godiŠnji plan i program rada Škole za školsku … · 2013-10-15 · godiŠnji plan i program...

of 66 /66
1 OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA METKOVIĆ Metković,30.rujna 2013. Na temelju članka 24. st.2. Statuta škole, Školski odbor Osnovne Škole don Mihovila Pavlinovića Metković, na sjednici održanoj 30.09.2013.godine na prijedlog ravnatelja donosi GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu Ravnatelj: Predsjednik Školskog odbora: ------------------------------------- -------------------------------------------- / Petar Jakić/ / Josip Vuletić/

Upload: others

Post on 22-Feb-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

1

OSNOVNA ŠKOLADON MIHOVILA PAVLINOVIĆA METKOVIĆ

Metković,30.rujna 2013.

Na temelju članka 24. st.2. Statuta škole, Školski odbor OsnovneŠkole don Mihovila Pavlinovića Metković, na sjednici održanoj 30.09.2013.godinena prijedlog ravnatelja donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu

Ravnatelj: Predsjednik Školskog odbora:

------------------------------------- --------------------------------------------/ Petar Jakić/ / Josip Vuletić/

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

2

Sadržaj : str.

I. OPĆI PODACI O ŠKOLI 31.Obilježja školskog područja 42. Prostorni uvjeti 42.1 Unutrašnji školski prostor2.2 Knjižni fond školske knjižnice

4

2.3 Vanjski školski prostor- okoliš2.4. Nastava sredstva i pomagala2.5 Plan obnove i adaptacijeII.Izvršitelji poslova- kadrovski uvjeti 51.Podaci o učiteljima i stručnoj zastupljenosti 6-81.1 Podaci o radnim zaduženjima djelatnika 8-91.2 Podaci o učiteljima pripravnicima 101.3 Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima 101.4 Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju 10-111.5 Podaci o ostalim djelatnicima i njihovim zaduženjima 12III. Godišnji kalendar rada 13IV. Podaci o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada 141. Podaci o razrednim odjelima 14-152.Podaci o učiteljima razrednicima 16-173. Podaci o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada 184. Dežurstva učitelja 195. Raspored sati I.-IV. 206. Raspored sati V.-VIII. 217. Vremenski raspored sati 22

V. Godišnji fond sati nastavnih predmeta po razrednim odjelima 231. Plan izborne nastave 24-25

2. Plan izvanučionične nastave 26-283. Rad po prilagođenom programu 294. Dopunska nastava 30-315. Dodatna nastava 32-336. Plan izvannastavnih aktivnosti 23-267. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti 348. Kulturna i javna djelatnost škole 359. Briga škole za zdravstvenu, socijalnu i ekološku zaštitu učenika 35-3610. Planovi permanentnog usavršavanja 37VI. Plan rada stručnih organa1. Plan rada učiteljskog vijeća2. Plan rada razrednog vijeća3. Plan rad školskog odbora4. Plan rada vijeća roditelja5. Plan rada vijeća učenika6. Plan rada ravnatelja i stručnih suradnika7. Plan rada razrednika8. Planovi rada ostalih djelatnika

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

3

Sukladno članku 28. st.8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te članku 24.

toč.2.al.2. Statuta Osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića Metković, Školski odbor, donio je dana, 30.rujna

2013. godine

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLEZA ŠKOLSKU GODINU 2013./14. godinu

I.OPĆI PODACI O ŠKOLI I UVJETIMA RADA

OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆAAdresa Alojzija Stepinca 2broj i naziv pošte 20 350 MetkovIćtelefonski broj : tajništvo 020 686 098fax.broj 020/685 948telefonski broj : ravnatelj 020 686 770e-mail adresa [email protected] adresa: www.os-pavlinovica-metkovic.skole.hrOIB škole: 29791792429Šifra škole: 19-049-002županija DUBROVAČKO-NERETVANSKAgrad METKOVIĆ

BROJ UČENIKAod 1. do 4. razreda 354od 5. do 8. razreda 418Područna škola Vid 28Područna škola Prud 14

UKUPNO 814Broj učenika putnika: 69Broj smjena/početak i završetak 2 / početak u 7,30- 12,40 i 13,00- 18,10

BROJ RAZREDNIH ODJELArazredne nastave 19kombinacija 2predmetne nastave 18UKUPNO 39

BROJ DJELATNIKAučitelja razredne nastave 21učitelja predmetne nastave 35vjeroučitelja 5stručnih suradnika 4administrativno i tehničko osoblje 13ravnatelj 1UKUPNO 79Broj mentora / savjetnika 8/0Broj voditelja ŽSV-a: 3ravnatelj PETAR JAKIĆpredsjednik školskog odbora JOSIP VULETIĆ

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

4

1. OBILJEŽJA ŠKOLSKOG PODRUČJA

Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića Metkovi, kao matična škola, smještena je na desnoj obali rijeke

Neretve i pokriva područje grada Metkovića veličine 20 četvornih kilometara. Škola ima i dvije područne škole, u

Vidu i u Prudu.

Školu pohađaju i učenici iz Vida i Pruda , naselja koja prostorno pripadaju gradu Metkoviću i udaljena su 5

odnosno 7 kilometara od grada i to samo učenici od 5. do 8. razreda, kojima je organiziran besplatan prijevoz.

Učenicima od 1. do 4. razreda nastava je organizirana u područnim školama u Vidu i Prudu u tri čista i 2

kombinirana razredna odjela.

Školu pohađaju i učenici iz Gabela Polja ( naselje uz grad Metković) kojima je matična škola u Čapljini

(udaljena 10 km).

2. PROSTORNI UVJETI2.1 UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTOR

Nastava se odvija u školskoj zgradi površine 3600 m2 i koja je otvorena za školsku godinu 1979/1980.

Prostor škole sada nije dostatan za odvijanje svih planiranih programa rada s djecom u isto

vrijeme.Izgradnjom nove škole (pored postojeće) i prijelaz na jednosmijenski rad, riješili bi se svi problemi

vezani uz prostor škole.

Nastava se izvodi u 8 učionica razredne nastave, dok se predmetna nastava izvodi u specijaliziranim

učionicama :

o 2 za hrvatski jezik

o 2 za engleski jezik

o 2 za matematiku

o 1 za povijest

o 1 za zemljopis

o 1 za kemiju

o 1 za biologiju

o 1 za tehničku kulturu

o 1 za glazbenu kulturu

o 1 za likovnu kulturu

o 1 za fiziku

o 1 za vjeronauk

o 1 za informatiku.

2.2 Knjižnica i knjižni fond

Škola ima knjižnicu opremljenu dječjim časopisima,stručnim časopisima, listovima, knjižnim fondom za

potrebe programa hrvatskog jezika, stručnom literaturom, TV u boji, video, kompjutorom i drugom potrebitom

opremom.

Knjižni fond školske knjižnice je: 7456 knjige od čega je 4289 učenički fond, a 3167 učiteljski fond.

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

5

Škola je pretplaćena na 9 tiskovina,jedne novine i osam časopisa.Knjižni fond broji 120 VHS, 49 audio-kazeta,

67 CD-a i 6 DVD-a.

OSTALI UNUTARNJI PROSTORI:

Škola ima radionicu za potrebe kućnih majstora, specijaliziranu prostoriju za rad kuhinje pripremu učeničkih

marendi.. Raspolaže prostorima za rad ravnatelja, pedagoga-psihologa-defektologa, tajnika i računovođe, te

zbornicu.

U sklopu škole je tjelesna dvorana koja zadovoljava potrebe za realizaciju programa TZK i drugih športskih

aktivnosti.

U sklopu škole je stan za stambene potrebe domara-kućnog majstora, te kotlovnica centralnog grijanja.

U školi su i 6 sanitarnih čvorova koji pokrivaju sve potrebe učenika i zaposlenika.

Područna škola u Vidu ima 4 učionice razredne nastave,zbornicu, hodnik, sanitarni čvor i dva stana za

učitelje, te kotlovnicu centralnog grijanja.

Područna škola u Prudu ima dvije veće i jednu manju učionicu razredne nastave,čajnu kuhinju,

zbornicu,hodnik, sanitarni čvor,kotlovnicu centralnog grijanja.

2.3 PLAN OBNOVE I ADAPTACIJEU ovoj školskoj godini planiraju se slijedeći radovi, kako bi se poboljšali uvjeti rada u školi: Projekt za

saniranje krovišta u PŠ Vid, gradnja nadstrešnice za učenike putnike je i dalje nerealiziran zbog nedostatka

sredstava, ali je i dalje u planu , nastavak izmjene rasvjetnih tijela u u 14 učionica,brušenje i lakiranje

parketa,postavljanje crpke za vodu iz podzemlja, rekonstrukcija sanitarnih čvorova (6) je također planirano,ali

ovisi o raspoloživim sredstvima, zamjena dotrajalih prozora na matičnoj školi je realizirana,a plan za područne

škole (PŠ Vid- vrata) ostaje..Planira se nastavak klimatizacije11 učionica, rekonstrukcija kanalizacijske mreže,

ugradnja automatike za centralno grijanje, ličenje fasade škole 6učionica i dvorane za TZK. Realizacija

planiranog ovisi o raspoloživim sredstvima, kojih je sve manje.

2.4 NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

Škola je dobro opremljena nastavnim sredstvima i pomagalima (audiooprema,videooprema,informatička

oprema ).

Škola je opremljena sa: 58 kompjutora, 17 CD projektora, 7 grafoskopa, 20 TV prijamnika, 20 DVD uređaja.

Za ovu školsku godinu, planira se zamjena dotrajalih sredstava i pomagala,dopuna postojećeh,a sukladno

raspoloživim financijskim sredstvima, te je u tu svrhu nabavljeno 4 nova kompjutora,kojima su se zamjenili

najstariji.

2.5 VANJSKI ŠKOLSKI PROSTOR

Uz samu školsku zgradu matične škole, izgrađeni su športski tereni za potrebe realizacije programa tjelesne

i zdravstvene kulture, te za ostale izvannastavne športske aktivnosti: igralište za mali nogomet, atletska staza,

asfaltirano igralište za rukomet, košarku, odbojku, tenis, skakalište za skok udalj u uvis, bacalište za kuglu. Uz

školska športska igrališta nalazi se i veliko nogometno igralište. Škola ima tri ulaza , glavni gdje se nalazi

školski trg i veliki travnjak sa zasađenim trajnicama najrazličitije vrste, te ulaz za učenike nižih razreda i ulaz

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

6

(natkriven) za učenike viših razreda. Školsko dvorište je prostrano i uređeno. Škola je okružena velikim vrtom

( 4800 m2),koji je zasađen brojnim sadnicama (cvjeća, drveća grmova), trava se redovito kosi, tako da je

zahvaljujući svojoj ljepoti proglašavan najljepšim vrtom u Županiji. Pored škole se nalazi parking, površine 780

m2, a uz parking se nalazi nasad .Vanjski školski prostori u potpunosti zadovoljavaju potrebe škole.

U planu je urediti prostor oko parkinga ( sadašnje igralište za djecu predškolskog uzrasta),prostor

oko maslina (ograda-zid), nabaviti nove sadnice za školski vrt, te proširiti sustav za natapanje zelenih

površina.Realizacija planiranog, ovisit će o raspoloživim sredstvima.

II. IZVRŠITELJI POSLOVA - KADROVSKI UVJETI U školskoj 2013./2014. godini je bilo promjene broja razrednih odjela, upisan je jedan razredni

odjel 5. razreda manje u odnosu na prethodnu školsku godinu. Ove školske godine odlaskom dva

zaposlenika u mirovinu, javila se potreba za učiteljem TZK i engleskim jezikom.Preraspodjelom

satnica zaposlenika u radnom odnosu,pokrivene su sve ostale potrebe, sukladno odredbama

Kolektivnog ugovora. Nastava je stručno zastupljena.

1. PODACI O UČITELJIMA I STRUČNOJ ZASTUPLJENOSTI

Ime i prezimegod.rođ. staž struka

školskasprema predmet

IVAN BARBARIĆ 1965. 35 RN VŠS razredna nastava

VINKA BEBIĆ 1950. 42 RN VŠS. razredna nastavaZRINKA BORAS 1978. 6 prof.glaz.k. VSS glazbena kulturaŽELJAN BRLJEVIĆ 1960. 30 RN VŠS razredna nastavaNATALI BUBALO 1968. 21 RN VŠS razredna nastavaSUZANA BUBALO 1967. 25 RN VŠS razredna nastavaKETI PETROVIĆ 1966. 22 nastav.pov VŠS povijestMARIJA DODIG 1957. 31 RN VŠS razredna nastavaNIKOLINA DOKO 1976. 17 prof.raz.na VSS razredna nastavaMAJA DUJMOVIĆMUSTAPIĆ 1960. 19 RN VŠS razredna nastavaJELENA GALOV 1981. 5 Prof. TZK VSS tjel. i zdrav.kulturaDAVORKA GOVORKO 1956. 36 RN VŠS razredna nastavaANKICA JAKIĆ 1959. 29 RN VŠS razredna nastavaVERA JELČIĆ 1958. 34 RN VŠS razredna nastavaDRAGICA JERKOVIĆ 1957. 35 RN VŠS razredna nastavaVERA JERKOVIĆ 1960. 28 nast.mate. VŠS matematikaELENA BAFFO 1975. 10 RN VSS razredna nastavaIVANA JERKOVIĆ 1980. 5 prof.biol.k VSS prirodaZRINKA BAĆE 1977. 7 prof.biol.ke VSS priroda.biol.kemijaMARINKA JURKOVIĆ 1963. 25 prof.hrv.jez VSS hrvatski jezikSANJA JURKOVIĆ 1980. 6 prof.hrv.jez VSS hrvatski jezikLJUBICA KRALJEVIĆ 1948. 44 RN SSS razredna nastavaKRISTINA LAURA 1978. 5 prof.njem.j VSS njemački jezik

JELICA LAZAREVIĆ 1975. 10dipl.ing.strojarstva VSS

teh.kultura iinformatika

BOŽIDAR LOVRIĆ 1954. 30 prof.povijesti i c. VSS Povijest

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

7

MARIJA MAJSTROVIĆ 1951 40 RN VŠS. razredna nastaNEVENKA MAREVIĆ 1950. 40 RN SSS razredna nastava

NEVENA MATAGA 1978. 11 RN VSS razredna nastava

IVANKA MANENICA 1969. 17 prof.engl.j VSS engleski jezi

IVONA MARTINOVIĆ 1979. 11 prof.hrv.jez VSS engleski jezik

DIANA GLUŠČEVIĆ 1982. 7prof.eng.j. igeografije VSS geografija

SENAD NOVAKOVIĆ 1957. 28prof.teh.k. ifizike VSS fizika

TONĆIKA POPOVIĆ 1966. 22 RN VŠSrazredna nastava

KATICA MATIN 1965. 22nastavnikbiol.kemije VŠS

priroda i biologija

FILIP MEDAK 1984. 2 prof.kineziolog. VSS tjelesna i zdr.kult.

