godiŠnji plan i program odgojno obrazovnog rada …

of 55 /55
DJEČJI VRTIĆ SVETE MALE TEREZIJE Vrhovec 29, 10 000 ZAGREB Tel: 5602 119; Fax: 3750-943 Web: www.vrtici.karmelbsi.hr GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA SVETE MALE TEREZIJE ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU Zagreb, rujan 2018. Ravnateljica: s. Katarina, Marica Pišković

Author: others

Post on 01-Oct-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Web: www.vrtici.karmelbsi.hr
OBRAZOVNOG RADA DJEJEG VRTIA
Sadraj _____________________________________ __________________________ 3
Uvod_______________________________________________________________ 4
Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece ________________________________ 15
1. Snimanje stanja u skupinama _________________________________________________ 2. Prehrana djece _____________________________________________________________
3. Poticanje i praenje psihofizikog razvoja djece __________________________________ 4. Sanitarno-higijensko odravanje vrtia __________________________________________
Odgojno-obrazovni rad ______________________________________________ __17
Struno usavršavanje __________________________________________________ 21
Kalendar dogaanja po mjesecima _____________________________________________ 24
Suradnja s roditeljima _________________________________________________ 26
Vrednovanje________________________________________________________ 30
Godišnji plani program rada pedagoga _________________________________________ 37
Godišnji plani program rada psihologa_________________________________________ 42
Godišnji plani program rada logopeda_________________________________________ 46
Godišnji plani program rada zdravstvene voditeljice_____________________________ _ 51
U V O D
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada našeg DV Svete Male Terezije za
2018./2019. godinu sadri kao i dosadašnji planirane aktivnosti za rad iz aktualnih podruja.
Izraujui ga nastojali smo u njega ugraditi sve prijedloge kojima elimo unaprijediti
odgojno-obrazovnu praksu. Rad u ovoj pedagoškoj godini obuhvaa središnji objekt i pet
podrunica jer smo zatvorili podrunicu u Belici. Ovim je i smanjen ukupan broj djece u
našem djejem vrtiu. Materijalne uvjete rada nastojat emo poboljšati u svakom objektu
prema mogunostima što smo i naveli u programu. Posebno smo nastojali obogatiti Godišnji
plan i potaknuti kvalitetniji rad na odgojno-obrazovnom podruju. Imajui uvijek na umu
poboljšanje kvalitete godišnje smo zadae usmjerili u ve zapoetom smjeru protekle godine.
Tako elimo unaprijediti partnerski odnos izmeu svih sudionika odgojno-obrazovnog
procesa, izmeu djejeg vrtia i roditelja. elja nam je poboljšati naš partnerski odnos na putu
zajednikog rada odgoja i obrazovanja njihove djece posebno u vremenu koje provode u
našem vrtiu, s obzirom na sav ivotni hod i put koji je pred njima. S tim u vezi oblikovali
smo i posebnu zadau godišnjeg plana i programa rada. Kako bi odgojitelji lakše ostvarivali
ove zadae pripremljen im je program strunog usavršavanja tijekom pedagoške godine. U
vidu poboljšanja kvalitete rada odgojitelja i osnaivanja odgojitelja u suradnji s roditeljima
Odgojiteljsko je vijee obogaeno predavanjem o bl. Mariji Tereziji od sv. Josipa i njezinim
poticajima ohrabrenja odgojiteljima na njihovom zahtjevnom putu odgoja i obrazovanja
povjerene im djece kroz primjere iz njezine prakse odgoja i zauzetosti za cjelokupan razvoj
ovjeka u individualnom susretu i u zajednikom hodu.
Nadamo se da e ovaj Godišnji plan i program rada doprinijeti postizanju kvalitetnijeg
oblikovanja svakog sudionika pedagoškog procesa.
5
Prostor
Djeji vrti Svete Male Terezije u ped. god. 2018/2019. djelatnost odgoja i
obrazovanja obavljat e na 6 lokacija s 12 odgojnih skupina i ukupno 253 upisane djece.
Nacionalni kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje kao temeljni dokument
struke naglasak stavlja na poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i uenja djece te osiguranje
primjerene potpore razvoju kompetencija usklaenih s individualnim posebnostima i
razvojnim karakteristikama svakog djeteta. U skladu s navedenim, odgojno-obrazovni proces
oblikovan je tako da ivotne i planske situacije uenja podupiru razliita podruja cjelovitog
razvoja djeteta. Usmjeren je k osnaivanju djeje prirodne znatielje i interesa te ostvarivanje
njihovih potreba i prava. Odgojno-obrazovni ishodi za dijete trebali bi biti rezultatom njegova
permanentnog stjecanja kompetencija za cjeloivotno uenje.
Odgojne skupine i djelatnici:
Podruni objekti:
Strmec Samoborski, Savska 2; 01/33 85 679; [email protected]
Bibinje, Trg Velike Gospe 2, 023 261 360, [email protected]
Djeji vrti raspolae s kapacitetom od 12 odgojnih skupina. Ukupan broj djece je 253.
Centralni objekt u Zagrebu odgojnu djelatnost obavlja u tri odgojne skupine:
- mješovita skupina za rani odgoj Leptirii
- mješovita skupina za predškolski odgoj Tratinice
- mješovita skupina za predškolski odgoj Ribice
Podruni objekt u Splitu vrši odgojnu djelatnost u dvije odgojne skupine:
- mješovita skupina za rani odgoj Mravi
- mješovita vrtika skupina Ruice
Podruni objekt u Puntu radi u jednoj mješovitoj skupini rani odgoj Bubamare
Podruni objekt u Hrvatskom Leskovcu odgojnu djelatnost vrši u dvije odgojne skupine:
- mješovita skupina ranog odgoja Loptice
- mješovita vrtika skupina Zvjezdice
Podruni objekt u Strmcu djelatnost obavlja u dvije odgojne skupine:
- mješovita skupina ranog odgoja Ribice
- mješovita skupina 10 satni program Zvjezdice
- mješovita skupina 5 satni program Aneli
Objekt Skupina Broj
djece Ukupan br.
15 Jelena Putnik, VŠS
s. Anita Grden, VŠS
25 Marina Jagarinec, VŠS
18
47
29
15
15
15
24
39
-mješovita vrtika skupina 4-6 g.
16
24
40
Bibinje Mješovita vrtika
skupina 3-6 god.
24
24
48
Radno vrijeme
Radna godina traje neprekidno od 1. rujna do 15. srpnja, a od 15. srpnja do 15. kolovoza je
kolektivni godišnji odmor u centralnom objektu i podrunici Hrv. Leskovac i Strmec. U
podrunicama Bibinje i Split kolektivni odmor je u kolovozu. U podrunici Punat kolektivni
godišnji odmor je od 15.08 do 31.08 te od 27.12 do 8.01. Vrti radi pet dana u tjednu.
8
Radno vrijeme vrtia ureeno je sukladno potrebama roditelja. Jutarnji rad zapoinje
deurstvom u 6.30 do 8.00 završava u 17.00 sati.
Tijekom pedagoške godine snimaju se potrebe roditelja i radno vrijeme prilagoava
potrebama djece i roditelja.
