godiŠnji plan rada za 2016. godinu

of 75 /75
1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA 10000 Zagreb, Gruška 20 GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016. GODINU

Author: vonhan

Post on 29-Jan-2017

231 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  REPUBLIKA HRVATSKA DRAVNA GEODETSKA UPRAVA

  10000 Zagreb, Gruka 20

  GODINJI PLAN RADA ZA 2016. GODINU

 • 2

  Sadraj :

  1. Predgovor ravnatelja Dravne geodetske uprave

  2. Uvod

  3. Saeti prikaz posebnih ciljeva iz Godinjeg plana rada

  4. Organizacijska struktura Dravne geodetske uprave

  5. Ciljevi po ustrojstvenim jedinicama

  5.1. Kabinet ravnatelja

  5.2. Sektor za dravnu izmjeru

  5.3. Sektor za katastarski sustav

  5.4. Sektor za infrastrukturu prostornih podataka

  5.5. Sektor za financijske poslove, strateko planiranje, nabavu i ope poslove

  5.6. Samostalna sluba za pravne poslove i voenje ljudskih potencijala

  5.7. Samostalna sluba za kontrolu kvalitete i nadzor

  5.8. Samostalna sluba za informacijske i komunikacijske tehnologije

  5.9. Samostalni odjel za unutarnju reviziju

  5.10. Podruni uredi za katastar

  6. Financijski plan

  7. Zakljuak

 • 3

  1. Predgovor ravnatelja Dravne geodetske uprave

  Dravna geodetska uprava (DGU)

  je dravna upravna organizacija koja

  obavlja poslove iz upravnog podruja

  dravne izmjere i katastra nekretnina,

  odnosno podruja geodezije,

  kartografije, katastra i fotogrametrije te

  uspostavlja i vodi nacionalnu

  infrastrukturu prostornih podataka, vodi

  brigu o informatizaciji katastra i

  geodetsko-prostornog sustava,

  dravnoj slubenoj kartografiji (1:5000,

  1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250

  000), geodetskoj dokumentaciji,

  statistikim podacima o katastru

  nekretnina, prostornim jedinicama i

  vodovima te geodetsko-katastarskim

  poslovima za dravnu granicu.

  dr.sc. Danko Markovinovi

  DGU poslove iz svog djelokruga obavlja u Sredinjemu uredu i Podrunim

  uredima za katastar. Podruni uredi za katastar (20) ustrojeni su za podruje

  upanije u pravilu u sjeditu upanije te ustrojavaju odjele za katastar nekretnina i/ili

  ispostave (92) izvan sjedita podrunog ureda (u gradovima i opinama). Iznimno, na

  podruju Grada Zagreba upravne i strune poslove iz djelokruga rada podrunog

  ureda za katastar, obavlja ured Grada Zagreba. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu

  Dravne geodetske uprave (NN 39/12, 22/14) ureen je naziv unutarnjih

  ustrojstvenih jedinica, djelokrug istih, nain upravljanja okvirni broj slubenika i

  namjetenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave, nain planiranja

  poslova, te druga pitanja od znaaja za rad uprave.

 • 4

  Svatko ima pravo u za to odreeno vrijeme i pod nadzorom slubenika DGU,

  odnosno ureda Grada Zagreba, obaviti uvid u podatke katastra nekretnina te iz njega

  dobiti izvode, ispise i preslike. Uvid u podatke katastra nekretnina moe se ograniiti

  u opsegu koji zahtijevaju interesi nacionalne sigurnosti i obrane zemlje, odnosno

  zatite osobnih podataka, a koji je odreen posebnim propisima. Podaci dravne

  izmjere izdaju se u propisanom postupku kao slubeni dokumenti ili slubene

  prostorne podloge.

  Informativni uvid u podatke omoguen je preko servisa DGU koji su dostupni

  putem Geoportala DGU ( preglednika) na slubenim stranicama www.dgu.hr.

  Dravna geodetska uprava u svojstvu strunog nositelja izrade zakonskih

  propisa iz podruja nadlenosti, u 2016. godini planira predloiti donoenje zakonska

  propisa i to: Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, u drugom kvartalu 2016.

  godine i cjelovit Zakon o dravnoj izmjeri i katastru nekretnina u 4. kvartalu 2016.

  godine.

  U tijeku je izrada i upuivanje u proceduru donoenja Zakon o Izmjenama i

  dopunama Zakona o dravnoj izmjeri i katastru nekretnina, a zbog potrebe

  usklaenja s Direktivom 2014/61/EU Europskog Parlamenta i Vijea od 15. svibnja

  2014. godine o mjerama za smanjenje trokova postavljanja elektronikih

  komunikacijskih mrea velikih brzina kojim Dravna geodetska uprava uspostavlja

  jedinstvenu informacijsku toku katastra infrastrukture, nakon ega e se odmah

  pristupiti i izradi podzakonskog akta.

  Nadalje tijekom 2016. godine pristupiti e se izradi i donoenju izmjena

  Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima zajedno s tehnikim

  specifikacijama za digitalni elaborat, a koja aktivnost je direktno vezana s planom

  implementacije podataka katastarskog operata u ZIS (zajedniki informacijski sustav

  katastra i zemljinih knjiga) koji se planira zavriti do sredine srpnja 2016. godine

  ukljuujui i Gradski ured za katastar geodetske poslove grada Zagreba.

  Postupci predlaganja promjene odredbi navedenih zakonskih i podzakonskih

  propisa imaju za cilj pojednostavljenje postupanja u provedbi promjena u slubenim

  evidencijama DGU kako bi informacije bile to blie stvarnom stanju u prostoru,

 • 5

  osiguranje na temelju Zakona dostupnost podataka putem servisa DGU,

  transparentnost postupanja u pruanju usluga, komunikaciji s graanima i svim

  javnopravnim tijelima.

  Od velikog broja aktivnosti u promicanju i poboljanju geoprostornih podataka

  nabrojati u tri glavna cilja od kojih je svakako najvaniji uspostava Zajednikog

  informacijskog sustava katastra i zemljinih knjiga (ZIS), koji je jedan od kljunih

  ciljeva Nacionalnog programa sreivanja katastra i zemljinih knjiga Ureena

  zemlja. Zadatak tog projekta je uspostaviti jedinstvenu bazu podataka katastra i

  zemljine knjige i jedinstvenu aplikaciju za voenje i odravanje navedenih podataka.

  Vaan dio ZIS-a je podsustav One-stop-shop (OSS). Ovaj sustav e omoguiti

  pruanje usluga na jednom mjestu, internetski pristup korisnicima na centralno

  konsolidiranoj Bazi zemljinih podataka za Republiku Hrvatsku putem kontroliranih

  suelja i usluga ZIS-a. Krajnji ciljevi e dovesti do toga da e vrijeme potrebno za

  pristup podacima i uknjibu bit znatno skraeno, graani, poduzetnici i tijela javne

  uprave e na jednom mjestu moi vidjeti vlasniku strukturu nekretnine i njen

  smjetaj u prostoru, te brojne druge funkcionalnosti. Ovaj je sustav stoga jedna od

  kljunih poluga izgradnje e-Hrvatske, razvoja poduzetnitva i osiguranja povjerenja graana u registre, te donosi temelj za sustavno i organizirano upravljanje prostorom

  na svim razinama.

  Nastavno na prijanje aktivnosti u kartografiji, u iduem razdoblju je potrebno

  dovriti auriranje topografskih podataka u Temeljnoj topografskoj bazi (TTB) te

  izraditi aurirane listove topografske karte u mjerilu 1:25000 (TK25). Do sada je

  aurirano 47% teritorija Republike Hrvatske, a ostatak auriranja se planira provesti u

  idue 2 godine. Usporedo s prikupljanjem osnovnih topografskih podataka u iduem

  razdoblju dovriti e se izrada ortofoto karata u mjerilu 1:5000 (DOF5), te pokrenuti

  novi ciklus aerofotogrametrijskog snimanja u svrhu izrade nove verzije DOF5. Vano

  je napomenuti da je izvrenje navedenih poslova osnova za uspostavu temeljnih

  prostornih registara, te stvarni pokreta investicijskog razvoja Republike Hrvatske.

  Isto tako i ne manje vano je injenica da su navedeni podaci neophodni za rad

  ostalih ministarstava, agencija, zavoda i uprava od kojih u spomenuti samo neke:

  - Ministarstvo obrane za potrebe izrade vojnih topografskih karata 1:50000 i

  1:250000 za potrebe NATO-a,

  - Ministarstvo graditelja i prostornog ureenja za potrebe prostornog planiranja

 • 6

  - Dravna uprava za zatitu i spaavanje

  - Hrvatska gorska sluba spaavanja,

  - Agencija za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za potrebe

  izvrenja obveza plaanja poticaja (projekt ARKOD),

  - APIS i integracija WMS servisa DOF5 karata u prostorne aplikacije ostalih

  ministarstava itd.

  Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP) ima za cilj uiniti

  prostorne podatke javne uprave transparentnije i lake dostupnima. Krajnji ishod je

  kvalitetnije upravljanje prostorom temeljeno na aurnim i lako dostupnim prostornim

  podacima subjekata NIPP-a. Dravna geodetska uprava u ulozi Nacionalne

  kontaktne toke ima za cilj koordinirati aktivnosti primarnih dionika ukljuenih u

  proces uspostave NIPP-a; upravljakih tijela NIPP-a (Vijee, Odbor i radne skupine)

  i subjekata (institucija koje u svojoj nadlenosti imaju prostorne podatke). DGU ima i

  vanu ulogu kao subjekt, jer se temeljeni prostorni podaci nalaze upravo u

  nadlenosti DGU-a. Na razini EU-a infrastruktura prostornih podataka uspostavlja se

  na osnovu Direktive 2007/2/EZ (tzv. INSPIRE Direktiva), te se temelji upravo na

  nacionalnim infrastrukturama prostornih podataka.

  I na kraju, ali ne manje vano, istaknuti u da je za uinkovitiju javnu upravu

  potpomognutu informatikim rjeenjima, bri pristup aktualnim podacima i arhivskim

  dokumentima te stvaranju pretpostavki za ujednaavanje optereenja pri obavljanju

  poslova voenja temeljnih registara ove drave kroz trajnu obuku slubenika, kao

  platforma sustava upravljanja znanjem i edukacijom, ljudski potencijal od presudne

  vanosti i svjestan te injenice kao ravnatelj na elu ove vrlo uspjene organizacije

  oekujem podrku u ureenju sustava dravnih slubenika.

  2. Uvod Godinji plan rada Dravne geodetske uprave (DGU) izraen je u skladu sa

  Zakonom o dravnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07,152/08, 124/10, 56/13 ;

  lanak 5.), Uredbom o naelima za unutarnje ustrojstvo tijela dravne uprave (NN

  29/11, 154/11 i 17/12).

 • 7

  Godinji plan rada sadri prikaz specifinih ciljeva, zadaa i poslova tijela dravne

  uprave u odreenoj godini i moe se podijeliti prema slijedeem:

  izrade nacrta propisa

  neposredne provedbe zakona i drugih propisa

  upravnog odnosno inspekcijskog nadzora

  praenja stanja u upravnim podrujima iz djelokruga tijela dravne uprave

  ciljevi koji su vezani uz ciljeve sadrane u stratekim planovima Republike

  Hrvatske, Ministarstva graditeljstva i prostornoga ureenja i Stratekom planu

  Dravne geodetske uprave.

  Godinji plan rada sadri i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su

  vezani uz ope i posebne ciljeve sadrane u stratekim planovima za trogodinje

  razdoblje Ministarstva graditeljstva i prostornoga ureenja te Stratekog plana

  Dravne geodetske uprave a koje ova Uprava izrauje u skladu sa Zakonom o

  proraunu, te podatke o najznaajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju

  postavljenih ciljeva.

  Godinji plan rada u sredinjim tijelima dravne uprave donosi elnik tijela,

  ravnatelj Dravne geodetske uprave. elnici ustrojstvenih jedinica predlau nacrt

  plana rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica DGU, a zamjenik ravnatelja koordinira

  poslove stratekog planiranja iz djelokruga Dravne geodetske uprave, predlae plan

  rada na temelju planova rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica DGU, tehniki

  usklauje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica DGU i izvjeuje ravnatelja o

  ostvarivanju plana rada kvartalno i prema potrebi.

