godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020

of 79 /79
Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Đakovo KLASA: 602-01/20-01/219 URBROJ: 2121-15-20-1 Đakovo, 30. rujna 2020. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.

Author: others

Post on 10-Nov-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Godišnji plan i program rada škole za školsku
godinu 2020./2021.
1. PODACI O UVJETIMA RADA...................................................................................................... 5
1.1. Podaci o upisnom podruju ....................................................................................................... 5 1.2. Unutrašnji školski prostori ........................................................................................................ 5 1.3. Školski okoliš ............................................................................................................................ 6
1.4. Nastavna sredstva i pomagala ................................................................................................... 6 1.4.1. Knjini fond škole .............................................................................................................. 7 1.5. Plan obnove i adaptacije ....................................................................................................... 7
2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U
2020./2021. ŠKOLSKOJ GODINI ...................................................................................................... 9
2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima ................................................................................. 9 2.1.1. Podaci o uiteljima razredne nastave ................................................................................. 9 2.1.2. Podaci o uiteljima predmetne nastave ............................................................................ 11 2.1.3. Podaci o uiteljima defektolozima ................................................................................... 14
2.1.4. Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima ..................................................................... 15 2.1.5. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima .............................................. 16
2.1.5.1. Podaci o osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa .............................. 16
2.2. Podaci o ostalim radnicima škole ............................................................................................ 16 2.3. Tjedna i godišnja zaduenja odgojno-obrazovnih radnika škole ............................................ 18
2.3.1. Tjedna i godišnja zaduenja uitelja razredne nastave .................................................... 18
2.3.2. Tjedna i godišnja zaduenja uitelja predmetne nastave ................................................. 19 2.3.3. Tjedna i godišnja zaduenja uitelja defektologa ............................................................ 22 2.3.4. Tjedna i godišnja zaduenja ravnatelja i strunih suradnika škole .................................. 23
2.3.5. Tjedna i godišnja zaduenja ostalih radnika škole .......................................................... 24
3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA ............................................................................................ 26
3.1. Organizacija smjena ................................................................................................................ 26 Ove nastavne godine nemamo organizirano deurstvo uitelja budui da uitelji vode uenike u i
iz školske zgrade, organizirano ih vode u školsku blagovaonicu, a uenici se ne zadravaju na
školskim hodnicima. ...................................................................................................................... 26
3.2. Godišnji kalendar rada ............................................................................................................ 27 3.3. Podaci o broju uenika i razrednih odjela .............................................................................. 29
3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada .............................................. 32 3.3.2. Nastava u kui .................................................................................................................. 32
4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-
OBRAZOVNOG RADA ................................................................................................................... 33
4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ................ 33 4.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za nastavne predmete u posebnim odjelima ........... 34 4.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za nastavne predmete u odgojno – obrazovnim
skupinama .................................................................................................................................. 35 4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada .................... 37
4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave .................................................... 37 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave katolikog vjeronauka ........... 37
4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika ........................ 38 4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike ............................ 39 4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati njegovanja maarskog jezika i kulture ............ 40
4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave .................................................... 41 4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave ...................................................... 41 4.2.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati ranog uenja stranog jezika – izvannastavna ......... 42 aktivnost ..................................................................................................................................... 42
3
4.2.6. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izvannastavnih aktivnosti ....................................... 42 4.2.7. Tjedno i godišnje zaduenje uitelja za rad društva, klubova i uenike zadruge ........... 44
5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA… 45
5.2. Plan rada strunog suradnika pedagoga .................................................................................. 46 5.3. Plan rada strunog suradnika psihologa .................................................................................. 47 5. 4. Plan strunog suradnika edukacijskog rehabilitatora ............................................................. 52 5.5. Plan rada strunog suradnika knjiniara ................................................................................ 56
6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA ................................................... 59
6.1. Plan rada Školskog odbora ...................................................................................................... 59 6.2. Plan rada Uiteljskog vijea .................................................................................................... 59
6.3. Plan rada Razrednog vijea ..................................................................................................... 61 6.4. Plan rada Vijea roditelja ........................................................................................................ 62 6.5. Plan rada Vijea uenika ......................................................................................................... 63
7. PLAN STRUNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA............................................. 64
7.1. Struno usavršavanje u školi ................................................................................................... 64 7.1.1. Školska struna vijea ...................................................................................................... 64 7.1.2. Struno usavršavanje za sve odgojno-obrazovne radnike – kolektivno .......................... 65
7.2. Struna usavršavanja izvan škole ............................................................................................ 66
7.2.1. Struna usavršavanja na upanijskoj razini ..................................................................... 66 7.2.2. Struna usavršavanja na dravnoj razini .......................................................................... 66
8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG........... 67
RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE .......................................................................... 67
8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti .............................................................................................. 67 8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite uenika ............................................................................. 69 8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole……………………….70
8.4. Školski preventivni programi .................................................................................................. 71 8.5. Profesionalno informiranje i usmjeravanje uenika ................................................................ 76
9. PRILOZI ........................................................................................................................................ 79
Adresa škole: Kralja Tomislava 18 31400 akovo
upanija: Osjeko-baranjska
Škola vjebaonica za: -
Zamjenik ravnatelja: -
Voditelj smjene: -
Broj uenika u skupinama : 26
Broj uenika putnika: 60
Broj razrednih odjela u matinoj školi: 33
Broj razrednih odjela u podrunoj školi: 3
Broj razrednih odjela RN-a: 16
Broj razrednih odjela PN-a: 14
Broj odgojno – obrazovnih skupina 6
Broj smjena: dvije
Poetak i završetak svake smjene: 8,00 – 12,40 i 14,00 – 18,40
Broj radnika: 76 + ravnatelj
Broj uitelja defektologa: 9
Broj strunih suradnika: 4
Broj ostalih radnika: 15
Broj voditelja SV-a: 4
Broj specijaliziranih uionica: 13
Broj opih uionica: 6
Broj športskih dvorana: 1
Broj športskih igrališta: 2
1. PODACI O UVJETIMA RADA
1.1. Podaci o upisnom podruju
Upisno podruje Osnovne škole „Vladimir Nazor“ akovo obuhvaa juni dio grada
akova i granii s junim dijelom ulice Kralja Tomislava i ulice Stjepana Radia do trgovine
„Zvijezda“ u ulici Franje Rakoga. Na istoku završava s ulicom Augusta Šenoe.
1.2. Unutrašnji školski prostori
Prostorno škola odgovara broju upisanih uenika. Uionice su prostorno velike i visoke, ali
u sastavu nemaju dovodnu i odvodnu infrastrukturu. Škola nema pripadajue holove i ostave za
odjeu i obuu. Škola je graena 1928. godine i pripada po arhitekturi u staru klasinu školu.
Temeljnim renoviranjem i adaptacijom bi se postigli uvjeti koji zadovoljavaju pedagoške
kriterije. Posebnu panju bi trebalo obratiti na vlane uionice u podrumu. Uenike iz podruma bi
trebalo izmjestiti u dograene uionice koje su u planu zajedno s jednosmjenskom nastavom.
NAZIV PROSTORA
Broj Veliina
2. razred 3 60 2 2
3. razred - 60 2 2
4. razred 3 60 2 2
PREDMETNA NASTAVA
Vjeronauk 1 60 2 2
Strani jezik 2 60 2 2
Matematika 1 60 2 2
Priroda i biologija 1 60 1 37 2 2
Kemija - - - - - -
Povijest 1 60 2 2
Geografija - - - -
6
Broj Veliina
Informatika 1 48 1 20 2 3
OSTALO
Dvorana za priredbe - - - - -
PODRUNA ŠKOLA
3
1
5
30
40
20
1
1
2
20
10
20
2
2
2
2
2
2
U K U P N O: 35 831 5 115 2 2
Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3
1.3. Školski okoliš
Sportsko igralište 3.000 2
Zelene površine 5.000 2
U K U P N O 12.920 2
1.4. Nastavna sredstva i pomagala
NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA STANJE STANDARD
Audio oprema 2
Informatika oprema 3
Ostala oprema 2
Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3
7
Struna literatura za uitelje 1498
U K U P N O 6798
asopisi / Videokasete / DVD-i 18 / 228 / 68
1.5. Plan obnove i adaptacije
Školski namještaj (uredska oprema i namještaj)
Planiramo nabaviti tri garniture namještaja za razrednu nastavu i tri garniture namještaja za
predmetnu nastavu. te nastaviti sa opremanjem školske kuhinje
E – škole
Kroz projekt e-Škole planiramo nastaviti opremanje škole s informacijsko komunikacijskom
opremom, tj. tablete za uenike, prenosiva raunala za uitelje i drugo.
Lienje uionica i uvoenje led rasvjete u uionice
Planiramo nastaviti s lienjem uionica i postavljanjem led rasvjete u sve preostale školske
prostore.
Adaptacija prostorije u suterenu škole
Planiramo nastaviti sa sanacijom prostora u suterenu škole. Vlaga je uzrok ošteenja
interijera u uionicama - zidovi u prostorijama su u vrlo lošem stanju.
Rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade
Ove godine planiramo izraditi glavni projekt za dogradnju školske zgrade, ishoditi
graevinsku dozvolu i napraviti sve pripreme za poetak radova za dogradnju školske zgrade.
PŠ akovaki Pisak
Dogradnja ostave za alat, strojeve i ureaje. Nemamo adekvatan prostor za smještaj alata,
strojeva i ureaja za odravanje školske zgrade i okoliša tj. školskog dvorišta.
PŠ Ivanovci Gorjanski
Sanacija ulaza u školu - zub vremena uinio je svoje, tako da je kulir na svim ulazima u
školu u lošem stanju i zahtjeva sanaciju. Planiramo u ovoj školskoj godini urediti ulaze u školu pa
tako osigurati siguran ulazak i izlazak djece iz škole.
