numer 157 (uw) (styczeń/luty 2016)

Download Numer 157 (UW) (styczeń/luty 2016)

Post on 25-Jul-2016

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Niezależny Miesięcznik Studentów "MAGIEL"

TRANSCRIPT

 • stycze-luty 2016

  spis treci /

 • 04-05

  Sowo od naczelnego

 • aktualnoci /

 • wita tu tu...

  / archeologia na UW

  Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego skupia w swoich mu-rach prawie piciuset studentw. Ju

  sama liczba zdecydowanie zaprzecza tezie, e archeologia jest kierunkiem mao interesuj-cym dla modego pokolenia. W naszym instytu-cie pracuje wielu wybitnych specjalistw, a same badania, prowadzone w wielu miejscach na wie-cie, stoj na bardzo wysokim poziomie. Sdz, e wanie to przyciga do nas studentw mwi Tomek, student drugiego roku.

  PocztkiInstytut od lat utrzymuje bardzo wysoki,

  wiatowy poziom zarwno ksztacenia, jak i ka-dry akademickiej. Jednym z najbardziej zasuo-nych wykadowcw jest prof. Kazimierz Micha-owski, ktrego wkad w ycie kulturalne Polski jest nieoceniony. W Muzeum Narodowym mo-emy oglda nazwan jego imieniem galeri Fa-ras, gdzie od 40 lat prezentowane s artefakty odnalezione podczas wykopalisk w pnocnym Sudanie w latach 60. XX wieku. W czasie prac na tym terenie zesp naukowcw pod jego kie-rownictwem odkry ruiny wczesnochrzecija-skiej bazyliki, nekropolii biskupw oraz wi-tyni Totmesa III, jednego z egipskich faraonw. Obecnie ta wystawa zostaa znacznie zmoderni-zowana, dziki czemu zwiedzajcy mog podzi-wia staroytne znaleziska w nowoczesnej for-mule. Jedn z gwnych atrakcji ekspozycji jest trjwymiarowa, cyfrowa rekonstrukcja nubij-skiej wityni, dziki ktrej zwiedzajcy mog odnie wraenie, e rzeczywicie wchodz do rodka ponadtysicletniego budynku. Odnowio-na wystawa zostaa doceniona na caym wiecie, o czym wiadcz przyznane jej prestiowe na-grody muzealnicze, takie jak Sybillia Grand Prix 2014 oraz MUSE Awards.

  Wybitne osigniciaWspczesne osignicia polskiej arche-

  ologii s rwnie imponujce i nie kocz si na drugiej poowie zeszego stulecia. Jed-n z ciekawszych inicjatyw uniwersytec-kich naukowcw s prowadzone obecnie w pnocno-zachodnim Omanie wykopa-liska w ramach polsko-omaskiego projek-tu badawczego. Zesp archeologw pod przewodnictwem dr. hab. Piotra Bieliskie-go z Uniwersytetu Warszawskiego bada nie-zwykle interesujcy mikroregion Qumay-rah, gdzie w czasach zarwno staroytnych jak i redniowiecznych wytyczone byy szla-ki handlowe czce centrum krainy z wy-brzeami dwch wanych zatok: Perskiej i Omaskiej. Tymi szlakami transportowa-no do Mezopotamii narzdzia, bro czy bi-uteri. Przedmioty te s obecnie odnajdy-wane w grobowcach wadcw sumeryjskich. Warto wspomnie, e dotychczasowe prace polskich naukowcw w Omanie stanowi je-dynie wstp do programu badawczego, ktry zaplanowano na najblisze trzy lata.

  Polacy dziaaj rwnie w Egipcie. W Mu-zeum Narodowym w Aleksandrii zwiedzaj-cy mog oglda wystaw Pocztwki z Marei, ukazujc efekty pitnastu lat pracy polskich akcji archeologicznych w tym regionie. Pre-zentowane s tam plansze przedstawiajce poszczeglne etapy bada oraz najciekawsze znaleziska. A byo ich wiele ze wzgldu na to, e staroytna Marea odgrywaa znaczc rol jako miasto portowe, synce w caym basenie Morza rdziemnego ze swojego wina. Marea rozwijaa si prnie gwnie dziki pocze-niu z sieci kanaw jeziora Mariut (nad kt-rym bya pooona) z Nilem oraz wybrzeem morskim.

