pengurusan kewangan umum

Author: yaw-lam

Post on 14-Apr-2018

263 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  1/38

  1

  PENGENALAN KEPADA

  PENGURUSAN KEWANGAN

  Kursus Persediaan Peperiksaan

  Perkhidmatan dan Khas Bil. 1/2010

  Oleh:Khalijah Hj. Bakar

  Jabatan Bendahari

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  2/38

  2

  RANGKA CERAMAH

  1) Definisi Pengurusan Kewangan

  2) Kenapa Pentingnya Pengurusan Kewangan

  3) Undang-undang & Peraturan Mengenai Pengurusan

  Kewangan Sektor Awam (Persekutuan)

  4) Siapa Bertanggungjawab Mengenai Pengurusan

  Kewangan Sektor Awam

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  3/38

  3

  5) Bidang-bidang utama dalam Pengurusan

  Kewangan

  6) Prinsip Pengurusan Kewangan

  7) Kawalan Pengurusan Kewangan

  8) Masalah/Isu Dalam Pengurusan Kewangan

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  4/38

  4

  DEFINISI PENGURUSAN KEWANGAN

  Pengurusan Kewangan adalah proses yang

  melibatkan jentera pentadbiran dan kaedah-kaedahdi mana dana untuk membiayai perbelanjaan awam

  diperolehi, dibelanja dan diperakaunkan.

  Termasuklah proses-proses yang melibatkan

  perancangan, pembentukan dan pelaksanaan dasar-

  dasar mengenai pencukaian, belanjawan, perbelanjaan,

  perolehan, perakaunan dan lain-lain yang berkaitan

  dengannya.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  5/38

  5

  KOMPONEN PENGURUSAN KEWANGAN

  Perancangan

  Pelaksanaan

  Penyelarasan

  Kawalan

  Penilaian

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  6/38

  6

  KENAPA PENTINGNYA PENGURUSAN

  KEWANGAN

  Sumber-sumber (manusia, wang, bahan-

  bahan dan masa) adalah terhad;

  Permintaan terhadap sumber-sumber

  tersebut tidak terhad;

  Terdapat alternatif dalam memperolehi dan

  menggunakan sumber-sumber tersebut;

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  7/38

  7

  Pengurusan kewangan adalah nadi

  bagi sesuatu organisasi;

  Sumber-sumber ekonomi tidak dapat

  digerakkan tanpa pengurusan kewangan

  yang teratur.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  8/38

  8

  UNDANGUNDANG & PERATURAN

  MENGENAI PENGURUSAN KEWANGANAWAM ( PERSEKUTUAN )

  Perlembagaan Persekutuan;

  Akta Acara Kewangan 1957;

  Arahan Perbendaharaan;

  Pekeliling Perbendaharaan;

  Surat Pekeliling Perbendaharaan; dan

  Akta Audit 1957.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  9/38

  9

  SIAPA BERTANGGUNGJAWAB

  MENGENAI PENGURUSAN KEWANGAN

  SEKTOR AWAM: Menteri Kewangan adalah bertanggungjawab

  secara keseluruhan ke atas Pengurusan

  Kewangan Kerajaan Persekutuan.

  Seksyen 6(1), Akta Acara Kewangan 1957

  (dipinda 1972) menyatakan :

  Pengurusan Kumpulan Wang Disatukan dankawalan dan arahan bagi semua perkara

  berhubung dengan hal ehwal Kewangan

  Persekutuan terletak hak pada Menteri.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  10/38

  10

  Mengikut Seksyen 15(A)1, Akta Acara Kewangan

  - Menteri Kewangan dibenarkan untuk menurunkan

  kuasanya kepada Pegawai Pengawal yang juga

  menjadi Ketua Pegawai Perakaunan bagi agensi-agensi di bawah kawalannya untuk melaksanakan

  tugas pengurusan kewangan di Agensi masing-

  masing.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  11/38

  11

  Pegawai Pengawal pula secara bertulis boleh

  melantik pegawai-pegawai di bawah

  jagaannya untuk melaksanakan tugas dan

  tanggungjawab tersebut.

  Namun, Pegawai Pengawal tidak boleh

  melepaskan diri dari tanggungjawab tersebut.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  12/38

  12

  Pegawai Pengawal Pegawai Perakaunan

  Pegawai Pengawal : Pegawai yang dilantik

  oleh Menteri Kewangan atau Menteri Besar di

  bawah Sek.15A(1) ATK 1957 yang

  bertanggungjawab dalam pengurusan wang

  awam dan juga sebagai Ketua Pegawai

  Perakaunan bagi agensi di bawah kawalannya.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  13/38

  13

  Pegawai Perakaunan : Pegawai yang ditugaskan

  berkenaan dengan apa-apa wang atau barang-barang

  awam.