8
Veliina u m2
Za koju namjenu
Sanacija uionice tehnike kulture u
suterenu škole 60 uionica
PŠ Pisak dogradnja prostora za ostavu 12 ostava za alate, strojeve i ureaje za
odravanje zgrade i okoliša
9
2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U 2019./2020. ŠKOLSKOJ GODINI
2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima
2.1.1. Podaci o uiteljima razredne nastave
Red.
2. Filipovi Marija 1983. diplomirani uitelj VSS - 10
3. Gajevi Renata 1986. magistra primarnog obrazovanja VSS - 9
4. Grbeša Ana 1983. diplomirani uitelj VSS - 12
5. Grubeša Marijeta 1979. diplomirani uitelj s pojaanim programom iz
predmeta njemaki jezik VSS - 13
6. Kati Maja 1988. magistra primarnog obrazovanja VSS - 7
7. Klemen Spomenka 1962. nastavnik razredne nastave VŠS - 31
8. Kneevi Biljana 1971.
mentor 24
savjetnik 30
savjetnik 30
savjetnik 30
13. Spaji Danijela 1990. magistra primarnog obrazovanja VSS - 5
14. Tandara Ljiljana 1959. nastavnik razredne nastave VŠS - 40
15. Viduka Rajzl Natalija 1978. diplomirani uitelj s pojaanim programom iz
predmeta matematika VSS
Red.
1. ešnik Tomislav 1981. diplomirani uitelj s pojaanim programom iz
predmeta povijest VSS povijest - 13
2. Golua Ivica 1958. nastavnik fizike kulture VŠS tjelesna i
zdravstvena k. - 36
3. Grbeša Marica 1960. profesor biologije i kemije VSS biologija i kemija - 35
4. Hrastovi Mandari
engleskog jezika i knjievnosti VSS engleski jezik
uitelj
5. Jelii Maja 1982. diplomirani uitelj s pojaanim programom iz
predmeta engleski jezik VSS engleski jezik - 14
6. Josipovi Anamarija 1976. diplomirani teolog VSS vjeronauk - 20
7. Koiš Anita 1981. magistra edukacije maarskog jezika i
knjievnosti i engleskog j. i knjievnosti VSS maarski jezik - 9
8. Krišto Snjeana 1989.
jezika i knjievnosti.
VSS engleski jezik
njemaki jezik - 8
9. Kuric Katarina 1984. akademski kipar VSS likovna kultura - 10
12
10. Lišnji Sanja 1980. profesor engleskog jezika i knjievnosti i
njemakog jezika i knjievnosti VSS
engleski jezik
njemaki jezik - 14
11. Majai Tatjana 1968. profesor hrvatskog jezika i knjievnosti VSS hrvatski jezik - 24
12. Marši Ana 1986. magistra edukacije biologije i kemije VSS priroda i biologija - 7
13. Matasovi Draen 1994. magistar edukacije matematike i informatike VSS informatika - 1
14. Matijakovi Marica 1955. nastavnik biologije i domainstva VŠS priroda i biologija - 41
15. Matkovi Marijana 1981. profesor matematike i informatike VSS matematika i
informatika
uitelj
16. Miki Jasna 1987. magistra edukacije matematike i informatike VSS informatika - 8
17. Mikuš Petar 1987. magistar edukacije povijesti i magistar
edukacije filozofije VSS povijest - 7
18. Ondrašek Davor 1990. magistar fizike kulture VSS tjelesna i
zdravstvena kultura - 3,5
20. Pobri Erika 1971. diplomirani kateheta/profesor vjeronauka VSS vjeronauk - 28
13
21. Puhari Igor 1994. magistar edukacije fizike i informatike VSS fizika i informatika - 1
22. Raci Mira 1985. profesor povijesti i hrvatskog jezika i
knjievnosti VSS hrvatski jezik
jezika i knjievnosti
24. Starevi eljka 1977. profesor engleskog jezika i knjievnosti i
njemakog jezika i knjievnosti VSS
engleski jezik i
mentor 13
25. Šapina Marija 1968. profesor povijesti i zemljopisa VSS geografija - 23
26. Šari Ivanka 1963. profesor matematike i fizike VSS matematika - 35
27. Šari Marija 1992. magistra edukacije matematike i informatike VSS matematika - 2
28. Šutalo Antonio 1985. uitelj tjelesne i zdravstvene kulture VSS tjelesna i
zdravstvena kultura - 5
29. Tomi Marija 1977. profesor matematike i informatike VSS matematika - 19
30. Vidovi Sanja 1972. diplomirani inenjer strojarstva VSS tehnika kultura uitelj
mentor 19
31. Vui Marko 1957. profesor tjelesnog odgoja VSS tjelesna i
zdravstvena kultura - 35
14
32. Vuka Davor 1955. nastavnik muzikog odgoja VŠS glazbena kultura - 41
33. Vuka Maja 1979. profesor hrvatskog jezika i knjievnosti VSS hrvatski jezik uitelj
mentor 14
Red.
predmeta povijest
magistra defektologije
junoslavenskih jezika i knjievnosti
magistra defektologije VSS
4. Kurcinak Kristina 1977. magistra razredne nastave s defektologijom VSS uitelj edukator
rehabilitator - 17
uitelj edukator
rehabilitator - 19
rehabilitator - 25
magistra defektologije
8. Posavevi Nikolina 1983. diplomirani uitelj s pojaanim programom iz
predmeta informatika VSS
Red.
tehnikog obrazovanja VSS ravnatelj - 34
2. Kuhari Buevi Verica 1961. diplomirani pedagog VSS pedagog mentor 37
3. Gali Karmen 1963. profesor psihologije VSS psiholog - 28
4. Lovri Dubravka 1983.
U ovoj školskoj godini nemamo uitelja pripravnika iz radnog odnosa.
2.1.5.1. Podaci o osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
U ovoj školskoj godini imamo jednog uitelja na strunom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa: Stjepan Boškovi, uitelj tjelesne i
zdravstvene kulture.
Red.
4. Milievi Verica 1966. medicinska sestra SSS medicinska sestra 13
5. Tosenberger Branka 1961.
7. Erceg Zdenko 1968. dipl. ing. poljoprivredne
mehanizacije VSS kuni majstor 25
8. Brevulj Goran 1968. elektroinstalater SSS loa 23
9. Budimir Jelica 1958. osnovna škola NKV spremaica 27
10. Bujdoš Draenka 1973. odjevni tekstilni radnik SSS spremaica 8
11. Bognar Mijo 1962. konobar SSS sprema 33
12. Glavaevi Ankica 1968. poljoprivredni tehniar SSS spremaica 28
13. Karas Zlatka 1969. srednja škola – informatika
- matematika SSS spremaica 24
18
R.
br.
Tjedno Godišnje
1. Marijeta Grubeša 1.a 16 2 1 1 1 - 21 - 40 2088
2. Vesna Seiter 1.b 16 2 1 1 1 - 21 - 40 2088
3. Ljiljana Tandara 1.c 16 2 1 1 1 - 21 - 40 2088
4. Danijela Spaji 2.a 16 2 1 1 1 - 21 - 40 2088
5. Ana Grbeša 2.b 16 2 1 1 1 - 21 - 40 2088
6. Biljana Kneevi 2.c 16 2 1 1 1 - 21 - 40 2088
7. Irena Rimac 3.a 16 2 1 1 - - 20 SV 40 2088
8. Renata Gajevi 3.b 16 2 1 1 1 - 21 - 40 2088
9. Marija Filipovi 3.c 16 2 1 1 1 - 20 - 40 2088
10. Maja Kati 4.a 15 2 1 1 1 - 20 - 40 2088
11. Ana Brataljenovi 4.b 15 2 1 1 1 - 20 - 40 2088
12. Spomenka Klemen 4.c 15 2 1 1 1 - 20 - 40 2088
13. Silvija Portner 1.,2. i 4. 16 2 1 1 1 - 21 - 40 2088
14. Nada Nikoli 2. i 3. 16 2 1 1 - - 21 Povjerenstvo
OB 40 2088
15. Natalija Viduka Rajzl 1. i 4. 16 2 1 1 1 - 21 - 40 2088
Nastava u razrednoj nastavi je struno zastupljena.
19
Red.
Predmet koji
Ostali
poslovi
Ukupno
Tjedno Godišnje
1. ešnik Tomislav povijest 2 22 - - 2 - - 24 16 40 2088
2. Golua Ivica tjelesna i
zdravstvena kul. - 20 - - - 1
1. r. 24 16 40 2088
3. Grbeša Marica biologija i kemija - 18 - - 4 - 2 ZnaR 24 16 40 2088
4. Hrastovi Mandari Ivana engleski jezik 2 15 - 1 1 - 3 SIN 1 SV
23 17 40 2088
5. Jelii Maja engleski jezik 2 16 2 2 1 - - 23 17 40 2088
6. Josipovi Anamarija vjeronauk 2 - 22 - - - - 24 16 40 2088
7. Koiš Anita maarski jezik - 18 - - 4 - - 22 18 40 2088
8. Krišto Snjeana engleski jezik i
njemaki jezik 2 9 8 - - 1+3 - 23 17 40 2088
9. Kuric Katarina likovna kultura - 12 - - - 2 + 1 2 est. ur. 17 16 33 1723
10. Lišnji Sanja engleski jezik i
njemaki jezik - 12 8 - - 3 - 23 17 40 2088
11. Majai Tatjana hrvatski jezik - 19 - 2 - 1 - 22 18 40 2088
12. Marši Ana priroda i biologija 2 7,5 - - 1 1 2 ZAD.
1 RS 14,5 10,5 25 1305
13. Matasovi Draen informatika - 12 6 - - 1+2 1 e-D
2 IKT
Predmet koji
Ostali
poslovi
Ukupno
Tjedno Godišnje
14. Matijakovi Marica priroda i biologija - 9 - - 1+2 - 12 8 20 1044
15. Matkovi Marijana matematika 2 16 - 1 1 - 2 RS 22 18 40 2088
16. Miki Jasna informatika - - 22 - - - e-M
2 24 16 40 2088
17. Mikuš Petar povijest - 4 - - 1 - - 5 3 8 418
18. Ondrašek Davor tjelesna i
zdravstvena kul. - 6 - - - - - 6 6 12 626
19. Petrovi Martina vjeronauk 2 - 22 - - - - 24 16 40 2088
20. Pobri Erika vjeronauk - - 22 - - 1 1
NUK 24 16 40 2088
21. Novi uitelj fizika i
informatika - 12 6 - 2 2 2 IKT 24 16 40 2088
22. Raci Mira hrvatski jezik - 18 - 1 1 2 - 22 18 40 2088
23. Slijepevi Jelena engleski jezik i
njemaki jezik - - 6 - - 3 - 9 8 17 887
24. Starevi eljka engleski jezik i
njemaki jezik 2 14 4 2 - -
1
SV
2088
26. Šari Ivanka matematika 2 16 - 2 2 - - 22 18 40 2088
27. Šari Marija matematika - 8 - 1 1 - - 10 8 18 940
21
Red.
