filipino 8 - znnhs

of 12 /12
Republic of the Philippines Department of Education FILIPINO 8 Ikatatlong Markahan- Modyul 3: Kontemporaryong Panitikan: Komentaryong Panradyo at Pananaliksik Zest for Progress Zeal of Partnership 8 Pangalan: _____________________________________ Baitang/Seksyon:_______________________________ Paaralan: _____________________________________

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

88 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: FILIPINO 8 - ZNNHS

Republic of the Philippines

Department of Education Regional Office IX, Zamboanga Peninsula

FILIPINO 8

Ikatatlong Markahan- Modyul 3: Kontemporaryong Panitikan:

Komentaryong Panradyo at

Pananaliksik

Zest for Progress

Zeal of Partnership

8

Pangalan: _____________________________________

Baitang/Seksyon:_______________________________

Paaralan: _____________________________________

Page 2: FILIPINO 8 - ZNNHS

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul

Manunulat: Aileen T. Page

Editor: Lindo O. Adasa Jr.

Tagasuri: Adela S. Luang Maricel B. Jarapan July S. Saguin

Tagaguhit/Tagakuha ng Larawan: Edgardo Jamilar Jr.

Tagalapat: Peter Alavanza

Tagapamahala:

Felix Romy A. Triambulo

Oliver B. Talaoc, Ed. D.

Ella Grace M. Tagupa, Ed. D.

Lindo O. Adasa Jr.

Jephone P. Yorong, Ed. D.

Page 3: FILIPINO 8 - ZNNHS

_________

Alamin

Pagkatapos mong isagawa ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

• Napag-iiba ang katotohanan (facts) hinuha (inference),opinion at personal

interpretasyon ng kausap (F8PN-IIId-e-29)

• Naisa-isa ang mga positibo at negatibong pahayag (F8PB-IIId-e-30)

• Naiuugnay ang balitang napanood sa balitang napakinggan/nabasa (F8PD-IIId-e-70)

• Nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginamit sa radio broadcasting(F8PT-IIId-e-30)

Balikan

5

Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1.) Ano ang dalawang kategorya ng antas ng wika?

A. Pormal at Impormal C. pampanitikan atpambansa

B. lalawiganin at kolokyal D. balbal at lalawiganin

2.) Ang salitang parak,eskapo at istokwa ay halimbawa ng?

A. lalawiganin C. kolokyal

B.balbal D. pambansa

3.) Ang _____________ na salita ay kalimitang ginagamit sa paaralan at sa iba pang may

pangkapaligirang intelektuwal.

A. pormal na salita C. di-pormal o impormal na salita

B. pambansang salita D. pampanitikan

4.) Ang __________________ ay isa sa mga estratehiya sa pangangalap ng impormasyon.

A. pagbabasa at pananaliksik C. pagsusulat

B. pakikinig ng kuwentuhan D. pag-eeksperimento

5.) Ang _____________ ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na isinaayos sa

paraang arbitraryo.

A.wika C. salita

B. kuwento D. komunikasyon

Page 4: FILIPINO 8 - ZNNHS

Tingnan ang dalawang larawan sa ibaba.Ano sa palagay ninyo ang koneksiyon at

kaugnayan nito sa paksa na ating tatalakayin.Isulat sa ibaba ang maaaring

kapakinabangan ng mga larawang ito sa mga patlang sa ibaba.

_______________________ _________________________

_______________________ _________________________

_______________________ _________________________

Tanong:

1. Ano ang kahalagahan ng radyo at telebisyon sa atin? Masasabi bang malaki ang naging

bahagi ng kasulukuyang anyo ng radyo bilang midyum ng pagpapalaganap ng panitikang

popular? Ipaliwanag. (5 puntos)

Suriin

Basahin ang mga terminolohiyang panradyo.