MARIJA RAIČ RAGUŽ 1981. 5 prof.matem. VSSmatematika

DRAŽENKA MAREVIĆ 1963. 7nastavnikmatem i fiz. VŠS matematika

MARIJA BUBALO 1970 2nastavnikmatematike VSS matematika

DUBRAVKA ŠEŠELJ 1954. 38 nast.lik.kult VŠS likovna kultura

NINO ŠEŠELJ 1974. 11 prof.TZK VSStjelesna izdravstvena kultura

ANA ŠIMOVIĆ 1981. 6 prof.njem,j VSSnjjemački jezik

ANA ŠUTALO 1982. 6 prof.eng.j VSSengleski jezik

ANA TOT 1974. 13 prof.eng.j VSS engleski jezikKATICA VLADIMIR (V) 1958. 31 RN VŠS razredna nastavaKATICA VLADIMIR (N) 1956. 32 prof.engl.j VSS engleski jezik

JOSIP VULETIĆ 1980. 9prof.engl.injem.jezika VSS engleski i njemački

č.s.MARIJA CVITANOVIĆ 1958. 34 vjeroučiteljica VŠS vjeronaukKREŠIMIR JURIĆ 1975. 11 dipl.teolog VSS vjeronaukTOMISLAV MEDAK 1974. 12 dipl.teolog VSS vjeronaukVINKA SOKOL 1986. 1 mag.katehetike VSS vjeronaukMARINKO TOŠIĆ 1969. 16 dipl.teolog VSS vjeronauk

ANTE BULJUBAŠIĆ 1984. 3prof.geografije.ipovij. VSS geografija

DANIJELA TUTAVAC 1980. 7 dipl.učitelj VSS razredna nastava

ANA JOGUNICA 1985. 3prof.hrvatskogjezika VSS hrvatski jezik

MARIO KLOBUČIĆ 1981. 6Prof.informatikei teh.kulture VSS Informatika

JOSIP ŠPRLJE 1976. 4

Magistarinženjerelektrotehnike VSS tehnička kulture

NIKOLINA JERKOVIĆ 1977. 16 RN VŠS razredna nastavaSLAVICA ILIĆ 1981. 1 prof.hrvatskog j. VSS hrvatski jezikLjUPKA SRŠEN GUTIĆ 1971. 16 prof.glaz.kulture VSS glazbena kulturaŽELJKA ĆELIĆ 1981. 6 prof.rehabilitator VSS rehabilitacija

HELENA BJELIŠ 1975. 7prof.hrvatskogjezika VSS hrvatski jezik

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

8

PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE1.1 TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA UČITELJA PREDMETNE NASTAVE

UKUPNO

predmet ime i prezime razredi

red.nest.

izborna

razrednik INA DD. DP

Ukupnneposr.rada

Ostaliposlovi

tjedno

godišnje

Hrvatskijezik Ivona Martinović 7a,7b 8 - 2 1 1 1 13 7 20 1004

Slavica Ilić 5a, 5b 10 - - 1 1 1 13 7 20 1004

Ana Jogunica 6c,7e 9 - 2 1 2 2 16 6 22 1004,4MarinkaJurković 6ab,8ab, 18 - 2 2 ž.v - - 22 18 40 2008

Helena Bjeliš 5d,6e 7cd 18 - 2 1 1 1 23 17 40 2008

Sanja Jurković 5c,6d,8cd, 18 - 2 - 1 1 22 18 40 2008

Likovnakultura Dubravka Šešelj

5abcd,6abcde7abcde,8abcd 18 - -

2est.2 žv - - 22 18 40 2008

Glazbenakultura

Ljupka SršenGutić

4cd,5acd,6abcde7cde,8cd 15 - 2

3zbor - - 20 20 40 2008

Zrinka Boras 4ab Vid , 5b,7ab, 8ab 8 - - 2ork. - - 10 10 20 1004Engleskijezik

Katica Vladimir 3ab,4b, 6a,7ab,8ab 21 - - - 2 - 23 17 40 2008IvankaManenica

1c,2c,5cd,6d,7d8d 19 - 2 - 1 22 18 40 2008

Ana Šutalo1a,2ab, Prud,5ab,6c

19 - 2 - 1 22 18 40 2008

Ana Tot 2d,4d, ,6e,7ce, Vid 19 - 2 1 - 22 18 40 2008

Josip Vuletić 1bd,3cd,4ac,6b,8c 18 - 2 1 1 22 18 40 2008Njemačkijezik

Ana Šimović4a,4b,5ab,6ab,6abc -5grupa 10 - - 2 - 12 7 19 938,8

Kristina Laura

4c,4d,5c,5d,6de,7a,7b,7cde,8ab,8cd-10grupa - 20 - - 2 - 22 16 38 1255

MatematikMarija RaičRaguž 5a,6ab,8a 16 - 2 - 2 2 22 18 40 2008

Vera Jerković 5b,6c,7ab,8b 20 - - - 1 1 22 18 40 2008

Marija Bubalo 5c,6d,7c,8c/ 7c fizika 18 - - - 2 2 22 18 40 2008DraženkaMarević 5d,6e,7de,8d 20 - - - 1 1 22 18 40 2008

Pr.biol.kemij Ivana Jerković

Pr./ 5abcd,6ade k/ 7cde,8cd 22 - - - 1 - 23 17 40 2008

Zrinka Baće

Pr/. 6bcb. / 7ab,8abk./ 8ab, 7ab 20 - 2 - 1 - 23 17 40 2008

Katica Matinb./ 7cde, 8cd

10 - - - - - 10 8 18 903,6

FizikaSenadNovaković

fiz/ 7abde,8abcd16 - -

2zaš.4raspored 1 - 23 17 40 2008

Teh.kultur Jelica Lazarevićteh/5d,6de,7cde,8cd 8 10 2 - - - 20 20 40 2008

Josip Šprlje 5abc,6abc,7ab,8ab 10 - - - - - 10 10 20 1004

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

9

Informatik. Jelica Lazarević5ab,5ab,5cd,6de,6abc- 5 grupa 10 - - - - - - - -

Mario Klobučić 7ab,7ce,8ab, 8cd- 4 gr - 8 - - - - - 7 15 753

Povijest Božidar Lovrić 5cd,6de,7cde, 8cd 18 - 2

2pritužbe 2 - 24 16 40 2008

Keti Petrović 5ab,6abc,7ab,8ab 18 - 2 - 2 1 23 17 40 2008

Geografija Diana Gluščević 5abcd,6abc,8ab 16 - 24rasp 1 - 23 17 40 2008

Ante Buljubašić 6de,7abcde, 8cd 18 - 2 2 - 22 18 40 2008Tjelesna izdravstvena kultura Filip Medak 5ab,7ab,8ab 12 - 2 - - - 14 11 25 2008

Jelena Galov 6abc 6 - - - - - 6 5 11 552,2

Nino Šešelj 5cd,6de,7cde,8cd, 18 - - 2 ššk2sind - 22 18 40 2008

Vjeronauk Vinka Sokol 2b,4cd,7c - 8 - - - - - 8 15 753

Č.s. MarijaCvitanović

1abcd,2acd,3abcd,- 22 - - - - 22 18 40 2008

Krešimir Jurić Prud 1-4 - 4 - - - - 3 7 351.4

Tomislav Medak5cd,6de,7de, 8cd,Vid 1-4 - 22 - - - - 22 18 40 2008

Marinko Tošić 5ab,6abc, 7ab,8ab,4ab - 22 - - - - 22 18 40 2008

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

10

TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

UKUPNOIme i prezimeučitelja Razred Redovna

nastavaRad

razrednikaDopunska

nastavaDodatnanastava INA

Ukupnoneposre.

rad

Ostaliposlovi Tjedno Godišnje

Marija Majstrović 1.a 16 2 2 1 1 22 18 40 2008

Suzana Bubalo 1.b 16 2 2 1 1 22 18 40 2008

Natali Bubalo1.c 16 2 2 1 1 22 18 40 2008

Marija Dodig1d 16 2 2 1 1 22 18 40 2008

Željan Brljević 2.a 16 2 2 2 Sindik.povjer..

0 22 18 40 2008

Ljubica Kraljević2.b 16 2 2 1 1 22 18 40 2008

Vinka Bebić2.c 16 2 2 1 1 22 18 40 2008

Ankica Jakić2.d 16 2 Sind.pov. 0 0 18 22 40 2008

Maja DujmovićMustapić

2.PŠ Vid 16 2 2 1 1 22 18 40 2008

Nevena Mataga2. PŠ Prud 16 2 2 1 1 22 18 40 2008

Dragica Jerković 3.a 16 2 2 1 1 22 18 40 2008

Katica Vladimir 3.b 16 2 2 1 1 22 18 40 2008

Tonćika Popović 3.c 16 2 2 1 1 22 18 40 2008

Nevenka Marević 3.d 16 2 2 1 1 22 18 40 2008

Nikolina Jerković3.

PŠ Vid 16 2 2 1 1 22 18 40 2008

Sandra Krstičević1.i 3. PŠ

Prud 16 2 2 1 1 22 18 40 2008

Vera Jelčić 4.a 15 2 2 1 1 21 19 40 2008

Nikolina Doko 4.b 15 2 2 1 1 21 19 40 2008

Ivan Barbarić 4.c 15 2 2 1 1 21 19 40 2008

Davorka Govorko 4.d 15 2 2 1 1 21 19 40 2008

Elena Baffo1.i 4. PŠ

Vid 16 2 2 1 1 21 18 40 2008

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

11

1.2 PODACI O UČITELJIMA PRIPRAVNICIMA

Status pripravnika imaju:

Ime i prezime Struka Mentor Napomena

Sanja Medić Razredna nastava Nikolina Doko /zamjena/

Mara Volarević Razredna nastav Nevena MatagaBez zasnivanjaradnog odnosa

Lidija Čarapina Razredna nastava Ljubica Kraljević Bez zasnivanjaradnog odnosa

Stanislav Simat Povijest Božidar Lovrić Bez zasnivanjaradnog odnosa

Jelena Šiljeg Razredna nastava Ankica Jakić Bez zasnivanjaradnog odnosa

1.3. PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA

Red.br Ime i prezime God.rođ. staž Struka

Stupanjstručnespreme Radno mjesto

1. PETAR JAKIĆ 1949. 40 povijest-zemljopis VŠS RAVNATELJ

2. ŽANA DODIG 1964. 24 pedagog-psiholog VSS PEDAGOG

3. MARIJA MIOČ 1952. 39 Soc.ped.defektolog VSS DEFEKTOLOG

4. KATICA SALACAN 1976. 13 Mag.bibliot. VSS KNJIŽNIČAR

1.4. PODACI O ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKOM OSOBLJU

Red.br Ime i prezime God.rođ. staž Struka

Stupanjstručnespreme Radno mjesto

1. ANICA VEKIĆ 1953. 36 pravni fakultet VSS TAJNIK2. ANKA MATIĆ 1958. 33 ekonom fak. VŠS RAČUNOVOĐA3. VINKA ŠILJEG 1957. 30 krojačica SSS KUHAR4. INA PROTRKA 1953. 36 trgovac SSS SPREMAČICA5. KATICA MANENICA 1968. 23 krojačica SSS SPREMAČICA.6. NADA BEBIĆ 1961. 30 trgovac SSS SPREMAČICA7. ANĐELKA UJDUR 1970. 5 kuh.tehnolog. SSS SPREMAČICA8. MIRJANA BRLJEVIĆ 1958. 23 krojačica SSS SPREMAČICA9. MARIJA BRKIĆ 1966. 27 krojačica SSS SPREMAČICA10. MAŠA BJELOPERA 1967. 14 krojačica SSS SPREMAČICA11. MAŠA BUKOVAC 1967. 21 OŠ NSS SPREMAČICA

12. IVAN DOMINIKOVIĆ 1961. 28 električar SSSKUĆNIMAJSTOR

13. NEDO MARKOTA 1952. 40 automehaničar SSSDOMAR-ložač-kuć.majstor

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

12

1.5. PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA I NJIHOVIM ZADUŽENJIMA

Ime iprezime Radno mjesto Poslovi Radno vrijeme

Broj satitjedno

Anica Vekić tajnikadministrativno-pravni 7 – 15 40

Anka Matić računovođaračunovodstveno-financijski 7 – 15 40

Vinka Šiljeg kuharicapriprema i podjelamarendi 7-11 i 13-17

40

Ina Protrka spremačica Čišćenje 6-9 i 15-2040

KaticaManenica spremačica Čišćenje 6-9 i 15-20

40

Nada Bebić spremačica Čišćenje 6-9 i 15-2040

AnđelkaUjdur spremačica Čišćenje 6-9 i 15-20

40

MirjanaBrljević spremačica Čišćenje 6-9 i 15-20

40

Marija Brkić spremačica čišćenje 6-9 i 15-2040

MašaBjelopera spremačica čišćenje 6-8,30 i 12-14

23

MašaBukovac spremačica čišćenje 6-8 i 12-14

20

IvanDominiković kućni majstor Održavanje

6 – 14 ili12 – 20

40

NedoMarkota

domar-ložač-kućni majstor Čuvanje,održavanje

6 – 14 ili12 – 20,00

40

Spremačice u matičnoj školi rade po navedenom radnom vremenu uz napomenu da je svaka

spremačica jedan dan u tjednu dežurna jutri i popodne ii tada radi od 6-12 i od 18-20 (jutri) a kad je

dežurstvo popdne radi od 6-8 i od 12-18.

Domar-ložač-kućni majstor i kućni majstor rade u smjenama, jutarnja i popodnevna ,koje se tijekom

mjeseca naizmjenično mijenjaju.

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

13

III. GODIŠNJI KALENDAR RADA

GODIŠNJI KALENDAR RADA

Obrazovno Mjesec Broj radnih Broj nas Broj praz. Broj učen. Broj planiranih Napomenarazdoblje dana dana i ned. praznika poslova

I. IX. 21 21 5 - Dan hrvatskih voda 7.IX X. 22 21 5 - Dan učitelja 5.X.

Dan neovisnosti 8.X.Od 2 IX. 2013. Tjedan djeteta 2.-8.X.do 20. prosinca 2013. Svjetski dan hrane 16.X.

Dan kruha 16.X. Misijska nedjelja 21.X.

Dan UN 24.X. Svjetski dan štednje 31.X.

Listopad je mjesec knjigeXI. 20 20 5 - Dan mrtvih 1.XI.

Studeni je mjesec protiv ovisnosti(pušenje ,alkoholizam,

droga,...XII. 20 15 7 5 Sv. Nikola, 6.XII.

Dan prava čovjeka 10.XII.Ususret Božiću,blagdanu mira

II. i ljudske dobrote-radit ćemo / od 13.siječnja tijekom cijelog mjeseca prosinca.do 13.lipnja 2014./ Poseban program za Božić 18.XII.

Zimski odmor učenika od 23.XII.2013.. do 10.I.2014. I. 21 15 6 6 Dan priznanja R.Hrvatske 15.I. II. 20 20 4 - Karnevalska svečanost.Programi Znanost mladima,Lidrano,Natje-

canje u prometu. III. 21 21 5 - Nastavak programa iz veljače.

IV. 21 16 5 5 Proljetni odmor od 14.do 21.IV.2014. Međunarodni dan zdravlja 7.IV.

Dan planeta Zemlje 22.IV.V. 21 21 5 - Dan majki, svibanj

Dan škole,3.lipnja 2014.VI. 20 9 6 10 Oproštaj s učenicima osmih raz

Prigodni programi /za učenike osmih i prvih razreda/.

Podjela svjedodžbi za učenike I-VIII razredaVII. 23 - 4 23VIII. 19 - 7 19

Ukupno: 249 180 64 68

Redovita nastava u školskoj 2013./2014. počinje 2.rujna 2013. a završava 13.lipnja2014. (petodnevni tjedan). Broj radnih tjedana u prvom polugodištu je 16, u drugom 21,ukupno 37 tjedana. Broj nastavnih dana je 181, za Dan škole 3.lipnja je jedan manje,aod planiranog kalendara rada , moguća su odstupanja temeljem odluke nadležnih.

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

14

IV. PODACI O DNEVNOJ I TJEDNOJ ORGANIZACIJI RADA

1. PODACI O RAZREDNIM ODJELIMA .

BROJ ODJELA I UČENIKA PO ODJELIMA U MATIČNOJ I PODRUČNIM ŠKOLAMA U ŠKOLSKOJ 2013./2014. GODINI

Odjel Broj M Ž Ponavljači Putnika Došli iz Primjereni oblik Prehrana učenika Vid (5km) Prud ( 7km) druge šk. školovanja užina

1. a 19 9 10 - - - - - 10 b 21 9 12 - - - - - 11 c 22 11 11 - - - - - 10 d 23 9 14 - - - - 1 11Ukupno: 85 38 47 - - - - 1 422. a 23 15 8 - - - - - 12 b 22 13 9 - - - - 1 8 c 23 8 15 - - - - - 13 d 21 9 12 - - - - 1 11

Ukupno: 89 45 44 - - - - 2 443. a 24 11 13 - - - - - 20 b 23 10 13 - - - 1 - 10 c 24 9 15 - - - - 1 5 d 23 9 14 - - - - 1 10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ukupno: 94 39 55 - - - 1 1 45

4. a 21 14 7 - - - - - 10 b 19 13 6 - - - - 1 5 c 24 15 9 - - - - - 15 d 22 10 12 - - - - 2 10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ukupno: 86 52 34 - - - - 3 40

1.- 4. 354 174 180 - - - 1 7 171

Vid 1. 7 5 2 - - - - - -2. 7 1 6 - - ( kom.1.i 4) 1 -3. 11 7 4 - - - - 1 -4. 3 2 1 - - - - - -

Ukupno: 28 15 13 - - - - 2 -

Prud 1. 2 1 1 - - - - - -2. 7 6 1 - - (kom.1 i 3.) - -3. 5 1 4 - - - - 1 -4. 0 0 0 - - - - 1 -

Ukupno: 14 8 6 - - - - 2 -42 23 19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sv.1.-4. 396 197 199 - - - 1 9 171

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

15

5. a 24 15 9 - 4 3 - - 12 b 25 14 11 - 3 2 - - 12 c 24 13 11 - - - - 1 10 d 24 12 12 - - - - - 8Ukupno: 97 54 43 - 7 5 - 1 426. a 21 9 12 1 3 3 - - 8 b 21 12 9 - 2 3 - - 7 c 21 9 12 - 3 2 - 1 10 d 23 10 13 - - - - 2 10 e 21 9 12 - - - - 1 8Ukupno: 107 49 58 1 8 8 - 4 437. a 26 17 9 1 5 3 - - 13 b 26 13 13 - 5 3 - - 15 c 19 10 9 - - - - 1 8 d 22 11 11 - - - - - 5 e 20 12 8 - - - - 1 8Ukupno: 113 63 50 1 10 6 - 2 498. a 24 12 12 - 3 3 - 2 8 b 26 14 12 - 5 5 - 2 10 c 25 13 12 - - - - - 8 d 26 13 13 - - - - - 8------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ukupno: 101 52 49 - 8 8 - 4 34

Sv. 5.-8. 418 218 200 2 33 27 - 11 168

Matična školaSv. 1.-8. 772 392 380 2 33 27 1 18 339Matična i područneSv.1.-8. 814 415 399 2 33 27 1 20 339

UKUPNO ODJELA U MATIČNOJ ŠKOLI ( 1. - 4.).......................................16UKUPNO ODJELA U MATIČNOJ ŠKOLI ( 5. - 8.) .......................................18UKUPNO ODJELA U MATIČNOJ ŠKOLI ( 1. - 8.) ...................................... 34UKUPNO ODJELA U PODRUČNOJ ŠKOLI VID (1.-4.)............................... 3UKUPNO ODJELA U PODRUČNOJ ŠKOLI PRUD (1.-4.) ........................... 2UKUPNO ODJELA U ŠKOLI.........................................................................39UKUPNO UČENIKA U MATIČNOJ ŠKOLI ( 1.-4.) ......................................354 ( 5.-8.) ...................................... 418

(1.-8.) ....................................... 772UKUPNO UČENIKA U PODRUČNOJ ŠKOLI VID....................................... 28UKUPNO UČENIKA U PODRUČNOJ ŠKOLI PRUD................................... 14UKUPNO UČENIKA U PODRUČNIM ŠKOLAMA……………………………. 42

UKUPNO UČENIKA U ŠKOLI ....................................................................814

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

16

2. PODACI O UČITELJIMA RAZREDNICIMA

Razredni odjel Razrednici

I. a Marija Majstrović b Suzana Bubalo c Natali Bubalo

d Marija Dodig Vid Elena Baffo Prud Sandra Krstičević

II. a Željan Brljević b Ljubica Kraljević c Vinka Bebić d Ankica Jakić Vid Maja Dujmović Mustapić Prud Nevena Mataga

III. a Dragica Jerković b Katica Vladimir c Tonćika Popović d Nevenka Marević Vid Nikolina Jerković Prud Sandra Krstičević

IV. a Vera Jelčić b Nikolina Doko c Ivan Barbarić d Davorka Govorko

Vid Elena Baffo

V. a Marija Raič Raguž b Filip Medak

c Božidar Lovrić d Ljupka Sršen Gutić

VI. a Marinka Jurković b Josip Vuletić c Ana Šutalo d Jelica Lazarević e Helena Bjeliš

VII. a Ivona Martinović b Keti Petrović

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

17

c Ana Tot d Ivanka Manenica e Ana Jogunica

VIII. a Zrinka Baće b Diana Gluščević c Ante Buljubašić

d Sanja Jurković

3. PODACI O DNEVNOJ I TJEDNOJ ORGANIZACIJA RADA

Obilježje Razredna nastava Predmetna nastavaUčenika Odjela Učenika Odjela

Matična škola 354 16 418 18Područna škola Vid 28 3 - -Područna škola Prud 14 2 - -UKUPNO: 396 21 418 18

4. ORGANIZACIJA SMJENA

I ove školske godine rad će se organizirati u dvije smjene, koje se izmjenjuju tjedno.