Predmet koji
Ostali
poslovi
Ukupno
zdravstvena kul. - 8 - - - - - 8 8 16 835
29. Tomi Marija matematika i
informatika 2 8 8 1 1 - 2 e-D 22 18 40 2088
30. Vidovi Sanja tehnika kultura - 16 - - - 2+1 1SV
2 KMT 22 18 40 2088
31. Vui Marko tjelesna i
zdravstvena kul. - 18 - - - 2+2 2 ŠŠK 24 16 40 2088
32. Vuka Davor glazbena kultura -
15
1 OKJ 22 18 4 2088
33. Vuka Maja hrvatski jezik 2 17 - 1 - 2 - 22 18 40 2088
Nastava u predmetnoj nastavi je struno zastupljena.
22
Red.
Predmet koji
Ostali
poslovi
Ukupno
rehabilitator - 25 - - - - - 25 15 40 2088
2. Kakaš Krasanka uitelj edukator
rehabilitator - 27 - - - - - 27 13 40 2088
3. Antonija Klemen
4. Kurcinak Kristina uitelj edukator
rehabilitator 2 18 - - - -
6. Miškovi Anita uitelj edukator
rehabilitator 2 18 - - - -
7. Novoseli Jelena uitelj edukator
rehabilitator - 25 - - - - - 25 15 40 2088
8. Posavevi Nikolina uitelj edukator
rehabilitator - 24 - - - - - 24 16 40 2088
9. Svalina Marijana uitelj edukator
rehabilitator 2 19 - - - -
23
2.3.4. Tjedna i godišnja zaduenja ravnatelja i strunih suradnika škole
Red.
Radno
vrijeme
tehnikog obrazovanja ravnatelj
11 - 19
8 - 16
11 - 19
8 - 16
11 - 19
8 - 16
Red.
broj
1. Erceg Petar diplomirani pravnik tajnik 7 - 15 40 2088
2. Vrhovac Mandica diplomirani
3. Jurjevi Ljerka ekonomski
tehniar blagajnica 7 - 15 40 2088
4. Milievi Verica medicinska sestra medicinska sestra 7 - 15 40 2088
5. Tosenberger Branka kuharica kuharica - spremaica 6 - 14
11 - 19 40 2088
11 - 19 40 2088
8. Brevulj Goran elektroinstalater loa 6 - 14
11 - 19 40 2088
9. Budimir Jelica osnovna škola spremaica 7 - 11 20 1044
10. Bognar Mijo konobar sprema 7 – 11 20 1044
11. Bujdoš Draenka odjevni struni
tehniar spremaica
13. Karas Zlatka srednja škola
infor./matem. spremaica 6 - 14 / 13 - 21 40 2088
14. Mitrovi Kaludija osnovna škola spremaica 6 - 14 / 13 - 21 40 2088
15. Šestak Katica osnovna škola spremaica 6 - 14 / 13 - 21 40 2088
26
3.1. Organizacija smjena
Nastava e i ove školske godine biti u dvije smjene koje se tjedno izmjenjuju. Zbog pandemije
COVID-19 nastavni sat je skraen na 40 minuta te je prva smjena od 8,00 do 12,40, a druga od
14,00 do 18,40 sati.
U prvoj su smjeni prvi, trei, peti i sedmi razred, kombinacija 2. i 3. razred posebnih odjela,
mlaa, srednja 1 i starija 2 odgojno-obrazovna skupina.
U drugoj su smjeni drugi, etvrti, šesti i osmi razredi, 5. razred posebnih odjela, kombinacija
4., 6. i 7. razred te srednja 2, srednja 3 i starija 1 odgojno-obrazovna skupina.
U PŠ Ivanovci Gorjanski kombinacije 1. i 4. te 2. i 3. i u PŠ akovaki Pisak kombinacija 1.,
2. i 4. razred uvijek su u jutarnjoj smjeni.
Njegovanje maarskog jezika i nacionalne kulture (Model C) odvija se u PŠ Ivanovci za
uenike razredne nastave u njihovoj smjeni, a za uenike predmetne nastave u suprotnoj smjeni.
Njegovanje maarskog jezika u matinoj školi za uenike 3. do 8. razreda odvija se online.
Izborna nastava vjeronauka za sve uenike 1. do 8. razreda ukljuena je u raspored sati kao i
izborna nastava informatike za uenike 1. do 4. razreda te stranog jezika za uenike 4. razred.
Izborna nastava informatike za uenike predmetne nastave odrava se u suprotnoj smjeni. Izborna
nastava stranog jezika za grupe gdje se ne miješaju uenici iz više razrednih odjela odvija se u
suprotnoj smjeni dok se za ostale odrava online.
Dopunska i dodatna nastava te izvannastavne aktivnosti odvijaju se u smjeni za sve one grupe
gdje ne dolazi do miješanja uenika iz više razrednih odjela, a za ostale grupe takav oblike nastave
odrava se online. Sat razrednika je uklopljen u raspored sati.
Uenici putnici dolaze u školu uoi nastave, a odlaze odmah po završetku. Dovoze se u obje
smjene. Prijevoz je organiziran za uenike iz Ivanovaca (15 uenika), akovakog Piska (10
uenika) i Stoina (2 uenik). Prijevoznik je Arriva. Prijevoz za uenike redovne nastave plaa
Osjeko-baranjska upanija.
Uenici iz posebnih odjela i skupina putuju u školu javnim prijevozom ili ih dovoze roditelji.
Za 8 uenika posebnih odjela i 24 uenika odgojno-obrazovnih skupina te jednog uenika 3. razreda
redovne nastave Povjerenstvo za odluivanje o potrebi osiguravanja prilagoenog prijevoza te
potrebi praenja uenika s teškoama u razvoju pri prijevozu u školu i odlasku iz škole utvrdilo je
pratnju roditelja ili skrbnika. Prijevoz ze uenike s teškoama Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Po završetku smjene za uenike putnike do polaska autobusa organizirano je deurstvo uitelja.
Ukupno u školi ima 60 uenika putnika.
Škola ima školsku kuhinju koja priprema mlijeni obrok za uenike u obje smjene. Svi uenici
se mogu hraniti u školskoj kuhinji, a prehranu financira Osjeko – baranjska upanija (75%) i grad
akovo (25%). Svi uenici škole ukljueni su u Shemu školskog voa i mlijeka.
Ove nastavne godine nemamo organizirano deurstvo uitelja budui da uitelji vode uenike
u i iz školske zgrade, organizirano ih vode u školsku blagovaonicu, a uenici se ne zadravaju na
školskim hodnicima.
Vukovara i Škabrnje
UKUPNO I. pol. 75 86 34 2
II.
polugodište
Sveta tri kralja
V. 20 21 10 -
Dan antifašistike borbe
VII. - 7 9 + 15 -
UKUPNO - 13 18 + 30 1
U K U P N O: 178 223 104+30 g.o. 8/365
Školska godina 2020./2021. poinje 1. rujna 2020. godine i završava 31. kolovoza 2021.
Nastavna godina poinje 7. rujna 2020. i završava 18. lipnja 2021. godine. Nastava se ustrojava u
dva polugodišta: prvo polugodište traje od 7. rujna do 23. prosinca 2020. godine, a drugo
polugodište od 11. sijenja do 18. lipnja 2021. godine.
Tijekom školske godine uenici imaju pravo na odmor:
o jesenski odmor za uenike poinje 2. studenog 2020 i traje do 3. studenog 2020. godine, a
nastava poinje 4. studenog 2020. godine
o prvi dio zimskog odmora za uenike poinje 24. prosinca 2020. i traje do 8. sijenja 2021.
godine, a nastava poinje 11. sijenja 2021. godine
o drugi dio zimskog odmora za uenike poinje 23. veljae 2021. i završava 26. veljae 2021.
godine, a nastava poinje 1. oujka 2021. godine
o proljetni odmor za uenike poinje 2. travnja 2021.godine i završava 9. travnja 2021.
godine, a nastava poinje 12. travnja 2021. godine
o ljetni odmor za uenike poinje 21. lipnja 2021 godine.
28
Prema Kalendaru rada škole razredne i predmetne ispite uenici e polagati u zadnja dva
tjedna nastavne godine, a dopunski rad odvijat e se nakon završetka nastavne godine. Popravni
ispiti e biti u kolovozu 2021., a trebaju se odrati najkasnije do 25. kolovoza 2021.
