godiŠnji plan i program rada za Školsku godinu … godiŠnji plan i program rada.pdfrijeka,...

of 105 /105
Rijeka, listopad 2019. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA Laginjina 1 51000 Rijeka

Author: others

Post on 03-Jan-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Rijeka, listopad 2019.

  GODIŠNJI PLAN

  I PROGRAM RADA

  ZA ŠKOLSKU GODINU

  2019./2020.

  GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA Laginjina 1 51000 Rijeka

 • S A D R Ž A J

  1. OSNOVNI PODACI

  1.1. Naziv škola, adresa, telefon, telefaks, upis u sudski registar

  (ustanova i upisni broj), ime i prezime ravnatelja….…………………………….…..…. 4

  1.2. Povijest škole ……………………………………………………………………….…… 5

  1.3. Djelatnost Škole – programi koje ostvaruje ………………………………………....….. 5

  1.4. Podaci iz prošle školske godine: broj razrednih odjela i učenika, broj nastavnika,

  stručnih suradnika i ostalih djelatnika (Tablica 1) ……..…………………….………… 6

  1.5. Uvjeti rada (vrlo sažeto): ……………..……………………………………….…….….. 6

  1.5.1. Raspoloživi prostor …………………………………………………….………… 6

  1.5.2. Opremljenost ………………………………………………………….………….. 6

  1.5.3. Kadrovi (stanje: zadovoljava, višak ili manjak – u čemu) …………….…………. 7

  1.6. Posebne napomene (ako ih ima): ……………………………………………..………….

  2. SADRŽAJI RADA ŠKOLE

  2.1. N a s t a v n i p r o g r a m i

  2.1.1. Programi redovite nastave (po programima odnosno smjerovima, strukama i zanimanjima) ………………………………………………………………………………………….. 7

  2.1.2. Programi izborne i fakultativne nastave (po predmetima i razredima) ……………….. 7 2.1.3. Programi dodatne, odnosno fakultativne nastave (rad s darovitim učenicima ili zainteresiranim

  učenicima) ……………………………………………………………………………… 7

  2.1.4. Programi dopunske nastave (rad sa slabijim učenicima) ………………………………. 8 2.1.5. Prilagođeni programi za učenike s teškoćama u razvoju ………………………………. 8 2.1.6. Programi obrazovanja odraslih ………………………………………………………… 8

  2.2. P r o g r a m i i z v a n n a s t a v n o g r a d a

  2.2.1. Individualni tretman učenika (pedagog, psiholog, defektolog, razrednik) …………….. 8 2.2.2. Program rada školske knjižnice ………………………………………………………... 8 2.2.3. Slobodne aktivnosti (kulturno – umjetničke, športske i rekreacijske, tehničke, znanstvene i druge)

  ………………………………………………………………………………………….. 8

  2.2.4. Društveni i humanitarni rad učenika …………………………………………………… 8 2.2.5. Učeničke udruge i organizacije (Crveni križ, Izviđači itd.) ……………………………. 8 2.2.6. Izdavanje školskog lista i drugih publikacija …………………………………………... 8 2.2.7. Program rada školskog razglasa ……………………………………………….………. 9

  2.2.8. Aktivnosti u narednim danima i u vrijeme praznika …………………………………… 9 2.3. Z d r a v s t v e n i o d g o j i z d r a v s t v e n a z a š t i t a

  u č e n i k a, s o c i j a l n a s k r b

  2.3.1. Zdravstveno prosvjećivanje učenika (predavanja, izložbe i sl.) …………………….….. 9 2.3.2. Sistematski liječnički pregledi učenika – suradnja sa zdravstvenom službom ……….... 9 2.3.3. Suradnja s učeničkim domovima ……………………………………………………..... 9 2.3.4. Prihvat učenika putnika ………………………………………………………………… 9 2.3.5. Obrok za učenike ……………………………………………………………………….. 9 2.3.6. Skrb za učenike slabijeg imovnog stanja (udžbenici, humanitarna pomoć, stipendije

  itd.) ……………………………………………………………………………………… 9

  2.3.7. Logorovanja, zimovanja i ljetovanja, izleti i ekskurzije ……………………………….. 9

  2.3.8. Higijena u školi ………………………………………………………………..... 10

  - 2 -

 • 2.4. K u l t u r n a i j a v n a d j e l a t n o s t š k o l e

  2.4.1. Proslava Dana škole i drugih značajnih datuma ………………………………………… 10 2.4.2. Suradnja s roditeljima ………………………………………………………………….... 11 2.4.3. Javni nastupi učenika škole – smotre i natjecanja ……………………………………… 11 2.4.4. Posjeti kazalištu, koncertima i drugim umjetnicima ………………………………….… 11 2.4.5. Estetsko i ekološko uređenje škole i okoliša …………………………………………..... 11

  2.5. U n a p r e đ i v a n j e r a d a š k o l e

  2.5.1. Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika …………………………………. 12 2.5.1.1. Programi stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih suradnika – u školi

  (stručni aktivi i predavanja) ……………………………………………………. 12

  2.5.1.2. Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika izvan škole

  (stručni aktivi, seminari, savjetovanja) ………………………………………… 12

  2.5.1.3. Rad s pripravnicima i stručni ispiti …………………………………………….. 13

  2.5.1.4. Unapređivanje nastavnika i stručnih suradnika u zvanju mentora i savjetnika .... 13

  2.5.1.5. Dopunski, izvanredni i postdiplomski studij nastavnika i stručnih suradnika ..... 13

  2.5.1.6. Pribavljanje stručnih časopisa i stručnih knjiga ………………………………… 13

  2.5.2. Uvođenje inovacija: ……………………………………………………………………... 13 2.5.1.2. Rad škole kao stručno metodičkog centra za pojedine nastavne predmete ili

  kao vježbaonica ……………………………………………………………..….. 13

  2.5.2.2. Rad na istraživačkim i stručnim projektima u školi i izvan nje ……………….. 14

  2.5.2.3. Plan i opremanje i modernizacija škole ……………………………………….. 14

  2.5.2.4. Uvođenje inovacija programske, organizacijske ili metodičke prirode ……….. 14

  3. ODGOJNO – OBRAZOVNI PLANOVI

  3.1. Broj upisanih učenika na početku školske godine (tablica 2) ………………………….. 15 3.2. Nastavni planovi razrednih odjela svaki razredni odjel ima svoj nastavni plan

  redovite nastave – (tablica 3) ……………………………………………………………. 28

  3.3. Nastavni plan izborne nastave (tablica 4) ……………………………………………….. 29 3.4. Nastavni plan dodatne, odnosno fakultativne nastave (tablica 5) ...…………………… 29 3.5. Nastavni plan dopunske nastave (tablica 6) …………………………………………….. 29 3.6. Nastavni plan za prilagođene programe (tablica 7) ……………………………………… 30 3.7. Plan slobodnih aktivnosti (tablica 8) ...………………………………………………….. 30 3.8. Nastavni planovi obrazovanja odraslih (tablica 9) …………………………………….... 30

  4. OSTVARIVANJE PROGRAMA I PLANOVA RADA ŠKOLE

  4.1. O r g a n i z a c i j e r a d a š k o l e

  4.1.1. Godišnji kalendar rada ………………………………………………………………….. 31 4.1.2. Organizacija radnog tjedna (5-D, 6-D, 11-D) i opća organizacija rada škole

  (smjene, praktična nastava itd.) ………………………………………………………… 37

  4.1.3. Podjela predmeta i opterećenje nastavnika u nastavi općeobrazovnih predmeta (tablica 10) ……………………………………………………………………………… 40

  4.1.4. Pregled zaduženja i radno vrijeme u nastavi i izvan nastave (pripreme, sjednice, razredništvo,stručno usavršavanje, zaduženja itd. – prema točki 2.2. i drugo – Rješenja o

  tjednom zaduženju) …………………………………………………………………….. 40

  4.1.5. Izrada i uvođenje rasporeda sati (prilog) …………………………………………….…. 45

  - 3 -

 • 4.2. O p e r a t i v n i p r o g r a m i i p l a n o v i r a d a o r g a n a u p r a v l j a n j a, p o s l o v o d n o g i s t r u č n i h o r g a n a

  š k o l e

  4.2.1. Program i plan rada Školskog odbora ………………………………………………… 45 4.2.2. Program i plan rada ravnatelja …………………………………………………….….. 46 4.2.3. Program i plan rada Nastavničkog vijeća ………………………………………….…. 55 4.2.4. Programi i planovi rada stručnih aktiva u školi ………………………………………. 56 4.2.4.1. Pročelnik odjela ………………………………………………………………………. 56

  4.2.4.2. Stručni kolegij ………………………………………………………………………… 58

  4.3. P o j e d i n a č n i p r o g r a m i i p l a n o v i r a d a

  4.3.1. Programi i planovi rada stručnog suradnika – knjižničara ……………………………… 59 4.3.2. Programi i planovi rada razrednika (samo kao zajednički okvir: pojedinačni planovi izdvojeni su

  kao prilog) …………………………………………………………………………….. 60

  4.3.3. Izvedbeni programi i planovi rada nastavnika (po predmetima) – samo kao prilog …. 60 4.3.4. Izvedbeni programi i planovi rada izvannastavnih i slobodnih aktivnosti – samo kao prilog

  5. P R I L O Z I

  5.1. Program aktivnosti u spriječavanju nasilja među mladima …………………………….. 63

  5.2. Program prevencije ovisnosti …………………………………………………………… 65

  5.2.1. Antikorupcijski program ………………………………………………………………... 67

  5.3. Popis razrednika u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi ………………………………… 69

  5.4. Rješenja o rasporedu radnih obveza nastavnika ………………………………………… 70

  5.5. Radna zaduženja tajnika, računovođe, administratora, domara i spremačica …………... 71

  5.6. Vremenik izradbe i obrane završnog rada ………………………………………………. 87

  5.7. Vremenik popravnih i prijemnih ispita, podjele svjedodžbi, upisa …………………….. 89

  Fizički izdvojeni iz Godišnjeg programa rada škole nalaze se prilozi. Njih sačinjavaju dokumenti iz

  točaka 4.2.2., 4.2.3. i 4.2.4., raspored sati i drugi dokumenti koji su u detaljnoj razradi sastavni dio

  Godišnjeg programa rada škole, ali se ne uvezuju u Godišnji program u kojemu se u tom poglavlju nalazi

  samo popis dokumenata koji čine Prilog. Prilozi se nalaze u Školi sređeni i dostupni na jednome mjestu.

  1. OSNOVNI PODACI

  1.1. Puni naziv: GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA Sjedište i adresa: Rijeka, Laginjina 1

  Broj telefona: 051/226 - 859

  051/227 – 570, 227-270

  Broj telefaksa:051/226 – 859

  E-mail: [email protected]

  Mrežna stranica: www.gs-imr.hr

  Naziv osnivača i odluka o osnivanju Škole: Ministarstvo prosvjete i sporta

  KLASA: 602-03/95-1-1262, URBROJ: 532-06/95-02 od 15.rujna 1995.