U smjeni «A» nastavu će pohađati učenici osam odjela razredne nastave i deset odjela

predmetne nastave, dok će u «B» smjeni nastavu pohađati učenici osam odjela razredne

nastave i devet odjela predmetne nastave. Nastava započinje smjenom „A“.

U prijepodnevnoj smjeni nastava započinje u 7,30 sati. Tijekom nastave predviđen

je veliki odmor u trajanju od 15 minuta u obe smjene. U poslijepodnevnoj smjeni nastava

započinje u 13,00 sati.

Zbog nedostatka prostora, izborna nastava informatike i stranog jezika,

organizirana je u suprotnim smjena.

Nastava u područnim školama u Vidu i Prudu, započinje u 7,30 sati samo u jutarnjoj

smjeni.

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

18

4. DEŽURSTVA

1.Raspored dežurstva učitelja

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

GLAVNI DEŽURNI UČITELJI

Filip Medak Marija Raguž Raič Zrinka Baće Ivana Jerković Marinko TošićKatica Matin Ante Buljubašić Sanja Jurković Helena Bjeliš Draženka Marević

DEŽURNI UČITELJI NA HODNICIMA

PRIZEMLJE-LIJEVO

Dragica Jerković Josip Šprlje Senad Novaković Jelica Lazarević Katica Vladimir ( V)Marinko Tošić Tonćika Popović Tomislav Medak Marija Bubalo Vinka Sokol

PRIZEMLJE - DESNO

Marinka Jurković Slavica Ilić Marinka Jurković Ana Jogunica Slavica IlićJosip Vuletić Josip Vuletić Ana Šutalo Sanja Jurković Helena Bjeliš

KAT - LIJEVO

Suzana Bubalo Ivana Jerković Zrinka Baće Sanja Medić Zrinka BaćeNatali Bubalo Nevenka Marević Zrinka Boras Davorka Govorko Ivana Jerković

KAT - DESNO

Diana Gluščević Marija Raič Raguž Marija Raič Raguž Keti Petrović Vera JerkovićBožidar Lovrić Marija Bubalo Ante Buljubašić Božidar Lovrić Draženka Marević----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

19

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

20

RASPORED SATI I. – IV.

R.odjel

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.a H M V E E H PD TJ DOP H M L TJ INA ZH

V M PD SR H TJ M G DOD

b E V H M DOP H M TJ E DOD PD H M TJ INA V H M L SR TJ PD H G

c TJ H M PD SR E V H M DOD M H E TJ DOP H M PD G II INA H L V TJ

d H M PD TJ M H V L SR H M G E M H PD TJ INA H V TJ E

2.a V E M H G H M PD TJ DOP M H TJ L INA H PD V E DOD M H TJ SR

b H M E V V E PD H TJ H M L SR INA M TJ H PD DOD H G M TJ DOP

c H TJ M PD DOD V E M H G H M L SR DOP M H PD TJ INA E H TJ V

dM E H TJ DOD H M PD V H M E TJ DOP H M PD L V H G TJ SR

3.a H M PD V H M TJ E DOP H M L TJ INA E H PD G V H M TJ SRD DOD

b E H M TJ V M H PD L DOP H M TJ E INA M H G V SR H PD TJ DOD

c V H M PD DOD M TJ H G DOP TJ E H M PD E V H M INA H L SR TJ

d H V PD TJ DOD TJ M H G DOP H M E PD V M H L INA H M E TJ

4.a H M V E DOP M H E PD NJ NJ H M V TJ INA M H G PD DOD H PD TJ L SR

b H E M M DOP NJ PD G V TJ SR H H PD M INA V TJ L H DOD PD H E M NJ NJ

c H M G PD DOD M H TJ V DOP E H M PD NJ NJ M TJ H V INA H E PD L SR

d H PD E TJ DOD M H L SR V H M PD G V M E H TJ INA H M PD DOP NJ NJ

Vid1.

H M V V DOD E PD H TJ SR H M L TJ INA H M PD TJ DOP H M E G

2. H M PD TJ V V H M E SR DOP H M G TJ INA H M L TJ DOD H E M

3. V V H M TJ H E M TJ DOP H PD L G INA H M TJ SR DOD H M PD E

4. H PD V V DOD E M H G SR H M PD TJ INA H H M TJ DOP M PD E L

Prud1.

H M TJ G DOD H M PD TJ DOP H M E E H PD TJ L INA V V H M SR

2. H M TJ PD SR H M TJ G DOP E E H M DOD H PD L TJ INA H M V V

3. H M TJ L DOD H M PD TJ DOP H M E E H PD TJ G INA V V H M SR

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

21

RASPORED SATI V. – VIII.

Odjel

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

5.a V M L/TK L/TK P H P M Z E TK M H SR E H TJ PR V Z/P H H E M G

b M TJ TK/L TK/L V M H Z P V E H H P M TJ E PR V Z/P G M E H H

c PR Z Z/P M TJ M H TJ SR L/TK L/TK P V H M E E V TJ M G H H P E M

d PR Z Z/P E TJ H H M SR E H P V M TJ H P E G L/TK L/T H M E V

6.a L/TK L/TK M E V P TJ H H M SR Z H M P E PR PR M E H Z V H G TJ

b L/TK L/TK PR V E SR E E P H M TJ M Z H H P P M V H G Z M TJ H

c H V M P TK/L TK/L H H M E TJ M P Z V PR Z PR E H H E G TJ M SR

d M H TJ E G H P V PR PR E E Z M H V H H SR TJ M TK/L TK/L M Z P

e E M P H H PR PR H M G V H Z TJ E V H M E P SR L/TK L/TK TJ M Z

7.a Z Z TJ M H E TK TK G V H H F F E H SR M P V E B TJ M K K M P B

b TJ M Z Z B H L L H H P E E M F F V H G P B SR M TJ V E K K M

c V M H E B B V M P TJ H H Z G TK/L TK/L M E F F E P Z SR M TJ H K K

d P H B B M E F F Z E TJ V G M L/TK L/TK K K M E H H SR Z TJ H V P M

e B B M TJ E G P Z F F V M H H SR E TK/L TK/L P M Z V E TJ K K M H H

8.a M B H H E TJ M SR TK/L TK/L L P H E K K TJ V M E Z G B H F F P V M

b H H E TJ M V B M L/TK L/TK E Z K K TJ SR M P F F H Z G B E M V H P

c F F M G H TJ B B M Z P TJ H H K K E V TK/L TK/L E SR V M E P Z M H

d H P F F E SR Z M H V B B K K G E M TJ L/TK L/TK P M TJ E M Z H H V

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

22

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

23

7.VREMENSKI RASPORED SATI PO SMJENAMA

PRIJE PODNE POSLIJEPODNE

0.1. 7.30 - 8.15 13.00 - 13.45

2. 8.20 - 9.05 13.50 - 14.35

3. 9.10 - 9,55 veliki odmor 14.40 - 15.25

4. 10.15 - 11.00 15.45 - 16.30

5. 11.05 - 11.50 16.35 - 17.20

6. 11,55 - 12,40 17,25 - 18,10

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

24

V. GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA

GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA

GODIŠNJI BROJ SATI NASTAVE PO ODJELIMANaziv I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Ukupno a b cd abcd abcd abcd abcd abcde abcd abcde

Vid Vid VidPrud Prud

(6 ) (6) (5) ( 4) (4) (5) (5) (5) (40)

Hrvatskijezik 1050 1050 875 700 700 875 700 560 6510Likovnakultura 210 210 175 140 140 175 175 140 1365Glazbenakultura 210 210 175 140 140 175 175 140 1365Engleskijezik 420 420 350 280 420 525 525 420 3360Matemat. 840 840 700 560 560 700 700 560 5460Priroda 210 350 560Biologija 350 280 630Kemija 350 280 630Fizika 350 280 630Priroda idruštvo 420 420 350 420 1610Povijest 280 350 350 280 1260Geografija 210 350 350 280 1190Tehničkakultura 140 175 175 140 630Tjelesna izdravstvenakultura 630 630 525 280 280 350 350 280 3325

Ukupno: 3780 3780 3150 2520 3080 4025 4550 3640 28 525

Ukupan broj planiranih sati redovite nastave za 34 odjela matične škole,tri odjelapodručne škole u Vidu i dva odjela područne škole u Prudu je28 525 nastavnih sati. Planirane sate pratit će ostvarenje programskih sadržaja po razrednim odjelima udnevnicima rada i imenicima. Na Učiteljskom vijeću utvrđeni su rokovi kao i način realizacije ostvarenja programa.

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

25

1.PLAN IZBORNIH PREDMETA U ŠKOLI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naziv Razred. Broj Ime izvršitelja SATIprograma odjel učenika programa tjedno godišnje

Vjeronauk 1. a 19 Časna sestra 2 70 b 21 Marija 2 70 c 22 Cvitanović 2 70 d 23 2 70 2. a 23 2 70

c 23 2 70d 21 2 70

3. a 24 2 70 b 23 2 70 c 24 2 70 d 23 2 70

Prud( 1-3 ) 7 Krešimir Jurić 2 70 Prud 2. 7 2 70

4. a 21 2 70 b 19 2 70

5. a 24 Marinko Tošić 2 70 b 25 2 70

6. a 21 2 70 b 21 2 70 c 21 2 70

7. a 26 2 70 b 26 2 70

8. a 24 2 70 b 26 2 70

2 . Vid 7 Tomislav Medak 2 701.-4. Vid 10 2 70

3. Vid 11 2 70 5. c 24 2 70

d 24 2 70 6. d 23 2 70

e 21 2 707. d 22 2 70

e 20 2 70 8. c 25 2 70

d 26 2 70

2. b 22 Vinka Sokol 2 704. c 24 2 70

d 22 2 707. c 24 2 70

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

26

Predmet razred broj učenika broj grupa izvršitelj tjedno godišnje

Informatika 7. 27 2 Mario Klobučić 4 140ab,ce

8. 15 2 4 140ab,cd

5. ab,ab, 38 3 Jelica Lazarević 6 210 cd

6.abc,de 36 2 4 140

njemački jezik 4.a,b 27 2 Ana Šimović 4 140

5. a b 14 1 2 70

6. 27 2 4 140ab,

abc

4. 27 2 Kristina Laura 4 140c,d

5.c,d 28 2 4 140

6.de 16 1 2 70

7.a,b,cde 38 3 6 210

8.ab,cd 29 2 4 140

Nakon analize provedenih anketa učenicima ponuđenih izbornih programa,za koje suse dragovoljno opredijelili,utvrđeno je slijedeće: Ukupan broj planiranih sati izborne nastave u matičnoj školi, te u područnim školamaVidu i Prudu je 126 sati tjedno, odnosno 4410 nastavnih sati godišnje.

Ukupan broj učenika uključenih u izborne programe je 1136 polaznika.

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

27

2. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE IZLETI I EKSKURZIJE

Sadržaji koji će se razred vrijeme Imena Napomenaostvarivati izvan ostvarivanja izvršiteljaučionice

Prvi dan jeseni I. IX. mj.-jednodnevni izlet u prirodu,šetnja-sakupljanje opalog lišća Odlazak do raskrižja II.-osnove prometnog ponašanja i odgojaPozdrav proljeću-Izlet do Predolca III.Jednodnevni izlet VI. Razredni učitelj

Odlazak na vidikovac-Predolac IX:-orijentacija II.Odlazak u vinogradOdlazak do semafora X.-prometni odgojRazgledanje autobusnog kolodvora XI.Promjene u prirodi (promatranje)Posjet luci u Metkoviću III.Promatranje promjena uprirodi (proljeće) IV.Jednodnevni izlet VI. Razredni učitelj

Izlet na Predolac i Šibenicu III. IX.( snalaženje u prostoru)Posjet željezničkom kolodvoru X.Razgledanje luke u Pločama III.Posjeta hotelu “Narona” uMetkoviću (turizam) IV.

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

28

Posjeta gradskoj knjižnici iOrnitološkoj zbirci IV.Razgledanje iskopina i muzejau Vidu V.Jednodnevni izlet VI. Razredni učitelj

Odlazak u prirodu IV. X.(živa i neživa priroda)Posjeta vatrogasnoj postaji( zaštita od požara) XI.Odlazak na ribarnicuOdlazak u prirodu ( tlo i vrstetla,život zelene biljke) III.Odlazak do policijske postaje IV.(prometna policija i reguliranjeprometa)Razgledanje iskopina i muzejau Vidu V.Jednodnevni-dvodnevni izleti VI. Razredni učiteljŠkola u prirodi

Posjeta “ Pekari ” V. X. Ivana Jerković( proizvodnja hrane)Razgledanje peradarske farme XII Zrinka BaćePosjet voćnjaku(suvremeni uzgoj voća ) X. Ivana JerkovićŽivot na travnjaku IV. Zrinka BaćePosjeta Ornitološkoj zbirci Ivana JerkovićRazgledanje iskopina i muzejau Vidu ( naša zemlja u doba V. Keti PetrovićRimljana) Božidar LovrićJednodnevni izlet VI. Razrednici

Posjeta i istraživanje bare VI. X: Zrinka Baćekao životnog staništa Ivana JerkovićŽivot u primorskoj IV.vazdazelenoj šumiJednodnevni izlet VI. Razrednici

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

29

Razgledanje solane u Stonu VII. X. Zrinka Baće

Posjeta laboratoriju u Ivana JerkovićDZ Metković II.Jednodnevni izlet VI. RazredniciVišednevne ekskurzije Razrednici

Posjeta “ Pekari ” VIII. X. Zrinka Baće

Posjeta Vinariji X.(alkoholno vrenje isvojstva alkohola)Posjeta Elektroničkom centru

IV. Senad NovakovićVišednevna ekskurzija VI. RazredniciJednodnevni izlet Razrednici

U sklopu izvanučioničke nastave,organizirat će se odlazak učenika na likovne izložbe,glazbene i kazališne predstave (učitelji likovne i glazbenekulture,hrvatskog jezika i razrednici),koje će biti održane u Centru za kulturu gradaMetkovića. Izvoditi će se i edukacija učenika ( I.-VIII.razreda) o kompostiranju i razvrstavanjuotpada ( demonstracija u školskom vrtu). Za realizaciju jednodnevnih,odnosno višednevnih izleta,planiramo mjesece svibanj Ilipanj, a višednevnih tijekom proljetnih praznika , u svibnj-lipnju ili rujnu. Izbor agencije putem Povjerenstva, omogućit će kvalitetnu realizaciju izleta iekskurzija uz prikladni prijevoz,stručnu osobu – vodiča, te obvezno osiguranje učenikasudionika izleta-ekskurzije. Realizaciju izleta i ekskurzija financiraju roditelji koji svojim potpisom potvrđujusuglasnost. Ove školske godine organizirat će se izvođenje projektne nastave:

- Dani kruha (16 .listopada), kao integrirani dan gdje će se svi učitelji uključiti urealizaciju programa , kako u školi tako i na gradskom trgu.

- Ekološki dan ( 22.travnja ) kao mini projekt ( jezici, priroda-biologija, SRZ… ),- Dan majke, Dan škole ( svibanj -lipanj) kao integrirani dan ( prigodni programi-

priredbe, izložba radova,čestitke,literarni radovi …).