Organizacija rada i radno vrijeme specifino je u svakoj podrunici i maksimalno podešeno
zadaama koje su primarne u djelatnosti. Kompletan ustroj u funkciji je stvaranja uvjeta u
kojima djeca mogu kvalitetno ispuniti svoje potrebe. Slijedi struktura radnog vremena
zaposlenika.
skrbi djece rane i predškolske dobi
- Program Katolikog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi
- Program zaštitno sigurnosnih i preventivnih mjera
- Program predškole
Program predškole provodit e se u sklopu redovitog deset satnog programa na šest lokacija:
Lokacija Broj djece odgojiteljice
Hrv. Leskovac
Strmec Samoborski
Bibinje
12
44
9
Teajevi
Engleski jezik
Mali sportaši
Vrijeme realizacije teajeva je dva puta tjedno poslije dnevnog odmora u posebnim
prostorijama te ne ometa djecu koja su u vrtiu.
Teajevi su prezentirani roditeljima.
11
Satnica na bazi petodnevnog tjedna: 40 sati
Neposrednog rada: 27,5 sati (5,5 sati dnevno) - 249 * 5,5 =1369,50
Pratei poslovi: 10 sati (2 sata dnevno) – 249 * 2 = 498,00
Pauza: 2,5 sata (0,5 sati dnevno) – 249 * 0,50 = 145,50
Ukupno: 40 sati – 249 * 8 = 1992
12
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.
Tablica 3.
MJESEC 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 UKUPNO
NEPOSREDNI
RAD
110
121
115,5
104,5
121
110
115,5
115,5
121
99
126,5
110
1369,50
40
44
42
38
44
40
42
42
44
36
46
40
498
DNEVNI ODMOR, 10 11 10,5 9,5 11 10 10,5 10,5 11 9 11,5 10 124,5
UKUPNO ZADUENJE S
ODMOROM
160
176
168
152
176
160
168
168
176
144
184
160
1992
13
II . M A TER IJ AL NI UV JE TI RA DA
Osnovni izvor spoznaje za djecu kao aktivne istraivae i protagoniste svojega uenja i
razvoja je okruenje. Programom je osigurana raznovrsnost, raznolikost i stalna dostupnost
materijala. S obzirom na potrebe djece razliitih dobi, materijali su prilagoeni tim
zahtjevima. Osnovni materijali (razvojno primjerena didaktika sredstva i pomagala:
standardna oblikovana sredstva i igrake za simbolike igre, ranu pismenost, istraivanje i
izraavanje, nestrukturirani, prirodni i namjenski izraeni materijali) dopunjuju se
specifinim. Oprema koja se koristi u programima standardna je, što znai da u svim svojim
atributima odgovara potrebama djece (funkcionalnost, multidimenzionalnost - kombinatorika,
ergonomski dizajn), ali i brine o sigurnosti djece (neopasna, netoksina, nije zapaljiva),
estetski je izvedena i privlana i prilagoena djejoj manipulaciji (lagana, lako prenosiva,
trajna i solidna). U odgojno obrazovnom radu koriste se i nestrukturirani materijali koji imaju
višestruk potencijal za uenje i razvoj djeteta. Uz redovite troškove isplate plaa, prehrane,
reija, poboljšanje materijalnih uvjeta rada vrtia ovisiti e od primljenih sredstava i
mogunosti pronalaenja sponzora za vee investicije. Ulaganja i nabave planiramo prema
konkretnim potrebama i financijskim mogunostima pojedinih objekata.
Zagreb
2. Nabava slikovnica i strune literature
3. Ureenje djejeg igrališta
5. Ureenje sanitarnog vora u starijoj skupini
Split
2. Dopuna didaktikih igraaka
4. Ureenje pješanika
6. Bojanje i odravanje sprava na igralištu
14
2. Nabava novih slikovnica i strune literature
3. Nabava didaktikih igara
Hrvatski Leskovac
1. Pravovremeno dopunjavati skupine didaktikim materijalom i sredstvima za rad
2. Poveati fond strune literature i nabava didaktikih igraaka
3. Ureenje vanjskog prostora, nabava novih sprava
4. Promjena zidne obloge na hodinku vrtia
5. Dopuna didaktikih ormara
Strmec
2. Pravovremena nadopuna skupina didaktikim materijalima i sredstvima za rad
3. Promjena zidne podloge u hodniku do dvorane
4. Nabava novih vrata za sportsku dvoranu
5. Dopuna glazbenog kutia
2. Nabava slikovnica i strune literature
3. Dopunjenje didaktikog materijala
5. Obojati sprave na djejem igralištu
15
II I . NJ EG A I SK RB ZA T JE L ESN I RA ST I ZDRA VLJ E DJE CE
Cilj je kontinuirani rad na unapreenju i uvoenju u odgojno-obrazovni proces što
optimalnijih higijensko-zdravstvenih uvjeta, sa ciljem zadovoljavanja svih djetetovih
potreba na stjecanju otpornosti i ouvanja zdravlja. Ukljueni smo u Haccp sustav i
nastojanje nam ide prema usklaivanju sa svim njegovim zahtjevima.
1. Snimanje stanja u skupinama
prilikom upisa djece u vrti potrebno je izvršiti inicijalni intervju radi prikupljanja
informacija o zdravstvenom stanju djece, kao i vanim podacima o djetetovim
navikama, ponašanju, te stavu roditelja prema zdravstveno-higijenskim pitanjima
prepoznavanje, evidentiranje i kontinuirano praenje i prikupljanje podataka o
djeci s posebnim zdravstvenim potrebama
2. Prehrana djece
navikavanje djece na biološki vrijedne namirnice
poticati odgojni utjecaj odgajatelja na razvoj navika vezanih uz pravilnu ishranu
djece
poticanje što plodonosnije suradnje odgajatelja i roditelja djece koja naginju
pretilosti ili pothranjenosti
aktivno sudjelovanje djeteta u procesu prehrane (pripreme, serviranja,
samoposluivanja)
svakodnevno planiranje i provoenje jutarnje tjelovjebe
maksimalno korištenje vanjskog prostora za provoenje tjelesnih aktivnosti
obaveznost svakodnevnog boravka na zraku
evidentirati zarazne bolesti, te poduzeti mjere za spreavanje širenja bolesti
otkrivanje, evidentiranje i praenje stomatološkog statusa djece
prema kalendaru cijepljenja pratiti procijepljenost djece
16
kontrola pravilnog išenja i upotreba dezinfekcijskih sredstava u unutrašnjem i
vanjskom prostoru
podova
provoenje svih zakonom obaveznih kontrolnih pregleda i analiza
17
IV. OD GOJNO OB RA ZOVN I RAD
Za osiguravanje optimalnih uvjeta za djetetov cjeloviti razvoj u djejem vrtiu potrebno je
poticajno okruenje vrtia, pozitivna unutarnja stvarnost vrtia, kompetentnost odgojitelja te
kvalitetna suradnja s roditeljima. Djeji vrti i obitelj prirodno su usmjereni jedno na drugo.
Roditelji, kao primarni odgojitelji, najbolje poznaju svoju djecu. Stoga je u obostranom
interesu graenje odnosa i unapreivanje partnerstva izmeu ustanove i obiteljskoga doma.
Gledajui na dijete kao cjelovito bie i njegov razvoj kao sloenu pojavu tako emo i planirati
zadae odgojno-obrazovnog rada u vrtiu. One obuhvaaju sljedea podruja: podruje
motorikog razvoja, spoznajno podruje, socio-emocionalni razvoj, podruje govora i
komunikacije, razvoj likovnih i glazbenih sposobnosti te podruje duhovno-vjerskog razvoja.
