godišnji plan i program rada za

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

M.B.01482459
OIB:89428752184
TEL. 051/777-115 FAX: 051/724-224
PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU
Rab, rujan 2017.
POVIJESNI RAZVOJ DJEJEG VRTIA ''PAHULJICA'' .................................................................. 4
1. USTROJSTVO RADA........................................................................................................................ 5
1.1. Organizacija rada Djejeg vrtia ''Pahuljica'' ................................................................................ 6
Organizacija rada za vrijeme boinih blagdana i u ljetnim mjesecima .............................................. 7
1.1.2. Posebni programi ...................................................................................................................... 7
1.1.4. Organizacija radnog vremena odgajatelja ................................................................................. 8
1.1.5. Organizacija radnog vremena strunih suradnika ..................................................................... 8
1.1.6. Organizacija rada zdravstvenog voditelja .................................................................................. 9
1.2. Podaci o djeci po odgojno-obrazovnim skupinama ................................................................... 10
1.2.1. Podaci o djeci s teškoama u razvoju ...................................................................................... 11
1.3. Podaci o zaposlenim djelatnicima .............................................................................................. 13
1.4. Pripravnici ................................................................................................................................... 14
2.1. Plan adaptacije i nabave potrebnih materijala za rad ................................................................ 17
3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE ........................................................ 19
4.1. Timovi odgajatelja ...................................................................................................................... 25
4.2. Posebni programi ....................................................................................................................... 26
organizacija informativnog roditeljskog sastanka s ciljevima upoznavanja roditelja, prezentacije
programa te nainom realizacije programa ........................................................................................... 28
Plan odvijanja radnih dogovora: ............................................................................................................ 32
6. SURADNJA S RODITELJIMA ....................................................................................................... 33
8. PROGRAM RADA RAVNATELJA ................................................................................................ 39
Zdravstvena voditeljica: Tihana Ivani, bacc.sestrinstva .................................................................... 58
12. PROGRAM RADA UPRAVNOG VIJEA DJEJEG VRTIA ''PAHULJICA'' ........................ 59
3
PRIMORSKO-GORANSKA UPANIJA
Broj faxa: 051/ 724-224
Telefon: 051/445-343 Telefon: 091/6445205
UKUPAN BROJ DJELATNIKA: 44
Ravnateljica 1
Pedagog 1
Spremaice 4
Domar 1
Kuharice 3
PODRUNICA LOPAR:
Odgajatelji 2
Kuharica/spremaica 1
POVIJESNI RAZVOJ DJEJEG VRTIA ''PAHULJICA''
Predškolski odgoj na otoku Rabu biljei svoje poetke od 1965. godine kada je u
Osnovnoj školi »Vlado Vukuši« djelovala jedna odgojno-obrazovna skupina sa zaposlenim
jednim odgajateljem. Kako su potrebe za predškolskim odgojem rasle tako se nakon 10
godina rada u zgradi škole, tonije 1975. godine, Vrti preselio u prostor Vile Antoniete
(Mahaeva vila) gdje se otvorila još jedna odgojna skupina. U takvom obliku, još uvijek u
sklopu Osnovne škole, predškolski odgoj na Rabu djeluje narednih 20-ak godina. U tom je
razdoblju u Vrtiu bilo zaposleno pet odgajatelja, kuharica i spremaica. Zbog dislociranosti,
a jednake potrebe za predškolskim odgojem, 1985. godine otvara se odgojna skupina u
Loparu koja u poetku djeluje u prirunom prostoru, a od 2001. godine u dijelu
novoobnovljene Podrune škole Lopar. U Loparu je zaposlen jedan odgajatelj i jedna
kuharica/spremaica.
Gradsko je vijee Grada Raba na sjednici, odranoj 26. travnja 1999. god., donijelo
odluku o osnivanju Djejeg vrtia pod nazivom ''Pahuljica'', Rab. Od tog dana Vrti djeluje
kao samostalna ustanova na adresi Gornja ulica 3, još uvijek u prostoru Mahaeve vile s
Podrunicom u Loparu. Ve u mjesecu veljai 2001. god. proširuju se kapaciteti Djejeg
vrtia ''Pahuljica'' za još dvije odgojne skupine. Iste je godine u Vrti bilo upisano stotinjak
djece u 5 odgojnih skupina. Sukladno poveanju broja djece poveavao se i broj zaposlenih.
