productcatalogus caparol

of 128 /128
Productcatalogus Caparol Overzicht van producten en prijzen per 15 maart 2015

Author: dawcnl

Post on 21-Jul-2016

330 views

Category:

Documents


17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Productcatalogus CaparolOverzicht van producten en prijzen per 15 maart 2015

 • Productcatalogus Caparol

 • Verfvertrouwen

  Geachte Caparol-relatie,

  U hebt de nieuwe prijslijst van Caparol in handen. Wij hebben getracht een kernpakket samen te stellen voor de schilder waarin de meest gebruikte producten zijn opgenomen in een overzichtelijke structuur. Naast dit kernpakket bieden wij een zeer groot aantal mogelijkheden en honderden verschillende producten, die veelal naar aanleiding van een gericht advies worden toegepast.

  De producten van Caparol zijn van bijzonder hoge kwaliteit en zijn ontwikkeld op basis van de behoefte van de vakman. Met overtuiging kunnen wij u daarom veel plezier wensen tijdens de verwerking van onze producten.

  Prijzen zijn geldig vanaf 15 maart 2015. Leveringsvoorwaarden conform de uniforme verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) zoals gedeponeerd ter griffier van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze voorwaarden verstrekken wij standaard aan onze afnemers (verfgroothandel). De voorwaarden zijn echter voor iedere belanghebbende beschikbaar en schriftelijk of telefonisch aan te vragen. U vindt ze ook op de volgende pagina's.

  Raadpleeg voor volledige en actuele productinformatie altijd het technisch informatieblad op www.caparol.nl of informeer bij n van onze technisch adviseurs.

  VerkrijgbaarheidWij leveren onze producten uitsluitend via de groothandel. Wilt u weten waar onze producten verkrijgbaar zijn? U kunt eenvoudig en snel de voor u dichtstbijzijnde groothandel vinden via www.caparol.nl/shopfinder.

  Caparol is een merk van:

  DAW Coatings Nederland B.V.Postbus 11223860 BC NijkerkTel: 033-247 50 00Fax: 033-245 18 33E-mail: [email protected]: www.caparol.nl

 • Productcatalogus Caparol

  VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DAW COATINGS NEDERLAND B.V. NAAR MODEL VAN DE UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. Vijftiende uitgave

  Artikel 1. TOEPASSELIJKHEIDTenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (en, indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn. Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

  Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGENAlle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10 % toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10 % minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg., resp. 1 ltr. Verkoper is indien hij niet aan een ter zake uitgebrachte offerte is gehouden gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order. Voor alle bestellingen van materialen in een specifieke kleur of afmeting geldt een nadrukkelijke afname- en betalingsplicht vanaf het moment van bestellen.

  Artikel 3. LEVERINGVerkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

  Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERINGVertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  Artikel 5. OVERMACHTOnder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook geheel of gedeeltelijk hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

  Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLINGVerkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door koper.

  Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUDAlle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

  Artikel 8. EMBALLAGESlechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

 • Verfvertrouwen

  Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTENVerkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt. Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies.Voor zover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen.Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer. Kozper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de verkoper.

  Artikel 10. KLACHTEN1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.3. Klachten betreffende mancos, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper - met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.6. De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).7. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3 x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

  Artikel 11. BETALINGEN1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag nit tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 1 % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht. Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.5. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van . 11,50 Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5% van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van 11,50.8. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

  Artikel 12. GESCHILLENTenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper is gevestigd, voorzover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

 • www.caparol.nl

  Als je werkt met superieure verf, durf je zelfs de meest

  uitdagende schilderklus aan. Maar dat is niet de enige reden

  waarom steeds meer schilders, architecten, professionele

  opdrachtgevers en particulieren kiezen voor Caparol. Bij

  Caparol kun je k vertrouwen op betrokken mensen die

  altijd voor je klaar staan. Met praktische deskundigheid die

  zich al sinds 1895 ontwikkelt en nog iedere dag in beweging

  is. Daardoor weet je mr en komt je eigen vakmanschap

  volledig tot zijn recht. Caparol staat voor een combinatie van

  voortreffelijke verf en adviezen op maat. Voeg daar je eigen

  kennis, kunde en ervaring aan toe en je gaat vol verfvertrouwen

  aan de slag. En dan liggen uitzonderlijke resultaten binnen

  handbereik.

 • Binnenmuurverven 9

  Buitenmuurverven 27

  Grondverven en lakken 43

  Verfspuitsystemen 55

  Vloerafwerkingen 63

  Decoratieve technieken 73

  Wandbekleding 83

  Akoestiek 91

  Gevelisolatie 95

  Daken 99

  Reparatiemiddelen voor hout 103

  Reparatiemiddelen voor beton 107

  Diversen 111

  Verklaring van de symbolen 119

  Index productnamen 123

  Inhoud van deze catalogus

 • Vakmensen stellen stevige eisen aan een binnenmuurverf. De

  verf moet afdoende bescherming bieden en tegelijkertijd de

  uitstraling bieden die de gebruiker van de ruimte voor ogen

  heeft. Met het CapaTex-assortiment van Caparol hebt u die

  veelzijdigheid en kwaliteit altijd in huis. CapaTex Prestige

  geeft u gladde wanden een zeer fraaie matte uitstraling. Deze

  hoogwaardige binnenmuurverf laat geen aanzetten achter en

  is bijzonder geschikt om te verspuiten.

  Geschikt voor spuitapplicatie. Gemakkelijk en zonder aanzetten te verwerken. Milieusparend en reukarm. Bestand tegen met water te verdunnen, kleurloze

  desinfecterende middelen. Spat niet. Met ColorExpress op kleur te brengen.

  www.caparol.nl

  TivoliVredenburg in Utrecht (CapaTex Prestige)

 • Verfvertrouwen

  Toepassingsoverzicht binnenmuurverven 10 Eigenschappen binnenmuurverven 11

  Voorstrijkmiddelen Binnen transparant 12 Binnen gepigmenteerd 13

  Binnenmuurverven CapaTex: allrounders op het hoogste niveau 14 Premium muurverven mat 16Projectmuurverven 18Speciale producten 19

  Binnenmuurverven

 • Productcatalogus Caparol

  Binnenmuurverven

  10

  Normale belasting

  Spack ondergrond

  Vochtige ruimten

  Zwarebelasting

  Vervuilde ondergronden

  Monumentalegebouwen

  Zeer goed reinigbaar PremiumPremium ProjectProject Isolatieprobleem

  Toepassingsoverzicht binnenmuurverven

  Voo

  rbeh

  and

  elen

  Mat

  Zijd

  emat

  Zijd

  egla

  nsG

  lans

  CapaTex PrimerGepigmenteerd voorstrijkmiddel voor gladde, matig zuigende oppervlakken

  CapaTex FixTransparant voorstrijkmiddel voorsterk zuigende oppervlakken

  IsoGrund Ultra

  CapaTex Primer

  CapaTex FixIsoGrund Ultra CapaSil Primer

  Indeko-plus

  CapaTex Prestige

  CapaTex Mat

  CapaTrend

  PremiumClean

  PremiumColor

  CapaTex SpackCapaSilan Indeko-W

  Aqua-Inn No1.Spanningsarm!

  IsoDeck

  IsoDeck UltraSylitol Interior

  zeer waterdamp-open!

  CapaTex Semi-Mat

  CapaTex Satin

  CapaTex Gloss

 • Verfvertrouwen

  Binnenmuurverven

  11

  Product Glans Bindmiddel ColorExpress

  Dek

  king

  Nat

  te s

  lijta

  ge

  Op

  losm

  idd

  elvr

  ij

  Voo

  r na

  tte

  ruim

  ten

  Iso

  lere

  nd

  Eigenschappen binnenmuurverven

  CapaSil Primer

  Sylitol Interiorzeer

  waterdamp-open!

  Aqua-inn No.1 zeer mat dispersie 1 1 lichte kleuren

  CapaSilan zeer mat siliconenharsemulsie 1 1 lichte kleuren

  CapaTex Gloss glans kunstharslatex 2 1 lichte kleuren

  CapaTex Mat zeer mat kunstharslatex 2 2 lichte en donkere kleuren

  CapaTex Prestige mat kunstharslatex 2 1 lichte en donkere kleuren

  CapaTex Satin zijdeglans kunstharslatex 2 2 lichte en donkere kleuren

  CapaTex Semi-Mat zijdemat kunstharslatex 2 1 lichte en donkere kleuren

  CapaTex Spack zeer mat dispersie 2 2 lichte en donkere kleuren

  CapaTrend zeer mat dispersie 2 3 lichte en donkere kleuren

  Indeko-plus zeer mat dispersie 1 1 lichte en donkere kleuren

  Indeko-W zeer mat dispersie 2 2 wit

  IsoDeck zeer mat dispersie 1 2 off-white

  IsoDeck Ultra zeer mat dispersie 1 2 lichte kleuren

  PremiumClean mat dispersie 2 1 lichte kleuren

  PremiumColor mat dispersie 2 1 donkere kleuren

  Sylitol Interior zeer mat kaliwaterglas 2 3 lichte en donkere kleuren

 • Productcatalogus Caparol

  Binnenmuurverven

  12

  Voorstrijkmiddelen

  Binnen transparant

  Nivelleert de zuigkracht van ongelijkmatig of sterk zuigende oppervlakken en verstevigt licht zanderige pleisters en betonnen oppervlakken, binnen en buiten. Ook te gebruiken op gips- en gipskartonplaten binnen met als afwerking dispersie-, siliconenhars- en polymerisaat-harsverven en in ruimten met electrische installaties die niet tegen explosies zijn beveiligd en ontoereikend geventileerd zijn, of waar levensmiddelen worden geproduceerd of opgeslagen.Verbruik: ca. 150-200 ml/m2

  transparant 5 liter 12,67 / l 10 liter 11,65 / l

  Met water te verdunnen (1:5) geconcentreerd en transparant voorstrijkmiddel voor binnen en buiten. Bijzonder goed geschikt voor het nivelleren van vaste en poreuze ondergronden die sterk of ongelijkmatig zuigen.Verbruik: ca. 50-200 ml/m2

  transparant 1 liter 11,75 / ltransparant 5 liter 9,55 / l

  Capaplex is een met water te verdunnen, transparant dispersievoorstrijkmiddel voor het ni-velleren van sterke of ongelijkmatige zuiging van goed hechtende ondergronden. Bijzonder geschikt voor cellenbeton. Bij het aanbrengen van plastische afwerklagen wordt de open tijd door toevoeging van Capaplex aanmerkelijk verhoogd.Verbruik: ca. 50-200 ml/m2

  transparant 10 liter 16,19 / l

  OptiGrund E.L.F. (binnen en buiten)

  CapaTex Fix (binnen en buiten)

  Capaplex

 • Verfvertrouwen

  Binnenmuurverven

  13

  Voorstrijkmiddelen

  Binnen gepigmenteerd

  CapaTex Primer

  Gepigmenteerde hechtlaag op gladde, matig zuigende oppervlakken. Verbetert de hechting op o.a. pleisterwerk, gipskartonplaten, beton en oude intacte verflagen. Geeft een glad op-pervlak en is bijzonder geschikt als structuurloze grondlaag onder alle CapaTex muurverven.Verbruik: ca. 100-125 ml/m2

  wit 5 liter 9,65 / lwit 10 liter 8,55 / llichte kleuren 5 liter 12,35 / llichte kleuren 10 liter 11,25 / l

  Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel onder dispersie- en dispersiesilicaatverven. Bevordert de hechting op gladde, draagkrachtige ondergronden. Als stroeve voorstrijklaag onder alle soorten behang op gladde, zwak zuigende ondergronden.Verbruik: ca. 150-200 ml/m2

  wit 5 liter 13,37 / lwit 10 liter 12,31 / llichte kleuren 5 liter 16,16 / llichte kleuren 10 liter 15,14 / l

  CapaSil Primer

  FibroSil

  FibroSil is een scheurvullend materiaal en is geschikt voor het bewerken van pleistervlakken en oude, goed hechtende dispersieverflagen. Voor toepasing binnen kan FibroSil als fijne structuur-laag de basis zijn onder alle Caparol binnenmuurverven en Deco-Lasur matt of glnzend.Verbruik: ca. 600-800 g/m2

  wit 25 kg 6,29 / kglichte kleuren 25 kg 9,19 / kg

  IsoGrund Ultra

  Hechtingbevorderend voorstrijkmiddel voor het isoleren van nicotine- en (droge) watervlek-ken, van bestanddelen die verkleuren en aniline bevatten in de ondergrond. Ook toe te passen als isolerende grondlaag onder behang.Verbruik: ca. 90-110 ml/m2

  wit 5 liter 22,63 / lwit 10 liter 21,54 / l

 • Productcatalogus Caparol

  Binnenmuurverven

  14

  Binnenmuurverven

  CapaTex: allrounders op het hoogste niveau

  Voor een zijdematte en goed te reinigen afwerking op wanden in bijvoorbeeld scholen, kantoren, restaurants, ziekenhuizen, hotels, trappenhuizen etc. Uitermate geschikt als afwerking op Capaver Glasvezelweefsel en andere gestructureerde ondergronden. Verbruik: ca. 140 ml/m2

  wit 5 liter 12,95 / lwit 10 liter 11,85 / llichte kleuren 5 liter 15,65 / llichte kleuren 10 liter 14,55 / loverige kleuren 5 liter 18,35 / loverige kleuren 10 liter 17,25 / l

  CapaTex Semi-Mat

  Voor glanzende, zeer goed te reinigen afwerkingen op binnenmuren die zwaar worden belast of aan vervuiling onderhevig zijn. Verbruik: ca. 140 ml/m2

  wit 10 liter 12,46 / llichte kleuren 10 liter 14,50 / l

  Voor een zijdeglanzende, gladde, zeer goed te reinigen, schrobvaste en structuurbehou-dende afwerking op muren. Bijzonder geschikt voor oppervlakken, binnen, die zwaar wor-den belast, zoals: in scholen, kantoren, restaurants, ziekenhuizen, hotels, trappenhuizen. Verbruik: ca. 150 ml/m2

  wit 2 liter 14,47 / lwit 5 liter 13,34 / lwit 10 liter 12,18 / llichte kleuren 2 liter 16,59 / llichte kleuren 5 liter 15,44 / llichte kleuren 10 liter 14,30 / loverige kleuren 2 liter 19,74 / loverige kleuren 5 liter 18,62 / loverige kleuren 10 liter 17,47 / l

  CapaTex Gloss

  CapaTex Satin

  DAW Belgium bvba/sprlKoeltorenlaan 2 B - 3550 Heusden-ZolderTel: +32 (0)11 60 56 30 Fax: +32 (0)11 52 56 07E-mail: [email protected] Website: www.caparol.be

  DAW Coatings Nederland B.V.Postbus 1122 NL - 3860 BC NijkerkTel: +31 (0)33 - 247 50 00 Fax: +31 (0)33 - 245 18 33E-mail: [email protected] Website: www.caparol.nl

  Met CapaTex Prestige geeft u gladde wanden een zeer fraaie matte uitstraling. Deze hoogwaardige binnenmuur-verf laat geen aanzetten achter en is bijzonder geschikt om te verspuiten.

  CapaTex Mat is ideaal voor projecten waarbij kwaliteit hand in hand moet gaan met een scherpe calculatie en een uitstekende verwerking. CapaTex Mat is verrassend voordelig en past daardoor binnen ieder budget.

  CapaTex Spack is een matte binnenmuurverf die speciaal ontwikkeld is voor plafonds en wanden die zijn behandeld met spack. Garandeert een prettige verwerking met een lange open tijd.

  Sterk, mooi en veelzijdig met CapaTexKijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

  Sterk, mooi en veelzijdig met CapaTexBinnenmuurverven met optimale bescherming en een stijlvolle uitstraling

  Met CapaTex bent u compleet

  een evenwichtig assortiment voor alle omstandigheden traditionele topkwaliteit de uitstraling die u zoekt vrijwel geurloos en vriendelijk voor het milieu makkelijk schoon te maken

  Folder CapaTex 2014_525x210.indd 1

  2-10-2014 16:33:06

 • Verfvertrouwen

  Binnenmuurverven

  15

  Binnenmuurverven

  CapaTex: allrounders op het hoogste niveau

  CapaTex Prestige

  Binnenmuurverf voor gladde wanden en plafonds met een matte afwerking. Aanzetvrij te verwerken, spat niet. Bijzonder geschikt als matte afwerking waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de reinigbaarheid. Zeer goed te verspuiten.Verbruik: ca 140 ml/m2

  wit 2 liter 12,54 / lwit 5 liter 11,58 / lwit 10 liter 10,61 / llichte kleuren 2 liter 15,21 / llichte kleuren 5 liter 14,25 / llichte kleuren 10 liter 13,29 / loverige kleuren 2 liter 17,91 / l overige kleuren 5 liter 16,93 / loverige kleuren 10 liter 15,96 / l

  CapaTex Mat

  Multifunctionele muurverf voor binnen- en beschermd buitenschilderwerk. Ideaal voor projecten waarbij kwaliteit hand in hand moet gaan met een scherpe calculatie en een uitstekende verwerking en dekking. Verbruik: ca. 140 ml/m2

  wit 1 liter 11,19 / lwit 5 liter 9,89 / lwit 10 liter 8,79 / llichte kleuren 1 liter 13,54 / llichte kleuren 5 liter 12,24 / llichte kleuren 10 liter 11,14 / loverige kleuren 1 liter 16,24 / loverige kleuren 5 liter 14,94 / loverige kleuren 10 liter 13,84 / l

  CapaTex Spack

  Matte binnenmuurverf die speciaal ontwikkeld is voor plafonds en wanden die zijn behan-deld met spack. Garandeert een prettige verwerking met een lange open tijd.Verbruik: ca. 150 ml/m2

  wit 5 liter 10,89 / lwit 10 liter 9,77 / llichte kleuren 5 liter 13,65 / llichte kleuren 10 liter 12,53 / loverige kleuren 5 liter 16,40 / l

 • Productcatalogus Caparol

  Binnenmuurverven

  16

  Binnenmuurverven

  Premium muurverven mat

  Indeko-plus

  Voor hoogwaardig schilderwerk op alle binnenmuren en plafonds. Indeko-plus heeft een dubbele dekkracht (in de meeste gevallen is 1 laag voldoende), droogt snel en is neutraal van geur. Bijzonder geschikt voor objecten die snel geschilderd of gerenoveerd en weer in gebruik genomen of bewoond moeten worden.Verbruik: ca. 125 ml/m2

  wit 1 liter 16,10 / lwit 2 liter 15,03 / lwit 5 liter 13,95 / lwit 10 liter 12,85 / llichte kleuren 1 liter 18,12 / llichte kleuren 2 liter 17,04 / llichte kleuren 5 liter 15,95 / llichte kleuren 10 liter 14,87 / loverige kleuren 1 liter 21,14 / loverige kleuren 2 liter 20,07 / loverige kleuren 5 liter 18,98 / loverige kleuren 10 liter 17,89 / l

  Indeko-plus Premium

  Voor hoogwaardig schilderwerk op alle binnenmuren en plafonds. Indeko-plus Premium heeft een dubbele dekkracht (in de meeste gevallen is 1 laag voldoende), droogt snel en is neutraal van geur.Verbruik: ca. 125 ml/m2

  wit 10 liter 12,85 / lRAL 9010 10 liter 12,85 / l

 • Verfvertrouwen

  Binnenmuurverven

  17

  Binnenmuurverven

  Premium muurverven mat

  PremiumClean is uitermate geschikt op muren en plafonds die veelvuldig gereinigd moeten worden. Ondanks het matte oppervlak is de verflaag uitstekend te reinigen. Glimt niet op!Verbruik: ca. 125 ml/m2

  wit 2 liter 16,08 / lwit 10 liter 14,24 / llichte kleuren 2 liter 18,14 / llichte kleuren 10 liter 16,30 / l

  PremiumClean

  Voor schilderwerk in helder en intensieve kleuren op alle binnenmuren die zwaar worden belast. In donkere kleuren wordt het zgn. schrijfeffect tot een minimum beperkt.Verbruik: ca. 125 ml/m2

  overige kleuren 2 liter 20,39 / loverige kleuren 5 liter 19,15 / loverige kleuren 10 liter 16,66 / l

  PremiumColor

  CapaSilan

  CapaSilan bevat geen oplosmiddelen, is mat, schrobvast en bezit zeer speciale eigen-schappen. Door de zeer eenvoudige verwerking en de lange open tijd, is CapaSilan op oppervlakken met een ongunstige lichtinval (strijklicht) zonder aanzetten te verwerken. Ook geschikt als renovatiemuurverf op akoestische plafondplaten.Verbruik: ca. 140 ml/m2

  wit 5 liter 14,22 / l wit 10 liter 13,16 / llichte kleuren 5 liter 16,35 / llichte kleuren 10 liter 15,25 / l

 • Productcatalogus Caparol

  Binnenmuurverven

  18

  Binnenmuurverven

  Projectmuurverven

  CapaTrend

  Zeer goed dekkende matte muurverf voor muren en plafonds en alle andere oppervlakken, binnen. Uitstekend geschikt voor nieuw schilderwerk en voor te renoveren verflagen.Verbruik: ca. 140 ml/m2

  wit 2 liter 8,87 / lwit 5 liter 7,76 / lwit 10 liter 6,62 / llichte kleuren 2 liter 10,94 / llichte kleuren 5 liter 9,81 / llichte kleuren 10 liter 8,70 / loverige kleuren 2 liter 14,05 / loverige kleuren 5 liter 12,92 / loverige kleuren 10 liter 11,80 / lzwart 2 liter 13,02 / lzwart 10 liter 9,73 / l

  CapaDIN

  De veelzijdige matte muurverf op wanden en plafonds, binnen. Door zijn vlotte en gemak-kelijke verwerking is CapaDIN vooral geschikt voor grote oppervlakken.