Stoga smo ih podijelili na one ope i posebnu koja karakterizira katolike vrtie i daje obol
tekuoj pedagoškoj godini.
stvarati uvjete za redovito provoenje tjelesnih aktivnosti (gruba i fina motorika,
senzomotorika)
da e okolina zadovoljiti djetetove potrebe
poticati i razvijati duhovnu dimenziju djeteta kroz Program katolikog vjerskog
odgoja djece rane i predškolske dobi
zadovoljiti djetetovu potrebu za ljubavlju, posebno onu vezanu za nebeskog Oca
(primjernim i biranim sadrajima iz Programa katolikoga vjerskog odgoja djece rane
i predškolske dobi te zbivanjima iz okoline pratei ujedno blagdane i ciklus liturgijske
godine)
osigurati okruenje u kojem e dijete u godini pred polazak u školu maksimalno razviti
sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne interese i stei znanja, vještine i
navike koje e mu omoguiti uspješnu prilagodbu na nove uvjete rasta i razvoja u
osnovnoškolskoj sredini
njegovati komunikaciju djeteta u kojoj se ostvaruje i vrlo bogata emocionalna
interakcija (kroz reflektiranje emocija djeteta u svakodnevnim situacijama,
18
modeliranje adaptivnih naina nošenja s emocijama, pokazivanje i uenje empatije
kao naina prepoznavanja emocija kod sebe i drugih)
okruiti dijete sigurnim i stimulativnim okruenjem kako bi se maksimalno razvijali
njegovi individualni potencijali (inicijativa i uspješnost) – mogue je provesti kroz
izradu razliitih kutaka koje e djeca moi istraivati samostalno i uz pomo
odgojitelja
organizirati što više istraivalakih aktivnosti za poticanje djetetovog intelektualnog
razvoja te se brinuti i o optimalnoj koliini novih doivljaja i poticaja
osigurati aktivnosti za djetetovu samostalnost i kompetentnost
osigurati sve uvijete za razvoj govorno-jezine komunikacije (poštivanje inicijative
djeteta, hrabriti dijete na verbalizaciju, strpljivo odgovarati na djeja pitanja,
podravati ga, omoguiti aktivnu upotrebu govora, pruati dobar model, okruiti
dijete umjetnikim djelima iz knjievnosti, likovnosti i glazbe)
pomoi djetetu da uz ostvarivanje svojih elja poštuje i elje drugih (prevladavanje
egocentrinosti)
razvijati oblike prosocijalnoga ponašanja (emocionalno reagiranje na nevolje
drugoga, tješenje, pomaganje drugome, velikodušnost i suradnja)
osiguravanje uzora za igru (uoavanje dobre suradnje odraslih u konkretnim
situacijama, umjetnikim tekstovima, biblijskim tekstovima)
obogatiti djeju okolinu pisanim sadrajima s ciljem stvaranja situacija i prilika u
kojima e dijete što više govoriti, prepriavati, dramatizirati
poticati sve faze u razvoju igre djeteta (funkcionalna, konstruktivna, simbolika)
poticati aktivnog sudjelovanje roditelja u realizaciji programa vrtia i bitnih zadaa
odgojno-obrazovnog rada
razvoja refleksivne prakse
Posebna zadaa
U suvremenom se društvu, u posljednje vrijeme, puno govori i piše o ovjekovom identitetu
esto stavljajui naglasak na pojedine vidove. Vrlo se rijetko govori o duhovnom identitetu
osobe iako je on jedan od nezaobilaznih stupnjeva hoda prema osobnoj zrelosti. U odgojno-
obrazovnom radu pozvani smo doprinositi cjelokupnom razvoju svakoga lana pedagoškoga
procesa. Ujedno, kao katoliki vrti pozvani smo pruiti potporu odgojnom poslanju obitelji i
u tom smjeru graditi suradnju s obiteljima. U ovoj posebnoj zadai usmjerit emo svoje
djelovanje u tom smjeru temeljei ga na svjetlu Boje rijei koja nam osvjetljava put za
zajedniki hod kao i hod sa svakom povjerenom nam osobom u ijem ivotu sudjelujemo.
Stoga e naša posebna zadaa biti:
Definiranje i ostvarivanje zajednikih ciljeva vjerskoga odgoja kvalitetnim suradnikim
odnosima izmeu roditelja i djejega vrtia:
a. roditeljima na roditeljskom sastanku prezentirati Program katolikog vjerskog
odgoja
b. zajedniki definirati zadau vjerskog odgoja (anketom ili kroz razgovor saznati
potrebe i oekivanja roditelja u odnosu na vjerski odgoj)
c. osigurati kontinuitet u vjerskom odgoju djeteta
d. zajedniki graditi kulturu vrtia (sustav vrijednosti autentian evanelju,
kvalitetna i iskrena komunikacija, jasna prava, obveze i odgovornosti)
e. meusobno uvaavati i dopunjavati znanja i vještina (razgovor, roditeljski
sastanci, komunikacijski roditeljski sastanak na temu vjerskog odgoja); posjet
obitelji: upoznavanje, druenje, razgovor, molitva…
f. iskreno i otvoreno komunicirati i davati profesionalne povratne informacije
roditeljima i primati roditeljske potrebe (svakodnevni kontakt, informacije za
roditelje)
h. stvarati kvalitetno poticajno okruenje u suradnji s roditeljima (vjerski kuti
obogatiti materijalima koje donose roditelji)
i. zajedno pratiti i evaluirati napretke djeteta (informacije za roditelje, liste za
evaluaciju, dokumentiranje procesa); s roditeljem izraditi osobni plan praenja
djeteta (za praenje i vrtii i za praenje roditelja kod kue)
j. osmisliti i provesti projekt s vjerskim obiljejem (zaštitnici vrtia, sveci blaenici,
biblijske teme) – ukljuiti roditelje
k. jaati suodgovornost roditelja u odgojno-obrazovnom procesu i osvješujui uloge
roditelja (otac, majka) kroz duhovni sadraj i literaturu bl. Marije Terezije i sv.
Male Terezije (zaštitnice vrtia) i modele roditeljskih uloga roditelja (spomenutih)
svetaca
l. pripremiti blagdanske radionice, euharistijska slavlja, hodoaša i izlete za bolje
ukljuivanje roditelja
m. raditi na svom duhovnom ivotu – odgojitelji i struni suradnici (sadraji
ponueni u vrtiu i izvan njega) – oslanjajui se na ivotni primjer duhovnog puta
bl. Marije Terezije, njezine metode rada na cjelokupnom razvoju osobe i njezinim
odgojnim metodama i preporukama
Ostvarenje posebne zadae temeljit emo na Hvalospjevu ljubavi. Obljubljeni smo Bojom
ljubavlju i pozvani smo ljubiti jedni druge prema rijeima sv. Pavla koji je zapisao o ljubavi
da nije nepristojna, ne trai svoje, nije razdraljiva, ne pamti zlo… sve pokriva, sve vjeruje,
svemu se nada, sve podnosi” (usp. 1 Kor 13, 5–6).
21
V. STR UNO USA VRŠA VAN JE
Struno usavršavanje ima za cilj rad na sebi koji je nuan u sklopu cjeloivotnog obrazovanja.
Zadatak strunih djelatnika je permanentno se obrazovati, a za odreene profesije struno
usavršavanje je nuan preduvijet za obnavljanje licence za rad. Struno usavršavanje pomae
u profesionalnom, ali i osobnom rastu.