  Ciljevi koji se ele postii donoenjem Godinjeg plana rada su slijedei:

  pobrojani specifini ciljevi imaju tono definiran rezultat, zaduenje i rok za provoenje

  uinkovitije ocjenjivanje slubenika / namjetenika na temelju ostvarenih rezultata rada

  praenje planiranih ciljeva i zadataka te njihovo vrednovanje, upravljanje rizicima i razvoj sustava odgovornosti

 • 8

  U 2016. godini planira se obavljanje poslova u sljedeim kljunim podrujima

  odnosno aktivnostima:

  normativna aktivnost

  redovna aktivnost na temelju tri osnovna zakonska propisa (Zakon o dravnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti i Zakona o NIPP-u)

  programska aktivnost

  posebna informativna i edukacijska aktivnost

  EU strukturni fondovi ESF i ERDF

  kredit WB i aktivnosti prema planu provedbe projekta ILAS

  meunarodna suradnja kroz projekte TWINING, IMPULS

  razno

  Metodologija rada u godinjem planiranju ukljuuje primjenu ve spomenute Uredbe

  putem tabele sa slijedeim stupcima i znaenjima :

  A. Redni broj specifinih ciljeva

  B. Specifini ciljevi, to elimo postii

  C. Zadatak/Aktivnost, kojim Aktivnostima i Zadacima emo postii specifine ciljeve

  D. Indikatori rezultata, to je nain na koji mjerimo Zadatke/Aktivnosti i moraju biti mjerljivi kad je to mogue, ostvarivi, relevantni i vremenski odreeni

  E. Odgovorna ustrojstvena jedinica

  F. Rok u kojem se Zadatak/Aktivnost mora obaviti

  G. Reference na Strateke planove

  H. Vrsta aktivnosti (Z- aktivnosti vezane zakona, pravilnika, naputka, P-aktivnosti

  vezane uz neposrednu provedbu zakona i drugih propisa I -aktivnosti vezane uz

  upravni/inspekcijski nadzor, A - aktivnosti vezane uz praenje stanja u upravnim

  podrujima iz djelokruga tijela, O - ostalo,ostali zadaci)

 • 9

  3. Saeti prikaz posebnih ciljeva iz Godinjeg plana rada DGU

  1 2 3 4 5

  A B C D E F G H I

  1 Kabinet ravnatelja 20 3 2 0 0 0 1

  2 Sektor za dravnu izmjeru 30 3 1 1 1 0 0

  3 Sektor za katastarski sustav 49 15 9 3 0 0 3

  4 Sektor za infrastrukturu prostornih podataka 19 6 0 0 0 6 0

  5 Sektor za financije, strateko planiranje, nabavu i ope poslove 44 1 1 0 0 0 0

  6 Samostalna sluba za pravne poslove i voenje ljudskih potencijala 5 1 0 1 0 0 0

  7 Samostalna sluba za kontrolu kvalitete i nadzor 12 7 4 0 3 0 0

  8 Samostalna sluba za informacijske i komunikacijske tehnologije 11 8 5 3 0 0 0

  9 Samostalni odjel za unutarnju reviziju 4 0 0 0 0 0 0

  10 Podruni uredi za katastar 13 18 5 7 0 0 6

  UKUPNO 207 62 27 15 4 6 10

  TABLICA 1. Ukupni prikaz specifinih ciljeva prema stratekom planu

  RB Opi cilj stratekog plana Naziv ustrojstvene jedinice Ukupni broj specifinih ciljeva

  Broj ciljeva koji se odnose na strateki

  plan

  Z P I A O

  A B C E F G H I

  1 Kabinet ravnatelja 35 1 26 0 4 4

  2 Sektor za dravnu izmjeru 48 9 39 0 0 0

  3 Sektor za katastarski sustav 68 4 58 4 8 0

  4 Sektor za infrastrukturu prostornih podataka 37 2 34 0 7 0

  5 Sektor za financije, strateko planiranje, nabavu i ope poslove 44 4 29 0 1 11

  6 Samostalna sluba za pravne poslove i voenje ljudskih potencijala 32 3 14 1 5 0

  7 Samostalna sluba za kontrolu kvalitete i nadzor 20 5 13 0 4 0

  8 Samostalna sluba za informacijske i komunikacijske tehnologije 25 1 25 0 5 0

  9 Samostalni odjel za unutarnju reviziju 7 0 0 0 7 0

  10 Podruni uredi za katastar 13 0 13 0 0 0

  UKUPNO 329 29 251 5 41 15

  TABLICA 2. Ukupni broj aktivnosti prema vrstama

  RB Naziv ustrojstvene jedinice Ukupan broj

  aktivnosti Broj aktivnosti po vrsti

 • 10

  4. Organizacijska struktura Dravne geodetske uprave- organigram

 • Ravnatelj DGU

  Zamjenik ravnatelja

  1. KABINET RAVNATELJA

  1.1. TAJNIK KABINETA

  1.2. VII SAVJETNIK SPECIJALIST

  1.3 VII SAVJETNIK SPECIJALIST

  1.4. VII SAVJETNIK SPECIJALIST

  1.5. VII SAVJETNIK SPECIJALIST

  2. SEKTOR ZA DRAVNU IZMJERU

  2.1. SLUBA OSNOVNIH GEODETSKIH

  RADOVA

  2.2. SLUBA ZA TOPOGRAFSKU IZMJERU

  I DRAVNE KARTE

  2.3. SLUBA DRAVNE GRANICE

  3. SEKTOR ZA KATASTARSKI SUSTAV

  4. SEKTOR ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA

  5. SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE, STRATEKO

  PLANIRANJE , NABAVU I OPE POSLOVE

  6. SAMOSTALNA SLUBA ZA PRAVNE POSLOVE I VOENJE

  LJUDSKIH POTENCIJALA

  7. SAMOSTALNA SLUBA ZA KONTROLU KVALITETE I NADZOR

  8. SAMOSTALNA SLUBA ZA INFORMACIJSKO

  KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

  9. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

  3.1. SLUBA KATASTARSKIH IZMJERA I IZRADBE KATASTARSKIH OPERATA

  3.2. SLUBA ZA POSEBNE REGISTRE I

  REGISTRACIJSKE PROJEKTE

  3.3. SLUBA ZA ODRAVANJE

  KATASTARSKIH OPERATA I ZIS

  3.4. SLUBA ZA UPRAVNA POSTUPANJA, NADZOR I GEODETSKU INSPEKCIJU

  4.1. SLUBA ZA NIPP

  4.2. SLUBA PROSTORNIH PODATAKA,

  SERVISA I ARHIVA

  5.1. SLUBA ZA FINANCIJSKE POSLOVE I

  STRATEKO PLANIRANJE

  5.2. SLUBA ZA NABAVU I OPE

  POSLOVE

  6.1.ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

  6.2. ODJEL ZA VOENJE LJUDSKIH

  POTENCIJALA

  8.1.ODJEL UPRAVLJANJA IKS

  8.2. ODJEL RAZVOJA IKS

  2.1.1. ODJEL ZA GEODETSKE MREE

  2.1.2. ODJEL ZA CROPOS

  10. PUK ZAGREB

  11. PUK KRAPINA

  12. PUK SISAK

  13. PUK KARLOVAC

  14. PUK VARADIN

  15. PUK KOPRIVNICA

  16. PUK BJELOVAR

  17. PUK RIJEKA

  18. PUK GOSPI

  19. PUK VIROVITICA

  20. PUK POEGA

  21. PUK SLAVONSKI BROD

  22. PUK ZADAR

  23. PUK OSIJEK

  24. PUK IBENIK

  25. PUK VUKOVAR

  26. PUK SPLIT

  27. PUK PULA

  28. PUK DUBROVNIK

  29. PUK AKOVEC

  2.2.1. ODJEL KARTOGRAFIJE

  2.2.2. ODJEL FOTOGRAMETRIJE

  2.2.3. ODJEL TOPOGRAFSKIH BAZA

  PODATAKA

  3.1.1. ODJEL KATASTARSKIH IZMJERA

  3.1.2. ODJEL ZA IZRADBU KATASTARSKIH

  OPERATA

  3.2.1. ODJEL ZA POSEBNE REGISTRE

  3.2.2. ODJEL ZA POSEBNE REGISTRACIJSKE

  PROJEKTE

  3.3.1. ODJEL ZA ODRAVANJE

  KATASTARSKIH OPERATA

  3.3.2. ODJEL ZA ZIS KATASTRA I

  ZEMLJINIH KNJIGA

  3.4.1. ODJEL ZAPOSTUPANJA U II

  3.4.2. ODJEL GEODETSKE INSPEKCIJE

  3.4.3. ODJEL ZA UPRAVNI I STRUNI

  NADZOR

  4.1.1. ODJEL ZA KOORDINACIJU NIPP-a

  4.1.2. ODJEL ZA IMPLEMENTACIJU INSPIRE

  DIREKTIVE

  4.2.1. ODJEL PROSTORNIH PODATAKA I

  SERVISA

  4.2.2. ODJEL ARHIVA I KONVERZIJE

  PODATAKA

  5.1.1. ODJEL FIN.-PLANSKIH POSLOVA I

  STRATEKOG PLANIRANJA

  5.1.2. ODJEL RAUNOVODSTVENIH POSLOVA I DRAVNE RIZNICE

  5.2.1. ODJEL ZA NABAVU

  5.2.2. ODJEL ZA OPE POSLOVE I

  PISARNICU

  KOLEGIJ DGU 10.1.

  ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE

  10.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  DUGO SELO

  10.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  SVETI IVAN ZELINA

  10.4. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  IVANI GRAD

  10.5. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  JASTREBARSKO

  10.6. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  SAMOBOR

  10.7. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  VELIKA GORICA

  11.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  12.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  13.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  14.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  15.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  16.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  17.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  18.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  19.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  20.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  21.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  22.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  23.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  24.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  25.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  26.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  27.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  28.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  29.1. ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME

  I GEODETSKE POSLOVE

  10.8. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  VRBOVEC

  10.9. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  ZAPREI

  11.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  KRAPINA 11.2.1.

  ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA PREGRADA

  11.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  ZABOK

  11.4. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  ZLATAR

  11.5. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  DONJA STUBICA

  12.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  SISAK

  12.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  GLINA

  12.4. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  NOVSKA

  12.5. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  KUTINA

  13.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  KARLOVAC

  13.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  DUGA RESA

  13.4. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  OGULIN

  13.5. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  OZALJ

  14.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  VARADIN

  14.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  IVANEC

  14.4. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  NOVI MAROF

  15.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  KOPRIVNICA

  15.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  UREVAC

  15.4. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  KRIEVCI

  16.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  BJELOVAR

  16.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  DARUVAR

  17.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  RIJEKA

  17.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  OPATIJA

  17.4. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  CRIKVENICA

  17.5. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  DELNICE

  17.6. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  KRK

  18.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  GOSPI

  18.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  OTOAC

  18.4. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  SENJ

  19.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  VIROVITICA

  19.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  SLATINA

  20.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  POEGA

  20.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  PAKRAC

  21.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  SLAVONSKI BROD

  20.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  NOVA GRADIKA

  22.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  ZADAR

  22.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  PAG

  22.4. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  BIOGRAD NA MORU

  22.5. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  BENKOVAC

  23.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  OSIJEK

  23.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  BELI MANASTIR

  23.4. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  AKOVO

  23.5. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  NAICE

  23.6. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  VALPOVO

  23.7. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  DONJI MIHOLJAC

  24.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  IBENIK

  24.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  KNIN

  24.4. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  DRNI

  25.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  VUKOVAR

  25.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  VINKOVCI

  25.4. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  UPANJA

  26.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  SPLIT

  26.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  SINJ

  27.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  PULA

  27.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  BUJE

  27.4. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  LABIN

  27.5. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  PORE

  27.6. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  PAZIN

  27.7. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  ROVINJ

  28.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  DUBROVNIK

  28.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  KORULA

  28.4. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  METKOVI

  29.2. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  AKOVEC

  29.3. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  PRELOG

  11.3.1. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  KLANJEC

  12.2.1. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  PETRINJA

  12.2.2. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  HRVATSKA KOSTAJNICA

  12.2.3. ISPOSTAVA

  DVOR

  12.2.3. ISPOSTAVA TOPUSKO

  13.5.1. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  SLUNJ

  13.5.2. ISPOSTAVA

  VOJNI

  14.2.1. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  LUDBREG

  16.2.1. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  AZMA

  16.3.1. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  GARENICA

  16.3.2. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  GRUBINO POLJE

  17.4.1. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  RAB

  17.5.1. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  ABAR

  17.5.2. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  VRBOVSKO 17.6.1.

  ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA MALI LOINJ

  17.5.2. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  CRES

  18.2.1. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  KORENICA

  18.2.2. ISPOSTAVA

  DONJI LAPAC

  18.2.3. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  NOVALJA

  18.2.4. ISPOSTAVA LOVINAC

  19.2.1. ISPOSTAVA PITOMAA

  19.3.1.ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  ORAHOVICA

  22.2.1. ISPOSTAVA

  GRAAC

  22.5.1.ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  OBROVAC

  25.2.1. ISPOSTAVA

  ILOK

  26.4.ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  SOLIN

  26.6. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  STARI GRAD

  26.5. ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA

  TROGIR26.2.1.

  ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA OMI

  26.2.2. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  SUPETAR

  26.2.3. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  VIS

  26.2.4. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  MAKARSKA

  26.2.5. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  IMOTSKI

  26.2.6.ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  VRGORAC

  26.4.1.ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  KATEL SUURAC

  26.4.1.ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  KATEL SUURAC

  27.6.1. ISPOSTAVA BUZET

  28.3.1. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  BLATO

  28.4.1. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA

  PLOE

  KOLEGIJ PROELNIKA

 • 12

  5. Ciljevi po ustrojstvenim jedinicama

  5.1. Kabinet ravnatelja

  5.2. Sektor za dravnu izmjeru

  5.3. Sektor za katastarski sustav

  5.4. Sektor za infrastrukturu prostornih podataka

  5.5. Sektor za financijske poslove, strateko planiranje, nabavu i ope

  poslove

  5.6. Samostalna sluba za pravne poslove i voenje ljudskih potencijala

  5.7. Samostalna sluba za kontrolu kvalitete i nadzor

  5.8. Samostalna sluba za informacijske i komunikacijske tehnologije

  5.9. Samostalni odjel za unutarnju reviziju

  5.10. Podruni uredi za katastar

 • RBSPECIFINI

  CILJEVIZADATAK/AKTIVNOST

  INDIKATORIREZULTATA

  ODGOVORNA USTROJSTVENA

  JEDINICA/RADNASKUPINA/PROJEKT

  ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

  MORA OBAVITI

  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE

  STRATEKE/PLANSKE DOKUMENTE

  VRSTAAKTIVNOSTI

  to elimo postii?Kako emo postii specifine ciljeve?

  Koje specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? Moraju biti kvantificirani kada je

  god to mogue.

  Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

  zadataka, najnia ustrojstvena jedinica?

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovreni?

  Referenca na strateki plan DGU/MGIPU/MU ., na neku drugu sektorsku strategiju, na

  smjernice ekonomske i fiskalne politike, zakljuke

  Vlade.

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/Nadzor, A-Praenje i analiza

  A B C D E F G H

  1.1.1.

  Pruanje visoke strune i operativne podrke

  aktivnostima ravnatelja i zamjenika ravnatelja

  Obavljanje administrativnih, strunih i protokolarnih poslova za ravnatelja i

  zamjenika ravnateljaBroj odraenih aktivnosti Tajnik Kabineta 31.12.2016. P

  1.1.2.Koordinacija aktivnosti Dravne geodetske

  uprave sa drugim sredinjim tijelima dravne uprave

  Broj odraenih aktivnosti Tajnik Kabineta 31.12.2016. P

  1.1.3.Koordinacija aktivnosti Dravne geodetske

  uprave sa Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim Saborom

  Broj odraenih aktivnosti Tajnik Kabineta 31.12.2016. P

  1.1.4. Izrada mape poslovnih procesa Mapa izraena Tajnik Kabineta 31.12.2016. P

  1.1.5.Koordinacija rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar Dravne geodetske uprave

  Broj odraenih aktivnosti Tajnik Kabineta 31.12.2016. P

  1. Kabinet ravnatelja

  Osigurati visok stupanj suradnje sa ostalim tijelima

  dravne vlasti, Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim Saborom

  Jaanje vertikalne i horizontalne koordinacije

  unutar Uprave

  1. KABINET RAVNATELJA 13

 • 1.1.6.

  Praenje izmjena regulatornog okvira EU koji se odnosi na slobodu pruanja usluga na propise iz nadlenosti Dravne geodetske

  uprave

  Popraene izmjene direktiva Tajnik Kabineta 31.12.2016. P

  1.1.7.Notifikacija propisa u MNE bazu Europske

  KomisijeOdredbe propisa notificirane Tajnik Kabineta 31.12.2016. P

  1.1.8. Unos podataka u IMI bazu Odredbe propisa notificirane Tajnik Kabineta 31.12.2016. P

  1.1.9.

  Koordinacija aktivnosti u vezi sa slubenim obavjeivanjem u podruju tehnikih propisa te propisa o uslugama informacijskog drutva

  prema Europskoj Uniji

  Koordinacija i obavjeivanje provedeno

  Tajnik Kabineta 31.12.2016. P

  1.1.10.Koordinacija i obavljanje poslova iz podruja

  procjene uinaka propisaBroj odraenih aktivnosti Tajnik Kabineta 31.12.2016. P

  1.1.11.Sudjelovanje u radu povjerenstva za izradu

  zakona i pravilnika Broj sudjelovanja u radu

  povjerenstavaTajnik Kabineta 31.12.2016. Z

  Normativna i zakonodavna aktivnost

  Obavljanje poslova koordinacije i

  implementacije direktiva EU na propise iz nadlenosti Dravne geodetske uprave i

  ostali postupci prema EK

  1. KABINET RAVNATELJA 14

 • 1.1.12.Koordinacija poslova koji se odnose na informiranje javnosti i prezentacijske

  aktivnosti UpraveBroj odraenih aktivnost Tajnik Kabineta 31.12.2016. P

  1.1.13.Koordinacija aktivnosti vezano za upite

  graana te predstavke i pritube graana Broj odraenih aktivnosti Tajnik Kabineta 31.12.2016. P

  1.2.1.Aktivno sudjelovanje DGU

  na meunarodnom projektu IMPULS

  Koordinirati i provoditi aktivnosti odreenje planom rada i ostalim dokumentima projekta

  IMPULS

  Koordinirati i provoditi aktivnosti odreenje planom rada i ostalim dokumentima

  projekta IMPULS

  vii savjetnik specijalist / EU koordinacija,

  zakonodavstvo, projekti /

  31.12.2016. P

  1.2.2.Aktivno sudjelovanje DGU

  na Twinning projektu u Moldovi

  Koordinirati i provoditi aktivnosti odreenje planom rada i ostalim dokumentima Twinning

  projekta

  Broj skupova na kojima su predstavnici DGU sudjelovali, broj izraenih dokumenata na

  kojima su djelantisi DGU suraivali

  vii savjetnik specijalist / EU koordinacija,

  zakonodavstvo, projekti /

  31.12.2016. P

  1.2.3.Osigurati koordinaciju

  projekata financiranih iz ERDF-a

  Koordinacija planiranja, pokretanja i implementacije projekata financiranih iz ERDF-

  a

  Izraen godinji plan projekata, izraena projektna

  dokumentacija, proveden natjeaj i provedene ugovorene projektne aktivnosti sukladno

  planu projekata

  vii savjetnik specijalist / EU koordinacija,

  zakonodavstvo, projekti /

  31.12.2016. P

  Uinkovita komunikacija s graanima i pravnim

  osobama

  1. KABINET RAVNATELJA 15

 • 1.2.4.Osigurati koordinaciju

  projekata financiranih iz ESF-a

  Koordinacija planiranja, pokretanja i implementacije projekata financiranih iz ESF-a

  Izraen godinji plan projekata, izraena projektna

  dokumentacija, proveden natjeaj i provedene ugovorene projektne aktivnosti sukladno

  planu projekata

  vii savjetnik specijalist / EU koordinacija,

  zakonodavstvo, projekti /

  31.12.2016. P

  1.2.5.

  Ostvariti visok stupanj meunarodne suradnje - Koordinacija sudjelovanja

  DGU u meunarodnim organizacijama

  Priprema plana meunarodnih dogaanja, priprema odgovarajuih odluka o sudjelovanju

  predstavnika DGU u meunarodnim organizacijama, provedba aktivnosti za plaanje lanarina, predstavlja DGU na odreenim meunarodnim skupovima

  Pripremljen plana meunarodnih dogaanja, pripremljene odgovarajue

  odluke o sudjelovanju predstavnika DGU u

  meunarodnim organizacijama, plaane lanarine, DGU

  predstavljen na odreenim meunarodnim skupovima

  vii savjetnik specijalist / EU koordinacija,

  zakonodavstvo, projekti /

  31.12.2016. P

  1.2.6.

  Koordinicija organizacije odreenih meunarodnih

  skupova u organizaciji DGU i posjeta meunarodnih

  delegacija DGU

  Priprema i organizacija skupova i posjeta meunarodnih delegacija

  Organizirani meunarodni skupovi i posjete meunarodnih

  delegacija

  vii savjetnik specijalist / EU koordinacija,

  zakonodavstvo, projekti /

  31.12.2016. P

  1.3.1.

  Osigurati transparentno i tono praenje rada PUK-ova u svrhu ujednaavanja postupanja i optereenja

  rada svih Odjela i Ispostava

  Praenje i analiza rada PUK-ova i ustrojstvenih jedinica SU DGU

  Planira se kroz mjesena izvjea pratiti i analizirati rad PUK-ova,

  Odjela i Ispostava. Kroz ovu aktivnost pratilo bi se broj

  zaprimljenih, rijeenih, nerijeenih predmeta, kao i

  optereenje pojedinih Odjela i Ispostava. Ujedno bi se kroz

  analizu prikupljenih podataka predlagale mjere poboljanja i

  ujednaavanja optereenja rada Odjela i Ispostava

  vii savjetnik specijalist / analitika

  rada Uprave /

  31.12.2016. (mjeseno)

  A

  1.3.2.

  Osigurati transparentno i brzo odgovaranje na

  zahtjeve PUK-ova u svrhu ujednaavanja postupanja i rada svih Odjela i Ispostava

  Praenje i analiza zahtjeva (upita) PUK-ova na ujednaavanju postupaka

  Planira se kroz zahtjeve i upite PUK-ova dati prijedlog mjera, upute za postupanje, te ostala tumaenja za ujednaeni rad

  svih Odjela i Ispostava

  vii savjetnik specijalist / analitika

  rada Uprave /31.12.2016. A

  1. KABINET RAVNATELJA 16

 • 1.3.3.