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

30

4. DOPUNSKA NASTAVA

Predmet Razred Broj Broj Imena učitelje Napomena grupe učenika sati izvršitelja

god.Hrvatski jezik I. a 5 35 Marija Majstrović b 5 35 Suzana Bubalo c 5 35 Natali Bubalo d 4 35 Marija Dodig

Hrvatski jezik II. b 5 35 Ljubica Kraljević c 4 35 Vinka Bebić

Hrvatski jezik III. a 5 35 Dragica Jerković b 5 35 Katica Vladimir c 4 35 Tonćika Popović d 5 35 Nevenka Marević

Hrvatski jezik IV. a 4 35 Vera Jelčić b 4 35 Nikolina Doko c 5 35 Ivan Barbarić d 5 35 Davorka Govorko

Vid I.-IV 5 35 Elena BaffoII. 3 35 Maja Dujmović MustapićIII. 3 35 Nikolina Jerković

Prud I.III. 3 35 Sandra Krstičević II. 3 35 Nevena Mataga

Matematika I. a 3 35 Marija Majstrović b 5 35 Suzana Bubalo c 5 35 Natali Bubalo

d 5 35 Marija Dodig

Matematika II. b 5 35 Ljubica Kraljević c 4 35 Vinka Bebić

Matematika III. a 5 35 Dragica Jerković b 5 35 Katica Vladimir c 5 35 Tonćika Popović d 5 35 Nevenka Marević

Matematika IV. a 5 35 Vera Jelčić b 5 35 Nikolina Doko c 5 35 Ivan Barbarić d 5 35 Davorka Govorko

Vid I.IV. 2 35 Elena BaffoII. 4 35 Maja Dujmović MustapićIII. 3 35 Nikolina Jerković

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

31

Prud I. III 3 35 Sandra KrstičevićII. 4 35 Nevena Mataga

Hrvatski jezik VI. 12 70 Ana Jogunica VII. 15 35 Ivona Martinović

V. 15 35 Slavica Ilić V. 13 35 Helena Bjeliš

VIII . 15 35 Sanja Jurković

Engleski jezik VII. 10 35 Ivanka Manenica VI 10 35 Ana Šutalo

VIII. 11 35 Josip Vuletić

Matematika VII. 12 35 Draženka Marević VI. 15 70 Marija Bubalo VII. 10 35 Vera Jerković V. 12 70 Marija Raič RagužPovijest V.VI. 12 35 Keti Petrović

5. DODATNI RAD

Predmet Razred Broj Tjedni Imena uči telja skupina učenika br.sati izvršitelja

Matematika I. a 5 1 Marija Majstrović b 4 1 Suzana Bubalo c 5 1 Natali Bubalo d 5 1 Marija Dodig

Matematika II. b 5 1 Ljubica Kraljević c 5 1 Vinka Bebić

Vid I.IV 5 1 Elena Baffo II. 3 1 Maja Dujmović Mustapić III. 4 1 Nikolina Jerković

Prud I.III. 3 1 Sandra Krstičević II. 3 1 Nevena Mataga

Matematika III. a 8 1 Dragica Jerković b 10 1 Katica Vladimir c 7 1 Tonćika Popović

d 8 1 Nevenka Marević

Matematika IV a 8 1 Vera Jelčić b 7 1 Nikolina Doko

c 6 1 Ivan Barbarić d 6 1 Davorka Govorko

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

32

Matematika V. 10 2 Marija Raič Raguž VI. 8 1 Vera Jerković VII. 8 2 Marija Bubalo

VIII. 6 1 Draženka Marević

Hrvatski jezik VII. 10 1 Helena Bjeliš VII. 10 2 Ana Jogunica VII. 10 1 Ivona Martinović V. 10 1 Slavica Ilić VIII. 8 1 Sanja Jurković

Engleski jezik VII. 9 1 Ana Tot VIII. 8 1 Josip Vuletić

VIII. 13 2 Katica Vladimir

Njemački jezik VII. 8 2 Kristina Laura VI. 5 2 Ana Šimović

Kemija VIII 10 1 Ivana JerkovićBiologija VIII. 6 1 Zrinka Baće

Geografija VII-VIII. 17 2 Ante Buljubašić V.-VI 15 2 Diana Gluščević

Povijest VII.-VIII. 13 2 Božidar Lovrić VII.VIII. 15 2 Keti Petrović

Fizika VIII. 5 1 Senad Novaković

Ukupno: 311 50

Za učenike koji su pokazali veći interes za pojedina nastavna područjaorganizirane su skupine učenika dodatnog rada. Ukupan broj uključenih učenika u skupine je311, a ukupan broj planiranih nastavnih sati tijekom tjedna je 50.

Rezultati rada skupine bit će prezentirani na gradskom,županijskom,državnom i drugim natjecanjima, kao i kulturnim i javnim djelatnostima škole.

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

33

6. PLAN RADA IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Naziv Broj Planirani Imena učiteljaaktivnosti uključenih godišnji izvršiteljaskupine učenika sati

Recitatorska 15 70 Vera Jelčić,Danijela TutavacLiterarna 11 35 Marija MajstrovićLiterarna 17 70 Ivona Martinović,Slavica IlićDramska 22 70 Marija Dodig, Davorka GovorkoDramska 20 70 Elena Baffo, Ljubica KraljevićLidrano 15 35 Marinka JurkovićDramska 28 70 Ana Jogunica, Helena BjelišPjevački zbor 50 105 Ljupka Sršen GutićOrkestar 12 70 Zrinka BorasLikovna,est.uređenje 20 70 Dubravka ŠešeljEkološka 12 35 Katica VladimirEkološka 25 70 Natali Bubalo,Nevenka MarevićLikovna 22 70 Suzana Bubalo,Tonćika PopovićLikovna 15 70 Vinka Bebić,Nikolina DokoLikovna 10 70 Sandra Krstičević, Nikolina JerkovićVezilje 20 35 Dragica JerkovićŠahovska 20 35 Ivan BarbarićSportska 10 70 Nevena Mataga,Maja DujmovićMali nogomet 15 35 Nino ŠešeljAtletika 22 70 Nino Šešelj, Filip MedakKros 15 70 Nino Šešelj,Filip MedakVjeronaučna 8 35 Marinko Tošić

UKUPNO 404 1330

Izvannastavnim aktivnostima obuhvaćeni su učenici od prvog do osmog razrednogodjela.Nakon ponuđenih programa učenici su se slobodno opredijelili.Skupine će raditikontinuirano,posebice zbog kvalitete rada.Učenici,polaznici skupina sudjelovat će urealizaciji programa prema godišnjem kalendaru rada škole,te planu kulturne i javnedjelatnosti škole.

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

34

7. UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti Br.učenika Mjesto ostvarivanja Voditelj Način komuniciranja

Rukomet (m) 41 Rukometno igralište škole Ante Mateljak razgovor,posjet

Rukomet (ž) 38 Rukometno igralište škole Nataša.Lazarević posjet,razgovor

Nogomet (m) 48 Igralište NK Metković Jozo Bebić posjet,razgovor

Folklor 30 prostorije KUD-aMetković Anđelina Galov Posjet

Glazbena škola 8 Prostorije Glazbene škole

nastavniciglazbene školeMetković razgovor

Veslanje 6Veslački klubGusarMetković trener V.Petrušić razgovor

Atletika 22 Atletsko igralište OŠ Prof.TZK razgovor

8. PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mjesec S a d r ž a j Broj God. Nositelji učenika sati djelatnosti

IX. Blagoslov-početak šk.god. 814 2 Vjeroučitelji Dan ozona 396 22 Lik.lit.novin.ekol.grupe.

X. Listopad je mjesec knjige, Recit.novin., Tjedan djeteta,Dan hrane i vjeroučitelji, Dan kruha,Misijska nedjelja zbor,razrednici, Dan UN,Dan učitelja, Svjet. Likovna i lit. dan štednje 814 40 grupe.

XI. Studeni je mjesec protiv (ovis- 396 Razrednici i razvojna nosti ( pušenje,alkoholizam, droga) 80 služba,liječnik šk.med.

XII. Sv.Nikola (Dan župe),Dan škole, Razrednici,dramska Dan prava čovjeka,Ususret Božiću 814 40 recitat. Folklorna,liter. blagdanu mira i ljudske dobrote skupina,vjerouč.zbor.

I. Dan priznanja Republike 814 40 Razrednici,novinarska, Hrvatske likovna i liter.sk.

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

35

II. Karnevalske svečanosti, Folklor,matem. fiz. Znanost mladima,Lidrano kem.,biol.,zemlj.,teh. Natjecanje u prometu,infor. 396 630 kult.,hrvatski jezik.

III. Nastavak programa iz veljače Razrednici Uskrs-o pisanicama i običajima 814 46 Vjeroučitelji

IV. Međunarodni dan zdravlja Vjeroučitelji,razrednici, Dan planeta Zemlje ekološka,novinarska

814 40 lik. i lit. skupine .

V.

U drugoj nedjelji - Dan majki 814 80 razrednici,vjeroučitelji.

VI. Oproštaj s učenicima Zbor,orkestar,folklor, osmih razreda,prijam učenika dramska, recitatorska, prvih razreda, završetak školske liter, likovna, novinarska godine,izložba učeničkih radova 250 20 skupina,razrednici i uč.

9. PLAN I BRIGA ŠKOLE ZA ZDRASTVENU, SOCIJALNU I EKLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA

Aktivnosti Sadržaji Brojučenika

Brojsati

Nositeljiaktivnosti

Napomenaili promjena

Zdravstvenazaštitaučenika

Pregledi djece za upis u prvi razred,sistematski pregled učenika 5. i 8razreda, cijepljenje učenika 1.,6.,7. i8.razreda ( Di-Te,Polio, Mo-Pa-Ru,Hepatitis B,PPD, BCG,

1. - 8.razreda

Popotrebi

Tim školskemedicine,Zavod za javnozdravstvo

PremarasporeduZavoda zajavnozdravstvo

Savjetovališnirad

Osobna higijena, pravilnaprehrana,psihičke i somatske promjenepubertetu,ovisnosti,spolnost,zdravstveniodgoj roditelja i djelatnika škole

1.-8.Popotrebi

Tim školskemedicineučiteljiTZK,učitelji iroditelji

Tijekomškolskegodine

Ostaleaktivnosti

Organizacija predavanja s područjazdravstva, humanitarne akcije, akcijeskupljanja sekundarnih sirovina,sakupljanje hrane, vođenje brige očistoći škole okoliša, vođenje brige onemoćnim osobama

1.-8.Popotrebi Učitelji,Tim

školskemedicine,Crvenikriž

tijekomškolskegodine

10. PLANOVI PERMANETNOG USAVRŠAVANJA

1. Stručni aktivi u školi

Stručni aktivi učitelja razredne i predmetne nastave u 2013./2014. školskoj godini obradit ćeove teme, kao i aktualne teme za kojima se ukaže potreba tijekom školske godine:

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

36

Mjesec Sadržaj NositeljTijekom

šk.godine Pedagoška problematika – radionicePedagoška dokumentacija,mjesečni planovi rada

Pedagogravnatelj

Djeca s posebnim potrebama Logoped,pedagog,psihologIzložba i predstavljanje noviteta (stručna literatura) školske

knjižnice knjižničar

Informatika: WORD, Internet, e-mail, Internet, Power Point informatičar

Osim stručnog usavršavanja koje će se provoditi tijekom ove školske godine u

organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, stručnih aktiva unutar škole, svi učitelji i stručni

suradnici obvezni su voditi brigu o svom individualnom stručno usavršavanju s područja

struke, pedagogije, psihologije i metodike. U sklopu ove vrste usavršavanja svaki je učitelj

dužan pratiti stručnu literaturu i stručne časopise koje prima škola, pratiti odgovarajuće radio

i TV emisije te u svom radu primjenjivati i u cijelosti provoditi Naputke Ministarstva

znanosti,obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Svima djelatnicima potrebno je omogućiti

odlazak na Stručne aktive, seminare.

STRUČNO USAVRŠAVANJE PREMA PLANOVIMA I PROGRAMIMA RADA STRUČNIHORGANA ŠKOLE

Stručno usavršavanje učitelja prema Planovima i programima stručnih organa škole

odvijat će se na sjednicama Učiteljskog i Razrednih vijeća , a prema Planovima i

programima rada stručnih organa škole za ovu 2013/2014. školsku godinu.

VI. PLAN RADA STRUČNIH ORGANA, I ORGANA UPRAVLJANJA

1. Učiteljsko vijeće

2. Razredno vijeće

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

37

3. Školski odbor

4. Vijeće roditelja

5. Vijeće učenika

6. Ravnatelj i stručni suradnici

7. Razrednik

1. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA

- Donošenje rješenja o zaduženja učitelja predmetne i razredne nastave prema Pravilniku o

obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i prema Kolektivnom ugovoru,

formiranje razrednih odjela, donošenje odluka o razredništvu, popravni ispiti upute za

planiranje nastavnog gradiva, organizacija rada u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima,

donošenje odluke o učenicima koji će raditi po prilagođenim programima, organizacija rada

smjena i organizacija prehrane, predlaže školski kurikulum .

- Donošenje prijedloga Godišnjeg plana i programa rada škole, organizacija prijevoza

učenika, organizacija rada škole prema Naputcima Ministarstva znanosti,obrazovanja i

športa, izvješće o uspjehu učenika.

- Analiza uspjeha učenika na kraju školske godine, realizacija nastavnih sadržaja u svim

nastavnim predmetima, prisustvovanje stručnim skupovima, organizacija ekskurzija,

rješavanje tekuće problematike .

- Izvješće o radu i analiza rada učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima , plan

sudjelovanja učenika na natjecanjima, susretima i smotrama, aktualna problematika školstva

i rješavanje tekuće problematike.

- Utvrđivanje uspjeha učenika na kraju školske godine, realizacija nastavnih planova i

programa, odlučivanje o prelasku učenika s jednom negativnom ocjenom u viši razred,

donošenje odluka o upućivanju učenika na popravne ispite i ponavljanje razreda, rješavanje

žalbi roditelja na uspjeh učenika, poslovi razrednika i svih ostalih učitelja škole na kraju

školske godine.

2. PLAN RAZREDNIH VIJEĆA

- Donošenje Godišnjih planova i programa rada razrednika i razrednih odjela te vođenje

brige o realizaciji, plan ekskurzija, osiguranje učenika, prehrana učenika, organizacija

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

38

prijevoza učenika, organizacija dopunske i dodatne nastave i izvannastavnih aktivnosti,

raspored pisanja školskih zadaća, rješavanje tekućih problema razrednih odjela.

- Utvrđivanje općeg uspjeha učenika na kraju školske godine, izvješća o realizaciji nastavnih

planova i programa, prijedlozi za pohvale i nagrade učenika, prijedlozi i odluke o ponavljanju

razreda i upućivanja na popravne ispite, obavijest o radu škole u vremenu do 30. 06., poslovi

razrednika na kraju školske godine.

Zadaća je razrednika svih razrednih odjela razredne i predmetne nastave da tijekom

školske godine organiziraju cjelokupan rad u razrednom odjelu, vode roditeljske sastanke i

surađuju sa roditeljima i brine o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela. Cjelokupan rad

u razrednom odjelu tijekom nastavne godine razrednici su obvezni planirati te voditi

evidenciju o realizaciji tih programa.

3. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Okvirni zadaci Školskog odbora Osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića Metković u

ovoj 2013./2014. školskoj godini obuhvatit će:

- izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata ( prema potrebi)

- usvajanje Godišnjeg plana rada škole, školski kurikulum (mjesec rujan)

- davanje prethodne suglasnosti ravnatelju u svezi sa zasnivanjem i prestankom

radnog odnosa u školi ( prema potrebi)

- odlučivanje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,

žalbama,pritužbama ( prema potrebi)

- donošenje financijskog plana, polugodišnji i godišnji obračun (na prijedlog ravnatelja)

- odlučuje o otuđivanju,opterećenju nekretnina, investicijskim radovima (samostalno ili

uz suglasnost osnivača,ovisno o vrijednostima – prema potrebi)

- odlučuje o ustrojavanju dodatne,dopunske nastave (mjesec rujan)

- predlaže statusne promjene, te obavljanje svih drugih poslova sukladno Statutu

(čl.24.), Zakonu,Kolektivnom ugovoru i Naputcima Ministarstva znanosti,obrazovanja i

športa ( (prema potrebi).

4. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA- Izbor članova vijeća roditelja ( mjesec rujan)

- daje prijedloge u svezi školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada škole

(mjesec rujan)

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

39

- daje prijedloge u svezi početka i završetka nastave,te drugim oblicima odgojno-

obrazovnog rada ( lipanj-rujan)

- daje prijedloge u svezi izleta-ekskurzija ( svibanj-rujan)

- daje prijedloge u svezi ponašanja učenika u školi i izvan nje, te pritužbe na obrazovni

rad, te prijedloge za unapređivanje istog ( prema potrebi).

5. PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA- Konstituiranje vijeća učenika ( mjesec rujan)

- daje prijedlog tijelima Škole o pitanjima važnim za rad učenika i rezultate u obrazovanju

(tijekom godine)

- uzvješćuje ravnatelja, pravobranitelja za djecu o problemima učenika (prema potrebi)

- surađuje kod donošenja kućnog reda, odnosno izmjena ( prema potrebi)

- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga (prema potrebi)

- surađuje i sudjeluje u rješavanju problema vezanih za izvršavanje obveza učenika u

nastavi i izvanškolskih aktivnosti ( tijekom godine)

- surađuje s učiteljima, razrednicima u cilju poboljšavanja odnosa učenika prema radu i

učiteljima (tijekom godine)

6. PLAN RADA RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA

6.1 PLAN RADA RAVNATELJA

1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE VRIJEME SATI

1.1.Izrada Godišnjeg plana i programa rada.-U suradnji s razrednicima, tajništvom Škole,računovođom,i sukladno zadaćama ravnateljatreba prikupiti relevantne podatke te sačinitiGodišnji plan i program rada škole. VI,VII,VIII. 10-1.2. Na temelju zacrtanih ciljeva Škole i zadaćaravnatelja, ravnatelj je dužan donijeti svoj plani program rada. VIII 10-1.3. Radi izrade predmetnih, a potom i Školskogkurikuluma, sazvati školske stručne aktive u lipnju,zatim u kolovozu, prezentirati im NOK, i uspostavitikoordinaciju u izradi kurikuluma. VI VIII 8-1.4. Nakon izrade predmetnih kurikuluma irazmatranja NOK-a , tijekom rujna pripremiti Školski kurikulum, te ga usvojiti na sjednici

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

40

Školskog odbora i objaviti na WEB stranici Škole U kurikulum valja ukomponirati sadržajegrađanskog odgoja, te medijskog odgoja na način da razrednici planiraju određene teme, aučitelji određene sadržaje za svoj predmet.-1.5. Ravnatelj je dužan izraditi Razvojni plan iProgram škole. Izradit će se kratkoročni i dugoročni planrazvoja /stanje prostora, broj učenika, kadrovska struktura,upisna područja, gradnja nove školske zgrade za rad ujednoj smjeni, štednja energije, zaštita okoliša, projekti,popravci, opremanje učionica, pomoć učenicima s te-škoćama/. VIII 20-1.6. Rad Učiteljskog i razrednih vijeća :-Tijekom školske godine održati najmanje šestsjednica Učiteljskog vijeća, te šest sjednica razrednihvijeća. Teme su : učenje i vladanje,pohvale i pedagoškemjere, suradnja škola-učenici-roditelji, suradnja s loka-lnom zajednicom, stručno usavršavanje učitelja i stru-

čnih suradnika, borba protiv nasilja i ovisnosti, donošenjeodluka i zaključaka, prijedlozi, ocjena rezultata vrjednovanjaznanja učenika i samovrjednovanja škole., prijedlozi za napredovanje učitelja, organizacijaizleta i izvanučioničke nastave,suradnja s vjerskim zajednicama, rad s učenicima steškoćama i učenicima-invalidima. IX-XII

I –VI

-1.7. Ravnatelj će do početka školske godine, ili najkasnijedo 30.rujna sačiniti zaduženja učitelja tijekomškolske godine, s obzirom na broj odjeljenja i kadrovskustrukturu, sukladno Pravilniku o normama , te novom kolektivnom ugovoru i izmjenamaZakona. VIII-IX-1.8. Planiranje i organizacija školskih projekata jetakođer dio planiranja i programiranja. U osnovnoj školidon Mihovila Pavlinovića svake školske godine planiraju sei realiziraju najmanje tri projekta.Provode ih aktivi učiteljasamostalno ili zajednički uz potporu stručnih službi, ravnatelja,roditelja, učenika i lokalne zajednice te ustanova i instituci_ja u gradu Metkoviću i DNŽ. IX-1.9. Stručno usavršavanje : provodit će se sukladno pra-vilnicima o stručnom usavršavanju.-1.10. Tijekom školske 2013/14. godine, OsnovnaŠkola don M.Pavlinovića planira :zamijeniti stropnurasvjetu u 11 učionica, štedljivim i ekološki prihvatljivim rasvjetnim tijelima, nabaviti klimauređaje u preostalih10 učionica i kabineta, kupiti pet novih računala i pet CD-projektora s platnima, obrusiti ilakirati parket u pet učionica,nabaviti još jedan grafoskop te još jedan uređaj za kopiranje, nabaviti tri garniture klupa istolica /jedna garnitura za razrednunastavu/.

-1.11. Škola raspolaže sa 5100 četvornih metara vrta u kojemu rastu raznovrsni grmovi, biljke istabla, a cijeli vrt je omeđenživicom.Raspolažemo i sa ukupno 60 stabala maslina u matičnoji u područnim školama u Vidu i u Prudu.Okoliš uređuju kućnimajstori i spremačice, te povremeno učenici sa svojim razrednici-

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

41

ma.Glavnina radova obavit će se na kresanju golemih stabala

u vrtu , a za to ćemo angažirati stručnjake i kao tehničkupotporu vatrogasce iz Metkovića. 2013/14.

2. ORGANIZACIJA I KORDINACIJA RADA

2.1. Ravnatelj će u suradnji sa sastavljačem rasporeda sati, uvažavajući norme učitelja i usuradnji s tajništvom i stručnomSlužbom sačiniti prijedlog organizacije rada Škole.Škola radi u dvije smjene, imat će 40razrednih odjela s nešto manje učenika nego protekle školske godine, izborna nastavaorganizira se izNjemačkog jezika i vjeronauka, prva smjena počinje u 7.30 sati, druga u 13 sati. Izvannastavneaktivnosti održavaju se petkompeti i šesti sat. VIII-IX

2.2. Godišnji kalendar rada sukladno uputama Ministarstva, izradit će ravnatelj u suradnji stajništvom. VIII-IX

2.3. Uvažavajući broj razrednih odjela , broj učenika poodjelima, satnicu izborne nastave i raspoložive prostorne uvjete,ravnatelj izrađuje strukturu radnog vremena i zaduženjaučitelja. VI-IX2.4. U okviru naputaka NCVVO-a planiraju se dva danau godišnjem kalendaru rada i Planu za provedbu vanjskogvrednovanja znanja učenika 4.i 8.razreda. IX-VI 2.5. Ravnatelj i stručni suradnici, te članovi Tima zakvalitetu,analizirat će postignuća i probleme u radu Škole, zajedno s vanjskim suradnicima i opromjenama izvijestiti NCVV,kako bi se nastavio proces samovrjednovanja Škole i svi postupci vezani za to .Tim za kvalitetusastajat će se najmanje tri putatijekom školske godine. IX-VI2.6.U matičnu školu autobusom se prevoze učenicis područja Pruda i Vida/u novoj školskoj godini 67/.Ti učenici pohađaju nastavu u A smjeni.Prehrana učenika /marende/ organizira se u suradnji s dobavljačima /uzimaju se najpovoljnijecijene i najbolja kvaliteta hrane/.Nakon prispjelih ponuda ravnatelj i suradnici odlučit će se zanajpovoljniju. VIII-IX2.7. Ravnatelj će organizirati i koordinirati pitanja

zdravstvene i socijalne zaštite učenika koji pohađajuŠkolu. To će se realizirati u suradnji liječničkom dječjeMedicine /dr-Asja Palinić-Cvitanović/, s defektologinjomMarijom Mioč i pedagoginjom Žanom Dodig/predavanja,pregledi, upućivanje na postupak, naknade za učenike-invalide i drugo/. IX-VI2.8.-2.17. Radi kvalitetne organizacije izvanučioničkenastave, izleta i ekskurzija, ravnatelj će zatražiti planučitelja razredne i predmetne nastave, obavijestiti ovlaš-tene agencije o slanju njihovih ponuda s cijenama,pregledat će izvedbene planove izleta iekskurzija, potpisati ugovore s putničkim agencijama, kontaktirati Ured državne uprave iupoznati djelatnike sa školskim planovima i potrebama. IX-VIII.

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

42

Dužnost je ravnatelja pripremati sjednice kolegijalnih tijela škole, sudjelovati u radu sjednicaŠkolskog odbora, sačiniti i arhivirati zapisnike, koordinaciju i organizaciju upisa učenika u1.razred obavlja u suradnji sa stručnom službom, Uredom državne uprave, tajništvom iroditeljima. U kalendaru rada naznačiti vrijeme obilježavanja državnih blagdana i praznika, organiziratizajedno s članovima KUD-a i ostalima, Dan škole, Dane kruha, slanje mandarina uVukovar,obilježavanje blagdana sv.Nikole Putnika, organizirati priredbu u čast Božića, i ostalepriredbe.Ravnatelj je dužan na vrijeme pronaći zamjene za odsutne učitelje, zatražiti očitovanježupanijskih upravnih tijela, dobiti informacije sa Zavoda za zapošljavanje, uvažavati mišljenjesindikata. Osim toga dužnost mu je voditi brigu o organizaciji popravnih ispita, odabiru udžbenika,pripremiti, pratiti i realizirati. natjecanja učenika, te skrbiti o stanju školskih prostora. IX-VI.

3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA

3.1. Ravnatelj će sukladno svojim ovlastima pratiti ostvarivanje Plana i programa rada školekontinuirano od početka do kraja školske godine. IX-VIII3.2.Održati sjednice radi vrednovanja i analize uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja/XII. , VI, i VIII mjesec, zbog popravnih/.3.3. Sa stručnim suradnicima na početku radnog dana održavati sastanke radi utvrđivanjaprioriteta u rješavanju i ostalih dnevnih ili tjednih zadaća. S mladim kolegama /pripravnici/prilikom primanja na posao obaviti razgovore i upoznati ih sa poviješću škole, zanimljivostima iprogramima i planovima rada.Uputiti ih u njihova prava i upozoriti na obveze.IX-VI3.4. Pratiti rad školskih povjerenstava, rad administrativne službe te rad tehničke službe /dvakućna majstora i šest spremačica, te jedna kuharica/.3.5. Pratiti i analizirati suradnju s Crkvom, sportskim klubovima, udrugom „Prijatelj“,udrugom „Lijepa Naša“, Uredom državne uprave, Gradom Metkovićem, MUP-om, Domomzdravlja, trasirati i unapređivati prekograničnu suradnju, održavati suradnju s književnicima,udrugama psihologa, udrugom ravnatelja, drugim osnovnim i srednjim školama. IX-VIII3.6.Najmanje tri puta godišnje kontrolirati matične knjige, e-matice, razredne knjige i imenike,te ljetopis škole, programe izvannastavnih aktivnosti i izborne nastave /vjeronauk, informatika,njemački jezik/. IX-VIII

4. RAD U STRUČNIM I KOLGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE

4.1. Ravnatelj će planirati, pripremiti /obavijestiti/ i voditisjednice Učiteljskog vijeća, prema potrebi razrednih vijeća, sjednice Vijeća roditelja,pripremati informacije za Školski odbor, an analizirati rad i aktivnosti Školskog sportskogdruštva, i pripremati podloge za druge skupove u školi i izvan nje.4.2. U Osnovnoj školi don Mihovila Pavlinovića Metković, djeluju dva školska sindikata

/SHU, Preporod/.Kontinuirano će se analizirati prijedlozi i primjedbe sindikalnihpredstavnika, razgovarati o potencijalnim pitanjima i donositi zaključke.IX-VIII

5.RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIMSURADNICIMA I RODITELJIMA

5.1. Ravnatelj na sjednicama uoči početka školske godineupoznaje djelatnike s potrebom dnevnog, tjednog i mjesečnog

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

43

planiranja , uključujući i stručne suradnike.Svoje planove i programe rada dostavit ćeravnatelju, a njegova je dužnost kontrolirati provedbu i realizaciju tih planova . Ix-VIII

5.2. Praćenje rada učeničkih društava i grupa te pružanje pomoći u radu, stalna je zadaćaravnatelja Škole. IX-VI5.3. Škola, odnosno ravnatelj će preko roditeljskih sastanaka, obavijesti putem razglasa,natuknicama za učitelje, izravnim razgovorom i na druge načine skrbiti o sigurnosti učenika, teo njihovim pravima i obvezama.Organizirat će se tematske rasprave, radionice i drugi oblicirada. IX-VI5.4.-5.9. Briga o sigurnosti zaposlenika, njihovim pravima i obvezama sastavni je dio rada iposlova ravnatelja.Vodit će se računa o zaštitnoj odjeli i opremi kućnih majstora i spremačica,sigurnom čuvanju prijevoznih sredstava djelatnika, zdravstvenom stanju, opterećenjima u radui drugim čimbenicima, a analizirat će se njihova prava i izvršenje obveza. IX-VIII

Savjetovanja za roditelje organizirat će se tijekom školske godine, uvođenje pripravnika uodgojno-obrazovni rad obavljat će se kontinuirano na temelju programa rada Škole,a nakonanaliza rezultata rada i pokazanog interesa djelatnika, predlagat će se pojedini učitelji zanapredovanje u struci. IX-VIIIIsto tako ugovarat će se poslovi s učiteljima bez zasnivanja radnog odnosa, a u suradnji saZavodom za zapošljavanje i temeljem Odluka Vlade RH.

6.ADMINISTRATIVNO-UPRAVNI I RAČUNOVODSTENI POSLOVI

6.1. Ravnatelj svakodnevno surađuje s tajnikom Škole, kontrolira čine li se na vrijeme izmjene idopune pravilnika koje škola mora imati, vodi li se evidencija o dolascima na posaodjelatnika,čuva li se arhivska građa, kako se provode zakonski i podzakonski akti i naputci, jesuli natječaji za popunjavanje radnih mjesta na vrijeme oglašeni, vodi li se evidencija odjelatnicima , jesu li odjave i prijave učinjene na vrijeme, dogovara s tajnicom vrijeme odlazakaizvan škole radi zastupanja interesa škole ili dogovora o projektima. S računovođom, ravnateljpriprema i izrađuje financijski plan škole /kratkoročni i dugoročni/, nadzire poslovanjeračunovodstva , predlaže i kontrolira obavljanje inventura, a od ostali srodnih poslova nadgledaispravnost e-matica, potpisuje i provjerava učeničke isprave, naručuje i kontrolira distribucijupotrošnog materijala za potrebe škole.

IX-VIII

7.SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA, I INSTITUCIJAMA

7.1.Ravnatelj predstavlja Školu unutar škole i izvan nje.Surađujes MZOŠ-a, Agencijom za odgoj i obrazovanje, NCVVO, Agencijom za mobilnost programa EU, Uredom državne uprave, osnivačem ,Dubrovačko-neretvanskom županijom, Gradom Metkovićem, Zavodom za zapošljavanje,Zavodom za javno zdravstvo /slučaj poplava, epidemija, zaraza/,s Centrom za socijalnu skrb/prijava roditelja i učenika, prijedlozi za postupanje/, surađuje s

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

44

Policijskom upravom u DNŽ, PP Metković/ pojačani nadzor stanja u prometu na početku itijekom školske godine, traženje intervencije u slučajevima fizičkog i drugog nasilja,intervencije u slučaju djelovanja starijih ovisnika u krugu škole.

Isto tako, Škola /ravnatelj/ surađuje s Župnim uredom Sv.Nikola i drugima s upisnihpodručja škole, sudjeluje u pripremi blagoslova učenika na početku školske godine, dogovaraizradu rasporeda vjeronauka u školi i u crkvi radi ravnomjernog vremenskog opterećenjaučenika, surađuje sa susjednim osnovnim i srednjim školama /zajednički projekti, seminari,profesionalna orijentacija učenika osmih razreda, mogućnosti upisa u srednje škole, sportskanatjecanja, zajednički izleti. S turističkim agencijama ravnatelj surađuje i utvrđuje ponude koje agencije su valjane usmislu prijevoza učenika i učitelja na izlete, kontrolira ispravnost autobusa i postojećedopusnice. Radi nastavka bavljenja izvanškolskim aktivnostima učenika, ravnatelj usko surađuje sa NK„Metković“, RK „Metković“, RK „Jerkovac“, KK „Knez Domagoj“ i drugim sportskimklubovima, zatim s ustanovom „Sportski objekti“ Metković, Gradskim kulturnim središtem/kazališne predstave, nastupi naših učenika, organizacija „pokladnih svečanosti“, nastupimladih folkloraša i naših zborova. Također surađuje s ekološkim udrugama, udrugom„Prijatelj“ /invalidne osobe/, Muzejom Narona,“Lijepom Našom“, Udrugom lađara i ostalima.

IX-VIII

8.STRUČNO USAVRŠAVANJE

Kroz planirane oblike stručnog usavršavanja /ŽSV,MZOŠ-a,AZZO-a, HUROŠ-a,ravnatelj jedužan stručno se usavršavati, pratiti odgojno-obrazovnu literaturu, i informirati stručna tijelaškole i kolegijalna tijela o ostvarivanju plana i programa stručnog usavršavanja. IX-VI

9.OSTALI POSLOVI-Ravnatelj prisustvuje nastavi u svim razrednim odjelima prema svom rasporedu, i posebnimpotrebama.-Poduzima mjere za zaštitu materijalnih dobara Škole.-Analizira rad knjižnice.-Sudjeluje u izradi mreže škola .-Organizira liječničke preglede djelatnika.-Skrbi o učenicima s teškoćama.-Uredno vodi dokumentaciju /nabava, troškovi, investicije, prehrana učenika, pedagoškudokumentaciju, zapisnike sa sjednica /elektronska pohrana i pisani tragovi/,-Ravnatelj sukladno preporukama Dubrovačko-neretvanske županije /osnivača/, surađuje uizradi projektne dokumentacije i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu na kojemuje planirana gradnja OŠ „Jerkovac“ za 550 učenika.

IX-VIII.