Osim usavršavanja koje organizira ustanova, vaan segment je i individualno usavršavanje
koje se temelji na pohaanju radionica i edukacija, itanju strune literature u papirnatom ili
elektronikom obliku, gledanje edukativnih sadraja na televiziji ili internetu, itanju
recentnih lanaka i asopisa.
Kroz struno usavršavanje stjeu se vještine i znanja koja pomau u lakšem planiranju
odgojnih zadataka i unapreuju rad s djecom i odraslima.
Teme individualnog strunog usavršavanja odgojitelja vezane su za ostvarivanje bitnih zadaa
vrtia. U rasporeivanju pojedinih tema vodit e se rauna o osobnim sklonostima i strunim
kompetencijama djelatnika.
- Vještine voenja roditeljskog sastanka – Ana Pavlina i Valentina Piškovi
- ,,Znanost ljubavi'' – Maja Kaštelani Periši
- bl. Marija Terezija model izgradnje religioznog identiteta odgojitelja i suradnje s
roditeljima – Zagreb
roditeljima – Hrvatski Leskovac
- bl. Marija Terezija model izgradnje mistinog identiteta odgojitelja i suradnje s
roditeljima – Punat
- bl. Marija Terezija model izgradnje mistinog identiteta odgojitelja i suradnje s
roditeljima – Bibinje
- bl. Marija Terezija model izgradnje asketskog identiteta odgojitelja i suradnje s
roditeljima – s.Barbara, Marija Šprajc
- "Nai sebe traei Boga" - kako knjigu pribliiti roditelju. Danijela Dujmovi-Šuur
- Prirodni materijali u radu s djecom u vrtiu, Anela Vukovi
22
Godišnjeg plana i
Dubravka Nikši Kreber,
Mirjana Milanovi
Dr.sc.Taras Barševski
Voditelji pedagoških
Vukasovi, prof.logoped
Radionica poticanja
psiholog
Plan odgojiteljsko-zdravstvenog vijea
dokumentima na razini vrtia vezanim uz provoenje odgojno-obrazovnog procesa. U radu
23
strunog tijela sudjeluju svi odgojno-obrazovni djelatnici, zdravstveni voditelj, struni tim te
ravnatelj vrtia. Ovisno o temama u radu mogu sudjelovati i vanjski suradnici razliitih
profila, te roditelji.
VRIJEME TEMA NOSITELJ
rada
godini:
skupinama
Ravnatelj
Pedagog
Logoped
Odgojitelji
Rujan
2. Priprema za proslavu Dana vrtia
3. Prijedlog i utvrivanje teajeva za 2018/19.
godinu
usavršavanja
Duhovnost bl.Marije Terezije Tauscher
Ravnatelj
Pedagog
Logoped
Odgojitelji
Tajnica
Veljaa
godinu
usavršavanja
odgojitelji
Psiholog
Svibanj
2. Organizacija rada tijekom ljeta
3. Izvješa o temama individualnog strunog
usavršavanja
Odgojitelji
pedagog
kuti itanja i pisanja
vrtia
sudjeluju roditelji i djeca
- organiziranje posjeta pekari
vanosti jabuka
dvorištu
pokojnih
- karneval u vrtiu
djecu i mlade
i mladunad
- posjet šumi
hrvatske knjige
- upoznavanje sa hrvatskim knjigama
- igra vani na suncu
potrebnih
Bistrike
20.6. Tijelovo
okoliša
- razgovor o domovini
16.7. Dan biciklista
obiajima pozdrava
- vrtika biciklijada
- iskazivanje pobonosti pred slikom
ili kipom Majke Boje
Majke Boje
26
VI. SU RAD NJA S RO DI TE LJ IM A
Djeji vrti je mjesto susretanja i dijaloga, koje bi trebalo pruiti itav spektar primjerenih, i
potrebama suvremenih obitelji, prilagoenih oblika komunikacije, kako bi djeca mogla
odrastati u atmosferi dijaloga (prema Rinaldi, 2006). Suradnja s obitelji usmjerena je na
ostvarivanje dijaloga, pruanje podrške roditeljstvu i pruanju prilika roditeljima da se ukljue
u ivot vrtia, a onda i u dnevne ivote svoje djece i tako ostvare/ostvaruju one uloge, koje su
im, kao mladim zaposlenim ljudima, esto onemoguene.
U vidu što bolje realizacije cjelokupnog odgojnog procesa nuna je usklaenost i
jedinstvenost odgojnih nastojanja odgojitelja i roditelja. U skladu s time nastavit emo raditi
na unapreenju i intenziviranju suradnje s roditeljima kroz:
ZADAE I OBLICI RADA SADRAJ
Individualni razgovori s
lanovima strunog tima u terminu koji je za to odreen
3. Dnevne informacije o djeci
Roditeljski sastanci
5. Duhovne obnove i molitveni susreti
6. Omoguiti roditeljima da sudjeluju na radionicama s
ciljem posvješivanja uloge odgovornog roditeljstva kroz 10
tematskih sadraja Izaovi oinstva i Izazovi majinstva
7. Organiziranje filmske veeri u vrtiu ( roditeljima se
ponudi film koji jaa njihove roditeljske kompetencije a s
djecom odgojitleji gledaju njima primjeren sadraj
27
skupini te zajedniko rješavanje poteškoa
2. Ukljuivanje roditelja u proces odgojno-obrazovnog rada
(prezentacija zanimanja, prikupljanje materijala vezanih
za zadae i realizaciju procesa, zajedniko ureenje
djejeg igrališta )
zajednikog izleta svih katolikih vrtia Zagrebake
metropolije na Mariju Bistricu
(likovni, govorno- molitveni, foto zapisi...)
2. tjedno donošenje plana rada skupine
3. ponuda biblijskih i knjievno umjetnikih tekstova kao
poticaja za duhovnu formaciju
znaajna društvena i prirodna zbivanja, te njihovo
upuivanje na mogunost iskorištavanja istih u odgojno-
obrazovne svrhe
Posjet obitelji
2. prema izraenoj elji roditelja organizirati posjet
obitelji u vidu duhovne, a za potrebite i materijalne
pomoi
28
VI I . SUR ADN JA S DRU ŠTV EN IM I M B ENIC IM A
Djeji vrti kao mjesto zajednikog ivljenja djece i odraslih razvija i ostvaruje svoju
socijalnu prirodu s/u bliskim okruenjem, konkretno s institucijama kulturne, sportske,
odgojnoobrazovne i informativne djelatnosti.
IX. i X. mjesec
provoenju Programa predškole,
- Višim uiteljskim fakultetom,
nadbiskupije
kulturu
Suradnja s ustanovama u
svrhu zaštite i brige
branitelje
- Zavodom za javno zdravstvo
- Centrima za socijalnu skrb
- Suradnja s kulturno-umjetnikim
Kazalište lutaka, Lutkarski studio
Kvaliteta programa kontinuirano se prati i unaprjeuje od strane odgojiteljica, strunih
suradnica i posebice roditelja.
