ops-perusteet uudistuvat mikä muuttuu talous- ja ... · ops2016 koulu oppivana yhteisönä...

29
OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja yrittäjyyskasvatuksessa? Talous tutuksi Helsinki 10.9.2015 Kristina Kaihari opetusneuvos

Upload: others

Post on 13-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

OPS-perusteet uudistuvat –

Mikä muuttuu talous- ja

yrittäjyyskasvatuksessa?

Talous tutuksi

Helsinki 10.9.2015

Kristina Kaihari

opetusneuvos

Page 2: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

Opetussuunnitelman perusteet 2014

(siirtymäaika 2016-2019)

Valtioneuvoston asetus tavoitteista ja tuntijaosta 422/2012

Perusopetuslaki ja -asetus

Paikalliset

tarpeet

ja

linjaukset

PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA 2016

MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS

ja sen varaan rakentuva

vuosisuunnitelma

Laatukriteerit

2

Page 3: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

Uudistuvat opetussuunnitelmat

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

Esiopetus X

Perusopetukseen valmistava opetus 2009

Perusopetus 22.12.2104 perusteet -> POPS 1.8.2016 X

Lisäopetus X

Aikuisten perusopetus X

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (Luva) X

Lukiokoulutus syyskuu 2015 -> LOPS 1.8.2016

Aikuisten lukiokoulutus joulukuu 2015

Ammatilliset tutkinnot 2014 -> AMOPS 1.8.2015 x

Taiteen perusopetus ?

Page 4: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

OPS2016

Koulu

oppivana

yhteisönä

Muuttuva maailma - ympäristö, globalisoituminen,

talous, työelämä, teknologia,

yhteisöjen monimuotoisuus

Muuttuva sivistyskäsitys

ja osaaminen - laaja-alaisuus, eettisyys,

kestävyys

- oppimisen taidot, tiedon-

hallinta ja vuorovaikutus

Muuttuva opetus - oppimiskäsitys

- yhteistyö ja kokonaisuuksien rakentaminen

Oppilaan muuttuva rooli - yhdessä tekeminen, osallistuminen

- tutkiva ja luova työskentely

Page 5: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

Perusopetuksen OPS-uudistuksen

painoalueita

• Mitä opitaan -> miten opitaan

• Taitojen/osaamisen vahvistaminen

• Laaja-alainen osaaminen

• Yhteistyön edistäminen joka suuntaan

• Vuorovaikutustaitojen, oppilaiden osallisuuden ja

vaikuttamistaitojen vahvistaminen: HUOMIO

KOULUN TOIMINTAKULTTUURIIN

• Yhteiskunnallinen osaaminen/ aktiivisen

kansalaisen taidot! -> 2vvkt:n lisäresurssi vl. 4-6

yhteiskuntaoppiin

Page 6: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

POPS 2016

Kaikkia

oppiaineita

yhdistävä laaja-

alainen

osaaminen on

otettu huomioon

kaikkien

oppiaineiden

perusteita

laadittaessa

2. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

3. Kulttuurinen osaaminen,

vuorovaikutus ja ilmaisu

4. Monilukutaito

5. Tieto- ja viestintä-

teknologinen osaaminen

6. Työelämä- taidot ja yrittäjyys

7. Osallistuminen ja vaikuttaminen

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen

Page 7: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

YHTEISKUNTAOPIN POPS

Tavoitteena muutos: työtavat, taidot, sisällöt, arviointi

1. Asenteelliset ja työtavalliset muutokset (YH vl. 4-6)

• Aktiivisempi tapa lähestyä YH-teemoja ja sisältöjä -> kohti

ymmärtävämpää oppimista

• Monipuoliset yhteisölliset ja toiminnalliset työtavat (vl. 4-6 ja

7-9), oppijoiden omat kokemukset

• Siirtyminen staattisen yhteiskunnan kuvaamisesta

dynaamisempaan tapaan kuvata yhteiskunnallisia asioista

2. Tulevaisuuden taitojen ennakointi, vrt. yhteiskunnan nopea

muuttuminen -> kansalaisena toimimisen taidot (yhteistyötaidot,

mediataidot, monilukutaito, argumentointitaidot) monimuotoisissa

ympäristöissä

-erilaisten näkemysten, ideologioiden, käsitteiden ja toimintatapojen

ymmärtäminen eri konteksteissa

HI-YH jatkumo

7

Page 8: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

YHTEISKUNTAOPIN POPS

3. Sisältöjen vähentäminen

-> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle ja

harjoittamiselle

-syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen yhteiskunnallisten ja

taloudellisten rakenteiden taustalla

-tärkeää konkretisoida, että demokratiassa yhteisillä asioilla on

erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja

-kansalaisen oma rooli -> KANNATTAA YRITTÄÄ VAIKUTTAA!

