10 - znnhs | official site

of 17 /17
Republic of the Philippines Department of Education Regional Office IX, Zamboanga Peninsula Z est for P rogress Z eal of Partnership Edukasyon sa Pagpapakatao IKATLONG MARKAHAN- Modyul 6 Mga Isyung Moral sa Buhay Pangalan ng Mag-aaral: Baitang at Seksyon: _____ Paaralan: ________________ _ 10

Upload: others

Post on 03-Oct-2021

41 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 10 - ZNNHS | Official Site

Republic of the Philippines

Department of Education Regional Office IX, Zamboanga Peninsula

Zest for Progress

Zeal of Partnership

Edukasyon sa Pagpapakatao

IKATLONG MARKAHAN- Modyul 6

Mga Isyung Moral sa Buhay

Pangalan ng Mag-aaral:

Baitang at Seksyon: _____

Paaralan: ________________

_

10

Page 2: 10 - ZNNHS | Official Site

2

ALAMIN

Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ISYU ? Anu-ano ba ang ibat-

ibang Isyu na makakaapekto sa ating moral na pagpasiya?Lahat ng mga ito

ay masasagot sa pamamagitan ng mga modyul sa markahan na ito. Ating

simulan sa patalakay ng isyu na malaki ang kinalaman sa ating pagiging tao:

Mga Isyung Moral Tungkol sa BUHAY.

Sa modyul na ito ,inaasahan na makakamit ng kabataang tulad mo ang

malalim na pag-unawa sa ibat-ibang mga pananaw kalakip ng mga ISYU

sa buhay na nasa huli ay makabuo ka ng pagpasiyang papanig sa kabutihan.

a. Nakabubuo ng mga paninindigang posisyon sa isang isyu tungkol sa

paggalang sa buhay ayon sa moral na batayan. EsP10PB IIId 10.4

SUBUKIN

Panuto: Basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag.Piliin ang wastong

sagot at bilugan ito.

1.Ano ang isyung moral sa buhay na tumutukoy sa pagpapalaglag at

pag-alis ng fetus o sanggol na hindi maaaring mabuhay sa pamamagitan ng kaniyang sarili sa labas ng bahay-bata ng ina?

a. Aborsiyon b. Alkoholismo c. Euthanasia d. Pagpapatiwakal

2.Anong mahalagang katanungan na kinapapalooban ng dalawa o higit pang mga panig o posisyon na makasalungat at nangangailangan ng mapanuring

pag-aaral ?

a.Balita b.Isyu c.Kontrobersiya d. Opinyon

3.Sa pahayag na “ limitado lamang ang bilang ng Lifeboat at hindi lahat makagamit nang sabay-sabay .Nangangahulugan na may maiiwan at di-tiyak Kanilang kaligtasan “ ano ang dapat na maging kaisipan ng taong may

hawak ng lifeboat? a.Mahalaga ang oras sa pagsagip lalo na kung nasa panganib.

b.Mahalaga ang kontribusyon ng mga tao sa lipunan sa pagpili ng sasagipin.

c.Mahalaga ang buhay anuman ang katayuan o kalagayan ng tao sa lipunan. d.Mahalaga ang edad sa pagsaalang-alang sa pagpili ng sasakay sa lifeboat.

4.Bakit hindi maituturing na mabuting halimbawa ang lifeboat exercise kung

iuugnay sa kasagraduhan ng buhay? a.Dahil susi ito tungo sa mabuting pagtingin sa tunay na kahulugan ng buhay.

b.Dahil nagbigay ito ng positibong pagtingin sa kasagraduhan ng buhay .

c.Dahil balakid ito upang mabawasan ang halaga ng pagtingin sa buhay.

Page 3: 10 - ZNNHS | Official Site

3

d.Dahil daan ito upang maisantabi ang pagpapahalaga ng buhay. 5.Dahil sa isip at kilos-loob,inaasahan na ang tao ay makabubuo

ng mabuti at matalinong posisyon sa kanila ng iba’t-ibang isyung

moral na umiiral sa ating lipunan.Ang pangungusap na ito ay: a.Tama, dahil ginagabayan ng isip ang kilos-loob tungo sa

kabutihan.

b.Tama, sapagkat ang tao ay may isip na nagbibigay ng kakayahang

gumawa, kumilos,pumili,at magmahal. c.Mali, dahil ang tao ay malayang mamili at mamuno sa kaniyang paghusga,

gawi, at kilos.

d.Mali, dahil ang tao ay may kakayahang hanapin ,alamin,unawain,at ipaliwanag ang katotohanan sa kaniyang paligid.