Vrednovanje odgojno obrazovnog rada biti e kvalitativno i kvantitativno kroz zapise i
završne upitnike te vrednovanje:
djeca (analizom rezultata vrednovanja i dekodiranjem procesa, program e se
unaprjeivati i poboljšavati u smislu primjerenijeg zadovoljavanja potreba i interesa
djeteta, korištenja suvremenih oblika i metoda rada s djecom s naglaskom na slobodu i
ukljuivanje svakog djeteta i zajedniko uenje, kao i obogaivanja ponude i uvjeta u
kojima djeca ive i ue)
odgojitelji (za vrednovanje i samovrednovanje koristi se propisana pedagoška
dokumentacija, razvojni portfolio odgojitelja i zapisi odgojitelja (video i/ili
etnografske bilješke i foto dokumentacija).
struni suradnici u vrtiu, ravnateljica (protokoli praenja, zajednika valorizacija
procesa)
Roditeljima je dokumentacija dostupna kroz dva modela (razvojni portfolio djeteta i
plakati u vanjskom prostoru). Na taj nain roditelji mogu, s jedne strane, stei iskustva
o onom dijelu djetetova ivota koji im je nepoznat i s druge strane, upoznati se s
nainima rada u vrtiu, vanim razvojnim aspektima i procesima izgradnje djetetovih
kompetencija za ivot i uenje.
nadlene institucije (Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, AZOO, NKU-HBK)
.
Vaan element kvalitete init e i osposobljenost svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa
za stalnu i kvalitetnu samoprocjenu stoga e i struni aktivi, na tu temu, biti provedeni u
vrtiu.
Vanjsko vrednovanje je nemogue provesti zbog nedostatka uvjeta: mali broj skupina i
djelatnika koji onemoguuju n formiranje timova za praenje i vrednovanje unutar vrtia.
31
Tel: 3771-976; Fax: 3750-943
utjee na razvoj svih aktualnih potreba i potencijalnih
sposobnosti djeteta u skladu s potrebama roditelja u odnosu na
njihove obveze.
osposobljenosti svih djelatnika te na taj nain utjecati na poboljšanje
kvalitete ivota djece u vrtiu.
A) VRTI – organizacija rada
2018./2019.
ravnatelja 2018./2019.
rujan 2018.
vrtia
za pedagošku godinu 2018./2019.
Organiziranje poslova izvan
Izrada statistikih izvješa i planova prema potrebi
Organizacija i praenje rada teajeva kontinuirano
33
Praenje rada u svim podrunicama kontinuirano
Poslovi oko zapošljavanja novih
Analiza stanja opremljenosti odgojnih
skupina didaktikim i drugim
opreme i sredstava
unutarnjem i vanjskom prostoru,
radova
kontinuirano
cijele godine
tijekom godine
procesima rada
Praenje postavljenog ustrojstva rada
fleksibilne organizacije i optimalizacije
dijete/djecu
kontinuirano
zadataka odgojnih djelatnika-projekt
procesima
kontinuirano
zaštite i odgoja djece uz nastojanje na
fleksibilnom pristupu organizacije
kontinuirano
a) odgojitelja: pedagoška
igralištu
kontinuirano
poduzimanje potrebnih mjera suradnje
kulturu i sport i jedinicama lokalne
uprave i samouprave
Praenje i realizacija Godišnjeg plana i
programa odgojno obrazovnog rada
kontinuirano
kontinuirano
odgojiteljskog Vijea prema Godišnjem
radu s djecom
Sudjelovanje u pripremi i prijemu djece
u redoviti i druge programe
Travanj, svibanj, 2019.
odgojnim postupcima prema djeci
S ustanovama u vezi pitanja koja su
vezana za unapreivanje procesa njege,
odgoja i zaštite djece
bitnim pitanjima funkcioniranja vrtia
zapošljavanje
po potrebi
Ostali planirani poslovi i zadaci (izvanredni i neplanski) realizirat e se prema
nastalim potrebama koje nisu bile prisutne prilikom izrade Godišnjeg plana i
programa rada.
Redni broj POSLOVI: Tjedno sati:
1. Ustrojstvo rada vrtia 13
2. Materijalni uvjeti rada 6
3. Struno usavršavanje 4
4. Individualno usavršavanje 1
6. Unapreivanje odg. – obra. 6
7. Sastanci i str. dogovo. skup. 4
UKUPNO: 40
odgojno – obrazovnog rada u godišnjem planu i programu
ustanove, izrada kurikuluma ustanove
2. sudjelovanje u izradi plana i programa rada male škole
♦ Adaptacija djece – rad s djecom u procesu prilagodbe i tijekom
godine, boravak u skupinama.
kvalitetnih zadovoljavanja (interakcija djece, odgojitelja, roditelja)
♦ Poticanje i stvaranje temeljnih uvjeta za ostvarivanje djetetovih
razvojnih i drugih interesa i prava (prikupljanje novih spoznaja,
interpretiranje i primjenjivanje u praksi)
♦ Sudjelovanje u ostvarenju opih zadaa i posebne zadae:
Osigurati stimulirajuu socijalnu dimenziju djetetova okruenja
iz kojeg e dijete uiti kvalitetne, jasne vrijednosne standarde koji
poivaju na stvarnim i konkretnim djelovanjima odgojitelja u vjeri i
ostalih sudionika procesa, uei pri tom od besprijekornih vrlina
svetaca i blaenika katolike crkve.
♦ Organizacija i praenje individualnog rada i rada u skupini s
djecom u pripremi za školu; - pomo u radu skupina s
predškolarcima (praenje djece – zrelost za školu, procjena zrelosti
za školu).
djece.
zadovoljavanju raznovrsnih djetetovih potreba
2. kazališne predstave
3. sveanosti (Dan vrtia, oev i majin dan, Dan braka,
Dan obitelji, dani vezani za godišnju zadau, susreti
bivših i sadašnjih roditelja i djece vrtia)
4. posjeti; knjinici, školi, upi, muzeju, policiji, pošti,
susjednom vrtiu
odgojno – obrazovnog rada u godišnjem planu i programu ustanove,
izrada kurikuluma ustanove
4. sudjelovanje u izradi plana i programa rada male škole
39
♦ Adaptacija djece – rad s djecom u procesu prilagodbe i tijekom
godine, boravak u skupinama.
zadovoljavanja (interakcija djece, odgojitelja, roditelja)
♦ Poticanje i stvaranje temeljnih uvjeta za ostvarivanje djetetovih
razvojnih i drugih interesa i prava (prikupljanje novih spoznaja,
interpretiranje i primjenjivanje u praksi)
♦ Sudjelovanje u ostvarenju zadaa i posebne zadae:
Doprinositi i sudjelovati u izgradnji odnosa i unapreivanju partnerstva
izmeu ustanove i obiteljskoga doma imajui u vidu cjelokupni
djetetov razvoj i podruja razvoja kao i potrebe i probleme suvremene
obitelji.
kvalitetne suradnje izmeu vrtia i obitelji s naglaskom na vjerskom
odgoju prema Programu katolikog vjerskog odgoja.
♦ Organizacija i praenje individualnog rada i rada u skupini s djecom
u pripremi za školu; - pomo u radu skupina s predškolarcima
(praenje djece – zrelost za školu, procjena zrelosti za školu).
♦ Praenje dokumentiranja razvoja djeteta – individualne mape djece.
♦ Sudjelovanje u realiziranju programa koji doprinose zadovoljavanju
raznovrsnih djetetovih potreba
ovisno o broju ukljuenosti djece i odravanju programa)
6. kazališne predstave
7. sveanosti (Dan vrtia, oev i majin dan, Dan braka, Dan
obitelji, dani vezani za godišnju zadau, susreti bivših i
sadašnjih roditelja i djece vrtia)
8. posjeti; knjinici, školi, upi, muzeju, policiji, pošti,
susjednom vrtiu
obitelji i vrtia, obitelji i pojedine grupe, djeteta i odgojitelja.