  MengikutAkta Acara Kewangan 1957 :

  Pegawai Perakaunan termasuklah tiap-tiap

  pegawai awam yang dipertanggungjawabkan

  dengan tugas-tugas berikut :

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  14/38

  14

  a) Memungut, menerima atau mengakaunwang awam;

  b) Membayar atau membelanjakan wang

  awam; dan

  c) menerima, menyimpan atau melupus

  barang-barang awam.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  15/38

  15

  BIDANG-BIDANG UTAMA DALAM

  PENGURUSAN KEWANGAN

  1) Pengurusan Belanjawan;

  2) Pengurusan Hasil;

  3) Pengurusan Perolehan;

  4) Pengurusan Perbelanjaan;

  5) Pengurusan Perakaunan; dan

  6) Pengurusan Aset.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  16/38

  16

  (1) PENGURUSAN BELANJAWAN

  DEFINASI :

  Belanjawan merupakan satu

  pernyataan hasil dan perbelanjaan bagi

  masa hadapan yang digunakan sebagai

  alat perancangan sumber ekonomi bagi

  memenuhi keperluan negara/ rakyat

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  17/38

  17

  PENGURUSAN BELANJAWAN.

  Dua komponen belanjawan Universiti:

  - Hasil

  - Perbelanjaan

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  18/38

  18

  MODIFIED BUDGETING SYSTEM

  (MBS)

  Satu sistem yang menitikberatkan antara:

  INPUT OUTPUT IMPAK

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  19/38

  19

  PRINSIP PENTING MBS

  Let Managers Manage

  Kuasa membuat keputusan perlulah

  diberikan seberapa praktikal yang boleh

  kepada peringkat bawahan

  Kuasa membuat keputusan perlulah

  bersesuaian dengan peringkat

  akauntabiliti

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  20/38

  20

  MBS .

  Komponen dalam MBS

  - Dasar Sedia Ada

  - Dasar Baru

  - One -Off

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  21/38

  21

  Faedah-faedah pengurusan belanjawan berkesan :

  a) Membolehkan Jabatan merancang hasil dan

  perbelanjaan jangka pendek dan jangka

  panjang;

  b) Menentukan pengagihan sumber-sumber

  kewangan mengikut keutamaan; dan

  c) Sesuatu dasar yang dirancang akan dapat

  dicapai.

  PENGURUSAN BELANJAWAN

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  22/38

  22

  (2) PENGURUSAN HASIL

  DEFINISI :

  Hasil merupakan semua jenis pendapatan

  yang diterima oleh Universiti.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  23/38

  23

  Jenis-jenis Hasil- Yuran Pengajian

  - Pelbagai yuran lain

  - Sewa

  - Denda

  - Hasil Jualan

  - Keuntungan pelaburan

  - Dividen dll

  (2) PENGURUSAN HASIL

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  24/38

  24

  (3) PENGURUSAN PEROLEHAN

  DEFINISI :

  Satu proses untuk memperolehi input-input

  yang diperlukan oleh sesebuah organisasi

  dengan cekap pada kos yang paling

  menguntungkan dan memenuhi keperluan

  pelanggan. Terdapat 3 jenis, iaitu:

  a) Bekalan;

  b) Perkhidmatan; dan

  c) Kerja.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  25/38

  25

  (3) PENGURUSAN PEROLEHAN

  Terdapat beberapa kaedah perolehan,

  antaranya seperti berikut :

  a) Panjar Wang Runcit (< RM100);

  b) Pembelian Terus(RM50,000 RM500,000);

  d) Tender(>RM500,000);

  e) Rundingan Terus (Tiada had);f) Gotong royong (< RM100,000);

  g) Kontrak Pusat; dan

  h) Pembelian Darurat (Tiada had).

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  26/38

  26

  (4) PENGURUSAN PERBELANJAAN

  DEFINISI :

  Wang yang dibelanjakan selaras dengan

  semua undang-undang dan peraturan yang

  telah ditetapkan. Perbelanjaan terbahagi

  kepada 3, iaitu :

  a) Mengurus;

  b) Pembangunan; dan

  c) Amanah.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  27/38

  27

  DEFINISI :

  Urusan yang melibatkan pembayaran,

  penyelenggaraan akaun kerajaan dan

  penyediaan penyata kewangan kerajaan

  berlandaskan undang-undang/ peraturansemasa.

