Registar lekova

Download Registar lekova

Post on 28-Apr-2015

2.912 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

reg

TRANSCRIPT

<p>Registar lekova</p> <p>2011</p> <p>DVADESETO IZDANJE</p> <p>REGISTAR LEKOVA________________ ________________</p> <p>2011prvo drugo tre}e ~etvrto peto {esto sedmo osmo deveto deseto jedanaesto dvanaesto trinaesto ~etrnaesto petnaesto esnaesto sedamnaesto osamnaesto devetnaesto izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010</p> <p>izdava~ BB Soft Palmira Toljatija 5, Beograd tel/fax: 011/2602-027, 2670-559 www.bbsoft.rs; e-mail: office@bbsoft.rs</p> <p>recenzenti</p> <p>Akademik Prof. dr Dragan Mici} Prof. dr Gordana Vuleta Prof. dr Milorad Pavlovi} Prof. dr Milica Prostran</p> <p>Kompjuterska obrada i slog Nikola Vukeli}, nikola@bbsoft.rs</p> <p>[tampa Efekt Print, Beograd tel/fax: 011/2393 - 940Registar lekova 2011</p> <p>urednik</p> <p>Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana</p> <p>autori Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana Mr ph spec. Stankovi} Rada Mr ph spec. [trbac Jelica Mr ph spec. Du~i} Milana</p> <p>Registar lekova 2011</p> <p>PREDGOVORRegistar lekova 2011 je jubilarno 20-to izdanje Registra lekova i obuhvata lekove registrovane za upotrebu u Republici Srbiji. Registracijiski podaci su preuzeti iz Slu`benog glasnika, dokumentacije proizvo|a~a, Nacionalnog registra lekova sa dopunama za 2010. godinu i sajta Alims. Za podatke koji se odnose na indikacije, doziranje, kontraindikacije, ne`eljena dejstva i druga upozorenja, kori{}ena je literatura koju su proizvo|a~i dali na uvid (SmPC), kao i relevantna stru~na literatura iz ove oblasti (BNF septembar 2010; AHFS Drug Information 2009; Martindale 36 edition, 2009; Farmakoterapijski vodi~ 2008 i dr.) Kako je odre|ivanje optimalne doze leka slo`en postupak, na koji pored indikacija, interakcija i stanja fiziolo{kih funkcija obolelog uti~u i brojni drugi faktori, navedene doze treba prihvatiti kao orijentacione, {to obavezuje da se precizna uputstva potra`e u odgovaraju}oj stru~noj literaturi. Svi podaci o lekovima u Registru lekova 2011 su sistematizovani u ~etiri celine: I - predstavlja podatke koji bli`e odre|uju svaki lek, a sistematizovani su po abecednom redu za{ti}enih imena lekova. Registar lekova sadr`i i registrovane biljne i tradicionalne lekove (u spisku obele`eni zelenom bojom), kao i registrovane homeopatske lekove (u spisku obele`eni crveno-braon bojom). Lekovi koji imaju re`im izdavanja BR u abecednom spisku lekova su obele`eni plavom bojom II - sastoji se od abecednog spiska internacionalnih neza{ti}enih naziva lekova (INN) III - lekovi su grupisani po ATC klasifikaciji IV - lekovi su grupisani po proizvo|a~ima, a posebno je dat i pregled nsilaca dozvole Registar lekova 2011 sadr`i i tabele koje omogu}avaju bolji pregled nekih grupa lekova kao npr. insulinsku tabelu, zatim tabelarni prikaz vaginalnih antiseptika, dnevnih potreba organizma za vitaminima i dr. Skre}emo pa`nju na{im korisnicima da smo pojedine farmaceutske oblike zbog du`ine, morali u tekstu da skra}ujemo (npr. koncentrat za rastvor za infuziju je konc.za rast. za inf. itd ), pa upu}ujemo na kori{}enje legende. I ove godine dopune Registra }e biti objavljivanje i preko sajta www.bbsoft.rs Nadamo se da }e ovako koncipiran Registar omogu}iti brzo i lako snala`enje svih korisnika u oblastima zdravstva vezanim za lekove. Zahvaljujemo se svima koji su ovih 20 godina bili uz nas i svojim savetima i sugestijama pomogli da Registar lekova do`ivi 20-to izdanje. Tako|e zahvaljujemo svima koji su pomogli {tampanje Registra lekova za 2011. godinu.