  Ook beschikbaar als CapaDIN Airfix: als rol- en spuitkwaliteit met airless-spuitapparatuur ingestelt voor een rationele afwerking.Verbruik: ca. 150 ml/m2

  wit 12 liter 5,99 / l

  Zijdematte muurverf voor multifunctioneel binnen- en beschermd buitenschilderwerk op vrijwel alle soorten ondergronden. Rationeel toe te passen omdat in veel gevallen slechts n laag noodzakelijk is.Verbruik: ca. 150 ml/m2

  wit 2 liter 13,32 / lwit 5 liter 12,14 / lwit 10 liter 10,95 / llichte kleuren 2 liter 15,26 / llichte kleuren 5 liter 14,11 / llichte kleuren 10 liter 12,92 / loverige kleuren 2 liter 18,21 / loverige kleuren 5 liter 17,02 / loverige kleuren 10 liter 15,85 / l

  AmphiCryl

 • Verfvertrouwen

  Binnenmuurverven

  19

  Binnenmuurverven

  Speciale producten: silicaten / monumentenzorg

  Witte en matte binnenmuurverf op basis van silicaat voor hoogwaardig schilderwerk van wanden en plafonds in woningen, scholen, ziekenhuizen en monumentale gebouwen. Geschikt voor toepassing in ruimten met allergie-patinten. Natte slijtage klasse 3 (wasvast).Verbruik: ca. 140 ml/m2

  wit 5 liter 9,98 / lwit 10 liter 8,84 / llichte kleuren 5 liter 12,02 / llichte kleuren 10 liter 10,91 / loverige kleuren 5 liter 14,77 / l

  Sylitol Interior

  St. Jozefkerk te Waubach (Sylitol Interior)

  Histolith Emulsionsfarbe

  Histolith Emulsionsfarbe is een binnenmuurverf met casene-tempera-achtige eigen-schappen en is ontwikkeld voor wanden en plafonds en voor muurschilderingen in historische gebouwen. Histolith Emulsionsfarbe mag slechts op een droge ondergrond worden aangebracht.Verbruik: ca. 150 ml/m2

  wit 10 liter 17,28 / l

 • www.caparol.nl

  Voor de meeste mensen speelt het leven zich voornamelijk

  binnenshuis af. Alle reden om aandacht te hebben voor de

  kwaliteit van licht, lucht en kleur in het interieur. Caparol stelt

  u in staat om de kwaliteit van het binnenklimaat naar uw hand

  te zetten. We bieden u daarvoor diverse innovatieve verfsys-

  temen voor een verbetering van de algemene luchtkwaliteit en

  voor mensen met een verhoogde gevoeligheid.

 • Verfvertrouwen

  Binnenmuurverven

  21

  Binnenmuurverven

  Speciale producten - wellness

  Sensitiv

  Matte binnenmuurverf op basis van dispersie. Bijzonder geschikt in gevoelige ruimten en voor mensen met een overgevoelige allergische reactie. De samenstelling van het product is gecontroleerd door de Duitse vereniging van allergiepatinten. Caparol Sensitiv is geschikt voor toepassing in nieuwbouw en renovatie op alle in woningen en bedrijfsgebouwen voor-komende binnenmuren en plafonds.Verbruik: ca. 140 ml/m2

  wit 5 liter 12,74 / lwit 10 liter 11,96 / l

  CapaSan

  CapaSan is een matte binnenmuurverf met speciale eigenschappen. Door de fotokatalyti-sche werking worden organische vervuiling en bacterin op de verflaag vernietigd. Tevens zorgt de CapaSanverflaag voor reductie van onder andere tabaks- en kooklucht. CapaSan laat zich makkelijk verwerken en in combinatie met ElectroShield wordt een bijdrage gele-verd aan een gezond leefklimaat, binnen.Verbruik: ca. 140 ml/m2

  wit 5 liter 10,81 / lwit 10 liter 9,29 / llichte kleuren 5 liter 12,88 / llichte kleuren 10 liter 11,37 / l

  ElectroShield

  Zwarte, elektrogeleidende, speciale verf ter vermindering over een groot oppervlak van:- wisselstroom (lage frequentie) in kabels, installaties, apparaten etc.- elektromagnetische velden (hoge frequentie) van zenders, radar, mobiele telefoons etc.Toe te passen in gevoelige ruimten zoals: slaap-, woon-, kinder- en hotelkamers, kantoren,ziekenhuizen, scholen en werkruimten etc.Verbruik: ca. 2x 160 ml/m2

  zwart 5 liter 39,39 / lzwart 10 liter 37,87 / l

 • Productcatalogus Caparol

  Binnenmuurverven

  22

  Binnenmuurverven

  Speciale producten - isolerend

  Aqua-inn No.1

  IsoDeck

  IsoDeck Ultra

  Met water te verdunnen, snel drogende en goed dekkende binnenmuurverf voor matte op-pervlakken. Bijzonder goed geschikt als isolatiemuurverf in ruimten die snel weer in gebruik genomen moeten worden. Natte slijtage klasse 1 (schrobvast).Verbruik: ca. 150 ml/m2

  wit 2 liter 22,91 / lwit 5 liter 21,83 / lwit 10 liter 20,77 / lwit 15 liter 20,42 / llichte kleuren 2 liter 24,93 / llichte kleuren 5 liter 23,85 / llichte kleuren 10 liter 22,77 / llichte kleuren 15 liter 22,41 / l

  Met water te verdunnen, snel drogende en goed dekkende binnenmuurverf voor matte op-pervlakken. Bijzonder goed geschikt als isolatiemuurverf in ruimten die snel weer in gebruik genomen moeten worden. Natte slijtage klasse 2 (schrobvast).Verbruik: ca. 125 ml/m2

  off-white 10 liter 16,50 / l

  Voor licht tot matig isolerend en goed dekkend schilderwerk op muren en plafonds, binnen. Isoleert lichte nicotineaanslag. In combinatie met IsoGrund Ultra isoleert IsoDeck Ultra vrij-wel alle in water oplosbare bestanddelen zoals: opgedroogde watervlekken, roet-, olie- en vetvlekken. Natte slijtage klasse 2 (schrobvast).Verbruik: ca. 150 ml/m2

  wit 10 liter 15,00 / llichte kleuren 10 liter 16,92 / l

 • Verfvertrouwen

  Binnenmuurverven

  23

  Binnenmuurverven

  Speciale producten - isolerend

  Dupa-inn No.1

  Dupa-inn Verflssiger

  Water- en aromatenvrije, sneldrogende binnenmuurverf. Bijzonder geschikt als renovatieverf voor ruimten die snel weer in gebruik genomen moeten worden. Omdat Dupa-inn geen wa-ter bevat is zij geschikt als afwerking op oppervlakken met nicotineaanslag en opgedroogde watervlekken. Natte slijtage klasse 2 (schrobvast).Verbruik: ca. 200 ml/m2

  Dupa-inn bevat oplosmiddelen. Vanwege de geurbelasting niet toepassen in openbare ruimten, woningen, etc. Neem ARBO-wetgeving in acht.

  wit 5 liter 23,50 / lwit 12 liter 21,79 / l

  Verdunningsmiddel voor Dupa-inn No.1.

  Dupa-inn Verflssiger bevat oplosmiddelen. Vanwege de geurbelasting niet toepassen in openbare ruimten, woningen, etc. Neem ARBO-wetgeving in acht.

  1 liter 18,07 / l 5 liter 12,86 / l

 • Productcatalogus Caparol

  Binnenmuurverven

  24

  Binnenmuurverven

  Speciale producten - voor natte ruimten

  Indeko-W

  Hoogwaardige, schrobvaste muurverf voor muren en plafonds; toe te passen als speciale muurverf in vochtige ruimten zoals: brouwerijen, melkfabrieken, slachterijen, conservenfa-brieken; en ter bevordering van de hygine in badkamers en keukens.Verbruik: ca. 150 ml/m2

  wit 2 liter 25,13 / lwit 10 liter 24,17 / l

  Fungitex-W

  Fungitex-W is een speciale, schrobvaste schimmelbestendige latexmuurverf. Fungitex-W is zeer goed te reinigen en daardoor geschikt op muren die schoongemaakt worden, ook als er desinfecteermiddelen worden gebruikt. Verbruik: ca. 140 ml/m2

  wit 10 liter 25,53 / l

 • Verfvertrouwen

  Binnenmuurverven

  25

  Binnenmuurverven

  Speciale producten - overig

  Capaplast Seidenglnzend geeft een dikke structuurlaag die zeer goed te reinigen is en nagenoeg ongevoelig is voor vuil. Hierdoor bijzonder geschikt voor trappenhuizen, gangen, kantoren, kinderspeelplaatsen, scholen, ziekenhuizen en dergelijke.Verbruik: ca. 800-1000 g/m2

  wit 22 kg 15,95 / kgkleur af fabriek 22 kg 19,18 / kg

  Capaplast Seidenglnzend

 • www.caparol.nl

  Amphibolin is een veelzijdig toe te passen buitenmuurverf,

  oplosmiddelvrij en met een minimale emissie. Hecht bui-

  tengewoon goed op bijna iedere ondergrond. Amphibolin is

  weerbestendig en met een hoge beschermende werking te-

  gen agressieve luchtverontreiniging.

  Toe te passen op minerale pleisterlagen, beton, kalkzand-

  steen, metselwerk van baksteen, vezelcementplaten, draag-

  krachtige oude afwerklagen, verzinkte oppervlakken, hard-

  PVC, nietmaatvast hout.

  waterverdunbaar

  milieusparend en reukarm

  weervast, regendicht en waterwerend

  zeer goed hechtend

  vergeelt niet

  met fotokatalytisch werkende pigmenten

  zeer goed reflectievermogen

  Kunstproject Van Brienenoordbrug (Amphibolin)

 • Verfvertrouwen

  Toepassingsoverzicht buitenmuurverven 28 Eigenschappen buitenmuurverven 29

  Voorstrijkmiddelen Buiten transparant 30 Buiten gepigmenteerd 31Silicaat 32

  Buitenmuurverven Mat 33Zijdemat en zijdeglans 36Scheuroverbruggend 37 Silicaatverven 39Steenachtig transparant 40Cellenbeton 41

  Buitenmuurverven

 • Productcatalogus Caparol

  Buitenmuurverven

  28

  Toepassingsoverzicht buitenmuurverven

  Beton en/of grindbeton PleisterwerkMetselwerkProbleem-

  ondergronden

  Dekkend Dekkend Niet gesoleerd Gesoleerd

  Voo

  rstr

  ijkm

  idd

  elA

  fwer

  klaa

  g

  Zijde

  glan

  sZij

  dem

  atM

  atS

  cheu

  rove

  rbru

  ggen

  d

  CapaGrund

  OptiGrund E.L.F.Dupa-Haftgrund

  Dupa-HaftgrundAmphiSilan Primer AmphiSilan Primer AmphiSilan Primer

  Amphibolin Semi-Gloss Amphibolin Semi-Gloss Amphibolin Semi-Gloss

  Amphibolin Amphibolin Amphibolin

  Muresko SilaCryl * Muresko SilaCryl * Muresko SilaCryl *

  Duparol Duparol Duparol Duparol

  AmphiSilan * AmphiSilan * AmphiSilan *

  ThermoSan * ThermoSan * ThermoSan *

  Cap-elast Phase 2 PermaSilan PermaSilan PermaSilan

  Disbocret 518

  * Ook leverbaar in Nespri-TEC kwaliteit.