  Osigurati transparentno mjesto za razmjenu

  informacija SU DGU i PUK-ova u svrhu ujednaavanja

  postupanja i rada svih Slubi, Odjela i Ispostava

  Izrada Interne stranice DGU (Intranet) kao osnove za bolju povezanost i transparentniji

  rad PUK-ova

  Planira se kroz rad Intranet stranice omoguiti svim

  slubenicima u SU DGU i PUK-ovima, bolju informiranost, to

  e u konanici poboljati educiranost, poveati

  produktivnost, te ujednaiti rad svih Slubi, Odjela i Ispostava

  vii savjetnik specijalist / analitika

  rada Uprave /

  Uspostava do 01.09.2016. godine

  i 31.12.2016. odravanjeP

  1.4.1.Odravanje integracijske platforme za

  uspostavu i objavu elektronikih servisa DGU

  nedostupnost servisa na godinjoj razini maksimalno 48

  sati

  vii savjetnik specijalist / Geoportal,

  web servisi, IKT/31.12.2016. P

  1.4.2.Odravanje elektronikog servisa

  pretraivanja sredinjeg repozitorija katastarskih podataka po OIB-u

  nedostupnost servisa radnim danom u periodu 7-19 sati na

  godinjoj razini maksimalno 48 sati

  vii savjetnik specijalist / Geoportal,

  web servisi, IKT/31.12.2016. P

  1.4.3.Odravanje elektronikog servisa pretrage i

  dohvata podataka Adresnog registra

  nedostupnost servisa radnim danom u periodu 7-19 sati na

  godinjoj razini maksimalno 48 sati

  vii savjetnik specijalist / Geoportal,

  web servisi, IKT/31.12.2016. P

  1.4.4.Sudjelovanje u uspostavi i razvoju

  elektronikih uslugausluge razvijene

  vii savjetnik specijalist / Geoportal,

  web servisi, IKT/31.12.2016. O

  1.4.5.Odravanje raunalne, virtualizacijske i

  aplikativne osnove sustava Geoportal DGU

  nedostupnost servisa na godinjoj razini maksimalno 48

  sati

  vii savjetnik specijalist / Geoportal,

  web servisi, IKT/31.12.2016. P

  Uspostava i odravanje elektronikih usluga:

  Informacijske usluge za javnu upravu, graane I

  poslovne subjekte

  1.3.1. Nadogradnja jedinstvenog elektronikog servisa svim korisnicima- Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN 52/2013) o pokretanju projekta e-Graani - Zakljuak Vlade RH o voenju i auriranju temeljnih registara sa 78. sjednice od 28. veljae 2013

  1. KABINET RAVNATELJA 17

 • 1.4.6.Odravanje usluga pregleda i preuzimanja te

  kataloke usluge

  nedostupnost pojedine usluge na godinjoj razini maksimalno

  48 sati

  vii savjetnik specijalist / Geoportal,

  web servisi, IKT/31.12.2016. P

  1.4.7. Odravanje preglednika nedostupnost preglednika na

  godinjoj razini maksimalno 72 sata

  vii savjetnik specijalist / Geoportal,

  web servisi, IKT/31.12.2016. O

  1.4.8.Kvartalno izvjeivanje kljunih pokazatelja

  uspjenosti

  izvjea dostavljena do 15-tog u mjesecu nakon proteka

  prethodnog kvartala

  vii savjetnik specijalist / Geoportal,

  web servisi, IKT/31.12.2016. A

  1.4.9.Realizacija TLS sigurnosnog protokola za

  potrebe postojeih web servisaTLS sigurnosni protokol

  implementiran

  vii savjetnik specijalist / Geoportal,

  web servisi, IKT/15.04.2016. O

  1.4.10.Analiza i istraivanje rjeenja za migraciju

  uloge autorizacije za pristup web servisima DGU

  Analiza provedenavii savjetnik

  specijalist / Geoportal, web servisi, IKT/

  01.09.2016. A

  1.4.11.Migracija uloge autorizacije za pristup web

  servisima DGUMigracija provedena

  vii savjetnik specijalist / Geoportal,

  web servisi, IKT/01.10.2016. O

  1.5.1.

  Praenje , analiziranje i predlaganje oblika

  distribucije katastarskih podataka

  Praenje , analiziranje i predlaganje oblika distribucije katastarskih podataka u suradnji s

  nadlenim ustrojstvenim jedinicamaBroj odraenih aktivnosti

  vii savjetnik specijalist / SKS model

  podataka, ZIS, informiranje javnosti/

  31.12.2016. P

  1.5.2.

  Koordinacija organizacije i pripreme geoprostornih podataka katastarskog

  operata za potrebe ZIS-a

  Koordinacija organizacije i pripreme geoprostornih podataka katastarskog operata

  za potrebe ZIS-a u suradnji sa nadlenim ustrojstvenim jedinicama

  Broj odraenih aktivnosti

  vii savjetnik specijalist / SKS model

  podataka, ZIS, informiranje javnosti /

  31.12.2016. P

  Izvoenje projekata implementacije

  infrastrukturnih ICT servisa

  Odravanje sustava Geoportal DGU

  1.3.1. Nadogradnja jedinstvenog elektronikog

  servisa svim korisnicima 1.6.2. Uspostava servisa metapodataka subjekata

  NIPP-a i nacionalnog geoportala

  1. KABINET RAVNATELJA 18

 • RBSPECIFINI

  CILJEVIZADATAK/AKTIVNOST

  INDIKATORIREZULTATA

  ODGOVORNA USTROJSTVENA

  JEDINICA/RADNASKUPINA/PROJEKT

  ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

  MORA OBAVITI

  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE

  STRATEKE/PLANSKE DOKUMENTE

  VRSTAAKTIVNOSTI

  to elimo postii?Kako emo postii specifine ciljeve?

  Koje specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? Moraju biti kvantificirani kada je

  god to mogue.

  Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

  zadataka, najnia ustrojstvena jedinica?

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovreni?

  Referenca na strateki plan MURH-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i

  fiskalne politike, zakljuke Vlade.

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/Nadzor, A-Praenje i analiza

  A B C D E F G H

  2.1.

  Obavljanje strunih i administrativnih poslova, upravljanje i organizacija rada ustrojstvenih

  jedinica, praenje izvravanja godinjeg plana rada, izrada tjednih izvjea o radu,

  organizacija postupka ocjenjivanja slubenika i planiranja ciljeva, voenje evidencije

  prisutnosti na radu, izrada plana koritenja godinjih odmora, izrada godinjeg izvjea o

  radu i godinjeg plana rada

  Obavljanje radnih zadataka sukladno postavljenim

  rokovima, planovi i izvjea izraeni

  Sektor za dravnu izmjeru /naelnik

  Sektora/31.12.2016. P

  2.2.

  Sudjelovanje u izradi financijskog plana, godinjeg plana nabave i postupcima javne

  nabave, praenje izvravanja ugovornih i financijskih obveza

  Planovi i izvjea izraeniSektor za dravnu izmjeru /naelnik

  Sektora/31.12.2016. P

  2.3.Davanje miljenja i oitovanja na prijedloge

  propisa drugih tijela dravne upraveMiljenja i oitovanja

  pripremljena

  Sektor za dravnu izmjeru /naelnik

  Sektora/31.12.2016. P

  2.4.Postupanja po zaprimljenim predstavkama i upitima graana, davanje strunih miljenja

  dravnim tijelima iz podruja dravne izmjere

  Odgovori i struna miljenja pripremljeni

  Sektor za dravnu izmjeru /naelnik

  Sektora/31.12.2016. P

  2. Sektor za dravnu izmjeru

  Obavljanje strunih i administrativnih poslova, koordinacija, praenje i

  izvjetavanje u cilju uspjenog rjeavanja radnih

  zadataka

  2.SDI 19

 • 2.5. Organizacija i provedba strunih ispita

  Zaprimljene i obraene prijave za polaganje ispita, odrani

  ispitni rokovi, broj kandidata koji su pristupili polaganju ispita

  31.12.2016. P

  2.6.Organizacija polaganja dravnih strunih ispita

  u suradnji s Ministarstvom uprave

  Odrani ispitni rokovi, broj kandidata koji su pristupili

  polaganju ispita31.12.2016. P

  2.7.

  Sudjelovanje u radu povjerenstava i radnih

  skupina za izradu zakonskih i podzakonskih propisa te

  tehnikih specifikacija, domaih i meunarodnih radnih tijela i organizacija

  Povjerenstvo za izradu Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, Povjerenstvo za izradu

  Pravilnika o nainu izvoenja osnovnih geodetskih radova, Povjerenstvo za izradu

  Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi dravnih karata, Povjerenstvo za izradu

  Uredbe o snimanju iz zraka, Radna skupina za uspostavu i implementaciju digitalnog

  geodetskog elaborata, Predsjednik i lan ispitnog povjerenstva Dravne geodetske

  uprave za provoenje strunog ispita, Predsjednik i lan Dravne ispitne komisije za

  posebni dio dravnog strunog ispita za upravno podruje geodetskih i katastarskih

  poslova pri Ministarstvu uprave, Povjerenstvo za kontrolu kvalitete Geodetskog fakulteta

  Sveuilita u Zagrebu, EUREF, Koordinacijski odbor Positioning Knowledge Exchange

  Network PosKEN, Radna skupina za trilateralnu suradnju Republika Hrvatska,

  Republika Slovenija i Maarska

  Obveze sukladno odluci o imenovanju ispunjene

  Sektor za dravnu izmjeru /naelnik

  Sektora/31.12.2016. Z, P

  2.1.1.Donoenje propisa iz

  podruja osnovnih geodetskih radova

  Pravilnik o nainu izvoenja osnovnih geodetskih radova

  Pravilnik objavljen u Narodnim novinama

  Sluba osnovnih geodetskih radova /voditelj Slube/

  IV. kvartal Z

  Struni ispit i dravni struni ispit

  Sektor za dravnu izmjeru /naelnik

  Sektora/

  2.SDI 20

 • 2.1.2.Izdavanje podataka iz

  podruja osnovnih geodetskih radova

  Koordinacija aktivnosti u vezi sa slubenim obavjeivanjem u podruju tehnikih propisa te propisa o uslugama informacijskog drutva

  prema Europskoj Uniji

  Broj rijeenih zahtjeva i rjeavanje zahtjeva u roku

  Sluba osnovnih geodetskih radova /voditelj Slube/

  31.12.2016. P

  2.1.3.

  Sudjelovanje u radu povjerenstava i radnih

  skupina za izradu zakonskih i podzakonskih propisa te

  tehnikih specifikacija, domaih i meunarodnih radnih tijela i organizacija

  Povjerenstvo za izradu Pravilnika o nainu izvoenja osnovnih geodetskih radova,

  Priprema projekta i podrka ESF korisnicima

  Obveze sukladno odluci o imenovanju ispunjene

  Sluba osnovnih geodetskih radova /voditelj Slube/

  31.12.2016. Z, P

  2.1.4.

  Web shop Baze podataka stalnih toaka geodetske osnove - odravanje, nadzor,

  obraun koritenja sustava i podrka korisnika

  Usluga dostupna korisnicimaSluba osnovnih

  geodetskih radova /voditelj Slube/

  31.12.2016. P

  2.1.5.Web aplikacija jedinstvenog transformacijskog

  modela T7D - odravanje, nadzor i podrka korisnika

  Usluga dostupna korisnicimaSluba osnovnih

  geodetskih radova /voditelj Slube/

  31.12.2016. P

  2.1.1.1. Izrada projekta gravimetrijske mree 0. reda Projekt izraenOdjel za geodetske

  mree /voditelj Odjela/

  IV. kvartal P

  Strateki plan MGIPU za razdoblje 2016-2018, Opi

  Osiguravanje pruanja on-line usluga korisnicima

  Ekonomski program Republike Hrvatske 2013. - Informatizacija javne uprave

  2.SDI 21

 • 2.1.1.2.Koordinirati i provoditi aktivnosti odreenje

  planom rada i ostalim dokumentima projekta IMPULS

  Koordinirati i provoditi aktivnosti odreenje planom rada i ostalim dokumentima

  projekta IMPULS

  Odjel za geodetske mree /voditelj

  Odjela/IV. kvartal P

  2.1.1.3.Izrada idejnog projekta za reopaanje

  geomagnetskih toakaIdejni projekt izraen

  Odjel za geodetske mree /voditelj

  Odjela/IV. kvartal P

  2.1.1.4. Obnova trigonometrijskih toaka I. redaToke obnovljene - broj toaka

  ovisno o raspoloivim sredstvima

  Odjel za geodetske mree /voditelj

  Odjela/IV. kvartal P

  2.1.1.5.Unos repera u Bazu podataka stalnih toaka

  geodetske osnove Podaci uneseni sukladno

  predvienoj dinamici31.12.2016. P

  2.1.1.6.Unos podataka GNSS toaka u Bazu podataka

  stalnih toaka geodetske osnovePodaci uneseni za toke koje su stavljene u slubenu uporabu

