generalni sponzorji informatorja* - Šahovski krožek 3. - 9. Šd 1 20 folklora 1. - 2. mirjam...

Download GENERALNI SPONZORJI INFORMATORJA* -  Šahovski krožek 3. - 9. ŠD 1 20 Folklora 1. - 2. Mirjam Štrukelj Mojca Gerželj Štembergar 2 21 Folklora 3. - 5. Veronika Nor čič

Post on 06-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ime in priimek __________________________________________ Naslov________________________________________________ Razred________________________________________________

  Razrednik______________________________________________ Domai telefon__________________________________________ Slubeni telefon oeta____________________________________ Slubeni telefon matere___________________________________

 • 2

  GENERALNI SPONZORJI INFORMATORJA*

  (*generalni sponzorji so navedeni po abecednem redu)

 • 3

  KDOR SE ZNA UITI, ZNA DOVOLJ.

  (H. B. Adam) Dragi uenci, spotovani stari in uitelji! Z uresnievanjem programa dela iz prejnjih let, ki nam narekuje delo tako, da ima vsak izmed nas monost razvijati svoje sposobnosti in uresnievati svoje interese, bomo nadaljevali tudi letos. V letonjem olskem letu bo poudarek predvsem na nainu, kako dosegati te pomembne cilje. Vsi skupaj se bomo uili uiti.

  Uili se bomo:

  kako biti uspeen pri pouku, uiti se olske snovi z novimi tehnologijami in tudi po starem, poiskati sebi primeren nain uenja, kako laje spoznati in obdrati prijatelja, sodelovanja z odraslimi, strpnosti in sprejemanja druganih, spoznavati svoje sposobnosti, elje in te uresnievati, kaj je v ivljenju pomembno in zakaj, postaviti si cilje in jih dosei

  e bomo spoznali, da je uenje neizogiben del naega ivljenja, bomo dosegli veliko - saj: Kdor se zna uiti, zna dovolj.

 • 4

  OSNOVNA OLA SREKA KOSOVELA SEANA Kosovelova ulica 6, 6210 Seana

  Ravnateljica: Jadranka Mihali Pomonika ravnateljice: Milo kapin in Karmen Tavar Poslovna sekretarka: Meri Kobal Tel. centrala: 05 73 11 880 Ravnateljica: 05 73 11 881 GSM 041 348 170 Odjava prijava prehrane: 05 73 11 888 Fax: 05 73 11 890 Spletna stran: http://os.sezana.net/ E-naslov : os@sezana.net t. transakcijskega rauna: 01311-6030679320 Matina tevilka: 5210429000 ID: SI94094306 PODRUNICA: Podrunina ola Lokev Lokev 123, 6219 Lokev Tel: 05 76 70 047 in zaasna tel. tevilka : 031 744 316 Vodja podrunice: Dijana ok USTANOVITELJ:

  Ustanovitelj ole je Obina Seana z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraevalnega zavoda O Sreka Kosovela Seana (Ur. l RS, t. 71/96 in 63/01), spremenjen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o Ustanovitvi javnega vzgojno izobraevalnega zavoda O Sreka Kosovela Seana (Ur.l. RS t. 37/15.4.2008).

 • 5

  PREDSTAVITEV OLE

  OLSKI OKOLI

  Osnovna ola Sreka Kosovela izvaja devetletni program osnovnoolskega izobraevanja za uence iz olskega okolia, ki obsega naslednje vasi: Avber, Bogo, Brestovica pri Povirju, Dane pri Seani, Dobravlje, Dolenje, Gradie pri tjaku, Gradnje, Grahovo Brdo, Grie, Hribi, Jakovce, Kazlje, Lipica, Lokev, Mahnii, Majcni, Mere, Nova vas, Orlek, Pleivica, Podbree, Poljane pri tjaku, Ponikve, Povir, Preloe pri Lokvi, Pristava, Raa, Ravnje, Razguri, Sela, Selo, Senadole, Senadolice, Stoma, marje pri Seani, tjak, torje, Tabor, Veliko Polje, Vrabe, irje in Seana.