 • Verfvertrouwen

  Buitenmuurverven

  29

  Eigenschappen buitenmuurverven

  Product Glans Bindmiddel ColorExpress

  Reg

  end

  icht

  Wat

  erd

  amp

  -d

  oo

  rlat

  end

  CO

  2 re

  mm

  end

  Vulle

  nd

  verm

  og

  en

  Sce

  uro

  ver-

  bru

  gg

  end

  Verklaring van de tekens: +++ extreem goed | ++ zeer goed | + goed | +(-) redelijk | - niet geschikt

  Amphibolin zijdemat acrylaathars +++ + +++ + - lichte en donkere kleuren

  Amphibolin Semi-Gloss zijdemat acrylaathars +++ + +++ + - lichte kleuren

  AmphiSilan mat siliconenhars +++ +++ - + - lichte en donkere kleuren

  Cap-elast Phase 2 zijdemat dispersie elastisch +++ ++ +++ ++ +++ lichte en donkere kleuren

  Disbocret 518 Flex-Finish zijdemat styreenacrylaatdispersie +++ ++ +++ ++ +++ lichte kleuren

  Duparol mat polymerisaathars ++ ++ +++ + - lichte en donkere kleuren

  Muresko SilaCryl mat siliconenhars/acrylaatdisp +++ +++ +(-) ++ +(-) lichte en donkere kleuren

  PermaSilan mat siliconenhars/kunstst.disp. +++ ++ ++ + ++ lichte en donkere kleuren

  ThermoSan mat siliconenhars +++ +++ - ++ - lichte en donkere kleuren

 • Productcatalogus Caparol

  Buitenmuurverven

  30

  Voorstrijkmiddelen

  Buiten transparant

  AmphiSilan Tiefgrund LF is een verstevigend en egaliserend voorstrijkmiddel voor grofporeus, zuigend en licht zanderig pleisterwerk, kalkzandstenen metselwerk en onder ThermoSan.Verbruik: ca. 150-250 ml/m2

  transparant 10 en 120 liter 16,36 / l

  AmphiSilan Tiefgrund LF

  Hoogwaardig, transparant voorstrijkmiddel voor toepassing buiten. Dupa-grund is bijzon-der geschikt als voorbehandeling op kritische minerale ondergronden, als versteviging van zanderig en poreus pleisterwerk en beton, als voorstrijkmiddel op Disbocret-mortels en andere minerale reparaties en mechanisch verwijderde verflagen.Verbruik: ca. 150-300 ml/m2

  transparant 5 liter 19,13 / l 10 liter 16,52 / l

  Dupa-grund

 • Verfvertrouwen

  Buitenmuurverven

  31

  Voorstrijkmiddelen

  Buiten gepigmenteerd

  Een met water te verdunnen, gepigmenteerd, speciaal voorstrijkmiddel. Verbetert de hech-ting op gladde ondergronden en verweerde, draagkrachtige kunstharssierpleisters onder AmphiSilan-, ThermoSan- en AmphiSilan Nespri-TEC verflagen. Nevelvrij te verspuiten.Verbruik: ca. 150-250 ml/m2

  wit 10 liter 16,41 / llichte kleuren 10 liter 17,57 / lwit 25 en 120 liter 16,11 / llichte kleuren 25 en 120 liter 17,26 / l

  AmphiSilan Primer

  Wit gepigmenteerd, hoog waterdampdoorlatend voorstrijkmiddel voor dekkende grondla-gen op minerale oppervlakken, binnen en buiten. Ook toe te passen als voorstrijkmiddel op oude kunstharspleisterlagen en isolatiesystemen.Verbruik: ca. 150-200 ml/m2

  wit 2 liter 14,10 / lwit 5 liter 13,05 / lwit 10 liter 12,00 / llichte kleuren 2 liter 16,80 / llichte kleuren 5 liter 15,75 / llichte kleuren 10 liter 14,70 / l

  Geschikt voor licht poederende, oude verflagen en als hechtbrug op zwak zuigende, gladdeoppervlakken. Als voorstrijkmiddel onder Duparol-verf in kleur.Verbruik: ca. 180-220 ml/m2

  transparant 10 liter 21,41 / l

  CapaGrund Universal (binnen en buiten)

  Dupa-Haftgrund

  Putzgrund 610

  Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel op minerale ondergronden voor toepassing binnen en buiten. Hechtingbevorderend onder sierpeisters. Bij toepassing buiten wordt een waterwe-rende laag aangebracht. Toe te passen in de diverse Capatect isolatiesystemen.Verbruik: ca. 250-350 g/m2

  wit 25 kg 6,77 / kglichte kleuren 25 kg 8,84 / kgkleur af fabriek 25 kg 9,39 / kg

 • Productcatalogus Caparol

  Buitenmuurverven

  32

  Voorstrijkmiddelen

  Silicaat

  Parkeergarage Godebald te Utrecht (CapaGrund Universal)

  Sylitol-NQG Konzentrat

  Sylitol-NQG Konzentrat wordt toegepast als verdunningsmiddel voor Sylitol-NQG en als voorstrijkmiddel om de ondergrond te verstevigen en de zuiging te egaliseren onder Sylitol-NQG. Niet geschikt voor toepassing in andere dispersie-silicaat verven en zuivere silicaatverven.Verbruik: ca. 100-200 ml/m2

  Transparant 10 liter 11,60 / l

 • Verfvertrouwen

  Buitenmuurverven

  33

  Buitenmuurverven

  Mat

  AmphiSilan

  Door de Nano-kwartsdeeltjes wordt bij AmphiSilan een hard, mineraal en driedimensionaalkwartsnetwerk gevormd waardoor gevels langer schoon blijven.

  Door de speciaal ontwikkelde siliconenhars-bindmiddelcombinatie ontstaat een regen-dichte, waterdampdoorlatende verflaag op pleisterlagen en minerale oppervlakken. Ook geschikt als renovatielaag op goed hechtende silicaat- en matte dispersieverflagen, kunst-harspleisters en gevelisolatiesystemen.

  In AmphiSilan verenigen zich de voordelen van dispersieverven en silicaatverven. Dezeeigenschappen maken AmphiSilan ook geschikt voor toepassing op monumentale objecten en op kalkrijke pleisterlagen.Verbruik: ca. 150-200 ml/m2

  wit 2 liter 25,02 / lwit 5 liter 23,92 / lwit 10 liter 22,83 / llichte kleuren 2 liter 27,08 / llichte kleuren 5 liter 25,97 / llichte kleuren 10 liter 24,86 / loverige kleuren 2 liter 30,15 / loverige kleuren 5 liter 29,04 / loverige kleuren 10 liter 27,93 / l

  TECHNOLOGY

  ThermoSan

  ThermoSan met nano-kwartsdeeltjes is speciaal ontwikkeld om buitengevelisolatiesystemen die intact zijn te schilderen. Door de nano-kwartsdeeltjes wordt een hard, mineraal en drie-dimensionaal kwartsnetwerk gevormd die vervuiling tegengaat. De verflaag is ongevoelig voor micro-organismen: gevels blijven daardoor langer schoon. Verbruik: ca. 200 ml/m2

  wit 5 liter 24,05 / lwit 10 liter 22,94 / llichte kleuren 5 liter 26,08 / llichte kleuren 10 liter 24,98 / loverige kleuren 5 liter 29,20 / l overige kleuren 10 liter 28,10 / l

  TECHNOLOGY

 • Productcatalogus Caparol

  Buitenmuurverven

  34

  Buitenmuurverven

  Mat

  Muresko SilaCryl

  Voor hoogwaardig schilderwerk van gevels, zowel op gladde als gestructureerde oppervlak-ken. Door gebruik van Silacryl wordt een optimale bescherming tegen vocht, een hogewaterdampdoorlaatbaarheid en een goede openheid voor CO2

  verkregen.Verbruik: ca. 200 ml/m2

  wit 2 liter 19,99 / lwit 5 liter 18,88 / lwit 10 liter 17,76 / llichte kleuren 2 liter 21,90 / llichte kleuren 5 liter 20,79 / llichte kleuren 10 liter 19,69 / loverige kleuren 2 liter 24,78 / loverige kleuren 5 liter 23,66 / loverige kleuren 10 liter 22,55 / l

  Trocknungsbeschleuniger (drogingsversneller)

  Stelt u in staat om CapaGrund en Muresko-SilaCryl zonder hoge kosten te gebruiken als winterkwaliteit-producten en schilderwerk uit te voeren bij lagere temperaturen. Door deze drogingversneller zijn beide producten binnen n uur na het aanbrengen regenvast.

  750 ml 25,22 / l

  Amphisilan-Compact

  Een met water te verdunnen, vullende tussen- en afwerklaag op basis van siliconenhars. Voor egaliserende verflagen, het optisch egaliseren van onregelmatige minerale pleisterlagen of het bijwerken van reparatieplekken voordat deze worden geschilderd met AmphiSilan.Verbruik: ca. 350-400 ml/m2

  wit 2 liter 26,46 / lwit 5 liter 25,35 / l wit 10 liter 24,24 / lwit 15 liter 23,88 / l

 • Verfvertrouwen

  Buitenmuurverven

  35

  Buitenmuurverven

  Mat

  Biedt bescherming tegen het indringen van schadelijke stoffen en water in nieuw, oud, gerenoveerd of geschilderd beton. Toe te passen op glad, ruw of gestructureerd beton.Verbruik: ca. 200 ml/laag

  wit 15 liter 14,74 / llichte kleuren 12 liter 17,18 / loverige kleuren 12 liter 20,33 / lkleur af fabriek 12 liter 17,48 / l

  Disbocret 515 Betonfarbe

  Stadsschouwburg 'De Harmonie' te Leeuwarden (Muresko SilaCryl)

  Duparol

  Voor weervaste lagen, buiten, speciaal op beton en vezelcementplaten, met een bescher-mende werking tegen agressieve luchtverontreinigingen. Ongevoelig voor vorst.Verbruik: ca. 200 ml/m2

  wit 12 liter 25,87 / llichte kleuren 12 liter 36,76 / ldonkere kleuren 12 liter 36,76 / l

 • Productcatalogus Caparol

  Buitenmuurverven

  36

  Buitenmuurverven

  Zijdemat en zijdeglans

  Amphibolin

  Veelzijdig toe te passen zijdematte buitenmuurverf, oplosmiddelvrij en met een minimale emissie.Hecht buitengewoon goed op bijna iedere ondergrond. Weerbestendige muurverf voor gladde en fijn gestructureerde oppervlakken met een hoge beschermende werking tegen agressieve luchtverontreiniging.Amphibolin heeft een zeer goed reflectievermogen waardoor in een minder goed verlichte ruimte de lichtopbrengst 20% hoger ligt dan bij een vergelijkbaar product. Verbruik: ca. 120 ml/m2

  wit 1 liter 23,73 / l wit 2 liter 22,61 / lwit 5 liter 21,46 / lwit 10 liter 20,31 / llichte kleuren 1 liter 25,88 / l lichte kleuren 2 liter 24,74 / llichte kleuren 5 liter 23,58 / llichte kleuren 10 liter 22,43 / loverige kleuren 1 liter 29,05 / l overige kleuren 2 liter 27,93 / loverige kleuren 5 liter 26,76 / loverige kleuren 10 liter 25,63 / l

  Amphibolin Semi-Gloss

  zijdeglanzende buitenmuurverf voor oppervlakken die door vuil worden belast. Verflaag is zeer goed te reinigen. Hecht buitengewoon goed op bijna iedere ondergrond. Weerbesten-dige muurverf voor gladde en fijn gestructureerde oppervlakken met een hoge bescher-mende werking tegen agressieve luchtverontreiniging.Verbruik: ca. 120 ml/m2

  wit 10 liter 20,31 / llichte kleuren 10 liter 22,42 / l

  DAW Belgium bvba/sprlKoeltorenlaan 2 B - 3550 Heusden-ZolderTel: +32 (0)11 60 56 30 Fax: +32 (0)11 52 56 07E-mail: [email protected] Website: www.caparol.be

  DAW Coatings Nederland B.V.Postbus 1122 NL - 3860 BC NijkerkTel: +31 (0)33 - 247 50 00 Fax: +31 (0)33 - 245 18 33E-mail: [email protected] Website: www.caparol.nl

  AmphibolinKijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

  Met Amphibolin kunt u voor alle ondergronden, binnen en buiten, op een topkwaliteit vertrouwen.