6.Ang sumusunod ay pisikal na epekto ng labis na pag-inom ng alak

maliban sa : a.nagpapabagal ng isip c.nagiging sanhi ng iba’t-ibang sakit

b.nagpapahina ng Enerhiya d.Nababawasan ang kakayahan sa

pakikipagkapwa. 7.Si Matteo ay mahilig sumama sa kaniyang mga kaibigan sa labas ng

paaralan.Dahil dito,naimpluwensiyahan at nagumon siya sa paggamit ng

ipinagbawal na gamot .Hindi nagtagal nakagawa siya ng mga bagay na hindi

inaasahan tulad ng pagnanakaw.Marami ang nalungkot sa kalagayan niya sapagkat lumaki naman siyang mabuting bata.Ipaliwanag ang naging

kaugnayan ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa isip at kilos-loob ni

Matteo at sa kaniyang maling pagpapasiya. a.Ang isip ay nagiging “blank spot,’’ nahihirapang iproseso ang iba’t ibang

impormasyon na dumadaloy dito-sanhi ng maling kilos at pagpapasiya.

b.Ang isip ay nawalan ng kakayahang magproseso dahil na rin sa pag-abuso rito at di pag-ayon ng kilos-loob sa pagpapasiya.

c.Ang isip at kilos-loob ay hindi natugma dahil sa kawalan ng pagpipigil at

matalinong pag-iisip. d.Ang isip at kilos-loob ay humina dahil sa maraming bagay na humadlang

sa paggawa nito ng kabutihan.

8. Bakit pinakaangat ang tao sa ibang nilikhang may buhay?

a. Nilikha siyang may isip, kilos-loob, puso, kamay, at katawan na magagamit niya upang makamit niya ang kaganapan bilang tao.

b.Taglay niya ang kakayahang piliin ang mabuti para sa sarili at sa ibang

nilikha ayon sa likas na Batas Moral. c.May kakayahang hanapin, alamin, unawain, at ipaliwanag ang mga

katotohan at layunin ng mga bagay-bagay sa kaniyang paligid.

d.May isip at kilos-loob na nagbibigay ng kakayahang kumilos, gumawa, at magpahalaga sa kaniyang sarili, kapuwa, at iba pang nilikha

9. Anong proseso ang isinagawa modernong medisina upang wakasan ang

buhay ng taong may malubhang sakit na kailanman ay hindi na gagaling pa? a. Suicide b. Abortion c. Euthanasia d.Lethal injection

10. “May tamang oras ang lahat ng pangyayari sa ating buhay. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Sa kabilang banda, hindi nararapat husgahan

ang mga taong nagpatiwakal. Maaaring sila ay may pinagdaraang mabigat na

Page 4: 10 - ZNNHS | Official Site

4

suliranin .Ano ang mahalagang diwa ng isinasaad ng pahayag? a. Ang buhay ay sadyang mahalaga anuman ang pinagdaraan ng tao sa

kaniyang kasalukuyang buhay.

b.May resposibilidad ang tao sa kaniyang sariling buhay. kabigat ang pinagdaanan.

c.Hindi sagot ang mga pinagdaraang suliranin upang magpasiyang

magpatiwakal.

d.Ang pag-asa ay magiging daan sa pagpapatuloy sa buhay gaano man

BALIKAN

Sa nakaraang modyul nalaman mo ang iba’t-ibang pagpahalagang moral na makatulong upang ikaw ay makapagpasiya at makakilos tungo

sa makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa Diyos , sa kapwa, sa

bayan at kapaligiran.

GAWAIN 1: PAKIKIPAG-UGNAYAN AY KABUTIHAN!