Razredne svjedodbe, na kraju nastavne godine, uruuju se uenicima 30. lipnja 2021.
godine.
Utvrivanje psihofizike zrelosti djece za upis u prvi razred obavljat e se tijekom oujka
2021. godine u prvom roku, a u drugom roku do 31. kolovoza 2021. godine. Upis djece u prvi
razred bit e u lipnju 2021. godine prema odluci Upravnog odjela za obrazovanje Osjeko-baranjske
upanije.
I u ovoj nastavnoj godini nastavu emo izvoditi u petodnevnom nastavno-radnom tjednu te
e sve subote za uenike biti slobodne.
Ekskurziju za uenike 7. razreda emo realizirati odmah po završetku nastavne godine, a
izlete (poludnevne, jednodnevne i dvodnevne), Školu u prirodi te ostale oblike izvanuionike
nastave u vrijeme nastave prema Godišnjem planu i programu rada škole i/ili Školskom kurikulumu
za školsku godinu 2020./2021. i sukladno epidemiološkoj situaciji.
U ovoj školskoj godini ostvarit emo 178 nastavnih dana: 75 u prvom i 103 u drugom
polugodištu te 223 radna dana.
Dravni i vjerski blagdani koji padaju u nastavne dane su:
Dan sjeanja na rtve Vukovara i Škabrnje 18. studenoga 2020. (srijeda)
Tijelovo 03. lipnja 2021. (etvrtak)
Radni, a nenastavni dan bit e:
Dan škole 28. svibnja 2021. (petak)
Dan škole obiljeavamo 28. svibnja (petak) sveanom akademijom. „Nazorov tjedan“ bit e
od 24. do 28. svibnja 2021. godine.
29
školovanja (ue.
s rje.)
uina objed 3 do
5 km 6 do
I. b 20 13 7 - 1 20 - - - Vesna Seiter
I. c 17 7 10 - 1 17 - - - Ljiljana Tandara
I. PŠ Pis. 2 2 - - - 2 - - - Silvija Portner
I. PŠ Iv. 5 2 3 - - 5 - - - Natalija Viduka Rajzl
UKUPNO 62 3 34 28 - 2 62 - - -
II. a 25 15 10 - - 25 - - - Danijela Spaji
II. b 24 15 9 - - 24 - - - Ana Grbeša
II. c 23 14 9 - 1 23 - - - Biljana Kneevi
II. PŠ Pis. 4 2 2 - 1 4 - - - Silvija Portner
II. PŠ Iv. 9 4 5 - - 9 - - - Nada Nikoli
UKUPNO 85 3 50 35 - 2 85 - - -
III. a 21 11 10 - 1 21 - 1 - Irena Rimac
III. b 23 14 9 - 1 23 - - - Renata Gajevi
III. c 20 10 10 - - 20 - - - Marija Filipovi
III. PŠ Pis. - - - - - - - - - -
UKUPNO 66 4 37 29 - 2 66 - - -
IV. a 23 11 12 - 1 23 - - - Maja Kati
IV. b 20 8 12 - 3 20 - - - Marijana Kovaevi
IV. c 14
IV. PŠ Pis. 2 1 1 - - 2 - - - Silvija Portner
30
IV. PŠ Iv. 5 2 3 - - 5 - - - Natalija Viduka Rajzl
UKUPNO 64 5 30 34 - 5 64 - - -
UK. I.–IV. 277 15 151 126 - 11 277 - 1 -
V. a 21 10 11 - 2 21 - - - Snjeana Krišto
V. b 21 10 11 - 1 21 - - 6 Ana Marši
V. c 19 10 9 - 1 19 -
1 - Ivana Hrastovi
VI. c 25 14 11 - 1 25 - - 3 eljka Starevi
UKUPNO 78 3 46 32 - 4 78 - - 6
VII. a 19 7 12 - 3 19 - - 5 Marijana Matkovi
VII. b 21 14 7 - 2 21 - 1 1 Marija Tomi
VII. c 20 12 8 - 4 20 - - - Martina Petrovi
UKUPNO 60 3 33 27 - 9 60 - 1 6
VIII. a 24 9 15 - 2 24 - - 2 Maja Jelii
VIII. b 23 11 12 - 1 23 - - 5 Anamarija Josipovi
VIII. c 17 9 8 - - 17 - - - Tomislav ešnik
UKUPNO 64 3 29 35 - 3 64 - - 7
UKUPNO V. - VIII.
UKUPNO I. - VIII.
POSEBNI ODJ.
III. 1 1 1 - - 1 1 - - 1 Kristina Kurcinak
31
IV. 1 - - 1 - 1 1 - - 1 Marijana Svalina
V. 5 1 3 2 - 5 5 - 1 3 Anita Miškovi
VI. 1 - 1 - - 1 1 - 1 Marijana Svalina
VII. 1 1 - 1 - 1 1 - - - Marijana Svalina
VIII. - - - - - - - - - - -
SKUPINE
Mlaa (7 - 11) 3 1 1 2 - 3 3 - 1 2 Nikolina Posavevi
Srednja 1 (11 – 14) 4 1 1 3 - 4 4 - 1 3 Antonija Klemen
Srednja 2 (11 – 14) 4 1 2 2 - 4 4 - 2 2 Ruica Jaman
Srednja 3 (14 – 17) 3 1 1 2 - 3 3 - 1 2 Jelena Novoseli
Starija 1 (17 – 21) 6 1 3 3 - 6 6 - 4 2 Krasanka Kakaš
Starija 2 (17 – 21) 6 1 5 1 - 6 6 - 2 2 Valentina Marši Klari
UKUPNO 26 6 13 13 - 26 26 - 11 13
UKUPNO ODJELI I
SKUPINE 36 9 19 17 - 36 36 - 12 20
UKUPNO U ŠKOLI 576 36 308 268 - 67 576 - 15 45
32
Rješenjem odreen oblik
razredima
Ukupno
Redoviti program uz
individualizirane postupke u
redovitom razrednom odjelu
Redoviti program uz
prilagodbu sadraja i
individualizirane postupke u
redovitom razrednom odjelu
Posebni program uz
individualizirane postupke u
Posebni program za sjecanje
3.3.2. Nastava u kui
U ovoj školskoj godini planiramo izvoditi nastavu u kui za jednog uenika sedmog razreda
po posebnom programu uz individualizirane postupke koji se školuje u posebnim odjelima.
Škola je dobila odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvoenje nastave u kui za
školsku 2020./2021. godinu za tog uenika.
33
4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
Nastavni
predmet
Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno planirano
T G T G T G T G T G T G T G T G T G
Hrvatski jezik 15 525 15 525 20 700 25 875 15 525 15 525 12 420 12 420 129 4515
Likovna
kultura 3 105 3 105 4 140 5 175 3 105 3 105 3 105 3 105 27 945
Glazbena
kultura 3 105 3 105 4 140 5 175 3 105 3 105 3 105 3 105 27 945
Engleski jezik 6 210 6 210 8 280 8 280 9 315 6 210 6 210 6 210 55 1925
Njemaki
jezik - - - - - - 2 70 3 105 3 105 3 105 11 385
Matematika 12 420 12 420 16 560 20 700 12 420 12 420 12 420 12 420 108 3780
Priroda - - - - - - - - 4.5 157.5 6 210 - - - - 10.5 367.5
Biologija - - - - - - - - - - - - 6 210 6 210 12 420
Kemija - - - - - - - - - - - - 6 210 6 210 12 420
Fizika - - - - - - - - - - - - 6 210 6 210 12 420
Priroda i
društvo 6 210 6 210 8 280 15 525 - - - - - - - - 35 1225
Povijest - - - - - - - - 6 210 6 210 6 210 6 210 24 840
Geografija - - - - - - - - 4.5 157.5 6 210 6 210 6 210 22.5 787.5
34
Tehnika
kultura - - - - - - - - 3 105 3 105 3 105 3 105 12 420
Tjelesna i zdr.
kultura 9 315 9 315 12 420 10 350 6 210 6 210 6 210 6 210 64 2240
Informatika - - - - - - - - 6 210 6 210 - - - - 12 420
UKUPNO: 54 1890 54 1890 72 2520 90 3150 72 2520 75 2625 78 2730 78 2730 573 20055
4.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za nastavne predmete u posebnim odjelima
Nastavni
predmet
Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno planirano
T G T G T G T G T G T G T G T G T G
Hrvatski jezik - - - - 6 210 - - 4 140 - - 4 140 - - 14 490
Likovna kultura - - - - 2 70 - - 2 70 - - 2 70 - - 6 210
Glazbena kultura - - - - 1 35 - - 2 70 - - 1 35 - - 4 140
Matematika - - - - 4 140 - - 4 140 - - 3 105 - - 11 385
Priroda - - - - - - - - - - - - 3 105 - - 3 105
Društvo - - - - - - - - - - - - 3 105 - - 3 105
Priroda i društvo - - - - 3 105 - - 4 140 - - - - - - 7 245
Tehnika kultura - - - - - - - - 4 140 - - 5 175 - - 9 315
35
kultura - - - - 2 70 - - 2 70 - - 2 70 - - 6 210
UKUPNO: - - - - 18 630 - - 22 770 - - 23 805 - - 63 2205
4.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za nastavne predmete u odgojno – obrazovnim skupinama
Nastavni
predmet
Ukupno
T G T G T G T G T G T G T G
Tjelesno-
zdravstvena
kultura 6 210 4 140 4 140 4 140 3 105 3 105 26 910
Radni odgoj 4 140 6 210 6 210 6 210 - - - - 20 700
Upoznavanje
škole i radne
okoline 4 140 4 140 4 140 4 140 3 105 3 105 22 770
Briga o sebi 3 105 3 105 3 105 3 105 2 70 2 70 16 560
Komunikacija 4 140 4 140 4 140 4 140 3 105 3 105 22 770
Razvoj
kreativnosti 2 70 3 105 3 105 3 105 - - - - 10 350
Socijalizacija 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 6 210
Org. prov. s.v.