  Hoog rendement Maximale kleurstabiliteit Super hechtkracht Hoge lichtindex Uitstekende verwerking

  En voor alles!

  AmphibolinDe muurverf die zich overal thuis voelt.

  FolderAmhibolin_2013_525x210.indd1

  22-3-201316:14:12

 • Verfvertrouwen

  Buitenmuurverven

  37

  Buitenmuurverven

  Scheuroverbruggend

  Cap-elast Phase 2

  Plasto-elastische, zijdematte eindafwerking. Los van het Cap-elast-systeem te gebruikenals buitenmuurverf met superieure eigenschappen.Verbruik: ca. 250 ml/m2

  wit 2 liter 24,85 / lwit 5 liter 23,73 / lwit 10 liter 22,62 / llichte kleuren 2 liter 26,89 / llichte kleuren 5 liter 25,78 / llichte kleuren 10 liter 24,67 / loverige kleuren 2 liter 29,97 / loverige kleuren 5 liter 28,85 / loverige kleuren 10 liter 27,74 / l

  Cap-elast Phase 1

  Met vezels versterkte, plastoelastische buitenmuurverf. Tussenlaag en inbeddingsmassavoor Cap-elast-weefsels.Verbruik: ca. 400 ml/m2

  wit 12 liter 28,54 / llichte kleuren 12 liter 31,37 / l

  Cap-elast Riss-Spachtel

  Elastisch, gebruiksklaar reparatiemiddel voor het vullen van bouwtechnische scheuren in pleister- en metselwerk. Verbruik: per toepassing vaststellen

  wit 1 kg 21,36 / kg

 • Productcatalogus Caparol

  Buitenmuurverven

  38

  Buitenmuurverven

  Scheuroverbruggend

  38

  PermaSilan

  Scheuroverbruggende buitenmuurverf met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid voor gescheurd pleisterwerk, buiten. Verbruik: ca. 200 ml/m2

  wit 10 liter 21,57 / llichte kleuren 10 liter 23,43 / loverige kleuren 10 liter 26,23 / l

  Koud-elastische, scheuroverbruggende coating voor betonnen oppervlakken tegen het in-dringen van schadelijke stoffen en water. Overbrugt oppervlakkige haar- en krimpscheuren.Verbruik: ca. 200-250 ml/m2

  wit 15 liter 16,88 / llichte kleuren 12 liter 20,56 / l

  Disbocret 518 Flex-Finish

  FibroSil

  FibroSil is een scheurvullend materiaal en is geschikt voor het bewerken van pleistervlakken en oude, goed hechtende dispersieverflagen. Verbruik: ca. 600-800 g/m2

  wit 25 kg 6,29 / kglichte kleuren 25 kg 9,19 / kg

 • Verfvertrouwen

  Buitenmuurverven

  39

  Sylitol-NQG Konzentrat

  Sylitol-NQG Konzentrat wordt toegepast als verdunningsmiddel voor Sylitol-NQG en alsvoorstrijkmiddel om de ondergrond te verstevigen en de zuiging te egaliseren onder Sylitol-NQG. Niet geschikt voor toepassing in andere dispersie-silicaat verven en zuivere silicaatverven.Verbruik: ca. 100-200 ml/m2

  transparant 10 liter 11,60 / l

  Buitenmuurverven

  Silicaatverven

  Sylitol-Finish 130

  Matte, silicaatgebonden muurverf als afwerkingslaag in Caparol silicaatverfsystemen.Verbruik: ca. 150-200 ml/m2

  wit 5 liter 16,05 / lwit 10 liter 14,96 / llichte kleuren 5 liter 18,13 / llichte kleuren 10 liter 17,01 / loverige kleuren 5 liter 21,21 / loverige kleuren 10 liter 20,07 / l

  Sylitol-NQG

  Sylitol-NQG is een dispersie-silcaatverf conform DIN 18 363, 2.4.1 met een uitstekende hechting op minerale oppervlakken, matte dispersie- en siliconenharsverflagen en sierpleis-ter en Capatect gevelisolatiesystemen.Verbruik: ca. 125-150 ml/m2

  wit 10 liter 17,14 / llichte kleuren 10 liter 19,20 / loverige kleuren 10 liter 22,31 / l

  TECHNOLOGY

  TopLasur NQG

  TopLasur NQG is een laserende muurverf voor toepassing binnen en buiten op draagkrachti-ge en gestructureerde verflagen en (sier)pleisters. Binnen toe te passen op MultiStruktur Style. Verbruik: ca. 100-150 ml/m2

  transparant 10 liter 22,99 / l

  TECHNOLOGY

 • Productcatalogus Caparol

  Buitenmuurverven

  40

  Buitenmuurverven

  Steenachtig transparant

  Transparante en semi-transparante afwerkingen ter bescherming van beton enuitgewassen grindbeton tegen schadelijke stoffen en water. Voorkomt mos- en algenaangroei. Verbruik: ca. 90-220 ml/m2

  transparant 12 liter 23,51 / l

  Disbocret 535 BetonLasur

 • Verfvertrouwen

  Buitenmuurverven

  41

  Buitenmuurverven

  Cellenbeton

  Disbofein 330 Rollschicht

  Disbofein 333 Feinschicht

  Disbofein 329 Grundschicht

  Hooggevulde kwartsverf op basis van acrylaat voor cellenbetonplaten. Disbofein 330 Roll-schicht voldoet aan de eisen die fabrikanten van cellenbeton stellen. Lage capilaire wateropname, enigszins elastisch en een hoge bestendigheid tegen UV-stralen en luchtverontreiniging.Verbruik: ca. 1 kg/m2

  wit 25 kg 5,59 / llichte kleuren 25 kg 6,01 / l

  Kwartsverf met een fijne korrel op basis van acrylaat voor cellenbetonplaten.Verbruik: ca. 900 g/m2

  wit 25 kg Prijs op aanvraag.kleur af fabriek 25 kg Prijs op aanvraag.

  Grondlaag op nieuwe, onbehandelde cellenbetonplaten onder Disbofein 330 Rollschicht en Disbofein 333 Feinschicht.Verbruik: vanaf 900 g/m2

  wit 25 kg Prijs op aanvraag.

 • www.caparol.nl

  Vakmensen zijn kieskeurig als het gaat om watergedragen

  lakken. Terecht, want voor de schilder draait het vr alles

  om een probleemloze verwerking en een eersteklas resultaat.

  Capacryl neemt alle twijfels over watergedragen lakproducten

  weg. Wat de omvang en de omstandigheden ook zijn, met

  Capacryl bent u verzekerd van topkwaliteit. U levert een afdo-

  ende bescherming voor deuren, kozijnen en ander houtwerk,

  terwijl u tegelijkertijd het milieu ontziet.

  Een laksysteem van het hoogste kwaliteitsniveau begint met

  een betrouwbare basis. De watergedragen primers van Ca-

  pacryl, Aqua PU Primer en Aqua UniPrimer bieden al 30 jaar

  lang constante kwaliteit, het best denkbare verwerkingsge-

  mak n een buitengewone hechting. Met de lakken van Cap-

  acryl zet u de kroon op het werk. De kwaliteit die aansluit bij

  uw vakmanschap vindt u in Aqua PU Satin en Aqua PU Gloss.

 • Verfvertrouwen

  Toepassingsoverzicht grondverven en lakken 44

  Grondverven Oplosmiddelhoudend 45 Waterverdunbaar 46

  Lakken Oplosmiddelhoudend 47Waterverdunbaar 50

  Beitsen Oplosmiddelhoudend 52 Waterverdunbaar 53

  Grondverven en lakken

 • Productcatalogus Caparol

  Grondverven en lakken

  44

  Productcatalogus Caparol

  Toepassingsoverzicht grondverven en lakken

  Oplosmiddelhoudend Waterverdunbaar

  Hout HoutMetaal/kunststof Metaal/kunststof

  Pri

  mer

  sLa

  kken

  Bei

  tsen

  Zijde

  glan

  sM

  atZij

  dem

  atZij

  degl

  ans

  Gla

  nsH

  oogg

  lans

  TriMaXX Primer

  TriMaXX SpeedPrimer

  TriMaXX SpeedPrimer

  Capalac AllGrund

  TriMaXX FerroCoat

  Aqua PU Primer

  Aqua Holz-IsoGrund

  Aqua UniPrimer

  Aqua MultiPrimer Aqua UniPrimer

  TriMaXX Gloss

  TriMaXX GlossTriMaXX All Weather

  TriSystem Gloss Aqua PU Alkyd Gloss Aqua PU Alkyd Gloss

  Aqua PU Gloss Aqua PU Gloss

  Aqua PU Satin Aqua PU Satin

  TriMaXX FerroCoat

  TriMaXX Satin TriMaXX SatinTriSystem Satin

  Aqua PU Mat* Aqua PU Mat*

  Capadur DecorLasurCapadur F7-LangzeitLasur

  * niet geschikt voor buiten

 • Verfvertrouwen

  Grondverven en lakken

  45

  Grondverven

  Oplosmiddelhoudend

  Capalac Allgrund

  Goed hechtende, sneldrogende hechtprimer met roestwerende eigenschappen voor grond-lagen op ijzer, staal, aluminium, zink, hard-PVC en houten ondergronden.Verbruik: ca. 120 ml/m2

  wit 2 liter 27,61 / l

  TriMaXX SpeedPrimer

  Goed hechtende, zeer sneldrogende en roestwerende grondverf voor ijzer, staal, aluminium (niet geloxeerd), koper, zink, hard-pvc en alle houten oppervlakken buiten. Verwerkbaar tot 0 C.Verbruik: vanaf 100 ml/m2

  wit en lichte kleuren 1 liter 29,19 / lwit en lichte kleuren 2 liter 26,59 / loverige kleuren 1 liter 33,92 / loverige kleuren 2 liter 31,31 / l

  TriMaXX Primer

  Gemakkelijk te verwerken en isolerende grondverf op houten oppervlakken buiten. Over te schilderen met zowel waterverdunbare als oplosmiddelhoudende lakken. Verbruik: vanaf 100 ml/m2

  wit en lichte kleuren 500 ml 33,60 / lwit en lichte kleuren 1 liter 30,78 / lwit en lichte kleuren 2 liter 29,51 / loverige kleuren 500 ml 35,30 / loverige kleuren 1 liter 32,49 / loverige kleuren 2 liter 31,21 / l

 • Productcatalogus Caparol

  Grondverven en lakken

  46

  Grondverven

  Waterverdunbaar

  Capacryl Aqua PU Primer

  Als vullende hechtbrug op oude verf- en laklagen en maatvast houtwerk voorafgaand aan afwerkingen met Capacryl en Capalac producten. Ook toe te passen op voorbewerkt staal, geplamuurde en geschuurde oppervlakken. Zeer goed te schuren.Verbruik: ca. 110 ml/m2

  wit en lichte kleuren 1 liter 34,02 / lwit en lichte kleuren 2 liter 30,65 / loverige kleuren 1 liter 35,81 / loverige kleuren 2 liter 32,44 / l