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

45

6.2 PLAN RADA PEDAGOGA

VRIJEME SADRŽAJ SUBJEKTI METODE IOBLICI

kolovoz rujan

1. Poslovi pripreme za ostvarenje školskog programaAnaliza ostvarenja prethodnih planova i programa

Izrada Godišnjeg plana i programa rada pedagoga školeSudjelovanje u izradi kurikuluma i godišnjeg plana iprograma rada školeIzrada školskog preventivnog programaUtvrđivanje kalendara školskih aktivnostiOdređivanje smjena i radnih prostoraUtvrđivanje metodologije izvedbenog plana i programaSudjelovanje u planiranju i programiranju rada stručnih tijelaškoleIzrada plana nabave potrebnih nastavnih sredstavaIzrada plana individualnog stručnog usavršavanjaIzrada plana profesionalne orijentacijePomoć učiteljima prilikom planiranja i programiranjanastavnog gradiva

pedagoginjaravnateljtajnica

svi učitelji

analiza sadržajaanaliza vremena

planiranjeprogramiranje

razgovorkonzultacije

Ukupno planirano sati: 176ožujak

2.Stručno pedagoški rad i suradnja s učenicimaFormiranje komisije za upis djece u prvi razred osnovneškole

pedagoginjaučitelji prvih razreda

travanj Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu u prvi razred osnovneškole

pedagoginjačlanovi komisije

razgovorkonzultacije

lipanj Formiranje odjela učenika prvog razreda pedagoginjaučitelji prvog razreda

analiza zdravstvenedokumentacije

lipanj Formiranje odjela učenika 5. razreda pedagoginja,razrednici četvrtihrazreda i razrednici5.razreda

praćenjenapredovanja učenika

savjetovanjeistraživanje potreba

lipanj Formiranje komisija za popravne ispite pedagoginja,predmetni nastavnici,

ravnatelj

analiza sadržajapedagoške radionice

kolovoz Koordinacija rada komisije za popravne ispite pedagoginja, članovikomisije

rujan Raspoređivanje učenika koji ponavljaju razrede po razrednimodjeljenjima

pedagoginja, roditelji irazrednici

tijekom godine Prihvat i uključivanje učenika koji su promijenili školu pedagoginja, roditelji irazrednici

rujan Upoznavanje učenika s programima izvannastavnihaktivnosti

pedagoginja i voditeljiizvannastavnih

aktivnostirujan Upoznavanje učenika s izbornim programima pedagoginja,

razrednici i voditeljiizbornih p.

tijekom godine Praćenje strukture korisnika, interesa i motiva, teidentifikacija učenika za dopunsku i dodatnu nastavu

pedagoginja i učitelji

tijekom godine Osposbljavnje učenika za samostalan rad pedagoginja i pojediniučitelji, vanjski

suradnicitijekom godine Susret s razrednim odjelima pedagoginja,

razrednici, vanjskisuradnici

Ukupno planiranih sati: 160listopad

2.1. Rad s učenicima posebnih potrebaIdentifikacija učenika s posebnim potrebama

tijekom godine Rad s novopridošlim učenicima razgovortijekom godine Rad s odgojno zapuštenim učenicima pedagoginja rad po skupinamatijekom godine Rad s učenicima koji imaju teškoće u učenju roditelji promatranjetijekom godine Rad s učenicima koji imaju probleme u ponašanju svi učitelji procjenjivanjetijekom godine Rad s učenicima iz deficijentnih obitelji ili obitelji s

problemtičnim odnosimadjelatnici Centra za

socijalni radpedagoške radionice

tijekom godine Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh djelatnici školske prev.medicine

tijekom godine Opservacija i rad s djecom s teškoćama u razvoju članovi Komisije zarazvrstavnje djece

tijekom godine Identifikacija darovitih učenika

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

46

Ukupno planirano sati: 250

2.2.Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika

veljača Održavanje predavanja za učeniketravanj Organizacija izložbi o zanimanjima i srednjim školama pedagoginja, razgovortravanj – svibanj Upoznavanje s gospodarskim subjektima predstavnici srednjih

školarad po skupinama

travanj 1 Savjetodavna pomoć učenicima gospodarstvenici promatranjeožujak, travanj Provođenje ispitivanja radi profesionalne orijentacije 2 Zavod za

zapošljavanjeprocjenjivanje

tijekom godine Uspostavljanje i vođenje dokumentacije o profesionalnojorijentaciji

učiteljiroditeljiučenici

upitnik, anketnilistovi, pedag.dokumentacija

Ukupno planirano sati: 80

2.3. Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

tijekom godine Organizacija zdravstvenog praćenja učenika pedagoginja Razgovor

tijekom godine 3 Rad na zdravstvenom odgoju i kulturi ravnatelj praćenjetijekom godine Skrb o higijeni i ekologiji odgojno obrazovnog okruženja razrednici predavanjatijekom godine Rad na humanizaciji međuljudskih odnosa liječnici Zavoda za

javno zdravstvoradionice

tijekom godine 4 Upoznavanje i praćenja uč. soc. prilika djelatnici Centra zasocijalnu skrb

analiza sadržaja

tijekom g. 5 Pomoć učenicima u ostvarivanju prava pedagoginjaUkupno planirano sati: 26067 3. Stručno- pedagoški rad i suradnja s učiteljima

kolovoz 8 Upoznavane učitelja s novim nastavnimplanovima i programima

siječanjlipanj

9 Analiza i valorizacija ostvarivanja nastavnihplanova i programa

razgovor

tijekom godine 10 Osiguranje uvjeta za provođenje inovacija ineposredan rad na njihovom provođenju, praćenju ivrednovanju

pedagoginja konzultacije

tijekom godine 11 Suradnja s razrednicima (planiranje, analize, satrazrednika, suradnja s roditeljima....)

vanjski suradnici praćenje ,promatranje

tijekom godine 12 Pomoć učiteljima – početnicima učitelji analizatijekom godine 13 Rad u povjerenstvu za uvođenje pripravnika ravnatelj valorizacijatijekom godine 14 Individualni rad s učiteljima voditelji stručnih

aktivapedagoške radionice

tijekom godine 15 Neposredno praćenje kvalitete izvođenjanastavnog procesa

razrednici predavanja

tijekom godine 16 Priprema i sudjelovanje u radu učiteljskih vijeća,razrednih vijeća i stručnih aktiva

analiza teksta

tijekom godine 17 Priprema potrebnih materijala za napredovanjeučitelja

stručno usavršavanje

siječanj 18 Upoznavanje učitelja s poslovima profesionalneorijentacije

siječanj 19 Pomoć razrednicima u radu na prof. Orijentaciji

tijekom godine 20 Mjesečno planiranje i programiranje Učitelji, voditeljiradnih grupa

21 Ukupno planirano sati: 2602223 4. Stručno – pedagoški rad i suradnja sroditeljima

24 Utvrđivanje socio –ekonomskog statusa roditelja25 Uključivanje roditelja u nastavni proces (izbor,priprema)

pedagoginja razgovor

26 Individualni savjetodavni rad s roditeljima učitelji analiza27 Održavanje roditeljskih sastanaka razrednici28 Priprema informativnih materijala za roditeljskesastanke

roditelji izdavanje novina

29 Profesionalno informiranje roditeljaSudjelovanje u organizaciji zajedničkih druženja,učenika, učitelja i roditelja30 Rad na povećanju kvalitete roditeljstva Učitelji, vanjski

suradniciRadionice, materijali,predavanja

Ukupno planirano sati: 200

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

47

5. Stručno – pedagoški rad i suradnja s

srpanj Evaluacija Godišnjeg plana i programa prethodne školskegodine

ravanateljem škole

kolovoz 31 Suradnja u izradi zaduženja učitelja pedagoginja analizatijekom godine Suradnja u praćenju kvalitete izvođenja nastave i drugih

oblika izvannastavnih aktivnostiravnatelj dogovor

tijekom godine Zajednički preventivni i kurativni rad s učenicima uvid u dokumentacijutijekom godine Osiguravanje prostornih i kadrovskih uvjeta za izvođenje

kvalitetne nastavepraćenje

tijekom godine Suradnja u primjeni pedagoških mjeratijekom godine Suradnja u organizaciji javne i kulturne djelatnosti školetijekom godine Praćenje stručnog usavršavanja učiteljatijekom godine Suradnja u rješavanju tekućih problema

32 Ukupno planirano sati: 91

6. Rad i suradnja s okruženjem škole

tijekom godine Suradnja s Ministarstvom prosvjete i športatijekom godine Suradnja sa Županijskim uredom za prosvjetu pedagoginja razgovortijekom godine Suradnja sa socijalnim i zdravstvenim ustanovama ravnatelj konzultacijetijekom godine Suradnja sa službom za zapošljavanje, ravnateljima i

stručnim suradnicima osnovnih i srednjih školaustanove s kojima

ostvarujemo suradnjupraćenje

tijekom godine Suradnja s vjerskim ustanovamatijekom godine Suradnja s izvanškolskim kulturno – prosvjetnim, športskim

društvima i klubovimatijekom godine Suradnja s Policijskom upravom Metković

Ukupno: 70

7. Stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika

7.1. Stručno usavršavanje učiteljatijekom godine Individualna pomoć nastavnicima u ostvarivanju planova

usavršavanjapedagoginja razgovor

tijekom godine Praćenje rada i pružanje pomoći pripravnicima ravnatelj konzultacijetijekom godine Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje učitelji praćenje stručne

literaturetijekom godine Održavanja predavanja i pedagoških radionica za učitelje vanjski suradnici pedagoške radionice

33 Ukupno planirano sati: 757.2 Individualno stručno usavršavanje stručnih suradnika

rujan Izrada godišnjeg plana stručnog usavršavanja pedagoginjatijekom godine Praćenje i prorada stručne literature i periodike vanjski suradnicitijekom godine Sudjelovanje u skupnim oblicima stručnog usavršavanja

izvan školetijekom godine Stručno – konzultativni rad sa stručnjacima

34 Ukupno planirano sati: 90

8. Bibliotečno – informacijska djelatnost

tijekom godine Prijedlog za nabavu stručne i druge literature pedagoginja razgovortijekom godine Prijedlog za nabavu multimedijskih izvora znanja ravnatelj analizatijekom godine 35 Izrada tematskih bibliografija knjižničarka prikupljanje podatakatijekom godine Poticanje učenika i učitelja na korištenje literature tajnicatijekom godine Poticanje na razvijanje informatizacije škole učitelji

Ukupno planirano sati: 40

9.1. Vrednovanje (tekuće) u odnosu na utvrđene coljeve

svaki petak Tjedne analize rada pedagoga pedagoginja analiza sadržajana kraju mjeseca Mjesečne analize rada pedagoga ravnateljica prikupljanje podataka

siječanj Polugodišnja analiza rada pedagoga učitelji statistička obradalipanj Godišnja analiza rada pedagoga

siječanj Polugodišnja analiza ostvarenja školskog programalipanj Godišnja analiza ostvarenja školskog programa

36 Ukupno planirano sati: 909.2. Utvrđivanje mjera za unapređivanje rada

tijekom godine Interna optimalizacija odgojno – obrazovnog procesa pedagoginja analiza sadržajarujan Utvrđivanje rang liste internih stručnih problema Učiteljsko vijeće razgovor

prosinac Izrada projekta konzultacijeUkupno: 240

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

48

6.3 PLAN RADA DEFEKTOLOGA

Rednibroj PODRUČJA RADA Vrijeme

realizacije

1. PRIPREMANJE ŠKOLSKIH ODGOJNO-OBRAZOVNIHPROGRAMA I NJIHOVE REALIZACIJE

1.1.

Planiranje i programiranje rada defektologa – stručnog suradnika: Godišnji plan rada defektologa – socijalnog pedagoga ,stručnog

suradnika Mjesečni plan rada defektologa – socijalnog pedagoga,stručnog

suradnika

rujan- lipanj

1.2.Sudjelovanje u izradi pojedinih dijelova Godišnjeg plana i programarada škole i stručno – razvojne službe rujan,listopad

1.3. Utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja rujan/listopad

1.4. Planiranje i programiranje neposrednog rada s učenicima rujan – lipanj

1.5. Planiranje i programiranje rada na zadaćama pedagoške opservacije Rujan -lipanj

1.6.

Plan i program odgojnog djelovanja na prevenciji poremećenogponašanja učenika (školski preventivni program).-vođenje školskog PP-koordinacija ŠPP-a u Županiji DU-NE za osnovne škole

rujan-lipanj

1.7. Planiranje i programiranje rada s roditeljima Rujan- lipanj

1.8. Planiranje i programiranje rada s učiteljima, stručnim suradnicima istručno-društvenim organizacijama rujan-lipanj

1.9. Program sustava praćenja školovanja učenika, sustav evidencije idokumentacije rujan-lipanj

2.NEPOSREDNO SUDJELOVANJE UODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

2.1.

Individualni rad s učenicima: Rad na otkrivanju i dijagnosticiranju učenika s posebnim odgojno-

obrazovnim potrebama Rehabilitacijski I terapijski rad s učenicima Posebni individualni odgojno-obrazovni rad s učenicima Savjetodavni razgovor s učenicima na osobni zahtjev ili zahtjev

drugih Praćenje društvene prihvaćenosti učenika s posebnim potrebama Pomoć učenicima u konfliktnim situacijama Rad s učenicima u disciplinskim problemima Individualni rad s učenicima i tretman s učenicima s Pup-om Rad na modifikaciji ponašanja učenika

rujan – lipanj

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

49

2.2.

Rad u skupini učenika: Analiza odgojno-obrazovne situacije u razrednom odjelu s

učenikom s posebnom odgojno-obrazovnim potrebama Rad u skupini učenika s posebnim odgojno-obrazovnim

potrebama(odgojno zapušteni,teškoće učenja,s otežanimobiteljskim uvjetima,poremećenim ponašanjem).

Rad u malim socijalizacijskim skupinama (rizični učenici) Radionice o prihvaćanju učenika s posebnim-odgojno obrazovnim

potrebama Organizacija i koordinacija Vijeća učenika Vođenje skupine učenika pomagača „Vitezovi dobra srca“

rujan – lipanj

2.3.

Utvrđivanje psihofizičke sposobnosti djece pri upisu u 1. razred Upoznavanje povjerenstva s novim Pravilnikom koji je u primjeniod početka ove školske godineUtvrđivanje psihofizičke sposobnosti djece pri upisu u I.razred Rad u Povjerenstvu za upis. Organizacija i vođenje sjednica

Povjerenstva . Utvrđivanje kriterija za formiranje razrednih odjela. Rad na

formiranju prvih i petih razreda.

rujan-lipanj

2.4.

Profesionalno informiranje i profesionalna orijentacija: Profesionalno savjetovanje učenika s posebnim odgojno-

obrazovnim potrebama Upoznavanje učenika s izborom zanimanja.

ožujak – lipanj

2.5.

Zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika: Promicanje zaštite okoliša i zdravog načina življenja- prevencija

ovisnosti Sudjelovanje u provođenju školskog preventivnog programa ,

održavanje radionica u I-VIII razredima. Promicanje novih projekata i programa za prevenciju

rujan – lipanj

2.6.

Pripremanje za neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima priprema za dnevni neposredni odgojno-obrazovni rad za učenike s

posebnim odgojno-obrazovnim potrebama priprema i sudjelovanje u radu stručnog tima izrada individualnog didaktičkog pribora i materijala

rujan – lipanj

2.7.

Suradnja s roditeljimaUpoznavanje roditelja s vrstom, stupnjem i značajkom teškoće individualni razgovori o uzrocima i vrsti teškoće kod učenika upućivanje na dodatnu dijagnostiku psihologu, logopedu i šk.

liječniku suradnja u izradi programa pedagoške opservacije, tijek

opservacije, oblici školovanja, ostvarivanje prava iz soc. skrbi osposobljavanje i poučavanje roditelja za primjeren rad kod kuće naputci za rad kod kuće, izrada letaka za roditelje djece s

teškoćama komunikacija, poticanje zdravstvenih stilova života profesionalno informiranje pripremanje i održavanje stručnih predavanja i radionica za roditelje radionice u suradnji s gostima predavačima po dogovoru o temama

integracije djece s posebnim potrebama predavanja (u suradnji s pedagogom)

rujan – lipanj

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

50

2.8.

Suradnja s učiteljima sudjelovanje u izradbi IOOP-a sudjelovanje u izradi programa opservacije individualni razgovori o uzrocima i vrstama teškoća kod pojedinih

učenika osiguravanje sredstava za rad razmjena informacija o radu s učenicima stručna pomoć i didaktičko metodička pomoć u ostvarivanju IOOP razmatranje i predlaganje odgojno-obrazovnih mjera za

sankcioniranje nepoželjnih ponašanja učenika osposobljavanje i stručno usavršavanje učitelja u području

integracije i brige za razvoj djece s posebnom odgojno-obrazovnimpotrebama

rujan – lipanj

2.9.

Suradnja s ravnateljem i stručno-razvojnim timom škole predlaganje načina za unapređivanje kvalitete rada škole, kulture

škole i profesionalne kulture predlaganje uvjeta za optimalno izvođenje odgojno – obrazovnog

procesa

rujan – lipanj

2.10.

Suradnja sa stručno-društvenim organizacijama komunikacija i suradnja sa pedagogom radi razmjene i formacija o

učenicima, suradnja sa rehabilitatorom koji vodi produženi stručni postupak po

čl.6., radi zajedničke procjene potreba i unapređenja rada saučenicima s tjelesnom invalidnošću.

Suradnja sa stručnim suradnicima drugih škola i institucija posebnoza uključivanje na psihološku i logopedsku obradu izvan škole ,

suradnja sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo te saliječnikom školske medicine,

suradnja sa zdravstvenim I ostalim stručnim institucijama zapotrebe praćenja, nadzora I dijagnostike učenika kojima je topotrebno posebno za učenike s teškoćama,

suradnja sa Centrom za socijalnu skrb, suradnja sa Zavodom za zapošljavanje, suradnja sa udrugama rad u Komisiji za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece prije upisa u

osnovnu školu suradnja sa predškolskim ustanovama djece upisnika Škole

rujan – lipanj

2.11.

