRZEGLD UNIWERSYTECKI

  Geneza WydziauMatematyczno-PrzyrodniczegoWydzia Matematyczno-Przy rod ni-czy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpocz dziaalno 14 lutego 1998 roku. W kontekcie roz-woju uniwersytetu jest rzecz natural-n, e jedne wydziay powstaj, inne s zamykane. Jest to zwizane z roz-wojem nauki. Kada epoka kreuje no-we kierunki badawcze, co pociga za sob zmiany struktury organizacyjnej uniwersytetu. Jednak na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kontekst po-wstania nowego wydziau jest bardziej zoony. Chc przekaza Spoecznoci Uniwersyteckiej kilka faktw, a take podzieli si refleksj nad strategi roz-woju naszego Uniwersytetu.

  acuch Rektora KUL symbolizu-je organizacj Uniwersytetu. Sze k wskazuje na poszczeglne wydziay, a zawarte wewntrz k symbole na ich specyfik. Kos pszenicy umieszczo-ny w szstym kole symbolizuje wydzia

  rolniczy, ktry wadze uniwersyteckie zamierzay utworzy jeszcze w 1921 ro-ku. Zakupiony w tym czasie wielohek-tarowy majtek koo Lublina mia by miejscem praktyk dla przyszych stu-dentw kierunku rolniczego. Do utwo-rzenia takiego wydziau jednak nie do-szo. Zoyo si na to wiele przyczyn, m.in. sytuacja polityczna. To, co by-o niemoliwe do zrealizowania ww-czas, stao si faktem dzisiaj. Nie zosta wprawdzie powoany wydzia rolniczy, lecz wydzia przyrodniczy, obejmujcy szersze spektrum badawcze.

  Zaoyciele Katolickiego Uni wer sy-tetu Lubelskiego byli wiadomi, e uni-wersytet mocny to taki, ktry repre-zentuje wielo dyscyplin. Ta wielo elementw, ich jako i synchronizacja stanowi o sile uczelni.

  ledzc histori rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zauwaa-my, i co prawda nie byo w nim rozwi-

  janych wyranych struktur nauk przy-rodniczych, jednak w ramach wydzia-w pracowali przyrodnicy, np. prof. Bohdan Rutkiewicz, z ktrym wsp-pracowaa grupa biologw lubelskich szk rednich. Po drugiej wojnie wia-towej prac na KUL-u rozpocz prof. Jan Czekanowski, antropolog, ktry nastpnie przenis si do Poznania. Przeom polityczny 1956 roku dawa nadziej na zbudowanie przyrodo-znawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. wczesne wadze uczelni podjy starania o utworzenie kierun-ku biologicznego i uzyskay akcepta-cj wadz pastwowych, ktre nie wie-rzyy w moliwo zrealizowania te-go planu. Prac na Uniwersytecie pod-jli: prof. Wacaw Staszewski fizyk, o. prof. Wodzimierz Kakowski zoo-psy cholog, doc. Teresa Rylska bio-log, ks. prof. Kazimierz Ksak i ks. prof. Stanisaw Mazierski filozofo-wie przyrody, ks. prof. Wodzimierz Sedlak biolog teoretyk, prof. Wo dzi-mierz Tyburczyk toksykolog, tak-e kilku modszych pracownikw, np. dr Krystyna Szpanbruker, mgr Anna Pielak, brat dr Bonawentura Ni kodem, o. dr Jerzy Szelmeczka, ks. dr Mieczysaw Lubaski, chemi-cy dr Juliusz Malicki, mgr Zbigniew Fleszyski (wymienione osoby zatrud-nione byy w rnym czasie). Odby si nawet nabr studentw na pierwszy rok biologii. Strach przed rozwojem na-uk biologicznych w i