  31.12.2016. P

  2.1.1.7.Kontrola izraenih

  elaborata stalnih toaka geodetske osnove

  Kontrola izraenih elaborata uspostavljenih mrea stalnih toaka geodetske osnove za

  potrebe izvoenja katastarskih izmjera

  Mree stalnih toaka geodetske osnove stavljene u slubenu upotrebu, broj katastarskih

  izmjera

  Odjel za geodetske mree /voditelj

  Odjela/31.12.2016. P

  2.1.1.8. Kalibracija instrumentarijaRedovita kalibracija instrumentarija i praenje

  rada gravimetara

  Obavljanje kalibracije instrumenata i praenja rada

  gravimetara

  Odjel za geodetske mree /voditelj

  Odjela/31.12.2016. P

  Odravanje referentnog okvira Republike Hrvatske

  razdoblje 2016-2018, Opi cilj 1. Svrhovito organizirati koritenje i namjenu prostora, Posebni cilj 1.4. Poveati usklaenost prostornih podataka, toka 1.4.5. Obnova i dovrenje osnovnih geodetskih mrea (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske), Odravanje operabilnosti CROPOS-a

  Odjel za geodetske mree /voditelj

  Odjela/

  Baza podataka stalnih toaka geodetske osnove

  2.SDI 22

 • 2.1.2.1.Odravanje, nadzor, obraun koritenja

  sustava i podrka korisnikaUsluga dostupna korisnicima 31.12.2016. P

  2.1.2.2.Nadogradnja raunalne i programske opreme

  kontrolnog centraInstalacija raunalne i programske opreme

  Odjel za CROPOS /voditelj Odjela/

  IV. kvartal P

  2.1.2.3.Slanje podataka EPN toaka u EUREF/EPN

  centarPodaci razmijenjeni 31.12.2016. P

  2.1.2.4.Potpisivanje sporazuma i razmjena GNSS

  podataka sa Republikom Srbijom

  Potpisan sporazum i uspostavljena razmjena

  podataka

  Odjel za CROPOS /voditelj Odjela/

  IV. kvartal P

  2.1.2.5.Razmjena GNSS podataka sa susjednim

  zemljama (Maarska, Slovenija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina)

  Podaci razmijenjeni 31.12.2016. P

  2.1.2.6.

  Sudjelovanje u radu povjerenstava i radnih

  skupina za izradu zakonskih i podzakonskih propisa te

  tehnikih specifikacija, domaih i meunarodnih radnih tijela i organizacija

  Zamjenik predsjednika i lan ispitnog povjerenstva Dravne geodetske uprave za

  provoenje strunog ispita, Zamjenik predsjednika i lan Dravne ispitne komisije za

  posebni dio dravnog strunog ispita za upravno podruje geodetskih i katastarskih

  poslova pri Ministarstvu uprave

  Obveze sukladno odluci o imenovanju ispunjene

  Odjel za CROPOS /voditelj Odjela/

  31.12.2016. Z, P

  Razmjena podataka GNSS stanica

  CROPOS - Hrvatski pozicijski sustav

  Strateki plan MGIPU za razdoblje 2016-2018, Opi cilj 1. Svrhovito organizirati koritenje i namjenu prostora, Posebni cilj 1.4. Poveati usklaenost prostornih podataka, toka 1.4.5. Obnova i dovrenje osnovnih geodetskih mrea (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske), Odravanje operabilnosti CROPOS-a;

  2.SDI 23

 • 2.2.1.Odravanje raunalne, virtualizacijske i

  aplikativne osnove sustava Geoportal DGUPravilnik objavljen u Narodnim

  novinama

  Sluba za topografsku izmjeru i dravne karte

  /voditelj Slube/II. kvartal Z

  2.2.2. Uredba o snimanju iz zrakaUredba objavljena u Narodnim

  novinama

  Sluba za topografsku izmjeru i dravne karte

  /voditelj Slube/III. kvartal Z

  2.2.3.Izdavanje podataka iz podruja topografske

  izmjere i dravnih karataIzdavanje podataka

  Broj rijeenih zahtjeva i rjeavanje zahtjeva u roku

  Sluba za topografsku izmjeru i dravne karte

  /voditelj Slube/31.12.2016. P

  2.2.4.

  Sudjelovanje u radu povjerenstava i radnih

  skupina za izradu zakonskih i podzakonskih propisa te

  tehnikih specifikacija, domaih i meunarodnih radnih tijela i organizacija

  Nacionalni odboru za Strategiju upravljanja morskim okoliem i obalnim podrujem pri

  Ministarstvu zatite okolia i prirode, Hidrografsko-navigacijsko vijee pri Ministarstvu pomorstva, prometa i

  infrastrukture, Radna skupina za Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske,

  Znanstveno vijee za daljinska istraivanja u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti,

  Radna skupina za izradu Nacionalne strategije i akcijskog plana za zatitu od buke, EuroSDR,

  Ispitno povjerenstvo Dravne geodetske uprave za provoenje strunog ispita, Dravna

  ispitna komisija za posebni dio dravnog strunog ispita za upravno podruje geodetskih i katastarskih poslova pri

  Ministarstvu uprave, Priprema projekta i podrka ESF korisnicima, Povjerenstvo za

  Izradu nacrta Prijedloga Zakona o mjerama za smanjenje trokova postavljanja elektroninih

  komunikacijskih mrea velikih brzina pri Ministarstvu pomorstva, prometa i

  infrastrukture, Povjerenstvo za izradu Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi

  dravnih karata

  Obveze sukladno odluci o imenovanju ispunjene

  Sluba za topografsku izmjeru i dravne karte

  /voditelj Slube/31.12.2016. Z, P

  Donoenje propisa iz podruja topografske

  izmjere i dravnih karata

  2.SDI 24

 • 2.2.1.1.Tisak formatiranih karata

  TK25 Tisak formatiranih karata TK25

  Listovi tiskani - broj listova ovisno o raspoloivim

  sredstvima

  Odjel kartografije /voditelj Odjela/

  IV. kvartal P

  2.2.1.2. Izrada Specifikacija proizvoda TK50 Prijedlog specifikacija izraen IV. kvartal P

  2.2.1.3. Izrada Specifikacija proizvoda TK25, verzija 2.0 Prijedlog specifikacija izraen IV. kvartal P

  2.2.1.4.

  Sudjelovanje u radu povjerenstava i radnih

  skupina za izradu zakonskih i podzakonskih propisa te

  tehnikih specifikacija, domaih i meunarodnih radnih tijela i organizacija

  Ispitno povjerenstvo Dravne geodetske uprave za provoenje strunog ispita, Dravna

  ispitna komisija za posebni dio dravnog strunog ispita za upravno podruje geodetskih i katastarskih poslova pri Ministarstvu uprave, Stoer zatite i

  spaavanja Republike Hrvatske, Radna skupina za izradu Procjene rizika od katastrofa u

  Republici Hrvatskoj pri Dravnoj upravi za zatitu i spaavanje, Radna skupina za Hrvatske vojne norme pri Ministarstvu

  obrane, Tehniki odbor - Hrvatski zavod za norme, Povjerenstvo za izradu Pravilnika o

  topografskoj izmjeri i izradi dravnih karata, Radna skupina NIPP-a, Povjerenstvo za izradu

  Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi dravnih karata

  Obveze sukladno odluci o imenovanju ispunjene

  Odjel kartografije /voditelj Odjela/

  31.12.2016. Z, P

  2.2.2.1.Izrada DOF5 2014-2015 za

  cjelokupan teritorij Republike Hrvatske

  Izrada digitalnih ortofotkarata DOF5 na temelju podataka aerofotogrametrijskog

  snimanja iz 2014. i 2015. godine

  Izraeni listovi DOF5 i stavljanje u slubenu upotrebu

  Odjel fotogrametrije /voditelj Odjela/

  II. kvartal

  Strateki plan MGIPU za razdoblje 2016-2018, Opi cilj 1. Posebni cilj 1.5. , toka 1.5.1.

  P

  2.2.2.2.Izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka na

  zahtjev stranakaBroj izdanih odobrenja i

  rjeavanje zahtjeva u rokuOdjel fotogrametrije

  /voditelj Odjela/31.12.2016. P

  2.2.2.3.Zaprimanje, organizacija i pregledavanje

  snimljenog materijala u suradnji s MORH-om, zatita klasificiranih podataka

  Pregled snimljenog materijala u roku, klasificirani podaci

  zatieni sukladno propisima31.12.2016. P

  Izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i

  komisijski pregled zranih snimaka

  Odjel kartografije /voditelj Odjela/

  Izrada specifikacija proizvoda

  2.SDI 25

 • 2.2.2.4.

  Sudjelovanje u radu povjerenstava i radnih

  skupina za izradu zakonskih i podzakonskih propisa te

  tehnikih specifikacija, domaih i meunarodnih radnih tijela i organizacija

  Povjerenstvo za izradu Uredbe o snimanju iz zraka, Povjerenstvo za izradu Pravilnika o

  topografskoj izmjeri i izradi dravnih karata, Povjerenstvo za pregled zranih snimaka,

  Savjetnik za informacijsku sigurnost, Radna skupina za nacionalnu implementaciju

  Aeronautical Data Quality

  Obveze sukladno odluci o imenovanju ispunjene

  Odjel fotogrametrije /voditelj Odjela/

  31.12.2016. Z, P

  2.2.3.1.Homogenizacija i auriranje Temeljne topografske baze

  i TK25

  Homogenizacija i auriranje Temeljne topografske baze i TK25 (1:25000)

  Listovi homogenizirani i aurirani - broj listova ovisno o

  raspoloivim sredstvima

  Odjel topografskih baza podataka

  /voditelj Odjela/IV. kvartal

  Strateki plan MGIPU za razdoblje 2016-2018, Opi cilj 1. Svrhovito organizirati koritenje i namjenu prostora, Posebni cilj 1.5. Uspostaviti cjelovitu digitalnu Dravnu slubenu kartografiju, toka 1.5.2. Odravanje kartografskih i topografskih baza podataka

  P

  2.2.3.2.

  Sudjelovanje u radu povjerenstava i radnih

  skupina za izradu zakonskih i podzakonskih propisa te

  tehnikih specifikacija, domaih i meunarodnih radnih tijela i organizacija

  Povjerenstvo za izradu Uredbe o snimanju iz zraka, Povjerenstvo za pregled zranih

  snimaka, Zamjenik savjetnika za informacijsku sigurnost, Radna skupina NIPP-a, Ureivanje Vizure, Povjerenstvo za izradu Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi dravnih karata

  Obveze sukladno odluci o imenovanju ispunjene

  Odjel topografskih baza podataka

  /voditelj Odjela/31.12.2016. Z, P

  2.3.1.Izdavanje podataka iz

  podruja dravne graniceIzdavanje podataka

  Broj rijeenih zahtjeva i rjeavanje zahtjeva u roku

  Sluba dravne granice /voditelj Slube/

  31.12.2016. P

  2.3.2.