Vrti je dobio još tri odgajatelja, pomonu kuharicu i raunovou.
Zbog neadekvatnosti prostora i nedovoljnog kapaciteta za obuhvat velikog broja djece
9. svibnja 2005. godine zapoinje izgradnja novog djejeg vrtia u Palitu. Dvije godine
kasnije, 3. rujna 2007. god., djeca zapoinju rad i boravak u novoizgraenoj zgradi na adresi
Palit 135/A. Iste godine i Podrunica Lopar dobiva još jednu odgojnu skupinu. Interes za
organiziranim predškolskim odgojem i dalje raste, a pribliava se i 2013. godina kada je bilo
potrebno uskladiti se s odredbama Dravnog pedagoškog standarda, pa tako Djeji vrti
»Pahuljica« u mjesecu rujnu 2012. godine otvara Podrunicu Supetarska Draga, gdje su se
stvorili uvjeti za još jednu odgojnu skupinu djece.
Svoj rast predškolski odgoj na otoku Rabu ne biljei samo u fizikom smislu i
brojanim pokazateljima, ve i u kvaliteti rada. Suvremeno shvaanje djeteta kao i praenje
suvremenih pedagoških trendova oblikovalo je nain rada koji Vrti danas njeguje. Svi
odgojitelji redovito se usavršavaju u svome radu i prate nova dostignua na podruju odgoja i
obrazovanja. U Vrtiu su zaposleni pedagog, logoped i zdravstvena voditeljica.
Danas Djeji vrti ''Pahuljica'' svoj rad organizira u 13 odgojnih skupina, u prostorima
veliine od preko tisuu i pol kvadrata, a zaposleno je 44 djelatnika. Svo osoblje zajedno se
trudi napredovati i rasti u svojoj strunosti kako bi svojim korisnicima osigurali optimalne
uvjete za rast i razvoj te našim najmlaim, budunosti ovog otoka, osigurali kvalitetan odgoj i
obrazovanje.
5
Djeji vrti ''Pahuljica'' je predškolska ustanova s 13 odgojno-obrazovnih skupina koja
organizira svoj rad na tri lokacije: u matinom objektu u Palitu te u Podrunicama Lopar i
Supetarska Draga. Djeji vrti ''Pahuljica'' nastoji osigurati optimalne uvjete za rast i razvoj
svakog djeteta uvaavajui njegove potrebe i razliite naine stvaranja i izraavanja, a sve to u
okruenju koje podrava humanistike vrijednosti, naglašava suradnju i interakciju svih
sudionika odgojno-obrazovnog procesa stvarajui kontekst zajednikog uenja, njegujui
partnerske odnose s djecom i roditeljima te potiui vrijednosti znanja, iskustvenog uenja i
solidarnosti.
Kvalitetan vrti stavlja naglasak na specifinost vrtia i sredine u kojoj vrti djeluje.
Sukladno navedenom, središte i polazište rada vrtia jesu potrebe i interesi djece, roditelja i
lokalne zajednice, a u planiranju aktivnosti uvaavaju se naela individualizma, nepristranosti
i interdisciplinarnosti.
Prioritetno podruje unapreenja vrtia u ovoj pedagoškoj godini se odnosi na kulturu
ustanove kao i unapreenje odgojno-obrazovnog rada (oblikovati okruenje sukladno
interesima djece te ga staviti u u funkciju stjecanja kvalitetnih iskustava i razvoja
kompetencija djece) te rad na kvaliteti interakcija svih zaposlenika i korisnika usluga djejeg
vrtia.