  Odlukom Ministarstva prosvjete i sporta KLASA:602-03/02-01/90,

  URBROJ:532/1-02-1 od 1.veljače 2002. prenose se osnivačka prava na

  Primorsko - goransku županiju Naziv suda i registarska oznaka i broj:

  Trgovački sud u Rijeci

  Tt – 04/1094-2 MBS 040068935 od 01.travnja 2004.

  Naziv tijela i akt kojim su utvrđeni uvjeti za početak rada Škole:

  Ministarstvo prosvjete i športa

  KLASA: 602-03/92-01-668

  URBROJ: 532-02-6/3-93-01 od 18.lipnja 2012.

  Ime i prezime ravnatelja: Danijel Trinajstić,prof.

  - 4 -

  mailto:[email protected]

 • 1.2. Povijest škole

  Glazbena škola u Rijeci osnovana je dekretom Gradskog magistrata Rijeke, dana

  20. lipnja 1820. godine, a počela je s radom početkom II. polugodišta školske 1820./1821.

  godine. Velike zasluge u postavljanju temelja glazbene škole ima prvi učitelj škole,

  Venceslav Wenzel. Od samog početka škola je, osim osnovne svrhe osposobljavanja

  kadrova za sve potrebe glazbenog života grada imala neobično opsežnu i raznoliku javnu

  djelatnost svojih učenika i učitelja pa se može reći da je bila ne samo pedagoška već i

  ustanova koja je iznjedrila mnoge mlade talentirane glazbenike. Od 1855. do 1862. godine

  u školi radi, kao nastavnik gudačkih instrumenata, Ivan Zajc mlađi, poznati skladatelj.

  Tijekom XIX. i na samom početku XX. stoljeća školovanje nije nikada trajalo duže od 6

  godina što pokazuje da je škola u svom dugogodišnjem djelovanju dosegla razinu niže

  glazbene škole. U tridesetim godinama XX. stoljeća, uvođenjem desetogodišnjeg

  obrazovanja, nastaje srednja glazbena škola koja u međuratnom razdoblju nosi naziv

  Scuola comunale di musica. U razdoblju nakon oslobođenja, 1945. godine, Muzičku školu

  karakterizira unaprijeđenje nastave i organizacijsko sređivanje rada, čemu je veliki

  doprinos svojim pedagoškim iskustvom i znanjem dao Ivan Matetić Ronjgov, skladatelj

  koji je istražio i umjetnički afirmirao istarsko-primorsku narodnu glazbu, a kao nastavnik

  radio u školi od 1947. do 1951. godine. Godine 1963. ustanova dobiva naziv Muzička

  škola „ Ivan Matetić Ronjgov“ Rijeka. Reformom odgoja i usmjerenog obrazovanja 1978.

  godine škola ulazi u sastav Centra za kadrove u obrazovanju i kulturi, da bi, 1992. godine,

  postala ponovno samostalna ustanova s dragim joj imenom Ivana Matetića Ronjgova

  Rijeka.

  1.3. Škola ostvaruje programe:

  Škola ostvaruje programe osnovnog, pripremnog i srednjeg obrazovanja na području rada

  glazbene umjetnosti za programe:

  290104 Glazbenik klavirist

  290204 Glazbenik harfist

  290304 Glazbenik violinist

  290404 Glazbenik violist

  290504 Glazbenik violončelist

  290604 Glazbenik kontrabasist

  290704 Glazbenik gitarist

  293904 Glazbenik mandolinist

  290804 Glazbenik oboist

  290904 Glazbenik flautist

  291004 Glazbenik klarinetist

  291104 Glazbenik saksofonist

  291204 Glazbenik fagotist

  291304 Glazbenik rogist

  291404 Glazbenik trubač

  291504 Glazbenik trombonist

  291604 Glazbenik tubist

  291704 Glazbenik udaraljkaš

  291804 Glazbenik harmonikaš

  291904 Glazbenik pjevač

  292004 Glazbenik – teorijski smjer

  292504 Glazbenik orguljaš

  Program opće gimnazije

  - 5 -

 • 1.4. Podaci iz prošle školske godine – 2018./2019. (broj razrednih odjela,

  učenika, nastavnika, stručnih suradnika i ostalih)

  Prilog: Tablica 1

  1.5. Uvjeti rada:

  1.5.1. Zbog problema manjka prostora, od 2002. do 2015.godine izvršeni su radovi prenamjene i uređenja potkrovlja školske zgrade, u učionice, za potrebe

  individualne nastave što je poboljšalo uvjete rada.

  Teškoća pronalaženja prostora za nastavu uvjetovana je brojnošću učenika kao i

  tendencijom osnovnih i srednjih škola (čiji učenici polaze paralelno i glazbenu

  školu) da nastavu organiziraju sve češće u jutarnjoj smjeni što ima za posljedicu da

  učenici Glazbene škole mogu na nastavu dolaziti u najvećem dijelu u

  poslijepodnevnom turnusu. Važno je napomenuti da se u prijepodnevnoj smjeni

  učionice koriste za nastavu općeobrazovnih predmeta za učenike koji su glazbeno

  obrazovanje odabrali kao osnovno i jedino zanimanje. Zbog što kvalitetnijeg

  održavanja individualne nastave i skupnog muziciranja škola je otvorena i subotom

  prije podne od 8 – 13 sati. S obzirom da je zgrada Glazbene škole izgrađena davne

  1898.godine redovito se vodi briga o održavanju zgrade kao i o funkcionalnosti

  učionica za potrebe teorijske nastave, individualne nastave i nastave

  općeobrazovnih predmeta. Zahvaljujući razumijevanju Županije Primorsko –

  goranske, kao osnivača koji nam godinama pomažu i ulažu u održavanje, uspjeli

  smo poboljšati uvjete rada. Tako su do danas u potpunosti uređeni svi sanitarni

  čvorovi – uključivši vodovodne i električne instalacije, izvršena je i djelomična

  sanacija krovišta. Uređena je terasa na I.katu uključivši ogradu koja se urušavala. U

  većem djelu učionica izvršena je zamjena dotrajalog namještaja (stolice, klupe,

  ormari i garderobne vješalice). Raspoloživi prostor škole se sastoji od 27 učionica

  za individualnu nastavu, 6 učionica za kolektivnu nastavu i velike učionice (cca

  80m2) za potrebe kolektivne nastave skupnog muziciranja (zbor i orkestar).

  Osim tih prostorija Škola ima zbornicu, direkciju, tajništvo i male prostore za

  arhivu Škole i pomoćna spremišta za tehničko osoblje.

  Za javnu djelatnost Škole kojoj su interni i javni nastupi egzistencionalni dio

  njezinog plana i programa, Škola je ove godine koristila koncertnu dvoranu

  POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

  (Guvernerova palača).

  1.5.2. U Glazbenoj školi su nastavna pomagala glazbeni instrumenti koji se nalaze u svakoj učionici. Postupno se obnavlja instrumentarij i trebalo bi u

  potpunosti obnoviti i zamijeniti starije instrumente. Iz participacije roditelja u

  opremi programa škola kroz dugi niz godina redovito ulaže u nabavu instrumenata -

  klavire, gudačke i puhačke instrumente te audio i video uređaje – projektor, LCD

  televizor te IT tehnologija. Redovito brine o održavanju i uređenju učionica i

  poboljšanju uvjeta rada kako individulane nastave tako i skupne nastave. U

  potpunosti je uređena zbornica, tajništvo i soba ravnatelja, nototeka, te sve učionice

  u prizemlju – br.4,5,6,7 i 8 te učionice na I.katu – br.12,13,14,15,16,17,18,20 i 21

  kao i učionice na II.katu – br.34,35,36,25 i 26.

  - 6 -

 • Šk.godine 2010./2011. kompletno su uređene učionice na II.katu br.27,28,29,30,31

  i 3 – jednako uređene kao i učionice na I.katu), a 2014./2015.kompletno je

  prenamjenjeno i uređeno potkrovlje u nove učionice za individualnu nastavu.

  2015./2016. poboljšana je tehnologija bežičnog interneta u svim djelovima škole,

  izvršena je zamjena elektro instalacija u prizemlju škole kao i u koncertnoj dvorani

  škole gdje su zamjenjena i ulazna vrata zbog zvučne izolacije i lakšeg prolaska

  instrumenata. Također su zamjenjeni dotrajali prozori aluminijskom bravarijom u

  prizemlju te na I.katu, II.katu i balkonska vrata na međukatu.

  1.5.3. Škola ima konstantni problem upisa instrumenata limenih puhača zbog slabog interesa za iste, te se zbog malog broja sati moraju angažirati vanjski suradnici.

  2. SADRŽAJI RADA ŠKOLE

  2.1. NASTAVNI PROGRAMI

  2.1.1. Programi redovite nastave (po programima odnosno smjerovima, strukama i zanimanjima).

  Učenici glazbene škole se razvrstavaju po razredima i klasama.

  Razred sačinjavaju učenici koji su upisani u isti razred bez obzira na struku. Klasu

  sačinjavaju učenici koji predmet struke slušaju kod istog nastavnika bez obzira na

  razred.

  U individualnoj nastavi nastavnik predmeta struke izrađuje nastavni program

  podešen psihofizičkim sposobnostima pojedinih učenika a prema zadanom

  okvirnom nastavnom programu za određeni razred te struke.

  Teorijska nastava se održava po predmetima prema planu i programu.

  Općeobrazovna nastava za učenike glazbenog usmjerenja se temeljem Rješenja

  Ministarstva prosvjete i sporta KLASA: 602-03/94-01-745, URBROJ: 532-02-1/1-

  94-02 od 27.prosinca 1994. održava u učionicama Glazbene škole po programu

  opće gimnazije u koji su ugrađeni sadržaji vezani za izvođenje nastave

  općeobrazovnih predmeta za učenike Glazbenih škola.

  Od šk.godine 1999./2000. sukladno odredbama Zakona o srednjem školstvu i

  Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika

  u srednjem školstvu natječajem su popunjena radna mjesta za sve predmete

  predviđene Nastavnim planom i programom Opće gimnazije odnosno srednjih

  strukovnih škola za obrazovanje učenika u umjetničkim školama (Glasnik

  Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske-Posebno izdanje br.1,

  Zagreb,1.srpnja 1996.)

  2.1.2. IZBORNA I FAKULTATIVNA NASTAVA

  Kao obveznu izbornu nastavu učenici se opredjeljuju na upisu između predmeta

  Vjeronauka i Etike, kao i Hrvatskog jezika i Matematike sukladno Nastavnom

  planu i programu nadležnog ministarstva iz 2006.godine, dok fakultativnu nastavu

  čini Komorna glazba te nastava iz Njemačkog jezika za sve razrede srednje škole.

  2.1.3. Dodatna nastava s nadarenim učenicima izvodi se prema izvedbenim planovima i programima za pojedine učenike sukladno Pravilniku o normi

  rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi.