♦ Informiranje roditelja o ivotu djeteta u vrtii. Sudjelovanje u
kreiranju web stranice i stavljanja materijala na nju.
♦ Individualna suradnja u vezi odreenih odgojnih pitanja (posebno
tijekom adaptacije)
- za novoprimljenu djecu (kako pripremiti dijete za jaslice i vrti)
- za djecu koja polaze u školu (kako pripremiti dijete za polazak
u školu, letak za roditelje)
- inicijalni intervju s roditeljima predškolske djece
- u svakoj pojedinoj grupi – uvod u godišnji plan i realizacija
godišnjeg plana rada, tijekom godine prezentiranje rada po
40
skupinama
vjerskih aktivnosti u vrtiu u odnosu na druge odgojne
aktivnosti
- iz podruja predškolske pedagogije
godine; došaše, korizma, preporuke Svetog Oca
- predloenih tema unutar posebne zadae
♦ Ukljuiti roditelje u interne akcije i aktivnosti odgojne skupine
zbog obogaivanja odgojno-obrazovnog procesa
u neposredan rad; prilikom odlaska u kazalište, muzej, zajedniki
godišnji izlet, godišnje hodoaše...
rada:
usavršavanja, kao i individualne mape djece
-sudjelovanje u ostvarenju teme individualnog strunog usavršavanja
odgojitelja (i suradnje s roditeljima)
- plan unapreivanja odgojnoga rada, uvoenja inovacija, unapreenje
rada prema odrednicama kurikuluma
dnevnih zapaanja, tromjesenih i godišnjih valorizacija.
♦ Uvoenje odgojitelja pripravnika u odgojno – obrazovni rad i sudjelovanje u pripremi za polaganje strunog ispita (ako bude za to potreba tijekom godine. ♦ Sudjelovanje i sugestija odgojiteljima za oblikovanje materijalne
sredine (prostorno ureenje soba dnevnog boravka).
♦ Motiviranje i rad s odgojiteljima na uvoenju inovacija i promjena u
odgojno-obrazovni proces (usmjerenost na dijete, a ne na podruja ili
sadraje obrazovanja).
♦ Sudjelovanje u izradi planova i programa proslava i sveanosti za
skupinu, za vrti, javni nastup.
♦ Sudjelovanje u pripremi i realizaciji svih oblika strunoga
usavršavanja u vrtiu, portfolio odgojitelja
♦ Sudjelovanje u konkretizaciji rekreativnih programa:
-jednodnevni izleti, predavanja duhovnog sadraja
♦ Nabava i raspodjela didaktikog materijala, obogaivanje prostora za
boravak djece, nabava pedagoške literature.
41
DRUŠTVENO
OKRUENJE
obogaivanja odgojno-obrazovnog rada.
♦ Suradnja s osnovnim školama na našem podruju
♦ OŠ Pavleka Miškine ili OŠ Ivana Cankara,
-organiziranje posjeta DV Sunev sjaj – Nazaret
STRUNE
SURADNIKE
lanovima strunog tima.
♦ Suradnja s lanovima strunoga tima oko ostvarivanja bitnih zadaa i
ciljeva odgojno-obrazovnog procesa.
♦ Pomo u praenju, rašlambi i vrednovanju rezultata rada vrtia te
izvješivanju.
kulturnim i strunim djelatnostima.
pedagoški skupovi, seminari.
struni aktivi.
normativnoj djelatnosti.
Godišnji plan i program rada za 2018./2019. godinu izradila sam poštujui organizaciju
poslova i zadaa pedagoga i godišnji plan i program rada DV svete Male Terezije.Realizacija
zaduenja tee od 1. rujna 2018. godine.
Zagreb, rujan 2018.
Zagreb, Vrhovec 29
GODIŠNJI PLAN RADA
STRUNOG SURADNIKA PSIHOLOGA
PEDAGOŠKA GODINA 2018./2019.
U V O D
Radno vrijeme psihologa u vrtiu iznosi 4 sata tjedno, što je 10% ukupne tjedne satnice. Od
toga e 2 sata provoditi u Zagrebu i isto toliko u podrunici Hrvatskom Leskovcu. Prema
potrebi psiholog e suraivati i s drugim podrunicama na savjetovanju roditelja i procjeni
razvoja pojedine djece kao i u eventualnom provoenju roditeljskih sastanaka.
Obzirom na malu satnicu, psiholog e pomagati u izradama plana i programa, edukacijama,
savjetovanju odgojitelja i roditelja, testiranju predškolaraca te prema potrebi dijagnostikom
i savjetodavnom radu s djecom identificiranom od strane odgojitelja. Provodit e psihološki
tretman s djecom identificiranom od strane odgojitelja kod koje su evidentirane specifine
teškoe u razvoju.
Zadatak psihologa je kroz prevenciju raditi na odravanju adekvatnog mentalnog zdravlja
djece, uoiti rane teškoe i usmjeriti ili provoditi intervencije s djecom.
Psiholog svoj posao treba obavljati u skladu s pedagoškim standardima kao i standardima
psihološke prakse, koristei postupke utemeljene na znanstvenim metodama.
Rad e se provoditi na sljedei nain:
Djeji vrti „Svete male Terezije“ Vrhovec 29, u Zagrebu 2 sata tjedno;
Podrunica DV „Svete male Terezije“ Hrvatski Leskovac 2 sata tjedno.
44
Z A D A C I P S I H O L O G A U O K V I R U R A D A D J E J E G V R T I A
1. DIREKTAN RAD S DJECOM
- dijagnostika i procjena
Dijagnostiki rad provodit e se s djecom koja su identificirana od strane odgojitelja ili
roditelja. Psiholog e kroz opaanje djeteta pri grupnom radu i kroz individualno testiranje
ustanoviti kognitivni i razvojni status djeteta te emocionalno stanje. Pri tome e dati
povratnu informaciju odgojiteljima i roditeljima djeteta.
Procjena spremnosti za prvi razred e se provoditi s djecom koja su školski obveznici, kako bi
se utvrdila emocionalna, socijalna i kognitivna spremnost za polazak u školu. U procjeni
spremnosti za školu koristit e se TSŠ u HL, a na Vrhovcu CPM i prema potrebi WISC-IV kao i
intervju s djetetom te crte ovjeka i razmjena informacija s odgojiteljima. Nakon
napravljene procjene, psiholog e napisati nalaz i mišljenje koje e se predati roditelju u
kojem e opisati stupanj zrelosti djeteta.
- rana intervencija
Provodit e se savjetovanje i tretman s djecom koja su kroz opaanja odgojitelja ili roditelja
kao i dijagnostiki postupak identificirana kao rizina za razvojne teškoe ili poremeaje.
2. DIREKTAN RAD S RODITELJIMA
- individualni rad
Psiholog e provoditi savjetovanje roditelja djece kod koje se uoava diskrepancija u razvoju
te onih koji se samostalno jave za pomo.
Cilj savjetovanje je ustanoviti aktualne teškoe s kojima se roditelji susreu te im dati
smjernice za daljnji rad s djetetom.
Na prvom susretu se provodi intervju s ciljem dobivanja detaljnih informacija o problemskom
ponašanju te razvoju djeteta. Na istom ili iduem susretu se dogovaraju mogue intervencije
i ciljevi rada s roditeljem i djetetom. Redovito se prati napredak i roditelju se prua podrška
pri ostvarivanju ciljeva.
Ukoliko se uoi potreba za radom s djetetom izvan vrtia, psiholog e u suradnji s logopedom
i odgojiteljima dati roditeljima daljnje preporuke kojim se institucijama mogu obratiti.