36
poslova - - - - - - - - 12 420 12 420 24 840
UKUPNO: 24 840 25 875 25 875 25 875 27 945 27 945 153 5355
37
4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada
4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave
4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave katolikog vjeronauka
V je
Erika Pobri 6 210
6 210
V je
UKUPNO
UKUPNO
Erika Pobri 6 210
UKUPNO
38
4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika
N je
m a
k i
je zi
Snjeana Krišto 4 140
VII. 23 2 eljka Starevi
Jelena Slijepevi 4 140
IV. – VIII. 102 10 - 18 630
E n g le
IV. – VIII. 62 5 - 10 350
UKUPNO
39
4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike
In fo
rm at
ik a
Razred Broj
Jasna Miki 6 210
VII. 51 3 Marija Tomi
Draen Matasovi 6 210
UKUPNO
40
4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati njegovanja maarskog jezika i kulture
(Model C)
UKUPNO
Matina škola
M a
ar sk
i je
V.–VIII. 22 1 1 35
UKUPNO
41
Red.
izvršitelja T G
1. Hrvatski jezik i matematika 1. – 4. 120 15 525 uitelji razredne nastave
UKUPNO I. - IV. 120 15 525 -
2. Hrvatski jezik 5. i 7. 8 2 70 Tatjana Majai
3. Hrvatski jezik 6. i 8. 8 1 35 Maja Vuka
4. Hrvatski jezik 6. i 8. 8 1 35 Mira Raci
5. Engleski jezik 5. i 7. 8 1 35 I. Hrastovi Mandari
6. Engleski/njemaki jezik 6. i 8. 8 2 70 eljka Starevi
7. Engleski jezik 8. 8 2 70 Maja Jelii
8. Matematika 6. 8 1 35 Marija Šari
9. Matematika 6. i 8. 8 2 70 Ivanka Šari
10. Matematika 7. 8 1 35 Marija Tomi
11. Matematika 5. i 7. 8 1 35 Marijana Matkovi
UKUPNO V. - VIII. 80 14 490 -
UKUPNO I. - VIII. 200 29 1015 -
4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave
Red.
izvršitelja T G
1. Matematika 1. – 4. 112 14 490 uitelji razredne nast.
2. Hrvatski jezik 4. 8 1 35 Ana Brataljenovi
UKUPNO I. – IV. 120 15 525 -
3. Hrvatski jezik 7. 8 1 35 Mira Raci
4. Engleski jezik 7. 8 1 35 Ivana Hrastovi M.
5. Engleski jezik 8. 8 1 35 Maja Jelii
6. Matematika 5. 8 1 35 Marijana Matkovi
7. Matematika 6. 8 1 35 Marija Šari
8. Matematika 7. 8 1 35 Marija Tomi
9. Matematika 8. 8 2 70 Ivanka Šari
10. Biologija 8. 8 1 35 Ana Marši
11. Kemija 7. 8
2 70 Marica Grbeša
11. Fizika 7. i 8. 8 2 70 Igor Puhari
12. Geografija 5. – 8. 8 2 70 Marija Šapina
13. Povijest 5. - 8. 8 2 70 Tomislav ešnik
14. Povijest 6. 8 1 35 Petar Mikuš
UKUPNO V. – VIII. 112 20 700 -
U K U P N O I. – VIII. 232 35 1225 -
4.2.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati ranog uenja stranog jezika – izvannastavna
aktivnost
Red.
1. Njemaki jezik 1. 3 34 3 105 Jelena Slijepevi
2. Njemaki jezik 2. 3 53 3 105 Snjeana Krišto
3. Njemaki jezik 3. 3 39 3 105 Sanja Lišnji
UKUPNO 1. – 3. 9 126 9 315
4.2.5. Tjedni broj sati korektivne gimnastike u prvom razredu (kinezioterapeutski rad s
uenicima s teškoama)
4.2.6. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izvannastavnih aktivnosti
Red.
Broj
uenika
1. Likovna skupina 1. a 1 10 35 Marijeta Grubeša
2. Dramsko plesna skupina 1. b 1 10 35 Vesna Seiter
3. Glazbena skupina 1. c 1 10 35 Ljiljana Tandara
4. Likovna skupina 2. a 1 10 35 Danijela Spaji
43
5. Sportska skupina 2. b 1 10 35 Ana Grbeša
6. Dramsko-recitatorska
7. Kreativno istraivaka
8. Skupina Kreativno
9. Dramsko-literarna
10. Dramsko-recitatorska
11. Likovna skupina 4. c 1 10 35 Spomenka Klemen
12. Dramsko-plesna skupina 1., 2. i 3. 1 8 35 Silvija Portner
13. Skupina Mali putnici 1. i 4. 1 10 35 Natalija Viduka
Rajzl
14. Literarna skupina 5. – 8. 1 10 35 Tatjana Majai
15. Dramska skupina 5. – 8. 1 10 70 Maja Vuka
16. Novinarska skupina 5. - 8. 1 10 70 Mira Raci
17. Engleski novinari 5. i 7. 1 10 35 Snjeana Krišto
18. Pjevaki zbor 4. – 8. 1 70 70 Davor Vuka
19. Glazbena mlade 5. – 8. 1 50 70 Davor Vuka
20. Instrumentalni sastav 4. – 8. 1 20 70 Davor Vuka
21. Likovna skupina 5. – 8. 1 15 70 Katarina Kuric
22. Keramiarska skupina 5. – 8. 1 10 35 Katarina Kuric
23. Ekološka skupina 5. – 8. 1 15 35 Marica Matijakovi
24. Domainstvo – školska
zadruga 5. – 8. 1 20 70 Marica Matijakovi
25. Prva pomo 7. i 8. 1 10 35 Ana Marši
26. Robotika 5. – 8. 2 20 70 Igor Puhari
27. Robotika 5. – 8. 2 20 70 Draen Matasovi
28. Programiranje 5. – 8. 1 10 35 Jasna Miki
29. Promet 5. i 6. 1 15 70 Sanja Vidovi
44
30. Tehnika skupina 5. – 8. 1 20 35 Sanja Vidovi
31. Rukomet 5. - 8. 1 25 35 Ivica Golua
32. Košarka - djevojice 5. - 8. 1 25 70 Marko Vui
33. Košarka - djeaci 5. - 8. 1 15 70 Marko Vui
34. Vjeronauna skupina 2. i 4. 1 10 35 Erika Pobri
UKUPNO I. – VIII. 35 538 1610
4.2.7. Tjedno i godišnje zaduenje uitelja za rad društva, klubova i uenike zadruge
U školi djeluje Kulturno umjetniko društvo „Radost“ koje vodi Dubravka Lovri,
knjiniarka, Školsko sportsko društvo „Mladost“ koje vodi Marko Vui, uitelj tjelesne i
zdravstvene kulture, Klub mladih tehniara koje vodi Sanja Vidovi, uiteljica tehnike kulture i
Školska zadruga „Nazorovci“ koje vodi Ana Marši, uiteljica biologije i kemije. Voditelji su
zadueni s dva sata tjedno, tj. 70 sati godišnje u okviru tjednih/godišnjih zaduenja ili u okviru
ostalih poslova.
Za estetsko ureenje škole zaduena je uiteljica likovne kulture Katarina Kuric s dva sata
tjedno, tj. 70 sati godišnje, a za organizaciju kulturno-javnog ivota škole uitelj glazbene kulture
Davor Vuka s jednim satom tjedno, tj. 35 sati godišnje.
45
RADNIKA
Mjesec Sadraj rada Broj
Rujan Poslovi pripremanja, planiranja i organiziranja djelatnosti škole 176
Listopad Poslovi realizacije plana i programa rada škole 176
Studeni Poslovi realizacije plana i programa rada škole, posjeti nastavi 160
Prosinac Analiza rada škole u prvom obrazovnom razdoblju, izvještaj 176
Sijeanj Praenje strunog usavršavanja uitelja, natjecanja uenika 152
Veljaa Poslovi vezani uz susrete, smotre i natjecanja uenika, posjet nastavi 160
Oujak Suradnja i praenje rada timova za kvalitetu 184
Travnja Preliminarni poslovi vezani uz pripremanje nove školske godine 168
Svibanj Poslovi organizacije proslave Dana škole 168
Lipanj Poslovi oko završetka nastavne godine 160
Srpanj Izvješe o radu škole 56
Kolovoz Poslovi vezani za poetak nove školske godine 48
UKUPNO 223 radni dan 1784
46
Red.
1.1. Utvrivanje obrazovnih potreba uenika škole i okruenja
1.2. Organizacijski poslovi, planiranje i programiranje rada škole i nastave
1.3. Ostvarivanje uvjeta za realizaciju PIP-a škole
178
30
115
30
2.
OBRAZOVNOM PROCESU
2.1. Upis uenika u 1. razred i formiranje razrednih odjela
2.2. Uvoenje novih programa i inovacija
2.3. Praenje i izvoenje odgojno – obrazovnog rada
2.4. Rad s uenicima s posebnim potrebama
2.5. Savjetodavni rad i suradnja
2.6. Profesionalno informiranje i usmjeravanje uenika
982
70
20
330
80
414
50
3.
ISTRAIVANJA
3.2. Istraivanja u funkciji unapreivanja odgojno – obrazovnog procesa
3.3. Vrednovanje i samovrednovanje rada sudionika u odgojno – obrazovnom
procesu
178
75
10
45
45
4.