4. Arviointi!

-monipuoliset työskentelytavat ja oppimisympäristöt -> monipuolinen

osaamisen ja taitojen arviointi, yhdenvertainen päättöarviointi

Historian ja yhteiskuntaopin jatkumo!

-millä vuosiluokilla YH:ta (yht. 2 vvkt) opetetaan vl. 4-6?

8

Page 9: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

YHTEISKUNTAOPIN TEHTÄVÄ vl. 4-9 (POPS

2014) ja talous- ja yrittäjyyskasvatus

• tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi,

vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi

• rohkaista oppilaita kehittymään oma-aloitteisiksi

yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi

• vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta työtä, työelä-

mää ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja kohtaan

• oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja

vastuullisen kuluttamisen perusasioihin.

- > Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia

kysymyksiä ja tapahtumia sekä ymmärtämään

niiden yhteyksiä omaan elämään

Page 10: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

YHTEISKUNTAOPIN TAVOITTEET vl. 4-6 (POPS 2014)

ja talous- ja yrittäjyyskasvatus

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä

arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin,

yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja

yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön

ja kulutusvalintojen perusteita sekä

harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja

Page 11: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

Yhteiskuntaopin sisältöalueet vl. 4-6 (vl. 7-9

samat otsikot, sisällöt syventäen)

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Tutustutaan yhteiskunnan

toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.

Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön

turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työntekoon,

ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä

vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.

S2 Demokraattinen yhteiskunta: Perehdytään erilaisiin oppilasta

lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja

velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa.

Opetuksessa tarkastellaan demokraattisen toiminnan arvoja ja

perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä

yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja

vähemmistöryhmiin.

Page 12: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

Yhteiskuntaopin sisältöalueet vl. 4-6 (vl. 7-9

samat otsikot, sisällöt syventäen)

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tarkastellaan ja

harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja

yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen

vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa,

koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä

taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön

toimijoiden kanssa.

S4 Taloudellinen toiminta: Tarkastellaan taloudellista toimintaa

ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja

ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen.

Lisäksi tutustutaan käytännön tilanteiden kautta paikallisen

talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin,

työpaikkoihin ja palveluiden tuottajiin.

Page 13: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

YHTEISKUNTAOPPI vl. 7-9 (POPS2014)

• Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja

talouden kysymyksiä sekä vertailemaan niihin

liittyviä erilaisia mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja

erilaisten ihmisryhmien ja arvopäämäärien kannalta.

• Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma

laajenee kattamaan myös globaalit kysymykset

Page 14: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

YHTEISKUNTAOPIN TAVOITTEET vl.7-9

(POPS2014) ja talous- ja yrittäjyyskasvatus

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla

yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa

koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti

median roolia ja merkitystä

T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi

taloudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja

työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa

suunnitella omaa tulevaisuuttaan

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen,

oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen

kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Page 15: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

YHTEISKUNTAOPIN SISÄLLÖT vl.7-9

(POPS2014) ja talous- ja yrittäjyyskasvatus

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään

yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä

oman elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan

erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden

suunnittelussa tutustumalla työelämään ja

elinkeinoihin

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen:

Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa,

työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa

tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia

koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja

rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös

yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Page 16: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

YHTEISKUNTAOPIN SISÄLLÖT vl.7-9 (POPS2014) ja

talous- ja yrittäjyyskasvatus

S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden

peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin

sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän

kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden

näkökulmasta.

Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin

kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja

yrittäjyyden kautta. Talouden ilmiöiden

tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit

näkökulmat.

Page 17: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

Oppimäärän arviointikriteerit 9. lk:lla

arvosanaa 8 varten

T6 auttaa oppilasta

arvioimaan erilaisia

syitä historiallisille

tapahtumille ja

ilmiöille (POPS 2016, Historia vl.7-9)

S1–

S6

Syy- ja seuraus-

suhteiden

ymmärtäminen

historiassa

Oppilas osaa erotella

historiallisia tapahtumia

tai ilmiöitä selittävät

tekijät vähemmän

tärkeistä.

T9 kannustaa

oppilasta

osallistumaan

erilaisten yhteisöjen

toimintaan ja

harjoittelemaan

median käyttöä

turvallisella ja

yhteiskunnallisesti

tiedostavalla tavalla (POPS 2016, Yhteiskuntaoppi

vl. 7-9)

S1,

S3

Mediataidot Oppilas osaa käyttää

mediaa

yhteiskunnallisen

ajattelun ja toiminnan

välineenä sekä pohtia

sen käyttämiseen liittyviä

turvallisuusnäkökulmia

Page 18: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN

PÄIVITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT

Lähtökohtana ovat nykyiset

perusteet, joita kehitetään

edelleen vastaamaan

tulevaisuuden

osaamishaasteisiin

muuttuvassa

toimintaympäristössä.