- grupni rad
Provodit e se kroz dogovorene radionice na roditeljskim sastancima u skladu s Godišnjim
planom vrtia.
3. DIREKTAN RAD S ODGOJITELJIMA
Provodit e se kroz razmjenu informacija s odgojiteljima, o djeci koja su ukljuena u tretman i
praenje te kroz savjetovanje.
4. IZRADA DOKUMENTACIJE
Psiholog sudjeluje u izradi dokumentacije vrtia (Kurikulum, Plan i program rada, Individualni
dosje djeteta i dr.) u suradnji s ostalim djelatnicima strunog tima. Vodi svoju dokumentaciju
o radu s pojedinom djecom te piše nalaz i mišljenja za djecu koja planiraju krenuti u prvi
razred.
5. EVALUACIJA RADA
Provodit e se kroz evaluacijski upitnik koji se daje odgojiteljima na kraju pedagoške godine,
a kojim e se provjeravati i zadovoljstvo odgojiteljima suradnjom s psihologom.
46
VRHOVEC 29
STRUNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA-LOGOPEDA
PEDAGOŠKA GODINA 2018./19.
Zagreb, rujan 2018.
U V O D
U vrtiu kao struni suradnik defektolog- logoped radim s djecom koja imaju poteškoe u
glasovno-govornoj komunikaciji :
- ostale poteškoe u razvoju.
Radim u“ Djejem vrtiu svete Male Terezije“ Vrhovec 29, u Zagrebu 2 sata tjedno s
dinamikom :
1. tjedan – UTORAK, PETAK 12,00 – 13,00
2. tjedan - UTORAK, SRIJEDA 12,00 – 13,00.
Radim i u podrunici „Djejeg vrtia svete Male Terezije“ u Hrvatskom Leskovcu 2 sata
tjedno s dinamikom :
Tijekom godine suraujem s odgojiteljima, drugim strunim suradnicima, osobljem
ukljuenim u rad s djecom. Suraujem s roditeljima putem razgovora, uputa i
prisustvovanjem roditeljskim sastancima. Suraujem sa specijaliziranim ustanovama koje se
bave dijagnosticiranjem i rehabilitacijom djece s govorno-jezinim poteškoama.
U sklopu strunog usavršavanja pratit u novu strunu literaturu, strune aktive, struna
predavanja, seminare iz podruja kojim se bavim.
Vršit u poslove i zaduenja koja mi kao djelatniku budu dana.
Voditi u potrebnu dokumentaciju, dosjee djece, pripremanje za rad, pisanje izvješa i
mišljenja.
Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada ustanove
Sudjelovanje u izradi izvedbenih planova ustanove
plan strunog usavršavanja
Sudjelovanje u izradi zajednikog plana rada RPS-a za promicanje rada
s djecom s posebnim potrebama
48
- plan rada s djecom
- plan suradnje s roditeljima
- plan suradnje s lanovima strune skupine u i izvan ustanove
- plan permanentnog strunog usavršavanja
PRIPREMA ZA IZRAVAN RAD S DJECOM
Priprema za provoenje trijanog ispitivanja govora
Pripreme za provoenje dijagnostike i terapije poteškoa u govoru i glasu
Priprema za provoenje terapije govorno- jezinih poremeaja
2. OSTVARIVANJE NEPOSREDNOG RADA
Procjena jezino-govornog statusa i dijagnostika poremeaja
trijano ispitivanje govora - Test artikulacije ( Vuleti)
ponovno ispitivanje govora kod djece koja su ve bila obuhvaena trijanim
ispitivanjem , uoeno je odstupanje blaeg karaktera i / ili nije bio potreban sustavan
logopedski tretman(srednje i starije skupine)
ispitivanje govora novoupisane djece (srednje i starije skupine)
ispitivanje funkcija koje prethode itanju i pisanju ( starije skupine) - Test za
procjenjivanje predvještina itanja i pisanja Pred iP
ispitivanje jezine razvijenosti (vokabular , sintaktika organiziranost, ...) kod
zakašnjelog razvoja govora i u diferencijalnoj dijagnostici- Peabody slikovni test
rjenika PPVT-III-HR, Reynell test, Test razumijevanja gramatike Trog-2:Hr
ispitivanje glasa
Neposredan terapeutski rad s djecom koja imaju poteškoe u komunikaciji,
glasu, jeziku, govoru i drugim poteškoama
Terapijski postupci kod djece :
receptivni govor , rad na govornom izraavanju – ekspresivni govor)
rad s djecom koja imaju poremeaj izgovora (audio –vizualna metoda, klasina i
kombinacija)
rad s djecom s poremeajima ritma i tempa govora (verbalizacija igre, verbalizacija
crtea, vjebe disanja, igre opuštanja i relaksacije)
rad s djecom s nerazvijenim predvještinama itanja, pisanja i matematike (vjebe
za razvijanje fonematskog sluha, vjebe slušne percepcije i grafomotorike)
rad s djecom s razvojnim i steenim poremeajima govora, komunikacijskim
poremeajima (rad na auditivnom razumijevanju – receptivni govor, vjebe slušne
diskriminacije, bogaenje rjenika)
49
rad s djecom s poremeajima oralno-laringealnih funkcija(gutanje)
rad s djecom s intetelektualnim poteškoama
rad s djecom s cerebralnom paralizom
rad s djecom s autizmom
rad s djecom s pervazivnim razvojnim poremeajima
rad s djecom s sljepoom i slabovidnošu
Obrada podataka o provedenim trijanim ispitivanjima dijagnostikim
postupcima, obrada anamnestikih podataka , pisanje mišljenja
Upuivanje na ispitivanje, specijalistike preglede, te upuivanje na komisiju za
razvrstavanje
Izrada programa opservacije za djecu s poteškoama u govoru
Izrada prilagoenog programa za rad u skupini s djecom s poteškoama u
govoru
Voenje dokumentacije o djeci (dosje djeteta s osnovnim podacima i
listom terapeutskih postupaka)
Voenje dokumentacije o vlastitom radu
- dnevnik rada ili evidencija o dnevnoj realizaciji poslova
- satnica
jezino-govornog razvoja i prevencije poremeaja
Usmena suradnja s roditeljima
- savjetodavni rad s roditeljima u cilju podrške roditelja u rehabilitaciji
uzimanje obiteljske anamneze
napuci za rad kod kue
upuivanje djeteta na tretman u specijaliziranu ustanovu
Sudjelovanje na plenarnim roditeljskim sastancima
5. SURADNJA S ODGOJITELJIMA
skupini, poeljnim odgojnim postupcima prema djetetu s odreenom vrstom
poremeaja
50
Obavješivanje o provedenom trijanom postupku (logopedski status grupe)
Dogovor za termine logopedskih vjebi za djecu koja e biti na njima obuhvaena
Obavješivanje o tijeku govornih vjebi
Edukacija odgojitelja u cilju jaanja strune kompetencije u prepoznavanju
djece s teškoama glasovno-jezino-govorne komunikacije
Odravanje aktiva, radionica i strunih predavanja za odgojitelje
6. OSOBNO STRUNO USAVRŠAVANJE
Praenje i prouavanje domae i strane literature, periodike iz podruje
logopedije i srodnih znanosti
Prisustvovanje i sudjelovanje u radu strunih sekcija seminara i aktiva
koje organizira :
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Predavanje za odgojitelje Katolikih vrtia u organizaciji HKVRPP
Sudjelovanje u radu sekcije predškolskih logopeda
7. VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA
Izvješivanje o radu logopeda (polugodišnje i godišnje)
8. Ostali poslovi i zadae koji nisu u opisu poslova, a potrebno ih je
izvršiti po nalogu ravnatelja.