  Capacryl Aqua UniPrimer

  Als hechtbrug op oude verf- en laklagen, hout, aluminium, koper, hard PVC en zinken oppervlakken en riskante soorten ondergrond, alvorens deze af te lakken met Capalac of Capacryl producten. Standaardkleuren: RAL 7001 (zilvergrijs) en RAL 9005 (zwart).Verbruik: ca. 100 ml/m2

  wit en lichte kleuren 1 liter 37,63 / lwit en lichte kleuren 2 liter 34,25 / lwit en lichte kleuren 10 liter 33,70 / loverige kleuren 1 liter 40,45 / loverige kleuren 2 liter 37,08 / lstandaard 1 liter 37,63 / lstandaard 2 liter 34,25 / l

  Capacryl Aqua Holz-IsoGrund

  Als speciale isolerende grondverf op hout welke in water op te lossen en verkleurende inhouds-stoffen bevat en met een Capacryl-, Capalac Aqua-lakken of Capadur Color wordt afgewerkt.Verbruik: ca. 120 ml/m2

  wit 2 liter 35,72 / l

  Met water te verdunnen grondverf voor binnen en buiten, roestwerend op ijzer en staal, isoleert in water oplosbare bestanddelen van hout. Verbruik: ca. 100-130 ml/m2

  wit 2 liter 34,25 / l

  Capalac Aqua MultiPrimer

 • Verfvertrouwen

  Grondverven en lakken

  47

  Lakken

  Oplosmiddelhoudend

  TriMaXX Satin

  TriMaXX Satin geeft een maximale bescherming van de ondergrond, behoud maximaal zijn kleur en heeft een maximale hechting. Is uitstekend geschikt op voorbehandeld hout zoals ramen deuren, kozijnen en daar, waar lakwerk met hoge prestaties wordt geist.Verbruik: vanaf 80-100 ml/m2

  wit en lichte kleuren 500 ml 46,29 / lwit en lichte kleuren 1 liter 43,48 / lwit en lichte kleuren 2 liter 42,20 / loverige kleuren 500 ml 51,13 / loverige kleuren 1 liter 48,31 / loverige kleuren 2 liter 47,03 / l

  TriMaXX Gloss

  TriMaXX Gloss geeft een maximale bescherming van de ondergrond, behoud maximaal glans en kleur en heeft een maximale hechting. Is uitstekend geschikt op voorbehandeld hout zoals ramen deuren, kozijnen en daar, waar lakwerk met hoge prestaties wordt geist.Verbruik: vanaf 80 ml/m2

  wit en lichte kleuren 500 ml 46,53 / lwit en lichte kleuren 1 liter 43,75 / lwit en lichte kleuren 2 liter 42,46 / loverige kleuren 500 ml 51,38 / loverige kleuren 1 liter 48,55 / loverige kleuren 2 liter 47,28 / l

  TriMaXX All Weather

  Geeft een maximale bescherming van de ondergrond, is heel goed te verwerken bij tem-peraturen vanaf 0C en uitstekend geschikt op voorbehandeld hout zoals ramen deuren, kozijnen en daar, waar lakwerk met hoge prestaties wordt geist.Verbruik: vanaf 80 ml/m2

  wit en lichte kleuren 1 liter 44,77 / lwit en lichte kleuren 2 liter 43,51 / loverige kleuren 1 liter 49,46 / loverige kleuren 2 liter 48,22 / l

  CAPAROL 4 SEASONS QUA

  LIT

  Y

 • Productcatalogus Caparol

  Grondverven en lakken

  48

  Lakken

  Oplosmiddelhoudend

  TriMaXX FerroCoat

  High-solid coating voor metalen oppervlakken met corrosiewerende eigenschappen, geschikt als primer en midcoat. Dekt en hecht bijzonder goed, lange levensduur en bijzonder weer-vast. Vrij van aromatien, reukarm. Glansgraad: zijdemat. Ook verkrijgbaar in ijzerglimmer (eg).Verbruik: vanaf 100 ml/m2

  wit en lichte kleuren 1 liter 28,90 / lwit en lichte kleuren 2 liter 27,64 / loverige kleuren / eg 1 liter 33,11 / loverige kleuren / eg 2 liter 31,82 / l

  TriSystem Satin

  Idem TriSystem Gloss, glansgraad zijdeglanzend.Verbruik: vanaf 70 ml/m2

  wit en lichte kleuren 1 liter 33,84 / lwit en lichte kleuren 2 liter 31,24 / loverige kleuren 1 liter 38,57 / loverige kleuren 2 liter 35,97 / l

  TriSystem Gloss

  Vochtregulerende systeemverf, hoogglanzend, met hoge prestaties voor maatvast en beperkt maatvast houtwerk. Ook geschikt voor toepassing op voorbehandeld hard-pvc, staal, alumi-nium (niet op geloxeerd aluminium) en oude, draagkrachtige en goed hechtende verflagen.Verbruik: vanaf 70 ml/m2

  wit en lichte kleuren 1 liter 33,84 / lwit en lichte kleuren 2 liter 31,24 / loverige kleuren 1 liter 38,57 / loverige kleuren 2 liter 35,97 / l

 • Verfvertrouwen

  Grondverven en lakken

  49

  Lakken

  Oplosmiddelhoudend

  Capalac SeidenWei

  Capalac SuperWei

  Zijdematte polyurethaan-alkydharslak voor toepassing buiten. Bevat geen aromaten en ver-geelt nauwelijks.Verbruik: vanaf zie technisch informatieblad

  wit 750 ml 26,32 / lwit 2 liter 32,42 / l

  Hoogglanzende polyurethaan-alkydharslak voor toepassing buiten. Bevat geen aromaten en vergeelt nauwelijks.Verbruik: vanaf zie technisch informatieblad

  wit 750 ml 27,17 / lwit 2 liter 33,59 / l

  Capalac PU-Hrter

  Geschikt als versneller van het droogproces van alle oplosmiddelhoudende alkydharsverven van Caparol. Voeg 5-15 vol.% toe. Niet geschikt voor waterverdunbare Alkydemulsies.

  500 ml 55,07 / l

 • Productcatalogus Caparol

  Grondverven en lakken

  50

  Lakken

  Waterverdunbaar

  Capacryl Aqua PU Satin

  Uitstekend vloeiende, zijdeglanzende, watergedragen PU-lak voor binnen en buiten. Lange open tijd, dus goed te verwerken. Zeer krasvast.Verbruik: ca. 80 ml/m2

  wit en lichte kleuren 1 liter 38,53 / lwit en lichte kleuren 2 liter 35,14 / lwit en lichte kleuren 10 liter 31,70 / loverige kleuren 1 liter 40,33 / loverige kleuren 2 liter 36,95 / l

  Capacryl Aqua PU Gloss

  Uitstekend vloeiende, glanzende, watergedragen PU-lak voor binnen en buiten. Lange open tijd, dus goed te verwerken. Zeer krasvast.Verbruik: ca. 80 ml/m2

  wit en lichte kleuren 1 liter 38,53 / lwit en lichte kleuren 2 liter 35,14 / lwit en lichte kleuren 10 liter 31,70 / loverige kleuren 1 liter 40,33 / loverige kleuren 2 liter 36,95 / l

  Capacryl Aqua PU Mat

  Eenvoudig te verwerken en sneldrogende matte polyurethaan-acrylaatlak voor professionele, kras- en stootvaste laklagen binnen. Uitstekende dekking en vloeiing. Geschikt als afwerking op houtwerk, PVC en roestwerend behandeld staal.Verbruik: ca. 100-120 ml/m2

  wit en lichte kleuren 1 liter 38,53 / lwit en lichte kleuren 2 liter 35,14 / loverige kleuren 1 liter 40,33 / loverige kleuren 2 liter 36,95 / l

  DAW Belgium bvba/sprlKoeltorenlaan 2 B - 3550 Heusden-ZolderTel: +32 (0)11 60 56 30 Fax: +32 (0)11 52 56 07E-mail: [email protected] Website: www.caparol.be

  DAW Coatings Nederland B.V.Postbus 1122 NL - 3860 BC NijkerkTel: +31 (0)33 - 247 50 00 Fax: +31 (0)33 - 245 18 33E-mail: [email protected] Website: www.caparol.nl

  Capacryl lakproductenKijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

  Maak kennis met de Capacryl-familie

  Capacryl lakproductenDe kracht van watergedragen lakken, beschermt het houtwerk n het milieu.

  Een bont gezelschap met een duidelijk herkenbaar familie-trekje: de zekerheid van een fraai resultaat.

  vriendelijk voor mens en milieu zeer goede verwerking uitstekende vloeiing vrijwel in alle kleuren

  Topcoat: Aqua PU Gloss, Aqua PU Satin en Aqua PU Mat

  Primer: Aqua UniPrimer en Aqua PU Primer

  NAST nevelarme spuittechniek: Aqua UniPrimer NAST en Aqua PU Satin NAST

  Folder_Capacryl_2013_525x210.indd 1

  13-1-2014 8:58:41

 • Verfvertrouwen

  Grondverven en lakken

  51

  Lakken

  Waterverdunbaar

  Capadur Color

  Speciale beitsverf voor beschermende, verfraaiende lagen op niet-maatvaste houten bouwelementen, zoals gevelbetimmeringen, houten woningen, etc.Verbruik: ca. 120 ml/m2

  wit en lichte kleuren 750 ml 45,71 / l wit en lichte kleuren 2 liter 35,17 / loverige kleuren 750 ml 47,93 / l overige kleuren 2 liter 37,39 / l

  Eenvoudig te verwerken glanzende polyurethaan-alkydharslak als tussen- en afwerklaagvoor kras- en stootvaste laklagen, binnen en buiten. Capalac Aqua PU-Alkyd Gloss enSatin vloeien goed en hebben een uitstekende dekking.Verbruik: ca. 70-100 ml/m2

  wit en lichte kleuren 1 liter 44,73 / lwit en lichte kleuren 2 liter 41,33 / loverige kleuren 1 liter 46,53 / loverige kleuren 2 liter 43,15 / l

  Eenvoudig te verwerken zijdeglanzende polyurethaan-alkydharslak als tussen- en afwerk-laag voor kras- en stootvaste laklagen, binnen en buiten. Capalac Aqua PU-Alkyd Gloss en Satin vloeien goed en hebben een uitstekende dekking.Verbruik: ca. 70-100 ml/m2

  wit en lichte kleuren 1 liter 44,73 / lwit en lichte kleuren 2 liter 41,33 / loverige kleuren 1 liter 46,53 / loverige kleuren 2 liter 43,15 / l

  Capalac Aqua PU Alkyd Gloss

  Capalac Aqua PU Alkyd Satin

 • Productcatalogus Caparol

  Grondverven en lakken

  52

  Beitsen

  Oplosmiddelhoudend

  Capadur F7-LangzeitLasur

  Voor kleurige vormgeving en bescherming van maatvast houtwerk zoals raamkozijnen,deuren en beperkt maatvast houtwerk als rabatdelen, luiken, poorten.Verbruik: ca. 80-100 ml/m2

  kleurloos 1 liter 33,70 / lkleurloos 2 liter 32,71 / lkleurloos 5 liter 31,77 / l

  Capalac Kunstharz-Klarlack (transparante vernis)

  Capalac Kunstharz-Klarlack is een transparante alkydharsvernis voor toepassing buiten oponbehandeld en transparant of geschilderd hout. Het verbetert de belastbaarheid van hetoppervlak, het reinigen en is beter bestand tegen weersinvloeden.Verbruik: vanaf 80 ml/m2

  hoogglans: transparant 2 liter 21,39 / lzijdeglans: transparant 2 liter 21,39 / l

 • Verfvertrouwen

  Grondverven en lakken

  53

  Beitsen

  Waterverdunbaar

  Capadur DecorLasur

  Met water te verdunnen, semitransparante PU-vernis met UV-filter voor binnen en buiten. Kleurloos en diverse houtkleuren, Zijdeglans.Verbruik: ca. 80 ml/m2

  kleurloos / standaard 1 liter 34,69 / lkleurloos / standaard 2 liter 33,75 / l

  Capadur SilverStyle

  Met water te verdunnen beits met metallic-effect voor binnen en buiten. Geeft hout een bijzondere uitstraling.Verbruik: ca. 70 ml/m2

  stardust 1 liter 50,63 / lstardust 5 liter 48,97 / l

 • www.caparol.nl

  Met een verfspuitsysteem werkt u professioneel en efficint.