U pedagoškoj godini 2017./2018., u petodnevnom radnom tjednu, realizirat e se sljedei
programi:
1. Redovni desetosatni program u 9 odgojno-obrazovnih skupina u matinom objektu: u
jednoj odgojno-obrazovnoj skupini provodit e se redovni program obogaen sadrajima
katoliko-vjerskog programa, a u jednoj skupini redovni program obogaen lutkarsko-
scenskim sadrajima. 1
2. Redovni šestosatni program u 1 odgojno-obrazovnoj skupini u matinom objektu
3. Redovni šestosatni program u 2 odgojno-obrazovne skupine u PO Lopar
4. Redovni desetosatni program u 1 odgojno-obrazovnoj skupini u PO Supetarska Draga
obogaen sadrajima katoliko-vjerskog programa
Program ranog uenja engleskog jezika u suradnji s Udrugom Eduplus
Program radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“
6. Program javnih potreba
Program predškole
1 Oba programa verificirana su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i
obrazovanje. Odgajateljice koje e ga provoditi imaju potrebnu edukaciju i kanonski mandat.
6
1.1.1 Redovni programi
Radno vrijeme Vrtia prilagoeno je potrebama roditelja, pa u petodnevnom radnom
tjednu matini Vrti radi dnevno od 6.30 do 16.30 sati. Podrunica u Loparu takoer radi na
bazi petodnevnog radnog tjedna, a dnevno od 7.30 do 13.30 sati, dok Podrunica Supetarska
Draga radi dnevno od 6.30 do 16.30 sati.
U matinom je objektu u jutarnjim i poslijepodnevnim satima osigurano izmjenino
tjedno deurstvo za jaslike i vrtike skupine i to na nain prikazan u Tablici 2.
Tablica 2. Prikaz rasporeda jutarnjeg i popodnevnog deurstva tijekom 3 tjedna
JUTARNJE DEURSTVO POSLIJEPODNEVNO
deurstvo za jaslike i vrtike skupine u
prostoru skupina Puii, Leptirii, Iskrice i
Ribice
prostoru skupine Puii
16.30 deurstvo za jaslike i vrtike
skupine u prostoru skupina Pelice,
Krijesnice, Zvijezdice i Mravi
deurstvo za jaslike i vrtike skupine u
prostoru skupina Pelice, Krijesnice,
prostoru skupine Pelice
16.30 zajedniko deurstvo za
skupina Puii, Jeii, Iskrice i
Ribice
deurstvo za jaslike i vrtike skupine u
prostoru skupina Puii, Jeii, Iskrice i
Ribice
prostoru skupine Puii
16.30 deurstvo za jaslike i vrtike
skupine u prostoru skupina Pelice,
Leptirii, Zvjezdice i Mravi
Korištenje sportske dvorane i unutarnjeg dvorišta
Jedan od naina zadovoljenja potreba djece za kretanjem i fizikom aktivnošu jesu
korištenje sporske dvorane i unutarnjeg dvorišta. U suradnji s odgajateljima, u matinom
objektu utvreni su termini korištenja sportske dvorane i vanjskog dvorišta. Jaslikim
skupinama osiguran je svakodnevni polusatni boravak u sportskoj dvorani i 45-minutni
boravak u unutarnjem dvorištu. Vrtike skupine na raspolaganju imaju sportsku dvoranu 3
puta tjedno po 30 minuta kao i unutarnje dvorište po 45 minuta (5 puta tjedno termin dijele s
drugom vrtikom skupinom).
Zbog smanjenog broja djece prijavljene za Program predškole, organizacijski uvjeti
omoguavaju da ove godine za djecu u godini pred polazak u školu, a koja nemaju potrebu za
snom osiguramo dodatan prostor u kojem mogu boraviti u vremenu od 13 do 15 te to vrijeme
provoditi u kreativnim i istraivakim aktivnostima, a da pritom ne ometaju djecu koja
spavaju. S djecom e u tom vremenu boraviti odgajateljica Biljana Španjol.
Organizacija rada za vrijeme boinih blagdana i u ljetnim mjesecima
Za vrijeme boinih i novogodišnjih praznika, anketirat e se roditelji kako bi se
vidjelo ima li mogunosti za organizaciju deurnih skupina.