  - 7 -

 • 2.1.4. Dopunska nastava (rad sa slabijim učenicima) izvodi se prema izvedbenim planom i programom za učenike sukladno odredbama Pravilnika o tjednim

  obvezama odgojno-obrazovnog rada u umjetničkoj školi.

  2.1.5. Učenici s teškoćama u razvoju prate redovni nastavni plan i program koji se po potrebi može mijenjati. U školskoj godini 2017./2018. po rješenju nadležnog tijela

  jedan učenik prati redovni program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane

  postupke u redovnom razrednom odjelu iz nastavnih predmeta engleski jezik,

  matematike, likovna umjetnost, informatika i harmonija.

  2.1.6. Programi obrazovanja odraslih Ne provodi se u našoj školi.

  2.2. PROGRAM IZVANNASTAVNOG RADA

  2.2.1. Individualni tretman učenika (pedagog, psiholog, defektolog, razrednik). Glazbena škola nema stručne suradnike gore navedenih zanimanja iako je iskazala

  potrebu za psihologom koji bi pomogao učenicima u pripremi za buduće zvanje.

  Prema planu i programu učenici su tijekom školske godine obvezni javno nastupati

  na različitim smotrama i natjecanjima za koja bi psihološka priprema zasigurno

  pridonijela i boljem uspjehu.

  2.2.2. Program rada školske knjižnice Stručni suradnik u Glazbenoj školi je mr. Lovorka Ruck koja radi na radnom mjestu

  bibliotekara s punim radnim vremenom. Mr. Lovorka Ruck ima zvanje prof.

  muzikolog i prof.povijesti glazbe, te položen ispit za bibliotekara pa svojom

  kvalifikacijom u potpunosti udovoljava kriterijima za rad u školskoj knjižnici.

  2.2.3. Slobodne aktivnosti Zbog preopterećenosti učenika godišnjim i tjednim fondom nastavnih sati Škola ne

  ostvaruje programe slobodnih aktivnosti.

  2.2.4. Društveni i humanitarni rad učenika U okviru svog plana i programa, odnosno javne djelatnosti, Škola je svojim radom

  uključena u humanitarne koncerte i prigodne koncerte (Božićne, Uskršnje) za

  Dječju bolnicu Kantrida, Dječji dom "Izvor" – Selce, Dom umirovljenika, Dječje

  vrtiće, Udruge građana itd.

  2.2.5. Učeničke udruge i organizacije (Crveni križ) Učenici osnovne glazbene škole polaze pored glazbene škole i redovnu osnovnu

  školu, dok su učenici srednje glazbene škole u najvećem broju upisani u još jedan

  srednjoškolski program (IV.stupanj) gdje su uključeni u udruge i organizaciju kao

  što su Crveni križ i slično.

  2.2.6. Izdavanje školskog lista i drugih publikacija Školske godine 2019./2020.Glazbena škola će u povodu 200.obljetnice Škole pored

  mnogobrojnih glazbenih događanja tiskati monografiju Škole-svojevrsni glazbeni

  vremeplov koji riječju i slikom svjedoči o njezinom povijesnom osnutku davne

  1820.godine te sve značajne trenutke do danas u dugotrajnom postojanju glazbenog

  odgajanja i obrazovanja u našem kraju.

  - 8 -

 • 2.2.7. Program rada školskog razglasa Zbog specifičnosti trajanja satova u nastavi dolazi do nepodudaranja školskih

  odmora individualne nastave sa školskim zvonom za grupnu i kolektivnu nastavu,

  pa bi svaka uporaba razglasa ometala rad u individualnoj nastavi.

  2.2.8. Aktivnosti u neradnim danima u vrijeme praznika Glazbena škola je svojim programom i sadržajem, svoje aktivnosti organizirala uoči

  praznika kada će svojim glazbenim programima aktivno sudjelovati u proslavi i

  obilježavanju dolazećih praznika i blagdana.

  U vrijeme odmora za učenike (zimski i proljetni) organizirana su stručna

  usavršavanja za nastavnike.

  2.3. ZDRAVSTVENI ODGOJ I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA,

  SOCIJALNA SKRB

  2.3.1. Zdravstveno prosvjećivanje (predavanja, izložbe i sl.) 2.3.2. Sistematski liječnički pregledi učenika – suradnja sa zdravstvenom službom 2.3.3. Suradnja s učeničkim domovima 2.3.4. Prihvat učenika putnika

  2.3.5. Obrok za učenike Sadržaji iz točke (2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. i 2.3.5.) nisu razrađeni iz istog razloga

  koji su navedeni u točki (2.2.5.)

  2.3.6. Temeljem Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole Ministarstva znanosti i obrazovanja Školski odbor donosi uz

  suglasnost osnivača, za svaku novu školsku godinu odluku o mjesečnoj participaciji

  u opremi programa (participacija za poboljšanje uvjeta rada u školi) koju plaćaju

  svi učenici u srednjem glazbenom obrazovanju koji su pored glazbenog

  obrazovanja u glazbenoj školi polaznici neke druge četverogodišnje srednje škole

  pa im je glazbeno obrazovanje drugo zanimanje.

  Djeca roditelja poginulih branitelja i invalida domovinskog rata, koja su upisana u

  srednju glazbenu školu, odlukom Školskog odbora su u potpunosti oslobođena

  plaćanja participacije u opremi programa, dok su učenici slabijeg imovnog stanja

  oslobođeni plaćanja participacije temeljem molbe roditelja, uz prethodno

  razmatranje svakog pojedinog slučaja od strane komisije u sastavu: Danijel

  Trinajstić,prof – ravnatelj, Nina Kučan,mag.iur.-tajnica i Lovorka Ruck,prof.

  Odluku o mjesečnoj participaciji u opremi programa, Školski odbor donosi i za

  učenike osnovne glazbene škole a temeljem članka 15. Pravilnika o osnovnom

  umjetničkom školovanju.

  2.3.7. Iz razloga koji su navedeni u točki (2.2.5.) nisu organizirana logorovanja, zimovanja i ljetovanja. Izleti i ekskurzije za učenike osnovne i srednje škole

  planirane su kao stručne ekskurzije i to jedna do dvije stručne jednodnevne

  ekskurzije (Zagreb) koje će objediniti likovne sadržaje (posjet izložbi) i glazbene

  sadržaje (gledanje musicla, opere ili baleta). Osim stručnih ekskurzija za učenike u

  travnju ili svibnju 2018. je planirano i stručno usavršavanje svih djelatnika škole na

  dogovorenoj lokaciji.

  - 9 -

 • 2.3.8. Higijena u školi Unutrašnjost zgrade održava se čisto i uredno.

  Grijanje i hlađenje prostora Škole

  Škola se grije sustavom centralnog grijanja s pogonom na lož ulje. Kotlovnica se

  sukladno zakonskim propisima redovito kontrolira i servisira te trenutno nema

  problema u njenom radu.

  Hlađenje prostora škole obavlja se putem klima uređaja koji su instalirani u gotovo

  svim prostorijama zbog optimalnog održavanja temperature instrumenata. Škola

  ima u planu, ovisno o financijskim sredstvima, klimom opremiti ostatak prostora u

  kojima još nema klima uređaja

  2.4. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE

  2.4.1. Kulturna i javna djelatnost Škole odvijat će se kroz različite vidove aktivnosti

  Organiziranje večernjih koncerata i koncertnih matineja

  - povodom Dana Hrvatske glazbe - povodom Sv.Nikole - povodom Božićnih blagdana - povodom pokladnih dana – od Tri kralja 06.01. – do početka korizme tj. Pepelnice arhaički

  Mesopust ili regionalno Karneval (zadnji dan uoči korizme – pokladni utorak)

  - povodom Uskršnjih blagdana - povodom Međunarodnog Dana darovitih učenika (21.03.) – Koncert natjecatelja - povodom Dana škole (u travnju) - glazbene svečanosti u svibnju

  Natjecanja

  - natjecanja iz općeobrazovnih predmeta: školska, županijska i državna

  - 57. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – Komorni sastavi (županijska i državna

  razina)

  - 58.hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa ( regionalno i državno )

  - Međunarodno natjecanje zborova Istria cantat, Pula

  - Mladi virtuozi, Zagreb

  - 6.natjecanje mladih glazbenika Sonus, op. 6, Križevci

  - Mladi Padovec – Novi Marof

  - Daleki akordi, Split

  - Međunarodno natjecanje klavirista Jurica Murai, Varaždin

  - Međunarodno natjecanje Lions Grand Prix.

  - Međunarodni susret harmonikaša, Pula

  - Međunarodno natjecanje Poreč fest

  - Bistrički zvukolik, 7.međunarodno mješovito natjecanje glazbenika solista i komornih sastava

  - Zagreb guitar festival

  - Lav Mirski, Osijek – 7. međunarodno pjevačko natjecanje

  - Kornelije, međunarodno natjecanje za solfeggio i teoriju glazbe, Beograd

  - Quercus - međunarodno natjecanje iz solfeggia, Osijek

  - Međunarodno natjecanje zborova Valis Aurea cantat, Požega

  - Međunarodno natjecanje zborova Adria cantat, Šibenik

  - 8. Pula Guitar Fest

  - Oscar Rieding – 40. Međunarodno natjecanje za mlade glazbenike violiniste

  - Međunarodno Koroško klavirsko natjecanje, Radlje ob Dravi, Slovenija

  - Međunarodno klavirsko natjecanje San Dona di Piave

  - 10 -

 • Kroz suradnju i organizaciju zajedničkih koncerata sa glazbenom školom Ivana

  Matetića Ronjgova u Puli i glazbenim školama Blagoje Bersa i Vatroslav Lisinski,

  Glazbeno učilište Elly Bašić iz Zagreba, glazbenom školom Franje Kuhača iz

  Osijeka, Umjetničkom školom Luke Sorkočevića iz Dubrovnika, Glazbena šola

  Ilirska Bistrica i HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci

  - humanitarni koncerti - koncerti i matineje edukativnog karaktera za učenike osnovnih škola s ciljem uvođenja mladih

  u svijet glazbe – koncerti po razredima

  - javni mediji u vidu praćenja naših koncerata kao i snimanja naših programa za iste, a u svrhu boljeg upoznavanja javnosti s rezultatima naše djelatnosti i promicanja aktivnosti škole

  2.4.2. Suradnja s roditeljima Nastavnici individualne nastave i razrednici grupne nastave redovito i na vrijeme

  izvješćuju roditelje o uspjehu učenika te o njihovom redovitom dolaženju na

  nastavu.

  Roditelji mogu doći na informacije u Školu prema rasporedu (razrednika ili

  nastavnika individualne nastave) za primanje roditelja koji je objavljen na oglasnoj

  ploči škole i na web stranici.