Ang komentaryong panradyo ayon kay Elena Botkin-Levy, Koordineytor,ZUMIX Radio, ay

ang pagbibigay ng oportunidad sa kabataan na maipahayag ang kanilang mga opinion at

saloobin kaugnay sa isang napapanahong isyu, o sa isang isyung kanilang napiling

talakayin at pagtuunan ng pansin. Ang pagbibigay opinion ayon kay Levy ay

makatutulong nang Malaki upang ang kabataan ay higit na maging epektibong

tagapagsalita.Ayon pa rin sa kanya ang unang hakbang upang makagawa ng isang

mahusay at epektibong komentaryong panradyo ay ang pagkakaroon ng malawak na

kaalaman sa pagsulat ng isang sanaysay na naglalahad ng opinion o pananaw.

Broadcasting ay ang paghahatid ng mga impormasyon o balita sa mamamayan sa

pamamagitan ng broadcast media na radyo at telebisyon.Ang radyo ay ang kagamitan

para sa audio broadcasting.Nalalaman ng mga mamamayan ang impormasyon sa

pakikinig lamang.

Aralin

3

Ang Komentaryong Panradyo at

Pananaliksik

Page 5: FILIPINO 8 - ZNNHS

Iskrip naman ay ang taguri sa manuscrito ng isang audio-visual material na ginagamit sa

broadcasting.

SFX ay ang epektong tunog at ang MSC ay ang musika.

Fade ang unti unting pagkawala ng tunog at ang patalastas ay isang pag-aanunsyo ng

produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyong pangmadla.

Ang Radyo at Pananaliksik

Isa sa mga mahahalagang gawain ng mga personalidad sa radyo at telebisyon

ay ang pagpili ng paksang tatalakayin sa palabas.Maaaring isipin na tulad din ito ng

pagpili sa mga sasabihin sa pgsulat ng isang proyekto.Ibig sabihin dapat na mahalaga rin

ang pagpili ng mga makabuluhang paksa sa mga pag-uusap sa radyo o telebisyon. Sa

bahaging ito susuriin natin kung papaano tayo matulungan ng ilang Gawain nila sa ating

pananaliksik. Ilan sa mga paksang madalas na tatalakayin ay ang sumusunod:

a. politika

b. Mga pangyayari sa isang espisipikong lugar

c. Mga pagdiriwang sa Pilipinas

d. Katayuan ng ekonomiya ng Pilipinas

e. Mga interes at makabuluhang bagay para sa mga inaasahang tagapakinig

Hindi mahirap alamin ang interes ng tagapakinig dahil sa iba`t ibang

pamamaraan ng mga istasyon sa pagkilala sa manonood at tagapakinig. Subalit hindi nila

maaaring kunin sa kung saan lang ang kanilang impormasyon. Dahil ditto dapat silang

manaliksik tungkol sa mga gustong mapakinggan ng kanilang mga tagasubaybay. Ilan sa

mga maaari nilang gamitin sa ganitong pananaliksik ay ang survey at panayam.

Survey - gumagamit sila ng survey upang malaman ang mga ito tungkol sa kanilang mga

programa. Maaari din silang kumuha ng mga panayam tungkol sa kanilang mga

programa.

1. Multiple Choice - ito ang mas mabilis na paraan ng pagpapasagot sa isang survey.

2. Pagkilala sa mga sinasang-ayunan - bukod sa simpleng multiple choice maaari ding

maglagay ng listahan na nagpapahayag ng kanilang mga sinasang-ayunan at di sinasang

ayunan.

3. Likert Scale - ay isa sa mga paraan kung papaanong sinusukat ng isang tao ang

kanyang sarili.

Panayam - Sa paggawa ng isang panayam kailangang planuhin din ang mga dapat na

gawin at tatanungin. Subalit kasabay nito ang pagiging handa rin sa pagbuo ng mga

pagpapalalim na tanong. Totoong may mga gusto tayong malaman subalit minsan ay di natin

makukuha ang nais nating sagot. Minsan may pangangailangan ng pagdedetalye subalit

kailangan pa ring tandaan na dapat ay nasa paksa pa rin ng mga tanong.