</p> <p>Beograd, decembar 2010. godine</p> <p>Autori</p> <p>Registar lekova 2011</p> <p>SPISAK LEKOVA PO ABECEDNOM REDU</p> <p>strana</p> <p>R05CB01</p> <p>(BR)</p> <p>(acetilcistein)</p> <p>mukolitik</p> <p>646</p> <p>ACC, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor 20 i 100 x 100mg i 200mg ACC Saft, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor (20mg/ml) 70ml ACC akut, Lek ACC akut 100 {ume}a tabl. 20 x 100mg ACC akut 200 {ume}a tabl. 20 x 200mg ACC akut 600 {ume}a tabl. 10 x 600mgupotreba lek se uzima posle jela, tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti, pra{ak i {ume}a tabl. se uzimaju rastvoreni u vodi odrasli i deca iznad 14 godina: 2 - 3 x 200mg ili 1 x 600mg, najvi{e 600mg dnevno deca: 2 - 3 x 50mg (do 2 godine), 2 - 3 x 100mg (2 - 5 godina), 2 x 200mg (6 - 14 godina) paralele Fluimucil</p> <p>N02BA01</p> <p>Acetisal pH 8, Galenika (acetilsalicilna kiselina)</p> <p>analgoantipiretik</p> <p>607</p> <p>(BR) film tabl. 20 x 500mg (Z) film tabl. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 500mg - 1g na 4 - 6 sati, Max. 4g dnevno paralele Anbol, Andol, Aspirin, Aspirin protect 300, Cardiopirin forte, Midol 300</p> <p>(aciklovir)</p> <p>antivirotik</p> <p>Aciklovir, JugoremedijaD06BB03 J05AB01</p> <p>mast (5%) 5g</p> <p>498 548 548 498</p> <p>Aciklovir, Nini tabl. 25 x 200mg i 400mg Aciklovir, Zdravlje J05AB01 tabl. 25 x 200mg D06BB03 krem (5%) 5g</p> <p>upotreba oralno - odrasli i deca iznad 2 godine: 200mg na 4 sata tokom 5 dana (herpes simpleks, terapija); 4 x 200mg ili 2 x 400mg tokom 6 meseci (herpes simpleks, prevencija); 800mg na 4 sata tokom 7 dana (herpes zoster) - deca do 2 godine: pola doze za odrasle lokalno: na 4 sata mazati herpeti~ne lezije, tokom 7 dana</p> <p>14</p> <p>Registar lekova 2011</p> <p>M05BA08 (SZR)</p> <p>Aclasta, Novartis Pharma Stein [vajcarska(zoledronska kiselina)</p> <p>bisfosfonat</p> <p>strana 599</p> <p>rastvor za inf. 1 x (0,05mg/ml) 100mlupotreba 5mg sporom iv infuzijom (tokom 15 minuta) jednom godi{nje</p> <p>M01AB05</p> <p>Actafenak, Actavis Island(diklofenak natrijum)</p> <p>nesteroidni antireumatik</p> <p>588</p> <p>film tabl. 10 x 25mg i 50mgupotreba odrasli: 2 - 3 x 25 - 50mg paralele Diklofen, Diklofenak, Naklofen</p> <p>R06AX13</p> <p>Actalor, Zdravlje(loratadin)</p> <p>antihistaminik</p> <p>648</p> <p>tabl. 10 x 10mgupotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg (kod insuficijencije jetre 1 x 5mg) deca 2 - 5 godina: 5mg dnevno paralele Claritine, Flonidan, Loratadin, Pressing</p> <p>N06AB05</p> <p>Actapax, Zdravlje(paroksetin)</p> <p>antidepresiv</p> <p>624</p> <p>film tabl. 30 x 20mg i 30mgupotreba depresija, socijalna