godišnji plan i program rada - os-

Click here to load reader

Post on 15-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - gpip 2020 21.docx 
 
 
 
Zagreb, 14. listopada 2020.
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
2
KLASA: 001-03/20-01102
URBROJ: 251-197-20-1
Na temelju lanka 118. st.2. al. 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i lanka 29. Statuta Osnovne škole, Školski odbor na prijedlog ravnateljice škole donosi Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./21. na sjednici Školskog odbora koje je odrana 1. listopada 2020. godine.
Ravnateljica škole:
 
 
 
 
 
 
 
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
3
OSNOVNI PODATCI O OSNOVNOJ ŠKOLI
NAZIV ŠKOLE OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO Adresa škole Vinkovaka 1 upanija Grad Zagreb Telefonski broj 01 36 66 526, 01 36 66 590 Broj telefaksa 01 36 47 094 Internetska pošta [email protected] Internetska adresa http://www.os-voltino.hr Šifra škole 21-114-068 Matini broj škole 3273920 OIB 02848440254 Upis u sudski registar (broj i datum) Škola vjebaonica za: Prirodoslovno – matematiki fakultet
Sveuilišta u Zagrebu za metodiku matematike
Ravnateljica škole Ksenija Gluhak, mag.prim.educ. Zamjenik ravnateljice / Satniarka Vlatka Hrka, uiteljica RN s pojaanim
programom matematike Voditelj smjene /podrune škole / Broj uenika 508 Broj uenika u razrednoj nastavi 255 Broj uenika u predmetnoj nastavi 253 Broj uenika s teškoama u razvoju 34 Broj uenika u produenom boravku 124 Broj uenika putnika / Ukupan broj razrednih odjela 24 Broj razrednih odjela u matinoj školi 24 Broj razrednih odjela u podrunoj školi / Broj razrednih odjela RN-e 12 Broj razrednih odjela PN-e 12 Broj smjena 1 Poetak i završetak smjene 8,00 – 14,50 Broj radnika 63 Broj uitelja predmetne nastave 29 Broj uitelja razredne nastave 19 (12 + 7) Broj uitelja u produenom boravku 7 Ravnatelj 1 Broj strunih suradnika 3 Broj ostalih radnika 13 Broj nestrunih uitelja / Broj pripravnika 5 Broj mentora i savjetnika 9 Broj voditelja SV-a 1 Broj raunala u školi 54 Broj specijaliziranih uionica 3 Broj opih uionica 24
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
4
Broj sportskih dvorana 2 Broj sportskih igrališta 2 Školska knjinica 1 Školska kuhinja (ajna) 1
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
5
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
6
SADRAJ
1. UVJETI RADA 7 1.1. Podatci o upisnom podruju 7 1.2. Prostorni uvjeti 7 1.2.1. Unutrašnji školski prostor 7-11 1.2.2. Stanje školskog okoliša 11-14 1.3. Knjini fond škole 14 1.4. Plan obnove i adaptacije 15-16 2. ZAPOSLENICI ŠKOLE U ŠK. GOD. 2020./21. 16 2.1. Podatci o uiteljima 16-18 2.2. Podatci o ravnatelju i strunim suradnicima 18 2.3. Administrativno i tehniko osoblje 19 2.4. Tjedna zaduenja uitelja 19 3. ORGANIZACIJA RADA 19 3.1. Podatci o uenicima i razrednim odjelima 19 3.2. Organizacija smjene i deurstava 20 3.3. Kalendar rada škole 20-24 3.4. Raspored sati 24 4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ŠKOLE 25 4.1. Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima uz
COVID-19; pedagoška školska godina 2020./21. 25-33
4.2. Reforma u šk. godini 2020./21. 33-34 4.3. Tjedni i godišnji fond sati po razredima za obvezne
nastavne predmete 34
4.4. Tjedni i godišnji fond sati za izborne nastavne predmete po razredima
35