 • 6

  TEVILO UENCEV IN ODDELKOV

  V olskem letu 2010/2011 bo na matini oli 28 oddelkov, na podrunici Lokev pa 2 oddelka, torej skupno 30 oddelkov. Pouk poteka v eni izmeni, e vedno pa bomo uporabljali prostore za pouk v dislociranih prostorih:

  - raunalnica E-ola - bivi gasilski dom, Kosovelova 5, - V -TVD Partizan, Bazovika 11 (izmenoma).

  Podrunica v Lokvi vkljuuje otroke od 1. do 4. razreda v dveh kombiniranih oddelkih: 1. in 2. razred ter 3. in 4. razred.

  Na oli je skupaj 10 oddelkov podaljanega bivanja, v katere je vkljuenih veina uencev od 1. do 5. razreda. V oddelek PB na podrunici v Lokvi so vkljueni vsi uenci.

  1. triada 1.- 3. r.

  9 oddelkov 179 uencev

  2. triada 4.- 6. r.

  9 oddelkov 207 uencev

  3. triada 7.- 9. r.

  10 oddelkov 234 uencev

  30 ODDELKOV

  635 UENCEV

  POD. BIV. 1.- 5. r.

  9 oddelkov 276 uencev

  1 oddelek v Lokvi -15 u.

  * LOKEV 1.- 4. r.

  2 komb.odd. 15 uencev

 • 7

  ORGANI UPRAVLJANJA

  Svet ole Svet ole v skladu s 1. lenom Zakona o spremembah Zakona ZOFVIja sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev in 3 predstavniki starev.

  Ravnateljica ole

  Jadranka Mihali

  Pomonika ravnateljice Milo kapin in Karmen Tavar (s polovino obveznostjo svetovalnega dela)

  STROKOVNI ORGANI

  Uiteljski zbor: vsi strokovni delavci ole

  Oddelni uiteljski zbor: vsi strokovni delavci, ki uijo v oddelku Razredniki: uitelji, ki vodijo oddelke Strokovni aktivi:

  strokovni delavci, zdrueni po stroki

 • 8

  ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.

  SVET STAREV Sestava: Svet starev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga stari izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Svet starev bo v tem letu tel 30 delegatov. lani sveta starev so izvolili tri predstavnike v svet ole, ki jih bodo zastopali v tem mandatnem obdobju, in sicer :

  Ljubia Mijatovi Damjan Renelj Damjana kapin

  Svet starev ima svoj poslovnik po katerem deluje. Poslovnik je objavljen na spletni strani ole. Naloge:

  predlaga nadstandardne programe; daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; daje mnenje o predlogu razvojnega programa in letnem delovnem

  nartu; razpravlja o poroilih ravnatelja o vzgojno-izobraevalnih problemih; obravnava pritobe starev v zvezi z vzgojno-izobraevalnim

  delom; voli predstavnike v svet ole; opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 • 9

  PROGRAM DELA

  PREDMETNIK 9-LETNE OSNOVNE OLE

  Razred Predmet

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  ur tedensko od 1. do

  9. r. A OBVEZNI PROGRAM

  Slovenski jezik 6 7 7 5 5 5 4 3.5 4.5 47 Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 38 Angleki jezik - - - 2 3 4 4 3 3 19 Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14 Glas. vzgoja 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 13 Druba - - - 2 3 - - - - 5 Geografija - - - - - 1 2 1,5 2 6,5 Zgodovina - - - - - 1 2 2 2 7 DDE - - - - - - 1 1 - 2 Sp. okolja 3 3 3 - - - - - - 9 Fizika - - - - - - - 2 2 4 Kemija - - - - - - 2 2 4 Biologija - - - - - - - 1.5 2 3.5 Naravoslovje - - - - - 2 3 - - 5 Nar. in tehnika - - - 3 3 - - - - 6 Tehnika in teh. - - - - - 2 1 1 - 4 Gospodinjstvo - - - - 1 1,5 - - - 2,5 portna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 IZBIRNI PR. 1 2/1 2/1 2/1 6/3 2 1 1 1 3 3 1 1 1 3 Odd. skupnost - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 dni/letno Nar. dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 dni/letno Tehniki dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 dni/letno portni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 dni/letno