Ostali poslovi proizišli iz sudjelovanja u neposrednomodgojno-obrazovnom procesu sudjelovanje u radu sjednica učiteljskog i razrednog vijeća sudjelovanje u timu za kvalitetu administrativni poslovi zadaće utvrđene u tijeku školske godine

rujan – srpanj

3.VRJEDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIHREZULTATA, PROVOĐENJE STUDIJSKIH ANALIZA,ISTRAŽIVANJA I PROJEKATA

3.1.

Statistički podaci škole Analiza odgojno – obrazovnih rezultata Sudjelovanje u izradi izvješća o realizaciji godišnjeg plana i

programa rada škole Prikaz brojčanih podataka o radu na početku i kraju školske godine

rujan – kolovoz

3.2.

PROJEKTI :„BUBA“, organizacija provedbe projekta suradnja s vanškolskim organizacijama u provedbi projekta i

ostalim - projekt se nastavlja za sve šeste razrede (4),te za sve sedme

razrede (5) koordinacija provedbe upoznavanje i koordinacija između učenika, roditelja, asistenta, učitelja i SRS sudjelovanje na sastancima i usavršavanjIma vezanim uz projekt„DANI KRUHA“

Sudjelovanje u organizacijskim poslovima

rujan – srpanj

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

51

Sudjelovanje u realizaciji provedbe„CAP“Uspostaviti suradnju sa udrugom „Korak po korak“ te ponovnonastaviti sa prevencijom nasilja te obuhvatit sve druge razrede napodručju lokalne zajednice

4. Stručni razvoj

5.1.

individualno stručno usavršavanje: praćenje i prorada stručneliterature i periodike, sudjelovanje u skupnim oblicima stručnogusavršavanja izvan škole, sudjelovanje u radu županijskih stručnihvijeća. Konzultativni rad sa stručnjacima. Poslovi županijskog koordinatora za ŠPP- u osnovnim školama:

vođenje seminara, traženje i izrada izvještaja, stručne konzultacijesa školskim voditeljima i sa Županijskim uredom za društvenedjelatnosti. Priprema i provođenje postupka stručnog napredovanja stručnog

suradnika mentora ,odnosno savjetnika.

rujan - lipanj

5.2.

sudjelovanje na stručnim skupovima, aktivima te seminarimastručnih suradnika defektologa praćenje znanstvene i stručne literature sudjelovanje na seminarima, radionicama i edukacijama vezanim

uz odgoj i obrazovanje djece

rujan – lipanj

5. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA IDOKUMENTACIJSKA DJELATNOST vođenje dnevnika rada vođenje učeničke dokumentacije-učeničkih kartona izrada nalaza i mišljenja vođenje evidencija učenika s posebnim odgojno-obrazovnim

potrebama (učenici u programu opservacije, učenici s IOOP) vođenje Liste praćenja djeteta na opservaciji, te Obrasca za

provođenje pedagoške opservacije djece s teškoćama Izvješće defektologa-stručnog suradnika o ostvarivanju programa

pedagoške opservacije obrasci za praćenje učenika u neposrednom edukacijsko-

rehabilitacijskom radu obrasci za suradnju s učiteljima i stručnim suradnicima obrasci za suradnju s roditeljima

ISTRAŽIVANJE I VREDNOVANJE USPJEŠNOSTI IINTEGRACIJE UČENIKA SA TEŠKOĆAMAProvesti anketu o prihvaćenosti učenika s teškoćamau onim razredima u koje su takvi učenici uključeni.

rujan – srpanj

DRŽAVNI BLAGDANI I PRAZNICIGODIŠNJI ODMOR tijekom godine

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

52

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UČITELJAEDUKATORA-REHABILITATORA U PRODUŽENOMSTRUČNOM POSTUPKU

1. NEPOSREDNI RAD S UČENICIMAVRIJEME IZVOĐENJA: tijekom nastavne godine Rehabilitacijski postupci s učenicima ( individualni rad i rad u skupini) Odgojno – obrazovni rad (ponavljanje, uvježbavanje, utvrđivanje znanja, primjena

stečenih znanja) Rad s učenicima kroz slobodne aktivnosti PSP – a (interesne grupe PSP-a ) Asistencija u nastavi (individualizirana pomoć djetetu u radu )

2. PRIPREMA I PRAĆENJE NEPOSEDNOG RADAVRIJEME IZVOĐENJA: tijekom školske godine Izrada individualnih edukacijsko – rehabilitacijskih programa rada Priprema i izrada didaktičkog materijala za izvođenje programa rada Izrada lista praćenja – usvajanja obrazovnih sadržaja Vođenje dnevnika rada defektologa

3. SURADNJA S RAVNATELJEMVRIJEME IZVOĐENJA: tijekom školske godine Suradnja prilikom izrade rasporeda rada Suradnja prilikom izrade godišnjeg plana i programa PSP-a Dogovor o suradnji s ustanovama izvan škole

4. SURADNJA S UČITELJIMAVRIJEME IZVOĐENJA: tijekom školske godine Upoznavanje s teškoćama učenika (vrsta teškoća, na koji način se odražavaju u

psihofizičkom funkcioniranju djeteta, način na koji se može pružiti odgovarajućapomoć u učenju i radu)

Dogovor o načinu praćenja napredovanja učenika Preporuke didaktičko – metodičkih postupaka u odgojno obrazovnom radu s

pojedinim učenikom Pomoć pri izradi IOOP –a za svakog pojedinog učenika

5. SURADNJA SA STRUČNIM SURADNICIMAVRIJEME IZVOĐENJA: tijekom školske godine Dogovor oko izrade IOOP-a, te praćenje napredovanja učenika

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

53

Sastanci stručnog tima s ciljem unapređenja rada

6. RAD S RODITELJIMA UČENIKAVRIJEME IZVOĐENJA: tijekom nastavne godine Davanje stručnih savjeta o načinu rada koji će pomoći njihovom djetetu u

podizanju kvalitete uspješnosti u učenju i radu, a također i u općem psihofizičkomfunkcioniranju – pojedinačno savjetovanje i informiranje roditelja

Održavanje roditeljskih sastanaka – informacije vezane uz rad PSP- a

7. SURADNJA S DRUGIM STRUČNIM USTANOVAMAVRIJEME IZVOĐENJA: tijekom školske godine Suradnja sa školama u kojima je organiziran Produženi stručni postupak Suradnja s zdravstvenim ustanovama Suradnja s centrom za odgoj i obrazovanje „Goljak“ Suradnja s drugim školama u kojima su integrirana djeca s većim motoričkim

poteškoćama Suradnja sa srednjim školama

8. STRUČNO USAVRŠAVANJEVRIJEME IZVOĐENJA: tijekom školske godine Sudjelovanje na stručnim savjetovanjima, seminarima, aktivima i dr. oblicima

stručnog usavršavanja Individualno stručno usavršavanje Praćenje stručne literature Praćenje zakonske regulative

9. OSTALI POSLOVIVRIJEME IZVOĐENJA: tijekom školske godine Sudjelovanje u radu Učiteljskog vijeća Izrada godišnjeg plana i programa PSP-a Izrada godišnjeg izvedbenog plana i programa rada defektologa Izrada rasporeda rada defektologa Izrada IOOP-a Osiguravanje kvalitetnijih uvjeta za skupinu i za pojedinačni rad Pisanje izvješća o napredovanju učenika na kraju nastavne godine Opremanje i estetsko uređenja kabineta za PSP Pisanje izvješća o radu PSP-a Sudjelovanje u izradi školskog lista „Kreket“

10. VOĐENJE DOKUMENTACIJEVRIJEME IZVOĐENJA: tijekom školske godine Vođenje učeničkih kartona u PSP-u Vođenje dokumentacije o stručnim usavršavanjima

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

54

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNICE

1. UVJETI RADA

Prostor

Knjižnica zauzima prostor površine 70 m2 u prizemlju školske zgrade i podijeljena je u dvijeprostorije. Veći dio pripada knjižnici – čitaonici gdje je korisnicima na raspolaganju knjižničnagrađa, audio-vizualna građa i oprema te informacijski stol. U sklopu iste je i manji izložbeniprostor, a mali kabinet pruža i mogućnost individualnog rada.

Oprema

Knjižnica je kvalitetno i moderno opremljena. Sav je inventar u dobrom stanju, a čine ga: ormari ipolice za knjige, čitaonički stolovi i stolice, radni stol i stolica; informatička oprema – računalo spisačem u boji, audio-vizualna oprema: televizijski i radio prijamnik, video i DVD uređaj, skener,izložbeni panoi, školska ploča.

Knjižnični fond

Knjižna građaKnjižnica broji 7456 knjige. Od tog broja 4289 pripada učeničkom, a 3167 učiteljskom fondu.

PeriodikaŠkola je pretplaćena na 9 tiskovina; 1 su novine, 8 časopisa. Od toga je 5 dječjih časopisa, a ostalosu stručni časopisi.

Neknjižna građaKnjižnični fond broji 120 VHS, 49 audio-kazeta, 67 CD-a i 6 DVD-a.

Knjižni fond je dobro opremljen, ali bi se ipak trebalo dopuniti lektirne naslove, djela za slobodnočitanje, a i audio-vizualnu opremu. Fond časopisa i novina je uistinu bogat i često se koristi.

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

55

2. ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD

Cilj

Odgojno-obrazovni rad knjižničara za cilj ima razvijati individualne i timske mentalne sposobnostiučenika. Kroz neposredan rad s učenicima nastoji ih se osamostaliti u istraživačkom radu i poučitiih brzom i kvalitetnom iznalaženju informacija kao i uporabi istih.

Zadaci

- predstaviti knjižnicu kao izvor i riznicu znanja- razvijati čitateljske navike te potaknuti stvaranje čitateljskog ukusa- osposobljavati učenike za samostalno iznalaženje i uporabu informacije- razvijanje komunikacijskih sposobnosti

Metode rada

- dijaloška metoda, heuristički govor- stvaranje problemskih situacija i pitanja- metoda izlaganja i pokazivanja

Obrazovni rad knjižničara osmišljen je kroz edukativni program sastavljen od tri stupnja:

1.- upoznavanje knjige i knjižnice- knjiga – izvor znanja- kako čuvati knjigu- dječja periodika

2.- smještaj knjiga u knjižnici – osnove- oprema knjige- upoznavanje stručnih priručnika – enciklopedije, leksikoni…

3.- osnove UDK – sustava- uporaba (i stručne) periodike- kako koristiti stručnu literaturu

Edukativni je program raspoređen u programske sadržaje po razredima:

1. RAZRED

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

56

- knjižnica – što je to?- pojmovi: knjiga, knjižnica, knjižara- gdje je što u knjižnici- ponašanje u knjižnici- kako posuditi, čuvati i vratiti knjigu

Cilj je edukativnog programa u prvom razredu približiti učeniku svijet knjige i knjižnice te isto učinitipoželjnim.Vrijeme realizacije: upoznavanje knjižnice tijekom rujna/listopada, posudba tijekom veljače.

2. RAZRED

- upoznavanje učenika s knjižnim fondom- upoznavanje oznaka M i D- dječji tisak- poticanje čitanja kroz razgovor o pročitanom

Kroz posjete knjižnici učenici trebaju upoznati knjižni fond primjeren njihovu uzrastu te razvijatiljubav prema čitanju.Vrijeme realizacije: tijekom studenog.

3. RAZRED

- knjige različite po sadržaju i žanru- pojmovi: pisac, književnik, ilustrator, nakladnik- uočavanje i izdvajanje bibliografskih podataka- odnos prema knjizi

Učenici trebaju usvojiti pojmove o različitim sadržajima knjiga te ljudima koji se bave knjigom.Vrijeme realizacije: tijekom studenog / prosinca.

4. RAZRED

- upoznavanje stručnih priručnika – rječnika, leksikona, enciklopedija- funkcija knjižnice u školi

Edukativni program u četvrtom razredu treba knjižnicu učenicima predstaviti kao izvor znanja.Vrijeme realizacije: tijekom prosinca.

5. RAZRED

- raspored knjiga u knjižnici

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

57

- razvijanje čitateljskog ukusa- odnos prema knjizi

Cilj je edukativnog programa potaknuti učenike na čitanje kvalitetnog štiva.Vrijeme realizacije: prema dogovoru s učiteljima.

6. RAZRED

- upoznavanje časopisa i novina- uporaba stručne periodike

Edukativni program u šestom razredu treba potaknuti učenike na čitanje periodike, i stručne iuporabu informacija koje ona donosi.Vrijeme realizacije: prema dogovoru s učiteljima.

7. RAZRED- osnove UDK – sustava- upoznavanje i uporaba stručnih priručnika

Zadaća edukativnog programa u sedmom razredu je osposobiti učenike za samostalnu uporabustručnih priručnika te samostalni rad.Vrijeme realizacije: prema dogovoru s učiteljima.

8. RAZRED

- samostalna uporaba stručne literature prilikom izrade referata, raznih radnji i sl.

Nastavak zadaće iz sedmog razreda: osamostaljivanje učenika u radu sa stručnom literaturom.Vrijeme realizacije: prema dogovoru s učiteljima.Odgojno-obrazovni rad odvijat će se kroz neposredni rad s učenicima, ali i kroz suradnju s učiteljima,stručnim suradnicima i ravnateljem.

3. STRUČNI KNJIŽNIČNI RAD

- organizacija rada u knjižnici i čitaonici- nabava knjižnične građe- tehnička obrada, inventarizacija, signiranje i klasifikacije građe- otpis i revizija

Stručno usavršavanje knjižničara- pohađanje seminara i stručnih aktiva knjižničara- praćenje stručne literature

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

58

4. JAVNA I KULTURNA DJELATNOST

- obilježavanje značajnih datuma – tematske izložbe u knjižnici i atriju Škole- organizacija književnih susreta- prikupljanje i slanje dječjih radova u dječje časopise- sudjelovanje u web stranici Škole

PRIGODNI DATUMI KOJE ĆE KNJIŽNICA OBILJEŽITI:

- 5. 10. Svjetski dan učitelja- listopad – Dani kruha- 15. 10. – 15. 11. Mjesec hrvatske knjige- 25. 10. Međunarodni dan školskih knjižnica- 1. 12. Dan borbe protiv AIDS-a- 6. 12. Sveti Nikola- predblagdansko vrijeme: Božić i Nova godina- 15. 1. Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske- 27.1. Dan sjećanja na holokaust- veljača – Maškare- 14. 2. Valentinovo- 21. – 26. 2. Dani hrvatskog jezika- 22. 3. Svjetski dan voda- 27. 3. Međunarodni dan kazališta- 2. 4. Međunarodni dan dječje knjige (školski projekt Slikovnica)- 22. 4. Dan hrvatske knjige- travanj – Uskrs- svibanj – Majčin dan- lipanj – Dan škole

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

59

GODIŠNJI PLAN RADA TAJNIKA

1. UPIS U SUDSKI REGISTAR I UPRAVLJANJE ŠKOLOM

Upisati školu u sudski registar Trgovačkog suda temeljem Zakona o ustanovama kao iprijavljivati sve statusne promjene u školi: npr. imenovanje novog ravnatelja, promjenu uzastupanju škole, promjenu naziva škole, promjenu naziva ulice i sl.Upisati ovlasti ravnatelja u sudski registar pri Trgovačkom suduOsigurati u ravnateljevom dosjeu dokaz o ispunjavanju uvjeta za imenovanje ravnateljaOsigurati i čuvati dokaze o izabranim članovima Školskog odbora koji su imenovani u skladu saZakonom.Biti od pomoći ravnatelju u svezi organizacije i donošenja pravovaljanih odluka.Osigurati dostupnost općih akata radnicima.Slati pozive članovima Školskog odbora za sjednice toga tijela, te voditi zapisnike o sjednicamaŠkolskog odbora.Čuvati zapisnike sjednica Vijeća roditelja, biti nazočan sjednicama ukoliko to roditelji zatraže.

2. IZRADBA GODIŠNJEGA PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE I OSTVARIVANJEPRAVA UČENIKA

Godišnji plan i program rada škole je akt prema kojem se ostvaruje Nastavni plan i program,odnosno cjelokupan nastavni proces za tekuću školsku godinu. Godišnji plan i program donosise krajem rujna tekuće godine, najkasnije do 30. rujna za tu školsku godinu na sjednici Školskogodbora.

Zajedno s ravnateljem pripremiti tekst Godišnjeg plana i programa za raspravu na sjednicamaUčiteljskog vijeća i Vijeća roditelja, te za donošenje na sjednici Školskog odbora u skladu saZakonom o osnovnom školstvu, Zakonom o ustanovama, a prema Naputku kojeg je donijeloMinistarstvo znanosti, obrazovanja i športa ( MZOŠ)

Pravodobno uručiti svakom učitelju i stručnom suradniku, kao i svim ostalim djelatnicimarješenja o tjednom i godišnjem zaduženju za tekuću školsku godinu.

Osigurati dostavljanje Godišnjeg plana i programa u institucije: Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa, Gradski ured za obrazovanje, te u Agenciju za odgoj i obrazovanje, azajedno s Godišnjim planom dostavlja se i Izvješće o radu u prethodnoj godini.

Tajnik škole provjerava upis učenika i ustroj pedagoške dokumentacije za novu školsku godinu uskladu s potrebama i odredbama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije uosnovnim školama.

3. ZAPOSLENICI ŠKOLE I RADNI ODNOSI

Biti od pomoći ravnatelju pri zasnivanju radnog odnosa – utvrđivati potrebe za radnicima,prijavljivati potrebe Zavodu za zapošljavanje, prijavljivati potrebe Gradskom uredu zaobrazovanje, kulturu i šport na propisanim obrascima.