4.5. Plan izvanuionike nastave i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole
35-36
4.6. Plan izborne nastave u školi 36-37 4.7. Nastava u kui 37 4.8. Dopunska nastava 38 4.9. Dodatna nastava 38-39 4.10. Uenici s posebnim odgojno – obrazovnim
potrebama 39
4.10.1. Uenici s teškoama 39 4.10.2. Daroviti uenici 39 4.11. Posebni programi 40 4.11.1. Školski preventivni program 40-41 4.11.2. Profesionalno informiranje i savjetovanje 41 4.11.3. Plan rada uenike zadruge „Voltino“ 42-44 4.11.4. Plan rada Volonterskog kluba „Ruka dobrote“ 44-45 4.12. Plan izvannastavnih aktivnosti 45 4.13. Antikorupcijski program 45-46 5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI
ŠKOLE 47-51
6. PLAN SKRBI ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UENIKA
51
6.1. Plan i program rada Školskog sportskog društva 52-53
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
7
54-55
8. PROJEKT SAMOVRJEDNOVANJA ŠKOLE 56 8.1. Školski razvojni plan 57-58 9. ADMINISTRATIVNO I TEHNIKO OSOBLJE 59 9.1. Tajnik i raunovoa 59-60 9.2. Ostali djelatnici 60-63 10. PLANOVI I PROGRAMI RADA STRUNIH ORGANA,
STRUNIH SURADNIKA I ORGANA UPRAVLJANJA 64
10.1. Godišnji plan i program rada ravnatelja 64-70 10.2. Godišnji plan i program rada strunog suradnika
pedagoga 70-74
74-78
78-80
10.5. Uiteljsko vijee 81 10.6. Razredna vijea 81 10.7. Razrednik 81 10.8 Vijee uenika 81 10.9. Vijee roditelja 82 10.10. Školski odbor 82 11. PLAN NABAVE I OPREMANJA 82
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
8
1. UVJETI RADA 1.1. Podatci o upisnom podruju
Osnovna škola VOLTINO u Zagrebu, Vinkovaka 1 (dalje u tekstu škola) obuhvaa sljedee podruje: Ul. Arnošta Grunda, Baštijanova od broja 52 do 98, Biokovska, Bledska, Bledski odvojak, Bohinjska, Fallerovo šetalište od broja 35 do 393 i od broja 2 do 20, Gaboška, Dragutina Golika od broja 1 do 79 i od broja 2 do 116, Hanamanova, Javorska, Klanjeka od broja 1 do 59 i od broja 2 do 60, Konavoska, Lapaka, Medvednika, Netretika, Postojinska, Predaveva, Prilaz P. Vuk-Pavlovia, Raška, Selaka, Somborska, Sošika, Svilajska, Šamaka, Šibenska, Tomislavova od broja 1 do 33 te od broja 30 do 34 i od broja 2 do 28;Vinkovaka,Virjanska,Vodnjanska, Voltino, Voltino-novo, Vuhredska, Zagorska od broja 83 do 93 i od broja 92 do 118, Zagrebaka cesta od broja 220 do 226 te od broja 49 do 117, upanjska ulica.
U veem dijelu školskog podruja prevladavaju obiteljski stambeni objekti, a u Golikovoj ulici objekti društvene izgradnje.
U naselju Voltino se nalaze sve institucije nune za zadovoljenje osnovnih ivotnih potreba stanovnika naselja (Dom zdravlja, školska ambulanta, ljekarna, knjinica, banka, pošta, djeji vrti, potrebne trgovine i drugo.)
1.2. Prostorni uvjeti
Škola izvodi odgojno-obrazovnu djelatnost u jednoj školskoj zgradi koja je sagraena 1964. godine.
Unutrašnji školski prostor (5117 m2 površine) je funkcionalan, meutim zbog starosti objekta potrebni su stalni popravci.
Škola raspolae od ove školske godine s 27 uionica od toga 3 specijalizirane uionice (informatika, glazbena kultura, likovna kultura) i 24 ope uionice (svaka cca. 63 m2). U školskoj godini 2018./19. za vrijeme ljetnog odmora Gradski ured za obrazovanje omoguio je i financirao ureenje novih dviju uionica na 1. katu, s obzirom na mogunosti prostora, inae ne bismo mogli od školske godine 2019./20. raditi u jednoj smjeni.