Panuto: Punan ang Tsart ng tiglilimang sagot kung anu-anong

pakikipag-ugnayan na kabutihan ang iyong nagawa bilang isang tao:

PAKIKIPAG-

UGNAYAN

SA DIYOS

PAKIKIPAG-UGNAYAN

SA KAPWA

PAKIKIPAG-

UGNAYAN

SA BAYAN

PAKIKIPAG-UNAYAN

SA KAPALIGIRAN

1.

1. 1. 1.

2.

2. 2. 2.

3.

3. 3. 3.

4.

4. 4. 4.

5.

5. 5. 5.

1. Ano ang iyong naramdaman habang ginawa mo ang gawain?

Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos,sa kapwa, sa bayan,at sa kapaligiran ay nakatulong ba sa iyo bilang isang tao? Sa anong

paraan ka nakikipag-ugnayan

Page 5: 10 - ZNNHS | Official Site

5

TUKLASIN

GAWAIN 1:Panuto: Pag-aralan at tuklasin kung ano ang nasa mga larawan ,

anong uri ito nga mga Isyu ng buhay? At punan ng mga titik ang nasa patlang.

A__OR__I__ON E__TH___N___S___A

P__GG__M__T N__ D__G___ P__G__P__P__T__W__K__L

Mga Gabay na Tanong:

1.Anu-ano ang mga isyu sa buhay ang inyong nakikita sa mga

larawan? 2.Alin sa mga Isyung ito ang madalas mong nababasa at

naririnig na pinag-uusapan ?Bakit?

3.Kung ikaw ang tatanungin ,bakit sinasabing mga isyu sa buhay ang mga gawaing ito? Ipaliwanag ang sagot.

Gawain 2 ISYU MO, ISYU KO, ISYU NATING LAHAT

Panuto:

1.Sa iyong sagutang papel ,isulat ang mga kaalaman sa mga isyung

nabanggit sa gawain 1

2.Itala ang ibat-ibang isyu tungkol sa buhay na nagganap sa

iyong paligid.

Page 6: 10 - ZNNHS | Official Site

6

ISYU

3.Ano ang nadarama mo tuwing pinag-uusapan ang mga Isyung ito?

4.Paano nakakaapekto sa buhay ng tao ang mga sumusunod na Isyu?

Ipaliwanag ang iyong sagot.

SURIIN

Gawain 3: ISYU KO,ISYU MO,ISYU NATING LAHAT

Panuto: Basahin at unawain ang mga pangungusap kung anong uri ng ISYU

na nagpapakita ng iba’t-ibang sitwasyon ,katulad

pagpapatiwakal,aborsiyon,Euthanasia,paggamit ng Droga, at alkoholismo.

Isulat sa hulihan ng pangungusap kung anong uri ng isyu o sitwasyon:

Aborsiyon

Euthanasia

Paggamit

ng Droga

Alkoholismo

Pagpapatiwakal

Page 7: 10 - ZNNHS | Official Site

7

1. Naging biktima ng rape si Jodi,sa kasamaangpalad ay nagbunga ang

nangyari sa kanya at ito’y kanyang ipinalaglag._____________________

2. Naging lantang gulay ang buhay ni Agnes simula ng maaksidente ito,at

siya ay nilagyan ng life support system upang madugtungan ang buhay pero wala na itong pag-asa pang mabalik sa normal ang buhay,ayon sa

doktor,kaya napagpasiyahan ng mga kamag-anak na kitlin nalang ang

kaniyang buhay.____________________

3. Nagpakamatay si Marco sa pamamagitan ng pagbigti dalawang buwan

pagkatapos ng kaniyang ikalabing anim na taong kaarawan.____________ 4. Si Jose ay nagsimulang uminom ng alak noong siyay 13 taong gulang pa

lamang hanggang siya ngayon ay binata na.___________________

5. Si Michael ay nalulong sa ipinagbawal na gamot._____________________

Mga Tanong:

1.Ano ang inyong natuklasan sa natapos na gawain?

2.Sa iyong palagay,ano ang nararapat na maging pasiya ng mga taong nabanggit sa sitwasyon?

3.Bakit nararapat na pahalagahan ang buhay?