  Inn ciekaw postaci na uniwersyteckim Wydziale Archeologii jest dr Miosz Giersz. Odkrycie przez niego grobowca Wari w Peru zostao uznane za jedno z najwaniejszych wy-darze archeologicznych 2013 roku, a sam Giersz sta si dziki temu gwiazd wiato-wej archeologii. Wielu naukowcw twierdzi wrcz, e odnalezienie grobowca Wari, skry-wajcego szcztki trzystu arystokratek, biute-ri i inne kosztownoci przyczynio si do zmia-ny postrzegania historii Ameryki Poudniowej, a w szczeglnoci roli kobiet w jej tworzeniu. Co wicej, wykopaliska te stanowiy nie tylko przeom w badaniach kultury Wari, lecz take powstaej znacznie pniej cywilizacji Inkw.

  Przyszo pod znakiem pienidzyZa niewtpliwymi sukcesami naukowymi

  kadry nie idzie wsparcie ze strony wadz uczel-ni. Archeologia jest niedoinwestowana. Wida to szczeglnie po warunkach pracy podczas prak-tyk wykopaliskowych. Gorzej maj chyba tylko geologowie zauwaa jedna ze studentek wy-dziau. Inna dodaje: Archeologia jako nauka ma due szanse rozwoju. W caym kraju jest wie-le bardzo dobrych wydziaw, ktre ksztac co roku setki przyszych archeologw. Problem jest tylko taki, e nie wiadomo jakie s szanse absol-wentw na odnalezienie si na rynku pracy. Na pewno byyby znacznie wiksze, gdyby zarwno uczelnia, jak i pastwo stwarzali lepsze warun-ki do prowadzenia bada i publikacji ich wyni-kw. Mimo to wikszo pytanych studentw optymistycznie patrzy w przyszo i jest zado-wolona z wybranego kierunku studiw. Jest jeszcze wiele niezbadanych miejsc w Polsce i na wiecie oraz takich, w ktrych trzeba to zrobi ponownie. Pracy z pewnoci nam nie zabraknie stwierdzaj przyszli archeolodzy. 0

  t e k s t: t o s i a d y b a a

  Przeszo pasjonujeDla niektrych archeologia jest dziedzin nieatrakcyjn, w ktrej nic nowego nie mona ju odkry. Mimo e prace archeologw m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego pokazuj, e jest inaczej, archeologia cigle boryka si z problemem, jakim jest brak pienidzy na badania.

  fot.

  gbak

  u / CC

  BY-s

  A

  06-07

 • Wedug statystyk bezrobocie w Polsce spada, lecz mimo to kraj wci zma-ga si z brakiem miejsc pracy. Niska

  liczba wykwalifikowanych pracownikw wpy-wa take na funkcjonowanie firm. Dostrzega-j one potrzeb zwikszenia nakadu inwesty-cji w kapita ludzki. Ich priorytetem staje si znalezienie modych osb, ktre posiadaj od-powiednie kwalifikacje oraz zdolnoci przy-wdcze. To wanie tzw. umiejtnoci mikkie pozwol im obj kierownicze stanowiska.

  Na rynek wesza nowa generacja poszukuj-cych zatrudnienia, tak zwane pokolenie Y. Lu-dzie o nowych priorytetach yciowych i kultu-rze pracy. Badanie w ramach projektu skupia si na zgbieniu ich cech charakterystycznych. Te za maj pomc dostosowa metody eduka-cyjne, a take wymagania pracodawcw do no-wego typu pracownika. Podczas pocztkowej fazy projektu Pierwsze kroki na rynku pracy

  studenci i absolwenci wzili udzia w ankiecie. Analiza zebranych odpowiedzi pozwolia na wyszczeglnienie czterech grup osobowocio-wych.

  Pierwsz z nich s Tytani, osoby traktujce prac jako miejsce nawizywania kontaktw z innymi ludmi, rdo spenienia. Co cieka-we, a 92 proc. z nich deklaruje, e pracowali-by, nawet gdyby nie potrzebowali pienidzy.