Nakon potresa 22.3.2020. škola je pretrpjela i manja ošteenja te je za vrijeme ljetnog odmora Gradski ured za obrazovanje i Osniva krenuo u sanaciju ošteenja – dvije uionice u prizemlju škole, vanjski zid škole (uz jednu od uionica), sanitarni vor (prizemlje i 1. kat – istona strana škole) te nadstrešnicu škole.
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
9
Na poetku prošle školske godine 2019./20. od Gradskog ureda za obrazovanje i Osnivaa zatraili smo sanaciju školske kuhinje i sanitarnog vora (prizemlje i 1. kat) – zapadna strana škole te sanaciju nadstrešnice (ulazak u školsku zgradu). Tijekom jeseni projektni biro je krenuo s projektiranjem vezanim uz sanaciju kuhinje i zapadnog sanitarnog vora. Projekt je predan u veljai 2020. u Gradski ured za obrazovanje i Osnivau no zbog potresa i COVIDA-19 krenulo se sa sanacijama ošteenja od potresa.
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
10
Uz sanitarni vor na istonoj strani škole i ošteenih uionica i nadstrešnice, Gradski ured za obrazovanje krenuo je i zbog velikog broja staklenih površina na pregradnim zidovima (uionica – hodnik) u sanaciju istih te su u prizemlju i na 1. katu – juna strana škole promijenjeni svi pregradni zidovi uionica te uenicima razredne nastave u prizemlju postavljeni novi ormarii za odlaganje obue i odjee, a na 1. katu uenicima predmetne nastave dodijeljeni su ormarii s kljuiem, tako da svaki uenik ima svoj ormari za odlaganje stvari.
10 uionica smješteno je u prizemlju školske zgrade te se njima koristi razredna nastava, od ega ih je sedam za produeni boravak. U prizemlju je smještena i uionica informatike. Preostalih 15 uionica smješteno je na katu školske zgrade te ih se koristi za potrebe predmetne nastave.
Neke su uionice specijalizirane za odvijanje nastave u pojedinim nastavnim podrujima te za potrebe praktinog rada u nastavi (glazbena kultura, likovna kultura), ali nema kabinetskog prostora.
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
11
U sklopu školske zgrade nalaze se i dvije dvorane za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture (svaka 275 m2) sa zasebnim svlaionicama, školska knjinica te školska kuhinja i blagovaonica. Blagovaonica škole (164 m2) ujedno se koristi kao prostor za školske sveanosti, kazališne predstave kao i za potrebe uenikog plesa.
Unutar škole smješten je i od ostatka prostora staklenim stijenama odvojen velik izlobeni prostor, dijelom u prizemlju, a dijelom na katu školske zgrade. Tu su i dva atrija tj. nenatkriveni prostori unutar zgrade koji se odravaju kao školski vrtovi. U jednom atriju nalazi se jezerce s kornjaama, a u drugom komposter i zaštiene proljetnice.
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
12
Temeljem odredbi zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od poara škola vodi brigu o pregledu objekta od strane ovlaštenih pravnih osoba i posjeduje atestnu dokumentaciju. Škola e takoer u svom financijskom planu predvidjeti potrebna financijska sredstva. Škola posjeduje sve potrebne ateste.
1.2.2. Stanje školskog okoliša
Okoliš škole (6350 m2) je ozelenjen te su zelene površine kao i školska igrališta redovno odravani. Brigu o ureenju i odravanju okoliša vodi tehniko osoblje škole no takoer i uenici i uitelji sami, a za vee potrebne radove angaira se vanjski izvoa (orezivanje, rušenje starih i bolesnih stabala).
Ove školske godine 2020./21. pozvali smo Osnivaa da utvrdimo stanje stabala na školskom igralištu i u školskom prostoru (dvorištu i unutarnjem prostoru škole), s obzirom da nam se u školskom dvorištu, tonije uz nogometno igralište nalazi se stari hrast te kako bismo utvrdili njegovo stanje, magnolija u eko vrtu 1 jako se razrasla te smreka u eko vrtu 2.