Ang mga gawaing ito ang mga pangunahing\

\ mapagkukunan ng impormasyon. Maaaring kumunsulta sa mga libro o internet subalit mas

makatotohanan ang impormasyon na manggagaling mismo sa isang mapagkakatiwalaang batis.

Ito ang tinatawag na pangunahing batis ng impormasyon.

Page 6: FILIPINO 8 - ZNNHS

Narito ang isang bahagi ng pagtatalakayan sa radyo

KOMENTARYONG PANRADYO KAUGNAY NG FREEDO OF INFORMATION

BILL (FOI)

Announcer: Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng DZYX, narito ang inyong

pinagkakatiwalaang mamamahayag sina Rocel Magpantay at Macky Francia at ito ang

Kaboses Mo.

Roel: Magandang umaga sa inyong lahat!

Macky: Magandang umaga partner!

Roel: Partner, talaga namang mainit na isyu ngayon yang Freedom of Information Bill

na hindi maipasa-pasa sa Senado.

Macky: Oo nga partner. Naku, sabi nga ng iba, kung ang FOI ay freedom of Income eh

malamang nagkukumahog pa ang mga politiko na ipasa iyan kahit pa nakapikit!

Roel: Sinabi mo pa, partner!

Macky: Ano ba talaga yang FOI na 'yan partner?

Roel: Sang-ayon sa seksyon 6 ng panukalang batas na ito eh bibigyan ng kalayaan

ang publiko na makita at masuri ang mga opisyal na transaksiyon ng mga ahensya ng

gobyerno.

Macky: Naku! Delikado naman pala 'yan! Eh di magdiriwang na ang mga tsismosa at

pakialamero sa Pilipinas. Isyo ditu, isyu doon na naman yan! Demanda dito, demanda

doon!

Roel: Eh ano naman ang masama, partner? Sa ganang akin, hindi ba't dapat naman

talaga na walang itinatago 'yang mga politikong 'yan dahil sila ay ibinoto at nagsisilbi sa

bayan.

Macky: Sa isang banda kasi partner maaaring maging threat daw yan sa mahahalagang

desisyon ng lahat ng ahensya ng pamahalaan.

Roel: Sa tingin ko partner eh makatutulong pa nga yan dahil magiging mas maingat sila

sa pagdedesisyon at matatakot ang mga corrupt na opisyal.

Macky: Eh paano yan partner? Ayon kay Quezon Representative Lorenzo Tañada III, "Pag

hindi pa naipasa ang FOI bago mag-pasko eh mukhang tuluyan na itong maibabasura."

Roel: Naku! Naloko na!

Hinalaw at isinulat nina Cyrus Magpantay

at Maricar Francia mula sa:

http://politikangpinoy.wordpress.com/2012/09

Alam mo ba na ang komentaryong panradyo ay nakakatulong sa ating araw araw na

pamumuhay sapagkat isa ito sa mga paraan sa pagpapahayag ng katotohanan,opinion , hinuha

at personal na interpretasyon.Ang katotohanan ay mga pahayag na may kongkretong

ebidensiya.Ang opinion ay kuro-kuro o palagay batay sa pananaw ng isang tao.Samantalang

ang hinuha ay pahayag na inaakalang mangyayari batay sa isang sitwasyon o kondisyon at ang

personal na interpretasyon ay batay sa sariling kaisipan o pananaw lamang.

Page 7: FILIPINO 8 - ZNNHS

_________

_________

Pagyamanin 5

Panuto: Suriin ang mga pahayag at lagyan ng () kung ito ay positibo at ekis (x) kung negatibo.