  U bespaart tijd en loonkosten en dat biedt zowel de schilder

  als de opdrachtgever belangrijke voordelen. Een hoger rende-

  ment, minder nadelige gezondheidseffecten voor de vakman

  en minder belasting voor het milieu.

  In vastgoedonderhoud draait alles om efficiency. De verf-

  spuitsystemen n de mensen van Caparol staan garant voor

  kwaliteit. Doet u al in een vroeg stadium een beroep op onze

  producten n onze kennis, dan begint u met Verfvertrouwen

  aan ieder project.

 • Verfvertrouwen

  Muurverven binnen voor spuitapplicatie 56

  Muurverven buiten voor spuitapplicatie 57

  Lakverven Spray-TEC producten 59NAST producten 61

  Verfspuitsystemen

 • Productcatalogus Caparol

  Verfspuitsystemen

  56

  Muurverven binnen voor Nespri spuitapplicatie

  NespriTeXX is, met het speciaal door Caparol ontwikkelde Nespri-TEC-spuitsysteem, nevelvrij te verspuiten. NespriTeXX is een goed dekkende, matte binnenmuurverf voor plafond en wand. Verbruik: ca. 175 ml/m2

  wit 12, 25, 120 en 220 liter 8,50 / llichte kleuren 12 en 25 liter 10,60 / llichte kleuren 120 en 220 liter 10,37 / l

  NespriTeXX

  NespriSilan

  NespriSilan is, met het speciaal door Caparol ontwikkelde Nespri-TEC-spuitsysteem, ne-velvrij te verspuiten. NespriSilan is een goed dekkende, matte binnenmuurverf voor plafond en wand. Door de zeer eenvoudige verwerking en de lange open tijd, is NespriSilan op oppervlakken met een ongunstige lichtinval (strijklicht) zonder aanzetten te verwerken.Verbruik: ca. 170 ml/m2

  wit 12 en 25 liter 13,11 / llichte kleuren 12 en 25 liter 14,98 / loverige kleuren 12 en 25 liter 18,19 / l

 • Verfvertrouwen

  Verfspuitsystemen

  57

  Muurverven buiten voor Nespri spuitapplicatie

  Een met water te verdunnen, gepigmenteerd, speciaal voorstrijkmiddel. Verbetert de hech-ting op gladde ondergronden en verweerde, draagkrachtige kunstharssierpleisters onder AmphiSilan-, ThermoSan- en AmphiSilan Nespri-TEC verflagen. Nevelvrij te verspuiten.Verbruik: ca. 150-250 ml/m2

  wit 10 liter 16,41 / llichte kleuren 10 liter 17,57 / lwit 25 en 120 liter 16,11 / llichte kleuren 25 en 120 liter 17,26 / l

  AmphiSilan Primer

  AmphiSilan Nespri-TEC

  AmphiSilan Nespri-TEC is, met het speciaal ontwikkelde Nespray-spuitsysteem, overspray-vrij te verspuiten. Door de Nano-kwartsdeeltjes wordt een mineraal en driedimensionaal kwarstnetwerk gevormd waardoor gevels langer schoon blijven.Verbruik: ca. 250 ml/m2

  wit 12, 25, 120 en 220 liter 23,19 / llichte kleuren 12 liter 25,26 / llichte kleuren 25 en 120 liter 24,88 / loverige kleuren 12 en 15 liter 28,32 / loverige kleuren 25 en 120 liter 27,93 / l

  TECHNOLOGY

  ThermoSan Nespri-TEC

  ThermoSan Nespri-TEC is, met het speciaal door Caparol Nespray-spuitsysteem, nevelvrij te verspuiten. Door de Nano-kwartsdeeltjes wordt een hard, mineraal en driedimensionaal kwartsnetwerk gevormd waardoor gevels langer schoon blijven.Verbruik: ca. 250 ml/m2

  wit 12 liter 22,94 / llichte kleuren 12 liter 24,98 / loverige kleuren 12 liter 28,10 / l

  TECHNOLOGY

 • Productcatalogus Caparol

  Verfspuitsystemen

  58

  Muresko Nespri-TEC

  Voor een hoogwaardige bescherming van gevels, zowel op gladde als gestructureerde op-pervlakken. Applicatie door middel van het speciaal door Caparol ontwikkelde Nespri-TEC-spuitsysteem. Verbruik: ca. 250 ml/m2

  wit 12, 25 en120 liter 17,76 / llichte kleuren 12, 25 en120 liter 19,69 / loverige kleuren 12, 25 en120 liter 22,55 / lkleur af fabriek 12, 25 en120 liter 19,88 / l

  Nespri Acryl

  Beschermt de ondergrond tegen het indringen van schadelijke gassen zoals CO2. Applicatie door middel van het speciaal, door Caparol ontwikkelde, Nespri-TEC- spuitsysteem.Verbruik: ca. 200 ml/m2

  wit 15 liter 19,54 / l lichte kleuren 15 liter 21,59 / lkleur af fabriek 15 liter 24,35 / l

  Muurverven buiten voor Nespri spuitapplicatie

 • Verfvertrouwen

  Verfspuitsystemen

  59

  Lakverven speciaal voor airless-spuitapparatuur

  Spray-TEC producten

  Capacryl Spray-TEC Satin

  Hoogwaardige, kras- en stootvaste polyurethaan-acrylaatlak voor binnen en buiten. Nattelaagdikte tot 300 m mogelijk. Dekt zeer goed. Speciaal ontwikkeld voor applicatie met airless-spuitapparatuur.Verbruik: ca. 220 ml/m2

  wit en lichte kleuren 2 liter 30,56 / lwit en lichte kleuren 5 liter 29,41 / loverige kleuren 2 liter 33,75 / loverige kleuren 5 liter 32,61 / l

  Capacryl Spray-TEC Primer

  Capacryl Spray-TEC Filler

  Goed vullende grondverf op oude verf- en laklagen en maatvast houtwerk. Zowel binnen als buiten toe te passen. Spuitgrondverf onder Capacryl Spray-TEC Gloss en Satin. Speciaal ontwikkeld voor applicatie met airless-spuitapparatuur.Verbruik: ca. 220 ml/m2

  wit en lichte kleuren 5 liter 31,15 / loverige kleuren 5 liter 34,34 / l

  Spuitplamuur op basis van acrylaat en wordt toegepast als een zeer goed vullende tussenlaag op maatvast houtwerk binnen waarna met een spuitlak, bijvoorbeeld Capacryl Spray-TEC Satin of Semi-Gloss, kan worden afgewerkt. Grote laagdikte mogelijk, tot 500 m nattelaagdikte, zeer goed te schuren.Verbruik: ca. 220 ml/m2

  wit 5 liter 28,36 / l

 • Productcatalogus Caparol

  Verfspuitsystemen

  60

  Lakverven speciaal voor airless-spuitapparatuur

  Spray-TEC producten

  Capacryl Spray-TEC Semi-gloss

  Capacryl Spray-TEC Zilver

  Hoogwaardige, kras- en stootvaste polyurethaan-acrylaatlak voor binnen en buiten. Nat-telaagdikte tot 300 m mogelijk. Dekt zeer goed. Speciaal ontwikkeld voor applicatie met airless-spuitapparatuur. Verbruik: ca. 220 ml/m2

  wit en lichte kleuren 2 liter 30,56 / lwit en lichte kleuren 5 liter 29,41 / loverige kleuren 2 liter 33,75 / loverige kleuren 5 liter 32,61 / l

  Hoogwaardige, kras- en stootvaste polyurethaan-acrylaatlak voor binnen en buiten. Speciaal ontwikkeld voor applicatie met airless-spuitapparatuur.Verbruik: ca. 220 ml/m2

  zilver 2 liter 45,62 / l

  Bedrijfspand Porsche Service Centrum Limburg te Maastricht (Spray-TEC Zilver)

 • Verfvertrouwen

  Verfspuitsystemen

  61

  Lakverven speciaal voor NAST/XVLP-spuitapparatuur

  NAST producten (nevelarme spuittechniek)

  Capacryl Aqua UniPrimer NAST

  Capacryl Aqua PU Satin NAST

  Universele watergedragen hechtprimer voor binnen en buiten toepassing, met een buitengewone hechting en snelle droging. Als hechtbrug op oude verf- en laklagen, hout, aluminium, koper, hard PVC en zinken oppervlakken en riskante soorten ondergrond, alvorens deze af te lakken met Capalac of Capacryl producten. Ontwikkeld om nevelarm te verspuiten met een speciale Caparol-nozzle met de volgende spuitapparatuur:- Wagner XVLP FinishControl 6500 TS- Wagner XVLP FinishControl 5000- Titan Focus 700Verbruik: ca. 100-130 m2 per laag

  wit en lichte kleuren 1 liter 41,39 / lwit en lichte kleuren 2 liter 37,68 / l

  Watergedragen lakverf met uitstekende dekking en zeer goede verwerking. Voor hoog-waardig lakwerk op gegrond maatvast houtwerk, metaal en hard-kunststof. Zowel binnen als buiten toe te passen. Ontwikkeld om nevelarm te verspuiten met een speciale Caparol-nozzle met de volgende spuitapparatuur:- Wagner XVLP FinishControl 6500 TS- Wagner XVLP FinishControl 5000- Titan Focus 700Verbruik: ca. 100-120 m2 per laag

  wit en lichte kleuren 1 liter 42,38 / lwit en lichte kleuren 2 liter 38,66 / loverige kleuren 1 liter 44,36 / loverige kleuren 2 liter 40,65 / l

 • www.caparol.nl

  Moderne productieprocessen maken het vaak noodzakelijk

  dat een vloer bestand moet zijn tegen chemicalin en/of me-

  chanische belasting. Ook persoonlijke veiligheid, denk aan

  voldoende antislip, milieueisen en speciale omstandigheden

  als antistatisch en toepassing in de levensmiddelen industrie

  spelen een belangrijke rol.