  Sudjelovanje u radu povjerenstava i radnih

  skupina za izradu zakonskih i podzakonskih propisa te

  tehnikih specifikacija, domaih i meunarodnih radnih tijela i organizacija

  Mjeovita struna skupina za obnavljanje, oznaavanje i odravanje dravne granice (Hrvatska-Maarska), Mjeovita hrvatsko-

  maarska komisija za obnavljanje, oznaavanje i odravanje dravne granice (Hrvatska-Maarska), Priprema projekta i

  podrka ESF korisnicima

  Obveze sukladno odluci o imenovanju ispunjene

  Sluba dravne granice /voditelj Slube/

  31.12.2016. P

  2.3.3.Oznaavanje, obnavljanje i odravanje

  dravne granice Republika Hrvatska-Maarska

  Broj oznaenih, odravanih i izmjerenih graninih oznaka -

  ovisno o raspoloivim sredstvima

  IV. kvartal P

  2.3.4.Sjednica Mjeovite hrvatsko-maarske

  komisijeOdrana sjednica IV. kvartal P

  2.SDI 26

 • 2.3.5.Radni sastanci Mjeovite hrvatsko-maarske

  strune radne skupineOdrani sastanci IV. kvartal P

  2.3.6.Postavljanje i odravanje obavijesnih ploa

  Dravna granica

  Obavijesne ploe postavljene - broj obavijesnih ploa ovisno o

  raspoloivim sredstvimaIV. kvartal P

  2.3.7.Pojedinani predmeti po

  zahtjevima u svezi s dravnom granicom

  Davanje miljenja na osnovi prikupljanja podataka i obavljene analize podataka

  Izraeni dopisi i izvjeaSluba dravne granice

  /voditelj Slube/31.12.2016. P

  2.3.8. Izrada popisa naselja Izraeni popisi 31.12.2016. P

  2.3.9. Izrada preglednih karata s obuhvatom naselja Pripremljene pregledne karte 31.12.2016. P

  Sluba dravne granice /voditelj Slube/

  Sluba dravne granice /voditelj Slube/

  Oznaavanje, obnavljanje i odravanje dravne granice

  Podrka Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u pripremi dokumentacije za

  Sporazume o pograninoj suradnji sa susjednim

  dravama

  2.SDI 27

 • RBSPECIFINI

  CILJEVIZADATAK/AKTIVNOST

  INDIKATORIREZULTATA

  ODGOVORNA USTROJSTVENA

  JEDINICA/RADNASKUPINA/PROJEKT

  ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIVNOST

  MORA OBAVITI

  REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE

  STRATEKE/PLANSKE DOKUMENTE

  VRSTAAKTIVNOSTI

  to elimo postii?Kako emo postii specifine ciljeve?

  Koje specifine zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?

  Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? Moraju biti kvantificirani kada je

  god to mogue.

  Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i

  zadataka, najnia ustrojstvena jedinica?

  Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovreni?

  Referenca na strateki plan DGU/MGIPU/MU ., na neku drugu sektorsku strategiju, na

  smjernice ekonomske i fiskalne politike, zakljuke

  Vlade.

  Z-Zakonodavna, P-Provedba,

  I-Inspekcija/Nadzor, A-Praenje i analiza,

  R - redovna

  A B C D E F G H

  3.1.Donoenje Zakona o

  dravnoj izmjeri i katastru nekretnina

  Izrada ZDIKN je u godinjem planu rada DGU Stavljen u primjenu ZDIKNSektor za katastarski

  sustav / naelnik sektora/

  31.12.2016. Z

  3.2.

  Osigurati visok stupanj suradnje sa ostalim tijelima

  dravne vlasti, Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim Saborom

  Predloen ZID ZDIKN postojei Zakon se usklauje s odredbama Direktive o mjerama

  za smanjenje trokova postavljanja elektronikih komunikacijskih mrea velikih

  brzina EU-a

  Stavljen u primjenu ZID ZDIKNSektor za katastarski

  sustav / naelnik sektora/

  30.06.2016. Z

  3.3.

  Uspostava ZIS-a u svim katastarskim uredima uz istovremenu aplikativnu

  nadogradnju

  U okviru provedbe Ugovora o irenju i nadogradnji ZIS-a za sve katastarske ureda i ZK

  - odjele osigurati sa stane naruitelja sve potrebne preduvjete za njegovo realizaciju te

  koordinirati aktivnosti provedbe

  ZIS implementiran u svim katastarskim uredima,

  ostvareno funkcionalno poboljanje ZIS aplikacije

  Sektor za katastarski sustav / naelnik

  sektora/30.09.2016.

  Strateki plan DGU, opi cilj 1,2 i 5

  P

  3.4.

  Implementacija katastra infrastrukture i uspostava jedinstvene informacijske

  toke

  Putem izmjene Uredbe o unutarnjem ustrojstvu DGU ustrojiti unutarnju

  organizacijsku jedinicu nadlenu za uspostavu i voenje jedinstvene baze katastra

  infrastrukture i JIT, provesti javno nadmetanje za informacijski sustav katastra infrastrukture

  i zapoeti s uspostavom jedinstvene baze.

  uspostavljanja unutarnja organizacijska jedinica nadlena

  za katastar infrastrukture, uspostavljen IT sustav katastra

  infrastrukture i JIT

  Sektor za katastarski sustav / naelnik

  sektora/31.12.2016.

  Strateki plan DGU, opi cilj 1

  P

  3. Sektor za katastarski sustav

  3.SKS 28

 • 3.5.Izrada Studije katastra

  zgrada

  Jedine slubene evidencije u RH u kojima se vode podaci o zgradama su katastar i

  zemljina knjiga. Meutim iz modela podataka o zgradama koji se vode u tim evidencijama

  kao i njihove aurnosti, tonosti i potpunosti ne moe se ni priblino stei uvid u stanje

  pojedine zgrade, kao ni u cjelokupno stanje svih nekretnina u Republici Hrvatskoj. U svrhu

  sreivanja takvog stanja DGU predlae osnivanje katastra zgrada kao slubene evidencije koja e sadravati podatke o

  zgradama koji odraavaju stvarno stanje u naravi.

  Izraena studija sa svim prateim dokumentima

  Sektor za katastarski sustav / naelnik

  sektora/31.12.2016.

  Strateki plan DGU, opi cilj 1,2 i 5

  P

  3.6.Poboljanje katastarskih

  podataka

  Projekt se sastoji od dvije komponente - sreivanja podataka o dravnoj imovini sa ciljem

  da se sustavnom analizom podataka o korisnicima identificiraju pravne osobe koji su upisane kao

  upravitelji dravne imovine, da se za njih ujednai naziv i nain pisanja imena, otklone gramatike i

  druge pogreke, te utvrde aktualni podaci o adresi i nazivu i putem tih kriterija identificira dravna

  imovina kojom upravljaju i restrukturiranja podataka o posjednicima dijelova katastarskih

  estica s ciljem da se identificiraju upisi katastarskih estica po dijelovima te provjeri da li

  imaju uvjete za zamjenu postojeih upisa po dijelovima katastarskih estica za upis iste injenice

  kao suposjednitva, odnosno suvlasnitva.

  Izvrena analiza podataka, uspostavljene baze podataka te izraeni prijedlozi na koji nain

  provesti postupanja

  Sektor za katastarski sustav / naelnik

  sektora/31.12.2016.

  Strateki plan DGU, opi cilj 1,2 i 5

  P / A

  3.1.1.Donoenje Pravilnika o izlaganju na javni uvid katastarskih podataka

  Izrada pravilnika o izlaganju na javni uvid podataka prikupljenih i obraenih u

  katastarskoj izmjeri ili tehnikoj reambulaciji.

  Donesen Pravilnik o izlaganju na javni uvid katastarskih podataka

  Sluba katastarskih izmjera i izradbe

  katastarskih operata / voditelj slube/

  31.12.2016.Strateki plan DGU, opi cilj

  1Z

  3.1.2.

  Organiziranje provoenja godinjeg programa

  katastarskih izmjera i tehnikih reambulacija te izmjere poljoprivrednog zemljita u vlasnitvo RH

  Izrada godinjeg programa katastarskih izmjera i tehnikih reambulacija te izmjere poljoprivrednog zemljita u vlasnitvo RH

  Izraen godinji program katastarskih izmjera i tehnikih

  reambulacija te izmjere poljoprivrednog zemljita u

  vlasnitvo RH

  Sluba katastarskih izmjera i izradbe

  katastarskih operata / voditelj slube/

  01.04.2016.Strateki plan DGU, opi cilj

  1P

  3.SKS 29

 • 3.1.3.

  Organizacija provedbe strunog nadzora u sredinjem uredu i

  katastarskim uredima za ugovore na provedbi katastarskih izmjera i

  tehnikih reambulacija te izmjeri poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske

  Koordinacija aktivnosti u vezi sa slubenim obavjeivanjem u podruju tehnikih propisa te propisa o uslugama informacijskog drutva

  prema Europskoj Uniji

  Struni nadzor proveden i izraeno izvjee o provedbi

  nadzora

  Sluba katastarskih izmjera i izradbe

  katastarskih operata / voditelj slube/

  31.12.2016. P

  3.1.4.

  Organiziranje rjeavanja po zahtjevima za promjenu

  imena, granica i podruja katastarskih opina

  Organiziranje pribavljanja suglasnosti od ministarstva nadlenog za poslove pravosua,

  kao i izrada odgovarajueg rjeenja o odreivanju podruja, granica i imena

  katastarskih opina, pri emu se daju struna tumaenja i upute podnositeljima zahtjeva za

  20 lokacija.

  Rjeenje o odreivanju podruja, granica i imena

  katastarskih opina

  Sluba katastarskih izmjera i izradbe

  katastarskih operata / voditelj slube/

  31.12.2016. P

  3.1.5.Organizacija provoenja

  izlaganja na javni uvid

  Izrada programa izlaganja na javni uvid - u tijeku izlaganja 70 k.o. te se planira zapoeti

  izlaganja na 15 novih lokacija

  Izlaganja na javni uvid zapoeta i dovrena

  Sluba katastarskih izmjera i izradbe

  katastarskih operata / voditelj slube/

  31.12.2016. P

  3.1.6.Uinkovita komunikacija s

  graanima i pravnim osobama

  Izrada programa stavljanja u primjenu katastarskih operata za 20 k.o.

  Katastarski operat stavljen u primjenu

  Sluba katastarskih izmjera i izradbe

  katastarskih operata / voditelj slube/

  31.12.2016. P

  3.1.1.1. Izrada plana nabave Izraen plan nabave

  3.1.1.2.Koordinirati i provoditi aktivnosti odreenje

  planom rada i ostalim dokumentima projekta IMPULS

  Koordinirati i provoditi aktivnosti odreenje planom rada i ostalim dokumentima

  projekta IMPULS

  3.SKS 30

 • 3.1.1.3.Traenje suglasnosti od Ministarstva

  pravosua, te izrada Odluke o katastarskoj izmjeri

  Izraena Odluka o katastarskoj izmjeri

  3.1.1.4.Izrada objave Odluke o katastarskoj izmjeri u

  Narodnim novinama Izraena objava u NN Odluke o

  katastarskoj izmjeri

  3.1.1.5.Pregled i potvrivanje elaborata katastarske izmjere i tehnike reambulacije za potrebe

  izlaganja na javni uvid za 15 k.o.

  Potvrda elaborata katastarske izmjere za potrebe izlaganja

  3.1.1.6.Obavjeivanje o potvrivanju elaborata, obavjetavaju se Ministarstvo pravosua,

  nadleni opinski sud i lokalna samouprava.

  Obavijest Ministarstvu pravosua, nadlenom sudu i

  lokalnoj samoupravi

  3.1.1.7.Kontrola kvalitete Uspostavljenih mrea

  stalnih toaka geodetske osnove za potrebe izvoenja katastarskih izmjera

  Predaja elaborata u svrhu donoenja Odluke o stavljanju u

  primjenu

  3.1.1.8. Izrada plana nabave Izraen plan nabave

  3.1.1.9.Izrada opisa ugovornih obveza (trokovnik sa

  opisom poslova)Izraena tehnika

  dokumentacija

  3.1.1.10.Traenje suglasnosti od Ministarstva

  pravosua, te izrada Odluke o katastarskoj izmjeri

  Izraena Odluka o katastarskoj izmjeri

  3.1.1.11.Izrada objave Odluke o katastarskoj izmjeri u

  Narodnim novinama Izraena objava u NN Odluke o

  katastarskoj izmjeri

  3.1.1.12.Pregled i potvrivanje elaborata katastarske izmjere i tehnike reambulacije za potrebe

  izlaganja na javni uvid za 3 k.o.

  Potvrda elaborata katastarske izmjere za potrebe izlaganja

  Provoenja godinjeg programa katastarskih

  izmjera i tehnikih raembulacija na otocima

  Odjel katastarskih izmjera / voditelj

  odjela/31.12.2016.

  Strateki plan DGU, opi cilj 1

  P

  Provoenja godinjeg programa katastarskih

  izmjera i tehnikih reambulacija

  Odjel katastarskih izmjera / voditelj

  odjela/31.12.2016.