4. Paano natin mapanatiling sagrado ang buhay na ipinagkaloob sa atin

PAGYAMANIN

Gawain 4: Mga Isyu Tungkol Sa Buhay

Para malaman kung ano ang mga Isyu tungkol sa Buhay

1.Ang paggamit ng ipinagbawal na gamot -ay nagdulot ng masamang

epekto sa isip, at katawan dahil ito ay nakasisira sa isip,at nagiging blank spot ito. 2.Aborsiyon-o pagpalaglag ay pag-alis ng isang fetus o sanggol ng

sinapupunan sa isang Ina.

May 2 itong uri ,ito ay ang 1.miscarriage at 2. sapilitan o induced

Mga Isyu ng Aborsiyon:

1.Pro-life 2.Pro-choice 1.Pro-life a.Ang sanggol ay itinuring na isang tao mula sa sandali ng paglilihi; ito ay

nangangahulugang ang pagpalaglag sa kaniya ay pagpatay na tuwirang

nilalabag ang mga pamantayang moral at batas positibo. b.Kung ang pagbubuntis ay resulta ng kapabayaan ng ina(hal. Hindi niya

Page 8: 10 - ZNNHS | Official Site

8

ginawa ang tamang pag-iingat upang epektibong maiwasan ang hindi nilalayong pagbubuntis kung siya at ang kaniyang asawa ay hindi nais

magkaanak.

c.Kung magiging katanggap-tanggap sa lipunan ang aborsiyon, maaaring gamitin ito ng mga tao bilang regular na paraan para hindi ituloy ang

pagbubuntis.

d.Ang lahat ng sanggol ay may mahusay na potensiyal; bawat isa na

ipinalalaglag ay maaaring lumaki at maging kapaki-pakinabang sa lipunan o sa buong mundo.

e.Maraming mga relihiyon ay hindi nag-eendorso ng pagpapalaglag o ilang

mga paraan ng birth control dahil sa paniniwalang ang pakikipagtalik ay para sa layuning pagpaparami (procreation) lamang at ang sinumang

batang nabubuhay ay mga anak ng Diyos. Ang pagkitil sa buhay ng isang

anak ng Diyos ay masama.

2. Pro-choice. Ang mga tagapagsulong ng posisyong ito ay pinananatili na:

a.Ang bawat batang isinisilang sa mundo ay dapat mahalin at alagaan. Ang tamang pagpaplano sa pagkakaroon ng anak ay karaniwang nabubunga

ng mas magandang buhay para sa mga bata dahil may kakayahan ang mga

magulang na suportahan ang kanilang mga anak sa pisikal, emosyonal, at

pinansiyal na aspekto. b.Ang fetus ay hindi pa maituturing na isang ganap na tao dahil wala pa

itong kakayahang mabuhay sa labas ng bahay-bata ng kaniyang ina. Hindi

maituturing na pagpatay ang pagpalaglag ng isang fetus dahil umaasa pa rin ito sa katawan ng kaniyang ina upang mabuhay.

c. Sa mga kasong rape o incest , ang sanggol ay maaaring maging

tagapagpaala-ala sa babae ng trauma na kaniyang naranasan. d. Kung sakaling ituloy ang pagbubuntis at magpasiya ang ina na dalhin

sa bahay-ampunan.

e. Ang aborsiyon ,sa pangkalahatan ay ligtas na pamamaraan .Mas mababa

pa sa 1% ng Aborsiyon na ginawa bago ang ika 21 na linggo.

3.Pagpapatiwakal-ito ay sadyang pagkitil ng sariling buhay ng isang tao na

humantong sa kamatayan. 4.Euthanasia- (Mercy killing)-isang gawain kung saan napadali ang

kamatayan ng isang taong may matindi at walang lunas na karamdaman.

5. Alkoholismo-ito ay labis na pagkonsumo ng alak, ng isang tao.

GAWAIN 4: BUHAY MO, PAHALAGAHAN KO,BUHAY KO,PAHALAGAHAN

MO Panuto:Sa isang buong papel isulat ang iyong sagot

Suriin ang sitwasyon 1

Isang Ina na limang buwang nang nagdadalang-tao ang nagkaroon

ng malubhang sakit . Sa pagsusuri ng mga doktor ,nalaman niya na

kailangang alisin ang kaniyang bahay-bata ngunit maaari itong

magresulta sa pagkamatay ng sanggol sa kaniyang sinapupunan.