  2.4.3. Javni nastupi učenika Škole – smotre i natjecanja iznijeti su u točki 2.4.1.

  2.4.4. Redovito su organizirani posjeti kazalištu, koncertima i drugim priredbama koje su vezane za program rada Škole.

  2.4.5. Estetsko i ekološko uređenje Škole i okoliša Higijensko - tehnički uvjeti rada zadovoljavaju:

  - osvjetljenje učionica je dnevno i električno (led rasvjeta, štedna kombinirano sa

  halogenim žaruljama)

  - zagrijavanje (centralno na lož ulje – vlastita kotlovnica) je dobro iako su radiatori

  stari te bi ih trebalo postupno zamijeniti novima

  - mogućnost provjetravanja učionica i hodnika postoji

  - zbog promjene klime i sve većeg zatopljenja koje otežava normalno odvijanje

  nastave (svibanj - rujan) te zbog mikroklimatskih uvjeta za instrumente u učionicama i

  prostorijama je uvedena klimatizacija.

  Okoliš škole je uređen.

  -11-

 • 2.5. UNAPREĐIVANJE RADA ŠKOLE

  2.5.1. Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika

  2.5.1.1. Programi stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih suradnika – u Školi (stručni aktivi i predavanja)

  Stručno usavršavanje nastavnika vrši se permanentno koristeći različite vidove

  unapređivanja, prema razvojnim tendencijama pojedine struke odnosno predmeta.

  Svi nastavnici su dužni prisustvovati stručnim seminarima u organizaciji Agencije

  za odgoj i obrazovanje i ostalih tijela i agencija odobrenih od strane Ministarstva

  znanosti i obrazovanja.

  Drugi oblik stručnog usavršavanja vrši se kroz organiziranu razmjenu koncerata s

  drugim glazbenim školama u Hrvatskoj što je vrlo dragocjeno jer obogaćuje i

  proširuje iskustva novim metodama rada sa svrhom postizavanja što boljih rezultata

  u učenju glazbala i teorijskh predmeta.

  U tom smislu nastavit ćemo suradnju s Glazbenim školama Ivana Matetića

  Ronjgova u Puli, Blagoje Bersa i Vatroslav Lisinski u Zagrebu, Franje Kuhača u

  Osijeku, Umjetničke škole Luke Sorkočevića iz Dubrovnika, te Glazbeno učilište

  Elly Bašić Zagreb.

  2.5.1.2. Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika izvan škole (stručni aktivi, seminari, savjetovanja) Stručno usavršavanje nastavnika ostvaruje se kroz stalno praćenje najnovije stručne

  literature, novih metoda i Škola učenja glazbala i novije glazbene literature

  (individualno)

  - stručni aktivi organiziraju sudjelovanje nastavnika na aktivima koje organizira

  Agencija za odgoj i obrazovanje kao i županijska, trožupanijska i državna stručna

  vijeća.

  Ravnatelj škole će i ove školske godine samoinicijativno organizirati sa

  sveučilišnim profesorima Muzičke akademije u Zagrebu i drugim vrsnim

  pedagozima iz zemlje i inozemstva predavanja i savjetovanja sa svrhom

  poboljšanja i unapređivanja metoda rada nastavnika škole i to

  - za klavir, s profesorima

  Vladimir Babin, prof. na M.A. Sveučilišta u Zagrebu

  Srđan Čaldarović, prof. na M.A. Sveučilišta u Zagrebu

  Ruben Dalibaltayan, prof. na M.A. Sveučilišta u Zagrebu

  Filip Fak, prof. na M.A.Sveučilšta u Zagreb

  Goran Filipec

  Ana Dražul, prof.

  - za harmoniku

  Tibor Ivan, prof.

  - za violončelo

  Mihovil Karuza, prof. U.A. Split

  - za violinu, violu i komornu glazbu:

  Herbert Hefer, prof.

  - za violinu:

  Davor Philips, prof., Ivančica Kalanj, prof.

  - za gitaru:

  Tomaž Rajterič, prof., Antonio Rumenović, prof., Szymon Pietrzak, prof.

  Maroje Brčić, prof., Petrit Ceku, prof.,

  Lukasz Kuropaczewski, prof., Slađana Čolović, prof.

  -12-

 • - za klarinet:

  Davor Reba,prof.

  - za saksofon:

  Tomislav Žužak, prof.

  - za flautu:

  Alenka Zupan, prof.

  - za teorijske predmete

  Vesna Nicole Klarić, prof., Nikolina Matoš, prof., Davor Juretić, prof.

  - za sve odjele

  Ivan Pešut

  2.5.1.3. Rad s pripravnicima i stručni ispiti

  U školskoj godini 2019./2020. u Školi su zaposlena tri (3) pripravnika i to:

  Dora Lovrečić,prof.klavira, Tea Sirotić,prof.talijanskog jezika,

  Nereo Arbula,prof.saksofona, Neno Atanasković, prof.harmonike,

  Juraj-Marko Žerovnik,prof.klavira, Aleksandar Vadlja,prof.kontrabasa,

  Daniela Perković,prof.klavira, Enej Blažek,prof.klavira, Luka

  Demarin,prof.teorijskih glazbenih predmeta

  2.5.1.4. Unapređivanje nastavnika i stručnih suradnika u zvanje mentora i savjetnika Nastavnik može biti imenovan za zvanje mentora i savjetnika ako ispunjava uvjete

  iz Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u

  osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.

  2.5.1.5. Dopunski, izvanredni i postdiplomski studij nastavnika i stručnih suradnika Nastavnici koji žele usavršiti svoje znanje na postdiplomskim studijima omogućeno

  je korištenje neplaćenog dopusta radi ostvarenja istog.

  2.5.1.6. Pribavljanje stručnih časopisa i stručnih knjiga Osjeća se nedostatak stručnih časopisa i stručnih knjiga.

  Jedini stručni časopis na kojega su pretplaćeni nastavnici Glazbene škole je časopis

  glazbenih pedagoga – Tonovi – kojega izdaje UDRUŽENJE GLAZBENIH

  PEDAGOGA HRVATSKE ZAGREB, GLASILO CANTUS kojeg izdaje

  HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA I ŠKOLSKE NOVINE, a za potrebe

  tajništva i računovodstva – Informator, Računovodstvo, Revizija i financije i

  Hrvatska gospodarska revija.

  2.5.2. Uvođenje inovacija: Škola prati svako novo dostignuće u području pedagogije te isto provodi u

  pedagoškoj praksi (nastavi) s ciljem poticanja nastavnika na inovativnost.

  2.5.1.2. Rad škole kao stručno metodičkog centra za pojedine nastavne predmete ili kao vježbaonica

  O stručnim predavanjima, seminarima i konzultacijama koje će Škola organizirati u

  suradnji sa profesorima Muzičke akademije Zagreb obavijestit će se glazbene škole

  Županije Primorsko goranske, Istarske i Ličko senjske radi višestruke koristi,

  upoznavanja i razmjene iskustava. Odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje u

  rujnu 2016. godine u Školi su potvrđeni dosadašnji voditelji županijskih stručnih

  vijeća:

  -13-

 • Jadranka Jurić,prof.savjetnik – za nastavnike klavira Primorsko-goranske,

  Istarske i Ličko - senjske županije

  Mauro Šestan,prof.savjetnik – za nastavnike violončela i kontrabasa na

  državnoj razini

  2.5.2.2. Rad na istraživačkim i stručnim projektima u Školi i izvan nje Škola će radi unapređivanja glazbenog obrazovanja nastojati svoje programe

  usmjeriti (putem glazbenih programa) prema dječjim vrtićima, osnovnim školama i

  osnovnim glazbenim školama.

  Ako će takvi glazbeni susreti kod nekih probuditi želju za učenjem glazbe, smatrat

  će se opravdanim i pozitivnim.

  2.5.2.3. Plan opremanja i modernizacije Škole Glazbena škola bi za kvalitetno glazbeno obrazovanje morala biti opremljena

  prvenstveno kvalitetnim instrumentima kao osnovnim nastavnim pomagalima .

  U tom smislu svaka učionica u kojoj se održava individualna nastava klavira,

  morala bi imati dva kvalitetna klavira koja bi doprinjela kvalitetnijoj nastavi i

  glazbenom komuniciranju učenika i nastavnika. Realizacija takvih potreba ovisi o

  financijskim mogućnostima škole kao i njenog osnivača (Županije). Obnavljanje i

  nabava instrumenata svih vrsta, u okviru postojećih financijskih mogućnosti,

  konstanta je i zadatak svake školske godine, pa tako i ove.

  U okviru radova na uređenju zbornice uvedene su instalacije te instalirana

  informatička oprema za potrebe nastavnog kadra a u budućnosti i za potrebe

  nastave informatike.

  U potpunosti je informatiziran rad u tajništvu, ravnateljstvu, računovodstvu i

  knjižnici škole, kao i razrednici osnovne i srednje škole koji zbog što kvalitetnijeg

  obavljanja svojih razredničkih zaduženja (e-upisi, e-matice, e-dnevnik i sl.) koriste

  školska prijenosna računala.

  2.5.2.4. Uvođenje inovacija programske organizacijske ili metodičke prirode Radi unapređivanja stručno pedagoškog rada Škola će u obliku seminara i

  konzultacija organizirati suradnju sa Muzičkom akademijom Zagreb, AZOO kao i

  svim stručnim službama u sklopu MZO. Iz istog razloga organizirat će razmjenu

  koncerata s drugim glazbenim školama u Hrvatskoj omogućiti sudjelovanje učenika

  i nastavnika na seminarima, savjetovanjima i natjecanjima.

  - 14 -

 • 3. ODGOJNO – OBRAZOVNI PLANOVI

  SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

  3.1. Broj upisanih učenika na početku školske godine

  TABLICA 1

  BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

  A 6 – godišnji program

  RAZRED 1.pr. br.odjela 1

  SMJER ILI ZANIMANJE

  BROJ ODOBREN

  UPISANO UČENIKA

  OD TOGA ŽENSKIH

  GLAZBENIK KONTRABASIST

  290604

  2

  1

  /

  GLAZBENIK OBOIST 290804

  /

  /

  /

  GLAZBENIK KLARINETIST 291004

  1

  /

  /

  GLAZBENIK SAKSOFONIST

  291104

  1

  2

  /

  GLAZBENIK HARFIST

  290204

  2

  /

  /

  GLAZBENIK TRUBAČ 291404

  /

  /

  /

  GLAZBENIK TROMBONIST

  291504

  /

  /

  /

  GLAZBENIK FAGOTIST 291204

  /

  /

  /

  GLAZBENIK UDARALJKAŠ

  291704

  2

  2

  /

  GLAZBENIK PJEVAČ 291904

  8

  4

  4

  GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER 292004

  8

  3

  3

  SVEUKUPNO:

  24

  12

  7

  Razrednik:

  Albert Buždon,prof.

  - 15 -

 • 3.1. Broj upisanih učenika na početku školske godine

  TABLICA 1

  BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

  A 6 – godišnji program

  Razrednica:

  Ivana Marčelja,prof.