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
13
Školska su igrališta ograena što omoguuje optimalno izvoenje nastave TZK kao i organizaciju slobodnog vremena uenika produenog boravka te odravanje raznih sportskih aktivnosti i natjecanja.
ine ih dva asfaltirana igrališta za rukomet i mali nogomet (2250 m2), dva asfaltirana košarkaška igrališta (750 m2) te asfaltirana trkaa staza (60 m). Potrebno je zamijeniti asfalt na igralištima i atletskoj stazi, jer su podloge stare i dotrajale, trebalo bi iscrtati linije i zamijeniti na konstrukciji ograde pletivo te bi trebalo još jedno postaviti na drugi dio rukometnog igrališta kako bi se na jednom od manjih igrališta (košarkaškom) mogla istovremeno odvijati druga aktivnost.
Na zapadnom dijelu zelenih površina oko škole posaen je vonjak u kojem se uz 46 stabala jabuka nalaze i 4 stabla višnje, 3 stabla trešnje te nasad kupina. Uz vonjak je posaen i povrtnjak kojeg odravaju uenici i uitelji.
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
14
Prošle školske godine 2019./20. ušli smo u projekt Školski vonjak gdje smo u jesen (listopad 2019.) obnovili vonjak jabuka (dotrajale voke smo zamijenili novima, icu i stupove smo zamijeniti novim), a u proljee se nastavilo odravanje i ureenje vonjaka kako bi u jesen ubirali plodove jabuka.
U suradnji s Vijeem gradske etvrti Trešnjevka sjever su tijekom 2016. / 2017.godine u zelenom dijelu šk. dvorišta postavljena 4 drvena stola s drvenim klupama-uionica na otvorenom koju rado koriste uenici i uitelji.
U nastavku te suradnje ureena je i staza uz istoni dio školske dvorane te nadopunjena drvenim klupama za odmor. S obzirom da je školsko igralište slobodno na korištenje lokalnoj zajednici, ve se due javlja problem ošteivanja njegovih sadraja neprimjerenim korištenjem osobito tijekom vikenda.
Tijekom proljea 2019./20. na alost devastirali su nam dio tog prostora (obavijestili smo i ukazali na to 7. policijsku postaju – Trešnjevka, koji su obišli i uvidjeli sve to).
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
15
Takoer, esti su sluajevi razbijanja stakala na uionicama u prizemlju na toj strani škole. Neprimjerenim korištenjem školskog dvorišta, osobito tijekom vikenda, narušava se javni red i mir te su susjedi škole kao i ravnateljica prisiljeni o tome obavještavati PUZ i traiti njihovu intervenciju. Nakon vikenda prostor školskog dvorišta esto je pun smea iako postoje koševi za otpad, razbijenih staklenih boca, glomaznog otpada te nije primjeren za redovnu uporabu uenicima. Osim PUZ s navedenim problemom upoznat je Mjesni odbor, Vijee gradske etvrti Trešnjevka sjever, predstavnici Vijea roditelja i Školski odbor.
Škola nema vlastito parkiralište ve postojeih 7 mjesta koje koriste i susjedi. Uz sjevernu dvoranu postoji prostor koji bismo eljeli pretvoriti u nova parkirna mjesta.
1.3. Knjini fond škole
KNJINI FOND STANJE STANDARD Lektirni naslovi od 1. – 8. razreda 4376 15 – 30 primjeraka po
naslovu Knjievna djela i struna literatura za uitelje
2577 do 5 primjeraka po naslovu
Ostalo (struni asopisi) 5 naslova najmanje 15 naslova UKUPNO 6953
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
16
1.4. Plan obnove i adaptacije
Školska zgrada je ove godine navršila 56 godina svoga postojanja i rada te je samim time jasna potreba temeljite obnove pojedinih njenih segmenata.
U novoj školskoj godini 2020./21. planiramo obnovu sanitarnih vorova na zapadnoj vertikali zgrade i obnovu i opremanje kuhinje – koji su u prošloj školskoj godini stali zbog potresa i COVIDA-19, ureenja parkirališnog prostora ispred Škole.
