uticaji po fazama izvodjenja

Author: bruce-holland

Post on 19-Oct-2015

42 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Uticajfazaizvoenja

  Presenesile

 • Transfomabilnisistemi

  Tokomrazliitihfazaizvoenjakonstrukcijaprolazikroznizsukcesivnihstatikihsistema

  Moguajepromenapoprenogpresekai/ilipromenastatikogsistema

 • Promenapoprenihpreseka

  Montaninosai

  PresekIfaze(osnovnipresek)

  Kolovoznakonstrukcija

  PresekIIfaze(spregnutipresek)

 • Promenastatikogsistema

 • Promenastatikogsistema

  Poljepopolje

  Potiskivanje

  Naknadnikontinuitet

 • Pojednostavljenipristupstatikomtretmanu

  Presenesileseodreujuprostomsuperpozicijompresenihsilavodeiraunakojejeoptereenjedelovaloukojojfaziizvoenja(odnosnonakomestatikomsistemu)iukomepoprenompreseku(ukolikodolazidopromenepoprenogpreseka

 • Primer(jednostrukapromenastatikogsistema)

  Prvafazamontaaprostegredesopstvenateina

  Uticajiukonanomsistemu(bezdodatnog

  optereenjaoptereenjejedelovalosamousistemu

  prostegrede)

 • Drugafaza(eksploatacija) konanistatikisistem dodatnostalnoikorisno(saobraajnooptereenje)

  Svooptereenjekojedelujenakonpromenestatikogsistemaizazivauticajeutomnovim sistemu

  Sopstvenateinajeulauprethodnistatikisistem,teneizazivauticajenakonpromenestatikogsistema

 • Uticajisopstveneteinepripromenisistema(poljepopolje)

  Ifaza gredasprepustomizvedenanaskeliNakonuklanjanjaskele

  Skelazabetoniranjeostatkadrugogpoljaoslonjenanaveizvedenideo (akosezanemariteinasameskeleRs=g(la)/2)

  Nakonovravanjabetona,novideopovezansapostojeimucelinuiuklonjenaskela

  Momentnidijagramodsopstveneteineukonanomsistemujesuperponiranizrazliitihfaza

  Ukolikoseskelaoslanjaotlo(anenaizvedenideo(Rs=0)

 • elinimostVSbetonskimost

  Opisanipojednostavljenipostupakupotpunostivaizakonstrukcijuizvedenuodmaterijalakodkoganedolazidopromenedeformacijepodkonstantnimteretomtokomvremena(elik)

  Kodbetonskihkonstrukcija,teenjebetona(promenadeformacijapodkonstantnimoptereenjem)dovodidopojaveuticajaodoptereenjakojedelujeujednomsistemu,iutransformisanom(novom)statikomsistemu

 • Uticajteenjabetonaprinaknadnospreenimdeformacijama

  Poduticajemsopstveneteineutrenutkut0gredasedeformie

  UkolikosistemostajeprostagredatokomvremenadolazidoporastaugibaiodgovarajuegnagibauosloncuB

  Kadseuspostavikontinuitetdaljiprirastnagiba(usledteenja)uosloncuBjespreen

  Efekatjepojavamomentakontinuiteta,kojirastetokomvremena(afinospreenomporastunagiba)

  Ovajmomentserazvijabezikakvepromeneoptereenja(znaisamoodoptereenjasopstvenomteinomprvobitneprostegrede)

  Pojavasenazivapreraspodelomuticajapripromenistatikogsistemabetonskihkonstrukcija

 • Kakoodreditipreraspodeluuticajaubetonskimkonstrukcijapripromenisistema

  Veomavelikibrojparametarautienarazvojpreraspodeleuticaja Kvalitetbetonainjegovereolokekarakteristike(teenje,skupljanjeinjihovvremenskirazvojsasvimparametrimaokolinekojinatoutiu)

  Dinamikaizvoenja(kadadolazidopromenestatikogsistema)

  Iakopostojeprogramizanelinearnuanalizukonstrukcijasaefektimareolokihkarakteristikabetonatrebabitioprezanprinjihovojupotrebi

  Nakonpreraspodeleusledteenjadijagrampresenihsilateiuspostavljanjuslikepresenihsilakaodapromenestatikogsistemanijenibilo