Page 19: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

Pedagogiikka ja oppiminen lukiossa

• Lukion pedagogiikan uudistumisen ja yhteiskuntaan

avautumisen tukeminen

• Monipuolisten opiskeluympäristöjen ja

opetusteknologian käytön tukeminen

• Opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen

edistäminen

• Opiskelijan korkea-asteen jatko-opintovalmiuksien

ja työelämätietouden kehittäminen

Page 20: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

Lukion aihekokonaisuudet(LOPS-luonnos

8/2015)

• Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

• Hyvinvointi ja turvallisuus

• Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu

• Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

• Mediat ja monilukutaito

• Teknologia ja yhteiskunta

Page 21: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

Yhteiskuntaoppi/LUKIO (LOPS-luonnos 8/15)

uuden tuntijaon myötä yksi pakollinen kurssi lisää (3+1)

-> kaikkien kolmen pakollisen kurssin sisältöjä muutettu

vastaamaan nykyajan tarpeita

Uusi pakollinen kurssi YH3 Suomi, Eurooppa ja

muuttuva maailma on rakennettu nykyisen syventävän

Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssin pohjalle

laajentaen sitä globaaliin maailmaan, kansainväliseen

talouteen, turvallisuuskysymyksiin ja supistaen EU:n

osuutta.

Page 22: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

Yhteiskuntaoppi/LUKIO (LOPS-luonnos 8/15)

Yhteiskuntaopin oppiaineen tehtävä, tavoitteet ja arviointi

on päivitetty vastaamaan muuttuneita tarpeita muun

muassa taitopainotteisuuden, tavoitteiden taksonomian ja

monipuolisen arvioinnin osalta.

muun muassa aktiivinen kansalaisuus, taloustaidot,

yrittäjyys, median rooli, monipuolinen tiedonhankinta,

tiedon kriittinen tulkinta ja digitaaliset valmiudet

nousevat

Page 23: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

YHTEISKUNTAOPPI (LOPS-luonnos

8/2015)

Suomalainen yhteiskunta (YH1)

Tavoitteita

tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet

ja pystyy vertailemaan erilaisia hyvinvointimalleja

Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla maailmassa

Sisältöjä

hyvinvointivaltion tehtävät ja voimavarat

pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus, edut ja

haasteet

Page 24: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

YHTEISKUNTAOPPI (LOPS-luonnos

8/2015)

Taloustieto (YH2)

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

osaa tehdä taloudellisia päätöksiä, hallita omaa

talouttaan ja tarkastella taloudellisia kysymyksiä

myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen

kytkeytymisen globaaliin talouteen

ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen

taloudessa ja yhteiskunnassa

Page 25: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

YHTEISKUNTAOPPI (LOPS-luonnos

8/2015)

Taloustieto (YH2)

Sisältöjä

Kansantalous ja yksilön talous

talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon

muodostaminen

oman talouden hoito

työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli

kansantaloudessa

kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja

kansantalouden vuorovaikutus

Page 26: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

YHTEISKUNTAOPPI (LOPS-luonnos

8/2015) Taloustieto (YH2) Sisältöjä:

Markkinat, suhdanteet ja talouselämä

vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus

rahoituslaitokset, sijoittaminen ja riskien hallinta

talouden suhdannevaihtelut

työttömyys ja työvoimapula

Talouspolitiikka

talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat

verotuksen merkitys veronmaksajille sekä valtion ja

kuntien taloudelle

talouspolitiikan keinot

politiikan ja markkinavoimien merkitys

taloudellisessa päätöksenteossa

Page 27: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

YHTEISKUNTAOPPI (LOPS-luonnos

8/2015)

Taloustieto (YH2) Sisältöjä

Kansainvälinen talous ja Suomi

globaalitalous

Suomen ulkomaankauppa ja sen merkitys

talouden tulevaisuudennäkymät

Page 28: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

YHTEISKUNTAOPPI(LOPS-luonnos 8/2015)

Suomi, EU ja muuttuva maailma (YH3): Sisältöjä

Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta

EU:n päätöksenteko ja yhteinen talous- ja

rahapolitiikka sekä niiden haasteet

Suomi osana eurojärjestelmää

Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet

Suomen turvallisuusympäristö ja –politiikka sekä

uudet turvallisuusuhat

Kv. Yhteisymmärryksen edistäminen ja Suomi

Globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä

tulevaisuus

Page 29: OPS-perusteet uudistuvat Mikä muuttuu talous- ja ... · OPS2016 Koulu oppivana yhteisönä Muuttuva maailma ... -> muutos tapaan tulkita niitä, tilaa uusien taitojen opettelulle

http://www.oph.fi/ops2016 • Etusivun

uutiset

• Tavoitteet

• Aikataulu

• Työryhmät

• Paikallisen

työn tuki

• Luonnokset

• Blogi

29