4.2. Struno usavršavanje uitelja
5.2. Voenje dokumentacije o nastavi
5.3. Voenje dokumentacije o uenicima
5.4. Voenje dokumentacije o uiteljima
178
20
55
50
50
47
1.ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE
1.2. prijem novih uenika i njihovo rasporeivanje u razredne odjele
1.3. sudjelovanje u prihvatu uenika 1. razreda
1.4. prijem uenika posebnih odjela i skupina i njihovo praenje
1.5. prijem uenika sa posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i
zdravstvenim smetnjama
1.6. sudjelovanje u organizaciji i provoenju upisa u prvi razred
1.7. formiranje razrednih odjela uenika prvih razreda
2. PRIPREMANJE ŠKOLSKIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH
PROGRAMA I NJIHOVE REALIZACIJE
- izrada godišnjeg plana i programa rada strunog suradnika psihologa
- izmjene kurikuluma „Uiti kako uiti“, nastavak aktivnosti, dodatne aktivnosti,
razrada, uenici od 5.- 8.razreda, nastavak prilagodbe za provedbu u online
okruenju
- sudjelovanje u planiranju projekta „Lajkaj inkluziju“, sveobuhvatni školski
projekt ukljuivanja uenika s teškoama u ivot škole, nastavak i prilagodba
- unapreivanje i prilagodba programa emocionalnog opismenjavanja
- planiranje nastavka aktivnosti u sklopu projekta "Uiti kako uiti"
2.2. Sudjelovanje u izradi i izrada školskog preventivnog programa:
- prevencija ovisnosti: timsko planiranje, program emocionalnog
opismenjavanja za uenike, preventivne aktivnosti za uenike i razrada
po odjelima, svi uenici, priprema za moguu izvedbu u online okruenju
- program rada s nadarenim uenicima: planiranje i programiranje rada i
aktivnosti za uenike 3.- 5. i 7. razreda
2.3. Utvrivanje odgojno-obrazovnih potreba uenika i škole:
- opservacija, psihološka dijagnostika, planiranje rada s uenicima,
nastavnicima i roditeljima, analiza odgojno-obrazovne situacije i
potreba, opservacije na nastavi
2.5. Priprema dokumentacije za izradu programa rada s nadarenim uenicima
2.6. Planiranje i programiranje rada u radionicama (razredna pravila,
vrijednosti, restitucija, uiti kako uiti), izrada i dorada dokumentacije i
radnih listia
2.7. Planiranje i programiranje u okviru tima za socijalnu, psihološku i
zdravstvenu zaštitu i teme za rad u ovoj školskoj godini
2.8. Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima, uiteljima, drugim
strunjacima i vanjskim suradnicima
2.9. Ostvarivanje uvjeta za realizaciju plana i programa rada: nabavka
sredstava i pomagala, opremanje kabineta
2.10. U školskoj godini 2020./21. predvia se nastaviti afirmirati ulogu
120
100
48
3. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODGOJNO-OBRAZOVNOM
PROCESU
3.1. Rad s uenicima na individualnoj i /ili skupnoj razini (priprema, realizacija
i evaluacija rada) na podruju:
- intelektualne razvijenosti
prilagodbi
uenja za svakog uenika, prema stilovima uenja
- znanje za uenje (radionice u sklopu teme „Uiti kako uiti“)
- poticanje emocionalnog razvoja i osobina linosti
- osobitosti uenja i rada u online okruenju, osnaivanje potencijala i resursa
prilagodbe
- poboljšanje obrazovne okoline u školi
- unapreivanje školske i razredne klime: radionice i rad u sklopu projekta
„Lajkaj inkluziju“
mišljenja i rad u školskom povjerenstvu
- utvrivanje psihofizike spremnosti za školu: testiranje i utvrivanje zrelosti
djece za upis u prvi razred
- utvrivanje potencijalno darovitih uenika te utvrivanje potreba i poticanje
darovitih uenika
- provoenje sociometrije i korištenje njenih rezultata u stvaranju, razvijanju i
poticanju bolje razredne klime i poboljšanje statusa pojedinih uenika
- primjena razrednih pravila i restitucije, radionice i razgovori s uenicima,
restitucija kao znaajan instrument poboljšanja ponašanja i stvaranja
pozitivnijeg ozraja u razredu i školi
3.2. Savjetodavni rad s uenicima
3.2.1. savjetodavni rad kojim se uenici upuuju (individualno ili grupno):
- na unapreenje u uenju i postignuu te primjenu znanja u poboljšanju
mentalnog zdravlja
usmjerenih na poboljšanje uenja i ponašanja
3.2.3. intervencije u radu s uenicima tijekom nastave, u nastavnom procesu,
diskretni oblici pomoi i podrške
3.2.4. rad s uenicima na promjenama u podruju prepoznatih teškoa u
prilagodbi i ponašanju, na osnovi programa restitucije
3.2.5. intervencije na razini škole/razreda u svrhu poboljšanja uvjeta uenja i
prilagodbe na školsku sredinu
i komunikacijskih vještina
3.2.8. utvrivanje odgojno-obrazovnih potreba uenika s teškoama u uenju,
ispitivanje sposobnosti i utvrivanje programa (individualizirani,
700
49
prilagoeni ili posebni programi)
3.2.9. pomo za uenike s blaim smetnjama i za uenike koji su neuspješni
zbog ostalih razloga (radne navike, prilike odrastanja, socijalni milje)
3.3. Prevencija
3.3.1. rad na programima kojima se gradi pozitivan odnos uenika s
vršnjacima i odraslima:
(1. - 8. r.), primjena razrednih pravila, restitucija za uenika
- rano otkrivanje teškoa i intervencije u podruju itanja i pisanja
(1. do 3. razred)
- poticanje itanja i interesa za itanje u suradnji sa školskom
knjinicom i uiteljima razredne nastave
- program emocionalnog opismenjavanja za uenike i roditelje razredne
nastave
- aktivnosti u podruju prevencije ovisnosti, potiemo sigurnu okolinu za uenje
i rast
- profesionalno informiranje i savjetovanje uenika 7. i 8 razreda
(Upoznajem sebe): kako lakše i kvalitetnije donijeti odluku o nastavku
školovanja
4. 1. primjena anamnestikog intervjua s ciljem utvrivanja stanja uenika
4. 2. individualni i/ili grupni savjetodavni rad sa svrhom pomoi roditeljima u
razumijevanju razvojnih potreba djece
4.3. rad s roditeljima i intervencije u cilju postizanja promjena u podruju
prepoznatih teškoa
strategijama suoavanja s rizinim ponašanjima
4.5. rad s roditeljima na aktivnom ukljuivanju u ivot škole
4.6. predavanja i prezentacije na roditeljskim sastancima
5. RAD S UITELJIMA
5 .1. suradnja s uiteljima u prikupljanju anamnestikih podataka o
uenicima, zbog utvrivanja stanja i potreba
5 .2. individualni ili/i grupni savjetodavni rad s nastavnicima u svrhu
boljeg razumijevanja razvojnih potreba uenika
5. 3. planiranje i razvijanje strategija / naina pruanja podrške
uenicima u savladavanju specifinih teškoa u uenju, ponašanju,
emocijama i prilagodbi
5.4. rad s nastavnicima na promjenama u podruju prepoznatljivih teškoa
5 .5. razvijanje strategije individualizacije u pouavanju u svrhu optimalnog
napredovanja uenika
(upravljanje ponašanjem, pristup uenicima s posebnim potrebama,
85
140
50
5.7 suradnja sa strunim suradnicima: pedagoginjom, defektologinjom i
knjiniarkom: dnevni, tjedni i mjeseni dogovori i planiranje školskih aktivnosti,
poticaja i programa za uenike s teškoama u uenju, ponašanju te za stvaranje
bolje razredne i školske klime
6. ISTRAIVANJE I RAZVOJNI PROGRAM
6.1. preporuke i provoenje znanstveno potvrenih programa i strategija
6.2. evaluacija uinkovitosti programa i mjera, samostalno i u timu sa
strunim suradnicima Škole, te pojedinim nastavnicima, ovisno o podruju
6.3. pomo uiteljima u ostvarivanju projekata, izrada prezentacija
6.4. praenje ŠPP-a
6.5 humanitarne djelatnosti
7.1. promoviranje pitanja vanih za psihofiziko zdravlje uenika u školskoj
okolini
7.2. suradnja s razrednicima i pomo uiteljima u provoenju zdravstvenog
odgoja
logopedom, prema odgojno-obrazovnim potrebama
OBRAZOVNOG PROCESA
8.1 prisustvovanje nastavi prema potrebi s ciljem praenja, opservacije rada i
ponašanja uenika / uitelja
9. RAD U FUNKCIJI LANA PRVOSTUPANJSKE KOMISIJE
ZA UTVRIVANJE PSIHOFIZIKOG STANJA DJECE
10. OSOBNO STRUNO USAVRŠAVANJE
Preporukama AZOO, MZOŠ,DPH, PSIHOLOŠKE KOMORE), rad
u Sekciji školskih psihologa i sudjelovanje u radu MV Slavonije
10.2. praenje inovacija putem literature i interneta
10.3. sudjelovanje u radu strunih tijela
11. VOENJE DOKUMENTACIJE O RADU
11. 1. Godišnje /mjeseno /tjedno
75
120
80
120
74
51
12.2. praenje multimedijskih izvora znanja
12.3. poticanje uenika, nastavnika i roditelja na korištenje strune literature,
izrada saetaka za roditelje i uenike
12.4. kreiranje i izrada tiskanih materijala za uenike, uitelje i roditelje
120
52
RB SKUPINA POSLOVA VRIJEME PLANIRANO
TJEDNO GODIŠNJE
okruenja – analiza odgojno-obrazovnih postignua
edukacijskog rehabilitatora
ORGANIZACIJSKI POSLOVI – PLANIRANJE
Izrada godišnjeg plana i programa rada o Planovi i programi rada s uenicima
o Plan rada s uiteljima, strunim suradnicima
o Program sustava praenja školovanja uenika,
sustav evidencije, dokumentacije, statistiki
rada škole, školskog kurikuluma
o Preventivni školski program
programa
Analiza odgojno-obrazovne situacije
NEPOSREDNOG RADA S UENICIMA o Priprema za dnevni neposredni odgojno-
obrazovno-rehabilitacijski rad za uenike s
teškoama u razvoju
o Planiranje naina praenja razvoja i napredovanja
uenika
STRUNOG TIMA
RAD S UENICIMA o Upisi djece u prvi razred – utvrivanje
psihofizike sposobnosti djece; utvrivanje
o Sudjelovanje u izradi individualiziranih odgojno-
obrazovnih programa
svakog uenika s teškoama u razvoju
o Izrada tjednog i dnevnog plana dolaenja uenika
o Priprema za dnevni, neposredni edukacijsko-
rehabilitacijski rad
teškoama u razvoju
odabir metoda i socijalnih oblika rada
o Praenje napredovanja uenika s teškoama u
razvoju
razvoju
o Savjetodavni rad s uenicima (individualni i
skupni)
teškoama u razvoju
djecom s teškoama u razvoju
o Praenje izvoenja nastavnog procesa po
razrednim odjelima – praenje rada uenika s
teškoama u razvoju
programa
razvoju
individualni)
postupaka
uenja
sredstvima i pomagalima glede djece s teškoama
u razvoju
odnosa uitelj – uenik s teškoama u razvoju i
zaštita mentalnog zdravlja svih sudionika u
odgojno-obrazovnom procesu
RAD S RODITELJIMA o Upoznavanje roditelja djece s teškoama u
razvoju u svrhu stvaranja cjelovite slike o djetetu
(anamnestiki intervju)
pruanje strunih naputaka za pomo djetetu u
rujan-
kolovoz
54
inkluziji
uenikom kod kue
potrebi i dogovoru s uiteljima
o Rad s roditeljima pri upisu djece u prvi razred
osnovne škole
o Rad s roditeljima pri upisu uenika s teškoama u
razvoju u prvi razred srednje škole
3.