U ljetnim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz) rad e se organizirati sukladno broju
djece. Financijskim planom e se osigurati sredstva za zamjene kako bi odgajatelji mogli
iskoristiti godišnje odmore, obzirom da smo turistiko mjesto i da je dosadašnje iskustvo
pokazalo da broj djece ne opada znatno. Roditelji koji ne rade u turizmu, godišnje odmore
naješe koriste u kolovozu, pa ako bude mogue tada e se neke skupine spojiti, a odgajatelji
iskoristiti vei dio godišnjeg odmora.
1.1.2. Posebni programi
Program vjerskog odgoja
Program vjerskog odgoja ove pedagoške godine provodit e se u odgojno-obrazovnoj
skupini skupini Koralji gdje e voditeljica biti odgajateljica Tea Vosnik te u odgojno-
obrazovnoj skupini Leptirii gdje e voditeljica programa biti odgajateljica Mirjana Drec.
Rano uenje engleskog jezika
Program ranog uenja engleskog jezika provodit e se u suradnji s Udrugom Eduplus s
djecom starijom od 4 godine, a na temelju provedene ankete za roditelje. Program e se
provoditi u poslijepodnevnim satima, dva puta tjedno po 45 minuta u prostorima matinog
objekta vrtia. Trajanje programa: od listopada 2017. do lipnja 2018. godine.
Lutkarsko-scenski program
Lutkarsko-scenski program provodit e se s djecom starijom od 4 godine na temelju
provedene ankete za roditelje, a odvijat e se u prostorima matinog objekta u trajanju od 90
minuta tjedno. Program e voditi odgajateljica Snjeana Turkovi. Trajanje programa: od
listopada 2017. do lipnja 2018. godine.
Glazbeni program
Glazbeni program provodit e odgajateljica Kristina Holjar s djecom starijom od 4
godine. Broj djece utvrdit e se anketom za roditelje o zainteresiranosti djece za pohaanje
8
programa. Program e se provoditi dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta (90 minuta tjedno)
u prostorima matinog objekta. Trajanje programa: od listopada 2017. do lipnja 2018.
godine.
Radionice za roditelje "Rastimo zajedno" nastale su u okviru UNICEF-ovog projekta
"Prve tri su najvanije", a s ciljem da osnae roditelje u njihovom roditeljstvu. Program
radionica sadri 11 radionica koje e se odvijati jednom tjedno po dva sata. Radionice e
provoditi za to educirani tim. Ciklus radionica zapoet e u listopadu te e trajati do kraja
prosinca 2017. godine.
Roditeljima e biti ponuene još dvije inaice istoimenog programa: „Rastimo
zajedno Plus“, program radionica s roditeljima djece s teškoama i Klub oeva „Rastimo
zajedno“, program radionica s oevima.
1.1.3. Program javnih potreba
Program predškole
Sukladno Pravilniku o sadraju i trajanju programa predškole isti e zapoeti s radom
2. listopada 2017., a završiti e 30. travnja 2018. godine. Boini i uskršnji praznici bit e
usklaeni sa školskim kalendarom za školsku godinu 2017./2018. Program predškole
obuhvaat e 18 djece koja e program pohaati 2 sata dnevno (od 15.30-17.30) u zasebnoj
prostoriji u matinom vrtiu koja e biti opremljena iskljuivo za odvijanje ovog programa. S
djecom e se odraditi potrebna satnica predviena Pravilnikom o sadraju i trajanju programa
predškole (nešto više od propisanih 250 sati). Program predškole vodit e odgajateljica
Biljana Španjol.
1.1.4. Organizacija radnog vremena odgajatelja
Odgajatelji u matinom objektu i podrunim odjeljenjima tjedno e raditi 27.50 sati u
neposrednom radu u skupini, 4.5 sati na makro i mikro planiranju te valorizacijama odgojno-
obrazovnog rada, 2 sata na suradnji s roditeljima u koju su ukljuene i raznovrsne radionice i
suradnja s institucijama koje su bitne za ostvarivanje planiranih zadaa, sadraja i aktivnosti,
2 sata na individualnom i kolektivnom strunom usavršavanju i 1.5 sati na javnoj i kulturnoj
djelatnosti. Do 40 sati ostaju 2.5 sata dnevnog odmora.