 • -15

  -10

  -5

  0

  5

  10

  15

  0 1 2 3 4 5 6

  -

  M proste grede

  preraspodela

  preraspodela pri kasnijem kontinuitetu

  )1()( )( 0= eMgtMg oo Diingerovmetod veomauproeno

  ZapotrebeispitaizbetonskihmostovanaMASTERstudijamaprimenjivaeseuproenimetodbezprikazanihpreraspodela

 • Ploastimostsistemakontinualnegredenadvapolja,raspona8mizvodisenasledeinain: na skeli se betonira 10m duine mosta ( sistem grede sa prepustom duine 2m prekosrednjeg oslonca) uz isputanje armature za vezu sa preostalim delom mosta nakon ovravanja betona ovog dela mosta uklanja se skela i postavlja se skela upreostalom delu drugog raspona pa se na njoj betonira preostali deo drugog raspona. Skelase oslanja na izvedeni deo konstrukcije i desni oporac. Usvojiti da je ukupna teina skele200kN. nakon ovravanja betona preostalog dela mosta i spoja sa prethodnim delom uklanjaseskelaiudrugompoljumost dobija ostatak stalnog tereta od 2.0kN/m2 na most deluje saobraajno optereenje p=10kN/m2Odreditiuticajeurazliitimfazamaizvoenja

 • mkNg /1005.0*8*0.25 ==Faza1

  ReakcijaskeleRs=(200/2+100x6/2)kN=400kN

  Mo=200kNm

  Mo=800kNm

 • Faza2

  Mo=61kNm

  Ostatakstalnogteretags=2x8.0=16kN/m

  Mo=128kNm

 • Pokretnooptereenjep=10.0x8=80kN/mminMo=640kNm

  DajeitavnosaraennaskelimomentnadosloncemodsopstveneteinebibioMo=800kNm,aovakojeMo=1061kNm

 • Ploastimostsistemaprostegrederaspona15mizvodisenasledeInain

  a)nasredinirasponaformirasepomonioslonakijaramImontaneploedebljine50cm,duine7.5msepostavljajunekrajnjeosloncei pomonijaram(uovojfaziploenisumeusobnospojene

  b)izvodisenastavljanjearmatureiznadjarmaIdobetoniradodatnadebljinaploeod35cm.

  c)posleovravanjabetonajaramseuklanja

  d)delujekorisnooptereenjep=10kN/m2

 • mkNgmkNg/75.835.00.252

  /5.125.00.251==

  ==Faza 1 montane ploe debljine 50cm

  Plou u 1 pravcu raditi na 1m irine

  Dobetonirani deo (g2) deluje na ploe sistema prostih greda oslonjenih na jaram

  M(3.25m)=148.75kNm/m

  Rj=159.38kN/m

 • Faza2

  Uklanjanje jarma ima karakter stalnog uticaja M(7.5)=597.7kNm/m, M(3.25)=298.85knm/m

  Pokretno optereenje je postavljeno u skladu sa uticajnom linijom za konani ststiki sistem

 • Konstrukcijaploastogmostaizvodisenasledeinain:

  a)montirajuseprethodnonapregnuteploesistemadveprostegrede.Visinaploeje50cmsatrasomkablovapremaslici(parabola25cmoddoljeiviceploekodoslonacai10cmoddonjeiviceploeusrediniraspona).Izploajepreputenaarmaturazavezusasusednimpoljem(Ao1) Nk=5000kNb)usledeojfazibetoniraseprostorizmeuploac)nakonovravanjabetonaspojaizlivasedodatnislojploedebljine20cmuzpostavljanjearmatureiznadsrednjegosloncauploi(Ao2)d)namostdelujekorisnooptereenjeod20kN/m2 pocelojiriniploe.