fobija, generalizovani anksiozni poreme}aj, posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno, po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti, pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 60mg dnevno paralele Arketis, Paroksetin, Paroxetin Sandoz, Rexetin, Seroxat</p> <p>M01AX17</p> <p>Actasulid, Zdravlje(nimesulid)</p> <p>nesteroidni antireumatik</p> <p>593</p> <p>tabl. 20 x 100mgupotreba 2 x 100mg posle jela, Max. 400mg dnevno paralele Nimulid, Nimulid MD</p> <p>L04AC07 (SZR)</p> <p>Actemra, Roche(tocilizumab)</p> <p>imunosupresiv za terapiju reumatoidnog artritisa</p> <p>586</p> <p>koncentrat za rastvor za inf. 1 x (20mg/ml) 4ml, 10ml i 20mlupotreba odrasli i deca iznad 18 godina - preporu~ena doza: 8mg/kg, ali nikako manje od 480mg, jednom u 4 nedelje</p> <p>Registar lekova 2011</p> <p>15</p> <p>J07AG01</p> <p>(Z)</p> <p>Act-HIB, Sanofi Pasteur</p> <p>vakcina protiv H. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B)</p> <p>strana 557</p> <p>pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. sc im 1 x 10g/0,5mlupotreba deca 2 - 6 meseci: 3 doze po 0,5ml u razmaku 1 - 2 meseca, revakcinacija za 12 meseci 6 - 12 meseci: 2 doze po 0,5ml u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci 1 - 5 godina: samo jedna doza od 0,5ml paralele Hiberix</p> <p>B01AD02</p> <p>(SZ)</p> <p>Actilyse, Boehringer Ingelheim Nema~ka(alteplaza)</p> <p>trombolitik</p> <p>451</p> <p>pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 50mg/50mlupotreba akutni infarkt miokarda (6 sati od pojave simptoma): 15mg iv bolusom, zatim infuzijom 50mg tokom prvih 30 minuta, zatim 35mg tokom 60 minuta do Max. doze od 100mg akutni infarkt miokarda (6 - 12 sati od pojave simptoma): 10mg iv bolusom, zatim infuzijom 50mg tokom prvih 60 minuta, zatim 10mg tokom 30 minuta do Max. doze od 100mg u toku 3 sata embolija plu}a: 10mg iv bolusom tokom 1 - 2 minuta, zatim 90mg iv infuzijom tokom 2 sata akutni ishemijski mo`dani udar: 0,9mg/kg (Max. 90mg), i to 10% doze iv bolusom tokom 1 - 2 minuta, zatim 90% doze iv infuzijom tokom 60 minuta</p> <p>G03FA01</p> <p>Activelle, Novo Nordisk(estradiol + noretisteronacetat)</p> <p>hormoni</p> <p>515</p> <p>film tabl. 28 x (1mg + 0,5mg)upotreba 1 tableta dnevno, u isto doba dana</p> <p>M05BA07</p> <p>Actonel, sanofi aventis(risedronat natrijum)</p> <p>bisfosfonat</p> <p>598</p> <p>film tabl. 28 x 5mg i 30mgupotreba prevencija i terapija osteoporoze: 5mg dnevno Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca</p> <p>A10AB01</p> <p>(insulin humani kristalni)</p> <p>insulin brzog dejstva</p> <p>Actrapid NovoLet, Novo Nordisk rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Actrapid Penfill, Novo Nordisk rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3mlupotreba i paralele videti na strani 433</p> <p>16</p> <p>Registar lekova 2011</p> <p>C01CA24</p> <p>Adrenalin HCl 1:1000, Jugoremedija(epinefrin)</p> <p>vazokonstriktor</p> <p>strana 469</p> <p>rastvor za inj. sc im iv 50 x 1mg/mlupotreba parenteralno: 0,2 - 1mg (sc ili im), ponoviti 3 - 4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg iv (odnosno 1-2ml rastvora adrenalina 1:10 000) lokalna primena na sluznice: 10 - 20 kapi 1%.