  - 16 -

  RAZRED 2.pr. br.odjela 1

  SMJER ILI ZANIMANJE

  BROJ UČENIKA

  OD TOGA ŽENSKIH

  GLAZBENIK KONTRABASIST

  290604

  2

  /

  GLAZBENIK OBOIST

  290804

  /

  /

  GLAZBENIK KLARINETIST 291004

  2

  2

  GLAZBENIK SAKSOFONIST

  291104

  2

  /

  GLAZBENIK FAGOTIST

  291204

  /

  /

  GLAZBENIK KORNIST

  291304

  /

  /

  GLAZBENIK TRUBAČ 291404

  /

  /

  GLAZBENIK TROMBONIST

  291504

  /

  /

  GLAZBENIK UDARALJKAŠ 291704

  /

  /

  GLAZBENIK PJEVAČ 291904

  1

  1

  GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER 292004

  3

  3

  SVEUKUPNO:

  10

  6

 • 3.1. Broj upisanih učenika na početku školske godine

  TABLICA 1

  BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

  B 4 – godišnji program RAZRED I.a i b

  br.odjela 2 SMJER ILI

  ZANIMANJE BROJ

  ODOBREN UPISANO UČENIKA

  OD TOGA ŽENSKIH

  GLAZBENIK KLAVIRIST 290104

  12

  10

  /

  GLAZBENIK HARFIST

  290204

  1

  /

  /

  GLAZBENIK VIOLINIST 290304

  2

  1

  1

  GLAZBENIK VIOLIST 290404

  /

  /

  /

  GLAZBENIK VIOLONČELIST

  290504

  2

  2

  2

  GLAZBENIK KONTRABASIST

  290604

  /

  /

  /

  GLAZBENIK GITARIST 290704

  2

  1

  /

  GLAZBENIK OBOIST

  290804

  /

  /

  /

  GLAZBENIK FLAUTIST 290904

  1

  1

  1

  GLAZBENIK KLARINETIST 291004

  /

  /

  /

  GLAZBENIK SAKSOFONIST

  291104

  /

  /

  /

  GLAZBENIK ROGIST 291304

  /

  /

  /

  GLAZBENIK TRUBAČ

  291404

  /

  /

  /

  GLAZBENIK TROMBONIST

  291504

  /

  /

  /

  GLAZBENIK MANDOLINIST

  293904

  2

  2

  2

  GLAZBENIK UDARALJKAŠ 291704

  /

  /

  /

  GLAZBENIK HARMONIKAŠ

  291807

  1

  1

  1

  GLAZBENIK PJEVAČ 291904

  8

  6

  4

  GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER 292004

  9

  4

  2

  SVEUKUPNO:

  40

  28

  13

  Razrednice:

  Natalija Cvitković,prof. I.a

  Nataša Šuleski, prof. I.b.

  - 17 -

 • 3.1. Broj upisanih učenika na početku školske godine

  TABLICA 1

  BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

  B 4 – godišnji program

  RAZRED II.a i II.b. br.odjela 2

  SMJER ILI ZANIMANJE

  BROJ UČENIKA

  OD TOGA ŽENSKIH

  GLAZBENIK KLAVIRIST

  290104

  6

  2

  GLAZBENIK HARFIST

  290204

  /

  /

  GLAZBENIK VIOLONČELIST

  290504

  2

  /

  GLAZBENIK VIOLINIST

  290304

  4

  4

  GLAZBENIK GITARIST

  290704

  1

  /

  GLAZBENIK FLAUTIST

  290904

  3

  3

  GLAZBENIK KLARINETIST 291004

  1

  1

  GLAZBENIK TRUBAČ 291404

  /

  /

  GLAZBENIK VIOLIST 290404

  1

  1

  GLAZBENIK HARMONIKAŠ

  291807

  3

  2

  GLAZBENIK UDARALJKAŠ 291704

  /

  /

  GLAZBENIK PJEVAČ 291904

  1

  1

  GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER 292004

  11

  5

  GLAZBENIK MANDOLINIST

  293904

  /

  /

  SVEUKUPNO:

  33

  19

  Razrednice:

  Marina Mrazovac,prof. II.a

  Davor Juretić,prof. II.b

  - 18 -

 • 3.1. Broj upisanih učenika na početku školske godine

  TABLICA 1

  BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

  B 4 – godišnji program

  Razrednica:

  Kristina Milić,prof.

  - 19 -

  RAZRED III. br.odjela 1

  SMJER ILI ZANIMANJE

  BROJ UČENIKA

  OD TOGA ŽENSKIH

  GLAZBENIK KLAVIRIST

  290104

  3

  2

  GLAZBENIK HARFIST

  290404

  1

  1

  GLAZBENIK GITARIST

  290604

  2

  /

  GLAZBENIK KLARINETIST

  291004

  1

  1

  GLAZBENIK FLAUTIST

  290904

  1

  1

  GLAZBENIK VIOLIST

  290404

  1

  /

  GLAZBENIK VIOLINIST 290304

  1

  /

  GLAZBENIK VIOLONČELIST

  290504

  1

  1

  GLAZBENIK TRUBAČ 291404

  1

  /

  GLAZBENIK MANDOLINIST

  293904

  2

  2

  GLAZBENIK HARMONIKAŠ

  291804

  3

  1

  GLAZBENIK PJEVAČ 291904

  3

  3

  GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER 292004

  6

  5

  SVEUKUPNO:

  26

  17

 • 3.1. Broj upisanih učenika na početku školske godine

  TABLICA 1

  BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

  B 4 – godišnji program

  Razrednica:

  Ines Borčić,prof.

  - 20 -

  RAZRED IV. br.odjela 1

  SMJER ILI ZANIMANJE

  BROJ UČENIKA

  OD TOGA ŽENSKIH

  GLAZBENIK KLAVIRIST

  290104

  2

  /

  GLAZBENIK VIOLINIST

  290304

  1

  /

  GLAZBENIK VIOLONČELIST

  290504

  2

  2

  GLAZBENIK GITARIST

  290704

  2

  /

  GLAZBENIK VIOLIST

  290404

  /

  /

  GLAZBENIK FLAUTIST

  290904

  1

  1

  GLAZBENIK SAKSOFONIST 291104

  /

  /

  GLAZBENIK HARMONIKAŠ

  291804

  3

  2

  GLAZBENIK HORNIST 291304

  /

  /

  GLAZBENIK UDARALJKAŠ

  291704

  /

  /

  GLAZBENIK MANDOLINIST

  293904

  1

  1

  GLAZBENIK PJEVAČ 291904

  1

  1

  GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER 292004

  3

  /

  SVEUKUPNO:

  16

  7

 • OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

  TABLICA 1

  BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

  RAZRED

  br.odjela 1

  SMJER ILI

  ZANIMANJE

  BROJ

  UČENIKA

  OD TOGA

  ŽENSKIH

  P.O.

  PRIPREMNI PROGRAM

  12

  8

  SVEUKUPNO:

  12

  8

  Razrednica:

  Rajka Bartolin,prof.

  - 21 -

 • TABLICA 1

  BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

  RAZRED 1.a i b br.odjela 2

  SMJER ILI ZANIMANJE

  BROJ UČENIKA

  OD TOGA ŽENSKIH

  KLAVIR

  37

  29

  HARMONIKA

  5

  /

  VIOLINA

  7

  5

  VIOLA

  8

  7

  GITARA

  6

  /

  VIOLONČELO

  1

  1

  KLARINET

  5

  3

  FLAUTA

  3

  2

  HARFA

  5

  4

  UDARALJKE

  3

  /

  OBOA

  1

  1

  TRUBA

  1

  /

  TROMBON

  1

  /

  KONTRABAS

  8

  3

  SVEUKUPNO:

  91

  55

  Razrednica:

  Tanja Butković-Verzon,prof.

  - 22 -

 • TABLICA 1

  BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

  RAZRED 2.a i b br.odjela 2

  SMJER ILI ZANIMANJE

  BROJ UČENIKA

  OD TOGA ŽENSKIH

  KLAVIR

  29

  23

  HARMONIKA

  3

  /

  VIOLINA

  8

  8

  TRUBA

  1

  /

  GITARA

  8

  4

  KLARINET

  3

  2

  FLAUTA

  7

  6

  VIOLA

  3

  2

  HARFA

  2

  2

  UDARALJKE

  2

  1

  VIOLONČELO

  3

  2

  SAKSOFON

  4

  1

  TROMBON

  /

  /

  SVEUKUPNO:

  73

  51

  Razrednica:

  Daniela Marinović,prof.

  - 23 -

 • TABLICA 1

  BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

  RAZRED 3.a i b br.odjela 2

  SMJER ILI ZANIMANJE

  BROJ UČENIKA

  OD TOGA ŽENSKIH

  KLAVIR

  31

  17

  HARMONIKA

  3

  /

  VIOLINA

  14

  12

  VIOLONČELO

  /

  /

  GITARA

  10

  6

  FLAUTA

  4

  2

  HARFA

  3

  2

  TRUBA

  1

  /

  KLARINET

  2

  2

  VIOLA

  2

  2

  UDARALJKE

  3

  2

  ROG

  1

  1

  KONTRABAS

  /

  /

  SVEUKUPNO:

  74

  46

  Razrednik:

  Mario Buljan,prof.

  - 24 -

 • TABLICA 1

  BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

  RAZRED 4.a i b br.odjela 1

  SMJER ILI ZANIMANJE

  BROJ UČENIKA

  OD TOGA ŽENSKIH

  KLAVIR

  27

  24

  HARMONIKA

  4

  /

  VIOLINA

  10

  9

  VIOLONČELO

  /

  /

  GITARA

  8

  2

  KLARINET

  2

  /

  FLAUTA

  3

  1

  HARFA

  1

  1

  TROMBON

  1

  /

  KONTRABAS

  1

  /

  UDARALJKE

  2

  /

  SVEUKUPNO:

  59

  37

  Razrednica:

  Ivona Šarčević,prof.

  - 25 -

 • TABLICA 1

  BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

  RAZRED 5. br.odjela 1

  SMJER ILI ZANIMANJE

  BROJ UČENIKA

  OD TOGA ŽENSKIH

  KLAVIR

  16

  11

  HARMONIKA

  2

  1

  VIOLINA

  4

  3

  VIOLONČELO

  1

  /

  GITARA

  2

  /

  FLAUTA

  2

  2

  HARFA

  1

  1

  OBOA

  /

  /

  VIOLA

  1

  1

  KLARINET

  /

  /

  UDARALJKE

  4

  1

  SVEUKUPNO:

  32

  20

  Razrednica:

  Ana Dražul,prof.

  - 26 -

 • TABLICA 1

  BROJ UPISANIH UČENIKA NA POČETKU ŠK.GODINE 2019./2020.