 • Faza 1

  kNNkN

  kNTeqmkNqek

  mkNg

  5000

  3502/875.93/75.930.8

  )1.025.0(50008/755.00.6251

  2

  ====

  ==

  U prvoj fazi, obzirom da deluju na istom statilkom sistemu (prosta greda) moe se odrediti zajedniki dijagram od sopstvene teine preseka I faze (debljine 50cm) i prethodnog naprezanja, kako je prikazano na dijagramu

 • Faza 2 Kako se prvo zatvara vor teina dodatnog dela preseka deluje na sistem kontinualnog nosaa ( tezina montanog nosaa je zajedno sa silom PN ula u sistem proste grede

  mkNg /30250.62.02 ==

  Pokretno optereenje se postavlja prema obliku uticajnih linija

  Prikazani uticaji od sopstvene teine g2 (dodatni deo preseka kao ojaanje da presek moe da primi poveano optereenje) imaju karakter sr+talnog dejsta sa odgovarajuim koeficientima sigurenosti od 1.6 prema BAB (potrebno za prroraun armature nad srednjim osloncem u kome se od sile prethodnog naprezanja ne javlja normalna sila pritiska)

 • Uticaji pokretnog optereenja odreeni za prikazane poloaje optereenja merodavni su samo za ekstremene momente: u prvom polju (za kontrolu napona jer su preseci u polju prethodno napregnuti) ; nad osloncem za prorauna armature kod oslonca sa koeficientom sigurnosti za povremeno optereenje od 1.8 prema BAB

  Voditi rauna da maksimalni uticaj u prvom polju nije na sredini raspona, te ako se trae naponi u polju na sredini raspona (gde je i zadat poloaj kablova) treba odrediti taj a ne ovde prikazan ekstremni uticaj. Za to se koristi krajnja reakcija koja ovde iznosi Rk=420kN

  Ovaj dijagram daje samo ekstremni moment nad osloncem od pokretnog optereenja

 • SraunatistatikeuticajeinacrtatidijagrameM,QiNsamousleddejstavasilaprethodnognaprezanjaNI iNII (trasepokvadratnojparaboli):a)usluajuizvoenjacelognosaanaskelib)usluajudasenosaizvoditakodasedveprostegredeprvoprethodnonapregnukablovimaprvefaze(trasaI)pasenosakontinalizujeuzuvoenjedrugefazekablova(trasaII)

  NpI=4000kN;NpII=4000kN

  Kablovi druge faze - duina kablova po 4msa svake strane oslonca

  izbetoniran deo imedu susednih poljafaza 2

  Ao1

  Ao1

 • Kad se ceo nosa izvodi na skeli svo optereenje (a ovde se trai samo od sila prethodnog naprezanja) deluje u sistemu kontinualnog nosaa. Koristi se ekvivalentno optereenje

  kNmMkkNNk

  kNNkkNTkmkNqek

  4004000*1.0240002

  400013202/10*641/6410

  )1.03.0(*4000*81 2

  =======

 • Faza 1 samo kablovi K1 Samo kablovi K2 (druga faza)

  Zbirni uticaji nisu isti kao da je most izveden bez faza (taka a)

 • Sraunatistatikeuticajeinacrtatidijagramepresenihsila(M,QiN)usledstalnog(sopstveneteine,)optereenjaiprethodnognaprezanjapofazamausluajudasenosaizvodinasledeinain:a)Ploe(B=6.00m,d=1.00m)raspona20,00mbetonirajusenaskeli,kaoprostegrede(dveprostegrederasponapo20m)b)nakonovravanjabetonasvakirasponseprethodnonapreekablovimaprvefaze(kabloviI,trasaparabolinaNpI =24000kN=const)c)izvrisekontinualizacijanosaanadsrednjimosloncemuzuvoenjedrugefazekablova(kabloviII,trasapoligonalna;NpII=24000kN=const)

 • Prva faza:

  24000119202/20*1921/19220/4.0*24000*81/15025*6*1 2

  =======

  NkkNTemkNqekmkNg

  U prvoj fazi na prostu gredu deluje sopstvena teina i kablovi I faze

  Druga faza

  kNTkkNNk 48020/4.0*240002240002 ==

  U fazi 2 nema ni transverzalnih sila ni momenata (ali ima reakcija).

  Oito je da presene sile kod nosaa izvedenog u fazama nisu iste sa silama ako je konstrukcija cela odjednom izvedena (skela)

 • Betonskimostploastogpoprenogpreseka(premaslici)izvodisenasledeinain:a)uprvojfazipostavljajusemontaneploe,izkojihjeisputenaarmaturazakontinuitet(uzoniukojojtreba),duine5.0mioslanjajunapomonejarmovepremaslici1.b)izvrisekontinualizacijamontanihploauzistovremenobetoniranjeIIslojaploec)nakonovravanjabetonadrugefazeuklanjajusepomonijarmovid)montiraseploausredinisrednjegrasponatakodasezglobnooslanjanaveizvedenedelovekonstrukcijepremaslici2(poprenipreseksrednjemontaneploeprikazanjenaslici3)itakoseformirakonanisisteme)nanosiseostatakstalnogteretaod2.5kN/m2f)korisnooptereenjedelujeunajnepovoljnijempoloajukaojednakopodeljenouiznosup=10kN/m2Odreditidijagramepresenihsilapofazamaizvoenjaodsopstveneteineistalnogtereta