  (5) PENGURUSAN PERAKAUNAN

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  28/38

  28

  (5) PENGURUSAN PERAKAUNAN

  Rekod-rekod dan daftar yang perlu

  diselenggara dan dikemaskinikan ialah

  a) Buku Vot;

  b) Daftar Bil;

  c) Daftar Baucer;

  d) Daftar Bayaran; dan

  e) Daftar Cek Terbatal.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  29/38

  29

  PENYATA KEWANGAN TAHUNAN

  Penyata kewangan perlu disediakan

  berakhir 31 Disember dalam tahun

  berkenaan

  Hendaklah dikemukakan kepada Audit

  Negara pada tarikh yang telah ditetapkan

  Semua geran kerajaan, pendapatan

  Universiti dan lain-lain terimaan hendaklah

  dilaporkan dalam penyata tersebut

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  30/38

  30

  DEFINISI :Proses menjaga, mengawal,

  memelihara, mengendali dan

  menyelenggara harta berbentuk fizikal

  yang mempunyai nilai dan diperolehi

  sama ada untuk digunakan terus atau

  pada masa akan datang. Ia bermula

  sejak aset diperolehi sehingga ia

  dilupuskan atau dihapuskira.

  (6) PENGURUSAN ASET

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  31/38

  31

  PENGURUSAN ASET MELIPUTI :a) Perolehan

  b) Pendaftaran

  c) Pemeriksaan

  d) Penyelenggaraan

  e) Pelupusan

  f) Kehilangan dan hapuskira

  (6) PENGURUSAN ASET

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  32/38

  32

  PRINSIP PENGURUSAN KEWANGAN

  1) LEGALITI

  Bermaksud pengurusan kewangan

  mestilah mematuhi semua undang-undang dan peraturan

  yang digubal untuknya

  2) AKAUNTABILITI

  Bermaksud memikul amanah untuk

  menjalankan aktiviti yang ditentukan

  secara bertanggungjawab ke atas

  kejayaan ataupun kegagalannya

  Terbahagi kepada 2, iaitu :

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  33/38

  33

  iii.LEGALITI PERBELANJAAN

  WANG AWAM

  Tiada apa-apa

  perbelanjaan/pembayaran boleh

  dibuat daripada Kumpulan Wang

  Disatukan kecuali apabila peruntukan

  yang ditetapkan bagi sesuatu maksud

  perbelanjaan telah dibenarkan dari segi

  undang-undang.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  34/38

  34

  AKAUNTABILITI

  Akauntabiliti ialah obligasi seseorang untuk

  memberi jawapan dan penjelasan mengenai

  tindakan dan prestasinya kepada pihak yang

  berhak untuk mendapatkan jawapan dan

  penjelasan mengenai sesuatu yangdipertanggungjawabkan keatasnya

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  35/38

  35

  KAWALAN PENGURUSAN KEWANGAN

  SEKTOR AWAM

  i. KAWALAN PARLIMEN

  - Parlimen

  - J/kuasa Kira-Kira Awam (PAC)

  - Ketua Audit Negara

  ii. PERBENDAHARAANiii. KEMENTERIAN/JABATAN

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  36/38

  36

  ISU/MASALAH DALAM PENGURUSAN

  KEWANGAN SEKTOR AWAM

  PENYEDIAAN PERUNTUKAN BELANJAWANYANG MELEBIHI DARIPADA KEPERLUAN;

  PERUNTUKAN-PERUNTUKAN TAMBAHAN

  YANG TIDAK DIBELANJAKAN;

  PERBELANJAAN YANG MELEBIHI

  PERUNTUKAN;

  BUKU VOT TIDAK DISELENGGARAKAN

  DENGAN LENGKAP DAN KEMASKINI;

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  37/38

  37

  BAUCER BAYARAN TIDAK DISOKONG DENGAN

  LENGKAP DAN DISAHKAN DENGAN

  SEWAJARNYA;

  KELEMAHAN DALAM PENGURUSAN

  HARTA/STOR KERAJAAN;

  KELEMAHAN DALAM SISTEM KAWALANDALAMAN BAGI KUTIPAN HASIL

  KELEMAHAN DARI SEGI PERANCANGAN

  KELEMAHAN PENGURUSAN PEROLEHAN

  DAN KONTRAK DLL.

 • 7/27/2019 pengurusan kewangan umum

  38/38

  38

  SEKIAN

  TERIMA KASIH