Kung hindi ito isagawa ,maaaring magdulot ito ng komplikasyon at

malagay sa panganib ang kaniyang buhay.

Page 9: 10 - ZNNHS | Official Site

9

Mga Tanong:

1. Ano ang nararapat niyang gawin sa sitwasyong na ito? Nararapat ba siyang bigyan ng pagkakataong sagipin ang sarili kahit maari itong maging dahilan ng pagkamatay ng kaniyang anak? Maituturing ba itong isang halimbawa ng isang aborsiyon?Pangatwiranan ang iyong sagot. Sitwasyon 2

2.Kung pumayag ang mga doktor sa pakiusap ng maysakit, na tanggalin ang mga kagamitang medikal,kung susuriin ang sitwasyon maituturing bang paglabag sa kasagraduhan ng buhay ?Bakit?

Gawain 5

Panuto: Gamit ang graphic organizer ay buuin ang mahalagang konsepto na

nahinuha mula sa mga nagdaang gawain at babasahin na binasa. Punan ng

wasto o akmang mga salita na nasa ibaba.

a.buhay c.tao e. Sagrado

g. Mahalaga i.pakaingatan j. Mahalin

b.wangis d. Diyos f. Problema h.kakaharapin

Isang lalaki ang may nakakamatay na sakit.Sa ospital kung saan siya

namamalagi

Makikitang maraming medikal na kagamitan ang nakakabit sa kaniya .Sa

ganitong kalagayan hinihintay na lamang niya ang takdang oras.Isang araw

,nakiusap siya na alisin ang lahat na kagamitang medikal at payagan na siyang

umuwi at mamatay sa kapayapaan. Ngunit tumanggi ang mga doktor ,sa

kadahilanang kapag ginawa nila iyon,tiyak na magreresulta sa agarang

kamatayan.

ISAISIP

Ang ___________ ng ______ ay ________ at_________.Kay ________. Kaya dapat itong__________at___________. Dahil tayo ay ________ayon sa kanyang mukha. Bilang kaloob ng_______ay kailangan tayong magiging kontento at masaya,anumang _________na na ating ___________at mararanasan.

Page 10: 10 - ZNNHS | Official Site

10

ISAGAWA

Panuto: Sumulat ka ng isang pagninilay/sanaysay tungkol sa :

Bakit sinasabing ang buhay ay sagrado kaysa iba pang uri ng buhay?

Bilang kabataan ,paano mo mapanatili ang kasagraduhan ng buhay?

Rubriks sa Pagsusulat ng Maikling Sanaysay

Kraytirya

Nilalaman

35%

Naipapakita at

naipaliwanag ng

maayos ang ugnayan

ng konseptong isinulat

sa pahayag

Organisasyon

35%

Mahusay ang

pagkakasunud-

sunod ng mga

ideya, malinaw at

makabuluhan.

Style

(Pagkamapanlikha

at

Pagkamalikhain)

20%

Lubos na

nagpapamalas ng

pagkamalikhain sa

pagsulat ng

maikling sanaysay

at

Orihinal ang mga

ideyang ginamit

Mechaniks

10%

Wasto ang

mga ginamit

na salita at

pagbabantas

BAKIT SAGRADO ANG BUHAY?

Page 11: 10 - ZNNHS | Official Site

11

PAGTATAYA

Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang

pinakaangkop na sagot at isulat ang titik sa iyong sagutang papel.

1.Ano ang pinakatanging hayop at natatanging nilikha sa ibabaw

ng mundo?

A.tao B.aso C.pusa

2.Ang pagkawala ng isang sanggol sa sinapupunan ng isang ina na

hindi ginagamitan ng medisina o sa natural na paraan ay ang;

A. miscarriage B.induce C.abortion

3.Bakit sagrado ang buhay ng tao ?

A.Siya ay kawangis ng Panginoon.