  Strateki plan DGU, opi cilj 1

  P

  3.SKS 31

 • 3.1.1.13.O potvrivanju elaborata se obavjetava

  Ministarstvo pravosua, nadleni opinski sud i lokalna samouprava.

  Obavijest Ministarstvu pravosua, nadlenom sudu i

  lokalnoj samoupravi

  3.1.1.14.

  Za katastarske opine za koje je obavljeno izlaganje na javni uvid te obnova odnosno osnivanje zemljine knjige u svrhu izrade katastarskog operata izrauje se konana

  verzija elaborata katastarske izmjere.

  Predaja elaborata u svrhu donoenja Odluke o stavljanju u

  primjenu

  3.1.1.15.Odravanje raunalne, virtualizacijske i

  aplikativne osnove sustava Geoportal DGUIzraen plan nabave

  3.1.1.16.Izrada opisa ugovornih obveza (trokovnik sa

  opisom poslova)Izraena tehnika

  dokumentacija

  3.1.1.17.Provoenje izmjere poljoprivrednog zemljita

  se nastavno prati. Izrada izvjea o nadzoru

  3.1.1.18.Geodetski elaborati se dostavljaju na ovjeru nadlenim podrunim uredima za katastar.

  Praenje i izvjeivanje o potvrenim elaboratima,

  planiranje izlaganja i obnove.

  3.1.1.19.

  Izrada i ovjera elaborata o utvrivanju naina uporabe

  zemljita u okviru katastarskih izmjera

  Provjera evidentiranih vrsta uporabe katastarskih estica za 15 k.o.

  Ovjera popisa naina uporabe katastarskih estica

  Odjel katastarskih izmjera / voditelj

  odjela/31.12.2016. P

  Odjel katastarskih izmjera / voditelj

  odjela/31.12.2016.

  Strateki plan DGU, opi cilj 1

  P

  Provoenja izmjere poljoprivrednog zemljita u

  vlasnitvu Republike Hrvatske

  3.SKS 32

 • 3.1.1.20.

  Provedba po potrebi strunog nadzora za ugovore na provedbi katastarskih izmjera i

  tehnikih reambulacija te izmjeri poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske

  Ovlatenjem ravnatelja osobe iz Sredinjeg ureda ovlatene su za provedbu strunog

  nadzora koji se po potrebi obavlja sukladno Pravilniku o katastarskoj izmjeri i tehnikoj

  reambulaciji. U sluaju potrebe obavlja se ova programska aktivnost.

  Obavljen struni nadzorOdjel katastarskih izmjera / voditelj

  odjela/31.12.2016. P / I / A

  3.1.1.21.

  Rjeavanja po zahtjevima za promjenu imena, granica

  i podruja katastarskih opina

  Pribavljanje suglasnosti od ministarstva nadlenog za poslove pravosua, kao i izrada

  odgovarajueg rjeenja o odreivanju podruja, granica i imena katastarskih opina,

  pri emu se daju struna tumaenja i upute podnositeljima zahtjeva - za 20 lokacija

  Rjeenje o odreivanju podruja, granica i imena

  katastarskih opina

  Odjel katastarskih izmjera / voditelj

  odjela/31.12.2016. P

  3.1.2.1.

  Ishoenje suglasnosti Ministarstva pravosua o spremnosti nadlenih opinskih sudova za zapoinjanjem poslova osnivanja odnosno

  obnove zemljine knjige za odreenu katastarsku opinu za koju e se provesti

  postupak izlaganja na javni uvid

  Nadleni opinski sud spreman za zapoinjanje izlaganja

  p

  3.1.2.2.

  Organizacija poetka izlaganja, odravanje pripremnih sastanaka u

  Sredinjem uredu, osiguranje strojne i programske opreme, komunikacijske

  infrastrukture i edukacije djelatnika - za 15 k.o.

  Odrani pripremni sastanci p

  3.1.2.3.

  Izrade Odluka o imenovanju povjerenstava za provedbu postupka izlaganja na javni uvid

  podataka prikupljenih i obraenih katastarskom izmjerom te Izrada izmjene ili

  dopune

  Izraene Odluke o imenovanju povjerenstva

  za provedbu postupka izlaganja na javni uvid

  podataka prikupljenih i obraenih katastarskom

  izmjerom

  p

  3.1.2.4.Praenje rada povjerenstva, te postupanje po

  zahtjevima iz izvijea, Izvrena postupanja u odnosu

  na zahtjeve P /A/I

  3.1.2.5.Voenje sumarnih evidencija o izlaganju na

  javni uvid) katastarskih operataSumarna evidencija izraena i

  aurnaA

  Izlaganje na javni uvid, praenje rada i podrka

  povjerenstvima te nadzor nad radom povjerenstava za izlaganje na javni uvid

  Odjel za izradbu katastarskih operata /

  voditelj odjela /31.12.2016.

  Strateki plan DGU, opi cilj 1

  3.SKS 33

 • 3.1.2.6.Zaprimanje predstavki i pritubi iz nadlenosti

  Odjela vezano uz poslove izlaganjaOdgovoreno na zaprimljene

  predstavke i pritubeP /A/I

  3.1.2.7.Stavljanje u primjenu novih

  katastarskih operata

  Izrada akata kojima se katastarski operati stavljaju u primjenu, nakon dovrenja

  postupka izlaganja na javni uvid i otvaranja zemljine knjige - za 20 k.o.

  Izraeni akati kojima se katastarski operati stavljaju u

  primjenu

  Odjel za izradbu katastarskih operata /

  voditelj odjela/31.12.2016. p

  3.2.1.

  Uspostava servisa za razmjenu podataka izmeu sustava Adresnog registra i Zajednikog informacijskog sustava zemljine knjige i

  katastra (ZIS)

  Potrebno je provesti analizu, dati tehniko rjeenje za povezivanje sustava putem web-

  servisa. Osigurati interoperabilnost AR i ZIS-a

  Sustavi uspjeno povezani gdje se podaci auriraju automatski

  ili polu-automatski

  Sluba za posebne registre i registracijske

  projekte / voditelj slube/

  30.06.2016. P /A

  3.2.2.

  Uspostava servisa za razmjenu podataka izmeu Dravne geodetske uprave i Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada

  Zagreba

  Potrebno je obaviti tehnike sastanke, definirati postojee modele, razmjenski

  format i izvriti transformaciju oba sustava za povezivanje putem web-servisa. Osigurati AR

  za prihvat podataka putem web-servisa.

  Sustavi uspjeno povezani gdje se podaci auriraju automatski

  ili polu-automatski

  Sluba za posebne registre i registracijske

  projekte / voditelj slube/

  30.06.2016. P /A

  3.2.1.1.Odravanje informacijskog sustava Adresnog registra

  Odravanje informacijskog sustava Adresnog registra, svim pristiglim promjenama o

  promjenama na prostornim jedinicama i kunim brojevima, aplikativna nadogradnja i

  poboljanja funkcionalnosti - planirano je provesti 100 promjena

  Evidentirane sve promjene u AR i poboljani podaci o granicama

  prostornih jedinica

  Odjel za posebne registre / voditelj

  Odjela/31.12.2016.

  Strateki plan DGU, opi cilj 2

  R

  3.2.1.2. Izdavanje podataka iz RPJIzdavanje podataka RPJ za potrebe ostalih

  tijela dravne uprave i JLS, institucija i javnosti - planirano izdavanja podataka na 60 zahtjeva

  Izdati podatke po svim pristiglim zahtjevima

  Odjel za posebne registre / voditelj

  Odjela/31.12.2016. R

  3.2.1.2.Izdavanje podataka o

  ulicama i kunim brojevima

  Izdavanje podataka o ulicama i kunim brojevima za potrebe ostalih tijela dravne

  uprave i JLS, institucija i javnosti - planirano izdavanja podataka na 60 zahtjeva

  Izdati podatke po svim pristiglim zahtjevima

  Odjel za posebne registre / voditelj

  Odjela/31.12.2016. R

  3.SKS 34

 • 3.2.2.1. Registracija pomorskog

  dobra u Republici Hrvatskoj

  Zatvaranje postojeih ugovora za registracije pomorskog dobra Republike Hrvatske. Izrada

  programa registracije pomorskog dobra u suradnji s MPPI

  Ugovori zakljueni,donesen Program registracije pomorskog

  dobra, osigurana financijska sredstva.

  Odjel za registracijske projekte / voditelj

  Odjela/31.12.2016. P

  3.3.1.

  Donoenje Pravilnika o izmjenama i dopuna Pravilnika o izradbi

  parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata

  Izmjenama i dopunama Pravilnika o izradbi parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata propisat e se izradba i predaja elaborata u digitalnom obliku, a sve u svhu uinkovitijeg zaprimanja, pregledavanja i potvrivanjan

  elaborata te odravanja digitalnog katastaskog plana potivajui naela da se

  podaci prikupljeni na terenu unose u digitalni katastaski plan a digitalni katastaski plan na

  tom dijelu prilagodi tono izmjerenim podaima. Sluba e nastaviti pratiti i pruati

  strunu pomo katastarskim uredima vezano uz provedbu postupaka definiranih u Uputi.

  Stavljen u slubnu uporabu Pravilnik o izmjenama i

  dopunama Pravilnika o izradbi parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata

  Sluba za odravanje katastarskih operata i

  zajedniki informacijski sustav zemljinih knjiga i

  katastra (ZIS)/voditelj Odjela

  31.12.2014. Z

  3.3.2.

  Organiziranje i provoenje rjeavanja predmeta koji se

  odnose na predstavke i prituba stranaka na rad

  podrunih ureda za katastra

  U 2016. godini u okviru Slube za odravanje katastarskih operata i ZIS nastavit e se

  odgovaranje na rasporeene predstavke i pritube stranaka koji se odnose na rad

  podrunih ureda.

  Pripremljeni odgovori na rasporeene predstavke i

  pritube stranaka koji se odnose na rad podrunih ureda.

  Sluba za odravanje katastarskih operata i

  zajedniki informacijski sustav zemljinih knjiga i

  katastra (ZIS)/voditelj slube/

  31.12.2016. R/ A

  3.3.3.

  Aktivnosti na implementaciji

  pojedinanog prevoenja k katastra zemljita u k

  katastra nekretnina i uspostava BZP-a

  Nakon operativnog prihvaanja rjeenje za pojedinano preoblikovanje k katastra

  zemljita u k katastra nekretnina i dovretka uspostave ZIS-a omoguena je uspostava Baze zemljinih podataka ime se stvaraju uvjeti za

  jednostavnije odravanje katastarskih podataka - u 2016. planirano se na pilot

  lokacima pustiti u rad aplikaciju (za analizu k koje su pogodne) za pojedinano prevoenje i

  u suradnji s MP uspostaviti poslovni proces pojedinanog prevoenja

  Omogueno pojedinano prevoenje katastarskih estica katastra zemljita u katastarske

  estice katastra nekretnina

  Sluba za odravanje katastarskih operata i

  zajedniki informacijski sustav zemljinih knjiga i

  katastra (ZIS)/voditelj slube/

  31.12.2016. P

  3.SKS 35

 • 3.3.4.Aktivnosti na podrci ZIS

  edukaciji katastarskih slubenika

  Prije zapoinjanja rada u ZIS-u svi katastarski slubenici trebaju proi obuku za rad u ZIS

  aplikaciji - 300 katastarskih slubenika

  Provedena ZIS edukacija katastarskih slubenika

  Sluba za odravanje katastarskih operata i

  zajedniki informacijski sustav zemljinih knjiga i

  katastra (ZIS)/voditelj slube/

  31.12.2016. P

  3.3.1.1.Homogenizirati digitalne

  katastarske planove

  U 2016. godini oekuje se ubrzavanje aktivnosti na homogenizaciji katastarskih planova i to izradom poslovnog procesa

  homogenizacije, edukacijom za obavljanjem postupka homogenizacije i ukljuivanjem

  veeg broja djelatnika u proces homogenizacije sukladno planu

  homogenizacije za 2016. godinu kojim je planirana homogenizacija cca 300 katastarskih

  opina

  cca 400 homogeniziranih katastarskih opina

  Odjel za odravanje katastarskih operata /

  voditelj odjela/31.12.2016. P

  3.3.1.2.Transformirati digitalne katastarske planova u

  HTRS96/TM

  U 2016. godini oekuje se dovretak aktivnosti na transformaciji katastarskih planova u novi

  datum i novu projekciju -1030 katastarskih opina

  Sve katastarske opine na podruju RH transformirane u

  HTRS96/TM

  Odjel za odravanje katastarskih operata /

  voditelj odjela/30.09.2016. P / A

  3.3.1.3.Odgovaranje na pitanja

  putem Preglednika i Geoportala

  U 2016. godini u okviru Slube za odravanje katastarskih operata i ZIS nastavit e se

  odgovaranje na pitanja, primjedbe i sugestije graana pristiglih putem portala dgu.hr,

  katastar.hr, uredjenazemlja.hr. Nastavno na te aktivnosti Sluba je preuzela i aktivnost

  odgovaranja na pitanja koja pristiu putem maila Geoportala, te odgovara na telefonske pozive graana - planira se odgovaranja na

  cca 1200 pitanja

  Odgovoreno na pristigla pitanja u zakonom predvienom roku

  Odjel za odravanje katastarskih operata /

  voditelj odjela/31.12.2016. R /A

  3.SKS 36

 • 3.3.1.4.Aktivnosti vezane uz Zakon o postupanju s nezakonito

  izgraenim zgradama

  Vezano uz Zakon o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama Odjel za odravanje kat.

  operata nataviti e i u 2016. godini izdavati Uvjerenja o vidljivosti zgrada na DOF kartama.