  B. RAZIRJENI PROGRAM Pomo otr. s pp 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 Dop. in dod. p. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Inter. dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Podaljano bivanje, jutranje varstvo, ola v naravi

 • 10

  POUK Pouk izvajamo po veljavnih unih nartih in letnem delovnem nartu ole v obsegu predmetnika ter v skladu s smernicami za delo Ministrstva za olstvo in port in s programom Obine Seana. olo odpiramo ob 600 za uence, ki so v jutranjem varstvu. Za ostale uence je prihod v olo 10 minut pred zaetkom pouka. Jutranje varstvo: 600 - 800 Predura: 710 755 (interesne dejavnosti, dop. in dod. pouk)

  1. ura: 800 845 (malica 1., 2. in 3. razredi)

  2. ura: 850 935

  (malica ostali razredi)

  3. ura: 955 -1040

  4. ura: 1045 -1130 (kosilo razredna stopnja)

  Prietek PB in varstva vozaev 5. ura: 1135 1220

  (kosilo predmetna stopnja) 6. ura: 1225 1310 7. ura: 1315 1400 (int. dej., izbirni predmeti) PB : do 1615 V 1. triadi poteka pouk brez zvonca, le za zaetek in konec pouka velja zgornji urnik. DODATNI IN DOPOLNILNI POUK: Dodatni pouk je namenjen uencem, ki so nadpovpreno sposobni in bi eleli dobiti poglobljeno znanje iz posameznega predmeta. O vkljuitvi se bo z uenci pogovoril uitelj predmeta. Dopolnilni pouk je namenjen uencem, ki imajo primanjkljaj na unem podroju pri doloenih predmetih ali e doloene snovi ne razumejo (dalja odsotnost, nije sposobnosti) in elijo dodatno razlago. Predlog za obiskovanje dopolnilnega pouka lahko oblikuje uitelj predmeta, stari oziroma uenci.

 • 11

  IZBIRNI PREDMETI V tem olskem letu bomo, na osnovi izbire uencev, izvajali sledee izbirne predmete:

  7. r. 8. r.

  likovno snovanje (LSN 1) italijanina (TJI 2)

  ples (PLE) likovno snovanje (LSN 2)

  port za sprostitev (ZP) starinski in dru. plesi (SDP)

  sodobna priprava hrane (SPH) nemina (TJN 2)

  multimedija (MME)

  port za zdravje (ZZ)

  poskusi v kemiji (POK)

  9. r. italijanina (TJI 3) izbrani port - nogomet (IP)

  likovno snovanje (LSV 3)

  izbrani port odbojka (IP)

  raziskovanje domaega kraja (RSK)

  kemija v ivljenju (KE) raunalnika omreja (ROM)

 • INTERESNE DEJAVNOSTI Vpis uencev v portne klubske dejavnosti smo tudi letos prepustili klubom (ponudbe zunanjih sodelavcev). Po skupnem dogovoru boste prve dni pouka dobili njihovo ponudbo za vpis, iz katere bodo razvidni vsi njihovi pogoji. V olskem letu 2010/2011 nudimo uencem na izbiro naslednje interesne dejavnosti:

  PROGRAMI INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA UENCE zap. t.

  interesna dejavnost

  raz. mentor ur/ teden

  1 Pevski zbor 1. - 9. Bojana Kralj 6 2 Pevski zbor v Lokvi 1. - 4. Dijana ok 1 3 Izrazni ples v Lokvi 1. - 4. Milojka irca 1 4 Likovni kroek 2. - 4. Nua Lederer 1 5 Likovni kroek v Lokvi 1. 4. Nua Lederer 1 6 Klekljarski kroek 4. - 9. Nada Le

Recommended

View more >