  Kolejna grupa to Alpinici zorientowani na realizowanie kariery zawodowej. Wikszo z nich (93,5 proc.) pracowaaby, nawet gdyby nie musiaa tego robi, aby si utrzyma. Al-pinici nie zwaaj zbytnio na wasne zdrowie. W kwestiach wiatopogldowych nie warto-ciuj ludzi wedug ich przekona religijnych. Istotny jest dla nich przede wszystkim sukces i towarzyszca mu sawa. A 91,6 proc. bada-nych traktuje prac jako kolejny szczebel drabi-ny do sukcesu, nie za jako cel sam w sobie.

  Nastpnie grupa Umiarkowanych. Praca jest dla nich obowizkiem wobec spoecze-stwa. Nie jest to jednak najwaniejsza cz ich ycia. Priorytetami s dla nich zdrowie oraz ycie uczuciowe.

  Ostatni z wyszczeglnionych grup s Sceptycy. Etat to dla nich to przede wszyst-kim sposb na zarabianie pienidzy. W po-rwnaniu do poprzednich trzech grup w o wiele mniejszym stopniu s w stanie po-wici si pracy.

  Tegoroczny projekt wskazuje, e zatrud-nionych nie mona wrzuca do jednego wor-ka. Przeprowadzenie ankiety to jednak dopie-ro wstp do dalszych dziaa w ramach tego przedsiwzicia. W nastpnych etapach gro-no ekspertw przeprowadzi analiz wynikw. Ostateczne efekty bada zostan przekazane do diagnozy prawnej, co umoliwi okrelenie koniecznych zmian ustawowych. 0

  Pierwsze kroki na rynku pracyAbsolwenci borykaj si z problemem znalezienia satysfakcjonujcego zajcia. Z odsiecz rusza projekt Pierwsze kroki na rynku pracy, ktrego celem jest okrelenie, jak zmieniaj si studenci wchodzcy na rynek.

  t e k s t: m a g o r z ata j a c k i e w i c z

  Wpoowie padziernika ubiegego roku-opini publiczn wstrzsna wiado-mo o wypadku podczas studenckiej

  zabawy na Uniwersytecie Technologiczno-Przy-rodniczym w Bydgoszczy. Zapowiadaa si zwy-ka, bezpieczna impreza. Odbya si za zgod rektora, bya nadzorowana przez ochroniarzy i przedstawicieli samorzdu, a dodatkowo na zewntrz czuwali ratownicy w karetce pogoto-wia. Skoczya si tragicznie.

  czowiek uczy si na bdachTragedia w Bydgoszczy wywoaa due za-

  mieszanie wok bezpieczestwa na zabawach uczelnianych. Spraw od razu zaja si w-czesna Minister Nauki i Szkolnictwa Wysze-go, prof. Lena Kolarska-Bobiska. Do rektorw

  szk wyszych zostay wysane listy z zale-ceniami dotyczcymi organizacji imprez ma-sowych. Pani Minister wspomina w licie, e uczelnie zobowizane s do przestrzegania prze-pisw ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpiecze-stwie imprez masowych.

  Wadze Uniwersytetu Warszawskiego na-tychmiast zareagoway zakazujc organizacji imprez o charakterze integracyjnym na terenie uczelni do czasu wprowadzenia w ycie nowego regulaminu organizacji wydarze masowych. Zostanie on sporzdzony na podstawie audy-tu wykonanego w tej sprawie. Zgodnie z in-formacjami podanymi do wiadomoci publicz-nej, regulamin mia si pojawi na stronie UW w grudniu. Pytanie, czy nie s to dziaania zbyt interwencjonistyczne.

  gwarancja bezpieczestwaNiestety, cakowitej pewnoci, e impreza

  przebiegnie bezpiecznie, nie daje aden regula-min. Zasady spisane na papierze to jedno, ale jeeli studenci nie bd ich przestrzega, nic z nich nie wyniknie. Nie jest powiedziane, e kada impreza musi si odbywa bez alkoho-lu, ale warto zachowa umiar. Wielu studen-tw podczas spotka w wikszym gronie siga po dopalacze i inne uywki, co czsto prowadzi do nieoczekiwanych zdarze. Naley pami-ta o jednej podstawowej zasadzie dotyczcej imprez: bezpieczestwo zaley w najwikszym stopniu od uczestnikw zabawy. Nie od uczel-ni, organizatorw czy te osb nadzorujcych. To zachowanie studentw decyduje o tym, jak minie ten czas. 0

  (Nie)bezpieczna