B.nilalang na may ispiritu

C.madaling matukso

4.Paano mapanatiling sagrado ang buhay?

A.Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kontrol sa sarili o pagkakaroon ng

disiplina.

B.Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili na may dignidad at may takot sa

Diyos na kitlin ang buhay.

C.Sa pamamagitan ng pagdarasal.

5.Analohiya: Isip: Kapangyarihang mangatwiran, Kilos- loob:

A. Kapangyarihang magnilay

B.Kapangyarihang pumili

C.Kapangyarihang magpasya

6.Bakit pinakaangat ang tao sa ibang nilikhang may buhay?

A. Nilikha siyang may isip,kilos loob,puso,kamay,at katawan

na magagamit, niya upang makamit ang kaganapan bilang tao.

B.May kakayahang hanapin,alamin,unawain,at ipaliwanag ang mga

katotohanan at layunin ng mga bagaybagay sa kaniyang paligid.

C.May isip at kilos-loob na nabibigay ng kakayahang kumilos,gumawa

at magpahalaga sa kaniyang sarili ,kapuwa,at iba pang nilikha.

7.Anong proseso ang isinagawa sa modernong medisina upang wakasan

ang buhay ng taong may malubhang sakit na kailanman ay hindi na

gagaling pa?

A.suicide B.aborsiyon C.euthanasia

8.Ano sa mga ito ang hindi kasama sa pisikal na epekto ng labis na pag-

inom ng alak?

Page 12: 10 - ZNNHS | Official Site

12

A.nababawasan ang kakayahan sa pakikipagkapuwa

B. nagpahina sa enerhiya

C.nagiging sanhi ng iba’t-ibang sakit

9. Anong uri ng katanungan na kinapapalooban ng dalawa o

higit pang mga panig o posisyon na magkasalungat at nangangaila-

ngan ng mapanuring pag-aaral upang malutas ito? A.Balita B.Isyu C.Opinyon

10. Alin sa mga Isyung ito tungkol sa buhay ng tao ang gumagamit ng

Mercy killing?

A.Pagpapatiwakal B.Aborsiyon C. Euthanasia

Pagsubok IIA:

Panuto: Piliin ang tamang sagot ng mga salita at bilugan ang titik ng tamang

sagot.

1.Alin sa mga ito ang nagiging sanhi sa pagkakaroon ng iba’t-ibang sakit.

a.Pag-inom ng alak b. pag-ehersisyo c. Pagtatrabaho

2 .Bakit sinasabing ang tao ay kawangis ng Panginoon ayon sa kanyang

mukha?

a.Siya ay lalang ng Diyos

b. Siya ay pinakadominanting hayop sa ibabaw ng mundo

c. dahil may katangian ang tao na gaya ng katangian Niya

3. Bakit sinasabing pinakadominante ang tao sa lahat ng hayop?

a. dahil ang tao ay may kakayahang mag-isip

b.dahil ang tao ay may ispiritu

c. dahil ang tao ay alam niya kung ano ang tama at mali

4.Alin sa mga salitang ito ang hindi naakit sa kasamaan, hindi nito kailanman

naakit sa kasamaan.

a.kilos-loob b. Dignidad c. Konsinsya

5.Bakit sagrado ang buhay ng tao?

Page 13: 10 - ZNNHS | Official Site

13

a. Bigay ng Diyos b.Nilalang na may ispiritu c. May isip

6.Paano pahalagahan ng isang Ina ang bata sa kaniyang sinapupunan?

a. Tamang pag-iingat b. Paglilihi c. kumain ng masustansiyang

pagkain

7. Alin sa mga paraang ito nang pagkontrol na magkaanak ang mag-asawa

ang sinasang-ayunan ng isang relihiyon ?

a. Rhythm Methods b. Contraceptive Methods c. Aborsiyon

8.Alin sa mga ito ang hindi tumutukoy sa Isyung Pagpapatiwakal?

a.pagbigti b.pag-inom ng lason c. Pagkalaglag ng bata

9.Kung ikaw ay nagiging biktima ng isang rape at ikaw ay nagdadalang-tao at

matakot kang ipalaglag ito dahil matakot ka sa Diyos, Ano ang iyong mas

unang gagawin?