1.1.5. Organizacija radnog vremena strunih suradnika
Struni suradnici obvezni su u neposrednome pedagoškom radu s djecom,
odgojiteljima i roditeljima provoditi 25 radnih sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do
9
punoga radnog vremena (poslovi vezani uz suradnju s drugim ustanovama, poslovi strunoga
usavršavanja, planiranja, pripreme za rad i drugi poslovi).
1.1.6. Organizacija rada zdravstvenog voditelja
Zdravstevni voditelj poslove neposrednoga zdravstveno-odgojnog rada s djecom,
odgojiteljima i ostalim radnicima u djejem vrtiu obavlja u sklopu 7-satnoga radnog
vremena, a ostatak se odnosi na poslove vezane uz suradnju s drugim ustanovama, poslove
strunog usavršavanja, planiranja, pripreme za rad i druge poslove.
10
1.2. Podaci o djeci po odgojno-obrazovnim skupinama
U travnju 2017. godine Upravno vijee raspisalo je natjeaj za upis djece u Djeji vrti
''Pahuljica'' za pedagošku godinu 2017./2018. te je upisano 240 djece i to:
u Palitu (matini objekt): 52 djece - jaslike skupine
138 djece - vrtike skupine
u PO Supetarska Draga: 21 djece (vrtika skupina)
Tablica 3. Prikaz struktura odgojno-obrazovnih skupina po spolu i dobi
IME SKUPINE
PROGRAM PREDŠKOLE
1.2.1. Podaci o djeci s teškoama u razvoju
Prema l. 2. Dravnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN
broj 63/08 i 90/10), dijete s teškoama dijete je s utvrenim stupnjem i vrstom teškoe po
propisima iz socijalne skrbi, koje je ukljueno u redovitu i/ili posebnu odgojnu skupinu u
djejem vrtiu, ili posebnu odgojno-obrazovnu ustanovu. Djecom s teškoama u smislu ovog
Standarda smatraju se: a) djeca s ošteenjem vida, b) djeca s ošteenjem sluha, c) djeca s
poremeajima govorno-glasovne komunikacije, d) djeca s promjenama u osobnosti
uvjetovanim organskim imbenicima ili psihozom, e) djeca s poremeajima u ponašanju, f)
djeca s motorikim ošteenjima, g) djeca snienih intelektualnih sposobnosti, h) djeca s
autizmom, i) djeca s višestrukim teškoama, j) djeca sa zdravstvenim teškoama i
neurološkim ošteenjima (dijabetes, astma, bolesti srca, alergije, epilepsije i slino).
Pri upisu novog djeteta u predškolsku ustanovu svako dijete pa tako i dijete s
teškoama u razvoju zajedno s roditeljima/skrbnicima prolazi inicijalni intervju od strane
strunog suradnika pedagoga i logopeda te zdravstvenog voditelja i prilae prikupljenu
zdravstvenu dokumentaciju (nalaz pedijatra, audiologa, otorinolaringologa, neuropedijatra,
psihologa, logopeda i dr.) kojom se utvruje inicijalno stanje djeteta, a samim time i pristup
takvom djetetu. Djeca se po upisu u djeji vrti prate od strane odgajatelja, strunih suradnika
pedagoga i logopeda te zdravstvenog voditelja. Ukoliko je uoeno odstupanje od oekivanog
tijeka razvoja, djeca se po potrebi upuuju na procjenu strunjaka (psiholog, logoped,
neuropedijatar, audiolog, fizijatar i dr.).
U pedagoškoj godini 2017./2018. u vrti je upisano 7-ero djece s teškoama u razvoju
s nalazom i mišljenjem jedinstvenog tijela vještaenja u prvostupanjskom postupku
ostvarivanja prava iz socijalne skrbi (Tablica 4), a tijekom uvodnih razgovora s roditeljima
struni je tim dvoje djece uputio na vještaenje zbog utjecajnijih teškoa.