o Školski projekt „Vladimirovi volonteri“
o Školski projekt „itanjem do zdravlja“
VREDNOVANJE U ODNOSU NA
nastavne, školske godine
SAMOVREDNOVANJE RADA ŠKOLE
o Kolektivno usavršavanje u nastavi
o Kolektivno usavršavanje izvan nastave
EDUKACIJA I STRUNO USAVRŠAVANJE
literature
znanstvene i strune literature
uitelje, roditelje, nastavni i školski rad
Dokumentacijska djelatnost
o Pregled uiteljske dokumentacije (IOOP)
o Voenje dokumentacije o radu
6. OSTALI POSLOVI 3 134
Suradnja s ravnateljem i lanovima strune
slube
Obavljanje dunosti predsjednika Školskog
strunog povjerenstva za utvrivanje
obrazovanje Osjeko-baranjske upanije (72 sata)
Suradnja s Centrom za socijalnu skrb
Suradnja s Udrugom za pomo mentalno
retardiranim osobama akovo
Razrednih vijea
defektologa
Administrativni poslovi
Nepredvidivi poslovi
56
Oznaka
1.1. Izrada godišnjeg plana i programa 9.mj. 15
1.2. Sudjelovanje i pomo u godišnjem planiranju i
programiranju rada uitelja: lektira i dr. 6. – 9. mj. 15
1.3. Planiranje rada i programa za pouavanje uenika za
samouenje 8. - 9. mj. 15
1.4. Planiranje plana i programa za javnu i kulturnu
djelatnost škole 9. - 6. mj. 15
1.5. Planiranje timskog rada u knjinici 9. – 6. mj. 12
1.6. Priprema i pisanje izvješa o radu (za školska i
upanijska vijea)
2.2.
organizacijom i radom knjinice i nainom njena
korištenja
2.3. Pouavanje uenika za samouenje: individualni rad,
rad s malom grupom, rad s velikom grupom 9. – 6. mj. 30
2.4. Istraivaki rad 9. – 6. mj. 50
2.5. Organizirano i sistematsko upoznavanje uenika s
knjigom 9. – 6. mj. 150
2.6. Pomo pri izboru knjiga 9. – 6. mj. 50
2.7. Upuivanje uenika na uporabu razliitih izvora
znanja (enciklopedije, leksikoni i dr.) 9. – 6. mj. 150
2.8. Pomo pri izradi referata i obrade tema iz pojedinih
podruja 9. – 6. mj. 50
2.9. Organiziranje nastavnih sati u knjinici 9. – 6. mj. 20
2.10. Upoznavanje s drugim knjinicama 9. – 6. mj. 10
3. PRIPREMANJE ZA RAD 9. – 6. mj. 130
4. POSLOVI VEZANI ZA INFORMACIJSKU
DJELATNOST 9. – 6. mj. 132
57
4.1.
informacija prema zahtjevima nastavnog plana i
programa
4.3. Rad na informiranju korisnika o novoizašlim
knjigama i asopisima 9. - 6. mj. 10
4.4. Organiziranje tematskih i dugih izlobi 9. – 6. mj. 20
Korisniki upiti – razne obavijesti 9. – 6. mj. 30
4.5. Pouavanje korisnika o snalaenju u knjinici 9. – 6. mj. 20
4.6. Informacije vezane uz razliita podruja: ekologija,
obljetnice, znaajne datume i sl. 9. – 6. mj. 10
5. POSLOVI VEZANI UZ STRUNU
DJELATNOST 8. – 7. mj. 340
5.1. Organizacija i voenje rada u knjinici i itaonici 9. – 6. mj. 15
5.2. Izgradnja knjinog fonda: nabava knjiga i ostale
grae 9. – 6. mj. 15
5.3. Proišavanje knjinog fonda 40
5.4. Prijem i sreivanje periodike za uenike i nastavnike 60
5.5. Inventarizacija knjinine grae 9. - 6. mj. 80
5.6. Katalogizacija knjinine grae 9. – 6. mj. 80
5.7. Tehnika obrada knjinine grae 9. – 6. mj. 50
6. POSLOVI VEZANI UZ UVANJE I ZAŠTITU
KNJININE GRAE 9. – 6. mj. 20
6.1. Otpis i revizija fonda tijekom
godine
10
7. POSLOVI VEZANI UZ ŠKOLSKU KNJINICU
KAO CENTAR KULTURNE DJELATNOSTI 9. – 6. mj. 60
7.1.
Sudjelovanje u planiranju kulturne i javne djelatnosti
škole
Uskrs, Dan škole i sl. 9. – 6. mj. 10
7.3. Postavljanje tematskih i drugih izlobi 9. – 6. mj. 10
58
8.1. Praenje strune knjiniarske i druge literature,
strunih recenzija i prikaza knjiga 8. - 6. mj. 20
8.2. Praenje djeje i literature za mlade 8. – 6. mj. 25
8.3. Suradnja s ostalim knjinicama 8. – 6. mj. 5
UKUPNO 223 radna dana 1784
59
6.1. Plan rada Školskog odbora
Mjesec Sadraj rada Izvršitelji
Listopad Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog
kurikuluma za 2020./2021. školsku godinu ravnatelj
Veljaa
Analiza ostvarenja Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog
kurikuluma
ravnatelj
Lipanj/
kolovoz
plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma i Razvojnog plana
škole
ravnatelj
Mjesec Sadraj rada Izvršitelji
kurikuluma za školsku godinu 2020./2021.
ravnatelj
SRS
Studeni
Analiza provedbe Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog
kurikuluma
Razvojni plan škole – aktivnosti koje nas oekuju
ravnatelj
SRS
Uspjeh uenika i odjela na kraju prvog polugodišta
Izvješe o tijeku provedbe kurikularne reforme „Škola za ivot“
Razvojni plan škole – izvješe o tijeku izrade
o Struna tema: „Škola za ivot“: Vrednovanje (pedagoginja)
ravnatelj
Analiza provedbe Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog
kurikuluma
Razmatranje prijedloga novog Razvojnog plana škole
Struna tema: „Škola za ivot“: Primjena digitalnih alata u nastavi
– prednosti i nedostaci (Maja Vuka i Mira Raci)
ravnatelj
SR
Analiza provedbe Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog
kurikuluma
Struna tema: „Škola za ivot“: Istraivanje akovake katedrale –
prikaz projekta u nastavi tehnike i likovne kulture (Sanja Vidovi)
ravnatelj SRS
Tim za
Analiza provedbe Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog
kurikuluma
Priprema obiljeavanja Dana škole
Analiza provedbe Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog
kurikuluma
Organizacija proslava Dana škole
ravnatelj
KUD
SRS
Lipanj
Analiza provedbe Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog
kurikuluma
Uspjeh uenika na kraju nastavne godine
Upuivanje uenika na razredne i predmetne ispite i dopunski rad
ravnatelj
SRS
61
Lipanj
rada
ravnatelj
SRS
Srpanj
Okvirne pripreme za organizaciju nove školske godine (zaduenja
uitelja)
ravnatelj
SRS
Kolovoz
ravnatelj
SRS
Sjednica Vrijeme
2. Formiranje odjela u novoj školskoj godini
3. Informiranje o novim uenicima
4. Posebne odgojno-obrazovne potrebe uenika – primjerenim
programom obrazovanja, potreba utvrivanja, daroviti
5. Rad razrednika i suradnja lanova razrednog vijea
6. Suradnja sa struno razvojnom slubom
7. Ostala tekua problematika
3. Odgojna situacije u razrednom odjelu – analiza /pedagoške mjere
4. Ostvarena suradnja s roditeljima uenika
5. Ostala tekua problematika
1. Izvješe o realizaciji NPP-a i predmetnih kurikuluma u odjelu
2. Analiza uspjeha uenika
4. Ostvarena suradnja s roditeljima uenika
5. Ostala tekua problematika
2. Analiza uspjeha uenika – mjere za poboljšanje
3. Odgojna situacije u razrednom odjelu – analiza/pedagoške mjere
4. Ostvarena suradnja s roditeljima uenika
5. Ostala tekua problematika
1. Izvješe o realizaciji NPP-a o predmetnih kurikuluma u odjelu
2. Analiza uspjeha uenika na kraju nastavnog rada (upuivanje
uenika na ponavljanje razreda, dopunski rad, razredne i
62
vladanja uenika/pedagoške mjere
5. Ostala tekua problematika
predmetnih ispita
3. Upuivanje uenika na popravni ispit
7.