-tnog rastvora</p> <p>R01AB01</p> <p>(fenilefrin + trimazolin)</p> <p>dekongestiv</p> <p>638</p> <p>Adrianol, Zdravlje kapi za nos (0,1% + 0,15%) 10ml Adrianol T, Zdravlje kapi za nos (0,05% + 0,05%) 10mlupotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Adrianol odrasli i adolescenti: 4 x 1 - 3 kapi u obe nozdrve Adrianol T deca 2 - 5 godina: 3 x 2 kapi u obe nozdrve</p> <p>L01DB01</p> <p>(SZ)</p> <p>Adriblastina RD, Actavis Italy(doksorubicin hlorid)</p> <p>citostatik - antibiotik</p> <p>570</p> <p>pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj. 1 x 50mgupotreba odrasli (monoterapija): 60 - 75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 - 30mg/m2 dnevno tokom 2 - 3 uzastopna dana, svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, Max. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake ~etiri nedelje paralele Doxorubicin "Ebewe", Doxorubicin Teva, Sindroxocin</p> <p>L04AD02 (SZR)</p> <p>Advagraf, Astellas(takrolimus)</p> <p>imunosupresiv</p> <p>583</p> <p>kaps. tvrda 30 i 50 x 0,5mg, 3mg i 5mg kaps. tvrda 30, 50 i 60 x 1mgupotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Panalimus, Prograf</p> <p>B02BD02</p> <p>(Z)</p> <p>Advate, Baxter SA(oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII - humani))</p> <p>hemostatik</p> <p>453</p> <p>Advate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. iv 1 x 250ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. iv 1 x 500ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. iv 1 x 1000ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. iv 1 x 1500ij/5ml (komplet BAXJECT II)upotreba doziranje je individualno paralele Kogenate Bayer, Recombinate</p> <p>Registar lekova 2011</p> <p>17</p> <p>R06AX27</p> <p>Aerius, Schering-Plough Labo, Belgija(desloratadin)</p> <p>antihistaminik</p> <p>strana 649</p> <p>film tabl. 10 x 5mg sirup (0,5mg/ml) 60ml oralni rastvor (0,5mg/ml) 60mlupotreba lek se uzima za vreme obroka odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 5mg deca 1 - 5 godina: 1 x 1,25mg (2,5ml) 6 - 11 godina: 1 x 2,5mg (5ml)</p> <p>M01AB16</p> <p>Aflamil, Gedeon Richter(aceklofenak)</p> <p>nesteroidni antireumatik</p> <p>589</p> <p>film tabl. 20 x 100mgupotreba tabl. ne treba deliti, guta se cela sa dosta te~nosti uz obrok ili posle jela odrasli: 2 x 100mg (ujutro i uve~e), Max. 200mg dnevno</p> <p>D07AB10</p> <p>Afloderm, Belupo(alklometazon dipropionat)</p> <p>kortikosteroid</p> <p>499</p> <p>krem (0,5mg/g) 20g mast (0,5mg/g) 20gupotreba 2 - 3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati</p> <p>B01AC17</p> <p>(SZ)</p> <p>Aggrastat, MSD Italija inhibitor agregacije trombocita Aggrastat, Orion Corporation Finska(tirofiban)</p> <p>450</p> <p>koncentrat za rastvor za inf. 1 x (0,25mg/ml) 50mlupotreba nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q talasa: 0,4g/kg/min. tokom prvih 30 min., zatim 0,1g/kg/min. tokom najmanje 48 sati angioplastika: inicijalni bolus 10g/kg tokom 3 min., a zatim 0,15g/kg/min. tokom 36 sati</p> <p>B01AC30</p> <p>Aggrenox, Boehringer Ingelheim Nema~ka(dipiridamol + acetilsalicilna kiselina)</p> <p>inhibitor agregacije trombocita</p> <p>450</p> <p>kaps. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 60 x (200mg + 25mg)upotreba 2 x 1 kaps. dnevno</p> <p>A10BB12</p> <p>Aglimex, Galenika(glimepirid)</p> <p>oralni antidijabetik</p> <p>437</p> <p>tabl. 30 x 2mg, 3mg, 4mg i 6mgupotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 - 2 nedelje po 1mg do Max. 6mg dnevno paralele Amaryl, Dibiglim, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid, Trical 18 Registar lekova 2011</p> <p>J07BB02</p> <p>Agrippal S1, Novartis Vaccines and Diagnostics(inaktivisana rascepana virusna ~estica)</p> <p>vakcina protiv gripa</p> <p>strana 560</p> <p>suspenzija za inj. ({pric) sc im 1 x 0,5mlupotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0,5ml deca 6 meseci - 3 godine: klini~ki podaci su ograni~eni, koriste se doze 0,25ml ili 0,5ml a deci koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip, treba dati drugu dozu posle 4 nedelje paralele Fluarix, Fluimun, Vaxigrip, Vaxigrip Junior</p> <p>B02BD04</p> <p>(Z)</p> <p>Aimafix, Kedrion(koagulacioni faktor IX - humani)</p> <p>hemostatik</p> <p>453</p> <p>pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 200ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/10mlupotreba hemofilija B: doziranje je individualno, zavisi od stepena nedostatka faktora IX, stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika, izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B - dugotrajna terapija krvarenja: 20 - 40ij/kg u intervalu 3 - 4 dana paralele Berinin P 600, Haemonine, Immunine, Octanine F</p> <p>D10AE01</p> <p>(BR)</p> <p>Aknefug Oxid Wash, Dr August Wolff(benzoil peroksid)</p> <p>dermatik</p> <p>501</p> <p>suspenzija za ko`u (4%) 100gupotreba 2 x dnevno utrljati u ko`u zahva}enu aknama, ostaviti 2 minuta da deluje i zatim oprati vodom</p> <p>J01DC02</p> <p>Aksef, Nobel Ilac(cefuroksim)</p> <p>cefalosporin</p> <p>535</p> <p>film tabl. 10, 14 i 20 x 250mg i 500mg(Z) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. im iv 1 x 750mg/6ml upotreba oralno - odrasli i deca iznad 12 godina: 250 - 500mg na 12 sati (uobi~ajeno), 125 - 250mg na 12 sati (urinarne infekcije), 500mg na 12 sati tokom 20 dana (Lajmska bolest) - deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati parenteralno - odrasli: 750mg - 1,5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) - deca iznad 3 meseca: 50 - 100mg/kg dnevno podeljeno u 3 - 4 doze (na 6 - 8 sati) paralele Cefuroxim-MIP, Ceroxim, Dicef, Nilacef, Xorim, Xorimax</p> <p>G01AX03</p> <p>Albothyl, Nycomed(polikrezulen)</p> <p>vaginalni antiseptik</p> <p>505</p> <p>vagitorija 6 x 90mgupotreba 1 vagitorija na drugi dan tokom 1 - 2 nedelje</p> <p>Registar lekova 2011</p> <p>19</p> <p>B05AA01</p> <p>(SZ)</p> <p>Albumin (ljudski), Imunolo{ki zavod Zagreb(albumin - humani)</p> <p>nadoknada plazme</p> <p>strana 457</p> <p>rastvor za inf. (5%) 250ml rastvor za inf. (20%) 50mlupotreba doziranje je individualno, zavisi od telesne mase bolesnika, te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Human albumin, Human albumin 20% Baxter, Human albumin 20% Behring, malo soli, Humani albumin 20% Biotest, Ljud...</p>