a.tatanggapin na lang ang lahat

b.ipaampon ang bata

c.kusang aalagaan ang bata

10. Anong proseso ang isinasagawa sa modernong medisina upang wakasan

ang buhay ng taong may malubhang sakit na kailanma’y hindi na

gagaling pa?

a. Suicide b. Aborsiyon c.Euthanesia

Page 14: 10 - ZNNHS | Official Site

14

KARAGDAGANG GAWAIN

Magbigay ng tatlong sitwasyon na inyong naranasan na maiugnay sa ating

paksa. Ito ay tatalakayin natin sa susunod na linggo. Isulat sa sagutang

papel.

Page 15: 10 - ZNNHS | Official Site

15

SUSI SA PAGWAWASTO

Sanggunian: Kagawaran ng Edukasyon, Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul para sa Mag-aaral,

pp 254-257

PAGTATAYA 1-a 2a 1.a 1.a 2.a 2.c 3.c 3.c 4.b 4.a 5.c 5.b 6.c 6.a 7.c 7.a 8.a 8.c 9.b 9.c 10.c 10. c

SUBUKIN 1. a 2.b 3.c 4.c 5.b 6.d 7.a 8.d 9.c 10.c

Page 16: 10 - ZNNHS | Official Site

16

Bumuo sa Pagsulat ng Modyul

Manunulat: Benedicta D. Coraza, T-I

Pagadian City NHS,Danlugan, Pagadian City Division

Editor\QA: Susan S. Baga, HT-I

Pagadian City National Comprehensive HS

Tagasuri:

Tagapamahala: DANNY B. CORDOVA, EdD, CESO VI

OIC-Schools Division Superintendent

MARIA COLLEEN L. EMORICHA, EdD, CESE

OIC-Assistant Schools Div. Superintendent

MARIA DIOSA Z. PERALTA, CID-CHIEF

MA. MADELENE P. MITUDA, EdD

EPS-LRMDS

JOVITA S. DUGENIA, EPS-EsP

Page 17: 10 - ZNNHS | Official Site

11

Regi Here the trees and flowers bloom

Here the breezes gently Blow,

Here the birds sing Merrily,

The liberty forever Stays,

Here the Badjaos roam the seas

Here the Samals live in peace

Here the Tausogs thrive so free With the Yakans in unity

on IX: Zamboanga Peninsula Gallant men And Ladies fair

Linger with love and care

Golden beams of sunrise and sunset

Are visions you’ll never forget

Oh! That’s Region IX

Hardworking people Abound,

Every valleys and Dale

Zamboangueños, Tagalogs, Bicolanos,

Hymn – Our Eden Land Cebuanos, Ilocanos, Subanons, Boholanos, Ilongos,

All of them are proud and true

Region IX our Eden Land

Region IX

Our..

Eden...

Land...

My Final Farewell Farewell, dear Fatherland, clime of the sun caress'd

Pearl of the Orient seas, our Eden lost!,

Gladly now I go to give thee this faded life's best,

And were it brighter, fresher, or more blest

Still would I give it thee, nor count the cost.

Let the sun draw the vapors up to the sky,

And heavenward in purity bear my tardy protest

Let some kind soul o 'er my untimely fate sigh,

And in the still evening a prayer be lifted on high

From thee, 0 my country, that in God I may rest.

On the field of battle, 'mid the frenzy of fight,

Others have given their lives, without doubt or heed;

The place matters not-cypress or laurel or lily white,

Scaffold or open plain, combat or martyrdom's plight,

T is ever the same, to serve our home and country's need.

Pray for all those that hapless have died,

For all who have suffered the unmeasur'd pain;

For our mothers that bitterly their woes have cried,

For widows and orphans, for captives by torture tried

And then for thyself that redemption thou mayst gain

I die just when I see the dawn break,

Through the gloom of night, to herald the day;

And if color is lacking my blood thou shalt take,

Pour'd out at need for thy dear sake

To dye with its crimson the waking ray.

And when the dark night wraps the graveyard around

With only the dead in their vigil to see

Break not my repose or the mystery profound

And perchance thou mayst hear a sad hymn resound

' T is I, O my country, raising a song unto thee.