  RAZRED 6. br.odjela 1

  SMJER ILI ZANIMANJE

  BROJ UČENIKA

  OD TOGA ŽENSKIH

  KLAVIR

  22

  17

  HARMONIKA

  2

  1

  VIOLINA

  6

  3

  VIOLONČELO

  1

  /

  GITARA

  5

  4

  UDARALJKE

  2

  /

  FLAUTA

  2

  2

  HARFA

  2

  2

  KLARINET

  1

  /

  OBOA

  1

  1

  VIOLA

  1

  1

  SVEUKUPNO:

  45

  31

  Razrednica:

  Barbara Ćućić,prof.

  - 27 -

 • 3.2. Nastavni planovi razrednih odjela TABLICA 1

  Podaci o broju razrednih odjela u 2018./2019. školskoj godini i na početku 2019./2020. školske

  godine

  SREDNJA ŠKOLA

  RAZRED

  BROJ RAZREDNIH ODJELA ŠK.GODINE

  2018./2019. 2019./2020.

  1.pr.

  1 1

  2.pr.

  1 1

  I.

  2 2

  II.

  2 2

  III.

  1 1

  IV.

  1 1

  SVEUKUPNO:

  8 8

  OSNOVNA ŠKOLA

  - 28 -

  RAZRED

  BROJ RAZREDNIH ODJELA ŠK.GODINE

  2018./2019. 2019./2020. PRIPREMNI PROGRAM

  1 1

  1. RAZRED

  2 2

  2. RAZRED

  2 2

  3. RAZRED

  2 2

  4. RAZRED

  1 2

  5. RAZRED

  1 1

  6. RAZRED

  1 1

  SVEUKUPNO:

  10 11

 • 3.3. Nastavni plan izborne nastave

  TABLICA 4

  Izborni Obuhvaća Broj učenika Nastavnik

  predmet odjele u grupi izborne (ime i prezime)

  nastave

  RAZRED

  UKUPNO GRUPA: XX XXX XXXX

  3.4. Nastavni plan dodatne, odnosno fakultativne nastave

  TABLICA 5

  Nastavni predmet Razred Broj Planiran godišnji Nastavnik

  ili područje (i odjeli) učenika broj sati (ime i prezime)

  UKUPNO GRUPA: XX XX XXX XXX

  3.5. Nastavni plan dopunske nastave

  TABLICA 6

  Nastavni Razred Broj učenika Planirani godišnji Nastavnik

  predmet (i odjeli) broj sati (ime i prezime)

  UKUPNO GRUPA: XX XX XXX XXX

  - 29 -

 • 3.6. Nastavni plan za prilagođene programe

  TABLICA 7

  3.7. Plan slobodnih aktivnosti

  TABLICA 8

  Redni Slobodna Broj Broj sati Broj sati Voditelj grupe

  broj aktivnost učenika tjedno godišnje

  SVEUKUPNO: XX XX XX XX XX

  3.8. Nastavni planovi obrazovanja odraslih

  TABLICA 9

  - 30 -

 • 4. OSTVARIVANJE PROGRAMA I PLANA RADA ŠKOLE

  Organizacija rada Škole

  4.1.1. Godišnji kalendar rada za školsku godinu 2019./2020. Nastava počinje 09.rujna 2019.g., a završava 17.lipnja 2020.g.

  Za učenike završnih razreda nastava završava 22.svibnja 2020.g.

  I. polugodište traje od 09.rujna do 20.prosinca 2019.g.

  II. polugodište traje od 13.siječnja 2020. do 17.lipnja 2020.g.

  Zimski odmor učenika počinje 23.prosinca 2019., a završava 10.siječnja 2020.

  Proljetni odmor učenika počinje 10.travnja 2020., a završava 17.travnja 2020.g.

  Ljetni odmor učenika počinje 18.lipnja 2020.g.

  2019.g.

  Rujan: - ažuriranje podataka nakon jesenskog upisnog roka i upisa u I.r.SŠ i 1.r.PR.

  - ispunjavanje statistika i izvješća,

  - priprema javne djelatnosti

  - izrada kurikuluma

  - izrada godišnjeg plana i programa rada

  - sastanak pročelnika

  - 5.rujna – Nastavničko vijeće

  - 9.rujna – početak nastave

  - 14.rujna trožupanijsko SV za teorijske glazbene predmete u UŠ M.B.

  Rašana Labin

  - Vijeća učenika

  - 19.-23.rujna Castelfidardo međunarodno natjecanje harmonikaša

  Listopad: - 2.10. – Nastavničko vijeće i Vijeće roditelja – prezentacija prijedloga Kurikuluma i

  Godišnjeg plana rada

  - 4.listopada – audicija za učenike koji se pripremaju za 57.hrvatsko natjecanje

  Komornih sastava koje će se održati u Zagrebu od 4.-7.prosinca (županijsko od 6.- 9.

  studenoga u Opatiji )

  - 4.listopada sudjelovanje u projektu sa ŠPUR u Vili Ariston u Opatiji: „ Boja i ton u Vili

  Ariston“

  - 17. listopada – produkcija učenika klavira u PO Krk

  - 18. listopada seminar za klavir i komornu glazbu; prof. Srđan Čaldarović

  MA Zagreb

  - 26./27.listopada – Sisak, koncert laureata ETPA-e (Natali Ružić)

  - 28.listopada produkcija učenika gitare u PO Krk

  -30.listopada produkcija učenika flaute u PO Krk

  - odlazak nastavnika TGP na stručni skup: „15.dani teorije glazbe“

  - Moderna glazba XX. st. – temeljni koncepti aranžiranja i improvizacije; predavač: Ivan Pešut

  - u suradnji s PU predavanje za učenike vezano uz prevenciju ovisnosti i

  prevenciju suzbijanja nasilja

  Studeni: - 6.- 9.studenoga - Županijsko natjecanje komornih sastava u Opatiji

  - 6.studenoga - sjednice Razrednih vijeća i sjednica Nastavničkog vijeća (kvartalna )

  - seminar za komorne sastave i soliste; predavač: prof. Vladimir Babin ( MA

  Zagreb ), prof.Filip Fak,MA Zagreb

  - 14.studenoga Koncertna večer hrvatske glazbe, koja će se održati u PPMHP-a

  -31-

 • - 15. – 17. studenoga odlazak predstavnika TO na konferenciju Učiteljskog

  fakulteta u Zagrebu

  - gostovanje učenika i profesora u Osijeku kao gosti Glazbene škole Franje

  Kuhača povodom Dana škole

  - 26. studenoga Edukacijski koncert u PPMHP

  - 26. studenoga koncert „ Mladi virtuozi“, koncert virtuoznih kompozicija

  - seminar za gitaru u PO Krk; predavači: Szymon Pietrzak i Slađana Čolović

  - predavanje: Uvođenje polifonije u nastavu klavira; predavač:

  Ana Dražul, prof.savjetnik

  - posjet kazališnoj predstavi u HNK I.pl.Zajca u Rijeci

  - Clavis seminar u Zagrebu

  - seminar za nastavnike i učenike pjevanja i učenike vokalne tehnike ( TS )

  - SV za klarinetiste u Vinkovcima

  - seminar za gitaru u PO Rab; predavači: Antonio Rumenović i Slađana Čolović

  - predavanje „ U zdravom tijelu zdrav duh“ s primjenjenim vježbama u

  sprječavanju ozljeda kod glazbenika; predavač: Marta Milunović, mag

  Prosinac: - 2.prosinca - Glazbeno poslijepodne povodom Sv.Nikole koji će se održati u

  Po Krk

  - 4.- 7.prosinca - sudjelovanje učenika na 57.hrvatskom natjecanju učenika i studenata

  glazbe i plesa – Komorni sastavi u Zagrebu

  - Concertina u povodu Sv.Nikole u dvorani Glazbene škole

  - 4.prosinca - Glazbeno poslijepodne povodom Sv.Nikole koji će se održati u PO

  na Rabu i Po Krk

  - 5.prosinca - Glazbeno poslijepodne povodom Sv.Nikole koji će se održati u PPMHP-a

  - seminar za gitaru - predavač: Tomaž Rajterič ( Ljubljana )

  - 12. prosinca koncert učenika u PPMHP-a pod nazivom: „Suvremeni

  skladatelji“

  - 17.prosinca - sudjelovanje na Svečanom koncertu i podjeli nagrada HDGPP-a u Zagrebu

  - 17.prosinca - Božićni koncert u PPMHP-a

  - 18.prosinca sjednice Razrednih vijeća i Odjelnih vijeća i Nastavničko vijeće na kraju

  I. polugodišta

  - 18.prosinca Božićni koncert u PO RAB ( zimsko kino )

  - 20.prosinca organizirati produkcija saksofona i klarineta u PO RAB

  - 20.prosinca gostovanje učenika i profesora u Zagrebu kao gosti Glazbene škole

  Blagoja Berse povodom Dana škole

  - 32 -

 • 2020.g. Siječanj:

  - 8.- 10.siječnja odlazak učenika i profesora na seminare ,(Centar izvrsnosti),

  koji će se u organizaciji HDGPP-a održati u Opatiji

  - 15.međunarodna glazbenu školu Clavis u Zagrebu (razni predavači)

  - organizirati seminar za nastavnike i učenike violine,viole i komorne glazbe; predavač:

  Herbert Hefer ( Beč )

  - seminar za violinu – predavač : prof. Davor Philips ( MA Zagreb ), ili

  prof. Ivančica Kalanj

  - IPEW međunarodni seminar udaraljki u Bjelovar

  - 22.-25. siječnja seminar prof.Rubena Dalibaltayana (GŠ Muzički atelje)

  - 27.-29. siječnja audicija za 58.hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i

  plesa

  - 30. siječnja koncert u PPMHP: „ Barokne poslastice “

  - seminar za gitaru u PO Krk; predavači: Szymon Pietrzak i Slađana Čolović

  Veljača:

  - do 3.veljače dostaviti prijave HDGPP-u za 58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata

  glazbe i plesa

  - 5.veljače Nastavničko vijeće (ažuriranje akceleracija)

  - 6. veljače koncert u PPMHP: „ Crno i bijelo “

  - 14.veljače - koncert: Valentinovo u poeziji i glazbi u Guvernerovoj palači

  - 17.veljače - Maškarani koncert koji će se održati u Po Krk

  - 19.veljače - Maškarani koncert koji će se održati u zimskom kinu na

  Rabu

  - 12. međunarodno violončelističko natjecanje Antonio Janigro Junior, Zagreb

  - 20.veljače - Kostimirani koncert koji će se održati u PPMHP

  - 22. veljače odlazak zborova na natjecanje „ Istria cantat“

  - predavanje: Primjena instrumenta na solfeggio i solfeggia na instrument;

  Predavači : Davor Juretić i Ana Dražul

  - prezentacija projekta TO i nastavnika opće obr.predmeta : Glazbena škola u kontekstu

  vremena – predavači Davor Juretić i Natalija Cvitković

  - seminar iz solfeggia; predavačica: Vesna Nicole Klarić ili Nikolina Matoš (MA)

  - seminar za violončelo-predavač: prof.Mihovil Karuza (UA Split)