Obavijestiti ravnatelja tko ima zakonsku prednost pri zapošljavanju – po Zakonu o pravimahrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te Zakonu o invalidima iosobama s invaliditetom.

Zaključivati ugovore o radu, anekse ugovora, izvješćivati kandidate o odluci o izboru, napravitiprijavu na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prijaviti na propisanoj tablici u Ministarstvoznanosti obrazovanja i športa i u Upravu za financije.

Također, ako netko od djelatnika prestaje s radom, odjaviti ga na mirovinsko i zdravstvenoosiguranje, te u Upravu za financije na propisanoj tablici, brisati s print liste.

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

60

Ukoliko imamo potrebu za zapošljavanjem novog djelatnika, tj. otvaranje novog radnog mjesta,moramo tražiti suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za zapošljavanje u skladusa Odlukom o prijamu službenika i namještenika u tijela državne uprave koja se financiraju izdržavnog proračuna.

Osigurati u dosjeu učitelja i stručnih suradnika dokaze o ispunjavanju uvjeta za rad u osnovnojškoli prema Zakonu, te da ne postoje zapreke za rad u osnovnoj školi, također prema Zakonu.

Imati obvezu prijave stažiranja pripravnika u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnih ispitaučitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi, te obvezau nakon godinu dana napropisanom obrascu prijaviti osobu za polaganje stručnog ispita.

Prijaviti učitelje i stručne suradnike na propisanim obrascima za napredovanje nakon što jeravnatelj ispisao te obrasce.

4. OSIGURATI UVJETE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN, IZNAJMLJIVANJEŠKOLSKOGA PROSTORA I OPREME

Pratiti provedbu mjera zaštite na radu u skladu za Zakonom o zaštiti na radu i rad nasiguran način.

Provoditi liječničke preglede jednom godišnje iz čl. 29. i 30. Zakona o zaštiti pučanstva odzaraznih bolesti, provjeriti da li su kuharice izvršile liječničke preglede te da li imajuhigijenski minimum (Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju svaka kuharica koja radi sdjecom mora imati položen ispit pri Zavodu za zaštitu zdravlja – tzv. higijenski minimum)

Provoditi i osigurati interni sanitarni nadzor, osigurati ispravnost i funkcionalnost opreme iuređaja, te dostatna sredstva za čišćenje, dezinfekciju te za osobnu higijenu učenika iradnika u skladu s uputama Ministarstva znanosti obrazovanja i športa

Vršiti narudžbu uredskoga materijala za stručne službe, te za učitelje. Vršiti narudžbu materijala za prvu pomoć, te pružanje prve pomoći učenicima, Biti od pomoći ravnatelju u osiguravanju praćenja primjene Zakona o ograničenoj uporabi

duhanskih proizvoda, a posebno u provedbi zabrane pušenja u školi. Pomoći ravnatelju da se Ugovori o zakupu opreme i prostora škole naprave u skladu sa

Zakonom o zakupu i Naputcima Gradskog ureda za obrazovanje

5. SURADNJA S PROSVJETNOM INSPEKCIJOM – OBVEZE ŠKOLE, UREDSKOPOSLOVANJE

Tajnik je dužan savjetovati ravnatelju da izbjegava činjenje ili propuštanje radnji kojima činiprekršaje propisane Zakonom o osnovnom školstvu i Zakonom o prosvjetnoj inspekciji.

Škola čini prekršaj iz Zakona: ako započne s radom prije nego ministar izda rješenje o ispravnosti uvjeta za početak rada, ako namjenska sredstva za rad škole koristi u druge svrhe, ako učenika optereti satom redovne nastave dnevno ili tjedno suprotno zakonu, ako ne izvodi nastavu u pravilu u pet radnih dana tjedno, ako organizira početak i završetak nastave protivno zakonu, ako ne osigura svjedodžbu prijelaznicu temeljem Zakona o osnovnom školstvu ako zasnuje radni odnos protivno zakonu ako ne vodi propisanu pedagošku dokumentaciju i evidenciju ako ne poduzima mjere zaštite od požara i zaštite na radu, te ne poduzima mjere o zabrani

pušenja u školiŠkola može počiniti prekršaj iz Zakona o prosvjetnoj inspekciji:

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

61

ako ne osigura uvjete za provedbu nadzora ili ako inspektoru ne pruži podatke i obavijesti, ako na bilo koji način sprječava inspektora u obavljanju nadzora.ako ako u određenom roku ne izvijesti prosvjetnu inspekciji o ispunjenju obveza iz rješenja ako fizička osoba u školi ne osigura uvjete za provedbu nadzora,Tajnik je dužan vršiti urudžbiranje spisa, ugovora, odluka i ostalih dokumenata po ovom pravilniku,voditi evidenciju o klasama koje koristi u svom poslovanju. Tajnik je dužan trajno čuvati matične knjige učenika, matičnu knjigu radnika, registre i

spomenicu škole. Pomagati ravnatelju pri dostavi raznih statističkih podataka na početku i na kraju školske godine. Tajnik je dužan izdavati rješenja o godišnjem odmoru za sve djelatnike nakon što ravnatelj

donese Plan korištenja godišnjih odmora za tekuću godinu uz obvezu prethodnog savjetovanjasa radničkim vijećem odnosno sindikalnim povjerenikom koji je preuzeo ulogu radničkog vijeća.

Vođenje sustava za upravljanje standardiziranim skupovima podataka ili E- Matica. Tajnici škola bili su dužni unijeti sve podatke u E-Maticu: o ustanovi, osnivaču, akt o ustanovi ,

zaposlenicima, infrastrukturi, za djelatnike vršimo kontrolu i ažuriranje osnovnih podataka odjelatnicima, nastavnim predmetima, promaknućima, stručnim ispitima, funkcijama.

Otvaranje e-mail adresa učenicima i djelatnicima u sklopu CARNET-a Rad na matici u sklopu Agencije za zaštitu osobnih podataka. Korištenjem E-Matice tj. ispravnim i pravovremenim popunjavanjem svih traženih podataka želi

se u prvom redu rasteretiti djelatnike u ustanovi koji sudjeluju u administrativnom poslu teomogućiti ustanovi praćenje podataka i poslovnih procesa.

Ministarstvu sIi želi omogućiti dobivanje točnih i cjelovitih podataka koji će pridonijeti donošenjukvalitetnih operativnih i strateških odluka, te stvoriti podlogu za opsluživanje podatcima korisnikau školskom sustavu i izvan njega.

Zadaće tajnice i poslovi koje obavlja u stvarnosti su kompleksniji i uključuju niz poslova kojiproizlaze iz Zakona i drugih propisa.

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

62

PLAN RADA RAČUNOVOĐE ŠKOLE

Materijalno knjigovodsto

evidencija sitnog inventara

vođenje knjige sitnog inventaraotvaranje kartica i knjiženjeotpis i usklađivanje istog s fin. stanjem i invent. Listama

Knjigovodstvo

evidencija i vođenje knjige osnovnih sredstavaotvaranje kartica,knjiženje, usklađivanje kartica s knjigom osnov. sredstava te s fin. Stranesuradnja s komis. za inventariz., knjiženje razlika rashod, obračun amortizacije i knjiženjeknjigovodstvo prihoda i rashoda poslovanja, zavođenje ulaznih računa, plaćanje istih, knjiženja iusklađ. financ. Stanjaizrada izlaznih faktura, knjiženje istih iusklađiv.kontiranje i knjiženje svih posl.događaja, analiz. kretanja fin. plana, izrada finan. plana s ravnateljem itajnikomobračun školske kuhinjesuradnja sa Zavodom za platni promet, praćenje propisa o financiskom poslovanjuizrada period. obračuna i završnog računa, tromjesečnih izvještaja za FIN-uvrši daktilograf. poslove za računovodstvene potrebestručno usavršavanje – seminarimentorstvo, stručni ispiti i druge naknade zaposlenicima

Ostali poslovi

izrada obračuna plaća na kompjutoru, vrši obustave potroš.kredita,sindikataI zrada podataka iz obračuna plaća za period. obr. i završni računobračun, isplata refundacija bolovanja preko 42 dana i ostalog bolovanja preko Fonda zdravstvaizrada obrazaca M 4 potrebnih za mirovinudavanje potvrda o prosjeku plaća zaposlenicimavrši usklađivanje kartica plaća zaposlen. s fin.knjigov.obračun i isplata naknada članovima školskog odboraobračun i isplata honorara za razna predavanja održana u školi

Knjiženje

knjiženje u kompjutoru sa karticakartice potrošnog materijalakartice školske kuhinjekartice nastavnog materijalausklađivanje materijalno i financ. knjigovod.vrši prikupljanje podataka za isplatu i refund. dječjeg doplatka

Blagajnički poslovi

vrši gotovinske uplate i isplate od učenika i zaposlenika školevodi blagajnički izvještaj, podiže novce za blagaj. Potrebešalje novce u banku na pologpisanje virmana za plaću i virmanskih naloga /računalo/pisanje, isplata i obrada putnih naloga

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

63

OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA METKOVIĆ

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM2013./2014.

PODRUČJA ZADACI POSTUPCI IMETODE

NOSIOCI SURADNICI VRIJEME

ŠKOLA-unapređenjepedagoškograda

I

Na UV održati predavanjai radionice :-Discipliniranje-restitucija-Kvalitetna škola-Društvena organizacija imreža ustanova za brigu inadzor o djeci iroditeljima , (obiteljskizakon)

Predavanje radionice demonstracije

Stručnisuradniciškole,stručnjaciizobiteljskogzakona

ObiteljskicentarCZSRZJZ iškolskiliječnik

Tijekomšk.godine

RODITELJIsuradnja,edukacija

II

Tematski roditeljskisastanci i radionice zasve razrede sa sljedećimtemama:-odnosi roditelja i djece,-postavljanje pravila igranica u odnosima,-odgovornost, vrijednosti,razina samostalnostiprema dobi djece Kod saznanja za rizičneobitelji pomoći im uuključivanje na stručnupomoć.

Radionice predavanja izlaganja

razrednici školski liječnik stručni suradnici

voditeljŠPP-a

roditeljistručnjaci izobiteljskihodnosa

Tijekomškolske godine

SLOBODNOVRIJEMEUČENIKA

III

Osigurati učenicimamogućnost (posebno onimrizičnim) za uključivanjeu slobodne aktivnosti ikreativne skupine :likovne, folklorne,knjižničarske, ekološke,školske zborove, športske,socijalizacijske i sl izvanredovnog školskovremenaUstupiti školske prostorevoditeljima športskihaktivnosti i drugimsuradnicima koji provodeprograme za mlade.

kreativne radionice izleti športske aktivnosti

rad uskupinama

rad uinteresnim grupama

učitelj LKučiteljiTZKučiteljiGK

voditeljifolklora

knjižničari

struč.surad

Športskiklubovi

ekološkeudruge

KUD

tijekom cijeleškolskegodine

SPECIFIČNO OBRAZOVANJE U SVIM RELEVANTNIM PITANJIMA U SVEZI PUŠENJA DUHANA IUZIMANJA ALKOHOLA ILI DRUGIH DROGA

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

64

IV

PODRUČJA TEME IZADACI

METODE IOBLICI RADA

NOSITELJI SURADNICI RAZINA

A I

NASTAVNEJEDINICE ITEMEVEZANE ZAZDRAVLJE IOVISNOSTKROZNASTAVNIPROGRAM

Poučiti djecu osvim štetnimposljedicamapušenja, pijenjaalkohola iuzimanja droga (o razvojuovisnosti, o utjecaju nastrukturumozga, i outjecaju napojedineorgane)

obrada tema iz udžbenika

izlaganje

pisanje tekstova

radni listovi

učitelji razredne nastave

učitelji prirode i biologije

učitelji TZK

vjeroučitelji

MinistarstvoOO Agencija OO

Školski liječnik

Zavod zajavnozdravstvo

Svi razredi

B) TEME VEZANE ZA SAT RAZREDNOG ODJELA

ZA UČENIKE I- IV RAZREDA ZA UČENIKE V-VIII RAZREDA-briga o osobnom zdravlju-razvoj osobnosti-pravila ophođenja-razvoj socijalnih pravila i socijalnih vještina-odgoj za ljudska prava i demokratičnost(poštivanje drugih, poštivanje različitosti,raditi nasigurnosti svakog pojedinca, sprječavatizlostavljanje i nasilje među vršnjacima.Za rizične učenike( agresivni, zapušteni, steškoćama ponašanja, s ADHD-om i sl) osiguratipomoć i tražiti stručnu pomoć.

-Prepoznavanje emocija i nošenje s njima Upravljanje bijesom-Vršnjački i prijateljski odnosi-Rješavanje sukoba i konflikata-Otpor na pritisak vršnjaka- kako reći NE-Kako se zabavljati bez pušenja i pijenja alkohola-Ravnopravnost među spolovima- Osobna odgovornost za postupke-Suodgovornost za pravedan život na odnose udruštvu-Kako se nositi sa problemima i poteškoćama uživotu

U mjesecu ovisnosti 15.XI - 15.XII

u svim osmim razredima realizirati radionice i teme iz projekta „Pandorina kutija“Nositelji aktivnosti: Marija Mioč, str.suradnik defektolog Sanja Jurković,prof. hrvat.jezika

PODRUČJA AKTIVNOSTI IZADACI

METODE IPOSTUPCI

NOSITELJI SURADNICI RAZINARAZ.ODJ.

UČENJESOCIJALNIHVJEŠTINA

Posebnim pedagoškimpostupcima poučitidjecu za snalaženje ukomunikaciji, ojačatiih zasamopotvrđivanje,

rad u skupinama, paru i individualno, igranje uloga,

razrednici

stručni suradnici

educirani stručnjaci

školski liječniksvi razredi

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

65

Vučiti ih zdravojzabavi,odupiranjunegativnim pritiscima iutjecajima vršnjaka,modnih trendova imedija

metoda demonstracije, metoda praktični radova

osposobljeni stručnjaci

ZJZ

SELEKTIVNAPREVENCIJADISKRETNIZAŠTITNI(personalni)POSTUPAK

VI

Kad se otkrije ili saznaza visokorizičnogučenika (osjetljivi,teže prilagodljivi,djecaiz teže obiteljskesituacije kroz diskretnoohrabrivanje,motiviranje, poticanje nauspješnost ,pomoć ugrađenjusamopouzdanja i popotrebi osiguratipotrebnu pomoć.

individualni rad

razgovori

rad u paru ili skupini

predmetni učitelji

razrednici

stručni surad.

stručna služba škole

educirani stručnjaci

školski liječnik

svi razredi

RAZRED KAOTERAPIJSKAZAJEDNICA

VII

Za učenike koji supostali "problemi",učenici koji svojimponašanjemugrožavaju ostalezatražiti u razredusuradnju svih učenikarazreda . Aktiviratiučenike pojedince urazredu za zadatke sučenikom.(pomoć udruženju,učenju,sukobima i sl.)

Razgovor poticanje rad u paru ili skupini

učitelji

predmetni učitelji

razrednici

stručni suradnici

ravnatelj

roditelji- suradnja

educirani stručnjaci

školski liječnik

svi razredi

PODRUČJA AKTIVNOSTI ZADACI METODE IOBLICI

NOSITELJI SURADNJA

MJERESEKUNDARNEPREVENCIJE

VIII

1.U suradnji sobiteljima otkrivatieksperimentiranja iovisnička ponašanja2.Pružiti kvalitetnupodršku učeniku3.Kvalitetnointervenirati4. Izraditi osobniplan i program iprovoditi tretmanučenika

1. U školipravovremenoreagirati na pojavueksperimentiranjaovisničkih sredstava2.Po potrebipokrenuti postupakkod CZSR,Brzo i kvalitetnopružiti pomoćučeniku i roditelju.3.Organiziratitretman učenika uškoli ili u Centru zaprevenciju.

individualanrad

rad saroditeljima

Educiranistručni suradnici

školski liječnik

Centar zaprevenciju

CZSR

Z J Z- jedinica za prevenciju ovisnosti

MUP

SURADNJA 1.Suradnjomkreirati preventivne

-otkrivati rizične: onekoji napuštaju CZSR

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku … · 2013-10-15 · GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2013./2014. godinu ... Dopunska nastava 30-31 5. Dodatna nastava

66

ŠKOLE SAOSTALIMINSTITUCIJAMA

IX

programe2.rano otkrivanjeučenika rizičnihponašanja3.Raditi nasmanjenjudostupnostiovisničkih sredstava4.Omogućitisavjetodavne usluge

nastavu, agresivne,-pomagati socijalni iemocionalni razvojučenika,-rano otkrivanje,-protočnostinformacija,-osigurati sustavnadzora prekodežurnih učitelja iostalog osoblja škole

razgovor

savjetovanje

praćenje

Učitelji stručni suradnici

školski djelatnici ravnatelj

MUP Obiteljskicentar i druge institucije

EDUKACIJAUČITELJASTRUČNIHSURA-DNIKA IRAVNATELJA

X

Jačatikompetentnostučitelja i stručnihsuradnika uznanjima ivještinamapotrebnim zaprovođenjepreventivnihaktivnosti.

Osposobiti učitelje istručne suradnike zakvalitetno provođenješkolskogpreventivnogprograma ovisnosti.

Savjetovanje, radionice proučavanjestručneliteratureWebstranice

Educirani stručnisuradnici istručnjaci izvanjskihustanova

MZOŠAZOODržavni ured zadrogeZJZ centar zaprevencijuStručnjaci zamentalnozdravljePolicijskapostaja