My dreams, when life first opened to me,

My dreams, when the hopes of youth beat high,

Were to see thy lov'd face, O gem of the Orient sea

From gloom and grief, from care and sorrow free;

No blush on thy brow, no tear in thine eye.

And even my grave is remembered no more

Unmark'd by never a cross nor a stone

Let the plow sweep through it, the spade turn it o' er That my

ashes may carpet earthly f loor,

Before into nothingness at last they are blown.

Dream of my life, my living and burning desire,

All hail ! cries the soul that is now to take flight;

All hail ! And sweet it is for thee to expire ;

To die for thy sake, that thou mayst aspire;

And sleep in thy bosom eternity's long night.

Then will oblivion bring to me no care

As over thy vales and plains I sweep;

Throbbing and cleansed in thy space and air

With color and l ight, with song and lament I fare, Ever

repeating the f aith that I keep.

If over my grave some day thou seest grow,

In the grassy sod, a humble flower,

Draw it to thy lips and kiss my soul so,

While I may feel on my brow in the cold tomb below

The touch of thy tenderness, thy breath's warm power.

My Fatherland ador' d, that sadness to my sorrow lends Beloved

Filipinas, hear now my last good -by!

I give thee all: parents and kindred and friends

For I go where no slave before the oppressor bends,

Where faith can never kill, and God reigns e' er on high!

Let the moon beam over me soft and serene,

Let the dawn shed over me its radiant flashes,

Let the wind with sad lament over me keen ;

And if on my cross a bird should be seen,

Let it trill there its hymn of peace to my ashes.

Farewell to you all, from my soul torn away,

Friends of my childhood in the home dispossessed! Give

thanks that I rest from the wearisome day!

Farewell to thee, too, sweet friend that l ightened my way; Beloved

creatures all, farewell ! In death there is rest!

I Am a Filipino, b I am a Filipino–inheritor of a glorious past, hostage to the uncertain

future. As such I must prove equal to a two-fold task–the task of

meeting my responsibility to the past, and the task of performing

my obligation to the future.

I sprung from a hardy race, child many generations removed of

ancient Malayan pioneers. Across the centuries the memory comes

rushing back to me: of brown-skinned men putting out to sea in

ships that were as frail as their hearts were stout. Over the sea I see

them come, borne upon the billowing wave and the whistling wind,

carried upon the mighty swell of hope–hope in the free abundance

of new land that was to be their home and their children’s forever.

I am a Filipino. In my blood runs the immortal seed of heroes–seed

that flowered down the centuries in deeds of courage and defiance.

In my veins yet pulses the same hot blood that sent Lapulapu to

battle against the first invader of this land, that nerved Lakandula

in the combat against the alien foe, that drove Diego Silang and

Dagohoy into rebellion against the foreign oppressor.

The seed I bear within me is an immortal seed. It is the mark of my

manhood, the symbol of dignity as a human being. Like the seeds

that were once buried in the tomb of Tutankhamen many thousand

years ago, it shall grow and flower and bear fruit again. It is the

insignia of my race, and my generation is but a stage in the

unending search of my people for freedom and happiness.

y Carlos P. Romulo I am a Filipino, child of the marriage of the East and the West. The

East, with its languor and mysticism, its passivity and endurance,

was my mother, and my sire was the West that came thundering

across the seas with the Cross and Sword and the Machine. I am of

the East, an eager participant in its spirit, and in its struggles for

liberation from the imperialist yoke. But I also know that the East

must awake from its centuried sleep, shake off the lethargy that has

bound his limbs, and start moving where destiny awaits.

I am a Filipino, and this is my inheritance. What pledge shall I give

that I may prove worthy of my inheritance? I shall give the pledge

that has come ringing down the corridors of the centuries, and it

shall be compounded of the joyous cries of my Malayan forebears

when first they saw the contours of this land loom before their eyes,

of the battle cries that have resounded in every field of combat from

Mactan to Tirad Pass, of the voices of my people when they sing:

―I am a Filipino born to freedom, and I shall not rest until freedom

shall have been added unto my inheritance—for myself and my

children and my children’s children—forever.‖