Dijete s rješenjem Prvostupanjskog tijela vještaenja Centra za socijalnu skrb, nakon
upisa, opservira se u trajanju od 3 mjeseca od strane odgajatelja i strunih suradnika
pedagoga/psihologa i logopeda te se u tom periodu upuuje u specijalizirane ustanove (ovisno
o poteškoi) i na dodatne pretrage ako se ukae potreba za istim. Na temelju opservacije i
12
uinjenih pretraga izrauje se individualni plan za svako dijete za tekuu pedagošku godinu
koji se prilae u individualni dosje djeteta.
Tablica 4 - Prikaz karakteristika djece s teškoama u razvoju
Red.br. Kronološka dob djeteta Vrsta teškoe
1. 5;6 višestruke teškoe
7 3;6 zdravstvene teškoe
*Kronološka dob djeteta izraena je u godinama i mjesecima, na dan 12. rujna 2017.
Sva djeca s teškoama u razvoju bit e ukljuena u redovite odgojno-obrazovne
skupine. Djeca pod rednim brojem 1-3 u Tablici boraviti e u skupini 4 sata dnevno, te e za
tu djecu biti osiguran trei odgajatelj, od kojih je dvoje educirano od strane strunog tima
Uilišta za obrazovanje odraslih «IDEM» za rad s djecom s teškoama. Tijekom godine svi e
se struni djelatnici koji rade s djetetom s teškoama sastajati na sastancima tima kako bi
dogovarali zadae za pojedino dijete i kontinuirano pratili djetetov razvoj.
13
Tablica 5 - ZAPOSLENI DJELATNICI U PEDAGOŠKOJ GODINI 2017./2018.
Ime i prezime
7. Domainovi
struni suradnik pedagog
16. Ivani Tihana 32 12 VŠS zdravstvena voditeljica
17. Kac Nevenka 61 42 VŠS odgajatelj
18. Kaanski Martina 34 8 VŠS
odgajatelj (zamjena za
Josipu Padovan Kron)
24. Padovan Kron Josipa 42 15 VŠS odgajatelj (na porodiljnom)
25. Pearina Zdenka 47 23 VŠS odgajatelj
26. Perani Hanalori 51 18 SSS
pomonica u kuhinji i
32. Sokoli Ana 30 5 VSS struni suradnik logoped
14
35. Stracaboško
36. Šani Katja 38 11 VŠS odgajatelj
37. Španjol Biljana 58 19 VŠS odgajatelj
38. Španjol Sanja 51 24 VŠS odgajatelj
39. Štokalo Iva 37 15 SSS spremaica
40. Tomii Natalija 38 14 SSS spremaica
41. Turkovi Snjeana 48 22 VŠS odgajatelj
42. Vosnik Tea 52 23 VŠS odgajatelj
43. igo Ana 36 8 VŠS odgajatelj
Svi zaposlenici imaju toan raspored te odreeno radno vrijeme uz tjednu radnu
obavezu prema Pravilniku o radu 40 sati tjedno. Promjena ili potreba za novim zaposlenicima
(due bolovanje ili dr.) redovito se iskazuje i trai u suradnji s Osnivaem.
1.4. Pripravnici
U pedagoškoj godini 2017./2018. pripravniki sta u DV ''Pahuljica'' odraivat e
jedna odgajateljica i to putem mjera poticaja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Podaci o odgajateljici pripravnici nalaze se u Tablici 6.
Tablica 6. Podaci o odgajateljima pripravnicima
Ime i
pripravnik
volonter
aktivnosti tijekom kojih e ga pratiti Povjerenstvo za stairanje (ravnatelj, struni suradnik
pedagog i mentor):
1. prijem djece i aktivnosti do doruka i doruak
2. aktivnosti izmeu doruka i ruka (dvije aktivnosti – jedna u jaslikoj i jedna u
vrtikoj grupi)
4. suradnja s roditeljima
Za svaku praenu aktivnost pripravnik e pisati pripremu prema zadanim elementima.