2. Utvrivanje vladanja uenika
6.4. Plan rada Vijea roditelja
Mjesec Sadraj rada Izvršitelji
1. Plan i program Vijea roditelja za školsku godinu 2020./2021.
2. Izvješe o radu škole u školskoj godini 2019./2020.
3. Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog
kurikuluma za školsku godinu 2020./2021.
4. Tekua problematika
ravnatelj
SRS
veljaa
2021.
1. Izvješe o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada škole i
Školskog kurikuluma za prvo polugodište
2. Izvješe o tijeku provedbe kurikularne reforme „Škola za ivot“
3. Razmatranje prijedloga novog Razvojnog plana škole
4. Postignua uenika tijekom prvog polugodišta
5. Tekua problematika
kvalitetu
kolovoz
2021.
1. Izvješe o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada škole i
Školskog kurikuluma na kraju nastavne/školske godine
2020./2021.
2. Izvješe o tijeku provedbe kurikularne reforme „Škola za ivot“
3. Realizacija Razvojnog plana škole u školskoj godini 2020./2021.
- izvještaj
5. Tekua problematika
Mjesec Sadraj rada Nositelji
predsjednika
2. Razmatranje prijedloga plana i programa rada Vijea uenika za
školsku godinu 2020./2021. i usvajanje
3. Izvještaj o škole u školskoj godini 2019./2020.
4. Prijedlozi uenika
Martina
Petrovi
veljaa
2021.
1. Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada škole i
Školskog kurikuluma
3. Postignua uenika tijekom prvog polugodišta
4. Prijedlozi uenika
5. Tekua problematika
Martina
Petrovi
lipanj
2021.
1. Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada škole i
Školskog kurikuluma na kraju nastavne/školske godine
2. Realizacija Razvojnog plana škole u školskoj godini
3. Osvrt na razredno i školsko ozraje u školskoj godini
4. Postignua uenika u tijeku nastavne/školske godine
5. Prijedlozi uenika
6. Tekua problematika
7.1. Struno usavršavanje u školi
7.1.1. Školska struna vijea
dobre prakse
Ivana H. M.
Mira Raci
Maja Vuka
izraditi video-lekciju?
o Analogija u pouavanju
dobre prakse u nastavi
dobre prakse u nastavi
Davor Ondrašek
radnog odgoja u starijoj
Sadraj permanentnog
digitalnih alata u nastavi –
akovake katedrale – prikaz
likovne kulture
uitelji mentori
i uitelji
7.2.1. Struna usavršavanja na upanijskoj razini
Organizator usavršavanja Namijenjeno Vrijeme ostvarenja Planirani broj
sati
Organizator usavršavanja Namijenjeno Vrijeme ostvarenja Planirani broj
sati
RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE
8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti
Mjesec
MjesMj
esec
uenika
panoi)
X.
razreda)
knjiniarka
razred) i Katarina
na podruju školskog dvorišta,
prikazivanje uenikih
filmskim izraajnim
svaka tri tjedna predstavljanje
tim alatima kao projektna
3. 11.)
18. 11.
suradnji sa upanijom
predstava
XII.
strunog vijea
panoa
14.2. Valentinovo
smotri
III.
jezika – izraivanje
glagoljinih slova,
svi razrednici, uitelji
razred)
glagoljina slova, ukrase,
organiziraju glagoljaški sajam
napuštene ivotinje
vrsta kazališta, izloba i
autorskih prava (8. razred)
Mjesec posveen Uskrsu (4.
4.) - (proljetni odmor za
Maja Vuka
razred)
medija, autorska prava,
Obiljeavanje Dana škole
uitelja u školskoj knjinici
Mjera Aktivnosti Nositelj Vrijeme
rubeola, zaušnjaci)
o 8. razred – Di-Te+IPV (difterija, tetanus i
djeja paraliza)
Zavod za javno
i sposobnosti s obzirom na odabir zvanja te
najpovoljnijeg daljnjeg obrazovanja
ispitivanje vida i vida na boje
o 6. razred - mjerenje tjelesne teine i visine,
pregled kraljenice
Školska
ambulanta
Namjenski
pregledi
zdravstvene kulture
natjecanja
program
programa školovanja
šupljine
promjene u pubertetu
- Informiranje uenika i
roditelja o HPV
razvojne dobi
akovo
Mjesec Sadraj rada Izvršitelji
71
populacija
Vrijeme
provedbe
nasilje meu mladima
promocija pro-socijalnog, preventivnog i
emocionalnih vještina kod djece i mladei;
podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u
ouvanju ivotne, školske i radne okoline.
Komponente projekta:
PU Osjeko-
baranjska – Odjel
Svrha projekta: upoznavanje djece s
opasnostima od oruja, minskoeksplozivnih
broja stradavanja
Komponente projekta:
edukacija
Svrha: senzibilizirati uenike – posjetitelje
- meurazredna sportska natjecanja
školskog sportskog dana
„ivim ivot bez nasilja“ podprojekt Nasilniko ponašanje u obitelji i
što sad
PU Osjeko-
baranjska – odjel
prevencije, struno –
razvojna sluba
na prepoznavanje nasilnikog ponašanja.
tehnike mirnog rješavanja konflikata
nasilju
potrebi sigurnijeg i odgovornijeg korištenja
interneta od strane djece i mladih.
Komponente projekta:
edukacija
razreda – edukacija
PU Osjeko-
baranjska – odjel
prevencije, struno –
razvojna sluba,
kako bi se djeci osigurao siguran put od kue
do škole.
Komponente akcije:
edukacija
radom PP akovo.
problemu vršnjakog nasilja meu djecom i
mladima
razrednici, uiteljice,
svi uenici
za svrhu podizanje svijesti o potrebi
odgovornosti i kontrole prilikom korištenja
interneta kod svakog pojedinca.
uenike te edukacija roditelja putem
roditeljskih sastanaka.
DElete Cyberbullyng HR
s teškoama i njihovih vršnjaka koji nemaju
teškoe kao mogunost svoj djeci da ue,
igraju se i ive zajedno, te da se razviju u
osobe koje razumiju i poštuju jedni druge.
Komponente projekta:
razred)
cipelama“ (4. razrede)
skupina i 4. razreda redovnih odjela
struno – razvojna
sluba, uitelji
defektolozi, uiteljice
4. razreda
suradnikog odnosa sa svim osobama, a
naroito s onima s posebnim potrebama te
širenje etikih i moralnih vrijednosti.
Komponente projekta:
metodama i tehnikama uenja i pamenja.
Provedba:
psihologinja
unapreivanje uenja na nivou škole,
osposobljavanje uenika za kvalitetnije
planiranje uenja, razvijanje individualnog
primjenom najboljih metoda rada i naina
uenja s obzirom na poznavanje vlastitih
osobitosti i prednosti u uenju
ili online okruenju
„Shema školskog voa“
debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom
prehranom u djejoj dobi.
godine
Ministarstvo
poljoprivrede,
Svrha programa: razvitak svijesti o vanosti
zdrave prehrane te poboljšanje prehrambenih
navika djece.
Komponente programa:
Europski
poljoprivredni
djejeg siromaštva pruanjem nefinancijske
siromaštva.
za uenike u riziku
Osjeko-baranjska
zdravim nainom prehrane
na sjednicama razrednih vijea“
uvjetima, a zasad ne manifestiraju
smetnje prilagodbe i ponašanja
u savladavanju školskog gradiva ili
socijalnoj adaptaciji u razrednom
prevenciju neeljenih oblika ponašanja“
Dan borbe protiv alkoholizma
organizacijama koje djeluju u gradu u svrhu
kvalitetnijeg provoena slobodnog vremena
DVD, izviai, glazbena škola)“
nain.
Sadraj rada Mjesec Izvršitelji Suradnja i izvori
Predavanja, prezentacije i radionice
zanimanja?
upis u I. razred srednje škole
o Poznajem li sebe?
o Ispitajte svoje potencijale!
dokumentaciji putem
Nacionalnog informacijskoga
škole (NISpuSŠ)
škole?
izbor zanimanja“
prema planu
upis u I. razred srednje škole
o Upoznavanje roditelja s nainom
prijave za upise te potrebitoj
dokumentaciji putem
Nacionalnog informacijskoga
škole (NISpuSŠ)
teškoama u razvoju.
školama grada akova –
upoznavanje s obrazovnim
i RH.
tijekom nastavne
uenicima pri radu u sustavu.
Prikupljanje i dostavljanje
roditelje
1. Godišnji planovi i programi rada uitelja
2. Godišnji izvedbeni kurikulum uitelja „Škola za ivot“
3. Školski kurikulum
5. Raspored sati
Na osnovi lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i lanka 10.
Statuta Osnovne škole „Vladimir Nazor“ akovo, a na prijedlog Uiteljskog vijea, Vijea roditelja
i ravnatelja škole, Školski odbor na sjednici odranoj 7. listopada 2020. godine donosi
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2020./2021. ŠKOLSKU GODINU.
Ravnatelj: Predsjednik školskog odbora