51
Zageb, Vrhovec 29
1. Dijete
• za svako dijete otvaranje i voenje zdravstvenog kartona, upoznavanje sa zdravstvenim
stanjem i otkrivanjem posebnih potreba djece - npr. briga za posebnu prehranu ili njegu
• praenje rasta i razvoja djece kroz 2 antropometrijska mjerenja (rujan, svibanj) te izrada
centilnih krivulja za svako dijete
• praenje pojavnosti pobola kod djece kroz dnevno praenje broja djece i kroz lijenike
potvrde nakon završenog lijeenja, voenje zdravstvene statistike za pojedinu grupu i vrti
• unaprijedenje kvalitete prehrane: sudjelovanje u izradi tjednih jelovnika,
prilagodavanje jelovnika djeci koja imaju posebne zahtjeve u prehrani
• sudjelovanje u organizaciji dnevnog ivota u vrtiu, izmjene aktivnosti i odmora, briga o
svakodnevnom boravku djece na zraku
• osiguranje uvjeta za ugodan boravak u vrtiu: odgovarajua mikroklima i osvjetljenje
prostora, zaštita od buke, odravanje istoe prostorija i posteljnog rublja
• pruanje prve pomoi u sluaju ozljeda i u hitnim stanjima, voenje evidencije o istim
• praenje epidemiološke situacije i po potrebi provoenje protuepidemijskih mjera
• zdravstveno odgojni rad i bogaenje djeje spoznaje o navikama zdravog ivljenja,
djelovanje na usvajanju i usavršavanju kulturno – higijenskih i radnih navika kod djece (briga
osebi) putem zdravstvenih radionica i sistematskog pregleda lijenika i stomatologa
• briga za djecu sa posebnim potrebama: individualan pristup i rad na razvijanju pozitivnih
stavova prema djeci sa posebnim potrebama
• sudjelovanje u zaštiti zdravlja djece pri provoenju rekreacijskog programa u cilju pravilnog
razvoja cjelokupne muskulature
• prikupljanje informacija o djetetu u cilju što boljeg upoznavanja djetetovih potreba, posebno
kod djece koja imaju neke zdravstvene poteškoe i odreene zdravstvene potrebe; razni
anketni listii u svrhu unaprijeenja zdravlja djece u vrtiu
• zdravstveno odgojni rad sa roditeljima: usvajanje kulturno higijenskih navika, zdrava
prehrana, usvajanje zdravog naina ivota
• savjetodavni rad sa roditeljima: kod prevencije pretilosti, alergija, akutnih bolesnih stanja
djeteta,...
• radionice sa roditeljima o razliitim zdravstvenim temama u vrtiu, jaanje uloge roditelja
53
kutie za roditelje
3. Odgojitelje
• sudjelovanje u unapredivanju kvalitete planiranja njege i odgojno obrazovnog rada
• pomo odgojitelju u prepoznavanju, uvaavanju i zadovoljavanju osnovnih djetetovih
potreba tijekom boravka u ustanovi
• osposobljavanje i sudjelovanje u praenju i procjeni djejih individualnih i sigurnosnih
potreba za povoljan razvoj djeteta
• pomo odgojitelju u planiranju i realizaciji zadataka iz podruja zdravstvenog odgoja,
pomo i podrška odgojitelju u kvalitetnoj interakciji s roditeljima iz podruja zdravstvenog
odgoja
• svi odgojitelji moraju posjedovati sanitarnu knjiicu, upuivanje i kontrola sanitarnih
knjiica
rada
• pomo u radu djece sa posebnim potrebama i u rješavanju problem situacija
4. Razvojnu djelatnost
• stalno praenje i informiranje o novoj strunoj i medicinskoj literaturi
• promoviranje novih spoznaja u zdravstvu i edukacija djelatnika
• aktivno ukljuivanje u edukaciju koje organiziraju institucije i pojedini strunjaci
• ukljuivanje u rad sestrinske komore
• sudjelovanje na podizanju kvalitete programa posebno iz podruja zdravstvenog odgoja
5. Društvo
• suradnja sa svim lijenicima koji skrbe o djeci, praenje zdravstvenog stanja djece
• suradnja sa svim strunjacima raznih specijalnosti koji skrbe za našu djecu, vanjskim
suradnicima ustanove i po potrebi nekih drugih
54
• suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo, organiziranje sanitarnih pregleda svih djelatnika,
prema programu periodine kontrole kvalitete i mikrobiološke ispravnosti hrane, periodina
kontrola higijenskih uvjeta, dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija
• suradnja sa Sanitarnom inspekcijom - sanitarno higijenski nadzor
• suradnja sa ljekarnom - nabava sanitetskog matrijala
• ukljuivanje u rad lokalne zajednice na zdravstvenom podruju.
6. Posebne zadae zdravstvenog voditelja
• Praenje novih suvremenih spoznaja u zdravstvenoj praksi te sudjelovanje u njima
• Osmišljavanje i unaprijedenje zdravstvene prakse
• Sudjelovanje i unaprijedenje kvalitete njege u mlaoj supini
• Praenje provodenja Sigurnosnog zaštitnog i preventivnog programa i Protokola ponašanja u
rizinim situacijama
• Sudjelovanje u osmišljavanju i ostvarenju projekata s djecom i roditeljima
• Sudjelovanje u radu s djecom s posebnim potrebama i u tom cilju suradnja sa strunjacima
• Rad na implementaciji HACCP sustava, kontrola svih sudionika u tom sustavu, djece,
djelatnika ustanove i svih ostalih koji na bilo koji nain dolaze u doticaj s našom ustanovom
• Rad na sebi i cjeloivotno obrazovanje
Rad e se odvijatati u vremenu od 20 sati tjedno i to na tri lokacije Djejeg vrtia Svete Male
Terezije i to u:
Centralnom objektu, Vrhovec 29, Zagreb – 8 sata tjedno
Podrunici Hrvatski Leskovac, Leskovaki brijeg 15, Hrv. Leskovac – 6 sata tjedno
Podrunici Strmec, Savska 2/1, Strmec Samoborski – 6 sata tjedno
Matea Bobi,
prvostupnica sestrinstva
DJEJEG VRTIA SVETE MALE TEREZIJE
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.
IMA 54 STRANICE TEKSTA
_______________________
Prostor
Djeji vrti Svete Male Terezije u ped. god. 2018/2019. djelatnost odgoja i obrazovanja obavljat e na 6 lokacija s 12 odgojnih skupina i ukupno 253 upisane djece. Nacionalni kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje kao temeljni dokument...
Odgojne skupine i djelatnici:
Radno vrijeme
1. Snimanje stanja u skupinama
2. Prehrana djece
4. Sanitarno-higijensko odravanje vrtia
IV. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD
VII. SURADNJA S DRUŠTVENIM IMBENICIMA
1. Postaviti organizaciju rada vrtia tako da svojom otvorenošu utjee na razvoj svih aktualnih potreba i potencijalnih sposobnosti djeteta u skladu s potrebama roditelja u odnosu na njihove obveze.
4. ODGOJITELJSKO VIJEE
STRUKTURA TJEDNOG ZADUENJA SATI RADA RAVNATELJA