koulun toimintaympÄristÖ- ja kulttuuri muuttuu

of 15 /15
KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU Heli Lepistö 5.9.2013

Author: kimama

Post on 23-Feb-2016

56 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU. Heli Lepistö 5.9.2013. Koulun toimintaympäristön haasteet. Väestörakenne Alueellinen sijoittuminen Kaksikielisyys suomi/ruotsi/saame Monikulttuuristuminen/äidinkieli muu kuin suomi Muuttotappiokuntien opetuksen järjestäminen - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

Heli Lepistö 5.9.2013

Page 2: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

2

Koulun toimintaympäristön haasteet• Väestörakenne• Alueellinen sijoittuminen• Kaksikielisyys suomi/ruotsi/saame• Monikulttuuristuminen/äidinkieli muu kuin suomi• Muuttotappiokuntien opetuksen järjestäminen• Opettajien täydennyskoulutus• Koulunkäyntiavustajat• Laadukas perusopetus ja varhaiskasvatus• Valtion avustamat kehittämishankkeet• Koulupiirijako/opetusryhmäkoko/erityisopetusuudistus• Hallintokulttuurin muutos• Tuki oppilashuollon järjestämiseen• Koulurakennukset

Jakku-Sihvonen – Kuusela 2012

Toimintakulttuuri muutoksessa 5.9.2013

Page 3: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

3

Lapsen toimintaympäristö

Fyysisiä toimintaympäristöjäKoti, päiväkoti, koulu, vapaa-ajan ympäristöt

Psyykkisiä toimintaympäristöjäMillaisen tunteen ympäristö luo lapselle ja nuorelle ; turvallinen/turvaton

Sosiaalisia toimintaympäristöjäKodin, koulun, vapaa-ajan ympäristöjen aikuisten ja oppilaiden sosiaaliset suhteet

Symbolisia toimintaympäristöjäVanhemmat, varhaiskasvattajat, opettajat ja harrastustoiminnoissa niiden vetäjät; asenneilmasto

kaavoitus-, elinkeino-, alue-, asunto, työvoima-, sosiaali- ja koulutuspolitiikka

Toimintakulttuuri muutoksessa 5.9.2013

Page 4: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

4

Toimintaympäristöä muuttavat keskeiset tekijätOPH, Irmeli Halinen 28.8.2012

Toiminta-ympäristö

Globalisaatio ja yhteiskunnan muutos

Ilmastonmuutos, luonnon

monimuotoisuuden köyhtyminen, globaali

väestön kasvu ja köyhyys

Lasten ja nuorten kasvuympäristöissä

tapahtuvat muutokset

Yhteiskunnallisten ilmiöiden

kompleksisuus

Tiedon määrän ja luonteen muutos

Teknologian ja median kehitys

Toimintakulttuuri muutoksessa 5.9.2013

Page 5: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

5

Koulun toimintakulttuuri”Koulun keskeinen voimavara on

yhteisö. Sen luonne tulee parhaiten esiin kouluyhteisön

toimintakulttuurissa.Koulun toimintakulttuurin pitää tukea

työrauhaa. Oikeudet, säännöt ja kaikkien henkilökohtainen vastuu

niiden toteutumisesta ja noudattamisesta ovat työrauhan

kulmakivet.”

”Toimintakulttuuri on koulussa vallitsevien erilaisten ajattelu- ja

toimintatapojen ja toimintaa ohjaavien arvostusten kokonaisuus. Toimintakulttuuriin vaikuttavat sekä

koulun ulkopuoliset että sisäiset tekijät. Toimintakulttuuri puolestaan

vaikuttaa opiskeluympäristöön, erityisesti pedagogisiin käytäntöihin. Kaikki yhteisön jäsenet muovaavat

koulun toimintakulttuuria.”

”Toimintakulttuurin paras ilmentäjä on tapa, jolla kouluyhteisön jäsenet

toisensa kohtaavat. Työyhteisössä on tärkeää osoittaa kunnioitusta ja

arvostusta toisia kohtaan. Ja kaikilla koulussa työskentelevillä on

työturvallisuuslain mukaan oikeus terveelliseen ja turvalliseen työhön. ”

”Toimintakulttuuri – tapa toimia arjessa”

Toimintakulttuuri muutoksessa 5.9.2013

Page 6: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

Toimintakulttuuri muutoksessa 5.9.2013 6

Toimintakulttuurista perusteluonnosksessa

• Korostetaan toimintakulttuurin kehittyvää luonnetta

• Korostetaan toimintakulttuurin merkitystä oppilaiden kasvun kehittymisen kannalta

Toimintakulttuurin tehtävän tukea oppimaan innostumista, vuorovaikutusta ja hyväntahtoisuutta yhteisöissä ja

rakentaa hyvinvointia.

Page 7: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

Toimintakulttuuri muutoksessa 5.9.2013 7

Metafora toimintakulttuurilleJos OPS on kartta,

niin toimintakulttuuri on kompassi, gps, karttamerkit.

Jos OPS on talo, niin toimintakulttuuri on kivijalka.

Jos OPS on majakka,niin toimintakulttuuri on kallio

Jos OPS on …

Page 8: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

8

Toimintakulttuuri (2004)Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun

– viralliset ja epäviralliset säännöt– toiminta- ja käyttäytymismallit– arvot, periaatteet ja kriteerit

joihin koulutyön laatu perustuu.