_______1. Sang-ayon sa Seksyon 6, ng Panukalang Batas na ito na bibigyan ng

kalayaan ang publiko na makita at masuri ang mga opisyal sa

transaksiyon ng mga ahensya ng gobyerno. _______2. Delikado naman pala na di magdiriwang ang mga tsismosa at pakialamero sa

Pilipinas, isyu dito isyu doon, demanda dito demanda doon. _______3. Hindi ba't dapat naman talaga na walang itinatago ang mga politiko dahil sila ay

ibinoto at nagsilbi sa bayan. _______4. Masasabing maging threat yan sa mahalagang desisyon ng lahat ng ahensya ng

pamahalaan.

_______5. Ayon kay Quezon Representative Lorenzo Tañada III, Pag hindi pa naipasa ang

FOI bago magpasko mukhang tuluyan na itong maibabasura.

GAWAIN 5

Panuto: Isulat kung katotohanan, hinuha, opinion o sariling

interpretasyon ang pahayag sa bawat pangungusap.

________1. Isa sa mga naihahatid ng radyo na nagdudulot ng aliw sa

marami.

________2. Bahagi nang ating buhay ang pakikinig ng radyo at panonood ng

telebisyon.

________3. Isang palabas na maaaring maging daan upang mamulat ang

mamamayan.

________4. Pagbibigay ng pahayag tungkol sa napapanahong isyu sa

lipinan.

________5. Pagbabahagi kung ano ang nauunawaan sa komentaryong

panradyo bilang gabay sa kamalayang panlipunan .

.

Page 8: FILIPINO 8 - ZNNHS

______

Isaisip _____

5

Piliin sa loob ng kahon ang angkop na mga salita at isulat ang tamang sagot sa mga

patlang sa ibaba.

Positibong pahayag negatibong pahayag

pagbibigay ng oportunidad sa kabataan broadcasting

saloobin kaugnay sa napapanahong isyu

Sa modyul na ito ay nalaman ko ang _______________na pahayag at _____________na

pahayag.

Natutuhan ko rin na ang komentaryong panradyo ayon kay Elena Botkin - Levy ay

ang ___________________________________________________________________at

_______________________________________________________________________.

Nadagdagan ang aking kaalaman na ang tawag sa paghahatid ng mga impormasyon

o balita sa mamamayan sa pamamaitan ng broadcast media na radyo at

telebisyon ay _____________________.

Tayahin 5

1. Ang listahan ng nagpapahayag ng kanilang mga sinasang-ayunan.

a. pagkilala sa mga sinang-ayunan c. likert scale

b. pananaliksik d. tauhan

I. Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang.

Page 9: FILIPINO 8 - ZNNHS

10

2. Paraan kung papaanong sinusukat ng isang tao ang sarili niya.

a. likert scale c. survey

b. impluwensiya d. maraming sumang-ayon

3. Ang mabilis na paraan ng pagsasagot sa isang survey.

a. multiple choice c. botohan

b. pagtala d. maimpluwensiya

4. Isa sa mahalagang gawain ng mga personalidad sa radyo at telebisyon ay

a. pagpili ng paksang tatalakayin c. pagsulat ng iskrip

b. ihanda ang audio d. sauluhin ang sasabihin

5. Isa sa mga paraan sa pagkuha ng mga datos.

a. pananaliksik c. pakikipagkuwentuhan

b. pakikinig sa nag-uusap d. impluwensiya

Karagdagang Gawain

Magsaliksik ng komentaryong Panradyo na may kaugnayan sa kasalukuyang

sitwasyon. Pumili ng isa sa mga paksa na nasa ibaba.

a. politika

b. mga pangyayari sa isang espisipikong lugar

c. mga pagdiriwang sa Pilipinas

RUBRIK SA PAGSULAT NG SANAYSAY

Krayterya Napakahusay

5

Mahusay

3

Nangangailangan

ng gabay

1

Nilalaman

Napakahusay na naisulat

ang sanaysay na

tumutugon sa kabuuan ng

kuwento batay sa isyung

tinatalakay

Mahusay na naisulat ang

sanaysay na tumutugon

sa kabuuan ng kuwento

batay sa isyung

tinatalakay

Lumihis sa kabuuan ng

kuwento batay sa

isyung tinatalakay

Naiuugnay sa

paksa sa radyo

at telebisyon

Napakahusay na

naiuugnay.ang kuwento sa

paksa sa radyo at

telebisyon

Mahusay na naiuugnay

ang kuwento sa paksa sa

radyo at telebisyon

Hindi naiuugnay ang

kuwento sa paksa sa

radyo at telebisyon

Kalinisan

Napakahusay ng awtput;

walang makikitang bura at

nasusunod ang paksa sa

pagsulat ng sanaysay.