Tijekom svakog praenja Povjerenstvo za stairanje popunjavat e protokol praenja te e
15
pripravniku dati svoj osvrt na promatranu aktivnost. Promatrane aktivnosti e se snimati kako
bi pripravnik mogli uiniti samorefleksiju.
Odgajatelj pripravnik e tijekom stairanja voditi dnevnik rada te vlastitu mapu
profesionalnog razvoja. Za potrebe pripravnika i mentora struni suradnik pedagog izradio je
Vodi za mentore i pripravnike sa svim potrebnim informacijama.
1.5. Praenje i provjera kvalitete organizacije rada
Bitne zadae vrtia su ustrojstvo rada prilagoditi unapreivanju svih segmenata
odgojno-obrazovnog rada s djecom: kontinuirano unapreivati optimalno zadovoljavanje
potreba i promicanja prava djece, kontinuirano unapreivati zadovoljavanje potrebe djece za
kretanjem i boravkom na zraku, obogaivati redovite programe rada kreiranjem optimalnih
uvjeta za promicanje razvojnih prava svakog djeteta, posebno prava na uenje, kontinuirano
raditi na promišljanju i iznalaenju primjerenih naina rada u vrijeme jutarnjeg i popodnevnih
deurstava, raditi na unapreivanju kvalitete provedbe cjelodnevnih, poludnevnih i kraih
programa.
Obzirom da organizaciju rada treba maksimalno prilagoditi potrebama djece i roditelja
(radno vrijeme vrtia, deurstva i sl.), tijekom proteklih pedagoških godina provoena je
anketa o kvaliteta rada Vrtia. Meu ostalim, roditelji su se izjasnili i o organizaciji rada
vrtia. Mali broj roditelja izrazio je nezadovoljstvo dosadašnjom organizacijom osvrui se na
mogunost rada vrtia vikendima i u popodnevnim satima. Veina roditelja nije imala ovakve
zamjerke te je nakon analize anketa roditelja i njihovih potreba za duljinom boravka djeteta u
vrtiu zakljueno da su 10-satni i 6-satni programi prilagoeni potrebama roditelja.
Organizacija rada i dalje e se usklaivati prema potrebama korisnika. Krajem pedagoške
godine, roditeljima e biti ponovno dana anketa u kojoj e se moi izraziti o zadovoljstvu
dosadašnjom organizacijom rada.
Unato prijedlozima roditelja, program predškole e i ove godine biti organiziran u
popodnevnim terminima zbog prostornih uvjeta. Pri završetku programa predškole,
roditeljima e takoer biti dana anketa u kojoj e moi izraziti prijedloge za poboljšanje
organizacije rada. Provedba posebnih programa takoer je usklaena s potrebama roditelja.
U konanici, tijekom godine pratit e se brojano stanje djece u skupinama, posebice
tijekom ljetnih mjeseci kako bi se utvrdila mogunost reorganizacije. Funkcionalnost i
valjanost postojee organizacije rada provjeravat e se na radnim dogovorima zaposlenika
vrtia, anketiranjem roditelja o zadovoljstvu postojeom organizacijom i moguim
promjenama, a u skladu s prostornim uvjetima. Praenjem aktivnosti djece i njihovih potreba
mijenjat e se i prilagoavat organizacija rada.
Realizaciju satnice odgajatelja, strunih suradnika i tehnikog osoblja pratit e
ravnatelj vodei evidenciju prisutnosti djelatnika.
16
2. MATERIJALNI I PROSTORNI UVJETI
U Djejem vrtiu ''Pahuljica'', u matinom objektu, rad je organiziran u 10 odgojno-
obrazovnih skupina u namjenski graenom prostoru. Sve sobe dnevnog boravka imaju
pripadajui garderobni prostor, hodnik i sanitarni vor, kao i oglasnu plou te poštanske
sanduie za roditelje.
Za pripremanje obroka tu je kuhinja s pripadajuim spremištima, zatim praonica,
kancelarije za…