  Intenzitet pristizanja Zahtjeva je znaajno smanjen u zadnjem tromjeseju 2015. godine

  to je rezultiralo da se Uvjerenja u najveoj mjeri izdaju u roku od 30 dana u 2016. godini

  planira se izdati cca 1000 uvjerenja

  Izdana uvjerenja za pristigle zahtjeve u zakonskom roku

  Odjel za odravanje katastarskih operata /

  voditelj odjela/31.12.2016. R

  3.3.2.1.Migracije katastarskih

  ureda u ZIS

  Aktivnosti u 2016. godini:a) izrada plana roll-outa i ZIS edukacije za

  2016. godinu,b) unaprijeenje i automatizacija procedura za

  migraciju grafikih podataka u ZIS za 42 katstarska ureda

  c) provoenje aktivnosti Slube iz plana migracije,

  d) koordinacija plana edukacije,e) koordinacija verifikacije,

  f) podrka uredima u produkciji.

  Rezultati:a) izraen plan migracije i ZIS

  edukacije za 2016. godinu,b) unaprijeene i

  automatizirane procedura za migraciju grafikih podataka u

  ZIS,c) obavljene aktivnosti iz plana

  migracije,d) obavljene aktivnosti iz plana

  edukacije,e) obavljene aktivnosti u okviru

  verifikacije,f) dana podrka uredima u

  produkciji.

  Odjel za ZIS / voditelj odjela/

  31.07.2016. P / A

  3.3.2.2.Aktivnosti na pripremi katastarskih ureda za

  ulazak u ZIS

  U ovoj godini oekuje se zavretak migracije preostalih katastarskih ureda u RH (38 %).U sklopu pripremnih aktivnosti za ulazak

  katastarskih ureda u ZIS Sluba e:a) nastaviti aktivnosti na standardizaciji

  katastarskih planova,b) analizirati strukturu podataka odravanih u

  grafikom dijelu operata, te mogunosti migracije nestandardnih objekata u ZIS bazu,

  c) izraivati liste razlika za urede koji su u pripremnom periodu ulaska u ZIS i pruati

  pomo u rjeavanju istih

  Rezultatia) obavljene aktivnosti na

  standardizaciji katastarskih planova, b) obavljene aktivnosti na standardizaciji katastarskih

  planova, c) izraene liste razlika za urede

  koji su u pripremnom periodu ulaska u ZIS i pruena pomo u

  rjeavanju istih

  Odjel za ZIS / voditelj odjela/

  31.12.2016. P / A

  3.SKS 37

 • 3.3.2.3.

  Uspostavljanje i voenje evidencije poslovnih procesa koje u ZIS-u

  obavljaju podruni uredi za katastar te analize

  poboljanja poslovnih procesa

  Kako bi se uspostavio mehanizam upravljanja promjenama poslovnih procesa potrebno je

  uspostaviti i voditi evidenciju poslovnih procesa koji su implementirani u ZIS-u te po

  potrebi analizirati i poboljavati poslovne procese. U 2016. se oekuje ugovaranje za radove na poboljanju postojeih poslovnih procesa i funkcionalnosti ZIS-a i OSS-a, kao i

  izrada novih.

  Unaprijeeni poslovni procesi u ZIS-u.

  Odjel za ZIS / voditelj odjela/

  31.07.2016. R

  3.3.2.4.Odravanje, auriranje i

  unaprijeenje FME Servera

  U 2016. godini planirano je unaprijediti procedure za izdavanje podataka grafikog dijela katastarskog operata i dalje izraivati radne plohe na zahtjev katastarskih ureda.

  Unaprijeena procedura za izdavanje podataka grafikog dijela katastarskog operata i

  izraene druge radne plohe po potrebi i planu.

  Odjel za ZIS / voditelj odjela/

  31.12.2016. R

  3.4.1.Organiziranje i praenja

  rada Slube

  Organiziranje rjeavanja drugostupanjskih predmeta, izrada godinjeg plana rada geodetske inspekcije i plana provedbe

  upravnih i strunih nadzora te praenje njihovog izvrenja

  Izraeni godinji planovi prevedne nadzora, rjeeni

  drugostupanjski predmeti u zadanim rokovima

  Sluba za upravna postupanja nadzor i geodetsku inspekciju

  / voditelj slube/

  31.12.2016. R

  3.4.2.Predstavke i pritube dostavljene od strane

  kabineta ravnatelja

  Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu i sukladno uputi KLASA: 050-01/13-01/27 od

  1.10.2013. Sektor za katastarski sustav,Sluba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju priprema odgovore predstavke i

  pritube od strane kabineta ravnatelja. Pripremiti odgovore za sve pristigle

  predstavke i u 2016 godini, planirano odgovaranje na 230 predstavki

  Pripremljeni odgovori za sve pristigle predstavke u 2016

  godini.

  Sluba za upravna postupanja nadzor i geodetsku inspekciju

  / voditelj slube/

  31.12.2016. R

  3.4.3.Implementacija e-II

  sustava

  Implementirati sustav za elektroniko upravljanje predmetima u drugostupanjskim postupanjima do donoenja rjeenja i njihove

  otpreme i arhiviranja.

  e-IIsustav implementiran

  Sluba za upravna postupanja nadzor i geodetsku inspekciju

  / voditelj slube/

  01.04.2016. P

  3.SKS 38

 • 3.4.4.Provedbu projekata ESF

  fonda - edukacija slubenika DGU

  Organizirati edukaciju slubenika DGU u okviru ESF fonda sukladno Planu dodjele

  bespovratnih sredstava u okviru investicijskog prioriteta 11.1. Uinkoviti ljudski potencijali - edukacija slubenika DGU vezano za poslovni

  proces pregleda i potvrivanje geodetskih elaborata - planirana edukacija cca 250

  slubenika

  Provedena edukacija cca 250 slubenika

  Odjel za upravni i struni nadzor / voditelj odjela/

  31.12.2016. P

  3.4.1.1.Rjeavanje predmeta u

  drugom stupnju

  Rjeavanje po albama zaprimljenih u tekuoj godini i organizacija rjeavanja zaprimljenih a nerijeenih albi iz prethodne godine sa ciljem rjeavanja albi u za to zakonom predvienom

  roku. Rijeti 735 predmeta (redovno)

  Rjeavanje po albama zaprimljenih u tekuoj godini i

  organizacija rjeavanja zaprimljenih a nerijeenih albi

  iz prethodne godine s ciljem rjeavanja albi u za to zakonom predvienom roku. Rijeti 735

  predmeta (redovno)

  Odjel za postupanja u II / voditelj odjela/

  31.12.2016. R

  3.4.2.1.Organiziranje i provoenje

  inspekcijskih nadzora sukladno Zakonu

  Obavljanje 110 inspekcijskih nadzoraObavljeno 110 inspekcijskih

  nadzora

  Odjel geodetske inspekcije / voditelj

  odjela/31.12.2016. I / A

  3.4.2.2.

  Organiziranje i provoenje inspekcijskih nadzora nad voenjem i odravanjem

  katastra vodova

  Nadzor obavljanja poslova voenja katastra vodova je stavljen u djelokrug geodetske inspekcije lankom 99. Zakona o dravnoj izmjeri i katastru nekretnina. Obzirom da veina jedinica lokalne samouprave nisu temeljem l. 168. st. 2. Zakona o dravnoj

  izmjeri i katastru nekretnina ustrojile upravna tijela nadlena za geodetske poslove,

  katastarski uredi Dravne geodetske uprave sukladno l. 122. st. 1. toka 5. Zakona o

  dravnoj izmjeri i katastru nekretnina i dalje su nadleni za odravanje poslova voenja katastra vodova. Do kraja mjeseca lipnja obaviti e se 4 inspekcijska nadzora nad poslovima odravanja katastra vodova.

  Do kraja mjeseca lipnja obavljeno 4 inspekcijska nadzora

  nad poslovima odravanja katastra vodova.

  Odjel geodetske inspekcije / voditelj

  odjela/30. 06. .2016. R / I / A

  3.SKS 39

 • 3.4.2.3.

  Organiziranje i provoenje inspekcijskih nadzora po

  zaprimljenim predstavkama i nalozima

  U 2016. g. oekuje se, prema dosadanjem iskustvu, prijave na rad ovlatenika od strane

  korisnika geodetskih usluga, a takoer i od nadreenih elnika. l. 3. Pravilnika o nainu obavljanja inspekcijskog nadzora geodetske

  inspekcije ('Narodne novine' br. 85/2007) propisana je obveza poduzimanja

  inspekcijskih nadzora po zaprimljenim prijavama. Dio prijava je mogue rijeiti bez poduzimanja inspekcijskih nadzora. U 2016.

  godini planirano je, prema iskustvima iz prethodnih godina, izvriti 22 inspekcijska

  nadzora po navedenoj osnovi.

  U 2016. godini izvrena 22 inspekcijska nadzora po

  navedenoj osnovi.

  Odjel geodetske inspekcije / voditelj

  odjela/31.12.2016. R / I / A

  3.4.3.1.Provoenje strunog

  nadzora

  Provesti 22 upravna i struna nadzora nad radom PUK-ova i njihovih ispostava sukladno

  godinjem planu provedbe upravnih i strunih nadzora

  Provedeni upravni i struni nadzori nad 22 katasatrska ureda i izraena izvjea o

  izvrenom nadzoru

  Odjel za upravni i struni nadzor / voditelj odjela/

  31.12.2016. R / I / A

  3.4.3.2.Prosljeivanje albi, zahtjeva za obnovu

  postupaka i sl.

  Proslijediti sve pristigle podneske ( albe, zahtjeve za obnovu postupaka i ) u 2016. godini nadlenim katastarskim uredima

  Proslijeene sve pristigle podneske ( albe, zahtjeve za obnovu postupaka i ) u 2016.

  godini nadlenim katastarskim uredima

  Odjel za upravni i struni nadzor / voditelj odjela/

  31.12.2016. R

  3.4.3.3.Evidencija i priprema

  podataka za provoenje upravnih i strunog nadzora

  Voenje i auriranje evidencije i arhive svih provedenih upravnih i strunih nadzora.

  Aurna evidencija i arhive svih provedenih upravnih i strunih

  nadzora.

  Odjel za upravni i struni nadzor / voditelj odjela/

  31.12.2016. R / I / A

  3.SKS 40

 • RBSPECIFINI

  CILJEVIZADATAK/AKTIVNOST

  INDIK