Kakikitaan ng 1-5

pagbura ng mga salita at

hindi nasunod ang paksa

sa pagsulat ng sanaysay

Kakikitaan ng 6 o higit

pang pagbura ng salita

at hindi nasunod ang

paksa sa pagsulat ng

sanaysay

Page 10: FILIPINO 8 - ZNNHS

Susi sa Pagwawasto

Balikan Gawain Tayahin

1. A 1. katotohanan 1. Pagkilala sa mga sinang- 2. B 2. Katotohanan ayunan

3. A 3. Hinuha 2. Likert scale

4. A 4. Opinyon 3. Multiple choice

5. A 5. Sariling interpretasyon 4. Pagpili ng paksang tatalakayin

5. pananaliksik

Pagyamanin Tayahin 1. 1. positibong pahayag 2. x 2. negatibong pahayag 3. 3. pagbibigay ng oportunidad sa sa kabataan na maipahayag 4. x Ang kanilang opinion 5. x 4. saloobin kaugnay sa isang napapanahong isyu 5. broadcasting

Sanggunian:

Pinagyamang Pluma Ang Bagong Baitang 8. Quezon CityZ: Phoenix Publishing House., pp. 382-387

Panitikang Pilipino.Filipino. Modyul para sa mag-aaral.pp.140-147

Internet/Websites: Http;//www.tv5.com.ph/ click radyo5 http;//www.interaksyon.com/article/42301/teodoro-l--locsi-jr---why-theyre-afraid-of-foi tunein.com/radio/Radyo-Patrol-630-s14674/radioonlinenow.com/2011/02/25/listen-to-92-3-news-fm-online/

Page 11: FILIPINO 8 - ZNNHS

Region IX: Zamboanga Peninsula Hymn – Our Eden Land

Here the trees and flowers bloom

Here the breezes gently Blow,

Here the birds sing Merrily,

The liberty forever Stays,

Here the Badjaos roam the seas

Here the Samals live in peace

Here the Tausogs thrive so free

With the Yakans in unity

Gallant men And Ladies fair

Linger with love and care

Golden beams of sunrise and sunset

Are visions you’ll never forget

Oh! That’s Region IX

Hardworking people Abound,

Every valleys and Dale

Zamboangueños, Tagalogs, Bicolanos,

Cebuanos, Ilocanos, Subanons, Boholanos,

Ilongos,

All of them are proud and true

Region IX our Eden Land

Region IX

Our..

Eden...

Land...

The Footprints Prayer Trees by Joyce Kilmer One night I had a dream. I

dreamed that I was

walking along the beach

with the LORD.

In the beach, there were

two (2) sets of footprints –

one belong to me and the

other to the LORD.

Then, later, after a long

walk, I noticed only one

set of footprints.

“And I ask the LORD.

Why? Why? Why did you

leave me when I am sad

and helpless?”

And the LORD replied

“My son, My son, I have

never left you. There was

only one (1) set of

footprints in the sand,

because it was then that I

CARRIED YOU!

I think that I shall never

see

A poem lovely as a tree.

A tree whose hungry

mouth is prest Against the

earth’s sweet flowing

breast;

A tree that looks at God

all day,

And lifts her leafy arms to

pray;

A tree that may in

Summer wear

A nest of robins in her

hair;

Upon whose bosom snow

has lain; Who intimately

lives with rain.

Poems are made by fools

like me,

But only God can make a

tree.

Page 12: FILIPINO 8 - ZNNHS

1