Planiramo i zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela na hodnicima škole, u školskoj knjinici, u sjevernoj sportskoj dvorani i informatikoj uionici. Ovi problemi ve dui niz godina postaju dio plana obnove no s obzirom da iziskuju novana sredstva koja Škola sama ne moe osigurati, njihovo rješavanje ovisi iskljuivo o Osnivau te emo u ovoj školskoj godini zatraiti sanaciju istih.
Planiramo postupno ureenje, bojanje i opremanje kako uionica u prizemlju tako i na katu te informatiku uionicu. Opremit emo LCD projektorima dvije uionice (glazbene kulture i likovne kulture).
Uvoenjem izborne nastave – informatika za uenike od 1. – 4. razreda OŠ, planirali smo na katu jednu uionicu djelomino urediti za odravanje nastave informatike za RN, no uvoenjem Odredba HZJZ-a odustali smo, jer svaki razred je u svojoj uionici. To emo riješiti i urediti kada prestane COVID 19 i kada se ukau prilike za to.
S obzirom da smo ove školske godine zbog organizacije rada prema odredbama HZJZ i MZO-a uredili zbornicu u uionicu za jedan etvrti razred, odluili smo kupiti TV za taj prostor kako bi i ovdje uenici i uitelji imali mogunost korištenja razliitih alata, a da ne postavljamo LCD projektor, jer u budunosti mislimo taj prostor vratiti u prvobitno stanje – zbornicu.
Poetkom školske godine 2019./20. Osniva je poslao strunjake koji izrauju elaborat koji ukljuuje školu u energetsku obnovu. Vjerujemo da emo uskoro ui u energetsku obnovu u kojoj je planirano ureenje krovišta, stolarije, fasade škole te kotlovnica te s loš ulja prešlo bi se na plinsko grijanje.
Škola planira i obnovu lektirnih naslova u školskoj knjinici uz pomo GU za obrazovanje – Osnivaa i MZO-a.
Škola je sa svojim sredstvima provela infrastrukturu koja omoguuje beini internet s obzirom na poetak korištenja e-dnevnika. Iz donacija (Zagrebaka banka, Kaufland, PBZ, Croatia osiguranje) sve su uionice Škole opremljene raunalima i dio uionica LCD projektorima što je ve sada dotrajalo i staro.
Potrebna su nam hitno nova raunala, ove školske godine škola je snimila video uradak i poslala ga na natjeaj HEP-a koji doniraju raunala školama u RH. Ako ne uspijemo na natjeaju potrebna su nam dodatna ulaganja u raunala, s obzirom da smo traei u donacijama dobili odgovor kako trenutno zbog COVIDA 19 ne vrše donacije (Zagrebaka banka i ostali…).
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
17
Tijekom školske godine 2019./20. u sklopu reforme i Škole za ivot tablete su primili i preuzeli uenici 5. i 7. razreda te za RN – 1. razred na 4 uenika – 1 tablet (u razredu). Prijenosna raunala primili su uitelji RN i PB koji su radili u 1. razredu te predmetni uitelji koji su predavali u 5. i 7. razredima.
Ove školske godine ve sada smo primili tablete za 5. i 7. razrede te tablete za 1. i 3. razrede (4 uenika – 1 tablet). Oekujemo da e uskoro stii i prijenosna raunala za ostale uitelje koji u prošloj školskoj godini ista nisu dobili.
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
18
2. ZAPOSLENICI ŠKOLE U 2020./2021. ŠKOLSKOJ GODINI 2.1. Podatci o uiteljima
Red. br.
Ime i prezime Struka Stup. škol. spreme
1. Mireta Huskovi Razredna nastava VII. 2. Sanja agmeštar Razredna nastava VI. 3. Jasminka upi Razredna nastava VI. 4. Ivona Pierobon Šikman (PB) Razredna nastava VII. 5. Romana Kutlaa (PB) Razredna nastava VI. 6. Slavica Ostoji Razredna nastava VI. 7. Ivica Peji Razredna nastava VI. 8. Snjeana Crnekovi Razredna nastava VI. 9. Maja Poljski (PB) Razredna nastava VII.