  Disbon heeft een zeer breed productenpakket voor het coa-

  ten van vloeren waardoor er praktisch voor elke toepassing

  een coating beschikbaar is. Buiten het basispakket heeft Dis-

  bon ook nog een uitgebreid pakket aan vloercoatsystemen

  met een (zeer) speciale toepassing. De vele tientallen jaren

  ervaring van Disbon bij het behandelen van vloeren geven

  zekerheid aan verwerker en opdrachtgever en staan u ter be-

  schikking.

  Productcatalogus DisbonEffectieve vloerbescherming met Disbon coatingsystemen.

  Productcatalogus Disbon - augustus 2014

  DAW Belgium bvba/sprlKoeltorenlaan 2 B - 3550 Heusden-ZolderTel: +32 (0)11 60 56 30 Fax: +32 (0)11 52 56 07E-mail: [email protected] Website: www.caparol.be

  DAW Coatings Nederland B.V.Postbus 1122 NL - 3860 BC NijkerkTel: +31 (0)33 - 247 50 00 Fax: +31 (0)33 - 245 18 33E-mail: [email protected] Website: www.caparol.nl

  Productcatalogus DisbonKijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer. Versie augustus 2014

  Omslag_DisbonProdcat2014.indd 1

  13-8-2014 10:34:01

 • Verfvertrouwen

  Disbon FloorDesigner 64

  Voorstrijken/impregneren 65

  Disbon vloercoatings 66

  Aanvullende producten 70

  Vloerafwerkingen

 • Productcatalogus Caparol

  Vloerafwerkingen

  64

  FloorDesigner

  Met de FloorDesigner ontwerpt u eenvoudig uw eigen vloerafwerkingen.

  De FloorDesigner biedt u tal van mogelijkheden voor het ontwerpen van vloerafwerkingen. U creert in de nieuwe digitale werkplaats uw eigen vloercoating: de door u gekozen on-dergrond is eenvoudig af te werken met de kleuren uit de FloorColor Plus collectie en met talloze Color-Chips varianten te combineren. Met behulp van de schuifbalk kan de hoeveel-heid van elke instrooilaag aangepast worden.

  Eenvoudige, intutieve menustructuur voor het samenstellen van vloerafwerkingen In te strooien met Disboxid 948 Color-Chips Visualiseer uw ideen en stel eenvoudig een virtuele coating samen Nauwkeurige maatvoering van instrooilagen

  U vindt de FloorDesigner op onze website, www.caparol.nl > Service > FloorDesigner.

  FloorDesigner

  Ontwerp uw eigen vloer!

 • Verfvertrouwen

  Vloerafwerkingen

  65

  Voorstrijken/impregneren

  Als hechtlaag op niet-zuigende ondergronden. Disbon 481 EP-UniPrimer heeft actief roest-werende eigenschappen op ijzer, staal en verzinkte oppervlakken (niet geschikt als roest-werende primer op betonijzer). Over te schilderen met nagenoeg alle 1K- en 2K-coatings. Bij twijfel een hechtproef uitvoeren.Standaardkleuren: wit en hellgrau.Verbruik: ca. 120-170 g/m2

  standaard 1 kg 35,29 / kgstandaard 5 kg 31,35 / kgstandaard 10 kg Prijs op aanvraag.

  Transparant impregneermiddel voor minerale vloeroppervlakken. Als grondlaag voor zuigende, minerale ondergronden onder met water te verdunnen vloercoatings vanCaparol. Door de minimale emissie bijzonder goed geschikt voor openbare ruimten.Verbruik: ca. 200 g/m2

  transparant 5 kg 26,81 / kgtransparant 10 kg 25,00 / kg

  Disbon 481 EP-Uniprimer

  Disbopox 443 EP-Imprgnierung

  Disboxid 420 E.MI Primer

  Transparante epoxyhars als voorstrijkmiddel voor vloeren. Verbruik: vanaf 200 g/m2

  transparant 1 kg 38,56 / kgtransparant 5 kg 35,43 / kgtransparant 10 kg Prijs op aanvraag.transparant 25 kg Prijs op aanvraag.

 • Productcatalogus Caparol

  Vloerafwerkingen

  66

  Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

  Met carbonvezel versterkte vloercoating op basis van methacrylaatdispersie voor minerale vloeroppervlakken binnen en buiten die normaal (matig) worden belast. Ook geschikt op gietasfalt binnen. Goedgekeurd als afwerking in opvangbakken voor stookolie, diesel en ongebruikte motorolie.Standaardkleuren: hellgrau, kieselgrau, steingrau en betongrau (alleen 12 liter).Verbruik: vanaf 150 ml/m2

  lichte kleuren 2 liter 35,94 / llichte kleuren 12 liter 27,14 / loverige kleuren 2 liter 38,83 / loverige kleuren 12 liter 29,94 / lstandaard 5 liter 23,34 / lstandaard 12 liter 22,34 / l

  Disbon vloercoatings

  Disboxid 421 E.MI Coat

  Gepigmenteerde, benzylalcohol- en alkylfenolvrije 2K-epoxyhars vloercoating met een mini-male emissie (E.MI). Daardoor uitstekend geschikt in gevoelige ruimten.Standaardkleuren: kieselgrau en steingrau.Verbruik: vanaf 250 g/m2

  kieselgrau 3 kg 42,10 / kgstandaard 10 kg Prijs op aanvraag.standaard 30 kg Prijs op aanvraag.kleur af fabriek 10 kg Prijs op aanvraag.kleur af fabriek 30 kg Prijs op aanvraag.

 • Verfvertrouwen

  Vloerafwerkingen

  67

  Disbon vloercoatings

  Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

  Geschikt voor minerale vloeroppervlakken waarop gereden wordt en gietasfaltvloeren, binnen. Bescherming van het oppervlak van vloeren, zoals in wachtkamers en kantines, verwarmingscentrales, opslagruimten, archieven, gangen, magazijnen en vluchtwegen.Bijzonder geschikt voor wanden die belast worden door chemicalin, desinfecteermiddelen en vocht zoals in ziekenhuizen, laboratoria en in productieruimten in de levens- en voe-dingsmiddelenindustrie. Niet geschikt voor vloeren waarop water blijft staan.Standaardkleur: kiezelgrijs.Verbruik: vanaf 200 g/m2

  lichte kleuren 5 kg 28,43 / kglichte kleuren 10 kg 26,81 / kgoverige kleuren 5 kg 30,56 / kgoverige kleuren 10 kg 28,94 / kgkiezelgrijs 5 kg 26,01 / kgkleur af fabriek 10 kg Prijs op aanvraag.kleur af fabriek 40 kg Prijs op aanvraag.

  Disbopox 442 GaragenSiegel

  Op alle minerale ondergronden en gietasfalt, binnen, die gering tot matig worden belast. Geschikt voor garagevloeren, fietsenkelders, was- en sanitaire ruimten. Minimale uitstoot van schadelijke stoffen (TV gecontroleerd).Standaardkleuren: betongrijs, kiezelgrijs en middelgrijs (alleen 10 kg).Verbruik: vanaf 230 g/m2

  lichte kleuren 5 kg 31,10 / kglichte kleuren 10 kg 29,47 / kgoverige kleuren 5 kg 33,24 / kgoverige kleuren 10 kg 31,60 / kgstandaard 5 kg 28,67 / kgstandaard 10 kg 27,38 / kgkleur af fabriek 10 kg 33,75 / kg

 • www.caparol.nl

  Disbopox 447 is heschikt voor minerale vloeroppervlakken

  waarop gereden wordt en gietasfaltvloeren, binnen. Het biedt

  bescherming van het oppervlak van vloeren, zoals in wacht-

  kamers en kantines, verwarmingscentrales, opslagruimten,

  archieven, gangen, magazijnen, noodtrappen en vluchtwe-

  gen. Niet geschikt voor vloeren waarop water blijft staan. Bij-

  zonder geschikt voor wanden die belast worden door chemi-

  calin, desinfecteermiddelen en vocht, zoals in ziekenhuizen,

  luchtkanalen, laboratoria en productieruimten in de levens- en

  voedingsmiddelenindustrie.

  bestand tegen chemicalin bestand tegen desinfecteermiddelen decontamineerbaar conform DIN 25 415 dampdiffusieopen minimale emissie, TV-getest op schadelijke stoffen

  Radiotherapeutisch Centrum te Passau, Duitsland (Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid)

 • Verfvertrouwen

  Vloerafwerkingen

  69

  Disbopur 458 PU-AquaSiegel

  Disbopur 459 PU-AquaColor

  Zeer slijtvaste, transparante polyurethaan topcoating op harde en semielastische vloercoat-systemen binnen. Door de minimale emissie bijzonder goed geschikt in openbare ruimten.Verbruik: zie technisch informatieblad

  transparant 4 kg 33,54 / kgtransparant 12 kg Prijs op aanvraag.

  Zeer slijtvaste, zijdematte gepigmenteerde toplaag op harde en semi-elastische PU- en EP-vloercoatings. Standaardkleuren: kieselgrau, steingrau en lichtgrau.Verbruik: zie technisch informatieblad

  standaard 4 kg 29,84 / kgstandaard 12 kg 28,73 / kglichte en overige kleuren 1 kg 60,66 / kglichte en overige kleuren 4 kg 34,27 / kglichte en overige kleuren 12 kg 33,16 / kgkleur af fabriek 4 kg 32,59 / kgkleur af fabriek 12 kg Prijs op aanvraag.

  Disbon vloercoatings

 • Productcatalogus Caparol

  Vloerafwerkingen

  70

  Vuurgedroogd kristtalkwartszand. Korrelgrootte 0,1 - 0,4 mm. Als mengkwarts door vloer-coatings of gietcoatings.

  25 kg Prijs op aanvraag.

  Vuurgedroogd kristalkwartszand. Korrelgrootte 0,4 - 0,8 mm. Als instrooikwarts voor vloer-coatings of gietcoatings.

  25 kg Prijs op aanvraag.

  Vuurgedroogd kristalkwartszand. Korrelgrootte 0,7 - 1,2 mm. Voor toepassing bij anti-slip afwerkingen.

  25 kg Prijs op aanvraag.

  Vuurgedroogd kristalkwartszand. Korrtelgrootte 0,25 - 2 mm. Als epoxycoating toevoeging voor het creren van een reparatiemortel voor het repareren van vloeren.

  25 kg Prijs op aanvraag.

  Glasparel anti-slip middel als additief in Disbon coatings.

  fine 1 kg 31,84 / kgmedium 3 kg 31,84 / kgrough 3 kg 31,84 / kg

  Disboxid 942 Mischquarz

  Disboxid 943 Einstreuquarz

  Disboxid 944 Einstreuquarz

  Disboxid 946 Mrtelquarz

  Disbon 947 SlideStop Fine/Medium/Rough

  Aanvullende producten

 • Verfvertrouwen

  Vloerafwerkingen

  71

  Gekleurde kunststof Chip voor het verfraaien van vloercoatings. Diverse kleuren mogelijk.Verbruik: ca. 30 g/m2

  3 mm 1 kg Prijs op aanvraag.

  Verdikkingsmiddel voor oplosmiddelvrije en oplosmiddelarme 2K-epoxy vloercoatings. Verbruik is afhankelijk van de toepassing en het product.

  1 kg Prijs op aanvraag.

  Universeel epoxy verdunningsmiddel.

  2 liter Prijs op aanvraag. 10 liter Prijs op aanvraag.

  Special epoxy verdunningsmiddel.

  2 liter Prijs op aanvraag.

  Universeel polyurethaan verd