Toimintakulttuuri vaikuttaa myös– kaikkeen oppituntien ulko-

puoliseen koulun toimintaan, kuten juhliin, teemapäiviin sekä erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin

1/3 sivun teksti

Toimintakulttuuri (2012)• Toimintakulttuuri on kokonaisuus, joka

muodostuu

- säädöksistä sekä paikallisista ja koulujen omista suunnitelmista - johtamisrakenteista ja työn organisoinnista - oppimiskäsityksestä ja pedagogiikasta - vuorovaikutuksesta ja ilmapiiristä.

Toimintakulttuuri vaikuttaa kaikkien päivittäiseen hyvinvointiin ja koulutyön mielekkyyden kokemukseen. Tulevaisuuden kannalta olennaisia ovat toimintakulttuurin vaikutukset erityisesti oppilaiden identiteettiin ja osaamiseen.

5 sivun teksti

Toimintakulttuuri muutoksessa 5.9.2013

Page 9: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

9

Perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat linjaukset

Avainsanoja• - oppiva yhteisö • - monipuoliset työskentelytavat • - vuorovaikutus ja osallisuus • - hyvinvointi • - turvallinen arki • - kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus • - vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautuminen

OPS –Perusteluonnos 2014

Toimintakulttuuri muutoksessa 5.9.2013

Page 10: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

10

Toimintakulttuuri koulun kivijalkana• Koulun on oltava– ilmapiiriltään turvallinen, yhteisöllinen ja välittävä– paikka jäsentää elämää, yhteiskuntaa– paikka yhdessä olemiseen, yhdessä tekemiseen,

oppimiseen, asioiden harjoitteluun, itsensä kehittämiseen

– Mennyttä arvostavaa ja ylläpitävää, ajassa olevaa, tulevaisuuteen suuntaavaa

Toimintakulttuuri muutoksessa 5.9.2013

Page 11: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

11

POLKKA - Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälisyyshttp://www.polkka.info/index.html

TOI

MINTA

KULTTUURI

Toimintakulttuuri muutoksessa 5.9.2013

Page 12: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

Toimintakulttuuri muutoksessa 5.9.2013 12

Tulevaisuuskeskustelu

• Kuinka osallistetaan/Mistä puhutaan – Oppilaat– Huoltajat– Henkilöstö– Yhteistyöverkosto

Page 13: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

13

Minkä on muututtava?• Toimintakulttuuria ei voi määritellä vain paperilla – muutos on yhteisöllinen prosessi• Opetussuunnitelmakeskustelu on tuotava arkeen• Nykytilanteen ja muutostarpeiden käsittely

• Mihin oletuksiin päivittäinen toiminta perustuu? • Jokaisella oma kokemus ja tulkinta toimintakulttuurista• Pysyvä muutos edellyttää sanomattomien normien arvojen ja myyttien esiin nostamista, keskustelemista,

käsittelemistä• Reflektoiva keskustelu

• Opetuskulttuurin/opettajuuden muutos• Yksin toimivasta, kaiken osaavasta ja erehtymättömästä kollegiaaliseen yhteistyöhön• Opettajajohtoisuudesta, ainejakoisuudesta ja aikatauluttamisesta osallistavaan ja kokonaisuuksiin pyrkivään

yhteistyöhön

• Johtamis- hallintokulttuurin muutos• Jaettu asiantuntijuus/tiimit/johtamisen jakaminen/osaamisen jakaminen• Aito yhdessä suunnitteleminen/vertaistuki/tekeminen vs. pakotettu kollegiaalisuus• Koulutusta• Opettajan jaksamisen ja hyvinvoinnin tukeminen

Toimintakulttuuri muutoksessa 5.9.2013

Page 14: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

14

Muutos on hidas prosessi

Kulttuuristen perusoletusten muuttaminen kestää kaikissa yhteisöissä

viidestä viiteentoista vuotta tai enemmän, ellei organisaatiota hajoteta

ja perusteta uudelleen.

Schein 2004

Toimintakulttuuri muutoksessa 5.9.2013

Page 15: KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA KULTTUURI MUUTTUU

OPS 2016/Heli Lepistö 15

LähteitäKoulun toimintakulttuurin muutos (Helakorpi 2001)Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2014 OPH 2012Oppimisen Sillat 2010 – Kohti osallistavia oppimisympäristöjä (Kumpulainen et al.) Perusopetuksen aika - Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista (Jakku-Sihvonen – Kuusela 2012)Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004Toinen koulu – toinen maailma : Oppimisen tulevaisuus 2030 (Linturi et al.2011)Tulevaisuuden koulu ja johtaminen – Skenaariot 2020-luvulla (Kyllönen 2011)Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot ( Kauppila R. 2011)http://www.oph.fi/ops2016http://www.polkka.info/index.htmlToimintakulttuurista:http://opspro.peda.net/demo/viewerprint.php3?DB=yhteiskoulunlukio&printmode=thread&document_id=85http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/teemat/koulun_toimintakulttuurihttp://tyopiste.ttl.fi/Uutiset/Sivut/Koulu_on_tyopaikka_myos_oppilaille.aspx