  - kviz iz solfeggia za osnovnu i srednju školu

  - seminar za flautu kojeg će voditi prof. Alenka Zupan

  - seminar za saksofon, predavač: prof. Tomislav Žužak

  - sjednice stručnih aktiva

  - nastupi učenika u prostorima Škole

  - odlazak na sljedeća natjecanja:

  - Poreč Fest – međunarodno natjecanje komornih sastava, gitare, violine

  - Mladi Padovec (OGŠ - klavir – Movi Marof )

  - Međunarodno natjecanje Mladi virtuozi Zagreb

  - gostovanje učenika i profesora u Zagrebu kao gosti Glazbene škole V .Lisinski na

  koncertu u HGZ-u

  - jednodnevna stručna ekskurzija za 5. i 6. r. OGŠ u Zagreb; posjet kulturnim

  znamenitostima i posjet kazališnoj predstavi

  -33-

 • Ožujak: - 5. ožujka Edukacijski koncert u PPMHP

  - 5. ožujka Koncert u PPMHP pod nazivom: Klasično – romantično

  - 9. – 12. ožujka - školsko natjecanje „ Volim klavir“

  - seminar iz klavira: predavač Goran Filipec

  - odlazak TO na Međunarodnu konferenciju ACE u Zagreb

  - odlazak malih zborova na natjecanje: Valis Aurea Cantat - Požega

  - seminar za klarinet za klarinet – predavač: prof.Davor Reba

  - seminar za harmonikaše; predavač: prof.Tibor Ivan

  - seminar za gitariste - predavač: prof. Maroje Brčić

  - seminar iz violine; predavač: Ivančica Kalanj ( Dubrovnik )

  - Herceg Novi ,na Međunarodni festival solfeggia

  - 26.ožujka koncert natjecatelja „ Majstori svirači“ u PPMHP

  - posjet Džamiji u sklopu izvanučioničke nastave povijesti

  - odlazak u Zagreb - koncert povodom dana škole GU Elly Bašić

  - odlazak na sljedeća natjecanja:

  - 6.natjecanje mladih glazbenika Sonus, Križevci

  - Daleki akordi

  Travanj:

  -30.ožujka - 4. travnja -odlazak učenika i nastavnika na 58. državno natjecanje

  učenika i studenata glazbe i plesa ( MA Zagreb )

  - 2. travnja - koncert u susret Uskrsu u PPMHP

  - 3. – 8. travnja odlazak na natjecanje u Varaždin „ Memorijal Jurica Murai“

  - 6.travnja Proljetni koncert u PO Krk

  - 8. travnja – Razredna i Nastavničko vijeće prije proljetnih blagdana

  Proslava Dana škole - 200.obljetnica Škole koja će obuhvatiti slijedeća

  događanja:

  - 24. travnja predavanje u Ronjgima o I. M. Ronjgovu

  - 26. travnja Misa zahvalnica u Crkvi Uznesenja Marijina, nastupit će zajedno solisti i

  zbor

  - 27. travnja koncert profesora škole

  - 28. travnja Koncert učenika Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka s gostima

  iz Glazbenih škola B.Berse , V.Lisinskog i Glazbenog učilišta Elly Bašić iz Zagreba,

  F.Kuhača iz Osijeka , I.M.Ronjgova iz Pule i Umjetničkom školom Luke Sorkočevića

  iz Dubrovnika u dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

  - 29. travnja HNK I.pl.Zajca Rijeka : Prezentacija monografije i Svečana akademija GŠ

  i ŠPUR-a pod nazivom: 220 godina umjetničke naobrazbe

  - Međunarodni susret harmonikaša, Pula

  - XXV.Međunarodnom Lions Grand Prix natjecanju.

  Zagreb guitar fest- natjecanje i stručni skup za gitariste

  - Omiš guitar fest- natjecanje za gitariste

  - koncert povodom dana škole I.M.Ronjgov Pula

  - seminar za gitariste - predavač: prof. Lukasz Kuropacewski ( Graz)

  - concertina za OGŠ

  - planiranje upisnih mjesta za I.r.SŠ. i 1.r.PR. (kvote za programe )

  - 21. – 23. travnja - Plenum HDGPP-a u Osijeku

  - 22. travnja – „ Ples na platnu“ – projekt sa ŠPUR-a

  - posjet muzejima u sklopu izvanučioničke nastave „ Povijest Rijeke “

  -34-

 • Svibanj: - 7.svibnja – Koncert „Sul fiato“, koncert pjevača, puhača, puhačkog orkestra i

  komornih sastava

  - 7.svibnja - Cjelovečernji koncert zborova SGŠ i zbora OGŠ Područnog odjela na Rabu

  u Katedrali BDM na Rabu

  - 9. svibnja – Nastup zborova u HNK I.pl.Zajca sa zborom HRT-a , Mo. Tomislav

  Fačini – projekt Rijeka EPK

  - 21.svibnja – Koncert „ Srings only“ , gudački orkestri sa solistima

  - 28.svibnja – Koncert zborova u atriju G.P. - obrana završnog rada za učenike TS

  - Vijeća roditelja i Vijeća učenika

  - Državni skup klavirista u Školi

  - Trožupanijsko SV za nastavnike klavira

  - početak predprijava obrazovnih programa-učenici putem NISpuSŠ

  - stručno usavršavanje za sve djelatnike glazbene škole na dogovorenoj lokaciji

  - razredni ispiti završnog razreda SGŠ

  - jednodnevna stručna ekskurzija u Zagreb za učenike 5. – 6.r.OGŠ

  - 16. svibnja odlazak na zborsko natjecanje u Šibenik „ Adria cantat“

  - 16. svibnja odlazak na koncert Ive Pogorelića u KD V. Lisinski u Zagrebu

  - 22.svibnja – zadnji dan nastave za završni razred SGŠ,

  - 25.svibnja - Nastavničko vijeće i Prosudbeni odbor o uspjehu učenika

  završnog razreda

  - Međunarodno natjecanje Oscar Rieding za mlade violiniste u Celju (SLO)

  - natjecanje Bistrički zvukolik

  - međunarodno natjecanje za klavir „ Tomaž Holmar“ Udine

  - međunarodno natjecanje za klavir „ Matusja Blum“ u Sarajevo

  - međunarodno natjecanje za klavir u Radlje ob Dravi ( Slovenija)

  - međunarodno natjecanje za solfeggio i teoriju „ Kornelije“ Beograd

  - međunarodno natjecanje za solfeggio „Quercus“ Osijek

  - međunarodno natjecanje za pjevače „ Lav Mirski “ u Osijek

  - sudjelovanje u projektu „ Proljeće u Opatiji“sa ŠPUR-om i plesnom školom

  A.Maletić, Zagreb

  - odlazak u Dubrovnik - koncert povodom Dana škole UŠ L.Sorkočevića

  - sudjelovanje na „Kresnikovim danima“ u Pomorskom i povijesnom muzeju

  Lipanj:

  - 3.lipnja – Prosudbeni odbor i Nastavničko vijeće (rezultati dopunske nastave maturanata)

  - provođenje ispita državne mature - dežurstva nastavnika

  - 3.lipnja – produkcija na Rabu-viši razredi OGŠ

  - 4.lipnja – koncert PO Krk povodom Dana grada Krka

  - odlazak na hrvatsku flautističku akademiju u Karlovac

  - međunarodno natjecanje za klavir San Dona di Piave

  - 10.lipnja – Završni koncert PO OGŠ na Rabu

  - 12.lipnja produkcija saksofona i klarineta u PO RAB

  - završni ispiti

  - godišnje komisijski ispiti za učenike

  - 15.-17. lipnja Glazbena u Guveru – Projekt škole u parku Guvernerove palače

  - 17.lipnja - sjednica razrednih, NV-uspjeh na kraju nastavne godine i Prosudbenog odbora

  - 18.lipnja - Svečani koncert maturanata i podjela svjedodžbi o položenom završnom ispitu

  - 26. lipnja –Razredna i Nastavničko vijeće nakon dopunske nastave OGŠ i SGŠ

  - dopunska nastava

  - popravni ispiti za učenike završnih razreda

  - Nastavničko vijeća nakon popravnih rokova

  -35-

 • - prijamni ispiti za upis u osnovnu glazbenu školu u ljetnom roku

  - podjela svjedodžbi

  - upis za učenike koji su uspješno završili razred

  - administrativni poslovi razrednika, pročelnika i nastavnika

  - upise učenika osnovne i srednje glazbene škole u ljetnom roku

  Srpanj:

  - postupak prijave, prijamnog i upisa u ljetnom roku za 1.r.PR. i I.r. SŠ u sustavu

  NISpuSŠ-a

  - pregled pedagoške i ostale dokumentacije

  - 15.srpnja - sjednica Nastavničkog vijeća

  Kolovoz:

  - provođenje postupka prijava , provjera i upisa u jesenskom upisnom roku za 1.r.PR. i I.r. SŠ.

  - popravci i uređenje zgrade za poboljšanje uvjeta rada

  - raspored popravnih, razrednih, prijemnih i završnih ispita u

  jesenskom roku

  - sjednica Nastavničkog vijeća, Prosudbenog odbora i stručnih vijeća

  - odlazak na maturalnu ekskurziju

  - prijedlog Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa

  - organiziranje podjele svjedodžbi i upisa podataka u matične knjige, e maticu i druge

  pedagoške dokumentacije u jesenskom roku

  - izvršiti sve kvalitativne i kvantitativne pripreme za početak nove

  školske i nastavne godine.

  -36-

 • 4.1.2. Organizacija radnog tjedna i opća organizacija rada Škole (smjene, praktična nastava itd.)

  Prema «Pravilniku o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika

  srednjih škola u 2019./2020.godini.»

  - prvo polugodište traje od 09. rujna 2019.g. do 20. prosinca 2019.g.

  - drugo polugodište traje od 13. siječnja 2020.g. do 17.lipnja 2020.g., a za

  završne razrede do 22. svibnja 2020.g.

  Godišnja satnica broji 35 nastavnih tjedana, a za završne razrede 32 nastavna

  tjedna.

  Minimalni broj nastavnih dana iznosi:

  za IV. razrede 160 dana

  za ostale razrede 175 dana

  Nastava se u principu organizira u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene

  (jutarnja započinje u 8 sati, a poslijepodnevna u 14 sati) u kolektivnoj i grupnoj

  nastavi dok se u individualnoj nastavi nastavnik maksimalno prilagođava

  slobodnom vremenu učenika i prema njemu stvara svoju satnicu.

  Sve češće, zbog preopterećenosti prostora ali i zbog specifičnosti radnih zadataka

  u javnoj djelatnosti (koncerti i koncertne matineje glazbene škole) nastava se može

  organizirati i subotom od 8 do 13 sati naročito za individualnu nastavu

  (instrument) i nastavu skupnog muziciranja (orkestar, zbor i komorni sastavi).