10. Nevenka Dima (PB) Razredna nastava VI. 11. Antonija Markovi Razredna nastava VII. 12. Ivana Mateši Razredna nastava VII. 13. Marina Milkovi Razredna nastava VI. 14. Daria Krapani (PB) Razredna nastava VII. 15. Anamarija orko Razredna nastava VI. 16. Eleonora Juriša Leroti Razredna nastava VII. 17. Brankica Beirevi Razredna nastava VI. 18. Barbara Rude Razredna nastava VII. 19. Magdalena Šandor (PB) Razredna nastava VII. 20. Branka Vukadinovi Hrvatski jezik VII. 21. Ivona Feri Hrvatski jezik VII. 22. Darijo Markovi Hrvatski jezik VII. 23. Morana Strahija Engleski jezik VII.  24. Maja Burazin Engleski jezik VII.  25. Gordana Bariši Lazar Engleski i njemaki jezik VII.  26. Jelena Perkovi Njemaki jezik VII.  27. Franka Krišanin Engleski jezik VII.  28. Maja Suevi Povijest VII.  29. Goran Cindri Geografija VII.  30. Ana Komadina Povijest i geografija VII.  31. Gordana Gojmerac Dekani Matematika VII.  32. Vlatka Hrka Matematika VII.  33. Mateja Jagar Matematika VII. 34. Nedeljka Golubi Likovna kultura VI. 35. Ivona Pintar Glazbena kultura VII.  36. Ljiljana Hanek Tjelesna i zdravstvena
kultura VII. 
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
19
VII. 
38. Marina Capan Obranovi Tehnika kultura VII.  39. Nikolina Beki Priroda, biologija i
kemija VII. 
VII. 
41. Miljenko Balaban Fizika VII.  42. Tihomir Drugevi Vjeronauk VII.  43. Tatjana Njegovec Vjeronauk  VII.  44. Stipo Šari Vjeronauk  VII.  45. Saša Pupovac Informatika VII.  46. Bernarda Tonkovi Kuzmi Informatika (RN) VII. 47. Lucija Ruak (zamjena za
porodiljni M.H.) Razredna nastava VII. 
48. Marija Bervida (zamjena za bolovanje B.B.)
Razredna nastava VII. 
Matematika VII. 
Engleski jezik/Njemaki jezik
U ovoj školskoj godini imamo 4 pripravnika iz reda odgojno-obrazovnih djelatnika škole: mag. primarne edukacije Marija Bervida, mag. prim. edukacije njemakog jezika Mislav Nikoli, mag.prim. edukacije engleskog jezika Franka Klišanin, Marijana Juriši, mag.prim.edukacije matematike. U ovoj školskoj godini imamo jednog pripravnika u programu strunog osposobljavanja bez zapošljavanja: Marko Vukovi, mag. edukacije tjelesne i zdravstvene kulture.
2.2. Podatci o ravnatelju i strunim suradnicima
Red. br.
Radno vrijeme (od-do)
Rad sa strankama
1. Ksenija Gluhak VSS ravnateljica 8,00 – 16,00 uto 11,30 – 19,30
po potrebi
2. Iva Gri VSS pedagoginja 8,00 – 14,00 sri i et 12,00 – 18,00
et od 14,00 do 18,00 sati
OŠ VOLTINO, Vinkovaka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   
20
pet od 10,00 do 12,00 sati
4. Ksenija Stojanovski
Red. br.
Ime i prezime Struka Radno mjesto Radno vrijeme (od-do)
1. Lidija Seneganik VSS tajnica 7,00 – 15,00 2. Marina Britvec Marijan VSS voditelj
raunovodstvenih poslova
7,00 – 15,00
3. Zdravko Gašparovi SSS domar - loa 6,00 – 14,00 14,00 – 22,00
4. Tomislav Stanin SSS domar - loa 6,00 – 14,00 14,00 – 22,00
5. Manda Borac NKV spremaica…