 • U prvoj fazi na niz prostih greda deluje sopstvena teina montanih ploa (75kN/m) i teina sveeg betona dodatnog sloja (45kN/m) prikazano na slici. Prikazan je momentni dijagram kao i reakcije jarmova od kojih se prvi, trei i peti uklanjaju formirajui sistem greda sa prepustom na koje deluju kontra reakcije jarmova (faza 2)

 • U drugoj fazi sem kontra reakcija uklonjenih jarmova deluje i polovina teine sveeg betona srednje umetnute proste grede (zanemarena teina okaene skele u sredini raspona srednjeg polja)

 • Teina umetnute prostegrede, nakon njenog ovravanja deluje na sistemu gerberovog nosaa, ali u isti sistem treba uneti kontra reakciju okaenog tereta od njene teine u sistemu grede sa prepustom

 • Stalni teret dolazi na finalni statiki sistem

 • Poloaj optereenja za ekstremne uticaje u I polju

 • Poloaj optereenja za ekstremne uticaje nad srednjim stubom

 • Poloaj optereenja za ekstremne uticaje u srednjem polju

 • Betonskimost,poprenogpresekadatognasliciuprilogu(sasvimpotrebnimpodacima),izvodisenasledeinain: nakonzolnojskelibetoniraselevoideloodstubakonstrukcijasaobestranestubauduinipo7m nakonovravanjabetonaizvriseprethodnonaprezanjepravimkablovima(oznaenimnaslicikaokabloviIfaze)silomod6000kN(poloajkablovaje10cmodgornjeivicepreseka) skelasepostavljaukrajnjeotvoreioslanjaoizvedenideokonstrukcijeikrajnjestubovemosta(zanemarititeinuskelealineibetinakojinosi) betonirajusepreostalidelovikrajnjihpoljanaskelikojajepostavljenapremaprethodnojtakiuduini14musvakompolju nakonovravanjabetonauzistovremenopovezivanjesaprethodnoizvedenimdelomkonstrukcijeprevimkablovimadrugefazeuduini17,5modkrajnjihoslonaca(prikazanimnaskiciukonanomsistemusapoloajem15cmoddonjeivicepreseka),silomod5000kN,imeseformirakonanisistemmostaOdreditidijagramepresenihsilapofazamaizvoenja.

 • IFaza

  optereenjekojedelujena ovajsistem sopstvenateinag=25x5.33=133.25kN/m ekvivalentnooptereenjeodprethodnognaprezanjaIfaze: Nk=6000kN ek=const=0.70.1=0.6m;Mk=0.6x6000=3600kNm

 • IIfaza

  Nakrajevekonzolejeoslonjenaskela(ijaseteinaznemaruje)teseprenosi optereenjeodsopstveneteinesveegbetonaostatakakrajnjihpoljauduini14m. ZnaikaoreakcijaprostegredeodnosnoR=14/2x133.25=932.75kN.

  NasledeojslicisuprikazaniuticajisamousledIIfaze,kaoizbirniuticajiIiIIfaze.

 • Uticaj uklanjanja skele kao kontra reakcija koja sejavljala uIIfazi odnosno 932.75kNkoje deluje na gore

  Nemanormalnihsila

 • Ekvivalentno optereenje kablova IIgrupe

  Uticaj faza izvoenja Transfomabilni sistemiPromena poprenih presekaPromena statikog sistemaPromena statikog sistemaPojednostavljeni pristup statikom tretmanuPrimer (jednostruka promena statikog sistema)Slide Number 8Uticaji sopstvene teine pri promeni sistema (polje po polje)elini most VS betonski mostUticaj teenja betona pri naknadno spreenim deformacijama Kako odrediti preraspodelu uticaja u betonskim konstrukcija pri promeni sistemaSlide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 28Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 31Slide Number 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38I FazaSlide Number 40II fazaSlide Number 42Slide Number 43