  Učenici će biti uključeni i u slijedeće oblike skupnog muziciranja

  - četiri zbora (mješoviti zbor S.G.Š., djevojački zbor S.G.Š. i dva mješovita

  zbora O.G.Š.)

  - dva gudačka orkestra (osnovne i srednje škole)

  - puhački orkestar

  - harmonikaški orkestar

  - komorni sastavi

  - 37 -

 • OBRAZOVNO RAZDOBLJE BROJ NASTAVNIH TJEDANA ODNOSNO DANA

  - 38 -

 • SVEUKUPNI BROJ NASTAVNIH RADNIH DANA I SATI U ŠKOLSKOJ GODINI

  2019./2020.

  * broj nastavnih dana za maturante 162

  - 39 -

  BROJ DANA

  Polugodište

  Mjesec

  radnih

  nastavnih

  nenastavnih

  blagdani i

  neradni dani

  ukupno

  I.

  9.9.-20.12.

  2019.

  rujan

  listopad

  studeni

  prosinac

  21

  22

  20

  20

  16

  21

  20

  15

  5

  1

  -

  5

  9

  9

  10

  11

  30

  31

  30

  31

  ukupno

  1.polugodište

  83

  72

  11

  39

  122

  II.

  13.1.-17.6.

  2020.

  siječanj

  veljača

  ožujak

  travanj

  svibanj

  lipanj

  srpanj

  kolovoz

  21

  20

  22

  21

  20

  19

  11

  11

  15

  20

  22

  16

  20

  12

  -

  -

  6

  -

  -

  5

  -

  7

  23

  20

  10

  9

  9

  9

  11

  11

  8

  11

  31

  29

  31

  30

  31

  30

  31

  31

  ukupno

  2.polugodište

  145

  105

  61

  78

  244

  SVEUKUPNO:

  228

  177

  72

  117

  366

 • 4.1.3. Podjela predmeta i opterećenje nastavnika u nastavi općeobrazovnih predmeta

  Prilog: Tablica 10

  4.1.4. Pregled zaduženja i radno vrijeme u nastavi i izvan nastave (pripreme, sjednice, razredništvo, stručno usavršavanje, zaduženja itd. prema točki 2.2. i drugo

  U PRILOGU pod točkom 5.4. priložena su rješenja o tjednom zaduženju

  - 40 -

 • TABLICA 10

  Popis profesora koji obnašaju nastavu

  iz općeobrazovnih predmeta u školskoj godini 2019./2020.

  Razred – broj sati

  Predmet 1.pr. 2.pr. I. II. III. IV. Profesor Tjedno sati

  1. Hrvatski jezik - - 4 4 3 3 Ines Borčić 14

  2. Engleski jezik - - 3 3 3 3 Marina Mrazovac 12

  3. Njemački j. za pj. - 2 - - - - Natalija Cvitković 2

  4. Talijanski jezik - - 2 2 2 2 Tea Sirotić 8

  5. Talijanski j. za pj. 2 - - - - - Tea Sirotić 2

  6. Psihologija - - - - 2 - Andrea Vucelić 2

  7. Filozofija - - - - - 2 Martina Sanković Ivančić 2

  8. Latinski jezik - - 1 1 - - Dora Kovačević 2

  9.Likovna umjetnost - - 1 1 1 1 Marina Mrazovac 4

  10.Povijest - - 2 2 1 1 Natalija Cvitković 6

  11.Zemljopis - - 1 1 - - Nada Damjanović 2

  12.Matematika - - 2 2 2 2 Sonja Petranović Škarica 8

  13.TZK - - 2 2 2 2 Toni Žitko 8

  14.Etika - - 1 1 1 1 Martina Sanković Ivančić 4

  15.Vjeronauk - - 1 1 1 1 Marijana Glavić 4

  16.Informatička - - 1 1 1 1 Tanja Vukas 4

  pismenost

  Izborna nastava:

  1. Hrvatski jezik: III.r.-1 sat izborna, IV.r.-1 sat izborna 2. Matematika: 1 sat tjedno od I.-IV.r. 3. Engleski jezik: 1 sat tjedno - napredna grupa od 5 učenika II.r.-IV.r. 4. Njemački jezik – fakultativna nastava – I.r. – 2 sata (10 uč.), II.r. – 2 sata (19.uč),

  III.r. – 2 sata (7 uč.), IV.r. – 2 sata (9 uč.)

  5. Povijest: 1 grupa – po 1 sat tj.

  - 41 -

 • TABLICA 10/1

  GODIŠNJI FOND SATI OPĆEOBRAZOVNIH PREDMETA za šk.godinu 2019./2020.

  Izborna nastava:

  1. Hrvatski jezik: III.r.-1 sat izborna, IV.r.-1 sat izborna 2. Matematika: 1 sat tjedno od I.-IV.r. 3. Engleski jezik: 1 sat tjedno - napredna grupa od 5 učenika II.r.-IV.r. 4. Njemački jezik – fakultativna nastava – I.r. – 2 sata (10 uč.), II.r. – 2 sata (19.uč), III.r. – 2 sata (7 uč.), IV.r. – 2 sata (9 uč.)

  5. Povijest: 1 grupa – po 1 sat tj.

  - 42 -

  RED

  NI

  BROJ

  NASTAVNI

  PREDMET

  BROJ

  SATI

  1.i 2.pr.

  BROJ SATI

  I.RAZRED

  BROJ SATI

  II.RAZRED

  BROJ SATI

  III.RAZRED

  BROJ SATI

  IV.RAZRED

  1.

  Hrvatski

  Jezik

  /

  4

  4

  3

  3

  2.

  I. Strani jezik

  Engleski jezik

  /

  3

  3

  3

  3

  3.

  I. Strani jezik

  Njemački jezik

  /

  /

  /

  /

  /

  4.

  II.Strani jezik

  Talijanski jezik

  za pjevače 1.pr.

  /

  2

  2

  /

  2

  /

  2

  /

  2

  /

  5.

  Njemački jezik

  za pjevače 2.pr.

  2

  /

  /

  /

  /

  6.

  Latinski

  jezik

  /

  1

  1

  /

  /

  7.

  Likovna

  umjetnost

  /

  1

  1

  1

  1

  8.

  Psihologija

  /

  /

  /

  2

  /

  9.

  Filozofija

  /

  /

  /

  /

  2

  10.

  Povijest

  /

  2

  2

  1

  1

  11.

  Zemljopis

  /

  1

  1

  /

  /

  12.

  Matematika

  /

  2

  2

  2

  2

  13.

  Tjelesna i

  zdrav.kultura

  /

  2

  2

  2

  2

  14.

  Etika

  /

  1

  1

  1

  1

  15.

  Vjeronauk

  /

  1

  1

  1

  1

  16.

  Informatička

  pismenost

  /

  1

  1

  1

  1

  SVEUKUPNO:

  4

  21

  21

  19

  22

 • TABLICA 10/2

  B. Godišnji fond sati redovne nastave (R), dodatne nastave (D) i fakultativne nastave (F) u

  srednjoj glazbenoj školi

  ŠK.GODINA 2019./2020.

  Redni

  broj

  NASTAVNI PREDMET GODIŠNJI FOND SATI

  R D F

  1. Solfeggio 1248 /

  2. Harmonija 1420 /

  3. Polifonija 580

  4. Povijest glazbe 688

  5. Glazbeni oblici 134 /

  6. Poznavanje glazbala /

  7. Sviranje partitura 175

  8. Dirigiranje 137

  9. Osnove vokalne tehnike /

  10. Metodika glazbe /

  11. Glazbeni folklor /

  12. Rad s dječjim instrumentarijem /

  13. Skupno muziciranje 280 (2 zbora) 280

  14. Obvezno glazbalo 70

  15. Talijanski jezik 344

  16. Klavir 1557

  17. Harmonika 918 35

  18. Harfa 105

  19. Violina 691

  20. Viola 175

  21. Violončelo 472

  22. Kontrabas /

  23. Flauta 481

  24. Oboa /

  25. Klarinet 175

  26. Truba 105

  27. Trombon /

  28. Udaraljke 96

  29. Gitara 472

  30. Mandolina 446

  31. Solo pjevanje 866

  32. Korepeticija 1763

  33. Komorna glazba 1050 140

  34. Gudački orkestar 140

  35. Puhački orkestar 140

  36. Saksofon 96

  37. Harmonikaški orkestar 140

  SVEUKUPNO: 15419

  - 43 -

 • TABLICA 10/3

  A. Godišnji fond sati redovne nastave (R), dodatne nastave (D) i fakultativne nastave (F) u

  osnovnoj glazbenoj školi

  ŠK.GODINA 2019./2020.

  Red.

  Broj

  NASTAVNI PREDMET GODIŠNJI FOND SATI

  R D F

  1. Solfeggio 2380 /

  2. Teorija glazbe 70 /

  3. Skupno muziciranje 350 (4 zbora)

  4. Klavir 12950 52,5

  5. Harmonika 1088

  6. Violina 2613

  7. Violončelo 327

  8. Gitara 3920

  9. Udaraljke 928

  10. Flauta 1802

  11. Klarinet 1228

  12. Rog 46

  13. Saksofon 810

  14. Kontrabas 700

  15. Oboa 116

  16. Harfa 1026

  17. Viola 677

  18. Korepeticija 353

  19. Komorna 245

  20. Gudački orkestar 140

  20. Truba 534

  21. Trombon 116

  22. Mandolina 650

  SVEUKUPNO: 33121,5

  - 44 -

 • 4.1.5. Izrada i uvođenje rasporeda sati Raspored sati se izrađuje u skladu s organizacijom rada u dvije smjene (jutarnja u 8

  sati, a poslijepodnevna u 14 sati). Raspored u individualnoj nastavi se maksimalno

  prilagođava slobodnom vremenu učenika.

  4.2. OPERATIVNI PROGRAMI I PLANOVI RADA TIJELA UPRAVLJANJA POSLOVODNOG I STRUČNIH TIJELA ŠKOLE

  4.2.1. Program i plan rada Školskog odbora

  Školski odbor konstituiran je 05.travnja 2017.godine s mandatom od 4 godine od dana

  konstituiranja.

  Predsjednik Školskog odbora: Dorian Hatta,prof.

  PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA ZA 2019./2020. ŠKOLSKU GODINU

  2019.g.

  LISTOPAD: Donošenje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada za

  2019./2020. školsku godinu

  Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za školsku

  2018./2019.godinu.

  Radni odnosi - davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje/prestanak radnog

  odnosa.

  PROSINAC: Rješavanje po žalbama učenika, roditelja - po potrebi

  Radni odnosi - davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje/prestanak radnog

  odnosa.

  2020.g.

  SIJEČANJ: Donošenje Financijskog plana za 2020. godinu i Plana nabave za 2020. godinu

  te Završnog obračuna za 2019. godinu

  Nadzor nad izvršavanjem Godišnjeg plana i programa rada škole u šk.god.

  2019./2020. – I. polugodište

  Aktualna problem